Suvestinė redakcija nuo 2014-03-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01239

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠMOKŲ UŽ SUMEDŽIOTUS ŠERNUS SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 7 d. Nr. B1-100

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimą Nr. 91 „Dėl išmokų medžioklės plotų naudotojams už sumedžiotus šernus dydžio“:

1. T v i r t i n u  pridedamą Išmokų už sumedžiotus šernus skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Jonas Milius

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos žemės                  

ūkio ministerijos 2014-02-07                 

raštu Nr. 2D-620(11.73)   

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 7 d.

įsakymu Nr. B1-100

 

 

IŠMOKŲ UŽ SUMEDŽIOTUS ŠERNUS SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išmokų už sumedžiotus šernus skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato išmokų už sumedžiotus šernus (toliau – išmoka) skaičiavimo ir mokėjimo tvarką, mokėjimo sąlygas, medžioklės plotų naudotojų pateiktos informacijos tikrinimo, tvarkymo reikalavimus.

2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – teritorinė VMVT) yra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

IŠMOKŲ SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMO TVARKA

 

3. 250 Lt išmoka mokama, jeigu:

3.1. atlikus mėginių, nurodytų Tvarkos aprašo 7 punkte, tyrimus nustatomas afrikinis kiaulių maras; arba

3.2. medžioklės ploto naudotojai atsisako šernieną vartoti maistui.

4. Tuo atveju, jeigu atlikus mėginių, nurodytų Tvarkos aprašo 7 punkte, tyrimus nenustatomas afrikinis kiaulių maras ir šerniena naudojama maistui, išmokos dydis yra 150 Lt.

5. Išmokos mokamos medžioklės plotų naudotojams. Medžioklės plotų naudotojai, siekiantys gauti išmokas teritorinei VMVT turi pateikti:

5.1. tinkamai užpildytus Šerno mėginių pridavimo aktus (1 priedas), Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytas Sumedžiotų šernų mėnesio ataskaitas (2 priedas) (toliau – mėnesio ataskaita); ir

5.2. Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytus sumedžiotų šernų mėginius, supakuotus pagal Tvarkos aprašo 8 punktą, prie kurių atskirame plastikiniame maišelyje turi būti pridedama kiekvieno sumedžioto šerno uodega; ir

5.3. Gaišenų važtaraštį, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. B1-558 „Dėl šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų bei gaišenų važtaraščių formų, jų pildymo nurodymų patvirtinimo“, jeigu išmokos bus prašoma Tvarkos aprašo 3.2 punkte nurodytu atveju.

6. Išmokos medžioklės plotų naudotojams mokamos už šernus, kurie sumedžioti nuo 2014 m. vasario 7 d. iki 2014 m. balandžio 1 d. Išmokos mokamos ne anksčiau kaip nuo 2014 m. liepos 1 d. ir pradedamos mokėti po to, kai Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) gauna išmokų mokėjimui skirtas valstybės biudžeto lėšas. 

 

III SKYRIUS

IŠMOKŲ MOKĖJIMO SĄLYGOS

 

7.  Medžioklės plotų naudotojas, norintis gauti šiame Tvarkos apraše nurodytą išmoką, turi užtikrinti, kad iš kiekvieno sumedžioto šerno bus tinkamai paimtas kraujo mėginys ir organų (2 inkstai, blužnis) mėginiai bei su mėginiais bus pristatyta ir šerno uodega.

8. Kraujo mėginiai turi būti imami į sandarius mėgintuvėlius ar indelius, organai turi būti pakuojami į švarius, vienkartinius plastikinius maišelius, inkstai pakuojami į vieną maišelį, blužnis – į kitą. Iš vieno šerno paimti mėginiai (kraujo mėgintuvėlis ar indelis, pakuotės su organais) ir į atskirą plastikinį maišelį įdėta uodega įdedami į sandarų plastikinį maišelį, ant kurio nenutrinamu užrašu aiškiai nurodomas Šerno mėginių pridavimo akto numeris ir duomenys apie mėginio savininką (medžioklės ploto naudotojo pavadinimas / vardas ir pavardė).

9. Ne vėliau kaip kitą dieną po medžioklės mėginiai turi būti pristatyti į teritorinę VMVT, kurios kontroliuojamojoje teritorijoje yra medžioklės plotas, kuriame buvo sumedžiotas šernas. Tuo atveju, kai medžioklės plotų vienetas (-i) patenka į kelių teritorinių VMVT kontroliuojamą teritoriją, mėginiai pristatomi vienai iš teritorinių VMVT medžioklės ploto naudotojo pasirinkimu. Kartu su mėginiais pateikiamas užpildytas Šerno mėginių pridavimo aktas. Kiekvienam sumedžiotam šernui turi būti pildomas atskiras Šerno mėginių pridavimo aktas.

10. Teritorinė VMVT, dalyvaujant mėginį pristačiusiam asmeniui, turi įvertinti ar pristatyti mėginiai yra tinkami, ar yra pristatyta šerno uodega, ar tinkamai užpildytas Šerno mėginių pridavimo aktas. Jeigu vertinimo metu teritorinė VMVT nustato, kad Šerno mėginių pridavimo aktas yra netinkamai ar nepilnai užpildytas, ji nurodo mėginį pristačiusiam asmeniui nedelsiant pašalinti nustatytus trūkumus. Teritorinė VMVT, priėmusi mėginius ir šerno uodegą, padaro užpildyto Šerno mėginių pridavimo akto kopiją, ją patvirtina teritorinės VMVT antspaudu ir atiduoda mėginį pristačiusiam asmeniui. 

11.  Jei teritorinė VMVT vertinimo metu nustato, kad mėginiai neatitinka Tvarkos aprašo 7-8 punktų, ji mėginius ir šerno uodegą pasilieka, tačiau Šerno mėginių pridavimo akte nurodo, kad mėginiai nėra tinkami, netinkamumo priežastis ir informuoja, kad išmoka nebus mokama.

12. Teritorinė VMVT, priėmusi mėginius ir šernų uodegas, užpildo mėginiams, kurie bus siunčiami tyrimui, Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktą, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“.

13. Teritorinės VMVT, priėmusios mėginius ir šernų uodegas, mėginius užregistruoja ir siunčia tyrimui į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą. Teritorinės VMVT supakuotas  šernų uodegas laiko šaldiklyje iki bus išmokėtos išmokos arba, atsižvelgdamos į teritorinės VMVT vadovo įsakymu sudarytos komisijos protokolinę nutartį (sprendimą), kurioje turi būti nurodyti šerno mėginių pridavimo aktų datos, numeriai ir medžioklės plotų naudotojų duomenys, teisės aktų nustatyta tvarka  nukreipia šernų uodegas sunaikinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-240, 2014-03-26, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03585

 

14. Medžioklės plotų naudotojai iki kovo 15 d. už laikotarpį nuo šio Tvarkos aprašo patvirtinimo iki vasario 28 d., ir iki balandžio 15 d. už laikotarpį nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.:

14.1. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūroms turi pateikti vykdytų medžioklių medžioklės lapų kopijas ir sumedžiotų šernų mėnesio ataskaitą už praėjusį mėnesį;

14.2. atitinkamai teritorinei VMVT, kuriai pristatė mėginius, turi pateikti mėnesio ataskaitą.

 

IV SKYRIUS

MEDŽIOKLĖS PLOTŲ NAUDOTOJŲ PATEIKTOS INFORMACIJOS TIKRINIMAS, TVARKYMAS

 

15. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūros iki einamojo po ataskaitos pateikimo mėnesio 20 d. turi patikrinti medžioklės plotų naudotojų pateiktą informaciją medžioklės lapuose ir mėnesio ataskaitoje siekiant nustatyti, ar iš visų sumedžiotų šernų buvo paimti mėginiai, ir nustačiusios, kad medžioklės lapuose ir mėnesio ataskaitoje yra pateikti skirtingi duomenys, informuoja atitinkamą teritorinę VMVT apie nustatytus neatitikimus.

16. Teritorinė VMVT, gavusi Tvarkos aprašo 15 punkte nurodytą informaciją apie neatitikimus, atlieka tikrinimą, siekdama išaiškinti neatitikimo priežastis.

17. Teritorinės VMVT, gavusios Tvarkos aprašo 5.3 punkte nurodytą Gaišenų važtaraštį, kreipiasi į gaišenų gavėją, nurodytą Gaišenų važtaraštyje, dėl Gaišenų važtaraščio kopijos, patvirtinančios gaišenų gavimą, pateikimo ir patikrina medžioklės ploto naudotojų bei gaišenų gavėjo pateiktą informaciją.

18. Ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos kiekviena teritorinė VMVT elektroniniu paštu VMVT Skubios veiklos skyriui pateikia mėnesio ataskaitas, kuriose turi būti teritorinės VMVT viršininko rezoliucija, kurioje nurodomas išmokų skaičius ir dydis atskirai pagal Tvarkos aprašo 3 ir 4 punktus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Medžioklės plotų naudotojai, imdami Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytus mėginius, kartu paima iš kiekvieno nušauto šerno ir žarnų pasaito, antryklinių limfinių mazgų mėginius, kuriuos supakuoja Tvarkos aprašo 8 punkte nurodyta tvarka ir pristato kartu su Šerno mėginių pridavimo aktu teritorinei VMVT.

20. Medžioklės plotų naudotojai atsako už tinkamą mėginių bei šerno uodegų supakavimą ir jų pristatymą teritorinei VMVT ir sumedžiotų šernų, kurių mėsa nebus naudojama maistui, atidavimą šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojui (gaišenų vežėjui, gavėjui), kuris atsako už tai, kad jiems perduota šerniena nepateks į maisto grandinę.

21. Medžioklės plotų naudotojams išmoka mokama pervedant valstybės biudžeto lėšas į medžioklės ploto naudotojo nurodytą banko sąskaitą.

________________________

 


 

Išmokų už sumedžiotus šernus skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

______________________________________________________________________________

(medžioklės ploto naudotojo pavadinimas)

 

ŠERNO MĖGINIŲ PRIDAVIMO

AKTAS

________________Nr. ___________

(data)

___________________________

(vieta)

 

I. Informacija apie mėginį ir jo pristatymą tyrimui

Duomenys apie mėginio savininką:

…………………………………………………………..................................

(pavadinimas, kodas / vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

………………………………………………………….......................

Šerno sumedžiojimo vieta:

...............................................................................................................

(miškas, kaimas, seniūnija, savivaldybė)

................................................................................................................

...............................................................................................................

Šerno:

lytis..........................................

amžius......................................

svoris........................................

Sumedžiojimo data: .........................................

Mėginys:

□ inkstai (2 vnt.)               

□ blužnis              

□ žarnų pasaito              

□ antrykliniai limfiniai mazgai             

Mėginio paėmimo data:

................................................

Su mėginiu kartu pristatyta  šerno uodega taip           ne

Mėginį tyrimui pristatė:

_________________________                                     ___________________________      

(parašas)                                                             (vardas, pavardė, telefono Nr.)                   

II. Informacija apie mėginio priėmimą

Duomenys apie mėginio priėmimą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėje valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje:

priėmimo data: 20........m................................d.

mėginys tinkamas tyrimui  : taip           ne

mėginio netinkamumo tyrimui priežastys ________________________________________________________

(įrašyti)

 

Su mėginiais pristatyta  šerno uodega  : taip           ne

 

Mėginys siunčiamas tyrimui:

□ Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui (toliau – NMVRVI)

□ NMVRVI.................................................... teritoriniam skyriui

 

mėginį priėmė:________________          _______________            ________________________________

(Pareigos)                          (parašas)                                                   (vardas, pavardė)

 

Mėginį pristatęs asmuo informuotas, kad nebus mokama kompensacija už šerną, kurio mėginiai yra netinkami tyrimui, nepristatyta uodega. Mėginiai ir šerno uodega lieka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėje valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.

Mėginį pristatė:

__________________      __________________________________      

(parašas)                                               (vardas, pavardė)                   

Mėginį priėmė:

_____________________        __________________     __________________________________     

(Pareigos)                                   (parašas)                                               (vardas, pavardė)                   

 

 


 

Išmokų už sumedžiotus šernus skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sumedžiotų šernų mėnesio ataskaitos formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(atskaitą teikiančio medžioklės plotų naudotojo  pavadinimas / vardas ir pavardė, telefono numeris , elektroninio pašto adresas)

 

____________________________________________

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pavadinimas)

 

 

SUMEDŽIOTŲ ŠERNŲ ________________ MĖNESIO ATASKAITA

____________ Nr.      

(data)         

 

Medžioklės data ir medžioklės lapo numeris

Medžioklės ploto duomenys

Sumedžiotų šernų skaičius

Šerno mėginių pridavimo akto data, numeris

Mėginių pristatymo data

Gaišenų važtaraščio data, numeris

Gaišenų gavėjui perduotų sumedžiotų šernų skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________          ____________________          ______________________________

(pareigos)                                                                               (parašas)                                                                       (vardas, pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-240, 2014-03-26, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03585

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. B1-100 „Dėl Išmokų už sumedžiotus šernus skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo