Suvestinė redakcija nuo 2020-12-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11023

 

Nauja redakcija nuo 2020-12-02:

Nr. 3-727, 2020-12-01, paskelbta TAR 2020-12-01, i. k. 2020-25697

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO LĖŠŲ PASKIRSTYMO GYVENVIETĖSE ESANTIEMS IR GYVENVIETES JUNGIANTIEMS KELIAMS (GATVĖMS) SU ŽVYRO DANGA ASFALTUOTI

 

2020 m. gegužės 25 d. Nr. 3-346

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 422 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 19 punktu ir atsižvelgdamas į Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių objektų, finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų, atrankos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-248 „Dėl Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių objektų, finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų, atrankos komisijos sudarymo“, 2020 m. gegužės 18 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. gegužės 20 d. protokolas Nr. 6-1717), 2020 m. gegužės 26 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. gegužės 27 d. protokolas Nr. 6-1797) ir 2020 m. birželio 11 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. birželio 15 d. protokolas Nr. 6-2063), 2020 m. liepos 30 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. rugpjūčio 2 d. protokolas Nr. 6-2617), 2020 m. rugsėjo 3 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. rugsėjo 7 d. protokolas Nr. 6-2973), 2020 m. spalio 7 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. spalio 8 d. protokolas Nr. 6-3366),  2020 m. spalio 30 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. lapkričio 4 d. protokolas Nr. 6-3701) ir 2020 m. lapkričio 26 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. lapkričio 30 d. protokolas Nr. 6-3962) bei teikimą dėl konkrečių kelių projektų:

1.  P a s k i r s t a u  Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšas pagal Aprašo 4.2 papunktyje nurodytą veiklą atrankos komisijos atrinktiems gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti (pridedama).

2.  Lėšos numatomos iš:

2.1. valstybės biudžeto programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ (programos kodas 01.009) priemonės „Finansuoti iš KPPP vietinės reikšmės kelių plėtrą ir priežiūrą“ (programos priemonės kodas 01.009.01.01.02) finansavimo šaltinio „Valstybės biudžeto lėšos, kai programos sąmata didinama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas“ (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.5) išlaidų klasifikacijos pagal valstybės funkcijas „Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra“ (valstybės funkcijos kodas 04.05.01.02) ekonominės klasifikacijos straipsnių „Dotacijos savivaldybėms einamiems tikslams“ (straipsnio kodas 2.5.3.1.1.02) arba „Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti“ (straipsnio kodas 2.5.3.2.1.02);

2.2. valstybės biudžeto programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ (programos kodas 01.009) priemonės „Vykdyti tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir kt. valstybinės reikšmės kelių darbus, švietėjišką saugaus eismo veiklą bei diegti kelių tinkle ITS ir kitas inovacijas“ (programos priemonės kodas 01.009.01.02.01) finansavimo šaltinio „Valstybės biudžeto lėšos, kai programos sąmata didinama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas“ (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.5) išlaidų klasifikacijos pagal valstybės funkcijas „Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra“ (valstybės funkcijos kodas 04.05.01.02) ekonominės klasifikacijos straipsnių „Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ (straipsnio kodas 2.8.1.1.1.02) ir „Kitos išlaidos turtui įsigyti“ (straipsnio kodas 2.8.1.2.1.01).

 

 

 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                             Jaroslav Narkevič

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3-346

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. gruodžio 1 d. įsakymo

Nr. 3-727 redakcija)

 

EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO LĖŠŲ gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti, Paskirstymo SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Apskrities,

savivaldybės

pavadinimas

Kelių objekto pavadinimas, numatomi darbai

Suma,

tūkst. Eur

 

Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšos gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti,

iš šiai veiklai numatytų lėšų:

45 268,9

1.

ALYTAUS APSKRITIS

1.1.

Alytaus miesto

Genių gatvei (Nr. AM0054) kapitališkai remontuoti

44,0

Vėtrungės gatvei (Nr. AM0239) kapitališkai remontuoti

86,0

Ryto gatvei (Nr. AM0164) kapitališkai remontuoti

114,0

Rugių gatvei (Nr. AM0167) kapitališkai remontuoti

45,0

Saulės gatvei (Nr. AM0175) rekonstruoti

200,0

Dailidžių gatvei (Nr. AM0034) rekonstruoti

700,0

Kalnų gatvei (Nr. AM0077) rekonstruoti

650,0

Šlaito gatvei (Nr. AM0208) kapitališkai remontuoti

140,0

Vaivorykštės gatvei (Nr. AM0229) kapitališkai remontuoti

120,0

1.2.

Alytaus rajono

Punios seniūnijos Medukštos kaimo Sodininkų gatvei
(Nr. 7007) kapitališkai remontuoti

168,0

Punios seniūnijos Norgeliškių kaimo Parko gatvei
(Nr. AL7024) kapitališkai remontuoti

36,1

Punios seniūnijos Padvariškių kaimo Serbentų gatvei
(Nr. AL7023) kapitališkai remontuoti

68,0

Simno miesto Pavasario gatvei (Nr. AL7585) kapitališkai remontuoti

67,7

Daugų seniūnijos Salos kaimo vietinės reikšmės keliui
Nr. AL7725 (Lankų gatvei) taisyti (remontuoti)

71,0

Miroslavo seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. AL1245 Varnagiriai–Remeikiai taisyti (remontuoti)

55,0

Daugų seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. AL2235 „Privažiuojamasis kelias prie Karliškių nuo kelio 128 Valkininkų g. st–Daugai“ taisyti (remontuoti)

154,6

1.3.

Lazdijų rajono

Šventežerio seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. LZ0919 „Privažiuojamasis kelias prie Barčių gamybinio centro nuo Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2509 Rūda–Šventežeris–Teizai–Kavalčiuka“ kapitališkai remontuoti

527,5

1.4.

Varėnos rajono

Valkininkų ir Matuizų seniūnijų vietinės reikšmės keliui
Nr. Val-20 ir Mat-20d Naujieji Valkininkai–Pamerkiai rekonstruoti

609,0

Jakėnų seniūnijos Bartelių kaimo Merkio gatvei
(Nr. JakBar1) kapitališkai remontuoti

62,7

Matuizų seniūnijos Biekšių kaimo Paupio gatvei
(Nr. MatBie1) kapitališkai remontuoti

59,6

Vydenių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Vyd-35 Barčiai–SB „Tulpė“ kapitališkai remontuoti

409,5

1.5.

Druskininkų

Viečiūnų seniūnijos Neravų kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. DR7068 „Privažiavimas prie kelio DR7057 nuo kelio 5007“ (Sodžiaus gatvei) kapitališkai remontuoti

33,5

2.

KAUNO APSKRITIS

2.1.

Kauno miesto

Naujadvario gatvei (Nr. 4795) kapitališkai remontuoti

423,0

Kanalo gatvei (Nr. 2745) kapitališkai remontuoti

348,9

Gurguolių gatvei (Nr. 2175) kapitališkai remontuoti

15,0

Griškabūdžio gatvei (Nr. 2050) kapitališkai remontuoti

190,0

Pagirėnų gatvei (Nr. 5052) kapitališkai remontuoti

148,0

Tyrulių gatvės (Nr. 7690) ruožui nuo Vaškų gatvės iki Laimės gatvės kapitališkai remontuoti

154,0

Dūkšto gatvei (Nr. 1410)  kapitališkai remontuoti

40,0

2.2.

Birštono

Birštono seniūnijos vietinės reikšmės kelių Nr. BR-9 ir BR-10 „Vietinės reikšmės viešasis kelias Būdų k.–Širvinių k.–Birštono vs.“ ruožui kapitališkai remontuoti

72,4

2.3.

Jonavos rajono

Šveicarijos seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. DU-084 Šveicarija–Gaižiūnų gel. stotis kapitališkai remontuoti

253,0

Šilų seniūnijos Panoterių miestelio Bažnyčios gatvei
(Nr. SI-118) kapitališkai remontuoti

15,0

2.4.

Kaišiadorių rajono

Paparčių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. pp10 Dainava–Kmitai (Dvaro gatvei) kapitališkai remontuoti

92,1

2.5.

Kauno rajono

Domeikavos seniūnijos Domeikavos kaimo Vyturio gatvei (Nr. d-62g) kapitališkai remontuoti

81,7

Neveronių seniūnijos Neveronių kaimo Tvenkinio gatvei
(Nr. n-8g) kapitališkai remontuoti

233,0

Ringaudų seniūnijos Mitkūnų kaimo Tvenkinio gatvei
(Nr. rg-48g) kapitališkai remontuoti

225,7

Alšėnų seniūnijos Mastaičių kaimo Miglės gatvės daliai
(Nr. al-32g) ir Samanų gatvei (Nr. al-33g) kapitališkai remontuoti

382,4

Karmėlavos seniūnijos Rykštynės kaimo Vieškelio gatvei (Nr. kr-67-1g) ir Pelenių kaimo Pamiškės gatvei (Nr. kr-67g) kapitališkai remontuoti

113,6

Ringaudų seniūnijos Ringaudų kaimo Kamšos gatvei
(Nr. rg-15g) kapitališkai remontuoti

75,0

2.6.

Kėdainių rajono

Josvainių seniūnijos Šingalių kaimo Lauko gatvei
(Nr. JSG083) rekonstruoti

138,4

3.

KLAIPĖDOS APSKRITIS

3.1.

Klaipėdos

miesto

Tauralaukio gyvenvietės Virkučių gatvei (Nr. LM2160) ir Klaipėdos gatvei (Nr. LM1258) kapitališkai remontuoti

917,5

Joniškės gatvės (Nr. LM1221) ruožui nuo Klemiškės gatvės (Nr. LM1367) iki Liepų gatvės (Nr. LM1251), Šienpjovių gatvės (Nr. LM1227), Paupio alėjos (Nr. LM1226) rekonstruoti (II etapas)

55,0

3.2.

Klaipėdos

rajono

Dovilų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. KL0402 Kiškėnai–Lėbartai–Ketvergiai ruožui Lėbartai–Ketvergiai rekonstruoti

583,5

3.3.

Kretingos

rajono

Kretingos miesto Teresiečių gatvės (Nr. KT8218) ruožui nuo Pievų gatvės iki Mėguvos gatvės rekonstruoti

270,7

3.4.

Skuodo rajono

Aleksandrijos seniūnijos Klauseikių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. Al-36-2 „Nuo kelio Skuodas–Mažeikiai į Knežę (Jedžiotų gatvė)“ kapitališkai remontuoti

285,0

Skuodo miesto Šatrijos gatvei (Nr. SM-59) rekonstruoti

134,0

Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio miestelio Ežero gatvei
(Nr. MO-73) rekonstruoti

310,0

Aleksandrijos seniūnijos Aleksandrijos kaimo Bijūnų gatvei (Nr. AL-54) kapitališkai remontuoti

77,0

3.5.

Šilutės rajono

Šilutės miesto Viržių akligatviui (Nr. 1S431) rekonstruoti

125,0

4.

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

4.1.

Kazlų Rūdos

Jankų seniūnijos Jankų kaimo Pievų gatvės (Nr. KR7201) ruožui nuo Mokyklos gatvės iki Pušyno gatvės rekonstruoti

195,1

Antanavo seniūnijos Antanavo kaimo Mokyklos gatvei
(Nr. KR7054) kapitališkai remontuoti

93,5

Kazlų Rūdos seniūnijos Jūrės miestelio Alyvų gatvei
(Nr. KR7111) kapitališkai remontuoti

370,4

Plutiškių seniūnijos Plutiškių kaimo Klevų gatvei
(Nr. KR7154) kapitališkai remontuoti

151,0

Plutiškių seniūnijos Subačiškių kaimo Alyvų gatvei
(Nr. KR0110) kapitališkai remontuoti

98,2

Kazlų Rūdos miesto M. Daukšos gatvei (Nr. KR8060) kapitališkai remontuoti

40,0

Kazlų Rūdos miesto Dariaus ir Girėno gatvei (Nr. KR8008) kapitališkai remontuoti

61,0

4.2.

Marijampolės

Marijampolės miesto Marių gatvei (Nr. MR8116) ir Kumelionių kaimo Marių gatvei (Nr. MS0157) rekonstruoti

580,0

Marijampolės miesto Lazdynų gatvei (Nr. MR8322) kapitališkai remontuoti

73,0

Marijampolės miesto Aušros gatvei (Nr. MR8018) kapitališkai remontuoti

136,7

Marijampolės miesto Naručio gatvei (Nr. MR8124-1) rekonstruoti

49,0

Kumelionių kaimo Gando gatvei (Nr. MS0155) kapitališkai remontuoti

74,0

Igliaukos seniūnijos Igliaukos kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. IS0007 „Igliaukos k.–Igliaukos k. kapinės“ kapitališkai remontuoti

90,0

4.3.

Vilkaviškio

rajono

Klausučių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. VK0813 „Privažiuojamasis kelias prie Biliūnų kaimo (nuo kelio 5112 Virbalis–Žalioji)“ Privažiuojamasis kelias prie Biliūnų kaimo (nuo kelio 5112 Virbalis–Žalioji)“ ir vietinės reikšmės keliui Nr. VK0812 Klausučiai–Drebulinė kapitališkai remontuoti

1 341,7

Kybartų seniūnijos Kybartų miesto J. Žemaitės gatvei
(Nr. VK7152) kapitališkai remontuoti

106,3

5.

PANEVĖŽIO APSKRITIS

5.1.

Panevėžio

miesto

Bruknynės gatvei (Nr. Pnv-053) kapitališkai remontuoti

70,2

Liublino gatvei (Nr. Pnv-153) kapitališkai remontuoti

95,1

5.2.

Biržų rajono

Parovėjos seniūnijos Medeikių kaimo Vilniaus gatvei
(Nr. Pr-G013) kapitališkai remontuoti

70,5

5.3.

Kupiškio

rajono

Šimonių seniūnijos Migonių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. 3v4 „Privažiavimas prie Migonių nuo kelio 1202 Pagojė–Viešintos–Nociūnai“ (Vedrupio gatvei) rekonstruoti
(I etapas)

423,6

Kupiškio seniūnijos Šepetos kaimo Saulėtekio gatvei
(Nr. 1v159) ir Skodinio gatvei (Nr. 1v157) rekonstruoti

205,0

Šimonių seniūnijos Šimonių miestelio Šimonėlių gatvei
(Nr. 3s8) rekonstruoti

142,1

Šimonių seniūnijos Migonių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. 3v4 „Privažiavimas prie Migonių nuo kelio 1202 Pagojė–Viešintos–Nociūnai“ (Vedrupio gatvei) rekonstruoti
(II etapas)

168,9

Kupiškio miesto S. Dariaus ir S. Girėno gatvei (Nr. 5), Topolių gatvei (Nr. 42) ir Račiupėnų gatvei (Nr. 33) rekonstruoti

200,0

5.4.

Pasvalio rajono

Pasvalio apylinkių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Ps-038 „Privažiuojamasis kelias į Čižiškių kaimą nuo magistralinio kelio A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga“ kapitališkai remontuoti

213,7


6.

ŠIAULIŲ APSKRITIS

6.1.

Šiaulių miesto

Pailių gatvei (Nr. SM181) kapitališkai remontuoti

408,0

6.2.

Joniškio rajono

Kepalių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. JN0513 Kirnaičiai–Gasčiūnai kapitališkai remontuoti

727,0

Joniškio miesto Elnių takui (Nr. JN8520) kapitališkai remontuoti

129,8

Joniškio miesto Aido gatvei (Nr. JN8511) kapitališkai remontuoti

97,0

6.3.

Kelmės rajono

Pakražančio seniūnijos Šimaitukų kaimo vietinės reikmės keliui Nr. Pa-16 „Kelias A12–Palėkinis“ kapitališkai remontuoti

110,0

Kelmės miesto Kęstučio gatvei (Nr. Ke-32) kapitališkai remontuoti

117,8

Kelmės apylinkių seniūnijos Kakoniškių kaimo Rasos gatvei (Nr. Kea-53) kapitališkai remontuoti

105,0

Kelmės apylinkių seniūnijos Kakoniškių kaimo Statybininkų gatvei (Nr. Kea-54) kapitališkai remontuoti

104,7

6.4.

Pakruojo

rajono

Pakruojo seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. PK0019 Mažeikoniai–Noreikoniai–Telišioniai kapitališkai remontuoti

170,6

Pakruojo seniūnijos Linksmučių kaimo Medelyno gatvei
(Nr. PK7105) rekonstruoti

316,0

Linkuvos seniūnijos Linkuvos miesto J. Paukštelio gatvei (Nr. PK7210) kapitališkai remontuoti

200,0

Lygumų miestelio Vaigailių gatvei (Nr. PK7308) ir vietinės

reikšmės kelio Nr. PK0206 Lygumų apvažiavimo ruožui

kapitališkai remontuoti

100,0

6.5.

Radviliškio

rajono

Radviliškio miesto Turgaus gatvės (Nr. RD8031) ruožui tarp Žalgirio gatvės ir M. Mažvydo gatvės rekonstruoti

200,0

Sidabravo seniūnijos Vadaktų miestelio Tujų gatvei
(Nr. RD7067) kapitališkai remontuoti

133,0

Radviliškio miesto Ryto alėjai (Nr. RD8469) kapitališkai remontuoti

112,0

Radviliškio miesto Lizdeikos gatvei (Nr. RD8027) rekonstruoti

130,0

6.6.

Šiaulių rajono

Šiaulių kaimiškosios seniūnijos Aukštelkės kaimo Pušyno (Nr. Ši-44) ir Ąžuolų (Nr. Ši-30) gatvėms ir Rūžos (Nr. Ši-47) gatvės ruožui kapitališkai remontuoti

212,1


7.

TAURAGĖS APSKRITIS

7.1.

Jurbarko

rajono

Jurbarko miesto Smukučių gatvei (Nr. jrm19683) rekonstruoti

202,8

Jurbarko miesto Miškininkų gatvės (Nr. jrm19608-1) pravažiavimui ir Klevų gatvei (Nr. jrm19600) su gatvės atkarpa (Nr. jrm19600-1) kapitališkai remontuoti

438,4

Jurbarko miesto Ugniagesių gatvei (Nr. jrm19582) rekonstruoti

114,2

Jurbarko miesto Kranto gatvei (Nr. jrm19698) rekonstruoti

261,9

7.2.

Pagėgių

Pagėgių seniūnijos Benininkų kaime Prūdo gatvei
(Nr. PG7230) kapitališkai remontuoti

176,6

Pagėgių miesto Sodų gatvės (Nr. PG7214) ruožui nuo PK06+58 iki PK09+58 kapitališkai remontuoti

111,0

Vilkyškių miestelio Mažojo kaimelio gatvei (Nr. PG8512) ir vietinės reikšmės keliui Nr. PG2003 Barzūnai–Vilkyškiai kapitališkai remontuoti

97,0

Pagėgių seniūnijos Kentrių kaimo Vingio gatvei
(Nr. PG7001) rekonstruoti

95,0


7.3.

Šilalės rajono

Šilalės miesto D. Poškos gatvei (Nr. Ssi-9) ir Kovo 11-osios gatvei (Nr. Ssi 20) rekonstruoti (I etapas)

325,7

Bijotų seniūnijos Bijotų kaimo Baublių gatvei (Nr. Sbj-1) ir Malūno gatvei (Nr. Sbj-2) rekonstruoti

243,1

Pajūrio seniūnijos Kalniškių I kaimo Bijūnų gatvei (Nr. Pj-26) rekonstruoti

104,4

Bilionių seniūnijos Bilionių kaimo Aukštagirės gatvei
(Nr. Bl-06) ir Sartalės gatvei (Nr. Sbl-3) kapitališkai remontuoti

297,4

Šilalės miesto D. Poškos gatvei (Nr. Ssi-9) ir Kovo 11-osios gatvei (Nr. Ssi 20) rekonstruoti (II etapas)

497,8

Upynos seniūnijos Naujojo Obelyno kaimo Akmenos gatvei (Nr. Up-03) kapitališkai remontuoti

173,5

Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos miestelio Piliakalnio gatvei (Nr. Skv-14) kapitališkai remontuoti

100,5

Kaltinėnų seniūnijos Gineikių kaimo D. Poškos gatvei
(Nr. SKA-2) kapitališkai remontuoti

226,3


7.4.

Tauragės

rajono

Mažonų seniūnijos Papušynės kaimo Šaltalankių gatvei
(Nr. TR7650) rekonstruoti

263,1

Tauragės miesto T. Ivanausko gatvei (Nr. TR7550) rekonstruoti

412,8

7.5.

Mažeikių rajono

Viekšnių miesto V. Kudirkos gatvei (Nr. V-2-42) kapitališkai remontuoti

20,0

Mažeikių apylinkės seniūnijos Krakių kaimo Pauliankos gatvei (Nr. A-2-8) kapitališkai remontuoti

40,0

8.

TELŠIŲ APSKRITIS

8.1.

Plungės

rajono

Kulių seniūnijos Šiemulių kaimo Čiuželių gatvei
(Nr. PL0387) kapitališkai remontuoti

100,0

Babrungo seniūnijos Babrungo kaimo Parko gatvei
(Nr. PL0255) kapitališkai remontuoti

143,4

8.2.

Telšių rajono

Telšių miesto Kuršėnų gatvei (Nr. 1379) kapitališkai remontuoti

28,0

8.3.

Rietavo

Daugėdų seniūnijos Gudalių gatvei (Nr. RT7008) supaprastintai rekonstruoti

125,0

9.

UTENOS APSKRITIS

9.1.

Visagino

Karlų kaimo Karlų gatvei (Nr. 81) kapitališkai remontuoti

90,1

9.2.

Anykščių

rajono

Skiemonių seniūnijos Pūstalaukių kaimo Pūstalaukių gatvei (Nr. 27SkS) kapitališkai remontuoti

127,0

Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaimo Šilelio gatvei (Nr. 41AS) kapitališkai remontuoti

641,0

Svėdasų seniūnijos Grikiapelių kaimo Grikiapelių gatvei  (Nr. 28SS) kapitališkai remontuoti

364,0

Kurklių seniūnijos Staskūniškio kaimo Parko gatvei
(Nr. 24KUS) kapitališkai remontuoti

188,0

9.3.

Molėtų rajono

Molėtų miesto Daubos gatvei (Nr. M-13) ir Melioratorių gatvei (Nr. M-50) rekonstruoti

450,0

Joniškio seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Jo-13 Graužiniai–Žydavainiai kapitališkai remontuoti

267,8

Čiulėnų seniūnijos Levaniškių kaimo Dūrių gatvei (Nr. L-2) kapitališkai remontuoti

493,6

Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio Kementos gatvės (Nr. G-9) ruožui ir Naujajai gatvei (Nr. G-7) kapitališkai remontuoti

164,9

9.4.

Utenos rajono

Utenos miesto Žibuoklių gatvei (Nr. 134) rekonstruoti

268,1

Daugailių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Da-50 „Juknėnai–A. ir M. Miškinių sodyba“ kapitališkai remontuoti

278,0

Utenos miesto Nemeikščių gatvei (Nr. 119) kapitališkai remontuoti

89,3

Utenos miesto Atgimimo gatvės (Nr. 104) ruožui kapitališkai remontuoti

51,0

9.5.

Ignalinos rajono

Ignalinos seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. 4-1 Ignalina–Antagavė–Garbūnai–Dindos rekonstruoti (I etapas)

412,3

10.

VILNIAUS APSKRITIS

10.1.

Vilniaus miesto

Arimų gatvės (Nr. 21889) ruožui kapitališkai remontuoti

181,0

Mančiagirės gatvės (Nr. 52032) ruožui kapitališkai remontuoti

117,0

Versmių gatvės (Nr. 22444) ruožui nuo Džiaugsmo gatvės iki Paeglinės gatvės kapitališkai remontuoti

87,0

Kiemeliškių gatvei (Nr. 48718) kapitališkai remontuoti

106,0

Mickūnų gatvei (Nr. 22187) kapitališkai remontuoti 

140,0

Verbų gatvei (Nr. 22440) kapitališkai remontuoti

110,0

Bičių gatvei (Nr. 21922) kapitališkai remontuoti

63,0

Uosių sodų gatvei (Nr. 59910) kapitališkai remontuoti

58,0

Grigiškių seniūnijos Spyglių gatvės (Nr. 61886) ruožui iki Tilvikų gatvės kapitališkai remontuoti

105,0

Nasturtų gatvei (Nr. 22208) kapitališkai remontuoti

102,0


10.2.


 

Šalčininkų

rajono

Dainavos seniūnijos Liubkiškių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. Da-9 „Dainavos k.–Trėbuškių k.“ ruožui rekonstruoti

266,3

Šalčininkų seniūnijos Zavišonių kaimo Visinčios gatvei
(Nr. ŠA-12151) ir Visinčios gatvės tiltui rekonstruoti

323,0

Jašiūnų seniūnijos Jašiūnų miestelio Lauko gatvei (Nr. JA-8030) kapitališkai remontuoti

60,6

10.3.

Širvintų rajono

Musninkų seniūnijos Musninkų kaimo Vyšnių gatvei
(Nr. MUSN7 ir MUSN8) kapitališkai remontuoti

274,6

Jauniūnų seniūnijos Skėterių kaimo Kalno gatvei ir  Pasieniečių gatvei (Nr. JAU20) kapitališkai remontuoti

306,8

Gelvonų seniūnijos Gelvonų kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. GEL14 Gelvonai–Žieveliškiai–Bagaslaviškis kapitališkai remontuoti

18,0

Gelvonų seniūnijos Liukonių kaimo Malūno gatvei
(Nr. GEL22) kapitališkai remontuoti

8,0

Širvintų miesto Atgimimo gatvei (Nr. ŠIRVM55) ir Liepų gatvei (Nr. ŠIRVM56) rekonstruoti

25,6

Širvintų seniūnijos Kabaldos kaimo Kriaunaitiškių gatvei
(Nr. ŠIR130) rekonstruoti

177,6

Musninkų seniūnijos Musninkų miestelio Krunų gatvei
(Nr. MUSN4) ir Barboros gatvei (Nr. MUSN10) kapitališkai remontuoti

106,8

Zibalų seniūnijos Beivydžių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. ZIB8 „Kaimynų g., Beivydžių k.–Veiveros k.–Vazgūnų k.–Liepų g., Anciūnų k.“ ruožui kapitališkai remontuoti

370,0

Gelvonų seniūnijos Gelvonų miestelio Naujakurių gatvei (Nr. GEL27) kapitališkai remontuoti

131,8

Jauniūnų seniūnijos Diržioniškių kaimo Maišiagalos gatvei (Nr. JAU71) kapitališkai remontuoti

173,9

Čiobiškio seniūnijos Burniškių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. ČIO14 (Burniškių gatvei) kapitališkai remontuoti

127,1

Širvintų seniūnijos Černiškių kaimo Šilo gatvei (Nr. ŠIR79) kapitališkai remontuoti

93,6

10.4.

Švenčionių

rajono

Švenčionių miesto Saulėtekio gatvės (Nr. 11.43) ruožui rekonstruoti

146,0

Švenčionių miesto Statybininkų gatvės (Nr. 11.47) ruožui rekonstruoti

116,2

projekto „Švenčionėlių miesto Geležinkelio–Kranto gatvių dalies rekonstravimas“

481,2

Švenčionėlių miesto Ateities gatvės (Nr. 10.4) ruožui rekonstruoti (II etapas)

274,5

Kločiūnų kaimo Magūnų gatvei (Nr. 6.150) taisyti (remontuoti)

96,9

Pabradės seniūnijos Pavoverės kaimo Bažnyčios gatvei 
(Nr. 6.131) taisyti (remontuoti)

39,3

Pabradės seniūnijos Pavoverės kaimo Parko gatvei
(Nr. 6.132) taisyti (remontuoti)

155,4

Pabradės seniūnijos Pavoverės kaimo Piorkų gatvei
(Nr. 6.133) taisyti (remontuoti)

35,7

Pabradės seniūnijos Pavoverės kaimo Svajonės gatvei
(Nr. 6.135) taisyti (remontuoti)

39,6

10.5.

Trakų rajono

Paluknio seniūnijos Liepynų kaimo Liepynų gatvei
(Nr. PSV44) kapitališkai remontuoti

250,0

Lentvario seniūnijos Rykantų kaimo Bažnyčios gatvei
(Nr. LSV113) kapitališkai remontuoti

89,3

Rūdiškių seniūnijos Anglininkų kaimo Malūno gatvei
(Nr. RSV92) kapitališkai remontuoti

136,0

Lentvario seniūnijos Rykantų kaimo Balčiūnų gatvei
(Nr. LSV116) kapitališkai remontuoti

52,0

Rūdiškių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. RSV55 Slabada–Karažiškės kapitališkai remontuoti

433,7

Grendavės seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. GSV15 „Privažiuojamasis kelias prie Žuklijų nuo kelio 4743 Žydkaimis–Panošiškės–Saloviškės“ kapitališkai remontuoti

397,0

Paluknio seniūnijos Paluknio kaimo Rūdiškių gatvei 
(Nr. PSV23) kapitališkai remontuoti

398,0

Rūdiškių seniūnijos Tiltų kaimo Tvenkinio gatvei
(Nr. RSV082) kapitališkai remontuoti

57,1

Lentvario seniūnijos Naujojo Lentvario kaimo Žvaigždžių gatvei (Nr. LSV097) kapitališkai remontuoti

139,5

10.6.

Ukmergės

rajono

Deltuvos seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. De-60 Pagojė–Leonpolis kapitališkai remontuoti

460,0

10.7.

Vilniaus

rajono

Rukainių seniūnijos Juodiškių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. VL2125 Arklėnai–Juodiškės–Varkalabiškės ir Juodiškių gatvei (Nr. VL8824) kapitališkai remontuoti

779,8

Nemėžio seniūnijos Klonių kaimo Šv. Jono Pauliaus II gatvei (Nr. VL7140) kapitališkai remontuoti

249,7

Mickūnų seniūnijos Mickūnų miestelio Užupio gatvei
(Nr. VL8409), Gaidūnų kaimo Užupio gatvei (Nr. VL8479) ir Mažeikių gatvei (Nr. VL8477), Mažeikių kaimo Kairėnų gatvei (Nr. VL8473) ir Pamiškės gatvei (Nr. VL8474) bei Lytos kaimo Pamiškės gatvei (Nr. VL8497) kapitališkai remontuoti

1 633,9

Pagirių seniūnijos Didžiųjų Lygainių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. VL1110 Didieji Lygainiai–Mažieji Lygainiai ir Pakrempės gatvei (Nr. VL1109) kapitališkai remontuoti

400,0

11.

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1823 Mūro Strėvininkai–Kietaviškės–Elektrėnai ruožui nuo 5,17 iki 7,13 km kapitališkai remontuoti

652,3

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1836 Jagelionys–Žikaronys ruožui nuo 0,00 iki 3,32 km kapitališkai remontuoti

1 139,2

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1607 Joniškis–Vaineikiai–Šarkiai ruožui nuo 14,84 iki 15,69 km kapitališkai remontuoti

384,6

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2509 Rūda–Šventežeris–Kavalčiukai ruožui nuo 5,69 iki 9,57 km kapitališkai remontuoti

1 544,5

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3234 Alsėdžiai–Dišliai ruožui nuo 1,25            iki 1,52 km kapitališkai remontuoti

230,0

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4713 Senieji Trakai–Senasis Tarpupis–Guopstos ruožui nuo 0,00 iki 5,81 km kapitališkai remontuoti

2 126,9

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3018 Krekenava–Linkaučiai–Truskava ruožui nuo 11,65 iki 14,14 km kapitališkai remontuoti

1 090,7

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4807 Ukmergė–Petronys–Tulpiakiemis–Pagiriai ruožui nuo 27,23 iki 27,94 km kapitališkai remontuoti

255,8

Valstybinės reikšmės rajoniniam keliui Nr. 4742 Šklėriai–Aluona I kapitališkai remontuoti

366,3

 

______________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-361, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12378

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-375, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13238

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-452, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16812

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-536, 2020-09-14, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19202

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-618, 2020-10-13, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21243

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-678, 2020-11-09, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23476

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-727, 2020-12-01, paskelbta TAR 2020-12-01, i. k. 2020-25697

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ pakeitimo