Suvestinė redakcija nuo 2022-02-24

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-06-02, i. k. 2015-08630

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIO ŽENKLO „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMO, PAŠALINIMO IR SPECIALIŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES ŠIO ŽENKLO GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 2 d. Nr. A-1828

Kaunas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 7 punktu, Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatais ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama vietinė rinkliava už naudojimąsi nustatytomis vietomis transporto priemonėms statyti, sąrašu, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-345 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u pridedamą Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašą  (toliau – Aprašas).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 18 d.  įsakymą Nr. A-3431 „Dėl Specialių leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo įrengti kelio ženklai „Rezervuota stovėjimo vieta“ per 30 kalendorinių dienų nuo informavimo pagal šio įsakymo 3.2.2 papunktį turi būti pašalinti šiais atvejais:

3.1.1. pasibaigusi, nepratęsta ar nesudaryta sutartis su viešąja įstaiga „Automobilių stovėjimo aikštelės“ dėl rezervuotų vietų mokamose vietose automobiliams statyti;

3.1.2. Kauno miesto savivaldybės administracijos saugaus eismo komisija nustato, kad kelio ženklas trukdo eismui, neatitinka Aprašo reikalavimų arba yra kitos objektyvios priežastys;

3.1.3. kelio ženklas neatitinka Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“, ir Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“;

3.2. viešoji įstaiga „Automobilių stovėjimo aikštelės“:

3.2.1. iki 2015 m. rugpjūčio 1 d. atlieka Kauno miesto savivaldybės teritorijoje įrengtų kelio ženklų „Rezervuota stovėjimo vieta“ inventorizaciją ir  įvertina jų įrengimo teisėtumą ir atitiktį Aprašo reikalavimams;

3.2.2. informuoja kelio ženklus „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengusius asmenis, jei jie yra žinomi, apie būtinumą pašalinti šiuos ženklus, kai šie ženklai turi būti pašalinti pagal šio įsakymo 3.1 papunkčio reikalavimus, taip pat šią informaciją pateikia Transporto ir eismo organizavimo skyriui paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje;

3.2.3. organizuoja kelio ženklų „Rezervuota stovėjimo vieta“ pašalinimą nustatyta tvarka, jei šių ženklų nepašalina juos įrengę asmenys per šio įsakymo 3.1 papunktyje nustatytą terminą, ir šiuos ženklus saugo, kol atsiims juos įrengę asmenys arba kol teisės aktų nustatyta tvarka šie ženklai bus pripažinti bešeimininkiu turtu.

4. P a v e d u Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjui Martynui Matusevičiui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-3008, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18112

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                 Gintaras Petrauskas

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. birželio 2 d.

įsakymu Nr. A-1828

 

KELIO ŽENKLO „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMO, PAŠALINIMO IR SPECIALIŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES ŠIO ŽENKLO GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ (toliau – kelio ženklas) įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarką.

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti nuostatais,  patvirtintais Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-345 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno  miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Vietinės rinkliavos nuostatai),  Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kelių eismo taisyklės),  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės),  Lietuvos Respublikos kelių įstatymu ir Kelių priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kelių priežiūros tvarkos aprašas).

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Užsakovo valdoma teritorija – teritorija, kurią asmuo, besikreipiantis dėl kelio ženklo įrengimo, turi teisę valdyti, naudoti ar ja disponuoti arba šis asmuo turi sutikimą asmenų, turinčių teisę  kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją valdyti, naudoti ar ja disponuoti.

3.2. Mokamos stovėjimo vietos – transporto priemonių stovėjimo vietos, kuriose renkama Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava.

3.3. Specialus leidimas – leidimas statyti transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje.

3.4. Rinkliavą renkanti organizacija – juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas rinkti vietinę rinkliavą už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis transporto priemonėms statyti.

3.5. Užsakovas – įstaiga, įmonė, daugiabučių namų savininkų bendrija ar kitas juridinis ar fizinis asmuo, kuris kreipiasi dėl kelio ženklo įrengimo.

3.6. Kelio ženklų registras (toliau – Registras) – registras, kuriame registruojami šio aprašo nustatyta tvarka įrengti kelio ženklai, kaupiami duomenys apie kelio ženklų įrengimo vietas ir jų skaičių, galiojimo zonas, užsakovus, kurių prašymu įrengti kelio ženklai, užsakovų ir rinkliavą renkančios organizacijos sutarčių galiojimo pradžią ir pabaigą, rinkliavos, mokamos pagal šias sutartis, tarifus, išduotus specialius leidimus naudotis šiomis vietomis. Registro duomenys kaupiami skaitmeninėje duomenų bazėje.

3.7. Valstybės ir savivaldybių įstaigos, institucijos ir tarnybos – vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 5 straipsnyje  nustatyta tvarka yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-3008, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18112

 

II SKYRIUS

KELIO ŽENKLO ĮRENGIMAS

 

4. Kelio ženklus įrengia, eksploatuoja ir pašalina rinkliavą renkanti organizacija pagal sutartis, sudarytas pagal šio aprašo 1, 2, 3 priedus. Mokamose stovėjimo vietose įrengti kelio ženklai yra Kauno miesto savivaldybės nuosavybė, kitose vietose šio aprašo nustatyta tvarka įrengti kelio ženklai yra rinkliavą renkančios organizacijos nuosavybė.

5. Prašymas įrengti kelio ženklą pateikiamas rinkliavą renkančiai organizacijai (šio aprašo  8, 9 punktuose nustatytais atvejais) arba Kauno miesto savivaldybės administracijos Eismo saugumo komisijai (toliau – Komisija) (šio aprašo 6 punkte nustatytais atvejais). Kelio ženklas įrengiamas ne trumpesniam kaip 1 metų laikotarpiui. Kelio ženklo galiojimo zonoje turi būti įrengiamos ne mažiau kaip dvi transporto priemonių stovėjimo vietos. Kelių eismo taisyklėse nustatytais atvejais kartu su kelio ženklu įrengiamos papildomos lentelės, nurodančios ženklo galiojimo zonos ilgį ir transporto priemonių statymo būdą. Rinkliavą renkanti organizacija užtikrina, kad kiekvienas įrengtas kelio ženklas būtų pažymėtas unikaliu identifikaciniu numeriu atmosferos poveikiui atspariu būdu.

6. Užsakovas, pageidaujantis rezervuoti vietas transporto priemonėms statyti mokamose stovėjimo vietose, kuriose nėra įrengtų ir (arba) paženklintų transporto priemonių statymo vietų, draudžiamas arba ribojamas transporto priemonių statymas, arba pageidaujantis rezervuoti automobilių stovėjimo vietas daugiabučio namo kieme, Komisijai pateikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. A-3763, 2017-10-16, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16309

6.1.  prašymą įrengti kelio ženklą;

6.2. transporto priemonių statymo ir kelio ženklo įrengimo schemą. Kelio ženklo įrengimo schemoje turi būti nurodyta kelio ženklo įrengimo vieta ir būdas, galiojimo zona, transporto priemonių statymo būdas, įrengiamų (rezervuojamų) transporto priemonių stovėjimo vietų skaičius ir kita reikalinga informacija. Jei užsakovas pageidauja, kad kelio ženklas būtų įrengtas aikštelėje prie daugiabučio namo, schema privalo būti suderinta su seniūnija, kurios teritorijoje prašoma įrengti kelio ženklą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A-3763, 2017-10-16, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16309

 

6.3. nuostatų, įstatų ar statuto ir dokumento, pagrindžiančio viešojo administravimo įgaliojimų suteikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 5 straipsnio  nustatyta tvarka, kopijas (jei prašymą teikia valstybės ar savivaldybės įstaiga, institucija ar tarnyba).

Punkto pakeitimai:

Nr. A-3008, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18112

 

7. Komisijai priėmus sprendimą dėl kelio ženklo įrengimo, Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyrius (toliau – Transporto ir eismo organizavimo skyrius) apie tai informuoja rinkliavą renkančią organizaciją. Rinkliavą renkanti organizacija informuoja užsakovą apie Komisijos priimtą sprendimą. Komisijai pritarus prašymui įrengti kelio ženklą, vadovaujantis Vietinės rinkliavos nuostatais, su rinkliavą renkančia organizacija per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo dėl pritarimo prašymui išsiuntimo dienos turi būti sudaryta sutartis (pagal šio aprašo 1 ar 3 priedą). Jeigu užsakovas per nurodytą terminą nesudaro sutarties su rinkliavą renkančia organizacija, Komisijos pritarimas laikomas negaliojančiu.

8. Užsakovas, pageidaujantis rezervuoti transporto priemonių stovėjimo vietas savo valdomoje teritorijoje, rinkliavą renkančiai organizacijai pateikia:

8.1. prašymą įrengti kelio ženklą;

8.2. dokumentą, liudijantį, kad užsakovas  turi teisę kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją valdyti, naudoti ir ja disponuoti, arba asmenų, turinčių teisę minėto kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją valdyti, naudoti ir ja disponuoti, sutikimą dėl kelio ženklo įrengimo;

8.3. daugiabučio namo savininkų bendrijos narių (ne mažiau kaip 50 proc.) pritarimą (jei prašymą teikia daugiabučio namo savininkų bendrija arba namo administratorius);

8.4. kelio ženklo įrengimo schemą, suderintą su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos padaliniu ir Transporto ir eismo organizavimo skyriumi. Kelio ženklo įrengimo schemoje turi būti nurodyta kelio ženklo įrengimo vieta ir būdas, galiojimo zona, transporto priemonių statymo būdas, įrengiamų (rezervuojamų) vietų transporto priemonėms statyti skaičius ir kita reikalinga informacija;

8.5. nuostatų, įstatų ar statuto ir dokumento, pagrindžiančio viešojo administravimo įgaliojimų suteikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 5 straipsnio  nustatyta tvarka, kopijas (jei prašymą teikia valstybės ar savivaldybės įstaiga, institucija ar tarnyba).

Punkto pakeitimai:

Nr. A-3008, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18112

 

9. Užsakovas, pageidaujantis rezervuoti vietas transporto priemonėms statyti mokamose stovėjimo vietose, kuriose prašymo pateikimo dieną yra įrengtos ir kelio ženklais paženklintos transporto priemonių statymo vietos, rinkliavą renkančiai organizacijai pateikia:

9.1. prašymą įrengti kelio ženklą;

9.2. kelio ženklo įrengimo schemą, suderintą su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos padaliniu. Kelio ženklo įrengimo schemoje turi būti nurodyta kelio ženklo įrengimo vieta ir būdas, galiojimo zona, transporto priemonių statymo būdas, įrengiamų (rezervuojamų) vietų transporto priemonėms statyti skaičius ir kita reikalinga informacija;

Punkto pakeitimai:

Nr. A-3763, 2017-10-16, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16309

 

9.3.  nuostatų, įstatų ar statuto ir dokumento, pagrindžiančio viešojo administravimo įgaliojimų suteikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 5 straipsnio  nustatyta tvarka, kopijas (jei prašymą teikia valstybės ar savivaldybės įstaiga, institucija ar tarnyba).

Punkto pakeitimai:

Nr. A-3008, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18112

 

10. Gautą prašymą ir kitus šiame apraše nurodytus dokumentus rinkliavą renkanti organizacija išnagrinėja per 10 darbo dienų ir užsakovui raštu praneša apie priimtą sprendimą. Priėmusi sprendimą patenkinti prašymą, rinkliavą renkanti organizacija pranešime nurodo, kad per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos turi būti sudaryta sutartis pagal šio aprašo 1, 2 arba 3 priedą.

11. Rinkliavą renkanti organizacija kelio ženklą įrengia vadovaudamasi Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių priežiūros tvarkos aprašu, Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklėmis, patvirtintomis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-471 „Dėl Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais. 

111. Užsakovas, norėdamas pakeisti rezervuotų stovėjimo vietų skaičių, privalo pateikti su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos padaliniu ir Kauno miesto savivaldybės administracijos transporto ir eismo organizavimo skyriumi suderintą kelio ženklo įrengimo schemą, atitinkančią pageidaujamų stovėjimo vietų skaičių.

Papildyta punktu:

Nr. A-3008, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18112

 

III SKYRIUS

KELIO ŽENKLO PAŠALINIMAS

 

12. Kelio ženklas pašalinamas:

12.1. pasibaigus sutarties su rinkliavą renkančia organizacija galiojimo terminui ar sutartį nutraukus dėl įsipareigojimų nevykdymo;

12.2. jei daugiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo ar pratęsimo nėra išduota specialaus leidimo ir (arba) nėra pateikta nė vieno prašymo išduoti specialų leidimą statyti transporto priemones įrengto kelio ženklo galiojimo zonoje;

12.3. kelio ženklas įrengtas pažeidžiant šio aprašo reikalavimus arba jų nebeatitinka;

12.4. jei kelio ženklas yra savavališkai įrengtas, išblukęs, sulankstytas ar kitaip neatitinka Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių ar Kelių eismo taisyklių reikalavimų;

12.5. Komisijos sprendimu, jei kelio ženklas trukdo, esant pasikeitusioms eismo sąlygoms arba vykdant gatvės rekonstrukcijos ir (arba) kitus darbus. Rinkliavą renkanti organizacija ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki kelio ženklo pašalinimo raštu apie tai informuoja užsakovą, su kuriuo yra sudaryta sutartis.

13. Siekdama nustatyti neteisėtai įrengtus kelio ženklus ir kitus įrenginius, imituojančius kelio ženklą ir (ar) naudojančius  kelio ženklo simbolius, rinkliavą renkanti organizacija ne rečiau kaip kas 3 mėnesius Kauno miesto savivaldybės teritorijoje atlieka įrengtų kelio ženklų patikrą ir teikia patikros ataskaitas Transporto ir eismo organizavimo skyriui. Patikros metu nustatyti neteisėtai įrengti kelio ženklai ir įrenginiai, imituojantys kelio ženklą ir (ar) naudojantys kelio ženklo simbolius,  šalinami Kelių priežiūros tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

REGISTRAS

 

14. Registrą administruoja Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas (toliau – Registro administratorius). Rinkliavą renkanti organizacija, įrengusi arba pašalinusi kelio ženklą, per 5 darbo dienas Registro administratoriui pateikia arba informacinėje sistemoje naudodamasi internetine prieiga įrašo šią informaciją: 

14.1. kelio ženklo unikalų identifikacinį numerį;

14.2. sprendimą įrengti kelio ženklą priėmusio rinkliavą renkančios organizacijos įgalioto darbuotojo vardą ir pavardę;

14.3. Komisijos posėdžio, kuriame buvo pritarta prašymui įrengti kelio ženklą, protokolo numerį ir datą (kai sprendimą priima Komisija);

14.4. kelio ženklo įrengimo datą, vietą (tikslus adresas ir koordinatės, nustatytos visuotine padėties nustatymo sistema) ir situacijos fotonuotrauką;

14.5.  rezervuotų stovėjimo vietų skaičių, transporto priemonių statymo būdą ir kelio ženklo galiojimo zoną metrais;

14.6. užsakovo, kurio prašymu įrengtas kelio ženklas, vardą, pavardę ar pavadinimą;

14.7. su užsakovu sudarytos sutarties duomenis: datą, numerį, galiojimo terminą, pagal sutartį mokamos vietinės rinkliavos tarifą;

14.8. išduotų leidimų skaičių;

14.9. kelio ženklo pašalinimo datą ir priežastį (kai kelio ženklas pašalinamas).

15. Už duomenų pateikimą Registrui laiku ir jų teisingumą atsako rinkliavą renkanti organizacija.

 

V SKYRIUS

SPECIALIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR PANAIKINIMAS

 

16.  Specialius leidimus, pagamintus pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas formas, išduoda ir jų apskaitą tvarko rinkliavą renkanti organizacija.

17. Specialūs leidimai išduodami visam sutarties galiojimo terminui (galioja nuo sutarties pasirašymo iki tol, kol baigiasi sutarties galiojimas), pateikus rinkliavą renkančiai organizacijai šio aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus, sudarius sutartį pagal šio aprašo 1, 2 ar 3 priedą, sumokėjus 6 mėnesių vietinę rinkliavą pagal nustatytą vietinės rinkliavos tarifą, kai kelio ženklas įrengiamas mokamoje stovėjimo vietoje, ir kelio ženklo įrengimo išlaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-515, 2017-02-15, paskelbta TAR 2017-02-17, i. k. 2017-02709

 

18. Užsakovas, norintis gauti specialų leidimą, rinkliavą renkančiai organizacijai privalo pateikti šiuos dokumentus:

18.1. prašymą, kuriame nurodoma:

18.1.1. sutarties, pagal kurią įrengiamas kelio ženklas, data ir numeris;

18.1.2. Neteko galios nuo 2022-02-24

Punkto naikinimas:

Nr. A-703, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03404

 

18.1.3. kelio ženklo, kurio galiojimo zonoje statyti transporto priemones norima gauti specialų leidimą, adresas;

18.2. Neteko galios nuo 2022-02-24

Punkto naikinimas:

Nr. A-703, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03404

 

18.3. užsakovo, kurio prašymu įrengtas kelio ženklas, sutikimą, jei prašymą teikia ne pats užsakovas.

19. Neteko galios nuo 2022-02-24

Punkto naikinimas:

Nr. A-703, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03404

 

20. Specialūs leidimai išduodami arba motyvuoti atsisakymai juos išduoti pateikiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi į rinkliavą renkančią organizaciją dienos.

21. Pasibaigus specialaus leidimo galiojimo laikui, naujas leidimas išduodamas bendra šiame apraše nustatyta tvarka.

22. Specialių leidimų išduodama tiek, kiek yra transporto priemonių stovėjimo vietų kelio ženklo galiojimo zonoje, išskyrus atvejį, kai kelio ženklas yra įrengtas užsakovo valdomoje teritorijoje (šiuo atveju išduodama tiek leidimų, kiek pageidauja užsakovas, jeigu už juos sumoka vietinę rinkliavą).

Punkto pakeitimai:

Nr. A-515, 2017-02-15, paskelbta TAR 2017-02-17, i. k. 2017-02709

 

23. Praradęs specialų leidimą, užsakovas apie tai informuoja rinkliavą renkančią organizaciją ir pateikia prašymą panaikinti prarasto leidimo galiojimą ir išduoti dublikatą.

24. Specialus leidimas turi būti paliktas transporto priemonėje ant prietaisų skydelio taip, kad pro priekinį transporto priemonės stiklą būtų lengvai įskaitomi leidimo duomenys. Leidimas suteikia teisę statyti transporto priemonę tik leidime nurodytoje vietoje ir tik kelio ženklo, kuris yra įrengtas užsakovo  prašymu, galiojimo zonoje.

25. Užsakovas, pateikęs prašymą išduoti specialų leidimą, su šiuo aprašu supažindinamas pasirašytinai.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Visos šiame apraše nustatytos procedūros, susijusios su prašymo išduoti specialų leidimą ir kitų dokumentų pateikimu, specialaus leidimo išdavimu, gali būti atliekamos ir elektroninėmis priemonėmis. Atliekant šias procedūras elektroninėmis priemonėmis naudojami Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Kelių transporto priemonių registro duomenys.

27. Ginčai dėl kelio ženklo įrengimo, pašalinimo ir specialaus leidimo išdavimo ar atsisakymo jį išduoti sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________________

 

Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo mokamose stovėjimo vietose prie  valstybės ar savivaldybės įstaigos, institucijos ar tarnybos ir specialių leidimų išdavimo sutarties forma)

 

KELIO ŽENKLO „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMO MOKAMOSE STOVĖJIMO VIETOSE PRIE VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS, INSTITUCIJOS AR TARNYBOS IR SPECIALIŲ LEIDIMŲ  IŠDAVIMO SUTARTIS

 

20    m. _______________ d. Nr.

 

Kaunas

 

 

 

Rinkliavą renkanti organizacija – ............................................................... (toliau – Rinkliavą renkanti organizacija), atstovaujama..........................................., veikiančio (-ios) pagal ......................................................., ir viešojo administravimo įgaliojimus pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 5 straipsnį  turinti valstybės ar savivaldybės įstaiga, institucija ar tarnyba – .............................. (toliau – Įstaiga), atstovaujama ............................., veikiančio (-ios) pagal ................................, vadovaudamiesi (-osi) Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatais, patvirtintais  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-345 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno  miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“  (toliau – Nuostatai),  ir  Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ..................... įsakymu Nr. .................  „Dėl Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), sudarė šią sutartį (toliau – sutartis).

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

1. Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ (toliau – kelio ženklas) įrengimas transporto priemonių stovėjimo vietose, kuriose renkama Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava (toliau – mokamos stovėjimo vietos), prie Įstaigos pagal Aprašo nustatyta tvarka suderintą kelio ženklo įrengimo schemą, kelio ženklo pašalinimas ir specialių leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje išdavimas (toliau – paslaugos). Įrengti kelio ženklai yra Kauno miesto savivaldybės nuosavybė.

 

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA

 

2. Rinkliavą renkanti organizacija paslaugas teikia pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-145 „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ teikiamų specialių leidimų išdavimo, kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo paslaugų įkainių nustatymo“ patvirtintus įkainius.

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3. Rinkliavą renkanti organizacija įsipareigoja pagal Aprašo nustatyta tvarka Įstaigos parengtą ir suderintą kelio ženklo įrengimo schemą per 10 darbo dienų nuo išankstinio sumokėjimo už paslaugas įrengti kelio ženklą, vadovaudamasi Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“, ir išduoti specialius leidimus statyti transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje, o nutrūkus sutarčiai pašalinti pagal sutartį įrengtą kelio ženklą. 

4. Įstaiga įsipareigoja:

4.1. sumokėti už paslaugas pagal 2 punkte nurodytu teisės aktu patvirtintus įkainius per 5 darbo dienas nuo šios sutarties įsigaliojimo;

4.2. naudotis rezervuotomis transporto priemonių stovėjimo vietomis pagal Kelių eismo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“,  Nuostatų ir Aprašo reikalavimus;

4.3. savavališkai nekeisti kelio ženklo įrengimo vietos, kelio ženklo galiojimo zonos, neįrengti prie kelio ženklo papildomų lentelių, neįrengti naujų kelio ženklų, negaminti ir neišduoti leidimų naudotis įrengtomis rezervuotomis transporto priemonių stovėjimo vietomis.

 

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

 

5. Rinkliavą renkanti organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir pašalinti pagal ją įrengtus kelio ženklus, jei Įstaiga nevykdo įsipareigojimų ir (arba) jei yra Apraše nurodytos aplinkybės. Apie sutarties nutraukimą Rinkliavą renkanti organizacija turi įspėti Įstaigą prieš 30 kalendorinių dienų. Nutraukus sutartį, už paslaugas  sumokėtos lėšos Įstaigai negrąžinamos.

6. Įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtas lėšas, jei Rinkliavą renkanti organizacija nevykdo 3 punkte nurodytų įsipareigojimų.

7. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

V SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

 

8. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius. Sutartis galioja 12 mėnesių. Jei likus 15 kalendorinių dienų iki sutarties galiojimo termino pabaigos nė viena iš šalių nepareiškia noro nutraukti šią sutartį, ji automatiškai pratęsiama ateinantiems 12 mėnesių.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-703, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03404

 

9. Vykdydamos sutartį, šalys vadovaujasi Aprašu, Nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos.

11. Šalys visus su sutartimi susijusius dokumentus turi  įforminti raštu lietuvių kalba ir išsiųsti registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu.

12. Iškilusius ginčus dėl sutarties vykdymo šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių abiem šalims.

14. Pasikeitus šalių adresams ir rekvizitams, šalys privalo per 3 darbo dienas apie tai informuoti viena kitą.

15. Prie  sutarties pridedami dokumentai yra laikomi neatskiriama jos dalimi:

15.1. Suderinta kelio ženklo įrengimo schema, ................................

(lapų skaičius)

15.2. ................................................

(kiti dokumentai, jeigu pridedama)

 

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

 

Rinkliavą renkanti organizacija                                                         Įstaiga           

(Juridinio asmens pavadinimas)

(Buveinės adresas) 

(Įmonės kodas)

(PVM kodas)

(Atsiskaitomosios sąskaitos banke Nr.)

(Banko pavadinimas)

(Telefono / fakso Nr.)

_____________________________                        ______________________________                  

(pareigos)                                                                                   (pareigos)

A. V.                                                                                           A. V.

___________________________________                            ____________________________________

(parašas)                                                                                      (parašas)

___________________________________                             ___________________________________

(vardas, pavardė)                                                                         (vardas, pavardė)

 

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A-3008, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18112

 

 

Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo užsakovo valdomoje teritorijoje ir specialių leidimų  išdavimo sutarties forma)

 

KELIO ŽENKLO „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMO UŽSAKOVO VALDOMOJE TERITORIJOJE IR SPECIALIŲ LEIDIMŲ  IŠDAVIMO SUTARTIS

 

20    m. _______________ d. Nr.

 

Kaunas

 

 

Rinkliavą renkanti organizacija – ............................................................... (toliau – Rinkliavą renkanti organizacija), atstovaujama..........................................., veikiančio (-ios) pagal ......................................................., ir viešojo administravimo įgaliojimus pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 5 straipsnį  turinti valstybės ar savivaldybės įstaiga, institucija ar tarnyba – .............................. (toliau – Įstaiga), atstovaujama ............................., veikiančio (-ios) pagal ................................, vadovaudamiesi (-osi) Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatais, patvirtintais  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno  miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“  (toliau – Nuostatai),  ir  Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ..................... įsakymu Nr. .................  „Dėl Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), sudarė šią sutartį (toliau – sutartis):

 

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

1. Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ (toliau – kelio ženklas) įrengimas Užsakovo valdomoje teritorijoje pagal Aprašo nustatyta tvarka suderintą kelio ženklo įrengimo schemą, kelio ženklo pašalinimas ir specialių leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje išdavimas (toliau – paslaugos). Užsakovo valdomoje teritorijoje įrengti kelio ženklai yra Rinkliavą renkančios organizacijos nuosavybė.

 

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA

 

2. Rinkliavą renkanti organizacija paslaugas teikia pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-145 „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ teikiamų specialių leidimų išdavimo, kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo paslaugų įkainių nustatymo“ patvirtintus įkainius.

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3. Rinkliavą renkanti organizacija įsipareigoja:

3.1. pagal Aprašo nustatyta tvarka Užsakovo parengtą ir suderintą kelio ženklo įrengimo schemą per 10 darbo dienų nuo išankstinio sumokėjimo už paslaugas įrengti kelio ženklą, vadovaudamasi Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir išduoti specialius leidimus statyti transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje, o nutrūkus sutarčiai pašalinti pagal sutartį įrengtą kelio ženklą Apraše nustatyta tvarka;

3.2. informuoti Paslaugų gavėją apie numatomą kelio ženklo įrengimo arba pašalinimo datą ir  laiką Užsakovo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

4. Užsakovas įsipareigoja:

4.1. sumokėti už paslaugas pagal 2 punkte nurodytu teisės aktu patvirtintus įkainius per 5 darbo dienas nuo šios sutarties įsigaliojimo;

4.2. gavęs pranešimą apie ketinimą įrengti arba pašalinti kelio ženklą, sudaryti sąlygas Rinkliavą renkančios organizacijos įgaliotiems asmenims pranešime nurodytu laiku patekti į savo valdomą teritoriją;

4.3. naudotis rezervuotomis transporto priemonių stovėjimo vietomis pagal Kelių eismo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“,  Nuostatų ir Aprašo reikalavimus;

4.4. savavališkai nekeisti kelio ženklo įrengimo vietos, kelio ženklo galiojimo zonos, neįrengti prie kelio ženklo papildomų lentelių, neįrengti naujų kelio ženklų, negaminti ir neišduoti leidimų naudotis įrengtomis rezervuotomis transporto priemonių stovėjimo vietomis; 

4.5. užtikrinti, kad sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovo valdomoje teritorijoje įrengtas kelio ženklas atitiktų Taisyklėse nurodytų Lietuvos standartų reikalavimus, ir atsakyti už trečiųjų asmenų Užsakovo valdomoje teritorijoje esančiam Rinkliavą renkančios organizacijos turtui padarytą žalą;

4.6. nedelsdamas informuoti Rinkliavą renkančią organizaciją apie kelio ženklo dingimą, sunaikinimą arba sugadinimą ir apmokėti kelio ženklo atkūrimo išlaidas pagal 2 punkte nurodytu teisės aktu patvirtintus įkainius. 

 

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

 

5. Rinkliavą renkanti organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir pašalinti pagal ją įrengtą kelio ženklą, jei Užsakovas nevykdo įsipareigojimų ir (arba) jei yra Apraše nurodytos aplinkybės. Apie sutarties nutraukimą Rinkliavą renkanti organizacija turi įspėti Paslaugų gavėją prieš 30 kalendorinių dienų. Nutraukus sutartį, už paslaugas  sumokėtos lėšos Paslaugų gavėjui negrąžinamos.

6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtas lėšas, jei Rinkliavą renkanti organizacija nevykdo 3 punkte nurodytų įsipareigojimų.

7. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

 

V SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

 

8. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius. Sutartis galioja 12 mėnesių. Jei likus 15 kalendorinių dienų iki sutarties galiojimo termino pabaigos nė viena iš šalių nepareiškia noro nutraukti šią sutartį, ji automatiškai pratęsiama ateinantiems 12 mėnesių.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-703, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03404

 

9. Vykdydamos sutartį, šalys vadovaujasi Aprašu, Nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos.

11. Pagal šią sutartį Užsakovo valdomoje teritorijoje įrengtas kelio ženklas, įskaitant visus kelio ženklo konstrukcinius elementus (pamatas, stovas, laikikliai, kelio ženklas, papildomos lentelės ir kitos sudedamosios dalys), bet jais neapsiribojant, yra Rinkliavą renkančios organizacijos nuosavybė.

12. Šalys visus su sutartimi susijusius dokumentus turi būti įforminti raštu lietuvių kalba ir išsiųsti registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu.

13. Iškilusius ginčus dėl sutarties vykdymo šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių abiem šalims.

15. Pasikeitus šalių adresams ir rekvizitams, šalys privalo per 3 darbo dienas apie tai informuoti viena kitą.

16. Prie  sutarties pridedami dokumentai yra laikomi neatskiriama jos dalimi:

16.1. Suderinta kelio ženklo įrengimo schema, ...................................

(lapų skaičius)

16.2. ..................................................

(kiti dokumentai, jeigu pridedama)

 

 

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

 

 

Rinkliavą renkanti organizacija                                                         Užsakovas     

(Juridinio asmens pavadinimas)

(Buveinės adresas) 

(Įmonės kodas)

(PVM kodas)

(Atsiskaitomosios sąskaitos banke Nr.)

(Banko pavadinimas)

(Telefono / fakso Nr.)

 

_____________________________                        ______________________________                  

(pareigos)                                                                                   (pareigos)

A. V.                                                                                           A. V.

___________________________________                            ____________________________________

(parašas)                                                                                      (parašas)

___________________________________                             ___________________________________

(vardas, pavardė)                                                                         (vardas, pavardė)

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A-3464, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20308

 


 

Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Vietinės rinkliavos mokėjimo, kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo mokamose stovėjimo vietose  ir specialių leidimų  išdavimo sutarties forma)

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO, KELIO ŽENKLO „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMO MOKAMOSE STOVĖJIMO VIETOSE IR SPECIALIŲ LEIDIMŲ  IŠDAVIMO SUTARTIS

 

20    m. _______________ d. Nr.

 

Kaunas

 

 

 

Rinkliavą renkanti organizacija – ............................................................. (toliau – Rinkliavą renkanti organizacija), atstovaujama ........................., veikiančio (-ios) pagal ........................................................................., ir.............................. (toliau – Užsakovas), atstovaujamas (-a) ...................., veikiančio (-ios) pagal ................................, vadovaudamiesi (-osi) Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatais, patvirtintais  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-345 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno  miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“  (toliau – Nuostatai),  ir  Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus..................... įsakymu Nr. .................  „Dėl Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), sudarė šią sutartį (toliau – sutartis):

 

 

 

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

1. Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ (toliau – kelio ženklas) įrengimas transporto priemonių stovėjimo vietose, kuriose renkama Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava (toliau – mokamos vietos),  pagal Apraše nustatyta tvarka suderintą Kelio ženklo įrengimo schemą, ir specialių leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje išdavimas (toliau – Paslaugos) ir vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms  statyti (toliau – vietinė rinkliava) mokėjimas. Įrengti kelio ženklai yra Kauno miesto savivaldybės nuosavybė.

 

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA

 

2. Rinkliavą renkanti organizacija paslaugas teikia pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-145 „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ teikiamų specialių leidimų išdavimo, kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo paslaugų įkainių nustatymo“ patvirtintus įkainius ir renka vietinę rinkliavą pagal Nuostatuose nustatytus vietinės rinkliavos tarifus.

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3. Rinkliavą renkanti organizacija įsipareigoja:

3.1. pagal Aprašo nustatyta tvarka Užsakovo parengtą ir suderintą kelio ženklo įrengimo schemą per 10 darbo dienų nuo išankstinio sumokėjimo už paslaugas įrengti kelio ženklą, vadovaudamasi Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir išduoti specialius leidimus statyti transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje, kaip tai nustatyta Apraše;

3.2 eksploatuoti įrengtus kelio ženklus ir užtikrinti, kad įrengti kelio ženklai
atitiktų Taisyklėse nurodytus reikalavimus;

3.3 nutrūkus sutarčiai pašalinti pagal sutartį įrengtą kelio ženklą.

4. Užsakovas įsipareigoja:

4.1. pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr.  T-145 „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ teikiamų specialių leidimų išdavimo, kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo paslaugų įkainių nustatymo“ patvirtintus įkainius per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo sumokėti už paslaugas ir vietinę rinkliavą pagal Nuostatuose nustatytą vietinės rinkliavos tarifą Apraše nustatyta tvarka;

4.2. pasibaigus išankstinio vietinės rinkliavos mokėjimo terminui nustatytą  vietinę rinkliavą mokėti kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 10 d.;

4.3. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu pakeitus vietinės rinkliavos tarifus, mokėti vietinę rinkliavą pagal pakeistą tarifą nuo Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos ir, jeigu buvo atliktas išankstinis vietinės rinkliavos mokėjimas, kompensuoti vietinės rinkliavos dydžių skirtumą; 

4.4. naudotis rezervuotomis transporto priemonių stovėjimo vietomis pagal Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“,  Nuostatų ir Aprašo reikalavimus;

4.5. savavališkai nekeisti kelio ženklo įrengimo vietos, kelio ženklo galiojimo zonos, neįrengti prie kelio ženklo papildomų lentelių, neįrengti naujų kelio ženklų, negaminti ir neišduoti leidimų naudotis įrengtomis rezervuotomis transporto priemonių stovėjimo vietomis.

 

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

 

5. Rinkliavą renkanti organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir pašalinti pagal ją įrengtą kelio ženklą, jei Užsakovas nevykdo įsipareigojimų ir (arba) jei yra Apraše nurodytos aplinkybės. Apie sutarties nutraukimą Rinkliavą renkanti organizacija turi įspėti Užsakovą prieš 10 kalendorinių dienų. Nutraukus sutartį, už kelio ženklo įrengimą  ir specialių leidimų išdavimą sumokėtos lėšos Užsakovui negrąžinamos. Nepanaudota vietinė rinkliava grąžinama teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-806, 2019-03-05, paskelbta TAR 2019-03-05, i. k. 2019-03583

 

6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtas lėšas, jei Rinkliavą renkanti organizacija nevykdo 3 punkte nurodytų įsipareigojimų.

7. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

 

V SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

 

8. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius. Sutartis galioja 12 mėnesių. Jei likus 15 kalendorinių dienų iki sutarties galiojimo termino pabaigos nė viena iš šalių nepareiškia noro nutraukti šią sutartį, ji automatiškai pratęsiama ateinantiems 12 mėnesių.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-703, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03404

 

9. Vykdydamos sutartį, šalys vadovaujasi Aprašu, Nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos.

11. Šalys visus su sutartimi susijusius dokumentus turi būti įforminti raštu lietuvių kalba ir išsiųsti registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu.

12. Iškilusius ginčus dėl sutarties vykdymo šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių abiem šalims.

14. Pasikeitus šalių adresams ir rekvizitams, šalys privalo per 3 darbo dienas apie tai informuoti viena kitą.

15. Prie  sutarties pridedami dokumentai yra laikomi neatskiriama jos dalimi:

15.1. Suderinta kelio ženklo įrengimo schema, ..........................

(lapų skaičius)

15.2. ...................................................

(kiti dokumentai, jeigu pridedama)

 

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

 

Rinkliavą renkanti organizacija                                                         Užsakovas     

(Juridinio asmens pavadinimas)

(Buveinės adresas)

(Įmonės kodas)

(PVM kodas)

(Atsiskaitomosios sąskaitos banke Nr.)

(Banko pavadinimas)

(Telefono / fakso Nr.)

_____________________________                        ______________________________

(pareigos)                                                                                   (pareigos)

A. V.                                                                                           A. V.

___________________________________                            ____________________________________

(parašas)                                                                                      (parašas)

___________________________________                             ___________________________________

 

 

____________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-515, 2017-02-15, paskelbta TAR 2017-02-17, i. k. 2017-02709

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A-1828 „Dėl kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-3763, 2017-10-16, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16309

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A-1828 „Dėl Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-806, 2019-03-05, paskelbta TAR 2019-03-05, i. k. 2019-03583

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A-1828 „Dėl Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-3008, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18112

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A-1828 „Dėl Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-3464, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20308

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A-1828 „Dėl Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-703, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03404

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A-1828 „Dėl Kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo