Suvestinė redakcija nuo 2022-02-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-05-31, i. k. 2019-08608

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIES „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, SKIRTŲ RENGINIŲ KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMS, PATVIRTINIMO

 

2019 m.  gegužės 30 d. Nr. 3D-337

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 3D-384, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10754

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su visais pakeitimais, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su visais pakeitimais, atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir siekdamas, kad būtų efektyviai, veiksmingai ir tinkamai panaudotos EŽŪFKP lėšos,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-384, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10754

 

t v i r t i n u  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles, skirtas renginių komunikacijos priemonėms (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 3D-384, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10754

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                              Giedrius Surplys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3D-384

 

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĖS
„TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIES „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS, SKIRTOS RENGINIŲ KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklės, skirtos renginių komunikacijos priemonėms (toliau – Taisyklės), parengtos vadovaujantis:

1.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1303/2013).

1.2. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su visais pakeitimais.

1.3. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su visais pakeitimais.

1.4. 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai, su visais pakeitimais.

1.5. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su visais pakeitimais.

1.6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu.

1.7. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234 (toliau – Partnerystės sutartis).

1.8. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. kovo 5 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2020)1539 (toliau – KPP).

1.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“.

1.10. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KPP administravimo taisyklės).

1.11Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“.

1.12. Neteko galios nuo 2021-07-02

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

2. Taisyklės nustato paramos teikimo ir administravimo tvarką Lietuvos kaimo tinklo narių projektams įgyvendinti pagal Programos priemonės „Techninė pagalba“ (toliau – Priemonė) veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (toliau – veiklos sritis), įgyvendinant renginių komunikacijos priemones. Taisyklės taikomos pareiškėjams, rengiantiems ir teikiantiems paramos paraiškas, paramos gavėjams, įgyvendinantiems komunikacijos projektus, kuriems skirta parama pagal veiklos sritį, taip pat institucijoms, atliekančioms paramos paraiškų vertinimą, atranką ir komunikacijos projektų įgyvendinimo priežiūrą. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

TRUMPINIAI IR SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos KPP, KPP administravimo taisyklėse, Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programoje ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose.

4. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

4.1Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

4.2EIP – Europos inovacijų partnerystė.

4.3ES – Europos Sąjunga.

4.4ES BJRS – Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija.

4.5EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

4.6KPP – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa.

4.7Tinklo svetainė – Lietuvos kaimo tinklo interneto svetainė www.kaimotinklas.lt.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1Fiksuotoji Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projekto išlaidų norma (toliau – fiksuotoji norma) – iš anksto nustatoma išlaidų norma, išreiškiama procentais nuo visų ar dalies Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projekto tinkamų finansuoti išlaidų, taikoma apmokant dalį tinkamų finansuoti šio projekto išlaidų, kai komunikacijos projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų.

5.2Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos gerųjų projektų atranka (toliau – Gerųjų projektų pavyzdžių atranka) – sėkmingiausių, originaliausių ir kitais teigiamais aspektais išsiskiriančių įgyvendintų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos projektų atranka pagal iš anksto nustatytus kriterijus ir principus.

5.3Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projektas (toliau – komunikacijos projektas) – nacionaliniu lygiu veikiančiai organizacijai atstovaujančio Lietuvos kaimo tinklo nario parengtas ir vykdomas komunikacijos projektas, kuriuo siekiama vykdyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos plane nustatytas įgyvendinimo priemones, kurių rezultatai kuria pridėtinę vertę. Komunikacijos projekto rezultatas, jei nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių, yra viešas.

5.4Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projekto pareiškėjas (toliau – pareiškėjas) – nacionaliniu lygiu veikiantis Lietuvos kaimo tinklo narys, pateikęs paramos paraišką įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projektą ir atsakingas už šio projekto tinkamą įgyvendinimą.

5.5Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projekto vykdytojas (toliau – komunikacijos projekto vykdytojas) – pareiškėjas, gavęs paramą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projektui įgyvendinti ir įgyvendinantis šį projektą.

5.6Lietuvos kaimo tinklas (toliau – Tinklas) – organizacinė struktūra, vienijanti kaimo plėtros procesuose dalyvaujančius su žemės, maisto, miškų ūkiais ir kaimo plėtra susijusias valstybės ir vietos savivaldos institucijas, įstaigas ir viešuosius juridinius asmenis.

5.7Lietuvos kaimo tinklo narys – kaimo plėtros dalyvis taip pat organizacija, atsakinga už aplinkosaugą, moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo skatinimą ir pilietinę visuomenę, dalyvaujantys Lietuvos kaimo tinklo veikloje.

5.8. Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas (toliau – Tinklo sekretoriatas) – Lietuvos kaimo tinklo veiklą administruojantis organas, kurio funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Europos Sąjungos paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyriaus darbuotojai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-759, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24530

 

6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Programoje, Administravimo taisyklėse.

 

III SKYRIUS

TIKSLAI

 

7. Tinklo tikslai:

7.1. pagrindinis tikslas – pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, gerinti KPP vertinimą;

7.2. specialieji tikslai:

7.2.1. didinti KPP žinomumą – informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką;

7.2.2. skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose – įtraukti naujus kaimo plėtros dalyvius į žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros procesus ir KPP įgyvendinimą, sutelkti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei paskatinti visas suinteresuotąsias šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus;

7.2.3. teikti paramą EIP veiklos grupėms, viešinti jų veiklą, skatinti inovacijas žemės ūkio, maisto gamybos, miškininkystės srityse, kaimo vietovėse;

7.2.4. prisidėti prie ES BJRS politinės srities „Bioekonomika“ įgyvendinimo – bendradarbiauti su Baltijos jūros regiono šalių valdymo institucijomis / Tinklu dėl efektyvesnio ES BJRS įgyvendinimo per nacionalines kaimo plėtros programas ir siekti veiklų suderinamumo.

7.2.5. teikti techninę pagalbą teritoriniam ir tarptautiniam VVG bendradarbiavimui ir VVG mokymams ir užtikrinti bendradarbiavimo tinkle organizavimą.

 

IV SKYRIUS

REMIAMOS VEIKLOS

 

8. Pagal Priemonės veiklos sritį remiami Tinklo narių komunikacijos projektai, skirti šioms renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti:

8.1Teminiai renginiai – renginiai (seminarai – nuo 10 iki 50 dalyvių, konferencijos – nuo 51 iki 200 dalyvių, tarptautinės konferencijos – nuo 51 iki 200 dalyvių), skirti suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus didinti, KPP įgyvendinimo kokybei pagerinti (pasidalyti žiniomis apie KPP įgyvendinimą ir su tuo susijusia patirtimi, spręsti specifines, tam tikros srities problemas ir pateikti galimus problemos sprendimo būdus), plačiajai visuomenei ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką bei KPP, inovacijoms žemės ūkio, miškų ūkio, maisto gamybos srityse bei kaimo vietovėse skatinti. Seminarai gali trukti vieną dieną, konferencijos (išskyrus tarptautines konferencijas) gali trukti ne ilgiau nei 3 dienas, tarptautinės konferencijos gali trukti ne ilgiau nei 2 dienas. Renginių ciklai gali būti organizuojami tik seminarų atveju (iki 10 seminarų viename cikle). Renginių ciklo esmė gali būti dvejopa: 1) ciklas gali sujungti kelis susijusios tematikos renginius, taip leidžiant visame cikle dalyvaujantiems dalyviams susidaryti kompleksiškesnį supratimą apie vienijančią tematiką, 2) ciklas gali būti sudarytas iš identiško arba labai panašaus turinio renginių, kartojamų skirtingose geografinėse vietovėse, taip leidžiant su turiniu susipažinti įvairiose Lietuvos vietose gyvenantiems asmenims.

8.2. Renginiai „Atviras ūkis“ – renginiai „Atviras ūkis“ (angl. „open farm“), skirti kaimo vietovėse žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklas vykdančių subjektų lankymams. Tikslas – parodyti visuomenei bei galimiems pareiškėjams kaimo vietovėse vykdomų žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklų rezultatus ir jų teikiamą naudą, taip pat geromis idėjomis skatinti galimus pareiškėjus teikti paramos paraiškas ir įgyvendinti projektus, finansuojamus iš KPP lėšų. Vienas renginys „Atviras ūkis“ gali vykti ir ilgiau nei vieną dieną, o tarp šių dienų yra leidžiami tarpai (pavyzdžiui: renginys „Atviras ūkis“ gali vykti vienos savaitės šeštadienį ir sekmadienį bei kitos savaitės šeštadienį ir sekmadienį – tokiu būdu vienas renginys truks keturias dienas, nors dienos bus kalendoriškai išsidėsčiusios ne paeiliui). Renginio kiekvienos dienos metu kiekvieną lankomą subjektą turi aplankyti bent 10 asmenų, o bendras dienos dalyvių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 100 asmenų.

8.3. Renginiai „Gerieji KPP pavyzdžiai“ – KPP gerųjų pavyzdžių (projektų / iniciatyvų / inovacijų ir pan.) atranka (konkursas) ir su tuo susijęs renginys. Tikslas – viešinti geruosius KPP pavyzdžius, pasiektus rezultatus, akcentuojant jų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie EŽŪFKP, rodyti kokios idėjos ir metodai sėkmingai veikė, taip suteikiant kaimo plėtros dalyviams galimybę identifikuoti veiksmus, kurie galėtų atnešti sėkmę ir jų atveju. Atranka (konkursas) turi būti organizuojama remiantis nustatytais atrankos bei vertinimo kriterijais, pagal kuriuos būtų atrinkti originaliausi, sėkmingiausi ir kiti teigiamais aspektais išsiskiriantys KPP pavyzdžiai. Rekomenduojama vadovautis rekomendacijomis dėl KPP gerųjų projektų pavyzdžių atrankos (5 priedas). Vienai įvykdytai atrankai gali būti organizuojamas tik vienas renginys, kurio paskirtis – apibendrinti, finalizuoti atranką, paminėti ir apdovanoti atrankos dalyvius bei laimėtojus. Atrankos proceso eigoje (renkant geruosius pavyzdžius) renginiai neleidžiami, bet yra tinkamos finansuoti transporto, komandiruočių ir pan. išlaidos, nurodytos detaliau Taisyklių 23 punkte.

8.4. KPP viešinimo akcija viešinimo akcijos apie KPP įgyvendinimą, vykdomos įvairių kitų renginių metu (parodose, mugėse, ir pan.). Tikslas – aiškinti žemės ūkio ir kaimo plėtros svarbą gyventojams, skatinti susidomėjimą EŽŪFKP, KPP, paramos galimybėmis, paskatinti vaikų bei jaunimo susidomėjimą šia sritimi, ir pan. Organizuojant KPP viešinimo akciją, jos dalyviais laikomi konkretūs asmenys, kurie renginio metu išreiškė įrodymais pagrindžiamą susidomėjimą pareiškėjo komunikacijos projektu (lankėsi jo stende, dalyvavo edukacijose, klausė pranešimų, ir pan.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

81. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu renginiai, išvardyti Taisyklių 8.1 ir 8.3 papunkčiuose, gali būti vykdomi nuotoliniu būdu, jei įmanoma patikrinti renginio dalyvių skaičių ir užtikrinti turinio kokybę. Vykdant renginius nuotoliniu būdu nėra finansuojamos išlaidos, nurodytos Taisyklių 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 23.11, 23.14 papunkčiuose.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-797, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24390

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

82. Vykdant renginius fiziniu (ne nuotoliniu) būdu, visos veiklos, kurioms skiriamos paramos lėšos, privalo maksimalia galima apimtimi būti įgyvendintos fiziniu (ne nuotoliniu) būdu. Tam tikros išlygos gali būti taikomos tik dėl lektorių paslaugų (šiame punkte vartojama sąvoka „lektorius“ yra skirta apibūdinti bet kuriems fiziniams asmenims, teikiantiems paslaugas pagal Taisyklių 23.7 papunktį (lektorius, moderatorius, fasilitatorius, vedėjas, mokslininkas, konsultantas ar pan.)) ir tik šiais apibrėžtais atvejais:

82.1. jei tą pačią renginio dieną numatytos lektoriaus paslaugos, kurioms yra skiriama parama pagal Taisyklių 23.7 papunktį, teikiamos vieno lektoriaus – tas lektorius privalo paslaugas suteikti dalyvaudamas renginyje fiziškai (ne nuotoliniu būdu);

82.2. jei tą pačią renginio dieną numatytos lektoriaus paslaugos, kurioms yra skiriama parama pagal Taisyklių 23.7 papunktį, teikiamos dviejų arba trijų lektorių – vienam iš jų leidžiama paslaugas suteikti dalyvaujant renginyje nuotoliniu būdu;

82.3. jei tą pačią renginio dieną numatytos lektoriaus paslaugos, kurioms yra skiriama parama pagal Taisyklių 23.7 papunktį, teikiamos keturių arba daugiau lektorių – dviem iš jų leidžiama paslaugas suteikti dalyvaujant renginyje nuotoliniu būdu;

82.4. jei renginys vyksta ilgiau nei vieną dieną – kiekvienai dienai yra atskirai taikomos Taisyklių 82.1–82.3 papunkčių nuostatos.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

V SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

9. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti komunikacijos projekto išlaidas, finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam komunikacijos projektui, į šią sumą įskaitant PVM, pagal šias renginių komunikacijos priemones yra:

9.1. teminis renginys (organizuojant renginių ciklą, didžiausia paramos suma apskaičiuojama dauginant didžiausią galimą vieno renginio paramos sumą iš planuojamų organizuoti renginių skaičiaus):

9.1.1. vienos dienos seminaras nuo 10 iki 30 dalyvių – iki 1 700 Eur;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

9.1.2. vienos dienos seminaras nuo 31 iki 50 dalyvių – iki 2 700 Eur;

9.1.3. vienos dienos konferencija (išskyrus tarpt. konferenciją) nuo 51 iki 100 dalyvių – iki 7 000 Eur;

9.1.4. vienos dienos konferencija (išskyrus tarpt. konferenciją) nuo 101 iki 150 dalyvių – iki 9 500 Eur;

9.1.5. vienos dienos konferencija (išskyrus tarpt. konferenciją) nuo 151 iki 200 dalyvių – iki 12 500 Eur;

9.1.6. dviejų dienų konferencija (išskyrus tarpt. konferenciją) nuo 51 iki 100 dalyvių – iki 15 000 Eur;

9.1.7. dviejų dienų konferencija (išskyrus tarpt. konferenciją) nuo 101 iki 150 dalyvių – iki 19 000 Eur;

9.1.8. dviejų dienų konferencija (išskyrus tarpt. konferenciją) nuo 151 iki 200 dalyvių – iki 25 000 Eur;

9.1.9. trijų dienų konferencija (išskyrus tarpt. konferenciją) nuo 151 iki 200 dalyvių – iki 42 500 Eur;

9.1.10. vienos dienos tarptautinė konferencija nuo 51 iki 100 dalyvių – iki 11 000 Eur;

9.1.11. vienos dienos tarptautinė konferencija nuo 101 iki 150 dalyvių – iki 15 000 Eur;

9.1.12. vienos dienos tarptautinė konferencija nuo 151 iki 200 dalyvių – iki 18 000 Eur;

9.1.13. dviejų dienų tarptautinė konferencija nuo 51 iki 100 dalyvių – iki 19 000 Eur;

9.1.14. dviejų dienų tarptautinė konferencija nuo 101 iki 150 dalyvių – iki 25 000 Eur;

9.1.15. dviejų dienų tarptautinė konferencija nuo 151 iki 200 dalyvių – iki 32 000 Eur.

9.2. renginys „Atviras ūkis“ – iki 25 000 Eur;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

9.3. renginys „Gerieji KPP pavyzdžiai“ – iki 15 000 Eur;

9.4. KPP viešinimo akcija – iki 50 000 Eur.

10Kvietimo metu pareiškėjas gali pateikti tik vieną paramos paraišką. Didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą vienam pareiškėjui negali viršyti 50 000 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių, išskyrus 101 punkte numatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

101Pareiškėjui, kuriam jau buvo skirta parama trims arba daugiau projektų pagal šias Taisykles, didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą negali viršyti 25 000 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

VI SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

11Paramos gali kreiptis iki paramos paraiškos pateikimo nacionaliniu lygiu veikiantis Tinklo narys (pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu), atitinkantis Taisyklių 13 punkte nurodytus reikalavimus. Tinklo narių sąrašas skelbiamas Tinklo svetainės skyriuje „Nariai“. Tinklo narys, veikiantis vietos lygmeniu kaimo vietovėje (pvz., kaimo bendruomenė, kita nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga, veikianti vietos lygmeniu), negali kreiptis paramos pagal šias Taisykles. Paramos negali kreiptis juridinis asmuo, nuo kurio įregistravimo datos (vadovaujantis duomenimis iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro) iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję mažiau nei dveji metai. Šis draudimas nėra taikomas juridiniams asmenims, kurie buvo įsteigti reorganizavus (sujungus) kitus juridinius asmenis, jeigu nuo bent vieno iš reorganizuotų (sujungtų) juridinių asmenų įregistravimo datos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne mažiau nei dveji metai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

VII SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

12. Paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

13. Pareiškėjas ir komunikacijos projektas, kuriam įgyvendinti teikiama paraiška, turi atitikti šias tinkamumo sąlygas ir reikalavimus:

13.1. paramos paraišką teikia subjektas, Taisyklių 11 punkte įvardytas galimu pareiškėju;

13.2. komunikacijos projektas atitinka Taisyklių III skyriuje nurodytą pagrindinį tikslą ir prisideda prie bent vieno specialiojo tikslo įgyvendinimo;

13.3. komunikacijos projekte numatyta vykdyti veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama veikla (-omis), nurodyta (-omis) Taisyklių 8 punkte;

13.4. pareiškėjas užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų, kitų viešųjų lėšų;

13.5. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Agentūrai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba), išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas (atitiktis šiai tinkamumo sąlygai gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

13.6. pareiškėjas užtikrina tinkamą komunikacijos projekto finansavimo šaltinį – pareiškėjo lėšas, skolintas lėšas, paramos lėšas, – kuris turi būti pagrįstas finansinių ataskaitų duomenimis ir nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus, o iki mokėjimo prašymo pateikimo paramos gavėjas turi pateikti su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašytą paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą komunikacijos projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis. Jeigu pareiškėjas prie komunikacijos projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis, prie paramos paraiškos turi būti pateikti dokumentai (pareiškėjo banko sąskaitos išrašas), įrodantys, kad pareiškėjas turi pakankamai nuosavų lėšų prisidėti prie komunikacijos projekto įgyvendinimo. Įrodymo dokumentai turi būti išduoti arba sukurti (pvz., naudojantis el. bankininkystės sistema) finansų institucijų (bankų, kredito unijų);

13.7. pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

13.8. komunikacijos projektas vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje;

13.9. pareiškėjas turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų (kartu su paramos paraiška pridedamuose dokumentuose pareiškėjas privalo pateikti atitikties šiai tinkamumo sąlygai įrodymo dokumentus):

13.9.1. pareiškėjas yra nurodytas Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties 1 priede „Partnerių sąrašas“;

13.9.2. pareiškėjas turi bent po du registruotus narius iš ne mažiau kaip 51 proc. Lietuvos kaimo vietovių savivaldybių;

13.9.3. yra neribota pareiškėjo veikimo teritorija (jeigu pareiškėjo įsteigimo dokumentuose (nuostatai, įstatai, sutartis, ar kt.) nėra detalizuojama, kuriame regione ar teritorijoje pareiškėjas vykdo veiklą, tuomet yra laikoma, kad veikimo teritorija yra neribota ir pareiškėjas atitinka šiame papunktyje nurodytą reikalavimą);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

13.9.4. pareiškėjui įstatymu ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pavesta vykdyti su žemės ūkio, maisto ūkio, miškų ūkio, kaimo plėtros įgyvendinimu susijusias funkcijas;

13.9.5. pareiškėjas atstovauja žemės ūkio, maisto ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros dalyvių interesams Europos Sąjungos organizacijose nario teisėmis.

13.10. paraiškoje nurodyta, kokio bendro tikslo įgyvendinimo siekiama ir kaip jis bus įgyvendintas, kokie komunikacijos projekto uždaviniai, komunikacijos projekte nurodytos veiklos turi būti aiškiai aprašytos ir suplanuotos, numatyti rezultatai – aiškūs, pamatuojami ir patikrinami;

13.11. komunikacijos projektas turi būti viešojo pobūdžio (ne pelno), iš kurio pareiškėjas nesiekia gauti pelno (pvz., negalimas dalyvio mokestis), o komunikacijos projekto rezultatai turi būti neatlygintinai ir viešai prieinami naudos gavėjams – galimiems pareiškėjams, paramos gavėjams ir kitoms visuomenės grupėms;

13.12. komunikacijos projekto turinyje negali būti numatyti šio projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą tiesioginį ar netiesioginį poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui;

13.13. renginiui vykdyti sudaryta ir kartu su paramos paraiška pateikta preliminari programa. Ši programa pagrindžia komunikacijos projekto tikslą ir atitinka komunikacijos projekto veiklas;

13.14. Neteko galios nuo 2021-07-02

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

14. Parama neteikiama:

14.1. jeigu pareiškėjas paramos paraiškoje, pridedamuose ar pagal paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikė melagingą informaciją. Tokiu atveju taikomas apribojimas gauti paramą pagal Priemonę tais kalendoriniais metais, kuriais nustatyta, kad pareiškėjas pateikė melagingą informaciją, ir kitais kalendoriniais metais;

14.2. kai pareiškėjas patiria finansinių sunkumų, t. y. jam iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jis likviduojamas;

14.3. vienus metus nuo sprendimo priėmimo dienos, kai sprendimas priimtas dėl pareiškėjo, ketinusio ir (arba) gavusio paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos žuvininkystės fondo, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), paramos teikimo ar sutarties sąlygų pažeidimo, apie kurį buvo pranešta Europos Komisijai;

14.4. jeigu komunikacijos projekte numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo, kaip jis suprantamas pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 8 straipsnį, įgyvendinimui.

 

VIII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

15. Pareiškėjas ir paramos gavėjas įsipareigoja:

15.1įgyvendinti komunikacijos projektą per laikotarpį, kuris neviršija 24 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

15.2. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki komunikacijos projekto įgyvendinimo pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą;

15.3. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki komunikacijos projekto įgyvendinimo pabaigos užtikrinti, kad su komunikacijos projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai būtų atskiriami nuo kitų, įprastinių paramos gavėjo operacijų;

15.4. viešinti paramą pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės);

15.5. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, nurodytų pateiktoje ir užregistruotoje paramos paraiškoje, pasikeitimus;

15.6. sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti paramos paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateiktus duomenis ir atlikti patikrą komunikacijos projekto įgyvendinimo vietoje, gauti papildomos informacijos apie komunikacijos projektą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, kaip yra vykdomas komunikacijos projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki komunikacijos projekto įgyvendinimo pabaigos;

15.7. teikti Agentūrai ir (arba) Tinklo sekretoriatui visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams, Programos įgyvendinimo stebėsenai, viešinimui bei reikalingiems vertinimams atlikti;

15.8. komunikacijos projekto įgyvendinimo metu užtikrinti atitiktį tinkamumo sąlygoms, atrankos kriterijams, už kuriuos komunikacijos projektui suteikiami balai;

15.9. atstovauti komunikacijos projekto įgyvendinimo klausimais, vykdyti reguliarią komunikacijos projekto įgyvendinimo stebėseną, koordinavimą tam, kad būtų užtikrintas tinkamas komunikacijos projekto įgyvendinimas, kaip numatyta paramos paraiškoje, komunikacijos projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Kartu su galutiniu mokėjimo prašymu pateikti komunikacijos projekto galutinę įgyvendinimo ataskaitą;

15.10. atsiskaitymus su prekių ir (arba) paslaugų teikėjais vykdyti tik per finansų įstaigas;

15.11. projekto įgyvendinimo metu, likus ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų iki planuojamo renginio pradžios, Agentūrai el. paštu renginiai@nma.lt ir Tinklo sekretoriatui el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt pateikti užpildytą Informavimo apie renginius lentelės formą, kuri nustatyta Taisyklių 4 priede (priedas turi būti pateiktas *.xls arba *.xlsx formatu). Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatyto renginio datos informuoti Agentūrą el. paštu renginiai@nma.lt ir Tinklo sekretoriatą el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt, jei keičiasi organizuojamo renginio programa, data, valanda ir (arba) vieta;

15.12. iki komunikacijos projekto įgyvendinimo pabaigos pasiekti paramos paraiškoje numatytus komunikacijos projekto priežiūros rodiklius;

15.13. jeigu komunikacijos projekte patiriamos renginio fotografavimo ir (arba) filmavimo paslaugų išlaidos, kartu su komunikacijos projekto galutine įgyvendinimo ataskaita elektroninėje laikmenoje turi būti pateikta renginio tikslą reprezentuojanti fotografuota (ne mažiau kaip 10 fotografijų; organizuojant renginius „Atviras ūkis“, bent po 2 fotografijas kiekvieno lankomo objekto) ir (arba) filmuota medžiaga (galutinis produktas – filmukas). Organizuojant bet kurią iš Taisyklių 8 punkte nurodytų komunikacijos priemonių, jeigu komunikacijos projekte nepatiriamos renginio fotografavimo ir (arba) filmavimo paslaugų išlaidos, kartu su komunikacijos projekto galutine įgyvendinimo ataskaita elektroninėje laikmenoje turi būti pateikta renginio tikslą reprezentuojanti fotografuota (ne mažiau kaip 5 fotografijos; organizuojant renginius „Atviras ūkis“, bent po 2 fotografijas kiekvieno lankomo objekto) ir (arba) filmuota medžiaga (galutinis produktas – filmukas);

15.14. laikytis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nuostatų (kai taikoma) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių Taisyklių 8 punkte nurodytų renginių organizavimą;

15.15. organizuojant teminius renginius – užtikrinti aktyvų socialinių partnerių, kaimo plėtros dalyvių įtraukimą, socialinį dialogą. Grįžtamajam ryšiui gauti kartu su komunikacijos projekto galutine įgyvendinimo ataskaita pateikti renginio dalyvių užpildytas anketas (anketos gali būti pildomos renginio metu ar el. priemonėmis po renginio). Turi būti pateikta ne mažiau kaip 33 proc. renginio dalyvių anketų. Anketose renginio dalyviams turi būti pateikti bent šie klausimai:

15.15.1. Ar dalyvavimas renginyje padidino jūsų supratimą apie ES paramą kaimo plėtrai Lietuvoje?

15.15.2. Ar esate patenkinti renginio metu vykusių diskusijų išsamumu, aktualumu ir potencialiu tolesniu praktiniu pritaikymu?

15.15.3. Ar ketinate gauta informacija apie KPP pasidalyti su kitais (kolegomis, draugais, artimaisiais ir pan.)?

15.15.4. Ar renginio metu vykusių diskusijų rezultatą, siekiant išspręsti KPP įgyvendinimo problemas, vertinate teigiamai?

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

15.16. užtikrinti, kad komunikacijos projektas būtų viešojo pobūdžio (ne pelno), iš kurio pareiškėjas nesieks gauti pelno, o komunikacijos projekto rezultatai bus neatlygintinai ir viešai prieinami naudos gavėjams – galimiems pareiškėjams, paramos gavėjams ir kitoms visuomenės grupėms;

15.17. užtikrinti, kad įgyvendinant komunikacijos projektą būtų laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitų taikytinų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

15.18. užtikrinti, kad komunikacijos projekto bei informavimo apie komunikacijos projektą veiklos nebūtų naudojamos politinei reklamai. Komunikacijos projekto vykdytojas yra atsakingas, kad viešinimo straipsniuose ar kitose komunikacijos projekto viešinimo veiklose nebūtų reklamuojamos tam tikros politinės partijos, kurių viešinimas jiems suteiktų išskirtinį pranašumą;

15.19. įgyvendinant Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytą komunikacijos priemonę (organizuojant gerųjų projektų pavyzdžių atranką) – likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki atrankos pradžios, Agentūrai el. paštu renginiai@nma.lt ir Tinklo sekretoriatui el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt pateikti užpildytą Informavimo apie KPP gerųjų projektų pavyzdžių atranką lentelės formą, pateiktą Taisyklių 6 priede (priedas turi būti pateiktas *.doc arba *.docx formatu);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

15.20. įgyvendinant Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytą komunikacijos priemonę (organizuojant gerųjų projektų pavyzdžių atranką) – užtikrinti galimybes dalyvauti gerųjų projektų pavyzdžių atrankoje visiems tuo suinteresuotiems subjektams, sėkmingai įgyvendinusiems paramos projektus ir pasiekusiems projekte numatytus tikslus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

15.21. įgyvendinant Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytą komunikacijos priemonę (suorganizavus gerųjų projektų pavyzdžių atranką) – kartu su komunikacijos projekto galutine įgyvendinimo ataskaita pateikti informaciją apie atrinktus geruosius KPP pavyzdžius (ši informacija taip pat turi būti pateikta Tinklo sekretoriatui el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt (redaguojamo teksto forma, pvz.: *.doc, *.docx). Kiekvienas atrinktas gerasis KPP pavyzdys turi būti aprašytas atskirame lape (iš viso – ne mažiau kaip 1 500 spaudos ženklų be tarpų), pateikiant bent tokią informaciją (15.21.1–15.21.5 papunkčiuose nurodyti aspektai juos aprašant turi būti aiškiai atskirti):

15.21.1. gerojo KPP pavyzdžio pavadinimas (jeigu tai yra projektas – būtina pateikti oficialų projekto pavadinimą);

15.21.2. kodėl buvo nuspręsta pradėti įgyvendinti projektą, kokie projekto įgyvendinimo motyvai, kokioje aplinkoje (pvz., socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje) buvo pradėtas įgyvendinti projektas;

15.21.3. kokios veiklos ir (arba) investicijos buvo vykdomos projekto metu;

15.21.4. kokie yra projekto įgyvendinimo rezultatai;

15.21.5. kokios pamokos buvo išmoktos įgyvendinant projektą, kas būtų daroma kitaip įgyvendinant tokį patį projektą antrą kartą, ką būtų galima patarti kitiems asmenims, planuojantiems įgyvendinti panašaus pobūdžio projektus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

15.22. jeigu paramos paraiškai buvo suteikti atrankos kriterijaus, nurodyto Taisyklių 32.2 papunktyje, balai – gautą rezultatą (pasiūlytus konkrečius problemos sprendimo būdus, siūlymus dėl KPP įgyvendinimo tobulinimo) pateikti Tinklo sekretoriatui el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų po renginio, kuriame šis rezultatas buvo gautas.

 

IX SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

16. Komunikacijos projekte turi būti numatytos išlaidos, kurios susijusios su komunikacijos projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir komunikacijos projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ne didesnės, nei numatytas Taisyklių V skyriuje paramos dydis.

17. Komunikacijos projekte numatytos prekės, paslaugos ir darbai turi būti įsigyti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Subjektas, kuriam Viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas, vadovaujasi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pirkimo taisyklės). Jeigu komunikacijos projektui vykdyti naudojami savi resursai, vadovaujamasi institucijos vadovo įsakymu patvirtintais paslaugų ir kitų tinkamų finansuoti išlaidų įkainiais.

18. Jeigu pareiškėjas / paramos gavėjas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka viešuosius pirkimus atlieka elektroniniu būdu, naudodamasis CVP IS (interneto tinklalapis www.eviesiejipirkimai.lt) arba centrinės perkančiosios organizacijos CPO (interneto tinklalapis www.cpo.lt) elektroninėmis priemonėmis, pareiškėjas / paramos gavėjas Agentūrai turi sudaryti galimybę CVP IS prisijungti prie pirkimo informacijos stebėtojo teisėmis.

19. Kai komunikacijos projektui vykdyti nenaudojami savi resursai ir (arba) iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ir (arba) darbų viešieji pirkimai neatlikti, kiekviena iš tinkamų finansuoti išlaidų suma turi būti pagrįsta, išskyrus netiesiogines komunikacijos projekto išlaidas, apmokamas taikant fiksuotąją normą (pasirenkamas vienas iš būdų):

19.1. turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais (gali skirtis ne daugiau kaip 10 procentų, lyginant su mažiausios kainos pasiūlyme nurodytais parametrais) išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą, neviršijančią vidutinių rinkos kainų. Jei komercinis pasiūlymas pateiktas daugiau nei dėl vienos prekės ir (arba) paslaugos, turi būti pasirenkama kiekvienos prekės ir (arba) paslaugos mažiausia kaina, neatsižvelgiant į bendrą visų komerciniame pasiūlyme nurodytų prekių ir (arba) paslaugų kainą. Perkant prekes, paslaugas, kurių vertė nesiekia 58 000 Eur be PVM (išskyrus atvejus, kai pagal Pirkimo taisyklių nuostatas reikia atlikti pirkimų procedūras), mažiausią kainą nurodančio komercinio pasiūlymo konkretūs pagrindines technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai bus įrašomi į sprendimą dėl paramos skyrimo. Tais atvejais, kai yra tik vienas galimas tiekėjas (pvz., organizuojant KPP viešinimo akciją konkrečios parodos metu), išlaidoms pagrįsti teikiamas vienintelio galimo tiekėjo vienas komercinis pasiūlymas ir pagrindimas, kodėl yra tik vienas galimas tiekėjas;

19.2. vadovaujantis nepriklausomų ekspertų atliktuose, viešai ESIF administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamuose prekių ir (arba) paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais (jeigu skirtinguose informacijos šaltiniuose pateikiamas skirtingas tos pačios išlaidos įkainis, vadovaujamasi įkainiu, patvirtintu vėliausiai priimtu teisės aktu), kurie taikomi tokioms pat išlaidoms įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus ir panašiems paramos gavėjams. ES struktūriniams ir investavimo fondams (Europos socialiniam fondui, Europos regioninės plėtros fondui, Europos sanglaudos fondui) taikomi rinkos kainų tyrimai (supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai) skelbiami interneto tinklalapio www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“). Grindžiant išlaidas šiame punkte nurodytu būdu, kartu su paraiška turi būti pateikiamas vienas išlaidos kainą pagrindžiantis dokumentas (pvz.: ESIF tyrimo ataskaita ar komercinis pasiūlymas).

20. Tuo atveju, kai pareiškėjo kartu su paramos paraiška pateiktame mažiausios kainos komerciniame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų kaina yra 10 proc. didesnė nei atitinkamų prekių ar paslaugų vidutinė rinkos kaina, atliekami Administravimo taisyklių 66 punkte nurodyti veiksmai.

21. Jei prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai (administravimo išlaidų atveju) atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, pareiškėjas pirkimų dokumentų kopijas turi pateikti kartu su paramos paraiška.

22. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

22.1. realiai suplanuotos (pateiktos pagal išlaidų kategorijas ir konkrečiai išvardytos, o ne pateikiamos bendra suma), pagrįstos, ne didesnės negu vidutinės rinkos kainos, būtinos komunikacijos projektui įgyvendinti ir numatytos paramos paraiškoje;

22.2. patirtos ir apmokėtos po paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama komunikacijos projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše, pateiktame Taisyklių 23 punkte;

22.3. faktiškai padarytos ir laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų į paramos gavėjo apskaitą įtrauktos išlaidos, kurios gali būti nustatytos patikros vietoje metu;

22.4. patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, arba pagrįstos institucijos vadovo įsakymu patvirtintais paslaugų ir kitų tinkamų finansuoti išlaidų įkainiais, jei komunikacijos projektui vykdyti naudojami savi resursai. Paramos gavėjas tvarko šių lėšų apskaitą ir saugo su komunikacijos projekto apskaita susijusius dokumentus atskirai nuo kitų;

22.5. pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais (netaikoma netiesioginėms išlaidoms, apmokamoms taikant fiksuotąją normą, išskyrus Fiksuotosios normos taikymo Lietuvos kaimo tinklo narių projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) (2 priedas) 17 punkte nustatytą atvejį).

23. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

23.1. renginiams vykdyti reikalingos vietos (uždaroje ir (arba) atviroje erdvėje) bei įrangos (programinės, kompiuterių, demonstravimo technikos nuoma, diskusinės mikrofonų sistemos, ir kt.) nuoma;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

23.2. renginio viešinimo (iki renginio pradžios) išlaidos:

23.2.1. skelbimai (išskyrus viešinimui skirtus informacinius straipsnius) apie renginius spaudoje, internete;

23.2.2. vidaus ir išorės (lauko) reklama. Išorės (lauko) reklama galima organizuojant renginius „Atviras ūkis“;

23.2.3. skelbimai per radiją ir televiziją, galimi organizuojant renginius „Atviras ūkis“;

23.2.4. skaitmeninių žemėlapių parengimo, spausdintinių žemėlapių parengimo ir leidybos išlaidos, galimos organizuojant renginius „Atviras ūkis“.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

23.3. priemonių ir prekių (pvz., kanceliarinių prekių, vienkartinių spec. drabužių, mažos vertės atributikos, reprezentuojančios KPP, pažymėtos KPF ir Tinklo logotipais (pvz.: puodeliai, atšvaitai, skėčiai ir kitos panašaus pobūdžio prekės), būtinų renginiams organizuoti, kurios bus sunaudojamos komunikacijos projekto įgyvendinimo metu, įsigijimas; šiame punkte nurodytoms išlaidoms gali būti skiriama iki 10 Eur vienam renginio dalyviui;

23.4. dalijamosios medžiagos ir (arba) lankstinukų parengimas ir įsigijimas (dauginimas, įrišimas ir (arba) spausdinimas);

23.5. renginio dalyvių aprūpinimo maistu išlaidos, galimos organizuojant teminius renginius ir renginius „Gerieji KPP pavyzdžiai“ (renginyje, kuriame yra pristatomi atrinkti gerieji pavyzdžiai). Atsižvelgiant į konkretaus renginio trukmę ir formatą, yra taikomi tokie apribojimai renginio dalyvių aprūpinimo maistu išlaidoms:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

23.5.1. vienos dienos renginys, kurio trukmė ne ilgesnė nei 2 val. – išlaidos maitinimui neskiriamos;

23.5.2. vienos dienos renginys, kurio trukmė 2 val. ir ilgesnė, bet ne ilgesnė nei 5 val. – galima 1 kavos pertraukėlė;

23.5.3. vienos dienos renginys, kurio trukmė 5 val. ir ilgesnė, bet ne ilgesnė nei 7 val. – galima 1 kavos pertraukėlė ir pietūs;

23.5.4. vienos dienos renginys, kurio trukmė 7 val. ir ilgesnė, tačiau ne ilgiau nei 1 diena – galimos 2 kavos pertraukėlės ir pietūs, o jeigu renginys yra konferencija arba tarptautinė konferencija – papildomai dar yra galima vakarienė;

23.5.5. jeigu renginys trunka ilgiau nei 1 dieną – apribojimai renginio dalyvių aprūpinimo maistu išlaidoms yra nustatomi kiekvienai dienai atskirai vadovaujantis 23.5.1–23.5.4 papunkčiuose nurodyta tvarka;

23.6. renginio fotografavimo ir (arba) filmavimo paslaugos:

23.6.1. teminių renginių organizavimo atveju šios paslaugos galimos tik organizuojant konferencijas ir tarptautines konferencijas. Didžiausia galima šioms paslaugoms skiriama paramos suma negali viršyti 15 (penkiolikos) procentų nuo didžiausios galimos būtent to renginio formato paramos sumos (kuri yra nurodyta Taisyklių 9.1.3–9.1.15 papunkčiuose). Pavyzdžiui: kadangi vienos dienos tarptautinės konferencijos nuo 51 iki 100 dalyvių didžiausia galima paramos suma yra 11 000 Eur, todėl tokiai tarptautinei konferencijai skirtų fotografavimo ir (arba) filmavimo paslaugų išlaidos negali viršyti 1 650 Eur ir pan.;

23.6.2. šios paslaugos galimos organizuojant renginius „Atviras ūkis“ – didžiausia galima paramos suma negali viršyti 3 750 Eur visiems komunikacijos projekte numatytiems renginiams „Atviras ūkis“ (nepriklausomai nuo numatyto renginių „Atviras ūkis“ kiekio, didžiausia šioms paslaugoms skiriama paramos suma visiems jiems kartu negali viršyti 3 750 Eur);

23.6.3. šios paslaugos galimos organizuojant renginius „Gerieji KPP pavyzdžiai“ – didžiausia galima paramos suma negali viršyti 2 250 Eur visiems komunikacijos projekte numatytiems renginiams „Gerieji KPP pavyzdžiai“ (nepriklausomai nuo numatyto renginių „Gerieji KPP pavyzdžiai“ kiekio, didžiausia šioms paslaugoms skiriama paramos suma visiems jiems kartu negali viršyti 2 250 Eur);

23.6.4. šios paslaugos nėra galimos organizuojant KPP viešinimo akcijas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

23.7. renginio vedimo, pranešimų skaitymo ir (arba) darbo grupių moderavimo (vadovavimo) paslaugos apima darbo užmokestį arba atlygį (įskaitant visus darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokesčius ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, arba atlygis už suteiktas paslaugas) lektoriui (asmenims, kurie veda renginius, pvz.: mokslininkams, konsultantams, moderatoriams). Šios išlaidos nėra tinkamos organizuojant renginius „Atviras ūkis“. Šios išlaidos negali viršyti Europos socialinio fondo agentūros parengtoje renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje nustatytų renginio moderatoriaus paslaugų vidutinių rinkos kainų pagal renginio kalbą, trukmę ir dalyvių skaičių (Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita Nr. FĮ-042 2992 skelbiama https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai?page=2). Paramos gavėjas negali renginio vedimo, pranešimų skaitymo ir (arba) darbo grupių moderavimo (vadovavimo) paslaugų pirkti (tiesiogiai arba per subteikėjus) iš asmenų, kurie yra paramos gavėjo darbuotojai ir (arba) valdymo organų nariai;

23.8. lektoriaus (asmenų, kurie veda renginius, pvz.: mokslininkų, konsultantų, moderatorių) kelionės ir (ar) transporto išlaidos, aprūpinimas maistu renginio metu, nakvynės išlaidos (organizuojant vienos dienos renginį nakvynės išlaidos yra tinkamos tik kviestiniams lektoriams iš užsienio šalių, o organizuojant ilgesnį nei vienos dienos renginį nakvynės išlaidos yra tinkamos visiems lektoriams). Nakvynių kiekis negali viršyti renginio dienų skaičiaus (pvz., lektoriui, dalyvaujančiam dviejų dienų renginyje, galima parūpinti dvi nakvynes);

23.9. renginio kultūrinės programos organizavimo paslaugos (ekskursija, meninis pasirodymas, koncertas, Lietuvos tautinio paveldo bei kitų produktų ar veiklų pristatymas, edukacinė programa). Šiame papunktyje nurodytos išlaidos negali viršyti 15 proc. visų tinkamų finansuoti komunikacijos projekto išlaidų. Teminių renginių organizavimo atveju šios paslaugos galimos tik organizuojant konferencijas ir tarptautines konferencijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

23.10. kelionės ir (arba) transporto (nuomos ir (arba) kuro išlaidos, kai vykstama ne nuomojamu transportu), komandiruočių (kai į komandiruotes vyksta pareiškėjo darbuotojai) išlaidos, būtinos organizuojant renginį;

23.11. renginio dalyvių transporto paslaugos, tinkamos organizuojant konferenciją ir tarptautinę konferenciją, seminarą (kai seminaro metu lankomi projektai) bei organizuojant renginius „Atviras ūkis“;

23.12. komunikacijos projekto rezultatų viešinimui skirto informacinio straipsnio (ne mažesnio kaip 3000 spaudos ženklų be tarpų) parengimas (informacinių straipsnių kiekis negali viršyti Taisyklių 8.1–8.4 papunkčiuose pasirinktų komunikacijos priemonių skaičiaus), neviršijant 60 Eur be PVM už vienetą, ir publikavimas laikraščiuose (ne mažesnis kaip 700 kv. cm) ir (arba) internetiniuose naujienų portaluose, neviršijant 400 Eur be PVM už vieną publikavimą. Šios išlaidos netinkamos organizuojant seminarus. Rengiant komunikacijos projekto rezultatų viešinimui skirtą informacinį straipsnį, turi būti laikomasi Viešinimo taisyklių 6.3 papunktyje nustatytų reikalavimų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

23.13. suteiktos paramos viešinimo išlaidos, vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis;

23.14. renginio dalyvių apgyvendinimo paslaugos, tinkamos tik organizuojant tarptautinę konferenciją. Organizuojant vieną dieną trunkančią tarptautinę konferenciją – tinkamos dalyvių, atvykstančių iš užsienio, nakvynės išlaidos. Organizuojant dvi dienas trunkančią tarptautinę konferenciją – tinkamos visų dalyvių nakvynės išlaidos);

23.15. vertimo paslaugos (sinchroninis ir (arba) nuoseklus vertimas, įskaitant įrangos nuomą), tinkamos tik organizuojant tarptautinę konferenciją;

23.16. renginio prizų išlaidos, šios išlaidos negali viršyti 5 proc. visų tinkamų finansuoti komunikacijos projekto išlaidų. Piniginiai prizai neremiami. Šiame punkte nurodytos išlaidos galimos tik organizuojant renginius „Gerieji KPP pavyzdžiai“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

23.17. parodos dalyvio registracijos mokesčio išlaidos, parodos ploto nuomos išlaidos, stendo įrengimo, išlaikymo ir aptarnavimo išlaidos (ant stendo privaloma naudoti Tinklo logotipą), transportavimo išlaidos. Šiame punkte nurodytos išlaidos tinkamos tik organizuojant KPP viešinimo akcijas;

23.18. netiesioginės (komunikacijos projekto administravimo ir susijusios) išlaidos, neviršijančios Aprašo 11 punkte nustatyto dydžio. Netiesioginės išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją normą, vadovaujantis Aprašo nuostatomis.

24. Netinkamos finansuoti išlaidos:

24.1. nenumatytos komunikacijos projekte, nesusijusios su komunikacijos projektu ir remiama veikla, neatitinkančios Taisyklių 22 punkte nustatytų reikalavimų ir neįvardytos Taisyklių 23 punkte;

24.2. padarytos perkant prekes ir paslaugas, komunikacijos projekto vykdytojams nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo, kai jie yra perkančiosios organizacijos, kitiems – Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių ar šių įgyvendinimo taisyklių nustatytos tvarkos;

24.3. paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

25. PVM finansavimas apibrėžtas Administravimo taisyklėse.

 

X SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

26. Paramos paraiškos forma nustatyta Taisyklių 1 priede.

27. Paraiška ir prašomi dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt., pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus, arba teikiami naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), pateikiant skenuotus paraišką ir prašomus dokumentus. Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei pateikti ir tinkamai įgalioto asmens pagal Administravimo taisyklėse nustatytą tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-55, 2022-01-31, paskelbta TAR 2022-01-31, i. k. 2022-01486

 

28. Karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra saviizoliacijoje bei neturi galimybės paraiškos bei prašomų dokumentų pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti el. paštu dokumentai@nma.lt Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-55, 2022-01-31, paskelbta TAR 2022-01-31, i. k. 2022-01486

 

29. Paramos paraiškos pildomos, teikiamos, registruojamos ir vertinamos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

KOMUNIKACJOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

30. Komunikacijos projektų atranka atliekama Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

31. Už atitiktį Taisyklėse nustatytiems komunikacijos projektų atrankos kriterijams skiriami balai. Didžiausias galimas balų skaičius yra 100 (vienas šimtas).

32. Komunikacijos projektų atrankos kriterijai:

32.1. komunikacijos projektas bus įgyvendinamas:

32.1.1. daugiau nei 5 Lietuvos apskrityse – suteikiama 20 balų;

32.1.2. nuo 3 iki 5 Lietuvos apskričių (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;

32.1.3. iki 2 Lietuvos apskričių (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų.

32.2. komunikacijos projekto tikslas – spręsti specifines, tam tikros srities problemas, taip prisidedant prie efektyvesnio KPP įgyvendinimo (projekto rezultatas – pasiūlomi konkretūs problemos sprendimo būdai, siūlymai dėl KPP įgyvendinimo tobulinimo) – suteikiama 20 balų;

32.3. komunikacijos projektas prisideda prie didesnio plačiosios visuomenės supratimo apie KPP, jos žinomumo. Per visą komunikacijos projekto įgyvendinimo laikotarpį renginiuose dalyvauja:

32.3.1. daugiau nei 150 asmenų – 40 balų;

32.3.2. nuo 101 iki 150 asmenų (įskaitytinai) – 30 balų;

32.3.3. nuo 51 iki 100 asmenų (įskaitytinai) – 20 balų;

32.3.4. nuo 31 iki 50 asmenų (įskaitytinai) – 10 balų.

32.4. komunikacijos projektas skirtas gerosios patirties, įgyvendinant KPP, sklaidai – suteikiama 20 balų.

33. Privalomasis mažiausias balų skaičius – 45. Jeigu komunikacijos projektų atrankos vertinimo metu komunikacijos projektas įvertinamas mažiau negu 45 balais, paramos paraiška atmetama.

34. Papildomas vienodu atrankos balų skaičiumi įvertintų paramos paraiškų, kurių daliai užtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Papildomas vertinimas atliekamas pagal tuos pačius atrankos kriterijus. Atrankos kriterijų eiliškumas taikomas mažėjančios svarbos tvarka pagal Taisyklių 32.3 ir 32.1 papunkčiuose nurodytus atrankos kriterijus.

 

XII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS

 

35. Komunikacijos projektų paraiškos vertinamos pagal paraiškos teikimo dienai galiojusias Taisykles. Agentūra, teigiamai ir neigiamai įvertinusi komunikacijos projektų paraiškas, rengia komunikacijos projekto vertinimo ataskaitas ir Agentūros vidaus procedūrose nustatyta tvarka teikia jas svarstyti Agentūroje sudarytam komunikacijos projektų atrankos komitetui (toliau – Agentūros PAK), į kurio sudėtį įtraukiamas ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas (-ai) Agentūros nustatyta tvarka. Parama skiriama tiems komunikacijos projektams, kuriems ją skirti rekomendavo Agentūros PAK. Atsižvelgiant į Agentūros PAK rekomendacijas, sprendimas dėl paramos skyrimo ar neskyrimo įteisinamas Agentūros direktoriaus įsakymu.

36. Agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo informuoja pareiškėjus Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Pareiškėjas, gavęs Agentūros sprendimą skirti paramą, tampa paramos gavėju. Paramos sutartis nesudaroma.

 

XIII SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS MOKĖJIMO TVARKA

 

37. Neteko galios nuo 2021-07-02

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

38. Mokėjimo prašymai ir (arba) papildomi dokumentai teikiami ir vertinami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

39. Mokėjimo prašymo forma skelbiama Agentūros interneto svetainėse (www.nma.lt).

40. Kartu su mokėjimo prašymu yra pateikiami šių dokumentų originalai arba patvirtintos kopijos:

40.1. renginių dalyvių sąrašai, atitinkantys paramos paraiškoje numatytą dalyvių skaičių. Jeigu renginys yra organizuojamas fiziškai – dalyvavimu renginyje yra laikomas tik fizinis asmens atvykimas į renginį ir sudalyvavimas jame. Jeigu renginys yra organizuojamas nuotoliniu būdu (vadovaujantis Taisyklių 81 punkte įteisinta išimtimi) – dalyvavimu renginyje yra laikomas tik nuotoliniu būdu dalyvavusių asmenų dalyvavimo fakto užfiksavimas. Draudžiama teikti renginio dalyvių sąrašą, kuriame figūruotų ir fiziškai renginyje dalyvavę, ir nuotoliniu būdu renginyje dalyvavę asmenys (t. y. hibridiniu būdu renginiai negali būti organizuojami ir dalyvavimas negali būti fiksuojamas). Pavyzdinė renginio dalyvių sąrašo forma nustatyta Taisyklių 3 priede. Jeigu renginio tikslinė grupė yra nepilnamečiai asmenys (pvz., mokiniai), gali būti pateiktas įstaigos vadovo patvirtintas dalyvių sąrašas. Jeigu renginys vykdomas įvairių renginių metu (pvz., parodoje, mugėje), renginio dalyvių skaičiui pagrįsti privalo būti pateiktas dalyvių sąrašas asmenų, kurie renginio metu išreiškė susidomėjimą pareiškėjo komunikacijos projektu (lankėsi jo stende, dalyvavo edukacijose, klausė pranešimų, ir pan.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

40.2. komunikacijos projekto išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentai. Pareiškėjai, kurie perka renginių organizavimo paslaugas, papildomai pateikia šių paslaugų pirkimo sutartis, paslaugų atlikimo aktus, paslaugų pirkimo sąskaitas, banko sąskaitos išrašus ir kt.;

40.3. pareiškėjo prisidėjimo savo lėšomis prie tinkamų finansuoti išlaidų (jei jis numatytas) ir (arba) kredito įstaigos suteiktos paskolos (jei numatyta paskola) patvirtinimo dokumentai.

41. Šiai priemonės veiklos sričiai taikomas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas arba išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos. Netiesioginės išlaidos, taikant fiksuotąją normą, apmokamos tik išlaidų kompensavimo būdu.

42. Pagal patirtų išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos, avanso dydis paramos gavėjui negali būti didesnis nei 40 proc. paramos sumos, skirtos tiesioginėms išlaidoms.

43. Avansas išmokamas (nustatyta suma) per 10 darbo dienų po Agentūros sprendimo skirti paramą dienos.

44. Kai bendra pagal paramos gavėjo pateiktus mokėjimo prašymus kompensuota ir avansu paramos gavėjui sumokėta suma pasiekia komunikacijos projektui įgyvendinti skirtą paramos sumą, komunikacijos projekto įgyvendinimo išlaidos toliau nekompensuojamos.

45. Baigęs įgyvendinti komunikacijos projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas, bei komunikacijos projekto galutinę įgyvendinimo ataskaitą, užpildydamas elektroninę formą, naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga (adresas https://zumis.lt), Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

46. Agentūra, išnagrinėjusi galutinį mokėjimo prašymą ir nustačiusi, kad paramos gavėjui buvo išmokėta didesnė paramos suma nei pripažinta tinkama finansuoti paramos lėšomis, vadovaudamasi paramos sutarties nuostatomis, pareikalauja paramos gavėjo grąžinti perviršinę sumą.

47. Paramos gavėjas gali teikti ne daugiau kaip tris mokėjimo prašymus.

48. Paramos lėšos paramos gavėjui išmokamos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

 

XIV SKYRIUS

SANKCIJOS

 

49. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) komunikacijos projektą paramos gavėjui už padarytus pažeidimus gali būti taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos, t. y. paramos dydžio sumažinimas, paramos neskyrimas, reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos; apribojimas teikti paraiškas; kitos poveikio priemonės dėl įsipareigojimų, susijusių su prašoma arba gauta parama, nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

50. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka, sankcijų už pažeidimus, susijusius su pirkimų vykdymu, tvarka nustatyta Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“.

 

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Komunikacijos projektų įgyvendinimo priežiūra ir tikrinimas, skundų teikimo, jų nagrinėjimo ir patikrų vietoje atlikimo tvarka bei komunikacijos projekto dokumentų saugojimo reikalavimai nustatyti KPP administravimo taisyklėse.

52. Agentūra turi teisę paprašyti projektų vykdytojus atsiųsti reikiamą informaciją apie vykstančius numatytus renginius mobiliąja programėle „NMA agro“ renginių vykdymo faktams patikrinti. Paramos gavėjams nepateikus šių įrodymų, Agentūra privalo kitais būdais įsitikinti, kad renginiai įvyko. Agentūra privalo atlikti patikrą vietoje bent viename iš kiekvieno komunikacijos projekto renginių.

53. Tinklo sekretoriatas turi teisę atvykti ir dalyvauti bet kuriame iš komunikacijos projekto renginių prieš tai iš anksto neinformavęs komunikacijos projekto vykdytojo.

54. Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

55. Pasikeitus Taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams ir paramos gavėjams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme nurodyta kitaip.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-384, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10754

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-530, 2019-09-27, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15359

Nr. 3D-384, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10754

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-384, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10754

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

 

3D-337 3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-384, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10754

 

4 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-530, 2019-09-27, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15359

Nr. 3D-384, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10754

 

5 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 3D-530, 2019-09-27, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15359

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-384, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10754

 

6 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 3D-530, 2019-09-27, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15359

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-384, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10754

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-530, 2019-09-27, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15359

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „„Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo “ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-202, 2020-03-20, paskelbta TAR 2020-03-20, i. k. 2020-05846

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-384, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10754

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-797, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24390

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-424, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-01, i. k. 2021-15075

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-759, 2021-11-29, paskelbta TAR 2021-11-29, i. k. 2021-24530

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklės, skirtos renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-55, 2022-01-31, paskelbta TAR 2022-01-31, i. k. 2022-01486

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo