Suvestinė redakcija nuo 2018-07-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00398

 

 

HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO ERDVINIŲ DUOMENŲ SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 31 d. Nr. D1-1009 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“, 14.1 ir 27.4 papunkčiais bei atsižvelgdamas į Teritorijų planavimo normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-727, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12540

 

T v i r t i n u Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Valentinas Mazuronis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu

Nr. D1-1009 

 

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO ERDVINIŲ DUOMENŲ SPECIFIKACIJA

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Ši Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija (toliau – Specifikacija) nustato kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (toliau – TPD) sprendinių erdvinių duomenų (toliau – TPD erdviniai duomenys), teikiamų į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (toliau - TPDRIS) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą (toliau – Registras) turinį, juos sudarančių erdvinių objektų kodavimą ir grupavimą, privalomus ir rekomenduojamus šių objektų atributus, jų klasifikavimo principus, TPD erdvinių duomenų struktūrą ir jų sudarymo principus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-727, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12540

 

2. Šia Specifikacija privalo vadovautis teritorijų planavimo organizatoriai, TPD rengėjai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro centrinė registro tvarkymo įstaiga ir kitos Registro tvarkymo įstaigos.

3. Specifikacijoje vartojamos sąvokos:

Atributinių duomenų lentelė – erdvinio objekto charakteristikų lentelė, kurioje vienas erdvinis objektas atitinka vieną įrašą (eilutę). Lentelės stulpeliai nurodo konkrečias teritorijų naudojimo reglamento (režimo) reikšmes, išreikštas tam stulpeliui charakteringais vieningais matavimo vienetais.

Erdvinio objekto kodas – unikalus vienos rūšies erdvinius objektus identifikuojantis kodas.

Linijinis erdvinis objektas – TPD grafinis sprendinys, erdvinių duomenų rinkinyje išreikštas linijiniu grafiniu elementu.

Plotinis erdvinis objektas – TPD grafinis sprendinys, erdvinių duomenų rinkinyje išreikštas plotiniu grafiniu elementu.

Rastrinis brėžinys – LKS94 koordinačių sistemoje orientuotas teritorijų planavimo dokumento brėžinys, kuriam suteiktas laisvai TPD rengėjų parinktas ar TPD rengimo taisyklėse nustatytas pavadinimas.

Kitos Specifikacijoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013 Nr. 76-3824), Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 62-2226; 2010, Nr. 54-2649), Lietuvos Respublikos miškų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos žemės įstatyme (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" (Žin., 1992, Nr. 22-652) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. TPD erdviniai duomenys turi būti parengti naudojant naujausius georeferencinio pagrindo kadastro duomenis, valstybinius georeferencinių erdvinių duomenų rinkinius ar georeferencinio pagrindo žemėlapius, kurių sąrašas patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1P-42 „Dėl oficialių žemėlapių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 24-793; 2012, Nr. 120-6062) arba naujausius atitinkančius sprendinių detalizaciją topografinius planus pagal TPD rengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

II. REGISTRUI teikiamų TPD ERDVINIŲ DUOMENŲ TURINYS

 

5. Erdviniai duomenys skirstomi pagal teritorijų planavimo lygmenis ir TPD rūšis.

6. TPD erdvinių duomenų turinį sudaro:

6.1. bendrųjų planų erdviniai duomenys:

6.1.1. valstybės lygmens valstybės teritorijos ar valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų erdviniai duomenys (1 lentelė. Bendrųjų planų erdviniai duomenys.);

6.1.2. savivaldybės lygmens savivaldybės bendrųjų planų erdviniai duomenys (1 lentelė. Bendrųjų planų erdviniai duomenys.);

6.1.3. vietovės lygmens savivaldybės dalių bendrųjų planų (išskyrus planus, parengtus masteliu M 1:2 000) erdviniai duomenys (1 lentelė. Bendrųjų planų erdviniai duomenys.);

6.1.4. vietovės lygmens savivaldybės dalių bendrųjų planų, parengtų masteliu M 1:2 000, erdviniai duomenys (1 lentelė. Bendrųjų planų erdviniai duomenys.);

6.2. detaliųjų planų erdviniai duomenys (2 lentelė. Detaliųjų planų erdviniai duomenys.);

6.3. specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, išskyrus kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, erdviniai duomenys (3 lentelė. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų erdviniai duomenys, išskyrus kaimo plėtros žemėtvarkos projektus.);

6.4. kaimo plėtros žemėtvarkos projektų erdviniai duomenys (4 lentelė. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų erdviniai duomenys.).

7. TPD erdvinių duomenų turinyje aprašomi erdviniai objektai (TPD sprendiniai) ir juos sudarantys grafiniai elementai (plotas, linija, rastras), taip pat jų aprašomoji informacija (atributų pavadinimai ir atributams charakterizuoti taikomi klasifikatoriai, pagal kuriuos erdviniams objektams įrašomos atributų reikšmės, nustatančios teritorijos naudojimo reglamentus.

 

1 lentelė. Bendrųjų planų erdviniai duomenys.

Nr.

Erdvinis

objektas

Grafinis elementas

Grafinio elemento atributo aprašymas

Klasifikatorius, taikomas atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas (+ – privaloma viena konkreti reikšmė, ++ – privaloma viena ar kelios reikšmės;              G – nepildoma, arba galima viena ar kelios reikšmės, N – nepildoma )

Naudojimas atvaizdavimui (A)

Valstybės teritorijos ar valstybės teritorijos dalių bendrieji planai

Savivaldybių

bendrieji planai

bendrieji planai (išskyrus mastelį M1:2000)

dalių bendrieji planai, mastelis M 1:2000

1.

 

 

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

 

+

2.

Funkcinė zona

 

Plotas

Funkcinės zonos numeris TP dokumente

 

+

+

+

+

Funkcinės zonos tipas

FUNKC_ZON

+; A

+; A

+; A

N

Funkcinis prioritetas

FUNKC_PR

++

G

G

N

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

N

G

G

+; A

Pagrindinė žemės naudojimo  paskirtis

PAGR_PASK

++

++

++

+

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

G

G

++

++

Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.

 

N

G

+ – miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

 

N

G

 

G

G

Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrai nuo žemės paviršiaus

 

N

G

+ – miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas

 

N

G

+ – miestų savivaldybių BP

+

+

Didžiausias leistinas užstatymo tankis procentais

 

N

G

G

+

Užstatymo tipas

UZST_TIP

N

G

G

+

Įgyvendinimo prioritetas

PRIORIT

+

+

+

+

Aprašymas (papildomi reikalavimai)

 

G

G

G

G

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų pagrindinių plėtros krypčių vystymo rėžimų (Teritorijos plėtojimo būdas)

PLET_BUD

N

G

 

G

 

G

 

3.

Teritorijos, kurioms būtina parengti vietovės lygmens bendruosius ir (ar) kitus              kompleksinius TPD planus

Plotas

Teritorijos numeris TPD

 

+

G

 

+

N

4

Patvirtinti bendrojo plano brėžiniai

Rastras

 

 

Privalomai pateikiami visi erdvėje orientuoti brėžiniai

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. D1-727, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12540

 

2 lentelė. Detaliųjų planų erdviniai duomenys.

Nr.

Erdvinis

objektas

Grafinis elementas

Grafinio elemento  atributo aprašymas

Klasifikatorius, taikomas atributų reikšmių parinkimui

Pildymo privalomumas

(+ – privaloma  viena konkreti reikšmė, ++ – privaloma viena ar kelios reikšmės; G – nepildoma, arba galima viena ar kelios reikšmės)

Naudojimas atvaizdavimui (A)

1.

Galiojimo riba

Plotas

Tekstiniai reglamentai

 

+

2.

Reglamentinė zona

 

 

Plotas

Numeris TP dokumente

 

+

Teritorijos naudojimo tipas

NAUD_TIP

+; A

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

PAGR_PASK

+

Žemės naudojimo būdas

NAUD_BUD

++

Didžiausias leistinas žemės sklypų  užstatymo intensyvumas

 

+

(G – pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose)

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo tankis, procentai

 

G

Didžiausias  leistinas žemės sklypų užstatymo tūrio tankis

 

G

(+ – pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose)

Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrai