Suvestinė redakcija nuo 2020-12-18

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14473

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-31:

Nr. 59, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-30, i. k. 2020-02104

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIŲ PLĖTROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS INOVACIJŲ SKATINIMO FONDO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2018 m. rugsėjo 12 d. Nr. 910

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo 4 straipsnio 2 ir 4 dalimis ir siekdama užtikrinti skatinamųjų finansinių priemonių įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

1.  Patvirtinti pridedamus:

1.1. Nacionalinės plėtros įstaigos skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo tvarkos aprašą.

1.2. Skatinamųjų finansinių priemonių, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo taisykles.

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos finansų ministeriją teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus pavesti finansų įstaigai arba panaikinti pavedimą vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. rugsėjo  12 d. nutarimu
Nr. 910

 

NACIONALINĖS PLĖTROS ĮSTAIGOS SKATINAMOJO FINANSAVIMO POREIKIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1Nacionalinės plėtros įstaigos skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojamas nacionalinės plėtros įstaigos (toliau – NPĮ) skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo (toliau – poreikio vertinimas) ir poreikio vertinimo peržiūros organizavimas ir apimtis.

2Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatyme.

3Poreikio vertinimas atliekamas siekiant nustatyti finansavimo rinkos sąlygomis nepakankamumą ir (ar) neoptimalumą, apskaičiuoti investicijų poreikį srityse, kurių plėtrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu būtina skatinti (toliau – sritis). Poreikio vertinimas atliekamas tuo atveju, kai numatomos naujos finansiškai gyvybingos investicijos, kurioms neteikiamas pakankamas finansavimas iš rinkos šaltinių. Tuo atveju, kai, vadovaujantis Europos Sąjungos ar kitais teisės aktais, yra atliktas išankstinis finansinių priemonių (ex-ante) vertinimas arba kiti vertinimai, kuriuos atlikus nustatytas finansavimo rinkos sąlygomis nepakankamumas ir (ar) neoptimalumas ir apskaičiuotas investicijų poreikis, poreikio vertinimas neatliekamas.

4Poreikio vertinimą gali inicijuoti už tam tikrą sritį atsakinga ministerija, NPĮ ir (ar) NPĮ statuso siekianti finansų įstaiga, apie tai informuodamos Lietuvos Respublikos finansų ministeriją, arba Finansų ministerija.

5Poreikio vertinimą ir poreikio vertinimo peržiūrą organizuoja Finansų ministerija įtraukdama atsakingos (-ų) už tam tikrą (-as) sritį (-is) ministerijos (-ų) atstovus ir (arba) skatinamąsias finansines priemones įgyvendinančių institucijų atstovus.

6Atliekant poreikio vertinimą ir poreikio vertinimo peržiūrą, jei reikia, stebėtojų teisėmis gali dalyvauti socialinių ekonominių partnerių, kitų valstybės institucijų atstovai, ekspertai. 

7Poreikio vertinimą ir poreikio vertinimo peržiūrą atlieka Finansų ministerijos iš Aprašo 5 punkte nurodytų institucijų paskirta atsakinga institucija (toliau – atsakinga institucija). Atsakinga institucija poreikio vertinimo ir poreikio vertinimo peržiūros rezultatus pateikia Finansų ministerijai, o ši juos viešina savo interneto svetainėje.

8Poreikio vertinimui ir poreikio vertinimo peržiūrai atlikti atsakinga institucija gali pasitelkti išorės ekspertus.

9Poreikio vertinimas apima:

9.1.   skatinamųjų finansinių priemonių, kurias numatoma siūlyti įgyvendinti, poreikio ir įgyvendinimo sąlygų vertinimą;

9.2.   siūlomos skatinamajai finansinei priemonei įgyvendinti sumos ir numatomo sverto efekto vertinimą;

9.3.   tikslinės galutinių naudos gavėjų grupės nustatymą;

9.4.   skatinamosios finansinės priemonės poveikio tam tikros (-ų) srities (-čių) strateginiams tikslams nustatymą.

10Atsakinga institucija informuoja Finansų ministeriją apie reikalingą poreikio vertinimo peržiūrą paaiškėjus vienam ar keliems iš šių atvejų:

10.1.  reikšmingai pasikeitus rinkos sąlygoms, kurioms esant buvo nustatytas finansavimo rinkos sąlygomis nepakankamumas ir (ar) neoptimalumas;

10.2.  pasikeitus Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar tam tikros srities, kurioje vykdoma skatinamojo finansavimo veikla, teisiniam reglamentavimui, kuris galėtų turėti įtakos poreikio vertinimo rezultatams;

10.3.  pasikeitus kitoms sąlygoms, kurios galėtų turėti įtakos poreikio vertinimo rezultatams.

11. Šalyje paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir Vyriausybei nusprendus jos padariniams šalinti nedelsiant įgyvendinti skatinamąsias finansines priemones, poreikio vertinimas apima tik finansavimo rinkos sąlygomis nepakankamumo ir (ar) neoptimalumo nustatymą ir siūlomos skatinamajai (-osioms) finansinei (-ėms) priemonei (-ėms) įgyvendinti sumos vertinimą, atsižvelgiant į potencialių finansų tarpininkų pasiūlymus. Šiame punkte nurodytas poreikio vertinimas organizuojamas vadovaujantis Aprašo 5 punktu.

Papildyta punktu:

Nr. 325, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07019

 

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 910

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 59

redakcija)

 

SKATINAMŲJŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ, FINANSUOJAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, ĮGYVENDINIMO

TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Skatinamųjų finansinių priemonių, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama:

1.1.    Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (toliau – biudžeto lėšos), išskyrus grįžusias ir grįšiančias lėšas, kurios grįžta įgyvendinant finansines priemones Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansuojamų skatinamųjų finansinių priemonių (toliau – finansinės priemonės), kai fondų fondas nesteigiamas, įgyvendinimo ir fondų fondo steigimo tvarka;

1.2. steigimo ir finansavimo sutarčių (toliau – finansavimo sutartis) sudarymo ir keitimo tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

1.3.    priežiūros komiteto sudarymo tvarka ir jo funkcijos;

1.4.    finansų tarpininko atranka ir sutarčių su finansų tarpininkais sudarymo tvarka;

1.5.    fondų fondo valdytojo teikiama informacija;

1.6.    fondų fondo valdymo išlaidos ir valdymo mokestis;

1.7.    biudžeto lėšų pervedimo fondų fondo valdytojui tvarka;

1.8.    fondų fondui skirtų biudžeto lėšų apskaita ir laikymas.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatyme, Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 791 „Dėl Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansines priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 958 „Dėl Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansines priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

II SKYRIUS

FINANSINĖS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS IR FONDŲ FONDO STEIGIMAS

 

3. Už tam tikrą sritį atsakinga ministerija (toliau – ministerija), siekdama steigti fondų fondą arba įgyvendinti finansinę priemonę, kai fondų fondas nesteigiamas (toliau kartu – fondų fondas), kurių valdymą numato paskirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ nurodytai  nacionalinės plėtros įstaigai (toliau – NPĮ), atsižvelgdama į tai, kokioje srityje NPĮ  pavesta vykdyti veiklą, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingoji ministerija, steigdama Inovacijų skatinimo fondą, atsižvelgdamos į atlikto NPĮ skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo rezultatus:

3.1. rengia fondų fondo, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – Inovacijų skatinimo fondo finansavimo sąlygų aprašą (toliau – fondų fondo finansavimo sąlygų aprašas), jį išsiunčia galimam fondų fondo valdytojui, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – fondo valdytojui (toliau – fondų fondo valdytojas), kviesdama iki nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis nei 2 mėnesiai nuo finansavimo sąlygų aprašo išsiuntimo dienos, pabaigos pateikti investavimo strategijos, verslo plano arba lygiaverčio dokumento (toliau kartu – investavimo strategija) projektą, ir per 7 dienas nuo fondų fondo finansavimo sąlygų aprašo išsiuntimo dienos paskelbia jį savo interneto svetainėje. Terminas, per kurį turi būti pateiktas investavimo strategijos projektas, gali būti sutrumpintas, kai, ministerijai, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingajai ministerijai suderinus su fondų fondo valdytoju ir jam sutikus, tinkamai parengtas investavimo strategijos projektas gali būti pateiktas per trumpesnį laikotarpį;

3.2. sudaro komisiją, į kurios sudėtį turi būti įtrauktas (-i) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas (-ai), o į posėdžius gali būti kviečiami galimo fondų fondo valdytojo, kurio pateiktas investavimo strategijos projektas svarstomas, atstovai ir kuri teikia rekomendaciją ministrui, kaip nustatyta Taisyklių 8 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

4.  Fondų fondo finansavimo sąlygų apraše turi būti nurodoma:

4.1. planuojamo steigti fondų fondo, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – Inovacijų skatinimo fondo (toliau – fondų fondas) tikslai, uždaviniai ir rodikliai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

4.2.      finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo būdas (-ai) ir sąlygos, nustatyti atsižvelgiant į NPĮ skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo rezultatus, investavimo strategijos vertinimui taikomų teisės aktų sąrašas;

4.3.      finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo teritorija;

4.4.      reikalaujamų pateikti dokumentų sąrašas, šių dokumentų pateikimo terminai ir pateikimo būdas, galimo fondų fondo valdytojo informavimo tvarka;

4.5.      papildomi finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo ar fondų fondo valdymo reikalavimai.

5.  Fondų fondo valdytojo pateiktame investavimo strategijos projekte turi būti nurodoma:

5.1. fondų fondo atitiktis NPĮ skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo rezultatams;

5.2. steigiamo fondų fondo tikslai ir uždaviniai;

5.3. fondų fondo valdymo struktūra;

5.4. planuojama (-os) įgyvendinti finansinė (-ės) priemonė (-ės), jos (jų) įgyvendinimo terminai ir pagrindinės sąlygos;

5.5. finansinių srautų prognozės;

5.6. planuojamų pasiekti rodiklių reikšmės;

5.7. galimos rizikos ir jų valdymo priemonės;

5.8. fondų fondo veiklų viešinimo planas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

6. Vertinant fondų fondo valdytojo pateiktą investavimo strategijos projektą vertinama, kai jis atitinka fondų fondo finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

7.  Ministerija, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingoji ministerija įvertina fondų fondo valdytojo pateiktą investavimo strategijos projektą ir Taisyklių 4.4 papunktyje nurodytus dokumentus per 30 dienų nuo jų gavimo dienos. Vertinimo terminas ministerijos, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingosios ministerijos sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 30 dienų ir apie pratęsimo trukmę bei priežastis informuojamas fondų fondo valdytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

8. Ministerija, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingoji ministerija, atlikusi vertinimą, parengia vertinimo ataskaitą ir teikia ją svarstyti komisijai, o komisija teikia atitinkamam ministrui rekomendaciją pasirašyti finansavimo sutartį arba jos nepasirašyti arba teikia pastabas ir pasiūlymus dėl atlikto investavimo strategijos projekto vertinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

9.    Jeigu finansinę (-es) priemonę (-es) planuojama įgyvendinti pagal Taisykles įsteigtame arba Europos Sąjungos fondų lėšomis įsteigtame fondų fonde, keičiama finansavimo sutartis.

 

III SKYRIUS

FINANSAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMO IR KEITIMO TVARKA

 

10.  Atsižvelgusi į komisijos rekomendaciją pasirašyti finansavimo sutartį, ministerija parengia finansavimo sutarties projektą ir jį suderina su fondų fondo valdytoju. Finansavimo sutartis sudaroma tarp ministerijos ir fondų fondo valdytojo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

101. Įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą, finansavimo sutartis sudaroma tarp atsakingosios ministerijos, Finansų ministerijos ir fondų fondo valdytojo. Finansavimo sutarties projektą, atsižvelgusi į komisijos rekomendaciją pasirašyti finansavimo sutartį, parengia atsakingoji ministerija ir suderina jį su Finansų ministerija ir fondų fondo valdytoju.

Papildyta punktu:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

11Finansavimo sutartyje turi būti šios nuostatos:

11.1.    dėl fondų fondo valdymo;

11.2.    dėl priežiūros komiteto sudarymo ir funkcijų, kaip nustatyta Taisyklių IV skyriuje;

11.3.    dėl atskiros apskaitos, kaip nustatyta Taisyklių IX skyriuje;

11.4.    užtikrinančios, kad biudžeto lėšos bus panaudotos taip, kaip nurodyta fondų fondo finansavimo sąlygų apraše;

11.5.    dėl finansavimo sutarties nutraukimo;

11.6.    dėl biudžeto lėšų fondų fondui pervedimo tvarkos, kaip nurodyta Taisyklių VIII skyriuje;

11.7.    dėl finansavimo sutarties šalių teisių ir pareigų;

11.8.    dėl fondų fondo valdytojo ataskaitų teikimo, metinės fondų fondo veiklos ataskaitos formos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

11.9.    dėl fondų fondo valdytojui apmokamų fondų fondo valdymo išlaidų kompensavimo arba fondų fondo valdymo mokesčio nustatymo ir mokėjimo tvarkos ir terminų;

11.10dėl biudžeto lėšų fondų fondo valdytojui pervedimo sąlygų ir grąžinimo tvarkos;

11.11dėl planuojamų pateikti prašymų dėl mokėjimų į fondų fondą (toliau – prašymas dėl mokėjimo) tvarkos.

12.  Investavimo strategija yra finansavimo sutarties priedas.

13.  Informaciją apie pasirašytą finansavimo sutartį ministerija, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingoji ministerija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos paskelbia savo interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

131. Jei, įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą, prie sudarytos finansavimo sutarties siekia prisijungti kiti asignavimų valdytojai, planuojantys iš savo valdomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų per Inovacijų skatinimo fondą įgyvendinti finansinę (-es) priemonę (-es) (toliau – kiti asignavimų valdytojai), jie turi kreiptis į fondų fondo valdytoją ir nurodyti siekiamos (-ų) įgyvendinti finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo būdą, sąlygas, įgyvendinimo teritoriją. Fondų fondo valdytojas parengia investavimo strategijos pakeitimo projektą ir pateikia jį priežiūros komitetui. Priežiūros komitetas dėl pateikto investavimo strategijos keitimo projekto teikia rekomendaciją. Įvertinęs pateiktą rekomendaciją, fondų fondo valdytojas prireikus koreguoja investavimo strategijos projektą ir pateikia atsakingajai ministerijai. Gavusi investavimo strategijos projektą, atsakingoji ministerija inicijuoja finansavimo sutarties keitimo procedūrą – kviečia fondų fondo valdytoją, Finansų ministeriją ir kitus asignavimų valdytojus pasirašyti pakeistą finansavimo sutartį.

Papildyta punktu:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

14Finansavimo sutarties keitimą gali inicijuoti bet kuri finansavimo sutarties šalis. Finansavimo sutarties keitimas negali prieštarauti atlikto NPĮ skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo rezultatams.

 

IV SKYRIUS

PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMO TVARKA IR JO FUNKCIJOS

 

15.  Pasirašius finansavimo sutartį, fondų fondo valdymo priežiūrai atlikti ministerija iš ministerijos atstovų sudaro priežiūros komitetą. Į priežiūros komitetą stebėtojo teisėmis įtraukiami Finansų ministerijos atstovai, taip pat gali būti įtraukiami ir kitų institucijų atstovai, kviečiami socialinių ekonominių partnerių atstovai ir ekspertai.

16. Įgyvendinant Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymą, priežiūros komiteto funkcijos yra šios:

16.1. pareikšti nuomonę ir teikti pasiūlymus ministerijai dėl fondų fondo valdytojo pateiktų siūlymų, susijusių su investavimo strategijos įgyvendinimu arba keitimu;

16.2. vykdyti fondų fondo valdymo ir fondų fondo valdytojo veiklos atitikties finansavimo sutarties reikalavimams stebėseną;

16.3. teikti fondų fondo valdytojui rekomendacijas dėl tolesnės fondų fondo veiklos plėtojimo;

16.4. įvertinti ir teikti pasiūlymus fondų fondo valdytojui dėl fondų fondo valdymo išlaidų metinio biudžeto, kuris teikiamas, kai fondų fondo valdytojui fondų fondo valdymo išlaidos padengiamos (kompensuojamos), kaip nurodyta Taisyklių 25.1 papunktyje, jei yra netikslumų, pateikti pasiūlymus dėl metinio biudžeto tikslinimo;

16.5. atlikti kitas finansavimo sutartyje nustatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

17.       Priežiūros komitetas gali teikti siūlymus ministerijai inicijuoti finansavimo sutarties keitimą ar NPĮ skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo ataskaitos peržiūrą.

18.       Priežiūros komiteto darbas organizuojamas ir sprendimai priimami pagal priežiūros komiteto patvirtintą darbo reglamentą.

181. Priežiūros komiteto sudarymo tvarka, funkcijos bei sudėtis, įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą, yra nustatytos Inovacijų skatinimo fondo įstatymo 4 straipsnio 5 ir 6 dalyse, o Taisyklių IV skyriaus nuostatos taikomos tiek, kiek neprieštarauja Inovacijų skatinimo fondo įstatymo nuostatoms.

Papildyta punktu:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

V SKYRIUS

FINANSŲ TARPININKŲ ATRANKA IR SUTARČIŲ SU FINANSŲ TARPININKAIS SUDARYMO TVARKA

 

19.       Kai steigiamas fondų fondas, finansų tarpininkus atrenka fondų fondo valdytojas, išskyrus atvejus, kai investavimo strategijoje nurodyta, kad fondų fondo valdytojas pats įgyvendina finansinę (-es) priemonę (-es).

20.       Fondų fondo valdytojas rengia finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadą, kuriame nustatomi finansų tarpininkų vertinimo ir atrankos bei finansinės priemonės įgyvendinimo reikalavimai. Finansinės priemonės įgyvendinimo reikalavimai turi atitikti pagal Taisyklių 4 punktą parengtame fondų fondo finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus. Kai tas pats subjektas yra fondų fondo valdytojas ir to paties fondų fondo finansuojamos finansinės priemonės finansų tarpininkas arba kai finansų tarpininkas yra tarptautinė finansų įstaiga, fondų fondo valdytojas vietoj finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvado rengia finansinės priemonės aprašymą, jeigu jis nėra įtrauktas į investavimo strategiją.

21.       Fondų fondo valdytojas turi viešai paskelbti finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadą savo interneto svetainėje, kad visi galimi finansų tarpininkai būtų informuoti apie paskelbtą kvietimą teikti pasiūlymus įgyvendinti finansinę priemonę.

22.       Fondų fondo valdytojas su atrinktu finansų tarpininku sudaro sutartį, išskyrus atvejus, kai fondų fondo valdytojas pats įgyvendina finansinę (-es) priemonę (-es).

 

VI SKYRIUS

FONDŲ FONDO VALDYTOJO TEIKIAMA INFORMACIJA

 

23.  Fondų fondo valdytojas per 14 dienų nuo kiekvieno ataskaitinio mėnesio pabaigos priežiūros komiteto nariams jų nurodytu elektroniniu paštu teikia duomenis apie finansinių priemonių įgyvendinimo pažangą pagal fondų fondo valdytojo ir priežiūros komiteto suderintą formą.

24.   Fondų fondo valdytojas ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, kovo 31 dienos teikia ministerijai, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingajai ministerijai, Finansų ministerijai ir, jei finansavimo sutarties šalys yra ir kiti asignavimų valdytojai, kitiems asignavimų valdytojams metinę fondų fondo veiklos ataskaitą pagal finansavimo sutartyje nurodytą formą, o iki birželio 30 dienos – auditoriaus išvadą dėl fondų fondui skirtų ir tinkamai panaudotų biudžeto lėšų ir auditoriaus išvadą dėl fondų fondo metinių finansinių ataskaitų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

VII SKYRIUS

FONDŲ FONDO VALDYMO IŠLAIDOS IR VALDYMO MOKESTIS

 

25.  Fondų fondo valdytojui fondų fondo valdymo išlaidos apmokamos ir (arba) fondų fondo valdymo mokestis sumokamas šiais būdais:

25.1.  padengiant (kompensuojant) patirtas fondų fondo valdymo išlaidas;

25.2.  mokant sutartą fondų fondo valdymo mokestį.

26.  Per 10 metų laikotarpį nuo fondų fondo įsteigimo fondų fondo valdymo išlaidų ir valdymo mokesčio bendra suma negali viršyti 10 procentų fondų fondui skirtos sumos. Jei finansavimo sutartis nutraukiama nesuėjus 10 metų laikotarpiui, pagal finansavimo sutartį fondų fondo valdytojui padengiamos patirtos fondų fondo valdymo išlaidos ir (arba) sumokamas fondų fondo valdymo mokestis, neviršijantis šiame punkte nustatytos ribos. Kai fondų fonde toliau naudojamos investicijoms skirtos, įskaitant nepanaudotas garantijoms skirtas lėšas, ir jau grįžusios lėšos, dengiamos patirtos valdymo išlaidos už šių lėšų administravimą arba skaičiuojamas valdymo mokestis nuo finansinei priemonei įgyvendinti skirtos sumos.

27.  Kai tas pats subjektas yra fondų fondo valdytojas ir to paties fondų fondo finansuojamos finansinės priemonės finansų tarpininkas, fondų fondo valdytojui dengiamos patirtos finansinės priemonės įgyvendinimo išlaidos arba mokamas finansavimo sutartyje nurodytas mokestis už finansinės priemonės įgyvendinimą. Tokiu atveju fondų fondo valdytojui nedengiamos fondų fondo valdymo išlaidos ir (arba) nesumokamas fondų fondo valdymo mokestis už konkrečios finansinės priemonės, kurią fondų fondo valdytojas įgyvendina kaip finansų tarpininkas, įgyvendinimą.

VIII SKYRIUS

BIUDŽETO LĖŠŲ PERVEDIMO FONDŲ FONDO VALDYTOJUI TVARKA

 

28.       Biudžeto lėšos fondų fondo valdytojui pervedamos dalimis finansavimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

29. Fondų fondo valdytojas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos ministerijai, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingajai ministerijai ir, kai finansavimo sutarties šalys yra ir kiti asignavimų valdytojai, kitiems asignavimų valdytojams pateikia prašymų dėl mokėjimo pateikimo grafiką. Fondų fondo valdytojas, paaiškėjus, kad būtina tikslinti prašymų dėl mokėjimo pateikimo grafiką ar prašomų pervesti lėšų sumas, turi iš karto elektroniniu paštu informuoti finansavimo sutartyje ministerijos nurodytą kontaktinį asmenį ir su ministerija, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – su atsakingąja ministerija ar, kai finansavimo sutarties šalys yra kiti asignavimų valdytojai, – su atsakingąja ministerija ir (ar) kitais asignavimų valdytojais suderinti kitą prašymų dėl mokėjimo pateikimo grafiką ar prašomą pervesti lėšų sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

30. Fondų fondo valdytojas ministerijai, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingajai ministerijai ir, kai finansavimo sutarties šalys yra ir kiti asignavimų valdytojai, – asignavimų valdytojui (-ams), kurio (-ių) asignavimų prašoma, teikia prašymus dėl mokėjimo pagal Taisyklių 29 punkte nurodytą prašymų dėl mokėjimo pateikimo grafiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

31. Biudžeto lėšos iš ministerijai, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – iš atsakingajai ministerijai ir, kai finansavimo sutarties šalys yra ir kiti asignavimų valdytojai, – iš  kitiems asignavimų valdytojams patvirtintų asignavimų fondų fondo valdytojui pervedamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

32. Fondų fondui skirtos biudžeto lėšos pervedamos į prašyme dėl mokėjimo nurodytą sąskaitą. Jei sąskaitos duomenys pasikeičia po to, kai ministerija, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingoji ministerija ar, kai finansavimo sutarties šalys yra ir kiti asignavimų valdytojai, – atsakingoji ministerija ir (ar) kiti asignavimų valdytojai patvirtina prašymą dėl mokėjimo, ir biudžeto lėšos pervedamos į ankstesnę sąskaitą, toks lėšų pervedimas laikomas tinkamu ir visa atsakomybė dėl tokio lėšų pervedimo tenka fondų fondo valdytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

33.  Antras ir paskesni prašymai dėl mokėjimo gali būti teikiami  finansavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis investavus finansavimo sutartyje nurodytą biudžeto lėšų sumą, o prašyme dėl mokėjimo nurodyta biudžeto lėšų suma negali būti didesnė nei 25 procentai finansavimo sutartyje įsipareigotos skirti fondų fondui finansavimo sumos.

34.       Fondų fondo valdytojas planuoja fondų fondui skirtų biudžeto lėšų panaudojimą finansavimo sutartyje nurodytais terminais.

35. Jei fondų fondo valdytojas įžvelgia riziką, kad dalis fondų fondui skirtų biudžeto lėšų nebus panaudota, jis turi ne vėliau kaip per 1 mėnesį paaiškėjus tokiai rizikai informuoti apie tai priežiūros komitetą, o priežiūros komitetas teikia pasiūlymą ministerijai, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingajai ministerijai ar, kai finansavimo sutarties šalys yra ir kiti asignavimų valdytojai, – atsakingajai ministerijai ir (ar) kitiems asignavimų valdytojams, dėl kurių skirtų biudžeto lėšų yra paaiškėjusi rizika, apie būtinybę atitinkama dalimi mažinti fondų fondui skirtų biudžeto lėšų sumą. Ministerija, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingoji ministerija ar, kai finansavimo sutarties šalys yra ir kiti asignavimų valdytojai, – atsakingoji ministerija ir (ar) kiti asignavimų valdytojai, dėl kurių skirtų biudžeto lėšų yra paaiškėjusi rizika, atsižvelgdami į gautą informaciją prireikus inicijuoja finansavimo sutarties pakeitimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

36. Jei fondų fondo valdytojas nepanaudoja visų ar dalies į fondų fondą įmokėtų biudžeto lėšų per finansavimo sutartyje nustatytą terminą, ministerija, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingoji ministerija ar, kai finansavimo sutarties šalys yra ir kiti asignavimų valdytojai, – atsakingoji ministerija ir (ar) kiti asignavimų valdytojai, kurių į fondų fondą įmokėtos biudžeto lėšos yra nepanaudojamos, atsižvelgdami į priežiūros komiteto rekomendaciją, per 20 darbo dienų priima sprendimą dėl fondų fondo valdytojo gautų ir nepanaudotų lėšų grąžinimo ministerijai, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingajai ministerijai ar, kai finansavimo sutarties šalys yra ir kiti asignavimų valdytojai, – atsakingajai ministerijai ir (ar) kitiems asignavimų valdytojams, atsižvelgiant į tai, kurio asignavimų valdytojo lėšos yra nepanaudotos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

37. Ministerijai, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingajai ministerijai ar, kai finansavimo sutarties šalys yra ir kiti asignavimų valdytojai, – atsakingajai ministerijai ir (ar) kitiems asignavimų valdytojams, kurių į fondų fondą įmokėtos biudžeto lėšos yra nepanaudojamos, priėmus Taisyklių 36 punkte nurodytą sprendimą, keičiama finansavimo sutartis ir fondų fondo valdytojas nepanaudotas lėšas per 15 darbo dienų nuo finansavimo sutarties pakeitimo dienos perveda į ministerijos, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingosios ministerijos ar, kai finansavimo sutarties šalys yra ir kiti asignavimų valdytojai, – į atsakingosios ministerijos ir (ar) kitų asignavimų valdytojų, atsižvelgiant į tai, kurio asignavimų valdytojo lėšos yra nepanaudotos, sąskaitą, o ministerija, atsakingoji ministerija ir (ar) kiti asignavimų valdytojai per 5 darbo dienas minėtas lėšas perveda į valstybės iždo sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

IX SKYRIUS

FONDŲ FONDUI SKIRTŲ BIUDŽETO LĖŠŲ APSKAITA IR LAIKYMAS

 

38.  Fondų fondo valdytojas tvarko biudžeto lėšų, susijusių su valdomu fondų fondu, apskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais. Fondų fondo valdytojas rengia ir ministerijai, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingajai ministerijai, Finansų ministerijai ir, jei finansavimo sutarties šalys yra ir kiti asignavimų valdytojai, kitiems asignavimų valdytojams teikia fondų fondui skirtų biudžeto lėšų metines finansines ataskaitas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

39Fondų fondo valdytojui pervestos ir laikinai laisvos biudžeto lėšos investuojamos vadovaujantis finansų ministro nustatyta laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo tvarka ir laikantis Rekomendacinių finansinės rizikos valdymo gairių valstybės valdomose įmonėse, skelbiamų Finansų ministerijos interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt, jei jos taikomos.

40Palūkanos ir kitos pajamos ar pelnas, priskiriami prie fondų fondo valdytojui pervestų biudžeto lėšų, įskaitomi į biudžetą finansų ministro nustatyta palūkanų panaudojimo ir įskaitymo į biudžetą tvarka.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Ministerija, Finansų ministerija, o įgyvendinant Inovacijų skatinimo fondo įstatymą – atsakingoji ministerija ir, kai finansavimo sutarties šalys yra ir kiti asignavimų valdytojai, kiti asignavimų valdytojai, fondų fondo valdytojas, finansų tarpininkai ir galutiniai naudos gavėjai, kurie suprantami kaip juridiniai arba fiziniai asmenys, gaunantys finansavimą pagal finansinę priemonę, kai jiems nustatytas reikalavimas saugoti dokumentus, privalo užtikrinti su finansinėmis priemonėmis susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ir elektroninėse laikmenose) saugumą ir prieinamumą Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

 

_______________________

Papildyta priedu:

Nr. 59, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-30, i. k. 2020-02104

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 59, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-30, i. k. 2020-02104

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 325, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07019

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1432, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27558

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo