Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10630

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

Dėl VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. liepos 25 d. Nr. B-TS-1068

Vilkaviškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 5 dalimi,  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 patvirtintais Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendruoju planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. B-TS-269 (Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 21 d. sprendimo B-TS-848 redakcija),Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios nuo 2020-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. B-TS-459, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14554

 

2. Įgalioti Gražiškių gimnazijos direktorę Gritą Launikonienę pasirašyti patvirtintus nuostatus ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti  prašymą bei reikalingus dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui dėl šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo.

3. Pripažinti netekusiais galios Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos nuostatus, patvirtintus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-602  2.2 papunkčiu, nuo šio sprendimo 1 punkte nurodytų Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algirdas Neiberka

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2020-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. B-TS-459, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14554

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. B-TS-459, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14554

Dėl Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo