Suvestinė redakcija nuo 2022-07-29

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15288

 

 

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO GABIŲ MOKINIŲ IR STUDENTŲ SKATINIMO PROGRAMOS, ATRANKOS KOMISIJOS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-203

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6, 40 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, atsižvelgdama į Jaunimo problemų sprendimo Šilalės rajono savivaldybėje 2013–2018 metų planą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-106 „Dėl Jaunimo problemų sprendimo Šilalės rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plano patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programą (pridedama).

2. Patvirtinti Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos atrankos komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

3. Patvirtinti Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos atrankos komisiją:

3.1. Algirdas Meiženis – Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) meras (komisijos pirmininkas);

3.2. Akvilina Žąsytienė – Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininko pavaduotoja);

3.3. Edmundas Auškalnis – Savivaldybės tarybos narys;

3.4. Ligita Čiarienė – Savivaldybės administracijos Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė;

3.5. Asta Gestautienė – Savivaldybės mero patarėja;

3.6. Rasa Kuzminskaitė – Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;

3.7. Lina Maslauskienė – Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė;

3.8. Rima Norvilienė – Savivaldybės tarybos narė;

3.9. Silva Paulikienė – Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-157, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12480

Nr. T1-177, 2022-07-28, paskelbta TAR 2022-07-28, i. k. 2022-16301

 

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. T1-156 „Dėl  Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“;

4.2. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T1-242 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

5. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Jonas Gudauskas


 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu

Nr. T1-203

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo

Nr. T1-236 redakcija)

 

 

ŠILALĖS RAJONO GABIŲ MOKINIŲ IR STUDENTŲ SKATINIMO PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos (toliau – Programa) paskirtis – skatinti Šilalės rajono mokinius, kurie mokosi puikiai (10 balų), ir Šilalės rajono studentus, kurie mokosi puikiai (10 balų) ir labai gerai (9 balai), ar/ir yra pasiekę ypatingai aukštų tarptautinės reikšmės kultūros, mokslo ar sporto srities rezultatų.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Šilalės rajono savivaldybės teisės aktais, susijusiais su jaunimo politikos įgyvendinimu.

3. Programos įgyvendinimo trukmė – 2020–2022 metai.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAI, LĖŠŲ, SKIRIAMŲ MOKINIAMS IR STUDENTAMS, PASKIRTIS IR DYDIS

 

4. Programos tikslas – skatinti Šilalės rajono jaunimą siekti aukštesnių rezultatų kultūros, mokslo ir sporto srityse.

5. Lėšos skiriamos mokiniams, besimokantiems Šilalės rajono bendrojo ugdymo įstaigose (toliau – mokiniai), ir studentams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Šilalės rajono bendrojo ugdymo įstaigose (toliau – studentai).

6. Prioritetas teikiamas:

6.1. mokiniams nuo 14 metų, puikiai (10 balų) baigusiems mokslo metus;

6.2. mokiniams, kurių valstybinių brandos egzaminų rezultatai siekia 100 balų;

6.3. aukštosios mokyklos studentams, kurie vienus studijų metus baigė puikiai (10 balų) ar labai gerai (9 balai), pirmus ketverius studijų metus, o medicinos studentams – pirmus penkerius studijų metus;

6.4. mokiniams ir studentams, pasiekusiems ypatingai aukštų respublikinės ar tarptautinės reikšmės kultūros, mokslo ar sporto srities rezultatų;

6.5. aukštosios mokyklos studentams, kurie parengė ir sėkmingai apgynė baigiamąjį bakalauro ar magistro darbą, aktualų Šilalės rajonui.

7. Skiriamos lėšos mokiniui ar studentui gali siekti iki 500 eurų.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMO TVARKA IR REIKALAVIMAI, IŠMOKŲ DYDŽIAI

 

8. Dėl vienkartinės finansinės išmokos skyrimo teikimą Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) merui parengia Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius:

8.1. mokiniams, kurių valstybinio (-ių) brandos egzamino įvertinimas 100 balų;

8.2. mokiniams, kurie praėjusius mokslo metus mokėsi puikiai (10 balų).

9. Labai gerai ir puikiai besimokantys studentai, pageidaujantys gauti vienkartinę finansinę išmoką, teikia prašymą Savivaldybės merui. Prie prašymo būtina pridėti šiuos dokumentus:

9.1. studento pažymėjimo kopiją;

9.2. pažymą iš aukštosios mokyklos apie pretendento pažangumą;

9.3. priklausomai nuo aplinkybių, kitas pažymas, reikalingas vienkartinei finansinei išmokai gauti.

10. Mokiniai ar studentai, pasiekę ypatingai aukštų respublikinės ar tarptautinės reikšmės kultūros, mokslo ar sporto srities pasiekimų, Šilalės rajono savivaldybėje veikiančios bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, mokyklos ir kiti juridiniai asmenys (toliau – Teikėjas), Savivaldybės administracijai paskelbus Programos atranką, Savivaldybės merui teikia prašymą arba siūlo skirti vienkartinę finansinę išmoką mokiniams ir studentams, pasiekusiems ypatingai aukštų respublikinės ar tarptautinės reikšmės (neįskaitant tokių asmeninių žinių pasitikrinimo edukacinių konkursų, kaip „Olympis“ ir „Kengūra“) kultūros, mokslo ar sporto srities pasiekimų, jei atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

10.1. kultūros srities pasiekimai – respublikinių ir tarptautinių konkursų 1–3 vietos nugalėtojas;

10.1.1. tarptautinio konkurso 1 vietos nugalėtojas – iki 250 eurų;

10.1.2. tarptautinio konkurso 2 vietos nugalėtojas – iki 200 eurų;

10.1.3. tarptautinio konkurso 3 vietos nugalėtojas – iki 150 eurų;

10.1.4. respublikinio konkurso 1 vietos nugalėtojas – iki 200 eurų;

10.1.5. respublikinio konkurso 2 vietos nugalėtojas – iki 150 eurų;

10.1.6. respublikinio konkurso 3 vietos nugalėtojas – iki 100 eurų;

10.1.7. kitų konkursų nugalėtojai – iki 250 eurų;

10.2. mokslo srities pasiekimai – dalyvavimas dalykinėse respublikinėse ir tarptautinėse olimpiadose (1–3 vietos), kiti moksliniai pasiekimai:

10.2.1. tarptautinėse olimpiadose 1 vietos laimėtojui – iki 250 eurų;

10.2.2. tarptautinėse olimpiadose 2 vietos laimėtojui – iki 200 eurų;

10.2.3. tarptautinėse olimpiadose 3 vietos laimėtojui – iki 150 eurų;

10.2.4. respublikinės olimpiadose 1 vietos laimėtojui – iki 200 eurų;

10.2.5. respublikinės olimpiadose 2 vietos laimėtojui – iki 150 eurų;

10.2.6. respublikinės olimpiadose 3 vietos laimėtojui – iki 100 eurų;

10.2.7. kiti mokslo srities pasiekimai – iki 250 eurų;

10.3. sportiniai pasiekimai:

10.3.1. dalyvavimas olimpinėse žaidynėse – iki 250 eurų;

10.3.2. dalyvavimas pasaulio čempionatuose – iki 250 eurų;

10.3.3. dalyvavimas Europos čempionatuose – iki 250 eurų;

10.3.4. tarptautinėse sporto šakos varžybose iškovojus 1 vietą – iki 250 eurų;

10.3.5. tarptautinėse sporto šakos varžybose iškovojus 2 vietą – iki 200 eurų;

10.3.6. tarptautinėse sporto šakos varžybose iškovojus 3 vietą – iki 150 eurų;

10.3.7. Lietuvos Respublikos pirmenybių, žaidynių, čempionatų 1 vietos laimėtojas – iki 200 eurų;

10.3.8. Lietuvos Respublikos pirmenybių, žaidynių, čempionatų 2 vietos laimėtojas – iki 150 eurų;

10.3.9. Lietuvos Respublikos pirmenybių, žaidynių, čempionatų 3 vietos laimėtojas – iki 100 eurų;

10.3.10. pirmenybių, žaidynių, čempionatų kitų vietų nugalėtojai – iki 100 eurų.

11. mokiniams, kurių valstybinių brandos egzaminų rezultatai siekia 100 balų, skiriama:

11.1. už vieno valstybinio brandos egzamino 100 balų įvertinimą – 100 eurų;

11.2. už dviejų valstybinių brandos egzaminų 100 balų įvertinimus – 200 eurų;

11.3. už trijų valstybinių brandos egzaminų 100 balų įvertinimus – 300 eurų;

11.4. už keturių valstybinių brandos egzaminų 100 balų įvertinimus – 400 eurų;

11.5. už penkių valstybinių brandos egzaminų 100 balų įvertinimus – 500 eurų.

12. Teikėjas prie prašymo ar siūlymo prideda šiuos dokumentus:

12.1. studento arba mokinio pažymėjimo kopiją;

12.2. Teikėjo posėdžio protokolo išrašą arba rekomendaciją, jei teikia juridinis asmuo;

12.3. ypatingus pasiekimus liudijančius dokumentus (pažymos apie mokymosi rezultatus, diplomų, pažymėjimų, padėkų kopijas ir kt.).

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

 

13. Programą vykdo Savivaldybės administracija, Savivaldybės tarybos patvirtinta Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos atrankos komisija (toliau – Komisija).

14. Komisiją sudaro Savivaldybės taryba.

15. Komisija darbą organizuoja pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus veiklos nuostatus.

16. Komisija ir Savivaldybės administracija atsako už Programos įgyvendinimą.

17. Programai vykdyti Savivaldybės taryba kasmet skiria Savivaldybės biudžeto asignavimus.

18. Programai vykdyti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai įgytos lėšos (tikslinės paramos lėšos ir kt.).

19. Programos lėšų asignavimų valdytojas – Savivaldybės administracija.

 

V SKYRIUS

LĖŠŲ APSKAITA IR KONTROLĖ

 

20. Programos lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

21. Programos lėšų panaudojimą kontroliuoja Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba ir Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-236, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20207

 

part_f153bd292aac49578993a3bd88a8ae0a_end


 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu

Nr. T1-203

(Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo

Nr. T1-236 redakcija)

 

ŠILALĖS RAJONO GABIŲ MOKINIŲ IR STUDENTŲ SKATINIMO PROGRAMOS ATRANKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos atrankos komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – atrinkti asmenis, kuriems bus skiriama vienkartinė finansinė išmoka.

2. Komisiją sudaro Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.

3. Komisijos pirmininką ir pavaduotoją skiria Savivaldybės taryba. Sekretorių komisija išsirenka pati.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

4. Komisijos funkcijos:

4.1. pradeda darbą Savivaldybės tarybai patvirtinus rajono biudžetą ir paskyrus lėšų Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programai vykdyti;

4.2. organizuoja Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos atranką, skelbdama apie ją rajono spaudoje ir internetiniame puslapyje;

4.3. nustato galutinius prašymų ir dokumentų pateikimo terminus;

4.4. nustato prašymo formą, kurią tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius;

4.5. nagrinėja ir vertina pateiktus prašymus, pirmenybę teikdama šiems kriterijams:

4.5.1. jei pretendentas yra mokinys nuo 14 metų, puikiai (10 balų) baigęs mokslo metus;

4.5.2. jei pretendentas yra mokinys, kurio valstybinių brandos egzaminų rezultatai siekia 100 balų;

4.5.3. jei pretendentas yra studentas, siekiantis bakalauro laipsnio, kuris vienus studijų metus baigė puikiai (10 balų) ar labai gerai (9 balai);

4.5.4. jei pretendentas yra mokinys ar studentas, pasiekęs ypatingai aukštų respublikinės ar tarptautinės reikšmės kultūros, mokslo ar sporto srities rezultatų;

4.5.5. jei aukštosios mokyklos studentas parengė ir sėkmingai apgynė baigiamąjį bakalauro ar magistro darbą, aktualų Šilalės rajonui.

4.6. vertina studento parengto ir sėkmingai apginto baigiamojo bakalauro ar magistro darbo aktualumą Šilalės rajonui.

4.7. nustato konkretų paramos dydį kiekvienam paramos gavėjui;

4.8. priimtus sprendimus įformina protokolu;

4.9. protokolus su siūlymais dėl paramos suteikimo pateikia tvirtinti Administracijos direktoriui, nurodydama konkrečią siūlomos paramos sumą.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

5. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

5.1. atsisakyti siūlyti paramą asmeniui, kurio pateikti duomenys neatitinka prioritetų, nurodytų reikalavimų, nepateikti visi reikiami dokumentai, arba jie pateikti po atrankos skelbime nustatytos pateikimo datos;

5.2. gauti papildomą informaciją iš prašymų teikėjų;

5.3. susipažinti su informacija, susijusia su kandidatų pateiktų prašymų nagrinėjimu.

6. Komisija privalo:

6.1. vykdyti funkcijas, nurodytas šiuose nuostatuose;

6.2. būti nešališka, objektyvi;

6.3. Savivaldybės tarybai pareikalavus, teikti savo veiksmų ir sprendimų, susijusių su prašymų atranka, paaiškinimus.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Komisijos posėdžiai rengiami pagal poreikį, Savivaldybės tarybai patvirtinus rajono biudžetą. Posėdžius kviečia Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra – pavaduotojas.

8. Komisija, pasibaigus prašymų teikimo terminui, svarsto ir nagrinėja pateiktus prašymus.

9. Komisija, pradėdama darbą, iš atrankos komisijos narių išsirenka sekretorių.

10. Komisija sprendimus priima posėdžiuose. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami Šilalės rajono savivaldybės darbuotojai ir Savivaldybės tarybos nariai.

11. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

12. Komisija priimtus sprendimus įformina protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

13. Komisija sprendimus dėl vienkartinės finansinės išmokos skyrimo pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui.

14. Komisijos teikimu vienkartinę finansinę išmoką asmeniui skiria Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.

15. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vienkartinės finansinės išmokos skyrimo/neskyrimo informuoja pareiškėją raštu.

16. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų, pinigai pervedami į asmenų, kuriems Komisijos sprendimu paskirta vienkartinė finansinė išmoka, nurodytas sąskaitas.

_______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-236, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20207

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šilalės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-157, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12480

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Šilalės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-236, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20207

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Šilalės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-74, 2021-03-25, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06056

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Šilalės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-177, 2022-07-28, paskelbta TAR 2022-07-28, i. k. 2022-16301

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_5c1e9714abc5423fb86ca16930be6f84_end