Sprendimas netenka galios 2022-05-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-847, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08957

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-04-09 iki 2022-04-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14781

 

Nauja redakcija nuo 2022-04-09:

Nr. V-739, 2022-04-08, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07406

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1552
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.2.1.1 papunkčiu, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, n u s p r e n d ž i u:

1. Nustatyti, kad bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą (toliau – švietimo įstaiga), darbas organizuojamas laikantis šių reikalavimų:

1.1. Prie įėjimo į švietimo įstaigą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija:

1.1.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.1.2. apie rekomendaciją uždarose patalpose dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės);

1.1.3. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.2. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti  stebima:

1.2.1. turi būti sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą;

1.2.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti jiems registruoti mokinį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt;

1.2.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos, vykdančios bendrąsias ugdymo programas, teritoriją ir patalpas. Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt;

1.2.4. jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistą, atsakingą už atvejų ir protrūkių epidemiologinės diagnostikos vykdymą švietimo įstaigoje (toliau – VSB specialistas), bendradarbiauti su VSB specialistu  atliekant atvejo ir protrūkio epidemiologinę diagnostiką;

1.2.5. draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.3. Švietimo įstaigoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į švietimo įstaigą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://bit.ly/3f13Bf1).

1.4. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ir (ar) dezinfekuojami pagal poreikį ir paviršiaus lietumo intensyvumą, bet ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis turi būti ribojamas. Kitas aplinkos valymas švietimo įstaigoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://bit.ly/3hGFqV4).

2. Rekomenduoti švietimo įstaigų vadovams:

2.1. Organizuojant ugdymo procesą laikytis grupių, klasių atskyrimo principo (riboti skirtingose grupėse, klasėse esančių mokinių kontaktus tiek pamokų metu, tiek pertraukų metu, tiek po pamokų, o jei nėra galimybės atskirti kiekvienos konkrečios grupės, klasės mokinių, atskirti kelias grupes, klases (toliau – srautas)):

2.1.1. esant galimybei, vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklas, kurioms nereikia specializuotų patalpų (pvz., laboratorijų ar kitų), visą dieną organizuoti toje pačioje mokymo patalpoje (esant poreikiui, skirtingiems mokytojams atvykti į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniams vykti pas mokytoją);

2.1.2. esant galimybėms, koreguoti skirtingų klasių (grupių, srauto) pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laiką, kad būtų atskiriami skirtingose klasėse (grupėse, sraute) ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš švietimo įstaigos, naudojasi bendromis švietimo įstaigos patalpomis, ilsisi pertraukų metu, valgo;

2.1.3. pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laiką sureguliuoti taip, kad būtų atskiriami skirtingose klasėse (grupėse, sraute) ugdomi mokiniai. Maitinimą švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, organizuoti tik tais atvejais, kai maitinimo patalpoje yra organizuojamas maitinimas tik vienai klasei, grupei;

2.1.4. jei yra galimybė, skirtingoms klasėms (grupėms, srautui) priskirti skirtingus įėjimus ir išėjimus; numatyti atskirus judėjimo maršrutus iki grupės, klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų, persirengimo kambarių;

2.1.5. fizinio ugdymo pamokas organizuoti taip, kad persirengimo kambariais naudotųsi tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniai;

2.1.6. mokinių spinteles (jei įmanoma) išdėstyti tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tų klasių (grupių, srauto) mokiniams;

2.1.7. mokyklos teritorijoje lauke numatyti erdves, kuriose pertraukas galėtų leisti skirtingų klasių (grupių, srauto) mokiniai;

2.1.8. maksimaliai išnaudoti galimybes pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, lauko klasėse;

2.1.9. švietimo pagalbos specialistų konsultacijas teikti individualiai ar vienu metu dirbti tik su tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniais;

2.1.10. taikyti kitas organizacines priemones.

2.2. Vykstant ugdymo procesui pašalinių asmenų į švietimo įstaigą neįleisti, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Ugdymo veiklose dalyvaujant vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams), ar kitiems ugdymo veiklose įprastai nedalyvaujantiems asmenims, užtikrinti, kad tarp šių asmenų ir vaikų būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas (ribojimas nėra taikomas vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktams).

3. Rekomenduoti vyresniems nei 6 metų asmenims švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėti kaukes.

4. Įpareigoti apgyvendinant mokinius mokyklos bendrabutyje laikytis šiame sprendime nustatytų reikalavimų.

5. Įpareigoti mokinių vežimo organizatorius ir vykdytojus, užtikrinti priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. V-1251 „Dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo sąlygų“, laikymąsi.

6. Nustatyti, kad laikoma, jog švietimo įstaigoje (-ose) įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas (toliau – IPRR):

6.1. kai, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, IPRR skelbiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. spalio 12 d. sprendime Nr. V-2273 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ nustatyta tvarka;

6.2. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1931, 2021-08-25, paskelbta TAR 2021-08-25, i. k. 2021-17878

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2050, 2021-09-10, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19146

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2110, 2021-09-20, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19696

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2343, 2021-10-18, paskelbta TAR 2021-10-18, i. k. 2021-21775

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2582, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. k. 2021-23624

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2621, 2021-11-18, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23864

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-380, 2022-02-22, paskelbta TAR 2022-02-22, i. k. 2022-03269

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-420, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-24, i. k. 2022-03564

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-671, 2022-03-31, paskelbta TAR 2022-03-31, i. k. 2022-06525

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-739, 2022-04-08, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07406

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo