Suvestinė redakcija nuo 2022-02-23

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10231

 

Nauja redakcija nuo 2019-02-01:

Nr. 1S-18, 2019-01-24, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01129

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS VIEŠINIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO  PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 19 d. Nr. 1S-91

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, 26  straipsnio 1 dalimi, 27  straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 52  straipsnio 1 dalimi, 86  straipsnio 9 dalimi, 91  straipsnio 1  dalimi ir 95 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, 38 straipsnio 1 dalimi, 39  straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 63  straipsnio 1 dalimi, 94  straipsnio 9 dalimi, 99 straipsnio 1 dalimi ir 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo  8 straipsnio 1 dalimi, 38 straipsnio 1 dalimi ir 55 straipsnio 1 dalimi:

t v i r t i n u Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Direktorė                                                                                                                          Diana Vilytė

 

 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-18

redakcija)

 

 

 

INFORMACIJOS VIEŠINIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠAS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Gynybos įstatymas) įtvirtintą:

1.1. perkančiojo subjekto patvirtinto mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo (toliau – Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas), taip pat jo papildymų, pakeitimų bei pripažinimo netekusiu galios paskelbimo CVP IS tvarką;

1.2. planuojamų kiekvienais metais vykdyti viešųjų pirkimų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir pirkimų pagal Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą (toliau – pirkimai), išskyrus mažos vertės pirkimus, taip pat planuojamų vykdyti supaprastintų pirkimų, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalimis bei vidaus sandorių, nustatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 19 straipsnyje (toliau – vidaus sandoriai), suvestinės (toliau – Suvestinė) ir jos pakeitimų paskelbimo tvarką ir reikalavimus;

1.3. planuojamų kiekvienais metais vykdyti viešųjų pirkimų pagal Gynybos įstatymą, nesusijusių su įslaptinta informacija, pirkimų (išskyrus Gynybos įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje numatytus pirkimus), suvestinės (toliau – Suvestinė) ir jos pakeitimų paskelbimo tvarką ir reikalavimus;

1.4. kvietimo suteikti nepriklausomų ekspertų, institucijų, rinkos dalyvių arba visuomenės konsultacijas (toliau – Išankstinė konsultacija) ir kitos susijusios informacijos apie konsultacijas paskelbimo tvarką pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-106, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10822

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

1.5. pirkimų techninių specifikacijų projektų (toliau – Techninių specifikacijų projektai) paskelbimo CVP IS ir dėl Techninių specifikacijų projektų gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarką (kai pirkimo vykdytojas nusprendžia skelbti Techninių specifikacijų projektus) pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą;

1.6. informacijos apie tiekėją (tiekėjų grupės atveju – apie visus grupės narius), kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams arba dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, (toliau – Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašai) paskelbimo CVP IS tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

1.7. informacijos apie tiekėją, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Gynybos įstatymo 34, 35, 36 ir 37 straipsniuose nustatytiems reikalavimams (toliau – Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašai), paskelbimo CVP IS tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-106, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10822

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

1.8. Neteko galios nuo 2022-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-106, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10822

 

1.9. raštu pateiktų laimėjusių dalyvių pasiūlymų (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), taip pat raštu sudarytų pirkimo – pardavimo sutarčių (toliau – pirkimo sutartis) bei preliminariųjų pirkimo – pardavimo sutarčių (toliau – preliminarioji sutartis) ir pirkimo sutarčių, preliminariųjų sutarčių pakeitimų, vidaus sandorių ir jų pakeitimų bei informacijos apie žodžiu sudarytas sutartis viešinimo CVP IS tvarką pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1S-106, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10822

 

1.10. informacijos apie pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu  ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu, neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius, ar sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdžiusius su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, kai dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija, kaip tai apibrėžiama Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje ir (ar) Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnyje, tiekėjus (tiekėjų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio 5 dalį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 62 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti (toliau – Nepatikimų tiekėjų sąrašai), paskelbimo CVP IS tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-106, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10822

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1S-106, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10822

 

1.11. informacijos apie pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Gynybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu, ar koncesijos sutarties, neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius, kaip tai apibrėžiama Gynybos įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 4 punkto d papunktyje, neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus (tiekėjų grupės atveju – visus grupės narius), (toliau – Nepatikimų tiekėjų sąrašai) paskelbimo CVP IS tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1S-106, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10822

 

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme ir Gynybos įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

II. INFORMACIJOS PASKELBIMAS

 

3. Pirkimo vykdytojas šiame Tvarkos apraše nurodytą informaciją ir dokumentus skelbia naudodamasis CVP IS priemonėmis.

4. Informaciją ir dokumentus turi teisę skelbti tik CVP IS registruoto pirkimo vykdytojo naudotojas.

5. CVP IS priemonėmis pateikti dokumentai turi būti suderinti su visuotinai naudojamomis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis, skelbiama informacija ir dokumentai turi būti prieinama ją priimti ir naudoti.

6. Už CVP IS paskelbtos informacijos turinio teisingumą, taip pat už šios informacijos turinio atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo, Gynybos įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams atsako pirkimo vykdytojas.

7. Pirkimo vykdytojui skelbiant CVP IS informaciją, Viešųjų pirkimų tarnyba netikrina informacijos turinio atitikties pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams ir neatlieka jokio šios informacijos turinio tikslinimo ar taisymo. Tačiau tai nepanaikina Viešųjų pirkimų tarnybos teisės pareikšti pastabas pirkimo vykdytojui dėl CVP IS paskelbtos informacijos turinio atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo, Gynybos įstatymo, kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

8. Viešinant raštu pateiktus laimėjusių dalyvių pasiūlymus (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytas pirkimo sutartis, preliminariąsias sutartis ir šių sutarčių pakeitimus, vidaus sandorius ir jų pakeitimus bei informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis, Viešųjų pirkimų tarnyba netikrina, ar viešinamuose dokumentuose nėra informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, taip pat informacijos, apie kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tačiau tai iš Viešųjų pirkimų tarnybos neatima teisės pareikšti pastabas pirkimo vykdytojui dėl paskelbtų raštu pateiktų laimėjusių dalyvių pasiūlymų (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytų pirkimo sutarčių ir jų pakeitimų, vidaus sandorių ir jų pakeitimų bei informacijos apie žodžiu sudarytas sutartis atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

III. PERKANČIOJO SUBJEKTO MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO IR JO PAKEITIMŲ PASKELBIMAS

 

9. Perkantysis subjektas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą, jo papildymus, pakeitimus, pripažinimą netekusiu galios ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo turi paskelbti CVP IS ir perkančiojo subjekto interneto svetainėje, specialiai tam skirtoje skiltyje, jeigu perkantysis subjektas turi savo interneto svetainę. Tuo atveju, kai perkančiojo subjekto pirkėjo interneto svetainėje, specialiai tam skirtoje skiltyje paskelbto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo (jo papildymo, pakeitimo, pripažinimo netekusiu galios) informacija neatitinka informacijos, paskelbtos CVP IS, teisinga laikoma informacija, nurodyta CVP IS.

10. Skelbdamas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo pakeitimus, papildymus, perkantysis subjektas kartu skelbia ir suvestinę Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo redakciją su atliktais pakeitimais.

 

IV. SUVESTINĖS INFORMACIJA IR PASKELBIMAS

 

11. Pirkimo vykdytojas Suvestinę apie pirkimus skelbia kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos.

12. Pirkimų, atliekamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą, atveju, Suvestinėje turi būti skelbiama apie tarptautinius, supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus, pirkimus, atliekamus per centrinę perkančiąją organizaciją (išskyrus mažos vertės), supaprastintus pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalis, taip pat apie vidaus sandorius. Suvestinėje nėra skelbiama informacija apie konkrečias pirkimo sutartis, kurias planuojama sudaryti dinaminėje pirkimo sistemoje ir konkrečias pirkimo sutartis, kurias planuojama sudaryti pagal preliminariąsias sutartis atliekant atnaujintą tiekėjų varžymąsi. Suvestinėje nėra skelbiama informacija apie Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų užsienyje vykdomus pirkimus, įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus, skirtus užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-106, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10822

 

13. Pirkimų, atliekamų pagal Gynybos įstatymą, atveju Suvestinėje turi būti skelbiama apie tarptautinius ir supaprastintus (įskaitant mažos vertės) pirkimus, nesusijusius su įslaptinta informacija. Suvestinėje nėra skelbiama informacija apie Gynybos įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje numatytus pirkimus.

14. Tais atvejais, kai juridinis asmuo tampa pirkimo vykdytoju einamųjų biudžetinių metų laikotarpiu (po kovo 15 dienos), ji turi paskelbti Suvestinę likusiam biudžetinių metų laikotarpiui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo planuojamų atlikti pirkimų plano patvirtinimo.

15Suvestinės turinys visuose paskelbtuose šaltinuose turi būti tapatus. Tuo atveju, kai pirkimo vykdytojo interneto svetainėje, specialiai tam skirtoje skiltyje (toliau – pirkėjo profilis) paskelbta Suvestinės informacija neatitinka informacijos, paskelbtos CVP IS, teisinga laikoma informacija, nurodyta CVP IS.

16Atsiradus poreikiui patikslinti einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų atlikti pirkimų planus, reikia patikslinti ir paskelbtą Suvestinę, kurios pakeitimus pirkimo vykdytojas skelbia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pakeitimų patvirtinimo. Informacija apie konkretų pirkimą ar vidaus sandorį Suvestinėje tikslinama iki šio pirkimo ar vidaus sandorio pradžios. Jei pirkimo vykdytojas nusprendžia nevykdyti tam tikro pirkimo ar vidaus sandorio, toks pirkimas ar vidaus sandoris nėra pašalinami iš Suvestinės. Tokiu atveju pirkimo vykdytojas Suvestinėje pažymi, kad pirkimas ar vidaus sandoris nebus vykdomas. Technines ar gramatines klaidas paskelbtoje Suvestinėje pirkimo vykdytojas gali taisyti visais atvejais, tačiau jis turi užtikrinti, kad šie pakeitimai nepakeis pateiktos informacijos turinio. Ankstesniais metais paskelbtos Suvestinės iš CVP IS negali būti pašalinamos. Suvestinė einamiesiems biudžetiniams metams rengiama naujai, o ne keičiant praėjusių metų Suvestinės duomenis.

17Paskelbtos Suvestinės nereikia keisti, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių pirkimo vykdytojui iškyla poreikis ypač skubiai vykdyti Suvestinėje nenurodytą pirkimą arba, kai konkretaus pirkimo vykdymo metu keičiasi informacija, kuri apie šį pirkimą jau buvo nurodyta Suvestinėje.

18Jeigu pirkimo vykdytojas įgalioja kitą pirkimo vykdytoją atlikti pirkimo procedūras, informacija apie šį pirkimą nurodoma įgaliojusio pirkimo vykdytojo pirkimų plane ir Suvestinėje.

19. Informacija, kuri turi būti nurodoma Suvestinėje, taip pat, pildymo aprašymas yra pateikiama šio Tvarkos aprašo priede „Suvestinėje nurodoma informacija“.

 

V. KVIETIMO IŠANKSTINEI KONSULTACIJAI PASKELBIMO TVARKA

 

20.  Pirkimo vykdytojo kvietimas Išankstinei konsultacijai ir kita susijusi informacija apie konsultacijas pirmiausia turi būti paskelbta CVP IS, taip pat papildomai šis kvietimas ir kita susijusi informacija apie konsultacijas gali būti skelbiama pirkėjo profilyje, kitur internete ir (arba) leidiniuose. To paties dokumento turinys visur turi būti tapatus. Tuo atveju, kai pirkėjo profilyje, kitur internete ir (arba) leidiniuose paskelbta informacija neatitinka informacijos, paskelbtos CVP IS, teisinga laikoma informacija, nurodyta CVP IS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

21. Kvietime suteikti Išankstinę konsultaciją pirkimo vykdytojas nurodo šią informaciją:

21.1. reikalingos konsultacijos tikslą;

21.2. aiškiai ir tiksliai apibūdintą konsultacijos objektą bei informaciją apie tai, kokių pasiūlymų ar kito indėlio tikimasi iš nepriklausomų ekspertų, institucijų, rinkos dalyvių ar visuomenės;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-106, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10822

 

21.3. konsultacijos būdą (pavyzdžiui, Išankstinės konsultacijos vykdymas CVP IS priemonėmis, rengiant susitikimus ar šių būdu deriniu);

21.4. konsultacijos trukmę. Pirkimo vykdytojas turi nurodyti datą, iki kurios vyks konsultacija arba konsultacijos laikotarpį (dienomis, savaitėmis, mėnesiais ir panašiai). Nurodyta konsultacijos trukmė yra suprantama kaip preliminari;

21.5. kitą, pirkimo vykdytojo nuomone, reikalingą informaciją.

 

VI. TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTŲ SKELBIMAS IR PASTABŲ BEI

PASIŪLYMŲ DĖL ŠIŲ PROJEKTŲ ĮVERTINIMAS

 

22. Jei pirkimo vykdytojas nusprendžia skelbti techninių specifikacijų projektus, jie pirmiausia turi būti paskelbti CVP IS, taip pat šie dokumentai papildomai gali būti skelbiami pirkėjo profilyje, kitur internete ir (arba) leidiniuose. To paties dokumento turinys visur turi būti tapatus. Tuo atveju, kai pirkėjo profilyje, kitur internete ir (arba) leidiniuose paskelbta informacija neatitinka informacijos, paskelbtos CVP IS, teisinga laikoma informacija, nurodyta CVP IS.

23. Skelbdamas Techninių specifikacijų projektą, pirkimo vykdytojas turi nurodyti jo paskelbimo datą ir laiką. Techninių specifikacijų projekto paskelbimo datą ir laiką pirkimo vykdytojas nustato tokį, kad jis būtų bent 30 minučių vėliau nei paskutinis pirkimo vykdytojo CVP IS atliekamas veiksmas skelbiant Techninių specifikacijų projektą.

24. Pirkimo vykdytojas turi nurodyti protingą terminą (datą ir laiką), iki kurio tiekėjai gali pateikti pirkimo vykdytojui savo pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Techninių specifikacijų projekto. Pasiūlymai ir pastabos, taip pat atsakymai į juos dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų turi būti teikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki pirkimo vykdytojo nurodyto termino, kuris negali būti vėlesnis nei pirkimo procedūrų pradžios data.

25. Pirkimo vykdytojas iki jo nurodyto termino, gavęs pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų, privalo juos išnagrinėti, įvertinti pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą, atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir pirkimo vykdytojas nedelsdamas informaciją apie gautas pastabas ir pasiūlymus (nenurodant iš ko buvo gautos pastabos ar pasiūlymai) bei priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų skelbia CVP IS. Pirkimo vykdytojas sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų turi priimti ne vėliau kaip iki pirkimo procedūros pradžios.

26. Pirkimo vykdytojas, savo iniciatyva pakoregavęs Techninių specifikacijų projektą ar nusprendęs pritarti pastaboms ir (ar) pasiūlymams gali paskelbti pakeistus Techninių specifikacijų projektus. Paskelbtuose Techninių specifikacijų projektuose pirkimo vykdytojas gali taisyti technines ar gramatines klaidas, neatsižvelgdamas į pirkimo procedūrų pradžios momentą, jeigu šie taisymai neturės esminės įtakos pirkimo objektui ar tiekėjų suinteresuotumui.

 

VII. MELAGINGĄ INFORMACIJĄ PATEIKUSIŲ TIEKĖJŲ PASKELBIMAS

 

27Pirkimo vykdytojas Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus (tiekėjų grupės atveju – apie visus grupės narius) CVP IS paskelbia nedelsiant, bet ne anksčiau, negu tiekėjui pateikė informaciją pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 3 dalį ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 63 straipsnio 3 dalį, ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų įvykių dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

271. Jeigu Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 2 punkte ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas tiekėjo reikalavimas galutiniu teismo sprendimu yra patenkinamas, pirkimo vykdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pašalina Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašuose nurodytą informaciją apie tiekėją.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

28Pirkimo vykdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų įvykių dienos informuoja tiekėją apie tai, kad CVP IS bus paskelbta informacija apie melagingą informaciją pateikusį tiekėją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-52, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05964

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

281. Tiekėjas turi teisę Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 1 punkte ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos informacijos paaiškinimą per 3 darbo dienas nuo momento, kai pirkimo vykdytojas CVP IS paskelbia informaciją apie melagingą informaciją pateikusį tiekėją.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

282. Pirkimo vykdytojas, vykdantis pirkimus pagal Gynybos įstatymą, Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus skelbia CVP IS ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo:

28.1.2 Gynybos įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto termino pabaigos, jeigu tiekėjas neteikė pretenzijos ar nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo vykdytojo sprendimą dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros;

28.2.2 nuo teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimo, įsiteisėjimo dienos, jeigu tiekėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas pirkimo vykdytojo sprendimą dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

283. Pirkimo vykdytojas, vykdantis pirkimus pagal Gynybos įstatymą, CVP IS paskelbęs informaciją apie melagingą informaciją pateikusį tiekėją, nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai tiekėją informuoja raštu.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

29Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašuose nurodoma:

29.1pirkimo vykdytojo pavadinimas;

29.2. tiekėjo (tiekėjų grupės atveju – visų grupės narių, kai pirkimai vykdomi pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą) pavadinimas (jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

29.3. tiekėjo (juridinio asmens) kodas (jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, asmens kodas nenurodomas);

29.4data, nuo kurios skaičiuojamas 1 metų tiekėjo buvimo Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąraše terminas;

29.5. data, iki kurios tiekėjas yra įtrauktas į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą;

29.6. informacija apie tiekėjo nuslėptą ar pateiktą melagingą informaciją dėl atitikties nustatytiems reikalavimams (įrašomas konkretus Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir (arba) 47 straipsnis, dalis, punktas arba Gynybos įstatymo 34 ir (arba) 35 ir (arba) 36 ir (arba) 37 ir (arba) straipsnis, dalis, punktas), informacija apie ankstesnių procedūrų, atliktų Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo, Gynybos įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėptą informaciją ar pateiktą šiame punkte nurodytą melagingą informaciją, dėl ko per pastaruosius vienus metus tiekėjas buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, arba informacija, kad tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą arba ankstesnių procedūrų metu negalėjo pateikti tokių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus tiekėjas buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-106, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10822

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

29.7. pirkimo vykdytojo sprendimo pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros priėmimo data ir priežastys, dėl kurių priimtas šis sprendimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

29.8. tiekėjo kreipimosi į teismą, kuriuo ginčijamas pirkimo vykdytojo sprendimas pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros, data;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

29.9. galutinio teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimą, kuriuo ginčijamas pirkimo vykdytojo sprendimas dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros, įsiteisėjimo data ir nuoroda į šį sprendimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-52, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05964

 

VIII. LAIMĖJUSIŲ DALYVIŲ PASIŪLYMŲ, RAŠTU SUDARYTŲ PIRKIMO SUTARČIŲ IR JŲ PAKEITIMŲ, PRELIMINARIŲJŲ SUTARČIŲ IR JŲ PAKEITIMŲ, VIDAUS SANDORIŲ IR JŲ PAKEITIMŲ BEI INFORMACIJOS APIE ŽODŽIU SUDARYTAS SUTARTIS VIEŠINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

30. Pirkimo vykdytojas raštu pateiktus laimėjusių dalyvių pasiūlymus (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) (kai vykdomos derybos, galutinius pasiūlymus), raštu sudarytas pirkimo sutartis, preliminariąsias sutartis, bei vidaus sandorius viešina CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ar vidaus sandorio sudarymo, bet ne vėliau nei iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios. Jei pirkimo vykdytojas keičia raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ar vidaus sandorį, šie pakeitimai turi būti paskelbti CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo atitinkamų pakeitimų atlikimo. Informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis pirkimo vykdytojas viešina CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo to ketvirčio, per kurį buvo sudarytos sutartys, pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

Nr. 1S-50, 2022-02-22, paskelbta TAR 2022-02-22, i. k. 2022-03189

 

31. Laimėjusių dalyvių pasiūlymai (kai vykdomos derybos   galutiniai pasiūlymai), sudarytos pirkimo sutartys, preliminariosios sutartys bei šių sutarčių pakeitimai CVP IS neskelbiami šiais atvejais:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-106, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10822

31.1. Neteko galios nuo 2022-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-106, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10822

 

31.2. pirkimą laimėjusiu dalyviu nustatomas fizinis asmuo, kai pirkimas atliktas neskelbiamų derybų būdu (mažos vertės pirkimų atveju – kai pirkimas atliktas neskelbiant apie jį) esant Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 dalies 5, 6, 7 punktuose arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 3 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 dalies 5, 6 ir 7 punktuose nustatytoms sąlygoms;

31.3. kai pirkimas atliktas neskelbiamų derybų būdu (mažos vertės pirkimų atveju – kai pirkimas atliktas neskelbiant apie jį) esant Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktyje nustatytai sąlygai.

32. Taip pat, gali būti neskelbiamos tos laimėjusių dalyvių pasiūlymų, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalys, kai nėra techninių galimybių šių dalių paskelbti CVP IS. Tokiais atvejais pirkimo vykdytojas turi užtikrinti, kad bus sudaryta galimybė susipažinti su tokiomis nepaskelbtomis dalimis.

33. Tais atvejais, kai pirkimo vykdytojui kilo abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis turi kreiptis į laimėjusį dalyvį, prašydamas įrodyti, kodėl jo pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali.  Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlyme nurodyta, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, pirkimo vykdytojas turi kreiptis į laimėjusį dalyvį, prašydamas nurodyti, kokia apimtimi pasiūlymas yra konfidencialus ir kodėl atitinkama informacija yra konfidenciali. Pirkimo vykdytojas, spręsdamas dėl informacijos pobūdžio, turi atsižvelgti į Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas bei į kituose teisės aktuose įtvirtintą pareigą išviešinti tam tikrus duomenis.

34. Tais atvejais, kai pirkimo vykdytojui kyla abejonių, kad laimėjusio dalyvio pasiūlyme yra informacijos, kurios atskleidimas galėtų turėti neigiamos įtakos teisėtiems tiekėjų interesams bei pažeistų konfidencialios informacijos apsaugą, tačiau tiekėjas minėtos informacijos nenurodė kaip konfidencialios, pirkimo vykdytojas gali kreiptis į tiekėją, prašydamas patvirtinti, kad jo pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

35. Centralizuotų pirkimų atveju sudarytą preliminariąją sutartį viešina centrinė perkančioji organizacija, o preliminariosios sutarties pagrindu sudarytas pagrindines sutartis viešina jas sudarantis ir (ar) keičiantis pirkimo vykdytojas. Centralizuotų pirkimų atveju, kai centrinė perkančioji organizacija sukuria dinaminę pirkimų sistemą, sutartis, sudarytas šios sistemos pagrindu, viešina jas sudarantis ir (ar) keičiantis pirkimo vykdytojas.

351. Šiame skyriuje nurodytas pirkimo vykdytojo pareigas atlieka centrinė perkančioji organizacija, jeigu dėl šių pareigų atlikimo yra sudarytas pirkimo vykdytojo ir centrinės perkančiosios organizacijos susitarimas.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

36. Bendrai atliekamo pirkimo atveju, kai toks pirkimas yra atliekamas kelių Lietuvoje registruotų pirkimo vykdytojų ir yra sudaroma viena pirkimo sutartis, raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) (kai vykdomos derybos, galutinį pasiūlymą), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį, šių sutarčių pakeitimus bei informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis viešina vienas iš bendrai atliekamo pirkimo vykdytojų pagal tarpusavyje sudarytą susitarimą. Tokiu atveju, kai bendrai atliekamą pirkimą vykdo Lietuvoje registruotas (–i) ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje registruotas (–i) pirkimo vykdytojas (–ai), Lietuvoje registruotas (–i) pirkimo vykdytojas (–ai) raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) (kai vykdomos derybos, galutinį pasiūlymą), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį, šių sutarčių pakeitimus bei informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis turi viešinti tik tuo atveju, jei tarp bendrai atliekamą pirkimo vykdytojų sudarytame susitarime yra numatyta, jog šiam pirkimui yra taikoma Lietuvos Respublikos nacionalinė teisė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

IX. PIRKIMO SUTARTIES NEĮVYKDŽIUSIŲ AR NETINKAMAI JĄ ĮVYKDŽIUSIŲ TIEKĖJŲ PASKELBIMAS

 

37. Pirkimo vykdytojas Nepatikimų tiekėjų sąrašus CVP IS paskelbia nedelsiant, bet ne anksčiau negu tiekėjui pateikė informaciją pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 3 dalį ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnio 3 dalį, ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodyto įvykio dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

371. Jeigu Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 2 punkte ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas tiekėjo reikalavimas galutiniu teismo sprendimu yra patenkinamas, pirkimo vykdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pašalina Nepatikimų tiekėjų sąrašuose nurodytą informaciją apie tiekėją.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

38. Pirkimo vykdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnio 1 dalies 14 punktuose nurodytų įvykių dienos informuoja tiekėją apie tai, kad CVP IS bus paskelbta Tvarkos aprašo 39 ir 40 punktuose nurodyta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-52, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05964

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

381. Tiekėjas turi teisę Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 1 punkte ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos informacijos paaiškinimą per 3 darbo dienas nuo momento, kai pirkimo vykdytojas CVP IS paskelbia Tvarkos aprašo 39 ir 40 punktuose nurodytą informaciją apie tiekėją.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

382. Pirkimo vykdytojas, vykdantis pirkimus pagal Gynybos įstatymą, Nepatikimų tiekėjų sąrašus skelbia CVP IS ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo:

38.1.2 Gynybos įstatymo 55 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto termino pabaigos, jeigu tiekėjas nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ar pirkimo vykdytojo sprendimą, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to pirkimo vykdytojas pritaikė sutartyje nustatytą sankciją;

38.2.2  teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimo, įsiteisėjimo dienos, jeigu tiekėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ar pirkimo vykdytojo sprendimą, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to pirkimo vykdytojas pritaikė sutartyje nustatytą sankciją.

38.3.2 teismo sprendimo, kuriuo tenkinami pirkimo vykdytojo reikalavimai atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, įsiteisėjimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

383. Pirkimo vykdytojas, vykdantis pirkimus pagal Gynybos įstatymą, CVP IS paskelbęs Tvarkos aprašo 39 ir 40 punktuose nurodytą informaciją, nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja tiekėją.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

39. Nepatikimų tiekėjų sąrašuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą nurodoma:

39.1. pirkimo vykdytojo pavadinimas;

39.2. tiekėjo (tiekėjų grupės atveju – visų grupės narių), ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kuris su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal Viešųjų pirkimų 49 straipsnio 5 dalį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 62 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jis buvo pasitelktas, pavadinimas, o jei tiekėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė;

39.3. tiekėjo (juridinio asmens) kodas (jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, asmens kodas nenurodomas);

39.4. Neteko galios nuo 2022-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

39.5. data, nuo kurios skaičiuojamas 3 metų tiekėjo buvimo Nepatikimų tiekėjų sąraše terminas; 

39.6data, iki kurios tiekėjas yra įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą;

39.7. pirkimo vykdytojo sprendimo nutraukti pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas) arba pirkimo vykdytojo sprendimo, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to pirkimo vykdytojas pritaikė pirkimo sutartyje nustatytą sankciją, priėmimo data ir priežastys, dėl kurių priimtas šis sprendimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

39.8. tiekėjo kreipimosi į teismą, kuriuo ginčijamas pirkimo vykdytojo sprendimas nutraukti pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ar sprendimas, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to pirkimo vykdytojas pritaikė pirkimo sutartyje nustatytą sankciją, data;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

39.9. galutinio teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimą, kuriuo ginčijamas pirkimo sutarties nutraukimas dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ar pirkimo vykdytojo sprendimas, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to pirkimo vykdytojas pritaikė pirkimo sutartyje nustatytą sankciją, įsiteisėjimo data ir nuoroda į šį sprendimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

39.10. teismo sprendimo, kuriuo tenkinamas pirkimo vykdytojo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, data.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-52, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05964

 

40. Nepatikimų tiekėjų sąrašuose pagal Gynybos įstatymą nurodoma:

40.1. pirkimo vykdytojo pavadinimas;

40.2. tiekėjo (tiekėjų grupės atveju – visų grupės narių) pavadinimas, o jei tiekėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė);

40.3. tiekėjo (juridinio asmens) kodas (jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, asmens kodas nenurodomas);

40.4. pirkimo sutarties nutraukimo data arba teismo sprendimo įsiteisėjimo data;

40.5. data, nuo kurios skaičiuojamas 3 metų tiekėjo buvimo Nepatikimų tiekėjų sąraše terminas;

40.6data, iki kurios tiekėjas yra įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-52, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05964

 

XBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Pirkimo vykdytojas Tvarkos apraše numatyta tvarka viešinamus bei skelbiamus dokumentus saugo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu.

______________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

2017 viesinimo 1 priedas TAR (pagal 1S-18)

Priedo pakeitimai:

Nr. 1S-18, 2019-01-24, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01129

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-148, 2017-10-20, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16662

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 "Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-18, 2019-01-24, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01129

Dėl Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-52, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05964

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. Įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-106, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10822

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-109, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11148

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1S-106 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

6.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-177, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-50, 2022-02-22, paskelbta TAR 2022-02-22, i. k. 2022-03189

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1S-177 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo