Suvestinė redakcija nuo 2022-06-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12393

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl lietuvos kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo

 

2020 m. birželio 5 d. Nr. ĮV-714

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos kultūros ir meno tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. ĮV-602 „Dėl Lietuvos kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo“, 6,7 ir 11 punktais:

1. T v i r t i n u  trejiems metams šios sudėties Lietuvos kultūros ir meno tarybą (toliau – taryba):

1.1. dr. Lolita Jablonskienė – Nacionalinės dailės galerijos vadovė (tarybos pirmininkė);

1.2. Dagnė Vildžiūnaitė – Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė (tarybos pirmininkės pavaduotoja);

1.3. Skaistė Aleksandravičiūtė – Jaunimo reikalų tarybos narė;

1.4. dr. Irena Alperytė – Kultūrinės edukacijos tarybos narė;

1.5. Audrius Ambrasas – Lietuvos architektūros meno tarybos pirmininkas;

1.6. Emilija Banionytė – Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininkė;

1.7. dr. Rokas Dovydėnas – Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos narys;

1.8. Kęstutis Drazdauskas – Lietuvos kino tarybos narys;

1.9. dr. Marija Drėmaitė – Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos narė;

1.10. Audronė Drungilaitė – Lietuvos dizaino tarybos pirmininko pavaduotoja;

1.11. Goda Giedraitytė – Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos narė;

1.12. Vilma Griškevičienė – Asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija" kanclerė;

1.13. dr. Rūta Kačkutė – Muziejų tarybos narė;

1.14. Juozas Markauskas – Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos narys;

1.15. Romas Matulis – Kultūros centrų tarybos narys;

1.16. Milda Valančiauskienė – Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tarybos pirmininkė;

1.17. Gytis Vaškelis – Literatūros tarybos pirmininkas;

1.18. Viktorija Vitaitė – Neįgaliųjų reikalų tarybos narė;

1.19. Dalius Žižys – Archyvų tarybos narys.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1320, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22558

Nr. ĮV-1490, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26855

Nr. ĮV-568, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13673

 

2. P a v e d u Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vadovo paskirtam valstybės tarnautojui arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, atlikti tarybos sekretoriaus funkcijas.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-1320, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22558

Dėl kultūros ministro 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. ĮV-714 „Dėl Lietuvos kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-1490, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26855

Dėl kultūros ministro 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. ĮV-714 „Dėl Lietuvos kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-568, 2022-06-20, paskelbta TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13673

Dėl kultūros ministro 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. ĮV-714 „Dėl Lietuvos kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo