Suvestinė redakcija nuo 2019-07-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-05-06, i. k. 2019-07354

 

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKSPORTUOJAMŲ Į JUNGTINES AMERIKOS VALSTIJAS KIAUŠINIŲ GAMINIŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ

 

2019 m. gegužės 3 d. Nr. B1-299

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6, 8 ir 10 punktais ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 9.2.2 papunkčiu:

1.       Įpareigoju gyvūninio maisto tvarkymo subjektus, eksportuojančius kiaušinių gaminius į Jungtines Amerikos Valstijas (toliau – JAV):

1.1.    užtikrinti JAV 9 Federalinių taisyklių kodekso 590 dalyje „Kiaušinių ir kiaušinių produktų kontrolė (Kiaušinių produktų kontrolės aktas)“ nustatytų reikalavimų laikymąsi;

1.2.    užtikrinti, kad kiekviena pagaminta į JAV eksportuojama kiaušinių gaminių partija būtų ištirta dėl L. monocytogenes (aptikimas – 25 g/ml) ir Salmonella spp. (aptikimas – 100 g/ml) ir gauti laboratorinių tyrimų rezultatai būtų neigiami, t. y., L. monocytogenes ir Salmonella spp. atžvilgiu privalo būti taikoma nulinė tolerancija;

1.3.    imant kiaušinių gaminių mėginius mikrobiologiniams tyrimams, vadovautis JAV Maisto saugos kontrolės tarnybos (toliau – FSIS) 2016-11-10 metodine medžiaga „Egg products sampling“ ir FSIS Direktyva 10,230.4;

1.4.    iš kiekvienos kiaušinių gaminių partijos atrinkti 5 atskirus mėginius dėl L. monocytogenes ir Salmonella spp., kurių kiekvienas turi būti ne mažesnis nei 300 g/ml (5 x 300 g/ml).

1.5. užtikrinti, kad savikontrolės tikslu atrinktų mėginių dėl Listeria monocytogenes ir Salmonella spp. nustatymo tyrimai būtų atliekami pamatiniais ir akredituotais tyrimų metodais (LST EN ISO 11290-1 ir LST EN ISO 6579-1) laboratorijoje, akredituotoje pagal LST EN ISO/IEC 17025 standartą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. B1-460, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10760

 

1.6. alternatyvius tyrimų metodus naudoti tik tuo atveju, jei jie atitinka 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL 2005 L388, p. 1) 5 straipsnio 5 dalies reikalavimus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. B1-460, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10760

 

2.       Nurodau Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų viršininkams-valstybiniams veterinarijos inspektoriams užtikrinti, kad eksportuojamų į JAV kiaušinių gaminių veterinarijos sertifikatai būtų išduodami, tik įvertinus jų atitiktį maisto saugos reikalavimams, nustatytiems galiojančiuose JAV teisės aktuose.

3.       Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriui ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Darius Remeika

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-460, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10760

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. B1-299 „Dėl Eksportuojamų į jungtines amerikos valstijas kiaušinių gaminių saugos reikalavimų“ pakeitimo