Suvestinė redakcija nuo 2022-03-02

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12584

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-31:

Nr. 58, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-30, i. k. 2020-02103

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL MAKSIMALAUS DYDŽIO VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS, MOKAMOS UŽ NAUDOJIMĄSI ĮSTATYMU AR SUTARTIMI TINKLŲ OPERATORIŲ NAUDAI NUSTATYTU ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO DAIKTO SERVITUTU, NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 25 d. Nr. 725

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 391 straipsniu įstatymo 29 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito nekilnojamojo daikto servitutu, nustatymo metodiką (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                     Vilius Šapoka 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis energetikos ministrą                                                    Virginijus Sinkevičius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 725

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 58

redakcija)

 

MAKSIMALAUS DYDŽIO VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS, MOKAMOS UŽ NAUDOJIMĄSI ĮSTATYMU AR SUTARTIMI TINKLŲ OPERATORIŲ NAUDAI NUSTATYTU ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO DAIKTO SERVITUTU, NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito nekilnojamojo daikto servitutu, nustatymo metodika (toliau – Metodika) nustato nuostolių, atlyginamų žemės sklypo savininkui ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtiniui ar kito nekilnojamojo daikto savininkui, kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtiniui už perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių (toliau – tinklų operatoriai) naudai įstatymu ar sutartimi nustatytus ar nustatomus žemės ar kito nekilnojamojo daikto (statinio, patalpos) (toliau – kitas nekilnojamasis daiktas) servitutus, dydžio apskaičiavimo ir vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu servitutu (toliau – vienkartinė kompensacija), išmokėjimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

2. Vienkartinę kompensaciją turi teisę gauti žemės sklypų savininkai, valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtiniai ar kito nekilnojamojo daikto savininkai, kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtiniai, kuriems priklausančioje žemėje (tarnaujančiuosiuose žemės sklypuose) ar kituose nekilnojamuosiuose daiktuose (tarnaujančiuosiuose daiktuose) tinklų operatorių naudai elektros energetikos objektų ir (ar) įrenginių (viešpataujančiojo daikto) įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, techninei priežiūrai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) kitokiam naudojimui nustatytas ir (ar) nustatomas žemės ar kito nekilnojamojo daikto servitutas. Vienkartinę kompensaciją už įstatymu nustatytą servitutą turi teisę gauti ir šiame punkte nurodytų asmenų teisių ir pareigų perėmėjai, jeigu žemės sklypų savininkai, valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtiniai ar kito nekilnojamojo daikto savininkai, kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtiniai nepasinaudojo teise į vienkartinę kompensaciją. Vienkartinė kompensacija už nuostolius, nurodytus Metodikos 15.1 ir 15.2 papunkčiuose, mokama šiuos nuostolius patvirtinančius dokumentus pateikusiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

3.  Vienkartinę kompensaciją išmoka tinklų operatoriai, valdantys jiems nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuosiuose daiktuose esančius ar planuojamus įrengti elektros energetikos objektus ir (ar) įrenginius. Tinklų operatoriai turi teisę susitarti, kad vienkartines kompensacijas už įstatymu nustatytus žemės ar kito nekilnojamojo daikto servitutus žemės sklypų savininkams, valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtiniams ar kito nekilnojamojo daikto savininkams, kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtiniams apskaičiuos ir išmokės skirstomųjų tinklų operatorius, veikdamas perdavimo sistemos operatoriaus vardu.

4. Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme ir Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

II SKYRIUS

VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS UŽ ĮSTATYMU NUSTATYTĄ ŽEMĖS SERVITUTĄ APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

5.  Vienkartinė kompensacija už įstatymu nustatytą žemės servitutą išmokama pagal žemės sklypo savininko ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinio tinklų operatoriui pateiktą prašymą. Prašyme turi būti nurodyta:

5.1.   žemės sklypo savininko (jo atstovo) ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinio:

5.1.1. fizinio asmens: vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris);

5.1.2. juridinio asmens arba kitų užsienio organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso: teisinė forma, pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris), atstovaujančio asmens pareigos, vardas, pavardė;

5.2. žemės sklypo adresas (pateikiamas, jeigu yra);

5.3. žemės sklypo unikalus numeris ir (ar) kadastro numeris;

5.4. bendraturčių nustatyta žemės sklypo naudojimo tvarka ir žemės sklypo naudojimo tvarkos planas (pateikiama, jeigu yra);

5.5. kai tarnaujantysis žemės sklypas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise, tinklų operatoriui pateikiamas visų bendraturčių prašymas ar vieno (kelių) iš bendraturčių prašymas; vienkartinė kompensacija už tarnaujančiajam žemės sklypui, kuris valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise, nustatytą servitutą apskaičiuojama proporcingai bendraturčio turimai daliai.

5.6. dokumentai, patvirtinantys patirtus nuostolius, ir kiti duomenys, reikalingi šiems nuostoliams apskaičiuoti, jeigu prašoma atlyginti Metodikos 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nurodytus nuostolius.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

6.  Kartu su prašymu pateikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas, jeigu prašymą teikia žemės sklypo savininkui atstovaujantis asmuo.

7.  Jeigu žemės sklypo savininko ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinio prašymas neatitinka Metodikos 5 ir (ar) 6 punktuose nustatytų reikalavimų, tinklų operatorius nustato ne trumpesnį kaip 15 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Jeigu žemės sklypo savininkas ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinis per nustatytą terminą pašalina trūkumus, laikoma, kad prašymas pateiktas tą dieną, kai gaunamas reikalavimus atitinkantis prašymas. 

8. Tinklų operatorius sustabdo prašymo nagrinėjimą, jeigu nustato, kad Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre nėra įrašytos elektros tinklų apsaugos zonos, nurodytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme ir kad į šias teritorijas patenka tarnaujantysis žemės sklypas (jo dalis) (toliau ‒ elektros tinklų apsaugos zonos). Tokiais atvejais tinklų operatorius Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta tvarka kreipiasi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinį padalinį, organizuojantį elektros tinklų apsaugos zonų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, arba pats organizuoja jų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. Tinklų operatorius nestabdo prašymo nagrinėjimo ir apskaičiuoja kompensaciją vadovaudamasis tinklų operatoriaus valdomose ir naudojamose informacinėse sistemose esančiais aktualiais elektros energetikos objektų ir (ar) įrenginių duomenimis, jeigu prašymą išmokėti kompensaciją pateikęs žemės sklypo savininkas ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinis pageidauja, kad kompensacija jam būtų apskaičiuota nelaukiant, kol tinklų operatorius Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta tvarka įrašys elektros tinklų apsaugos zonas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. Tais atvejais, kai, sustabdžius prašymo nagrinėjimą, prašymą išmokėti kompensaciją pateikęs žemės sklypo savininkas ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinis perleidžia nuosavybės arba patikėjimo teisę į tarnaujantįjį žemės sklypą, prašymą pateikusio asmens prašymas paliekamas nenagrinėtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

9.  Tinklų operatorius per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos raštu arba elektroniniu paštu informuoja žemės sklypo savininką arba valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinį apie pateikto prašymo nagrinėjimo sustabdymo priežastis.

10. Tinklų operatorius atnaujina sustabdyto prašymo nagrinėjimą, kai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis padalinys informuoja tinklų operatorių, kad elektros tinklų apsaugos zonos yra įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą ir Nekilnojamojo turto kadastrą, arba kai jų įrašymą organizuoja tinklų operatorius ir elektros tinklų apsaugos zonos įrašomos į Nekilnojamojo turto registrą ir į Nekilnojamojo turto kadastrą. Apie sustabdyto prašymo nagrinėjimo atnaujinimą tinklų operatorius raštu arba elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio pranešimo gavimo dienos arba jų įrašymo Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre dienos, kai jų įrašymą organizuoja pats tinklų operatorius, informuoja žemės sklypo savininką ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

11.  Nustačius, kad prašymas atitinka Metodikos 5 ir 6 punktuose nustatytus reikalavimus arba tinklų operatoriaus nustatyti prašymo trūkumai pašalinti, taip pat atnaujinus sustabdyto prašymo nagrinėjimą, žemės sklypo savininkas ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinis per 20 darbo dienų raštu arba elektroniniu paštu informuojamas apie apskaičiuotos vienkartinės kompensacijos dydį ir numatomą jos išmokėjimo datą. Vienkartinė kompensacija už įstatymu nustatytą servitutą išmokama per 2 metus nuo reikalavimus atitinkančio prašymo pateikimo dienos. Jeigu iki vienkartinės kompensacijos išmokėjimo prašymą pateikęs asmuo nuosavybės ar patikėjimo teisę į tarnaujantįjį žemės sklypą perleido tretiesiems asmenims, vienkartinė kompensacija išmokama prašymą pateikusiam asmeniui.

12. Jeigu perdavimo sistemos operatoriaus naudai įstatymu nustatytas žemės servitutas sutampa su skirstomųjų tinklų operatoriaus naudai įstatymu nustatytu žemės servitutu, vienkartinę kompensaciją už sutampančią dalį išmoka perdavimo sistemos operatorius ir skirstomųjų tinklų operatorius lygiomis dalimis. Kai sutartimi nustatomas servitutas sutampa su tinklų operatoriaus naudai jau nustatytu servitutu, jeigu nėra keičiami apribojimai, vienkartinė kompensacija nemokama. Tais atvejais, kai sutartimi nustatomas servitutas išplečia nustatyto servituto ribas, vienkartinė kompensacija mokama tik už tą žemės sklypo dalį, kurioje išplėstos nustatyto servituto ribos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

13.  Tais atvejais, kai žemės sklypo bendraturčiai yra nustatę žemės sklypo naudojimo tvarką, kuri yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre, vienkartinė kompensacija išmokama (pateikus (jeigu yra) žemės sklypo naudojimo tvarką ir žemės sklypo naudojimo tvarkos planą) tiems bendraturčiams, kurių faktiškai naudojamoje pagal žemės naudojimo tvarką dalyje yra tinklų operatorių naudai nustatytas servitutas. Jei iš pateikto žemės sklypo naudojimo tvarkos ir žemės sklypo naudojimo tvarkos plano neįmanoma nustatyti, ar prašymą pateikusio bendraturčio valdomoje žemės sklypo dalyje yra nustatytas servitutas, o per tinklų operatoriaus nustatytą terminą papildomai nepateikiamas koordinačių žiniaraštis, parengtas LKS-94 koordinačių sistemoje, vienkartinė kompensacija išmokama Metodikos 5.5 papunktyje nustatyta tvarka pateikus visų likusių bendraturčių rašytinius sutikimus.

14.  Tinklų operatorius vienkartinės kompensacijos, mokamos už įstatymu nustatytą servitutą, dydį apskaičiuoja remdamasis vienkartinės kompensacijos skaičiavimo dieną Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre esančiais duomenimis. Vienkartinė kompensacija už naudojimąsi įstatymu nustatytu žemės servitutu mokama vieną kartą, išskyrus atvejus, kai padidėjus teisės aktais nustatomoms apsaugos zonoms pateikiamas prašymas dėl išmokėtos vienkartinės kompensacijos peržiūrėjimo.

15. Vienkartinė kompensacija už naudojimąsi įstatymu nustatytu žemės servitutu žemės sklypo savininkui ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtiniui mokama už:

15.1. sunaikintus pasėlius ir sodinius;

15.2. iškirstą mišką;

15.3. nuostolius, patirtus dėl prarastos galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

16. Iškirsto miško plotai, miško (medynų tūrio) vertė, sunaikintų pasėlių rūšys ir plotai, sunaikintų sodinių rūšys, amžius ir skaičius nustatomi įvertinus kartu su Metodikos 5 punkte nurodytu prašymu pateiktus dokumentus, įrodančius faktinę žemės naudojimo būklę, buvusią elektros energetikos objektų ir (ar) įrenginių (ar jų dalies) įrengimo (statybos) žemės sklype metu. Pasėlių, sodinių vertės nustatomos pagal 2017 m. lapkričio 1 d. duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

161. Vienkartinės kompensacijos dalis, mokama už sunaikintus pasėlius (Np), apskaičiuojama pagal formulę:

Np = Sp x Dvid x K1 x K2 x 100,

čia:

Sp – žemės sklype nustatyto servituto dalies, kurioje buvo sunaikinti pasėliai, plotas (hektarais);

Dvid – žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas pagal kultūras 1999–2003 m., patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 19 d. įsakymu  Nr. 3D-35 „Dėl žemės ūkio augalų vidutinio derlingumo 1999–2003 metais patvirtinimo“ (toliau – žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas pagal kultūras 1999–2003 m.);

K1 – žemės ūkio augalų produkcijos vieno kilogramo normatyvinė kaina, kuri nustatoma vadovaujantis Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2017 metais sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-697 „Dėl Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2017 metais sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2017 metais sąrašas);

K2 – žemės sklypo žemės ūkio naudmenų našumo balo santykis su vidutiniu Lietuvos Respublikos teritorijos žemės našumo 2017 m. balu.

Papildyta punktu:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

162. Vienkartinės kompensacijos dalis, mokama už sunaikintus sodinius (Nsod), apskaičiuojama pagal formulę:

Nsod = V x (K3 + K4),

čia:

V – tam tikros rūšies ir amžiaus vieno sodinio, kuris sunaikintas nustačius žemės servitutą, skaičius;

K3 – tam tikros rūšies ir amžiaus vieno sodinio normatyvinė kaina, kuri nustatoma vadovaujantis Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2017 metais sąrašu;

K4 – tam tikros rūšies ir amžiaus vieno želdinio kaina, kuri nustatoma pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl  Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

163. Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už sunaikintus pasėlius ir sodinius, suma įrašoma į Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už sunaikinamus / sunaikintus pasėlius ir sodinius, apskaičiavimo aktą (2 priedas).

Papildyta punktu:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

164. Vienkartinės kompensacijos dalis, mokama už iškirstą mišką, apskaičiuojama pagal formulę:

Nm = Mp × Vk,

čia:

Mp – žemės sklypo dalies, kuriai įstatymu nustatytas žemės servitutas ir kurioje buvo iškirstas miškas, plotas (hektarais);

Vk – 1 ha miško (medynų tūrio) vertė (neįskaitant miško žemės vertės), nustatyta šio žemės sklypo įsigijimo privačion nuosavybėn ar perdavimo patikėjimo teise žemės  reformos vykdymo metu.

Papildyta punktu:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

165. Vienkartinės kompensacijos dalis, mokama už nuostolius, patirtus dėl prarastos galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą (Nk), apskaičiuojama pagal formulę:

Nk = Sp x Vk x Kn,

čia:

Sp – žemės sklypo dalies, kuriai taikomas žemės sklypui nustatytas žemės servitutas, plotas (hektarais);

Vk – žemės sklypo vidutinė rinkos vertė 2017 m. lapkričio 1 d., apskaičiuota Masinio žemės vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl Masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Masinio žemės vertinimo taisyklės), nustatyta tvarka, padalyta iš žemės sklypo ploto;

Kn – lygus 0,1, kai vienkartinė kompensacija mokama žemės sklypų savininkams ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtiniams, kurie iki 2004 m. liepos 10 d. nuosavybės ar turto patikėjimo teises į žemės sklypą įgijo po to, kai jame buvo nutiesti elektros tinklai ir (arba) pastatyti kiti įrenginiai;

Kn – lygus 1, kai vienkartinė kompensacija mokama žemės sklypų savininkams ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtiniams, kurie iki 2004 m. liepos 10 d. nuosavybės ar turto patikėjimo teises į žemės sklypą įgijo prieš tai, kai jame buvo nutiesti elektros tinklai ir (arba) pastatyti kiti įrenginiai, ir kai žemės sklypo, kuriame nustatytas žemės servitutas, ploto, kurį užima šis servitutas, negalima naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą;

Kn – lygus 0,5, kai vienkartinė kompensacija mokama žemės sklypų savininkams ar valstybės (savivaldybės) žemės patikėtiniams, kurie iki 2004 m. liepos 10 d. nuosavybės ar turto patikėjimo teises į žemės sklypą įgijo prieš tai, kai jame buvo nutiesti elektros tinklai ir (arba) pastatyti kiti įrenginiai, ir kai žemės sklypo, kuriame nustatytas žemės servitutas, ploto, kurį užima šis servitutas, iš dalies negalima naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą;

Kn – lygus 0, kai vienkartinė kompensacija mokama žemės sklypų savininkams ar valstybės (savivaldybės) žemės patikėtiniams, kurie iki 2004 m. liepos 10 d. nuosavybės ar turto patikėjimo teises į žemės sklypą įgijo prieš tai, kai jame buvo nutiesti elektros tinklai ir (arba) pastatyti kiti įrenginiai, ir kai elektros energetikos objektai ir (ar) įrenginiai naudojami ir teisės naudotis žemės sklypu apribojimai atsirado, tenkinant to žemės sklypo savininko ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinio, taip pat asmens, kuris šį žemės sklypą valdo ir naudoja kitais teisės aktuose numatytais pagrindais, poreikius (tai yra elektros energetikos objektai ir (ar) įrenginiai įrengiami žemės sklypo savininko ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinio, asmens, kuris žemės sklypą valdo ir naudoja kitais teisės aktuose numatytais pagrindais, prašymu).

Papildyta punktu:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

166. Vienkartinė kompensacija už įstatymu nustatytą žemės servitutą apskaičiuojama pagal formulę:

N= Np + Nsod + Nm + Nk,

čia:

Np – vienkartinės kompensacijos dalis už sunaikintus pasėlius, apskaičiuota pagal Metodikos 161 punkte nurodytą tvarką;

Nsod – vienkartinės kompensacijos dalis už sunaikintus sodinius, apskaičiuota pagal Metodikos 162 punkte nurodytą tvarką;

Nm – vienkartinės kompensacijos dalis už iškirstą mišką, apskaičiuota pagal Metodikos 164 punkte nurodytą tvarką;

N– vienkartinės kompensacijos dalis už nuostolius, patirtus dėl prarastos galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą, apskaičiuota pagal Metodikos 165 punkte nurodytą formulę.

Papildyta punktu:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

17.     Vienkartinės kompensacijos suma įrašoma į Vienkartinės kompensacijos už naudojimąsi įstatymu nustatytu žemės servitutu apskaičiavimo aktą (1 priedas).

 

 

III SKYRIUS

VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS UŽ SUTARTIMI NUSTATOMĄ ŽEMĖS SERVITUTĄ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

18. Vienkartinė kompensacija už sutartimi nustatomą servitutą išmokama pagal žemės sklypo savininko ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinio ir tinklų operatoriaus sudaromą servituto nustatymo sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

19.  Vienkartinė kompensacija už naudojimąsi sutartimi nustatomu žemės servitutu žemės sklypo savininkui ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtiniui mokama už:

19.1. sunaikinamus pasėlius ir sodinius;

19.2. iškertamą mišką;

19.3. nuostolius, patirtus dėl prarastos galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą.

20.  Vienkartinės kompensacijos dalis, mokama už sunaikinamus pasėlius (Np), apskaičiuojama pagal formulę:

Np = Sp x Dvid x K1 x K2 x 100,

čia:

Sp – žemės sklype nustatomo servituto dalies, kurioje buvo sunaikinti pasėliai, plotas (hektarais);

Dvid žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas pagal kultūras 1999–2003 m.;

K1 – žemės ūkio augalų produkcijos vieno kilogramo normatyvinė kaina, kuri nustatoma vadovaujantis tų metų, kuriais atliekamas sunaikinamų pasėlių rinkos vertės apskaičiavimas, normatyvinėmis kainomis, tvirtinamomis žemės ūkio ministro įsakymu;

K2 – žemės sklypo žemės ūkio naudmenų našumo balo santykis su vidutiniu Lietuvos Respublikos teritorijos žemės našumo balu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

21.  Vienkartinės kompensacijos dalis, mokama už sunaikinamus sodinius (Nsod), apskaičiuojama pagal formulę:

Nsod = V x (K3 + K4),

čia:

V – tam tikros rūšies ir amžiaus vieno sodinio, kuris sunaikinamas nustačius žemės servitutą, skaičius;

K3 – tam tikros rūšies ir amžiaus vieno sodinio normatyvinė kaina, kuri nustatoma vadovaujantis tų metų, kuriais atliekamas sunaikinamų sodinių rinkos vertės apskaičiavimas, normatyvinėmis kainomis, patvirtintomis žemės ūkio ministro įsakymu;

K4 – tam tikros rūšies ir amžiaus vieno želdinio kaina, kuri nustatoma Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais aplinkos ministro įsakymu.

22. Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už sunaikinamus / sunaikintus pasėlius ir sodinius, suma įrašoma į Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už sunaikinamus / sunaikintus pasėlius ir sodinius, apskaičiavimo aktą (2 priedas). Jį užpildo asmenys, nurodyti Metodikos 27 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

23.  Pasėlių rūšys ir plotai, sodinių rūšys ir skaičius nustatomi pagal faktinės žemės naudojimo būklės analizę teritorijų planavimo dokumento, žemės valdos ar elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto rengimo metu.

24.  Vienkartinės kompensacijos dalis, mokama už iškertamą mišką, apskaičiuojama pagal formulę:

Nm = M1 + M2,

čia:

M1 – iškertamo miško medynų vidutinė rinkos vertė. Iškertamo miško medynų vidutinė rinkos vertė yra indeksuota miško medynų, patenkančių į teritoriją, kuriai projektuojamas žemės servitutas, vertė (neįskaitant miško žemės vertės), kuri apskaičiuojama vadovaujantis Masinio žemės vertinimo taisyklėmis;

M2 – vienkartinės kompensacijos dalis už iškirstą medyną, kurio amžius ne didesnis nei
20 metų, kai žemės sklype ar jo dalyje projektuojamas servitutas, apskaičiuojama susumavus teritorijoje, kurioje projektuojamas servitutas,
augančio medyno sodinimo ir išauginimo (priežiūros, apsaugos, atsodinimo ir ugdymo), kurios apskaičiuojamos taikant Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, nustatytą kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės sklype augančio medyno įveisimo ir išauginimo iki amžiaus, kurį medynas pasiekė pavertimo kitomis naudmenomis metu, išlaidų apskaičiavimo tvarką.

25. Vienkartinės kompensacijos dalis, mokama už nuostolius, patirtus dėl prarastos galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą (Nk), apskaičiuojama pagal formulę:

Nk = Sp x Vk x Kp,

čia:

Sp – žemės sklypo dalies, kuriai taikomas žemės sklypui nustatytas žemės servitutas, plotas (hektarais);

Vk – žemės sklypo vidutinė rinkos vertė, apskaičiuota Masinio žemės vertinimo taisyklių nustatyta tvarka, padalyta iš žemės sklypo ploto;

Kp – žemės sklypo, kuriame nustatomas žemės servitutas, naudojimo pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą ribojimo laipsnis.

Kai žemės sklypo, kuriame nustatomas žemės servitutas, ploto, kurį užima šis servitutas, negalima naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą, Kp lygus 1.

Kai žemės sklypo, kuriame nustatomas žemės servitutas, ploto, kurį užima šis servitutas, iš dalies negalima naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą, Kp lygus 0,5.

Kai elektros energetikos objektai ir (ar) įrenginiai statomi teritorijų planavimo dokumentu įformintame suformuotame inžinerinių tinklų koridoriuje arba nustatomas žemės servitutas patenka į kitų komunikacijų savininkams nustatyto servituto, suteikiančio teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis, ribas, taip pat tais atvejais, kai žemės sklypo naudojimo apribojimai atsiranda tenkinant to žemės sklypo savininko ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinio, taip pat asmens, kuris šį žemės sklypą valdo ir naudoja kitais teisės aktuose numatytais pagrindais, poreikius (tai yra elektros energetikos objektai ir (ar) įrenginiai įrengiami žemės sklypo savininko ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinio, asmens, kuris žemės sklypą valdo ir naudoja kitais teisės aktuose numatytais pagrindais, prašymu), Kp lygus 0.

Punkto pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

26.  Vienkartinė kompensacija už naudojimąsi sutartimi nustatomu žemės servitutu apskaičiuojama pagal formulę:

N= Np + Nsod + Nm + Nk,

čia:

Np – vienkartinės kompensacijos dalis už sunaikinamus pasėlius, apskaičiuota pagal Metodikos 20 punkte nurodytą tvarką;

Nsod – vienkartinės kompensacijos dalis už sunaikinamus sodinius, apskaičiuota pagal Metodikos 21 punkte nurodytą tvarką;

Nm – vienkartinės kompensacijos dalis už iškertamą mišką, apskaičiuota pagal Metodikos 24 punkte nurodytą tvarką;

N– vienkartinės kompensacijos dalis už nuostolius, patirtus dėl prarastos galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą, apskaičiuota pagal Metodikos 25 punkte nurodytą formulę.

27.  Vienkartinės kompensacijos už naudojimąsi sutartimi nustatomu žemės servitutu suma įrašoma į Vienkartinės kompensacijos už naudojimąsi sutartimi nustatomu žemės servitutu apskaičiavimo aktą (3 priedas), kurį užpildo elektros energetikos objektų ir įrenginių projektuotojas, o rengiant teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriame projektuojamas žemės servitutas – šių dokumentų rengėjas. Kitais atvejais šį dokumentą gali užpildyti ir tinklų operatorius ar jo įgalioti asmenys.

 

IV SKYRIUS

VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS UŽ ĮSTATYMU AR SUTARTIMI NUSTATYTO KITO NEKILNOJAMOJO DAIKTO SERVITUTO APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

28. Vienkartinė kompensacija už įstatymu nustatytą kito nekilnojamojo daikto servitutą išmokama pagal kito nekilnojamojo daikto savininko ar kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtinio tinklų operatoriui pateiktą prašymą. Prašyme turi būti nurodyta:

28.1. kito nekilnojamojo daikto savininko (jo atstovo) ar kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtinio:

28.1.1. fizinio asmens: vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris);

28.1.2. juridinio asmens arba kitų užsienio organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso: teisinė forma, pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris), atstovaujančio asmens pareigos, vardas, pavardė;

28.2. kito nekilnojamojo daikto adresas (pateikiamas, jeigu yra);

28.3. kito nekilnojamojo daikto unikalus numeris;

28.4. bendraturčių nustatyta kito nekilnojamojo daikto naudojimo tvarka ir kito nekilnojamojo daikto naudojimo planas (pateikiama, jeigu yra).

29. Kartu su prašymu pateikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas, jeigu prašymą teikia kito nekilnojamojo daikto savininkui atstovaujantis asmuo.

30. Jeigu kito nekilnojamojo daikto savininko ar kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtinio prašymas neatitinka Metodikos 28 ir (ar) 29 punktuose nustatytų reikalavimų, tinklų operatorius nustato ne trumpesnį kaip 15 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Jeigu kito nekilnojamojo daikto savininkas ar kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtinis per nustatytą terminą pašalina trūkumus, laikoma, kad prašymas pateiktas tą dieną, kai gaunamas reikalavimus atitinkantis prašymas.

31. Nustačius, kad prašymas atitinka Metodikos 28 ir 29 punktuose nustatytus reikalavimus arba tinklų operatoriaus nustatyti prašymo trūkumai pašalinti, kito nekilnojamojo daikto savininkas ar kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtinis per 20 darbo dienų raštu arba elektroniniu paštu informuojamas apie apskaičiuotos vienkartinės kompensacijos dydį ir numatomą jos išmokėjimo datą. Vienkartinė kompensacija už įstatymu nustatytą servitutą išmokama per 2 metus nuo reikalavimus atitinkančio prašymo pateikimo dienos. Jeigu iki vienkartinės kompensacijos išmokėjimo prašymą pateikęs asmuo nuosavybės ar patikėjimo teisę į tarnaujantįjį kitą nekilnojamąjį daiktą perleido tretiesiems asmenims, vienkartinė kompensacija išmokama prašymą pateikusiam asmeniui.

32. Vienkartinė kompensacija už kito nekilnojamojo daikto servitutą, nustatytą įstatymu (Nd), apskaičiuojama taip:

Nd = Sd x Vk x Kn,

čia:

Sd – elektros energetikos objektų ir (ar) įrenginių, esančių kitame nekilnojamajame daikte, kuriam nustatytas kito nekilnojamojo daikto servitutas, užimamas plotas tame nekilnojamajame daikte (kv. m);

Vk – kito nekilnojamojo daikto vidutinė rinkos vertė 2017 m. lapkričio 1 d., apskaičiuota Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1049 „Dėl Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklės), nustatyta tvarka, padalyta iš kito nekilnojamojo daikto ploto;

Kn – lygus 0,1, kai vienkartinė kompensacija už kito nekilnojamojo daikto servitutą, nustatytą įstatymu, apskaičiuojama ir mokama kito nekilnojamojo daikto savininkams ar kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtiniams, kurie iki 2004 m. liepos 10 d. įgijo nuosavybės ar turto patikėjimo teises į nekilnojamąjį daiktą su jame įrengtais elektros energetikos objektais ir (ar) įrenginiais;

Kn – lygus 0,5, kai vienkartinė kompensacija už kito nekilnojamojo daikto servitutą, nustatytą įstatymu, apskaičiuojama ir mokama kito nekilnojamojo daikto savininkams ar kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtiniams, kurie iki 2004 m. liepos 10 d. nuosavybės ar patikėjimo teises į nekilnojamąjį daiktą įgijo prieš tai, kai jame buvo pastatyti elektros energetikos objektai ir (ar) įrenginiai, ir kai kito nekilnojamojo daikto, kuriame nustatytas kito nekilnojamojo daikto servitutas, ploto, kurį užima šis servitutas, iš dalies negalima naudoti pagal pagrindinę nekilnojamojo daikto naudojimo paskirtį;

Kn – lygus 1, kai vienkartinė kompensacija už kito nekilnojamojo daikto servitutą, nustatytą įstatymu, apskaičiuojama ir mokama kito nekilnojamojo daikto savininkams ar kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtiniams, kurie iki 2004 m. liepos 10 d. nuosavybės ar patikėjimo teises į nekilnojamąjį daiktą įgijo prieš tai, kai jame buvo pastatyti elektros energetikos objektai ir (ar) įrenginiai, ir kai kito nekilnojamojo daikto, kuriame nustatomas kito nekilnojamojo daikto servitutas, ploto, kurį užima šis servitutas, negalima naudoti pagal pagrindinę kito nekilnojamojo daikto naudojimo paskirtį;

Kn – lygus 0, kai elektros energetikos objektai ir (ar) įrenginiai naudojami ir kito nekilnojamojo daikto naudojimo apribojimai atsirado, tenkinant to nekilnojamojo daikto savininko (savininkų)  ar valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtinio, taip pat asmens, kuris šį nekilnojamąjį daiktą valdo ir naudoja kitais teisės aktuose numatytais pagrindais,  poreikius (tai yra elektros energetikos objektai ir (ar) įrenginiai įrengiami nekilnojamojo daikto savininko ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinio, asmens, kuris nekilnojamąjį daiktą valdo ir naudoja kitais teisės aktuose numatytais pagrindais, prašymu).

Punkto pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

33. Vienkartinės kompensacijos suma įrašoma į Vienkartinės kompensacijos už naudojimąsi įstatymu nustatytu kito nekilnojamojo daikto servitutu apskaičiavimo aktą (4 priedas).

34. Vienkartinė kompensacija už sutartimi nustatomą kito nekilnojamojo daikto servitutą išmokama pagal kito nekilnojamojo daikto savininko ar kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtinio ir tinklų operatoriaus sudaromą servituto nustatymo sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

35. Vienkartinė kompensacija už kito nekilnojamojo daikto servitutą, nustatytą sutartimi (Nk), sutarties sudarymo dieną apskaičiuojama taip:

Nk = Sd x Vk x Kp,

čia:

Sd – elektros energetikos objektų ir (ar) įrenginių, esančių kitame nekilnojamajame daikte, kuriam nustatomas kito nekilnojamojo daikto servitutas, užimamas plotas tame nekilnojamajame daikte (kv. m);

Vk – kito nekilnojamojo daikto vidutinė rinkos vertė, apskaičiuota Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių nustatyta tvarka, padalyta iš kito nekilnojamojo daikto ploto;

Kp – kito nekilnojamojo daikto, kuriame nustatomas servitutas, naudojimo pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ribojimo laipsnis.

Kai kito nekilnojamojo daikto, kuriame nustatomas kito nekilnojamojo daikto servitutas, ploto, kurį užima šis servitutas, negalima naudoti pagal pagrindinę kito nekilnojamojo daikto naudojimo paskirtį, Kp lygus 1.

Kai kito nekilnojamojo daikto, kuriame nustatomas kito nekilnojamojo daikto servitutas, ploto, kurį užima šis servitutas, iš dalies negalima naudoti pagal pagrindinę nekilnojamojo daikto naudojimo paskirtį, Kp lygus 0,5.

Kai kito nekilnojamojo daikto naudojimo apribojimai atsiranda tenkinant to nekilnojamojo daikto savininko (naudotojo) ar kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtinio poreikius (elektros energetikos objektai ir (ar) įrenginiai įrengiami kito nekilnojamojo daikto savininko (naudotojo) ar kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtinio prašymu), Kp lygus 0.

36. Vienkartinės kompensacijos už naudojimąsi sutartimi nustatomu kito nekilnojamojo daikto servitutu suma įrašoma į Vienkartinės kompensacijos už naudojimąsi sutartimi nustatomu kito nekilnojamojo daikto servitutu apskaičiavimo aktą (5 priedas), kurį užpildo elektros energetikos objektų ir įrenginių projektuotojas arba tinklų operatorius ar jo įgalioti asmenys.

––––––––––––––––––––

 

Maksimalaus dydžio vienkartinės

kompensacijos, mokamos už naudojimąsi

įstatymu ar sutartimi tinklų operatoriaus

naudai nustatytu žemės ir kito

nekilnojamojo daikto servitutu, nustatymo

metodikos

1 priedas

 

 

(Apskaičiavimo akto formos pavyzdys)

____________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

 

VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS UŽ NAUDOJIMĄSI ĮSTATYMU NUSTATYTU ŽEMĖS SERVITUTU APSKAIČIAVIMO AKTAS

 

____________ Nr. ___________

(data)

___________________________

(vieta)

 

1.   Žemės sklypo savininkas ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinis

 

___________________________________________________________________________.

(vardas ir pavardė, asmens kodas; asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

2.   Viešpataujančiojo daikto savininkas

 

___________________________________________________________________________.

(asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

3.   Žemės sklypas, kuriame nustatytas žemės servitutas,

 

___________________________________________________________________________.

(žemės sklypo adresas, kadastro numeris, unikalus numeris)

 

4.   Žemės servituto plotas ___________________________________  ha.

 

 

5. Vienkartinės kompensacijos suma _____________________________ Eur.

 

 

Apskaičiavo

_________________________                      _____________                  ________________

(pareigų pavadinimas)                                           (parašas)                                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Pastaba. Visos pinigų sumos rašomos skaičiais ir žodžiais.

––––––––––––––––––––

 

Maksimalaus dydžio vienkartinės

kompensacijos, mokamos už naudojimąsi

įstatymu ar sutartimi tinklų operatoriaus naudai

nustatytu žemės ir kito

nekilnojamojo daikto servitutu, nustatymo

metodikos

2 priedas

 

(Apskaičiavimo akto formos pavyzdys)

 

____________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS DALIES, MOKAMOS UŽ SUNAIKINAMUS / SUNAIKINTUS PASĖLIUS IR SODINIUS, APSKAIČIAVIMO AKTAS

 

 

____________ Nr. ___________

(data)

___________________________

(vieta)

 

1.   Žemės sklypo savininkas arba valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinis

__________________________________________________________________________ .

(vardas ir pavardė, asmens kodas; asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

2.   Viešpataujančiojo daikto savininkas

__________________________________________________________________________ .

(asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

3.   Žemės sklypas, kuriame projektuojamas / nustatytas žemės servitutas,

__________________________________________________________________________ .

(žemės sklypo adresas, kadastro numeris, unikalus numeris)

4. Projektuojamo / nustatyto žemės servituto plotas _________________________________ ha.

5. Žemės sklypo žemės ūkio naudmenų našumo balas _________________________ .

6. Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už sunaikinamus / sunaikintus pasėlius ir sodinius, apskaičiavimas:

6.1. Už sunaikinamus / sunaikintus pasėlius:

1 lentelė

Eil. Nr.

Pasėlių pavadinimas

Plotas, ha (Sp)

Derlingumas, 100 kg iš 1 ha (Dvid)

1 kg normatyvinė kaina, Eur (K1)

Žemės ūkio naudmenų našumo balo santykis (K2)

Vienkartinės kompensacijos dalis už sunaikinamus / sunaikintus pasėlius, Eur (Np) (Sp x Dvid x Kx Kx 100)

1.

2.

Iš viso

1 + 2 +...

 

6.2. Už sunaikinamus / sunaikintus sodinius:

2 lentelė

Eil. Nr.

Sodinių pavadinimas

Vienetų skaičius (V)

1 vieneto normatyvinė kaina, Eur

(K3 arba K4)

Vienkartinės kompensacijos dalis už sunaikinamus / sunaikintus sodinius, 
Eur (Nsod) (V x (K3 + K4)

1.

2.

Iš viso

1 + 2 +…

 

Apskaičiavo

_________________________                      _________________  _____________________

(pareigų pavadinimas)                                                   (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

 

 

Maksimalaus dydžio vienkartinės

kompensacijos, mokamos už naudojimąsi

įstatymu ar sutartimi tinklų operatoriaus

naudai nustatytu žemės ir kito

nekilnojamojo daikto servitutu, nustatymo

metodikos

3 priedas

 

(Apskaičiavimo akto formos pavyzdys)

 

____________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS UŽ NAUDOJIMĄSI SUTARTIMI NUSTATOMU ŽEMĖS SERVITUTU APSKAIČIAVIMO AKTAS

 

________________ Nr. _______

(data)

___________________________

(vieta)

 

1. Žemės sklypo savininkas arba valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinis

___________________________________________________________________________.

(vardas ir pavardė, asmens kodas; asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

2. Viešpataujančiojo daikto savininkas

__________________________________________________________________________.

(asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

3. Žemės sklypas (žemės sklypo dalis), kuriame projektuojamas žemės servitutas,

___________________________________________________________________________.

(žemės sklypo adresas, kadastro numeris, unikalus numeris)

 

4. Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už sunaikinamus pasėlius, suma ______ Eur.

 

5. Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už sunaikinamus sodinius, suma ______ Eur.

 

6. Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už iškertamą mišką, suma ______ Eur.

 

7. Vienkartinės kompensacijos dalies, mokamos už prarastą galimybę naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą, suma ________________ Eur.

 

8. Bendra vienkartinės kompensacijos suma ____________________ Eur.

 

Apskaičiavo

____________________                      ___________________                  ________________

(pareigų pavadinimas)                                           (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Visos pinigų sumos rašomos skaičiais ir žodžiais.

––––––––––––––––––––

 

Maksimalaus dydžio vienkartinės

kompensacijos, mokamos už naudojimąsi

įstatymu ar sutartimi tinklų operatoriaus

naudai nustatytu žemės ir kito

nekilnojamojo daikto servitutu, nustatymo

metodikos

4 priedas

 

 

(Apskaičiavimo akto formos pavyzdys)

 

____________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS UŽ NAUDOJIMĄSI ĮSTATYMU NUSTATYTU KITO NEKILNOJAMOJO DAIKTO SERVITUTU APSKAIČIAVIMO AKTAS

 

____________ Nr. ___________

(data)

___________________________

(vieta)

 

1. Kito nekilnojamojo daikto savininkas ar kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtinis

 

___________________________________________________________________________ .

(vardas ir pavardė, asmens kodas / asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

2. Viešpataujančiojo daikto savininkas

 

___________________________________________________________________________ .

(asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

3. Kitas nekilnojamasis daiktas, kuriame nustatytas servitutas,

 

___________________________________________________________________________ .

(kito nekilnojamojo daikto adresas, unikalus numeris)

 

4. Elektros energetikos objektų ir (ar) įrenginių, esančių kitame nekilnojamajame daikte, užimamas plotas ___________________________________ m2.

 

5. Vienkartinės kompensacijos suma _____________________________ ___________Eur.

 

 

Apskaičiavo

_________________________           ___________________                 _____________________

(pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

 

 

Pastaba. Visos pinigų sumos rašomos skaičiais ir žodžiais.

––––––––––––––––––––

 

Maksimalaus dydžio vienkartinės

kompensacijos, mokamos už naudojimąsi

įstatymu ar sutartimi tinklų operatoriaus

naudai nustatytu žemės ir kito

nekilnojamojo daikto servitutu, nustatymo

metodikos

5 priedas

 

(Apskaičiavimo akto formos pavyzdys)

 

____________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS UŽ NAUDOJIMĄSI SUTARTIMI NUSTATOMU KITO NEKILNOJAMOJO DAIKTO SERVITUTU APSKAIČIAVIMO AKTAS

 

____________ Nr. ___________

(data)

___________________________

(vieta)

 

1. Kito nekilnojamojo daikto savininkas ar kito valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto patikėtinis

 

___________________________________________________________________________ .

(vardas ir pavardė, asmens kodas / asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

2. Viešpataujančiojo daikto savininkas

 

___________________________________________________________________________ .

(asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas)

 

3. Kitas nekilnojamasis daiktas, kuriame nustatytas servitutas,

 

___________________________________________________________________________ .

(kito nekilnojamojo daikto adresas, unikalus numeris)

 

4. Elektros energetikos objektų ir (ar) įrenginių, esančių kitame nekilnojamajame daikte, užimamas plotas ___________________________________ m2.

 

5. Vienkartinės kompensacijos suma _____________________________ ___________Eur.

 

 

Apskaičiavo

_________________________           ___________________                 _____________________

(pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Pastaba. Visos pinigų sumos rašomos skaičiais ir žodžiais.

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 58, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-30, i. k. 2020-02103

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 725 „Dėl Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

Nr. KT117-N9/2020, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15246

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutu, nustatymo metodikos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymui

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 167, 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-03-01, i. k. 2022-03991

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 725 „Dėl Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės ir kito nekilnojamojo daikto servitutu, nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo