Suvestinė redakcija nuo 2016-11-30 iki 2016-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-03-20, i. k. 2015-04029

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠDAVIMO, KEITIMO, PASKELBIMO NEGALIOJANČIAIS IR NAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2015 m. kovo 19  d. Nr.1V-200 / V-62

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 1, 3, 9 bei 10 dalimis ir 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdami į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 „Dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

1. Tvirtiname Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgaliojame  apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padalinius (toliau – migracijos tarnybos) ir Lietuvos Respublikos konsuliniame statute nustatytomis sąlygomis – Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas (toliau – konsulinės įstaigos) išduoti ir keisti asmens tapatybės korteles ir pasus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

3. Pavedame:

3.1. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų vadovams, Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui ir konsulinių įstaigų vadovams organizuoti ir kontroliuoti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatų vykdymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

3.2. Policijos departamentui ir konsulinėms įstaigoms, atsižvelgiant į turimus asignavimus ir migracijos tarnybų ir atitinkamai konsulinių įstaigų poreikį, organizuoti dokumentų registrų ar popieriaus, skirto dokumentų registrams formuoti, antspaudų, archyvinių spintų byloms saugoti, aplankų, popieriaus, skirto prašymams išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą spausdinti (A4, 200 g/m2), prietaisų asmens tapatybės kortelėms ar pasams žymėti kaip negaliojantiems, kurių reikia migracijos tarnyboms ar konsulinėms įstaigoms šio įsakymo 1 punktu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatoms vykdyti, įsigijimą;

3.3. Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos pagal kompetenciją migracijos tarnyboms ir konsulinėms įstaigoms parengti programines priemones, susijusias su šio įsakymo 1 punktu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatų vykdymu.

4. Pripažįstame netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. 1V-144/V-32 „Dėl Paso išdavimo, keitimo, dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo pateikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms užsienio valstybėse, šių dokumentų perdavimo įgaliotai institucijai ir paso įteikimo piliečiui, paso išsiuntimo paštu ar kitu saugiu būdu ir informavimo apie paso gavimą, paso paskelbimo negaliojančiu, negaliojančio paso perdavimo įgaliotai institucijai ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Saulius Skvernelis

 

 

 

Krašto apsaugos ministras,

pavaduojantis užsienio reikalų ministrą                                                                             Juozas Olekas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2015 m. kovo 9 d. raštu Nr. (6.2 E)V4-190


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62

 

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠDAVIMO, KEITIMO, PASKELBIMO NEGALIOJANČIAIS IR NAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo ar keitimo pateikimą apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padaliniams (toliau – migracijos tarnyba), Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms (toliau – konsulinė įstaiga), prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę (1a priedas) ir prašymo išduoti (pakeisti) pasą (1b priedas) (toliau – prašymas išduoti asmens dokumentą) pildymą ir dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priėmimą, prašymų išduoti asmens dokumentą nagrinėjimą ir sprendimo išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą Lietuvos Respublikos piliečiui (toliau – pilietis) priėmimą, užsakymo dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo perdavimą Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras), išrašytų asmens tapatybės kortelių, vokų su asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu) (toliau – vokas su slaptažodžiu) ir pasų siuntimą užsakymą pateikusiai institucijai ir gautos siuntos patikrinimą, asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą ir jų galiojimą, negaliojančių asmens tapatybės kortelių ir pasų sunaikinimą, pranešimo apie prarastą asmens tapatybės kortelę ar pasą pateikimą ir prarastos asmens tapatybės kortelės, paso ar Lietuvos Respublikos piliečio paso paskelbimą negaliojančiais, asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo skubos tvarka, asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo konsulinėje įstaigoje ar piliečiui, kuris Lietuvos Respublikoje atlieka arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę (toliau – nuteistasis), arba piliečiui, kuriam teismo nutartimi Lietuvos Respublikoje taikomos priverčiamosios medicinos priemonės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – pilietis, esantis sveikatos priežiūros įstaigoje), ypatumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

2Asmens tapatybės kortelė ir pasas išduodami ir keičiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymu, aprašu ir kitais teisės aktais. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatyme vartojamas sąvokas.

3Asmens tapatybės kortelė ir pasas išduodami asmeniui, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą.

4Asmens tapatybės kortelė ir pasas keičiami Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatytais atvejais.

5Migracijos tarnybos asmens tapatybės kortelę ir pasą išduoda, keičia per Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą (toliau – bendra tvarka) arba skubos tvarka. Konsulinės įstaigos asmens tapatybės kortelę ir pasą išduoda ir keičia tik bendra tvarka.

6.    Asmens tapatybės kortelėje elektroniniu būdu fiksuojami Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys, piliečio veido atvaizdas ir dviejų pirštų atspaudai, Asmens dokumentų išrašymo centro sudaryti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir kvalifikuotas sertifikatas (toliau – sertifikatai).

Sertifikatų sudarymo, tvarkymo, galiojimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo atšaukimo, galiojimo nutraukimo ir galiojimo atnaujinimo tvarką nustato Asmens dokumentų išrašymo centro direktorius.

Pase elektroniniu būdu fiksuojami Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, piliečio veido atvaizdas ir dviejų pirštų atspaudai. Į pasus piliečio rašytiniu prašymu taip pat gali būti įrašoma jo tautybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-988/V-268, 2015-12-07, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19904

 

7Piliečiui, gyvenančiam Lietuvos Respublikoje, asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ir keičia piliečio pasirinkta migracijos tarnyba.

Pilietis laikomas gyvenančiu Lietuvos Respublikoje, jeigu jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar įtrauktas į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą arba nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ar įtrauktas į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvena Lietuvos Respublikoje.

8Piliečiui, gyvenančiam užsienio valstybėje, taip pat piliečiui, kuris pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą nelaikomas pakeitusiu deklaruotą gyvenamąją vietą, asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ir keičia konsulinė įstaiga, esant Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 straipsnio 2 dalyje nustatytoms sąlygoms ir techninėms galimybėms. Jei nėra šių sąlygų ir galimybių, asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ir keičia Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba (toliau – Vilniaus migracijos valdyba).

Jeigu pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, yra atvykęs į Lietuvos Respubliką, jam asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ir keičia pasirinkta migracijos tarnyba.

Pilietis laikomas gyvenančiu užsienio valstybėje, jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) piliečio gyvenamoji vieta įrašyta užsienio valstybė. Tuo atveju, jeigu pilietis nėra deklaravęs savo išvykimo į užsienio valstybę, tačiau faktiškai gyvena užsienio valstybėje, jis prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo konsulinei įstaigai gali pateikti, jei kartu pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą deklaruoja gyvenamosios vietos pakeitimą.

9Migracijos tarnyba ir konsulinė įstaiga su asmens dokumentų išrašymo sistema dirba tiesiogiai (prijungties režimu), išskyrus apraše nurodytus atvejus.

10Pilietis privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą, keitimą (toliau – valstybės rinkliava) arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio konsulinį mokestį už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą (toliau – konsulinis mokestis), jei pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą arba Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymą nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio mokėjimo. Jeigu pilietis atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio, jis privalo pateikti atleidimą nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio patvirtinančius dokumentus.

 

ii SKYRIUS

DOKUMENTŲ DĖL ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠDAVIMO AR KEITIMO PATEIKIMAS

 

11Dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo migracijos tarnybai arba konsulinei įstaigai pilietis pateikia asmeniškai atvykęs, išskyrus aprašo 14–18 punktuose nurodytus atvejus.

12Dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo pilietis turi pateikti šiuos dokumentus:

12.1prašymą išduoti asmens dokumentą (1a ir 1b priedai);

12.2asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą:

12.2.1. asmens tapatybės kortelę ar pasą, kai jį keičia;

12.2.2. asmens tapatybės kortelę, jeigu piliečiui ji buvo išduota, o pasą pilietis prarado arba pasas jam nebuvo išduotas;

12.2.3. pasą, jeigu jį yra gavęs, o asmens tapatybės kortelė piliečiui nebuvo išduota arba ji prarasta;

12.2.4. Lietuvos Respublikos piliečio pasą, kai jį keičia;

12.3jeigu Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo užsienietis, – galiojantį užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį kelionės dokumentą, teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą, asmens be pilietybės kelionės dokumentą, pabėgėlio kelionės dokumentą arba užsieniečio pasą, – jei šie dokumentai jam buvo išduoti;

12.4jeigu nėra techninių galimybių nuskaityti piliečio veido atvaizdo biometrinių duomenų registravimo įranga ar pilietis pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos arba dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo piliečiui iki vienų metų amžiaus pateikia jo teisėtas atstovas, kai pilietis iki vienų metų amžiaus neatvyksta į migracijos tarnybą arba konsulinę įstaigą, – dvi tapačias piliečio amžių atitinkančias nuotraukas, kurios turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai) (kitoje pusėje aiškiai užrašomas piliečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

12.5jeigu pilietis gyvena užsienio valstybėje ir pageidauja, kad konsulinė įstaiga asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą išsiųstų registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, – laisvos formos prašymą dėl asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso siuntimo, kuriame nurodo adresą, kuriuo prašo atsiųsti asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą (asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso persiuntimo išlaidas apmoka pilietis), ir raštu patvirtina, kad gavęs asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą per 5 kalendorines dienas nuo asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso gavimo dienos rašytinį pranešimą apie asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso gavimą elektroniniu paštu, faksu ar paštu išsiųs konsulinei įstaigai;

12.6jeigu pilietis kreipiasi dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo vietoj prarasto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento ir nepateikia asmens tapatybės kortelės ar paso arba pasikeitė asmens išvaizda ar kyla abejonių dėl asmens duomenų ar tapatybės, – kitą turimą dokumentą su asmens vardu, pavarde, gimimo data ar asmens kodu ir nuotrauka (veido atvaizdu). Kai toks dokumentas nepateikiamas, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas arba konsulinis pareigūnas, kad įsitikintų piliečio asmens tapatybe, gali paprašyti, jog pilietis raštu pateiktų savo artimų giminaičių (tėvų, brolių, seserų) asmens duomenis ar pateiktų papildomų duomenų, įrodančių jo asmens tapatybę, arba patikslintų jau pateiktus duomenis;

12.7jeigu asmens tapatybės kortelė ir pasas išduodami ar keičiami skubos tvarka arba kai valstybės rinkliavą sumokėjo kitas asmuo, – sumokėtos valstybės rinkliavos mokamąjį pavedimą (kai valstybės rinkliavą moka kitas asmuo, pateikiama užpildyta išplėstinė mokėjimo nurodymo forma, kurioje nurodyta piliečio, už kurį atliktas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas) su banko žyma arba kvitą (toliau – kvitas) ar dokumentus, patvirtinančius atleidimą nuo valstybės rinkliavos;

12.8įgaliotam migracijos tarnybos valstybės tarnautojui arba konsuliniam pareigūnui paprašius, jei reikia, ir kitus dokumentus:

12.8.1. jeigu piliečiui nebuvo išduoti aprašo 12.2–12.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai ir Gyventojų registre nėra pakankamai duomenų apie pilietį, kurių reikia prašymo išduoti asmens dokumentą 1–6 eilutėms užpildyti, – gimimo liudijimą;

12.8.2. jeigu piliečiui buvo išduotas vaiko kelionės dokumentas, o aprašo 12.2–12.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai nebuvo išduoti, – šį dokumentą;

12.8.3. jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie asmens Lietuvos Respublikos pilietybę, – Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą patvirtinančius dokumentus;

12.8.4. jeigu pilietis, kuris pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą nelaikomas pakeitusiu deklaruotą gyvenamąją vietą, dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo kreipiasi į konsulinę įstaigą, – dokumentą, patvirtinantį Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nurodytas aplinkybes.

13Pilietis, kuriam sukako 16 metų, prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso gavimo pateikia pats. Jei jam anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jam nėra sukakę 18 metų, tam, kad patvirtintų jo asmens tapatybę, į migracijos tarnybą arba konsulinę įstaigą kartu su šiuo piliečiu turi atvykti vienas iš tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai) ir pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas ir pateikti paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje nurodomas tapatybę patvirtinusio asmens vardas, pavardė ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, asmens tapatybę patvirtinęs asmuo turi pasirašyti. Jeigu nei vienas iš tėvų, nei globėjas (rūpintojas), nei socialinės globos įstaigos atstovas į migracijos tarnybą arba konsulinę įstaigą neatvyksta, kad patvirtintų piliečio iki 18 metų tapatybę, atliekamas šio aprašo 25.4 papunktyje nurodytas patikrinimas.

14Prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo piliečiui iki 16 metų pateikia vienas iš tėvų ar globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos įstaigos atstovas. Jeigu vaiko tėvai išsituokę, prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus dokumentus pateikia vienas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, arba pastarojo rašytiniu sutikimu – kitas iš tėvų. Rašytiniame sutikime jį surašiusio vieno iš tėvų parašas turi būti patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka, išskyrus atvejus, kai sutikimas surašomas įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo ar konsulinio pareigūno akivaizdoje.

Jeigu piliečiui iki 16 metų anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, tai prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ir prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje yra nurodomi asmens tapatybę patvirtinusio vieno iš tėvų (globėjų) duomenys. Asmens tapatybę patvirtinęs asmuo turi pasirašyti.

15Pateikiant prašymą išduoti asmens dokumentą piliečiui nuo 1 iki 16 metų, turi dalyvauti ir jis pats. Pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo piliečiui iki vienų metų, jam atvykti į migracijos tarnybą ar konsulinę įstaigą nebūtina.

16Jeigu nei vienas iš tėvų, nei globėjas (rūpintojas), nei socialinės globos įstaigos atstovas piliečio iki 16 metų prašymo išduoti asmens dokumentą ir kitų aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų nepateikia, tai asmens tapatybės kortelė ar pasas jam gali būti išduotas ar pakeistas tarpininkaujant valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ar užsienio valstybės institucijai, atsakingai už vaiko teisių apsaugą. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar užsienio valstybės institucijos, atsakingos už vaiko teisių apsaugą, tarpininkavimo dokumente turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių nei vienas iš tėvų, nei globėjas negali pateikti prašymo išduoti asmens dokumentą ir kitų aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų, ir įvardytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo. Šis asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pateikia prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus.

17Neveiksnus pilietis dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo kreipiasi per savo globėją (rūpintoją) ar kitą teisėtą atstovą.

18Piliečio, kuris dėl neveiksnumo ar negalios negali pats atvykti pateikti dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, asmens tapatybę, parašą turi patvirtinti, prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus dokumentus priimti ir jo biometrinius duomenis nuskaityti Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo, patvirtinto Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Prašymų registravimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas arba konsulinis pareigūnas (atsižvelgiant į galimybes ir vietos sąlygas), nuvykęs pas pilietį.

Jei konsulinis pareigūnas neturi galimybių nuvykti pas pilietį ar tam yra netinkamos vietos sąlygos, asmens tapatybę raštu gali patvirtinti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucija ar jos įgaliotas asmuo.

19Dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar pakeitimo nepriimami, jeigu pateikiami nesilaikant šiame skyriuje nustatytų reikalavimų.

20Aprašo 11 punkte nurodytos institucijos gali priimti asmens, kurio Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas nėra išspręstas pagal Pilietybės įstatymą, prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo kartu su dokumentais dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, jeigu jo duomenys (vardas (-ai), pavardė, gimimo data, gimimo vieta, asmens kodas, lytis) yra Gyventojų registre ir jeigu aprašo 24.5.10 papunktyje nustatytais atvejais nenuskaitomi jo pirštų atspaudai. Prašymas išduoti asmens dokumentą laikomas priimtu ir pradedamas nagrinėti tik išsprendus asmens Lietuvos Respublikos pilietybės klausimą, o jeigu prašymas išduoti asmens dokumentą ir dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo buvo pateikti konsulinei įstaigai, – nuo šių dokumentų gavimo Vilniaus migracijos valdyboje iš sprendimą dėl asmens Lietuvos Respublikos pilietybės priėmusios institucijos.

21Jeigu priimamas sprendimas, kad asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos jis apie tai informuojamas raštu, o pateikti dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo originalai ir nuotraukos (jeigu jos buvo pateiktos) jam grąžinami.

 

iii SKYRIUS

PRAŠYMŲ IŠDUOTI ASMENS DOKUMENTĄ PILDYMAS IR DOKUMENTŲ DĖL asmens tapatybės kortelės ir PASO IŠDAVIMO IR KEITIMO PRIĖMIMAS

 

22Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 1–7a eilutės ir prašymo išduoti (pakeisti) pasą 1–6, 6a ir 7a eilutės, esant techninėms galimybėms dirbti su asmens dokumentų išrašymo sistema tiesiogiai (prijungties režimu), užpildomos automatiškai pagal Gyventojų registro duomenis.

23.  Jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie pilietį arba pilietis pateikia vardo (-ų), pavardės, lyties, gimimo datos, gimimo vietos pasikeitimą ar naujo asmens kodo piliečiui suteikimą patvirtinančius dokumentus ir nustatoma, kad šie duomenys nesutampa su duomenimis, esančiais Gyventojų registre, arba jei Gyventojų registre nėra duomenų apie piliečio tautybę, kai jis prašo, kad pase būtų įrašyta tautybė, dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo migracijos tarnyboje ar konsulinėje įstaigoje nepriimami (išskyrus šio aprašo 12.8.1 papunktyje nustatytą atvejį), kol duomenys bus įrašyti, papildyti ar pakeisti Gyventojų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-988/V-268, 2015-12-07, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19904

 

24Dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priimantis migracijos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas arba konsulinis pareigūnas privalo:

24.1įvertinti, ar pateiktas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas priklauso jį pateikusiam piliečiui ir ar jame nėra klastojimo požymių (pvz., ar asmens tapatybės kortelėje ar pase nepakeista asmens nuotrauka (veido atvaizdas), duomenys, nepakeisti įrašai, nepersiūti puslapiai, nesuklastoti spaudai ir pan.). Migracijos tarnybos įgaliotam valstybės tarnautojui arba konsuliniam pareigūnui abejojant dėl pateikto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento autentiškumo, nuotrauka (veido atvaizdas), parašas, duomenys pateiktame dokumente sutikrinami su veido atvaizdu, parašu ir duomenimis Gyventojų registre (jeigu jie ten yra) arba su nuotrauka (veido atvaizdu), parašu ir duomenimis prašyme išduoti asmens dokumentą, kuriuo remiantis buvo išduotas keičiamas arba prarastas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu, atlikus šį patikrinimą, lieka abejonių dėl dokumento autentiškumo, šis dokumentas iš asmens paimamas ir perduodamas kriminalistinius dokumentų tyrimus atliekančiai įstaigai. Konsulinė įstaiga tokį dokumentą perduoda Vilniaus migracijos valdybai, o Vilniaus migracijos valdyba – kriminalistinius dokumentų tyrimus atliekančiai įstaigai. Nustačius, kad pateiktas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas suklastotas, asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbiama, kad jis negalioja, ir kartu su turima medžiaga dokumentas nedelsiant pateikiamas ikiteisminį tyrimą atliekančioms institucijoms;

24.2įsitikinti asmens, kuriam išduodama asmens tapatybės kortelė ar pasas, tapatybe:

24.2.1. sutikrinti jo išvaizdą su jo veido atvaizdu Gyventojų registre (jeigu jis ten yra) ir pateiktuose dokumentuose;

24.2.2. sutikrinti duomenis, įrašytus jo pateiktuose dokumentuose, su duomenimis apie šį pilietį, esančiais Gyventojų registre;

24.3. išspausdinto prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašyti, kad asmens duomenys ir tapatybė sutikrinti, nurodyti savo vardą (-us), pavardę ir pasirašyti, jei nustatoma, kad piliečio išvaizda atitinka jo veido atvaizdą Gyventojų registre ir pateiktuose dokumentuose, o duomenys, įrašyti jo pateiktuose dokumentuose ir šiame prašyme, – atitinka duomenis apie jį, esančius Gyventojų registre, ir nėra abejonių dėl asmens duomenų ir tapatybės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

24.4padaryti piliečio pateikto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento ar aprašo 12.3 papunktyje nurodytų dokumentų kopijas, jeigu Gyventojų registre nėra piliečio veido atvaizdo ir parašo arba jeigu kyla abejonių dėl asmens duomenų ar (ir) tapatybės. Padaromos ir kitų dokumentų, nurodytų aprašo 12.6 papunktyje, kopijos. Dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo originalai grąžinami prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo pateikusiam asmeniui. Jeigu asmens tapatybė nepatvirtinama, priimamas prašymas išduoti asmens dokumentą ir atliekami aprašo 25 punkte nustatyti veiksmai;

24.5Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka:

24.5.1. registruoti prašymą išduoti asmens dokumentą asmens dokumentų išrašymo sistemoje. Tam skirtoje prašymo išduoti asmens dokumentą vietoje asmens dokumentų išrašymo sistemos priemonėmis suformuojamas registracijos numeris, data ir asmens tapatybės kortelę ar pasą išduodančios migracijos tarnybos ar konsulinės įstaigos numeris pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nustatytas dokumentą išdavusios įstaigos žymas asmens dokumente. Prašymas išduoti asmens dokumentą asmens dokumentų išrašymo sistemos priemonėmis įtraukiamas į Prašymų išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę registrą (2a priedas) ar Prašymų išduoti (pakeisti) pasą registrą (2b priedas);

24.5.2. ekraninėje prašymo išduoti asmens dokumentą formoje pažymėti, ar asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas, keičiamas bendra ar skubos tvarka, ir nurodyti atitinkamą asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priežasties (-čių) kodą (-us) pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nustatytas asmens dokumentų išdavimo ir keitimo priežastis;

24.5.3. ekraninėje prašymo išduoti (pakeisti) pasą formoje pažymėti atitinkamą langelį (atitinka 6b eilutę), jeigu pilietis prašo pase įrašyti tautybę;

24.5.4. ekraninėje prašymo išduoti asmens dokumentą formoje pažymėti atitinkamą langelį (atitinka prašymo išduoti asmens dokumentą 8 eilutę), nurodydamas, ar asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti ar pakeisti aprašo 12.2 ar 12.3 papunktyje nurodytas dokumentas pateiktas, ar jis prarastas, ir įrašyti šio pateikto ar prarasto dokumento numerį, išdavimo datą, datą, iki kada galioja (galiojo) pateiktas ar prarastas dokumentas, ir jį išdavusios įstaigos pavadinimą, o jeigu prašymą išduoti asmens dokumentą migracijos tarnybai pateikęs pilietis pageidauja gauti laikinąjį pažymėjimą (jo formą ir išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras), – pažymėti ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos 8 eilutėje esantį atitinkamą langelį;

24.5.5. ekraninėje prašymo išduoti asmens dokumentą formoje pažymėti atitinkamą langelį (atitinka prašymo išduoti asmens dokumentą 9 eilutę), nurodydamas, ar sumokėta valstybės rinkliava ar konsulinis mokestis. Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas, keičiamas skubos tvarka arba jei valstybės rinkliavą ar konsulinį mokestį už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą, keitimą sumokėjo kitas asmuo, nurodomas sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio kvito numeris, data ir sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio suma. Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas, keičiamas bendra tvarka ir pilietis, kuris pats sumokėjo valstybės rinkliavą ar konsulinį mokestį už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą, keitimą, kvito nepateikia, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas duomenis apie sumokėtą valstybės rinkliavą patikrina Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinėje sistemoje (toliau – Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema), o konsulinis pareigūnas apie sumokėtą konsulinį mokestį, – konsulinės įstaigos banko sąskaitos išraše ir nurodo sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio sumą ir sumokėjimo datą. Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas, keičiamas bendra tvarka ir pilietis pateikia kvitą, nurodomas sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio kvito numeris, data ir sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio suma. Jeigu pilietis pagal Rinkliavų įstatymą arba Konsulinio mokesčio įstatymą atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio, nurodomas dokumento, patvirtinančio atleidimą nuo šios rinkliavos ar konsulinio mokesčio, pavadinimas, jo numeris, išdavimo data ir jį išdavusios įstaigos pavadinimas. Jeigu prašymo išduoti asmens dokumentą pateikimo metu nėra galimybės minėtais būdais patikrinti, ar sumokėta valstybės rinkliava ar konsulinis mokestis, žyma, kad sumokėta, gali būti padaroma vėliau, kol bus priimtas sprendimas dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo;

24.5.6. ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutę) nurodyti kitų dokumentų, kurie pagal aprašo reikalavimus turėjo būti pateikti asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti ar pakeisti, duomenis, taip pat nurodyti, kokius dokumentus ar duomenis, įrodančius asmens tapatybę, pilietis pateikė arba kokiu būdu įsitikinta asmens tapatybe;

24.5.7.   ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutę) nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą patvirtinančių dokumentų, jei jie buvo pateikti, duomenis;

24.5.8. ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutę) konsulinis pareigūnas turi pažymėti, kokiu būdu asmens tapatybės kortelė ar pasas bus atsiimtas: atvykus į konsulinę įstaigą ar registruotu paštu, ar atvykus į Vilniaus migracijos valdybą (tik jei sprendimą dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo priima Vilniaus migracijos valdyba);

24.5.9. nuskaityti piliečio veido atvaizdą. Jeigu pilietis pateikia nuotrauką, veido atvaizdas suformuojamas iš nuotraukos;

24.5.10nuskaityti piliečio nuo 12 metų dešinės ir kairės rankų dviejų pirštų (smilių) atspaudus. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba jo atspaudo ISO/IES 19794-4 vertė yra nuo 0 iki 25, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai, jeigu jų ISO/IES 19794-4 vertė aukštesnė. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta pagal minėtą kokybės vertę, daromas aiškus piršto, kurio vertė didžiausia, atspaudas. Jei dėl asmens nuolatinės negalios negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų, tai atspaudams nuskaityti šiame papunktyje nustatyta eiliškumo tvarka parenkami du kitos rankos pirštai. Apie tai, kad nenuskaityti smilių atspaudai, kad negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų ar kad dėl asmens nuolatinės negalios negalima nuskaityti jokių jo pirštų atspaudų, pažymima išspausdinto prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje ir nurodoma, dėl kokių priežasčių nenuskaityti pirštų atspaudai. Asmens tapatybės kortelė ar pasas tokiu atveju bus išduodamas be asmens tapatybės kortelėje ar pase elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų ir galios aprašo 51.2–51.4 ir 52.2–52.3 papunkčiuose nurodytą laiką.

Kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų, piliečiui bus išduodama asmens tapatybės kortelė ar pasas be asmens tapatybės kortelėje ar pase elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų, galiojantis 12 mėnesių. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje nurodoma, dėl kokių priežasčių nenuskaityti pirštų atspaudai, ir pažymima, kad bus išduodama asmens tapatybės kortelė ar pasas be pirštų atspaudų, galiojantis 12 mėnesių.

Piliečiui atsisakius pateikti pirštų atspaudus, kai šis aprašas nustato, kad pirštų atspaudai privalo būti nuskaitomi, asmens tapatybės kortelė ar pasas neišduodamas;

24.5.11duoti vyresniam kaip 14 metų piliečiui įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo ar konsulinio pareigūno akivaizdoje specialiu rašikliu pasirašyti parašui skirtoje vietoje integruotoje biometrinių duomenų registravimo įrangoje arba prašyme išduoti asmens dokumentą. Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas piliečiui iki 14 metų, taip pat jei pilietis dėl neveiksnumo ar fizinės negalios nesugeba pasirašyti, piliečio parašui skirtoje vietoje braukiamas brūkšnys, o išspausdinus prašymą išduoti asmens dokumentą, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje nurodoma priežastis, dėl kurios pilietis nepasirašo;

24.5.12išspausdinti prašymą išduoti asmens dokumentą;

24.5.13prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 7 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 7a eilutėje įrašyti piliečio nurodytą gyvenamosios vietos adresą ir pažymėti langelį „Įtrauktas į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą“, jeigu pilietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, o yra įtrauktas į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą;

24.5.14prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 7 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 7a eilutėje įrašyti piliečio nurodytą gyvenamosios vietos adresą ir pažymėti langelį „Gyvenamoji vieta nedeklaruota“, jeigu pilietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, neįtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir neturi galiojančio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento;

24.5.15prašymo išduoti asmens dokumentą 7b eilutėje įrašyti gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresą ir pažymėti langelį „Deklaravęs išvykimą į užsienio valstybę“, jeigu pilietis gyvena užsienio valstybėje;

24.5.16prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašyti piliečio kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kt.), kuriais galima būtų susisiekti su piliečiu, jeigu nagrinėjant prašymą išduoti asmens dokumentą iškiltų abejonių dėl jo asmens duomenų ar tapatybės;

24.6prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašyti keičiamo Lietuvos Respublikos piliečio paso ar paso numerį, nurodyti jo puslapį, kuris turi būti nepažymėtas kaip negaliojantis, ir priežastį, dėl kurios šis puslapis turi būti nepažymėtas, jeigu pasui išduoti ar pakeisti piliečio pateiktame Lietuvos Respublikos piliečio pase ar pase, kai jis aprašo 48.3 papunktyje nurodytu atveju turi būti pažymėtas kaip negaliojantis, yra galiojanti užsienio valstybės viza ar leidimas gyventi užsienio valstybėje, ir pilietis pageidauja, kad puslapis, kuriame yra galiojanti užsienio valstybės viza ar leidimas gyventi užsienio valstybėje, nebūtų pažymėtas kaip negaliojantis;

24.7duoti piliečiui patikrinti prašyme išduoti asmens dokumentą nurodytus duomenis. Pilietis, patikrinęs šiuos duomenis, prašymo išduoti asmens dokumentą 10 eilutėje pažymi atitinkamą langelį, nurodo datą ir pasirašo, o jeigu aprašo 14, 16–17 punktuose nustatytais atvejais prašymą išduoti asmens dokumentą pateikia kitas asmuo, – nurodo ir savo vardą, pavardę bei asmens kodą arba gimimo datą. Jeigu pilietis pageidauja, kad išrašytą asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimtų kitas asmuo, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašo prašymą arba pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodo asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą asmens tapatybės kortelę ar pasą, vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą ir pasirašo. Taip pat pilietis pasirašo prašymo išduoti (pakeisti) pasą 6b eilutėje, jeigu prašo pase įrašyti tautybę;

24.8. įteikti piliečiui nuo 14 metų, dėl kurio buvo pateiktas prašymas išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę, dokumentą, kuriame nurodytos sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

24.9prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašyti piliečio iki vienų metų (kai jis neatvyksta į migracijos tarnybą arba konsulinę įstaigą) asmens tapatybę ir nuotraukas patvirtinusio asmens vardą, pavardę ir jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis. Duoti asmeniui, pateikusiam prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo piliečiui iki vienų metų, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje parašu patvirtinti piliečio iki vienų metų asmens tapatybę ir tai, kad pateiktos nuotraukos yra šio piliečio;

24.10.     patvirtinti piliečio, kuriam išduodama ar keičiama asmens tapatybės kortelė ar pasas, asmens tapatybę (konsulinis pareigūnas, kai nepavyksta patvirtinti asmens tapatybės, – veido atvaizdą) ir parašą ir (ar) prašymą išduoti asmens dokumentą pateikusio asmens tapatybę ir (ar) parašą, prašymo išduoti asmens dokumentą 11 eilutėje pažymėdamas atitinkamus langelius, įrašydamas savo pareigas, vardą (-us), pavardę, datą ir pasirašydamas (konsulinis pareigūnas, kai prašymas išduoti asmens dokumentą ir dokumentai siunčiami Vilniaus migracijos valdybai sprendimui dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priimti, – ir tam skirtoje vietoje patvirtindamas antspaudu su Lietuvos valstybės herbu).

 

iv SKYRIUS

PRAŠYMO išduoti asmens dokumentą NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMO IŠDUOTI AR PAKEISTI asmens tapatybės kortelę ir PASĄ PRIĖMIMAS

 

25Jei atlikus aprašo 24.2 papunktyje nustatytus veiksmus asmens tapatybė nepatvirtinama, prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo nagrinėjantis įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas atlieka papildomą patikrinimą dėl asmens duomenų ir tapatybės:

25.1sutikrina nuotrauką (veido atvaizdą), parašą su nuotrauka (veido atvaizdu) ir parašu, esančiais prašyme išduoti asmens dokumentą, kuriuo remiantis buvo išduotas keičiamas arba prarastas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu keičiamą dokumentą išdavė kita migracijos tarnyba ar Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), ar konsulinė įstaiga, tai paštu, faksu ar elektroniniu paštu šį dokumentą išdavusiam (-iai) Migracijos departamentui, migracijos tarnybai, konsulinei įstaigai arba Užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento Diplomatiniam archyvui (toliau – Diplomatinis archyvas) (jeigu aprašo 140 punkte nustatyta tvarka prašymas išduoti asmens dokumentą persiųstas jam saugoti) nedelsiant turi būti išsiunčiamas prašymas atsiųsti prašymo išduoti asmens dokumentą kopiją. Migracijos departamentas, migracijos tarnyba, konsulinė įstaiga ar Diplomatinis archyvas, gavę šį prašymą, nedelsdami, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu išsiunčia prašymo išduoti asmens dokumentą kopiją prašymą pateikusiai migracijos tarnybai;

25.2kreipiasi į migracijos tarnybą, išdavusią užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą, su prašymu atsiųsti prašymo išduoti asmens dokumentą kopiją, jeigu aprašo 12.3 papunktyje nurodytu atveju dokumentas nepateikiamas arba kyla abejonių dėl asmens duomenų ir (ar) tapatybės;

25.3kreipiasi į kitas migracijos tarnybas, kitas valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, taip pat į užsienio valstybių institucijas dėl reikiamų duomenų ar dokumentų gavimo, jeigu šių duomenų ar dokumentų reikia asmens duomenims ir (ar) asmens tapatybei patikrinti;

25.4kai turimų duomenų nepakanka asmens tapatybei nustatyti, paprašo piliečio pateikti nuotrauką (jei ji nebuvo pateikta) ir atlieka asmens atpažinimo procedūrą, per kurią asmens, kurio tapatybę reikia nustatyti, nuotrauka (veido atvaizdas) kartu su ne mažiau kaip trimis į jį panašių asmenų nuotraukomis (veido atvaizdais) pateikiama atpažinti ne mažiau kaip dviem artimiems asmens giminaičiams arba su juo gyvenusiems (gyvenantiems), dirbusiems (dirbantiems) ar jį pažinojusiems (pažįstantiems) asmenims. Atlikus asmens atpažinimo procedūrą, surašomas laisvos formos asmens atpažinimo protokolas;

25.5sutikrina veido atvaizdą ir parašą, esančius gautose aprašo 25.1–25.2 papunkčiuose nurodytose prašymo išduoti asmens dokumentą arba prašymo išduoti (pakeisti) teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą kopijose, su nuotrauka (veido atvaizdu) ir parašu, esančiais priimtame prašyme išduoti asmens dokumentą ir pateiktuose asmens dokumentuose, ir įrašo prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje dokumentų, kurie buvo gauti atliekant patikrinimą dėl asmens duomenų ir tapatybės, duomenis.

26Atlikęs aprašo 25 punkte nustatytą papildomą patikrinimą, prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo nagrinėjantis įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nesant abejonių dėl asmens duomenų ir tapatybės, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ir prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašo, kad asmens duomenys ir tapatybė sutikrinti, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo.

27Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas vietoj prarasto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas privalo įsitikinti, ar prarastą asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą išdavusioje įstaigoje nėra informacijos apie asmeniui paskirtą kardomąją priemonę – dokumentų paėmimą.

28Jeigu prašyme išduoti asmens dokumentą nėra žymos apie valstybės rinkliavos (konsulinio mokesčio) sumokėjimą, išskyrus atvejus, kai pilietis pagal Rinkliavų įstatymą arba Konsulinio mokesčio įstatymą atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio, Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje ar konsulinės įstaigos banko sąskaitos išraše patikrinama, ar sumokėta valstybės rinkliava (konsulinis mokestis), ir padaroma atitinkama žyma prašymo išduoti asmens dokumentą 9 eilutėje.

29Nesant abejonių dėl asmens duomenų ir tapatybės, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, įsitikinęs, kad valstybės rinkliava sumokėta, priima sprendimą dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo. Prašymo išduoti asmens dokumentą 12 eilutės atitinkamame langelyje jis pažymi, kad priimtas sprendimas dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę, sprendimo priėmimo datą ir pasirašo. Tam skirtoje vietoje dedamas antspaudas su Lietuvos valstybės herbu.

30Jeigu piliečiui iki 16 metų asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ar keičia migracijos tarnyba tarpininkaujant valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ar užsienio valstybės institucijai, atsakingai už vaiko teisių apsaugą, sprendimą dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priima migracijos tarnybos vadovas arba kitas įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas.

31Jeigu įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas arba konsulinis pareigūnas, išnagrinėjęs priimtą prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, turi pagrindo manyti, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas arba kitas dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar pakeitimo pateiktas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas asmeniui išduotas neteisėtai ar nepagrįstai, pagal aprašo 63–65 punktuose nustatytus reikalavimus atliekamas patikrinimas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo aplinkybėms nustatyti, o prašymą išduoti asmens dokumentą pateikęs asmuo apie tai nedelsiant informuojamas raštu.

32Jeigu atlikus aprašo 63–65 punktuose nustatytą patikrinimą priimamas sprendimas, kad pateikta keisti asmens tapatybės kortelė ar pasas arba kitas išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas asmeniui išduotas neteisėtai ir nepagrįstai ir nauja asmens tapatybės kortelė ar pasas jam negali būti išduotas, asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos apie tai informuojamas raštu, o prašymo išduoti asmens dokumentą nagrinėjimo metu pateikti dokumentų originalai ir nuotraukos (jeigu jos buvo pateiktos) jam grąžinami.

33Jeigu paaiškėja aplinkybės, dėl kurių asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui negali būti išduotas ar pakeistas, migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengia teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis pagrįstą sprendimą neišduoti ar nepakeisti asmens tapatybės kortelės ar paso ir patvirtintą jo kopiją išsiunčia arba įteikia piliečiui. Piliečio pateikti dokumentų originalai ir nuotraukos (jei jos buvo pateiktos) jam grąžinami. Jeigu prašymas išduoti asmens dokumentą buvo užregistruotas asmens dokumentų išrašymo sistemoje, o priimtas sprendimas neišduoti ar nepakeisti asmens tapatybės kortelės ar paso, Prašymų išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ar pasą registro skiltyje „Pastabos“ nurodoma asmens tapatybės kortelės ar paso neišdavimo ar nepakeitimo priežastis (-ys).

 

v SKYRIUS

UŽSAKYMO DĖL ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠRAŠYMO PERDAVIMAS, ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRE IŠRAŠYTŲ ASMENS TAPATYBĖS KORTELIŲ IR PASŲ SIUNTIMAS

UŽSAKYMĄ PATEIKUSIAI INSTITUCIJAI IR GAUTOS SIUNTOS PATIKRINIMAS

 

34Kai priimamas sprendimas išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą, Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka suformuojamas užsakymas dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo ir perduodamas Asmens dokumentų išrašymo centrui.

35Asmens dokumentų išrašymo centras išrašytas asmens tapatybės korteles, vokus su slaptažodžiu ar pasus su lydraščiu siunčia užsakymą dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo pateikusiai migracijos tarnybai arba per Užsienio reikalų ministeriją – konsulinei įstaigai.

36. Gavus iš Asmens dokumentų išrašymo centro išrašytas asmens tapatybės korteles, vokus su slaptažodžiu ar pasus, ne mažiau kaip dviejų apskrities vyriausiojo policijos komisariato įgaliotų migracijos tarnybos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), arba dviejų konsulinės įstaigos darbuotojų (iš jų vienas – konsulinis pareigūnas) akivaizdoje patikrinama, ar nepažeistos jų pakuotės, atidarius pakuotes, asmens tapatybės kortelės ar pasai suskaičiuojami, patikrinama, ar jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraštyje, ar gauti visi lydraštyje nurodyti vokai su slaptažodžiu. Jeigu gautų vokų su slaptažodžiu skaičius, asmens tapatybės kortelių ar pasų skaičius ir jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraštyje, migracijos tarnybos įgalioti valstybės tarnautojai ar darbuotojai arba konsulinis pareigūnas tai pažymi lydraštyje, nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę, datą ir pasirašo. Siuntos turi būti patikrintos ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo siuntos gavimo migracijos tarnyboje dienos, o konsulinėje įstaigoje – tą darbo dieną, kai konsulinėje įstaigoje yra bent du konsulinės įstaigos darbuotojai (iš jų vienas – konsulinis pareigūnas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

37. Nustačiusi, kad asmens tapatybės kortelių pakuotė pažeista ar trūksta asmens tapatybės kortelių, vokų su slaptažodžiu arba pasų pakuotė pažeista ar trūksta pasų, migracijos tarnyba apie tai nedelsdama informuoja apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovą ir Asmens dokumentų išrašymo centrą, o konsulinė įstaiga – konsulinės įstaigos vadovą, Užsienio reikalų ministeriją ir Asmens dokumentų išrašymo centrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

38. Apskrities vyriausiojo policijos komisariato arba konsulinės įstaigos vadovo pavedimu per 5 darbo dienas nuo nustatyto asmens tapatybės kortelių pakuotės pažeidimo ar asmens tapatybės kortelių, vokų su slaptažodžiu trūkumo arba pasų pakuotės pažeidimo ar pasų trūkumo atliekamas patikrinimas, surašoma išvada. Išvados kopija pateikiama Asmens dokumentų išrašymo centrui, jeigu asmens tapatybės kortelių pakuotės pažeidimą ar asmens tapatybės kortelių, vokų su slaptažodžiu trūkumą arba pasų pakuotės pažeidimą ar pasų trūkumą nustato apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), o jei konsulinė įstaiga, – Užsienio reikalų ministerijai. Išvadą dėl nustatyto asmens tapatybės kortelių, vokų su slaptažodžiu ar pasų trūkumo surašiusi institucija asmens dokumentų išrašymo sistemoje nedelsdama paskelbia, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas dingo. Priimamas sprendimas dėl naujos asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

39Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas užpildo prašymo išduoti asmens dokumentą 13 eilutę, nurodydamas piliečiui išrašytos asmens tapatybės kortelės ar paso numerį, išrašymo datą ir datą, iki kada jis galioja.

 

 

vi SKYRIUS

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO ĮTEIKIMAS, JŲ GALIOJIMAS

 

40Atsiimti asmens tapatybės kortelės ar paso į migracijos tarnybą ar konsulinę įstaigą, kuriai pateikė prašymą išduoti asmens dokumentą ar jį pakeisti, pilietis atvyksta pats, išskyrus aprašo 41–44 ir 134 punktuose nurodytus ir tuos atvejus, kai asmens tapatybės kortelė ar pasas jam išsiunčiamas registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu. Atsiimant asmens tapatybės kortelę piliečiui nuo 14 metų kartu su asmens tapatybės kortele asmeniškai įteikiamas vokas su slaptažodžiu. Jei asmens tapatybės kortelę atsiima aprašo 41, 43 ar 44 punkte nurodytas asmuo nedalyvaujant piliečiui ar 42 punkte nurodytas asmuo arba asmens tapatybės kortelė įteikiama piliečiui, nesukakusiam 14 metų, arba aprašo 47 punkto antrojoje pastraipoje nurodytu atveju, vokas su slaptažodžiu neįteikiamas, o šio aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka išsiunčiamas sunaikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui.

Pilietis asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiima migracijos tarnyboje ar konsulinėje įstaigoje, į kurią kreipėsi dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, arba Vilniaus migracijos valdyboje, jeigu dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo pateikė konsulinei įstaigai ir nurodė, kad asmens tapatybės kortelę ar pasą pageidauja atsiimti Vilniaus migracijos valdyboje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

41Asmens tapatybės kortelę ar pasą gali paimti piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens dokumentą, kurį jis pateikė migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai kartu su dokumentais dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą. Jei pateikdamas prašymą išduoti asmens dokumentą pilietis prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje nenurodė asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą asmens tapatybės kortelę ar pasą, įgaliotas asmuo, atvykęs paimti asmens tapatybės kortelės ar paso, turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą įgaliojimą arba informuoti įgaliotą migracijos tarnybos valstybės tarnautoją arba konsulinį pareigūną apie Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomame Įgaliojimų registre (toliau – Įgaliojimų registras) esantį informacinių technologijų priemonėmis sudarytą įgaliojimą. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje nurodomi pateikto įgaliojimo ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys. Jei įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis, įrašoma patikrinimo Įgaliojimų registre data ir patikrinimą atlikusio migracijos tarnybos valstybės tarnautojo, darbuotojo ar konsulinio pareigūno vardas (-ai), pavardė ir parašas.

42Neveiksnaus piliečio asmens tapatybės kortelę ar pasą paima jo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir asmens paskyrimą globėju ar kitu teisėtu atstovu patvirtinančius dokumentus. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašomi pateiktų dokumentų duomenys.

43Paimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę ar pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas) ar aprašo 41 punkte nurodytas įgaliotas asmuo arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar užsienio valstybės institucijos, atsakingos už vaiko teisių apsaugą, tarpininkavimo dokumente nurodytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašomi pateiktų dokumentų duomenys.

44Jeigu vaiko tėvai išsituokę, paimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę ar pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, arba pastarojo rašytiniu sutikimu – kitas iš tėvų, arba aprašo 41 punkte nurodytas įgaliotas asmuo. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašomi pateiktų dokumentų duomenys.

45Atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą (išskyrus aprašo 113 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytą atvejį), būtina pateikti aprašo 12.2–12.3 ir 12.8.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus, kuriuos pilietis pateikė asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti ar pakeisti. Jeigu piliečiui buvo išduotas laikinasis pažymėjimas, atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą šis dokumentas turi būti pateikiamas. Šis reikalavimas vykdomas ir tais atvejais, kai asmens tapatybės kortelę ar pasą paima aprašo 41–44 punktuose nurodytas asmuo. Atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą, gali būti nepateikta keičiama asmens tapatybės kortelė ar pasas, kai šie dokumentai negalioja, nes pasibaigė jų galiojimo laikas.

46Jeigu pilietis atsiimdamas asmens tapatybės kortelę ar pasą nepateikia keičiamos asmens tapatybės kortelės ar keičiamo paso, kadangi juos prarado, ir jie aprašo 48.3 papunktyje nustatyta tvarka turi būti pažymėti kaip negaliojantys, arba asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui buvo išsiųsti registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbiama, kad jie negrąžinti.

47Atsiimdamas asmens tapatybės kortelę ar pasą migracijos tarnyboje ar šiuos dokumentus išdavusioje konsulinėje įstaigoje, pilietis turi pasirašyti prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 14 ir 15 eilutėse ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutėje ir taip patvirtinti, kad asmens tapatybės kortelę ir voką su slaptažodžiu ar pasą gavo, nurodyti jų atsiėmimo datą, taip pat, prieš atsiimdamas voką su slaptažodžiu, – patvirtinti, kad su sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygomis susipažino ir sutinka, o aprašo 41–44 punktuose nurodytas asmuo turi pasirašyti prašymo išduoti asmens dokumentą 14 eilutėje ir nurodyti savo asmens kodą arba gimimo datą. Jeigu pilietis dėl fizinės negalios negali pasirašyti, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 14 ir 15 eilutėse ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutėje vietoj piliečio parašo braukiamas brūkšnys, nurodoma asmens tapatybės kortelės ir voko su slaptažodžiu ar paso įteikimo data, o prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą    15 eilutėje – priežastis, dėl kurios pilietis nepasirašo.

Jei pilietis atsisako pasirašyti prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje, jam vokas su slaptažodžiu neįteikiamas.

Kai asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui išsiunčiamas registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, šio punkto pirmosios pastraipos reikalavimai nevykdomi.

Konsulinis pareigūnas, gavęs piliečio rašytinį pranešimą, kad jam įteiktas vokas su slaptažodžiu, asmens dokumentų išrašymo sistemoje aktyvuoja sertifikatus, o prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje, įrašydamas vardą, pavardę, datą ir pasirašydamas, nurodo, kad vokas su slaptažodžiu gautas ir asmens dokumentų išrašymo sistemoje sertifikatai aktyvuoti.

48Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas arba konsulinis pareigūnas, įteikiantis išrašytą asmens tapatybės kortelę ar pasą:

48.1sutikrina piliečio išvaizdą su jo veido atvaizdu asmens tapatybės kortelėje ar pase ir pateiktame aprašo 12.2 ar 12.3 papunktyje nurodytame dokumente;

48.2sutikrina piliečiui išrašytoje asmens tapatybės kortelėje ar pase nurodytus duomenis su jo duomenimis, esančiais Gyventojų registre;

48.3pažymi kaip negaliojančią piliečio pateiktą keisti asmens tapatybės kortelę ar pasą arba asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti pateiktą Lietuvos Respublikos piliečio pasą, išskyrus aprašo 24.6 papunktyje nustatytą atvejį, laikinąjį pažymėjimą, vaiko kelionės dokumentą (jeigu šie dokumentai buvo išduoti ir pateikti), aprašo 12.3 papunktyje nurodytais atvejais – teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą ar užsieniečiui Lietuvos Respublikos išduotą asmens be pilietybės ar pabėgėlio kelionės dokumentą, užsieniečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, jeigu pasas piliečiui išduodamas ar keičiamas pasikeitus jo asmens duomenims (vardui (-ams), pavardei, lyčiai, gimimo datai, asmens kodui). Pažymėtas kaip negaliojantis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas grąžinamas piliečiui arba aprašo 41–44 punktuose nurodytam jo asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimančiam asmeniui. Jeigu asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimantis asmuo atsisako atsiimti negaliojantį asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, šis negaliojantis dokumentas turi būti sunaikinamas. Pažymėtas kaip negaliojantis teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas ar lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas, teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantis ar patvirtinantis dokumentas ar užsieniečiui Lietuvos Respublikos išduotas asmens be pilietybės kelionės dokumentas, pabėgėlio kelionės dokumentas ar užsieniečio pasas iš piliečio paimamas ir turi būti sunaikinamas;

48.4asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymi, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas atsiimtas. Prašymo išduoti asmens dokumentą 14 eilutėje ir prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje nurodo datą, kada asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymėta, kad pilietis asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą atsiėmė, vardą, pavardę ir pasirašo. Asmens tapatybės kortelė ar pasas pradeda galioti nuo tada, kai asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymima, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas atsiimtas;

48.5jeigu asmens tapatybės kortelę ar pasą, išduotą Vilniaus migracijos valdybos, įteikia konsulinė įstaiga, aprašo 48.4 papunktyje nurodytą žymą prašymo išduoti asmens dokumentą 14 eilutėje ir prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje Vilniaus migracijos valdyba padaro vėliau, patikrinusi asmens dokumentų išrašymo sistemoje, ar asmens tapatybės kortelė, vokas su slaptažodžiu ar pasas atsiimtas, o prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje nurodo konsulinės įstaigos, įteikusios asmens tapatybės kortelę ar pasą, pavadinimą.

49Pilietis ar kitas aprašo 41–44 punktuose nurodytas jo asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimantis asmuo migracijos tarnyboje arba konsulinėje įstaigoje specialia dokumentų patikros įranga gali patikrinti į asmens tapatybės kortelę ar pasą elektroniniu būdu įrašytus duomenis.

50Jeigu nustatoma, kad į asmens tapatybės kortelę ar pasą elektroniniu būdu duomenys neįrašyti arba kad įrašyti duomenys neatitinka piliečio duomenų, apie tai nedelsiant informuojamas migracijos tarnybos vadovas arba konsulinis pareigūnas, kuris priima sprendimą dėl naujos asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo. Išsiaiškinus duomenų neatitikimo priežastis, piliečiui išduodama nauja asmens tapatybės kortelė ar pasas. Asmens tapatybės kortelė ar pasas, kuriame duomenys elektroniniu būdu neįrašyti arba įrašyti, bet neatitinka piliečio duomenų, nedelsiant grąžinamas Asmens dokumentų išrašymo centrui.

51Asmens tapatybės kortelė galioja:

51.12 metus, jeigu ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;

51.25 metus, jeigu ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;

51.310 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;

51.420 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus;

51.512 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

52Pasas galioja:

52.12 metus, jeigu pasas išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;

52.25 metus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;

52.310 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus;

52.412 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

 

VII SKYRIUS

PRANEŠIMO APIE PRARASTĄ ASMENS TAPATYBĘ IR PILIETYBĘ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ PATEIKIMAS, PRARASTO ASMENS TAPATYBĘ IR PILIETYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO PASKELBIMAS NEGALIOJANČIU

 

53. Pilietis, praradęs asmens tapatybės kortelę, pasą ar Lietuvos Respublikos piliečio pasą, turi užpildyti pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (3 priedas) ir asmeniškai pateikti jį bet kuriam apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, migracijos tarnybai, o esantis užsienio valstybėje – konsulinei įstaigai. Pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą pilietis gali pateikti ir elektroniniu būdu, prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (toliau – elektroninių paslaugų informacinė sistema).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

54. Pranešime apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą turi būti nurodyti prarastos asmens tapatybės kortelės, paso ar Lietuvos Respublikos piliečio paso duomenys (jeigu pilietis juos žino) ir praradimo aplinkybės. Asmeniškai pateiktame pranešime apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą turi būti nurodytos pranešimą priėmusio  apskrities vyriausiojo policijos komisariato ar konsulinio pareigūno, įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigos, vardas (-ai), pavardė, data ir parašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

55Elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje piliečio užpildytas ir pateiktas pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą automatiškai išsiunčiamas asmens tapatybės kortelę, pasą ar Lietuvos Respublikos piliečio pasą išdavusiai migracijos tarnybai, o jei asmens tapatybės kortelė, pasas ar Lietuvos Respublikos piliečio pasas išduotas konsulinėje įstaigoje arba Migracijos departamente, – Vilniaus migracijos valdybai. Ne migracijos tarnybos darbo metu elektroniniu būdu pateiktas pranešimas automatiškai persiunčiamas Policijos elektroninių paslaugų sistemai.

56. Apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo asmeniškai pateikto pranešimo apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą gavimo dienos turi šį pranešimą perduoti arba elektroniniu paštu (nuskaitytą) ar faksu persiųsti šios įstaigos migracijos tarnybai. Gavęs piliečio elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pateiktą ir automatiškai Policijos elektroninių paslaugų sistemai persiųstą pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, įgaliotas policijos pareigūnas nedelsdamas įveda duomenis apie asmens tapatybės kortelės, paso ar Lietuvos Respublikos piliečio paso negaliojimą į asmens dokumentų išrašymo sistemą ir per Policijos elektroninių paslaugų sistemą pažymi elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje, kad prarasta asmens tapatybės kortelė, pasas ar Lietuvos Respublikos piliečio pasas paskelbtas negaliojančiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

57. Gautą piliečio asmeniškai migracijos tarnybai, apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ar konsulinei įstaigai pateiktą pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą migracijos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas nedelsiant užregistruoja Pranešimų apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą registre (4 priedas) ir duomenis apie asmens tapatybės kortelės, paso ar Lietuvos Respublikos piliečio paso negaliojimą įveda į asmens dokumentų išrašymo sistemą aprašo 70 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

VIII SKYRIUS

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO NEGALIOJIMAS IR NEGALIOJANČIŲ ASMENS TAPATYBĖS KORTELIŲ IR PASŲ SUNAIKINIMAS

 

58Asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais.

59Mirusio piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžinamas gyvenamosios vietos arba mirties vietos civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai. Civilinės metrikacijos įstaigai grąžinta mirusio piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas perduodamas asmens tapatybės kortelę ar pasą išdavusiai migracijos tarnybai. Lydraštyje nurodomas piliečio mirties įrašo numeris ir data.

Konsulinei įstaigai grąžinta mirusio piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas perduodamas Vilniaus migracijos valdybai aprašo 121 punkte nustatyta tvarka.

60Mirusio piliečio asmens tapatybės kortelę ar pasą gavusios migracijos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas Gyventojų registre patikrina duomenis apie mirusį pilietį ir jam išduotus asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus, sutikrina veido atvaizdą asmens tapatybės kortelėje ar pase su veido atvaizdu Gyventojų registre, o nesant techninių galimybių, – su nuotrauka (veido atvaizdu) prašyme išduoti asmens dokumentą, specialiu prietaisu pažymi mirusio piliečio asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą negaliojančiais ir asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbia, kad jie grąžinti, o asmens tapatybės kortelę ar pasą aprašo 82 punkte nustatyta tvarka išsiunčia sunaikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui. Jeigu mirusio piliečio asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas negrąžinti, asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbiama, kad jie negrąžinti.

61Jeigu piliečiui asmens tapatybės kortelė ar pasas nebuvo įteiktas dėl jo mirties, asmens tapatybės kortelė ar (ir) pasas turi būti sunaikinami. Asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbiama, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžintas. Konsulinė įstaiga tokią mirusio piliečio asmens tapatybės kortelę ar pasą perduoda Vilniaus migracijos valdybai aprašo 121 punkte nustatyta tvarka.

62Asmens tapatybės kortelė ir pasas paskelbiami asmens dokumentų išrašymo sistemoje negaliojančiais, jeigu:

62.1jie priklausė Lietuvos Respublikos pilietybės netekusiam asmeniui;

62.2paaiškėja aplinkybės, dėl kurių jie negalėjo būti išduoti. Aplinkybės laikomos paaiškėjusiomis, kai yra priimtas sprendimas, kad asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas išduoti neteisėtai ar nepagrįstai ir turi būti iš asmens paimami;

62.3jie prarasti;

62.4jie suklastoti;

62.5jie pakeisti, kai pilietis pakeitė vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, pase – gimimo vietą ar piliečiui suteiktas naujas asmens kodas;

62.6jie pakeisti kaip netinkami naudoti;

62.7pasas pakeistas, išnaudojus vizoms skirtus lapus;

62.8jie pakeisti dėl netikslių įrašų juose;

62.9jie pakeisti piliečio pageidavimu;

62.10pilietis jų neatsiima per vienus metus nuo jų išrašymo dienos;

62.11piliečiui išduota asmens tapatybės kortelė su pakeistais asmens duomenimis;

62.12piliečiui išduotas pasas su pakeistais asmens duomenimis.

63Jeigu yra pagrindo manyti, kad asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas asmeniui išduotas neteisėtai ar nepagrįstai, jį išdavusi institucija turi atlikti patikrinimą asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo aplinkybėms nustatyti (jeigu asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą išdavė Migracijos departamentas, patikrinimą šio dokumento išdavimo aplinkybėms nustatyti atlieka Policijos departamentas, o jeigu šį dokumentą išdavė konsulinė įstaiga, patikrinimą atlieka Konsulinis departamentas).

64. Patikrinimą migracijos tarnyba, o šio aprašo 63 punkte nurodytais atvejais – Policijos departamentas ar Konsulinis departamentas, turi atlikti ir išvadą dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo parengti per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti asmens dokumentą ir dokumentų dėl paso išdavimo ar keitimo ar kito prašymo, pareiškimo, paklausimo ar pranešimo, kurį nagrinėjant buvo pradėtas šis patikrinimas, gavimo dienos. Šį terminą apskrities vyriausiojo policijos komisariato, išdavusio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, viršininkas, o šio aprašo 63 punkte nurodytais atvejais – policijos generalinis komisaras ar Konsulinio departamento direktorius, gali pratęsti patikrinimą atliekančio įgalioto Policijos departamento valstybės tarnautojo, migracijos tarnybos vadovo ar įgalioto Konsulinio departamento valstybės tarnautojo motyvuotu prašymu, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Išvadą dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo tvirtina įgaliotas Policijos departamento valstybės tarnautojas, apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas arba Konsulinio departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas. Tvirtinimo žymoje turi būti antspaudas su Lietuvos valstybės herbu. Išvada registruojama Išvadų dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo registre (5 priedas). Migracijos tarnybos ar Konsulinio departamento surašyta išvada dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo kartu su patikrinimo medžiaga siunčiama Policijos departamentui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

65Išvada dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo ir patikrinimo medžiaga išnagrinėjama ir sprendimas dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo priimamas per vieną mėnesį nuo šių dokumentų gavimo Policijos departamente dienos, o jeigu išvadą dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo rengė Policijos departamentas, – per vieną mėnesį nuo jos patvirtinimo dienos. Jeigu sprendimui priimti būtina gauti papildomų duomenų ar dokumentų, šis terminas skaičiuojamas nuo papildomų duomenų ar dokumentų gavimo Policijos departamente dienos.

66Sprendimą dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo priima policijos generalinis komisaras arba jo įgaliotas Policijos departamento valstybės tarnautojas. Šis sprendimas registruojamas Sprendimų dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo registre (6 priedas). Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas raštu pranešama asmeniui, kuriam buvo išduotas šis dokumentas, jeigu žinoma jo gyvenamoji vieta, migracijos tarnybai ar Konsuliniam departamentui, jei jie pateikė išvadą dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo, Migracijos departamentui, jeigu asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą neteisėtai ar nepagrįstai išdavė Migracijos departamentas, Užsienio reikalų ministerijai, jei pasą neteisėtai ar nepagrįstai išdavė konsulinė įstaiga.

67Policijos departamentas sudaro asmens bylas dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo.

68Asmuo, kuriam išdavus asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių jie negalėjo būti išduoti, taip pat asmuo, netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybės kortelę ar pasą turi grąžinti migracijos tarnybai arba konsulinei įstaigai. Konsulinei įstaigai grąžinta asmens tapatybės kortelė ar pasas aprašo 121 punkte nustatyta tvarka perduodamas Vilniaus migracijos valdybai.

69Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas, gavęs Migracijos departamento pranešimą apie priimtą sprendimą dėl asmens Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo ar Policijos departamento pranešimą apie priimtą sprendimą, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas išduotas neteisėtai ar nepagrįstai, duomenis apie aprašo 62.1–62.2 papunkčiuose nurodytų asmens tapatybės kortelių ar pasų negaliojimą įveda į asmens dokumentų išrašymo sistemą. Jeigu negaliojančios asmens tapatybės kortelės ar paso asmuo negrąžina, asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbiama, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas negrąžintas. Jeigu tokia asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžinamas vėliau, asmens dokumentų išrašymo sistemoje daromas pakeitimas ir nurodoma, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžintas.

Aprašo 62.1–62.2 papunkčiuose nurodytos asmens tapatybės kortelės ar pasai negalioja nuo atitinkamo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo ar sprendimo, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas išduotas neteisėtai ar nepagrįstai, įsigaliojimo dienos.

70Duomenis apie aprašo 62.3 papunktyje nurodytos asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą į asmens dokumentų išrašymo sistemą įveda įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas, jei yra techninių galimybių, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą gavimo dienos. Paskelbus, kad prarasta asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja, pranešime apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą nurodoma šio paskelbimo asmens dokumentų išrašymo sistemoje data. Aprašo 62.3 papunktyje nurodyta asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja nuo duomenų apie asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą įrašymo į asmens dokumentų išrašymo sistemą dienos.

71. Lietuvos Respublikoje rasta asmens tapatybės kortelė, pasas ar Lietuvos Respublikos piliečio pasas turi būti nedelsiant grąžintas migracijos tarnybai ar apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (ši įstaiga tokią asmens tapatybės kortelę ar pasą nedelsdama perduoda šios įstaigos migracijos tarnybai), o asmens tapatybės kortelė ar pasas, rastas užsienio valstybėje, – konsulinei įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

72Institucija, kuriai buvo grąžinta ar perduota rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas, patikrina Gyventojų registre, ar rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas yra galiojantis, ir atlieka aprašo 73 punkte nurodytą sutikrinimą.

Migracijos tarnybai nustačius, kad rasta asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas yra negaliojantys (pasibaigęs jų galiojimo laikas ir pan.), asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas siunčiami sunaikinti aprašo 82 punkte nustatyta tvarka, o asmens tapatybės kortelę ar pasą išdavusiai migracijos tarnybai nusiunčiamas pranešimas. Konsulinei įstaigai nustačius, kad rasta asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas negaliojantys, asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas perduodami Vilniaus migracijos valdybai.

Jei nustatoma, kad rasta asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas yra galiojantys ir gali būti grąžinti piliečiui, jie perduodami piliečio deklaruotos gyvenamosios vietos migracijos tarnybai, jei pilietis deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Jeigu Gyventojų registre piliečio gyvenamoji vieta įrašyta užsienio valstybė, galiojanti rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas perduodamas Vilniaus migracijos valdybai arba šiame punkte nustatytą laiką saugomas konsulinėje įstaigoje, jeigu galiojanti rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas perduotas konsulinei įstaigai.

Jeigu pilietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra žinoma jo gyvenamoji vieta, galiojanti rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas perduodamas asmens tapatybės kortelę ar pasą išdavusiai migracijos tarnybai arba Vilniaus migracijos valdybai, jei asmens tapatybės kortelę ar pasą yra išdavusi konsulinė įstaiga arba pasą išdavęs Migracijos departamentas.

Rastos galiojančios asmens tapatybės kortelės ir (ar) pasai saugomi 3 mėnesius nuo jų gavimo migracijos tarnyboje ar konsulinėje įstaigoje dienos. Nustačius asmens tapatybės kortelės ar paso turėtojo gyvenamosios vietos adresą, jis turi būti informuojamas raštu apie tai, kad rasta jo asmens tapatybės kortelė ar (ir) pasas ir kad jis gali atvykti jų atsiimti.

Konsulinė įstaiga neatsiimtą per 3 mėnesius nuo asmens tapatybės kortelės ar paso gavimo konsulinėje įstaigoje dienos rastą galiojančią asmens tapatybės kortelę ar pasą perduoda Vilniaus migracijos valdybai aprašo 121 punkto nustatyta tvarka.

Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbia, kad rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja kaip prarastas ir kad asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžintas migracijos tarnybai, jeigu pilietis, kurio asmens tapatybės kortelė ar pasas rastas, dėl šio dokumento atsiėmimo nesikreipia per 3 mėnesius nuo asmens tapatybės kortelės ar paso gavimo migracijos tarnyboje dienos.

73Rastoje asmens tapatybės kortelėje ar pase nurodyti duomenys ir veido atvaizdas sutikrinami su duomenimis apie pilietį ir jo veido atvaizdu Gyventojų registre, o jeigu veido atvaizdo Gyventojų registre nėra, – su piliečio duomenimis ir veido atvaizdu prašyme išduoti asmens dokumentą ar prašymo išduoti asmens dokumentą kopijoje, atsiųstoje asmens tapatybės kortelę ar pasą išdavusios institucijos.

Konsulinė įstaiga rastą galiojančią piliečio, kurio veido atvaizdo nėra Gyventojų registre, asmens tapatybės kortelę ar pasą perduoda Vilniaus migracijos valdybai.

Tai, kad yra gauta rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas, turi būti pažymėta prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje. Jei asmens tapatybės kortelę ir (ar) pasą gauna ne juos išdavusi migracijos tarnyba ar konsulinė įstaiga, juos išdavusi migracijos tarnyba ar konsulinė įstaiga informuojama raštu, kad prašyme išduoti asmens dokumentą būtų pažymėta, jog yra gauta asmens tapatybės kortelė ar pasas.

74Duomenis apie aprašo 62.4 papunktyje nurodytos asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą į asmens dokumentų išrašymo sistemą įveda įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kai gauna informaciją apie nustatytą asmens tapatybės kortelės ar paso klastojimą arba kai nustato, kad rasta, iš kitų institucijų gauta ar piliečio pateikta asmens tapatybės kortelė ar pasas suklastotas. Jeigu gavus informaciją apie nustatytą asmens tapatybės kortelės ar paso klastojimą suklastota asmens tapatybės kortelė ar pasas nepateikiamas arba tai, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas suklastotas, nustatoma iš kitų valstybės ar užsienio institucijų gavus asmens tapatybės kortelės ar paso kopiją, asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbiama, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja ir kad asmens tapatybės kortelė ar pasas negrąžintas migracijos tarnybai. Apie tai, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas suklastotas, asmens dokumentų išrašymo sistemoje turi būti pažymėta ir tais atvejais, kai asmens dokumentų išrašymo sistemoje yra paskelbta, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja dėl kitų priežasčių. Aprašo 62.4 papunktyje nurodyta asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja nuo duomenų apie asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą įrašymo į asmens dokumentų išrašymo sistemą dienos, jeigu nebuvo paskelbta, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja, ar asmens tapatybės kortelė ar pasas nėra negaliojantis dėl kitos priežasties.

75Pranešimas apie suklastotos asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso negaliojimą siunčiamas juos išdavusiai institucijai, kuri prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje pažymi apie paskelbimą, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja, ar asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimo priežasčių papildymą asmens dokumentų išrašymo sistemoje ir nurodo ar asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžintas migracijos tarnybai. Konsulinė įstaiga apie nustatytą asmens tapatybės kortelės ar paso klastojimo atvejį raštu informuoja Vilniaus migracijos valdybą ir jai perduoda suklastotą asmens tapatybės kortelę ar pasą.

76. Migracijos tarnyba apie nustatytus asmens tapatybės kortelės ar paso klastojimus tarnybiniu pranešimu informuoja atitinkamo apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininką sprendimui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo priimti, kartu su pranešimu perduodama suklastotą asmens tapatybės kortelę ar pasą. Jei suklastota asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas grąžinami migracijos tarnybai arba jie dėl objektyvių priežasčių nebuvo perduoti tyrimui dėl suklastojimo atlikti, jie su atskiru lydraščiu išsiunčiami Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

77Šio aprašo 62.5–62.9 papunkčiuose nurodytais atvejais asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas asmens dokumentų išrašymo sistemoje skelbiami negaliojančiais nuo tos dienos, kai asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymima, kad piliečiui įteikta nauja asmens tapatybės kortelė ar pasas. Šio aprašo 62.6 ir 62.8 papunkčiuose nurodytais atvejais, kai pilietis pageidauja gauti naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, ir aprašo 62.11–62.12 papunkčiuose nurodytu atveju asmens tapatybės kortelė ar pasas asmens dokumentų išrašymo sistemoje skelbiamas negaliojančiu nuo tos dienos, kai asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymima, kad piliečiui įteikta nauja asmens tapatybės kortelė ar pasas.

78Duomenis apie aprašo 62.10 papunktyje nurodytos asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą į asmens dokumentų išrašymo sistemą įveda asmens tapatybės kortelę ar pasą išdavusios institucijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas, kai įsitikinama, kad asmens tapatybės kortelės ar paso pilietis neatsiėmė per vienus metus nuo jo išrašymo. Apie paskelbimą, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas, piliečio neatsiimtas per vienus metus nuo asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo dienos, negalioja, pažymima prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje. Ši asmens tapatybės kortelė, vokas su slaptažodžiu ar pasas turi būti siunčiamas sunaikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui.

79Duomenys į asmens dokumentų išrašymo sistemą apie asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą ar galiojimą, taip pat apie negaliojančios asmens tapatybės kortelės ar paso grąžinimą ar negrąžinimą įvedami vadovaujantis Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

80Šio skyriaus nuostatos, išskyrus aprašo 62.10–62.12 papunkčius ir 78 punktą, taikomos ir Lietuvos Respublikos piliečio pasams. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas negalioja dėl piliečio mirties, paskelbta, kad Lietuvos Respublikos piliečio pasas negalioja, nes pripažintas išduotu neteisėtai, jis yra Lietuvos Respublikos pilietybės netekusio asmens arba nustatyta, kad Lietuvos Respublikos piliečio pasas suklastotas, turi būti pažymėta prašymo išduoti (pakeisti) Lietuvos Respublikos piliečio pasą „Tarnybinėse žymose“.

81.  Negaliojančios asmens tapatybės kortelės ir pasai turi būti sunaikinami, jeigu:

81.1.  jie priklausė Lietuvos Respublikos pilietybės netekusiam asmeniui;

81.2.  paaiškėja aplinkybės, dėl kurių jie negalėjo būti išduoti;

81.3.  jie buvo paskelbti negaliojančiais dėl aprašo 62.5–62.7, 62.9, 62.11–62.12 papunkčiuose nurodytų priežasčių ar pasibaigus asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimo laikui ir pilietis atsisakė negaliojančią asmens tapatybės kortelę ar pasą paimti;

81.4.  jie pakeisti dėl netikslių įrašų;

81.5.  pilietis jų neatsiima per vienus metus nuo išrašymo dienos;

81.6.  jie suklastoti ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negali būti sunaikinami;

81.7.  jie yra mirusio asmens;

81.8.  jie rasti ir yra negaliojantys arba paskelbta, kad jie negalioja;

81.9.  paskelbta, kad jie negalioja, nes pilietis pakeitė asmens duomenis ir naujos asmens tapatybės kortelės ar paso gauti nepageidavo, o pažymėtą kaip negaliojančią asmens tapatybės kortelę ar pasą paimti atsisakė.

82.  Aprašo 81 punkte nurodytos negaliojančios asmens tapatybės kortelės ir pasai ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį siunčiami Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti. Asmens dokumentų išrašymo centrui siunčiamų negaliojančių asmens tapatybės kortelių ir pasų lydraščiuose turi būti nurodyta siunčiamos asmens tapatybės kortelės ar paso numeris, asmens, kuriam asmens tapatybės kortelė ar pasas buvo išduotas, vardas (-ai), pavardė.

83.  Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti aprašo 82 punkte nustatyta tvarka taip pat siunčiami:

83.1.  Lietuvos Respublikos piliečio pasas ir vaiko kelionės dokumentas, kai vietoj jo piliečiui išduota asmens tapatybės kortelė ar pasas ir pilietis negaliojantį Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar vaiko kelionės dokumentą paimti atsisakė;

83.2.  asmens tapatybės kortelė, kai paskelbta, kad ji negalioja, nes piliečiui, pasikeitus jo asmens duomenims, buvo išduotas ar pakeistas pasas ir negaliojančią asmens tapatybės kortelę su nepakeistais asmens duomenimis jis paimti atsisakė;

83.3.  pasas, kai paskelbta, kad jis negalioja, nes piliečiui, pasikeitus jo asmens duomenims, buvo išduota ar pakeista asmens tapatybės kortelė ir negaliojantį pasą su nepakeistais asmens duomenimis jis paimti atsisakė;

83.4.  teisę gyventi užsieniečiui Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas ar užsieniečiui Lietuvos Respublikos išduotas asmens be pilietybės kelionės dokumentas, ar pabėgėlio kelionės dokumentas arba užsieniečio pasas, kai šie dokumentai pagal aprašo 12.3 papunktyje nurodytus reikalavimus buvo pateikti asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti;

83.5.  piliečiams neįteikti vokai su slaptažodžiu.

84.     Migracijos departamentui sunaikinti išsiunčiami teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas ar lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas, kai šie dokumentai pagal aprašo 12.3 papunktyje nurodytus reikalavimus buvo pateikti asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti.

 

ix SKYRIUS

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠDAVIMAS, KEITIMAS

SKUBOS TVARKA

 

85Migracijos tarnyba asmens tapatybės korteles ir pasus piliečiams išduoda ir keičia skubos tvarka, išskyrus aprašo 87 punkte nurodytus atvejus. Aprašo kitų skyrių nuostatos išduodant, keičiant asmens tapatybės korteles ir pasus skubos tvarka taikomos tiek, kiek tai nenustatyta šiame skyriuje.

86Asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečio pageidavimu išduodamas ar keičiamas skubos tvarka per 5 darbo dienas arba per 1 darbo dieną (ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu prašymas išduoti asmens dokumentą migracijos tarnybai pateiktas iki 12 val.) nuo prašymo išduoti asmens dokumentą priėmimo išduoti asmens dokumentą ir kitų aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų gavimo migracijos tarnyboje dienos. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, priėmęs piliečio prašymą išduoti, pakeisti asmens dokumentą skubos tvarka, prašymo išduoti asmens dokumentą 10 eilutės laisvame langelyje nurodo tikslų prašymo išduoti asmens dokumentą pateikimo laiką, t. y. valandas ir minutes. Asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo skubos tvarka terminas pradedamas skaičiuoti nuo prašymo išduoti asmens dokumentą priėmimo dienos (valandos).

87Asmens tapatybės kortelė ir pasas skubos tvarka neišduodami ir nekeičiami, jeigu:

87.1pilietis yra praradęs asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, kurį pagal aprašo 12.2 papunktyje nurodytus reikalavimus turi pateikti asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti ar pakeisti, išskyrus aprašo 88 punkte nurodytą atvejį;

87.2abejojama dėl asmens duomenų, jo tapatybės ar dėl piliečio pateikto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento autentiškumo;

87.3paaiškėja, kad asmens pilietybės klausimas neišspręstas pagal Pilietybės įstatymą, arba nustatoma, kad asmens Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas išspręstas pažeidžiant Pilietybės įstatymą ar kitus Lietuvos Respublikos įstatymus;

87.4pasikeitė piliečio vardas (-ai) ar pavardė, lytis, gimimo data, pase – gimimo vieta ar piliečiui suteiktas naujas asmens kodas ir nustatoma, kad šie duomenys Gyventojų registre nepakeisti arba duomenų apie pilietį šiame registre nėra;

87.5pilietis atlieka arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę arba jam teismo nutartimi taikomos priverčiamosios medicinos priemonės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje;

87.6pilietis dėl negalios pats neatvyksta į migracijos tarnybą ir įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas turi nuvykti pas šį pilietį, kad įsitikintų asmens tapatybe ir mobiliąja biometrinių duomenų registravimo įranga nuskaitytų asmens biometrinius duomenis.

88Jeigu pilietis yra praradęs asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, tačiau migracijos tarnybai pateikia laisvos formos rašytinį prašymą, jame nurodo svarbias priežastis, dėl kurių būtina gauti asmens tapatybės kortelę ar pasą skubos tvarka, ir pateikia šias priežastis patvirtinančius dokumentus, jeigu juos turi, pagal aprašo 25 punkte nustatytus reikalavimus atlikus patikrinimą dėl asmens duomenų ir tapatybės, sprendimą išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą skubos tvarka priima migracijos tarnybos vadovas arba kitas įgaliotas valstybės tarnautojas.

 

x SKYRIUS

Asmens tapatybės kortelės ir Paso išdavimas, keitimas

konsulinėje įstaigoje

 

89Aprašo kitų skyrių nuostatos išduodant, keičiant asmens tapatybės korteles ir pasus konsulinėse įstaigose taikomos tiek, kiek tai nenustatyta šiame skyriuje.

90Esant Konsulinio statuto 25 straipsnio 2 dalyje nustatytoms sąlygoms ir techninėms galimybėms, užsienyje gyvenančių piliečių prašymus išduoti asmens dokumentą ir kitus aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus priima, nagrinėja, sprendimus dėl jų priima, asmens tapatybės korteles ir pasus išduoda, keičia konsulinė įstaiga.

91Nesant Konsulinio statuto 25 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų ir techninių galimybių, užsienyje gyvenančių piliečių prašymus išduoti asmens dokumentą ir kitus aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus šio aprašo nustatyta tvarka priima konsulinė įstaiga ir diplomatiniu paštu ar kitu saugiu ir skubiu būdu juos perduoda Vilniaus migracijos valdybai per Užsienio reikalų ministeriją.

92Jei pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, yra praradęs asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, konsulinis pareigūnas, priėmęs pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, jei yra techninių galimybių dirbti su asmens dokumentų išrašymo sistema tiesiogiai (prijungties režimu), jį užregistruoja Pranešimų apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą registre ir duomenis apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento negaliojimą įveda į asmens dokumentų išrašymo sistemą aprašo 70 punkte nustatyta tvarka. Jei nėra techninių galimybių dirbti su asmens dokumentų išrašymo sistema tiesiogiai (prijungties režimu), ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio pranešimo gavimo dienos elektroniniu paštu (nuskaitytą) arba faksu šį pranešimą persiunčia Vilniaus migracijos valdybai.

93Jeigu konsulinė įstaiga neturi techninių galimybių dirbti su asmens dokumentų išrašymo sistema tiesiogiai (prijungties režimu) ir (ar) nėra galimybės išspausdinti prašymo išduoti asmens dokumentą su užpildytomis prašymo išduoti asmens dokumentą 1–6 eilutėmis (pvz., kai piliečio duomenys, kurie bus spausdinami asmens tapatybės kortelėje ar pase, nesutampa su jo duomenimis Gyventojų registre ir šie duomenys turės būti tikslinami, keičiami ar jų nėra Gyventojų registre), tai pildoma popierinė prašymo išduoti asmens dokumentą forma: prašymo išduoti asmens dokumentą 1–6, 7b ir 10 eilutes pildo prašymą pateikiantis asmuo, o 8, 9, 11 ir prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutes aprašo nustatyta tvarka pildo konsulinis pareigūnas.

Vyresnis kaip 14 metų asmuo, kuriam išduodama asmens tapatybės kortelė ar pasas, ryškiai rašančiu rašikliu pasirašo parašui skirtame langelyje.

94Konsulinis pareigūnas prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje nurodo, ar pilietis pageidauja asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimti konsulinėje įstaigoje, kuriai pateikė dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, Vilniaus migracijos valdyboje, ar nori gauti asmens tapatybės kortelę ar pasą registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, prašymo išduoti asmens dokumentą tam skirtoje vietoje įrašo atitinkamą (-us) asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priežasties       (-čių) kodą (-us) pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nustatytas asmens dokumentų išdavimo ir keitimo priežastis ir pažymi, ar nuskaityti pirštų atspaudai, jei pirštų atspaudai nuskaityti, nurodo, kurių pirštų.

95Piliečiui, kuris atlieka arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę užsienio valstybėje arba kuriam teismo nutartimi taikomos priverčiamosios medicinos priemonės užsienio valstybėje esančioje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje, arba kai pilietis, esantis užsienio valstybės sveikatos priežiūros (pvz., stacionarinėje, slaugos), globos ar kitoje įstaigoje, negali pats atvykti dėl asmens tapatybės kortelės ar paso gavimo, tačiau jam būtina gauti ar pasikeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą, taikomos aprašo 18 punkto nuostatos.

96Konsuliniam pareigūnui priėmus prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo ir nustačius, kad piliečio duomenys, nurodyti prašyme išduoti asmens dokumentą, nesutampa su jo duomenimis Gyventojų registre arba jų ten nėra, arba nustačius, kad Gyventojų registre nėra piliečio veido atvaizdo ar veido atvaizdas nesutampa su piliečio pateiktame keičiamame asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančiame dokumente esančiu veido atvaizdu, arba kai asmuo, praradęs asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, nepateikia asmens tapatybės kortelės ar paso, arba kitais atvejais, kai iškyla abejonių dėl piliečio asmens duomenų ir tapatybės, prašymas išduoti asmens dokumentą ir dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo perduodami Vilniaus migracijos valdybai papildomam patikrinimui, nustatytam aprašo 25 punkte, atlikti ir aprašo 29 punkte nustatytam sprendimui dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priimti.

97Nesant abejonių dėl asmens duomenų ir tapatybės, konsulinis pareigūnas, įsitikinęs, kad konsulinis mokestis sumokėtas, priima sprendimą dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo. Prašymo išduoti asmens dokumentą 12 eilutės atitinkamame langelyje jis pažymi, kad priimtas sprendimas dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę, sprendimo priėmimo datą ir pasirašo. Tam skirtoje vietoje dedamas antspaudas su Lietuvos valstybės herbu.

98Jei konsulinis pareigūnas, išnagrinėjęs priimtą prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, turi pagrindo manyti, kad asmens tapatybės kortelę, pasą ar kitą pateiktą asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą asmeniui Migracijos departamentas, migracijos tarnyba ar konsulinė įstaiga išdavė neteisėtai ar nepagrįstai, tai priimtą prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo jis nedelsdamas perduoda Policijos departamentui (jei asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas buvo išduotas migracijos tarnyboje ar Migracijos departamente) arba Konsuliniam departamentui (jei asmens tapatybės kortelė ar pasas buvo išduotas konsulinėje įstaigoje) ir apie tai raštu informuoja prašymą išduoti asmens dokumentą pateikusį asmenį.

99Aprašo 96 punkte nustatytais atvejais arba tuo atveju, kai pilietis pageidauja asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimti Vilniaus migracijos valdyboje, konsulinis pareigūnas, nepriėmęs sprendimo išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą, priimtus piliečio prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo perduoda Vilniaus migracijos valdybai aprašo 25 punkte nurodytam patikrinimui atlikti ir (ar) sprendimui dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priimti. Dokumentų perdavimo lydraštyje turi būti nurodyti prašyme išduoti asmens dokumentą įrašyti piliečio duomenys: vardas (-ai), pavardė, visų perduodamų dokumentų pavadinimai, perduodamų lapų skaičius, nurodyta, ar nuskaityti piliečio pirštų atspaudai ir veido atvaizdas, ar perduodamos jo nuotraukos. Perduodamas prašymas išduoti asmens dokumentą apskaitomas Prašymų išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ar pasą pateikimo konsulinėms įstaigoms ir asmens tapatybės kortelių ar pasų įteikimo apskaitos žurnale (7 priedas). Konsulinėje įstaigoje paliekama prašymo išduoti asmens dokumentą kopija saugoma atitinkamoje byloje.

100.   Jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie pilietį arba pilietis pateikia vardo (-ų), pavardės, lyties, gimimo datos, gimimo vietos ar asmens kodo pasikeitimą patvirtinančius dokumentus ir nustatoma, kad šie duomenys nesutampa su duomenimis, esančiais Gyventojų registre, konsulinė įstaiga prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priima ir kartu su vardo (-ų), pavardės, lyties, gimimo datos, gimimo vietos ar asmens kodo pasikeitimą patvirtinančiais dokumentais perduoda Vilniaus migracijos valdybai.

101.   Aprašo 99 punkte nustatytais atvejais ir esant techninėms galimybėms (kai bus sukurta elektroninių dokumentų perdavimo tarp konsulinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos institucijų sistema), prašymas išduoti asmens dokumentą ir kiti aprašo 12 punkte nurodyti dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo iš konsulinės įstaigos perduodami Vilniaus migracijos valdybai per asmens dokumentų išrašymo sistemą. Tokiu atveju konsulinis pareigūnas privalo nuskaityti ir prie asmens dokumentų išrašymo sistemoje užregistruoto prašymo išduoti asmens dokumentą pridėti skaitmenines prašymo išduoti asmens dokumentą ir kitų aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas. Konsulinėje įstaigoje paliekama prašymo išduoti asmens dokumentą ir kitų aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos saugomos atitinkamoje byloje.

Tokiu atveju įgaliotas Vilniaus migracijos valdybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas išspausdina nuskaitytą prašymo išduoti asmens dokumentą ir kitų aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų nustatyta tvarka patvirtintų kopijų skaitmenines kopijas. Prašymų išduoti asmens dokumentą originalai Vilniaus migracijos valdybai perduodami diplomatiniu paštu ar kitu saugiu ir skubiu būdu.

Kai prašymas išduoti asmens dokumentą ir kiti aprašo 12 punkte nurodyti dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo gaunami Vilniaus migracijos valdyboje per asmens dokumentų išrašymo sistemą, jie pradedami nagrinėti, nelaukiant, kol diplomatiniu paštu ar kitu saugiu ir skubiu būdu bus gautas prašymo išduoti asmens dokumentą originalas.

102.        Vilniaus migracijos valdybai siunčiamas piliečio pateiktas prašymas išduoti asmens dokumentą ir dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo negali būti lankstomi.

103.   Jeigu pilietis yra praradęs asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ar naujai asmens tapatybės kortelei ar pasui vietoj prarastojo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išduoti konsulinei įstaigai nepateikė asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso, nors juos yra gavęs, tai prie Vilniaus migracijos valdybai siunčiamų dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo turi būti pridėta piliečio kito turimo dokumento su asmens duomenimis ir nuotrauka (veido atvaizdu) kopija arba prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje nurodyta, kokius dokumentus ar duomenis jo asmens tapatybei sutikrinti pilietis pateikė.

Jeigu dokumentų ar duomenų, kuriais remiantis galima sutikrinti asmens tapatybę, pilietis nepateikė, tai pažymima prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje.

104.   Vilniaus migracijos valdyba asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ar keičia ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo konsulinei įstaigai piliečio pateiktų dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo gavimo Vilniaus migracijos valdyboje dienos. Esant aprašo 108–109 punktuose nurodytoms aplinkybėms, asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų dokumentų ar duomenų, kurių reikia sprendimui dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priimti, gavimo Vilniaus migracijos valdyboje dienos.

105.   Prašymai išduoti asmens dokumentą, gauti Vilniaus migracijos valdyboje diplomatiniu paštu ar kitu saugiu ir skubiu būdu (išskyrus aprašo 101 punkto antrojoje pastraipoje nurodytus prašymų išduoti asmens dokumentą originalus), ir prie asmens dokumentų išrašymo sistemoje užregistruoto prašymo išduoti asmens dokumentą pridėta išspausdinta prašymo išduoti asmens dokumentą skaitmeninė kopija (toliau – išspausdintas nuskaitytas prašymas) įtraukiami į Prašymų išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ar pasą registrą.

106.   Kai prašymas išduoti asmens dokumentą ir dokumentai iš konsulinės įstaigos perduodami Vilniaus migracijos valdybai, gavusi prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus Vilniaus migracijos valdyba išspausdintame prašyme tam skirtoje vietoje papildomai suformuoja Vilniaus migracijos valdybos numerį ir prašymo išduoti asmens dokumentą registracijos Vilniaus migracijos valdyboje numerį, datą ir įrašo atitinkamą (-us) asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priežasties (-čių) kodą (-us), jeigu jis (jie) nenurodyti.

107.   Jeigu Vilniaus migracijos valdyba nagrinėja prie asmens dokumentų išrašymo sistemoje užregistruoto prašymo išduoti asmens dokumentą pridėtą išspausdintą prašymą, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 12–16 eilučių ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 12–15 eilučių įrašai aprašo nustatyta tvarka įrašomi šio išspausdinto nuskaityto prašymo atitinkamose eilutėse.

108.   Jeigu gautas prašymas išduoti asmens dokumentą užpildytas ne pagal aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus, nepateiktos reikiamų dokumentų kopijos ar jos nepatvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, nenuskaityti piliečio pirštų atspaudai, nors jie turėjo būti nuskaityti, ar veido atvaizdas ir nepateiktos nuotraukos arba pateiktos nuotraukos neatitinka Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų, prašyme išduoti asmens dokumentą nurodyti asmens duomenys neatitinka duomenų, esančių asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti ar pakeisti pateiktuose dokumentuose ar Gyventojų registre, kyla abejonių dėl asmens tapatybės arba nustatoma, kad pilietis, esantis užsienio valstybėje, nėra deklaravęs išvykimo iš Lietuvos Respublikos, įgaliotas Vilniaus migracijos valdybos valstybės tarnautojas sprendžia, ar gautus dokumentus grąžinti konsulinei įstaigai, ar paprašyti konsulinės įstaigos pateikti papildomus dokumentus arba patikslinti pateiktus duomenis.

109.   Jeigu prie asmens dokumentų išrašymo sistemoje užregistruoto prašymo išduoti asmens dokumentą nepridėtos nuskaitytos prašymo išduoti asmens dokumentą skaitmeninė kopija ir kitų aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų nustatyta tvarka patvirtintų kopijų skaitmeninės kopijos arba pridėtas nuskaitytas prašymas išduoti asmens dokumentą užpildytas ne pagal aprašo nustatytus reikalavimus ir (ar) prie jo nėra pridėtos nuskaitytų kitų aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų nustatyta tvarka patvirtintų kopijų skaitmeninės kopijos, įgaliotas Vilniaus migracijos valdybos valstybės tarnautojas nedelsdamas paprašo konsulinę įstaigą pateikti papildomus dokumentus arba patikslinti pateiktus duomenis.

110.   Konsulinei įstaigai adresuota išrašytų asmens tapatybės kortelių ar pasų siunta iš Asmens dokumentų išrašymo centro, taip pat Vilniaus migracijos valdyboje gautos išrašytos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėse ir pageidavusių asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimti konsulinėje įstaigoje, asmens tapatybės kortelės ar pasai siunčiami atitinkamai konsulinei įstaigai per Užsienio reikalų ministeriją.

111.   Iš Asmens dokumentų išrašymo centro ar Vilniaus migracijos valdybos gautas išrašytas asmens tapatybės korteles ar pasus Užsienio reikalų ministerija artimiausiu diplomatiniu paštu ar kitu saugiu būdu išsiunčia konsulinei įstaigai, kuri pateikė užsakymą išrašyti asmens tapatybės korteles ar pasus arba kurioje pilietis pateikė dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo.

112.   Jeigu konsulinė įstaiga per protingą laikotarpį negauna Užsienio reikalų ministerijos išsiųstų išrašytų asmens tapatybės kortelių ar pasų, konsulinis pareigūnas apie tai nedelsdamas informuoja Užsienio reikalų ministeriją ir, jeigu asmens tapatybės kortelės ar pasai buvo siunčiami diplomatiniu paštu, susisiekia su diplomatinį paštą persiunčiančios įmonės atstovais. Jeigu per sutartyje su diplomatinį paštą persiunčiančia įmone numatytą laikotarpį diplomatiniu paštu siųstos išrašytos asmens tapatybės kortelės ar pasai nesurandami, konsulinis pareigūnas apie tai nedelsdamas raštu informuoja Užsienio reikalų ministeriją, o ši apie išrašytų asmens tapatybės kortelių ar pasų dingimą ir Asmens dokumentų išrašymo centrą. Dingusias asmens tapatybės korteles ar pasus išdavusi institucija priima sprendimą dėl naujų asmens tapatybės kortelių ar pasų išdavimo.

113.   Piliečio, gyvenančio užsienio valstybėje, pageidavimu konsulinė įstaiga asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą jam gali išsiųsti registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu. Konsulinis pareigūnas asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą išsiunčia tik gavęs patvirtinimą, kad asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso persiuntimo išlaidos yra apmokėtos.

Kartu su asmens tapatybės kortele, voku su slaptažodžiu ar pasu konsulinė įstaiga piliečiui perduoda informacinį pranešimą, kad pilietis per 5 kalendorines dienas nuo asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso gavimo dienos privalo išsiųsti (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) rašytinį pranešimą apie asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso gavimą, kad asmens dokumentų išrašymo sistemoje galėtų būti pažymėta, jog asmens tapatybės kortelė ar pasas įteikti, o sertifikatai aktyvuoti. Rašytiniame pranešime apie voko su slaptažodžiu gavimą, vyresnis kaip 14 metų pilietis parašu turi patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygomis, ir nurodo datą. Informaciniame pranešime įrašomas perspėjimas, kad tik gavus piliečio rašytinį pranešimą apie asmens tapatybės kortelės gavimą, jam bus išsiųstas vokas su slaptažodžiu. Konsulinėje įstaigoje kartu su saugomu prašymu išduoti asmens dokumentą ar jo kopija turi būti saugomas asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą siunčiančios įmonės išduotas patvirtinimas, kad konsulinė įstaiga jai perdavė asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

114.   Pilietis ar aprašo 41–44 punktuose nurodytas asmuo, atsiimdamas konsulinėje įstaigoje asmens tapatybės kortelę ar pasą, kurį išdavė Vilniaus migracijos valdyba ar konsulinė įstaiga, turi pasirašyti Prašymų išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ar pasą pateikimo konsulinėms įstaigoms ir asmens tapatybės kortelių ar pasų įteikimo apskaitos žurnale, taip patvirtinti, kad asmens tapatybės kortelę ar pasą gavo, taip pat nurodyti jo asmens tapatybės kortelės ar paso atsiėmimo datą. Eilutėje „Pastabos“ nurodomas apraše nustatytais atvejais asmens tapatybės kortelę ar pasą paėmusio piliečio įgalioto asmens ar teisėto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas arba gimimo data, pateikto įgaliojimo ar atstovavimą patvirtinančių dokumentų duomenys.

Kai konsulinėje įstaigoje atsiimama Vilniaus migracijos valdyboje vyresniam nei 14 metų piliečiui išduota asmens tapatybės kortelė ir pilietis pageidauja gauti voką su slaptažodžiu, jis turi raštu patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygomis, kad voką su slaptažodžiu gavo, pasirašyti ir nurodyti datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

115.   Jeigu piliečiui, gyvenančiam užsienio valstybėje, konsulinė įstaiga asmens tapatybės kortelę ar pasą, kurį išdavė Vilniaus migracijos valdyba, išsiunčia registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, Prašymų išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ar pasą pateikimo konsulinėms įstaigoms ir asmens tapatybės kortelių ar pasų įteikimo apskaitos žurnale vietoj piliečio parašo braukiamas brūkšnys, nurodoma asmens tapatybės kortelės ar paso išsiuntimo data, o eilutėje „Pastabos“ nurodomas siuntimo būdas. Gavęs piliečio rašytinį pranešimą apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą, konsulinis pareigūnas Prašymų išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ar pasą pateikimo konsulinėms įstaigoms ir asmens tapatybės kortelių ar pasų įteikimo apskaitos žurnale nurodo datą, kada gavo piliečio rašytinį pranešimą apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą.

Jeigu piliečiui, gyvenančiam užsienio valstybėje, asmens tapatybės kortelę ar pasą išdavusi konsulinė įstaiga šią asmens tapatybės kortelę ar pasą išsiunčia registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje nurodoma asmens tapatybės kortelės ar paso išsiuntimo data, siuntimo būdas ir piliečio rašytinio pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą gavimo data.

116.   Konsulinė įstaiga per 1 mėnesį nuo asmens tapatybės kortelės ar paso išsiuntimo dienos iš piliečio negavusi rašytinio pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą, kreipiasi į asmens tapatybės kortelę ar pasą siuntusią įmonę dėl informacijos, ar asmens tapatybės kortelė ar pasas buvo įteiktas piliečiui. Gavus informaciją, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui nebuvo įteiktas, konsulinė įstaiga paprašo asmens tapatybės kortelę ar pasą grąžinti ir, susisiekusi su piliečiu, pakartotinai jį informuoja apie galimybę atsiimti asmens tapatybės kortelę ar pasą. Jei pilietis asmens tapatybės kortelės ar paso neatsiima per 1 metus nuo asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo dienos, asmens tapatybės kortelė ar pasas perduodamas Vilniaus migracijos valdybai. Siunčiančiai įmonei informavus, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui buvo įteiktas, konsulinė įstaiga susisiekia su piliečiu ir pakartotinai paprašo rašytiniu pranešimu informuoti apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą. Jei konsulinei įstaigai susisiekus su piliečiu, šis per 3 mėnesius nuo susisiekimo su juo dienos neinformuoja, kad gavo asmens tapatybės kortelę ar pasą, tai konsulinė įstaiga apie asmens tapatybės kortelės ar paso dingimą informuoja Vilniaus migracijos valdybą. Jei siunčianti įmonė informuoja, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui buvo įteiktas, o konsulinei įstaigai per 3 mėnesius nuo šios informacijos gavimo dienos su piliečiu nepavyksta susisiekti, tai konsulinė įstaiga apie asmens tapatybės kortelės ar paso dingimą informuoja Vilniaus migracijos valdybą.

117.   Įgaliotas Vilniaus migracijos valdybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, gavęs konsulinės įstaigos pranešimą apie asmens tapatybės kortelės ar paso dingimą, paskelbia asmens dokumentų išrašymo sistemoje, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas dingo. Jeigu yra techninių galimybių, apie asmens tapatybės kortelės ar paso dingimą paskelbia konsulinė įstaiga.

118.   Jeigu konsulinė įstaiga neturi techninių galimybių asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymėti, kad pilietis asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiėmė, tai įteikusi asmens tapatybės kortelę ar pasą piliečiui konsulinėje įstaigoje arba gavusi piliečio rašytinį pranešimą apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą, konsulinė įstaiga nedelsdama Vilniaus migracijos valdybai išsiunčia (faksu arba elektroniniu paštu) nuskaitytą pranešimą apie asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą (8 priedas).

119.   Pranešime apie asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą nurodomas asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiėmusio arba gavusio piliečio vardas (-ai), pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės kortelės ar paso numeris ir asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimo arba gavimo data. Jeigu atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą nepateikiamas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, kadangi jis prarastas, ir kuris turi būti pažymėtas kaip negaliojantis, arba asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui buvo išsiųstas registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, turi būti nurodyta Vilniaus migracijos valdybai siunčiamame pranešime apie asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą. Jeigu negaliojantį asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą pilietis paimti atsisakė, pažymima Vilniaus migracijos valdybai siunčiamame pranešime apie asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą, o negaliojantys dokumentai perduodami Vilniaus migracijos valdybai atskirai. Pažymėtas kaip negaliojantis teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas ar lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas piliečiui negrąžinamas, o perduodamas Migracijos departamentui.

120.   Vilniaus migracijos valdyba, gavusi konsulinės įstaigos pranešimą apie asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą, asmens dokumentų išrašymo sistemoje nedelsdama pažymi, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas atsiimtas. Nuo tada asmens tapatybės kortelė ar pasas pradeda galioti.

Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto reikalavimo įvykdymas patvirtinamas aprašo 48.4 papunktyje nustatyta tvarka pažymint prašymo išduoti asmens dokumentą 14 eilutėje esantį langelį.

Jeigu konsulinės įstaigos pranešime apie asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą nurodyta, kad atsiimdamas naują asmens tapatybės kortelę ar pasą pilietis nepateikė asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento, kuris turi būti pažymėtas kaip negaliojantis, kadangi jį prarado arba nauja asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui buvo išsiųstas registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbiama, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas negrąžintas.

121.   Konsulinėms įstaigoms grąžintos aprašo 81 punkte nurodytos asmens tapatybės kortelės, pasai ar Lietuvos Respublikos piliečio pasai, taip pat atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą konsulinei įstaigai pateiktas vaiko kelionės dokumentas diplomatiniu paštu ar kitu saugiu būdu perduodami Vilniaus migracijos valdybai, o pateiktas teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimą patvirtinantis pažymėjimas, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas ar lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas – Migracijos departamentui. Kartu pridedamas lydraštis, jame nurodoma asmens, kuriam jis išduotas, vardas (vardai), pavardė, perduodamo dokumento pavadinimas ir numeris, priežastis, dėl kurios jis perduodamas.

122.   Vilniaus migracijos valdyba, iš konsulinių įstaigų gavusi negaliojančias asmens tapatybės korteles, pasus ar Lietuvos Respublikos piliečio pasus, šio aprašo 82 punkte nustatyta tvarka išsiunčia juos sunaikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui.

 

xi SKYRIUS

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO IŠDAVIMAS NUTEISTAJAM AR PILIEČIUI, ESANČIAM SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE

 

123.   Aprašo kitų skyrių nuostatos išduodant, keičiant asmens tapatybės kortelę ar pasą nuteistajam arba piliečiui, esančiam sveikatos priežiūros įstaigoje, taikomos tiek, kiek tai nenustatyta šiame skyriuje.

124.   Nuteistajam arba piliečiui, esančiam sveikatos priežiūros įstaigoje, asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ir keičia migracijos tarnyba, kurios prižiūrimoje teritorijoje yra arešto ar laisvės atėmimo bausmę vykdanti institucija (toliau – laisvės atėmimo vieta) ar sveikatos priežiūros įstaiga.

125.   Įgaliotas migracijos tarnybos, kurios prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojas į šias įstaigas vyksta pagal poreikį, suderinęs su laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaiga.

126.   Laisvės atėmimo vietos arba sveikatos priežiūros įstaiga ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki įgalioto migracijos tarnybos, kurios prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vietos arba sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojo numatyto vykimo į šią įstaigą paštu arba faksu migracijos tarnybai pateikia šiuos piliečių, kurie prašo išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą, duomenis: vardą (-us), pavardę, asmens kodą ar gimimo datą, nurodo, jeigu pilietis prašo išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą vietoj prarasto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento.

127.   Gavęs aprašo 126 punkte nurodytus duomenis įgaliotas migracijos tarnybos, kurios prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta arba sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojas ar darbuotojas Gyventojų registre patikrina nuteistojo ar piliečio, esančio sveikatos priežiūros įstaigoje, duomenis, Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka į mobiliąją biometrinių duomenų registravimo įrangą perkelia šių asmenų duomenis iš Gyventojų registro ir vyksta į laisvės atėmimo vietą ar sveikatos priežiūros įstaigą nuskaityti piliečio biometrinių duomenų.

128.   Dokumentus nuteistasis ar pilietis, esantis sveikatos priežiūros įstaigoje, įgaliotam migracijos tarnybos valstybės tarnautojui pateikia asmeniškai, dalyvaujant laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos pareigūnui ar įgaliotam darbuotojui.

129.   Asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti ar pakeisti pateikiant šio aprašo 12.2–12.3, 12.6 ir 12.8 papunkčiuose nurodytus dokumentus, kartu pateikiamos ir šių dokumentų kopijos. Pateikti dokumentai, sutikrinus duomenis, grąžinami, kopijos patvirtinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

130.   Pateiktus dokumentus priėmęs įgaliotas migracijos tarnybos, kurios prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojas, grįžęs į migracijos tarnybą, turi dar kartą sutikrinti nuteistojo ar piliečio, esančio sveikatos priežiūros įstaigoje, pateiktuose dokumentuose įrašytus duomenis, veido atvaizdą ir parašą su jo duomenimis, parašu (jeigu jis yra) ir veido atvaizdu (jeigu jis yra), esančiais Gyventojų registre, Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka išspausdinti prašymą išduoti asmens dokumentą su užpildytomis prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 1–9 ir 16 eilutėmis ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 1–9 ir 15 eilutėmis (kai šiose eilutėse daromi įrašai), piliečio veido atvaizdu (kai pilietis nepateikia nuotraukos) ir parašu (kai pilietis šio aprašo nustatyta tvarka turi pasirašyti).

131.   Išspausdinęs prašymą išduoti asmens dokumentą, įgaliotas migracijos tarnybos, kurios prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojas vyksta į laisvės atėmimo vietą ar sveikatos priežiūros įstaigą ir duoda nuteistajam ar piliečiui, esančiam sveikatos priežiūros įstaigoje, pasirašyti prašymo išduoti asmens dokumentą 10 eilutėje.

132.   Įgaliotas migracijos tarnybos, kurios prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojas parašu patvirtina nuteistojo ar piliečio, esančio sveikatos priežiūros įstaigoje, asmens tapatybę ir parašą, prašymo išduoti asmens dokumentą 11 eilutėje nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir datą.

Prašymo išduoti asmens dokumentą tam skirtoje vietoje nurodomas (-i) atitinkamas (-i) asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priežasties (-čių) kodas (-ai) pagal Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatytas asmens dokumentų išdavimo ir keitimo priežastis.

133.   Tais atvejais, kai pilietis nėra deklaravęs savo gyvenamosios vietos arba yra deklaravęs gyvenamąją vietą ar įtrauktas į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą kitos migracijos tarnybos prižiūrimoje teritorijoje, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje pažymima jo faktinė buvimo vieta, t. y. nurodomas laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas ir adresas.

134.   Išrašytą asmens tapatybės kortelę ir voką su slaptažodžiu ar pasą nuteistajam arba piliečiui, esančiam sveikatos priežiūros įstaigoje, įteikia įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nuvykęs į laisvės atėmimo vietą ar sveikatos priežiūros įstaigą.

135.   Asmens tapatybės kortelę ir voką su slaptažodžiu ar pasą nuteistajam arba piliečiui, esančiam sveikatos priežiūros įstaigoje, įteikęs įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, grįžęs į migracijos tarnybą, nedelsdamas vykdo šio aprašo 48.4 papunktyje nustatytus reikalavimus.

136.   Jeigu nuteistasis ar pilietis, esantis sveikatos priežiūros įstaigoje, paleidžiamas iš laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos anksčiau, negu jam išduodama asmens tapatybės kortelė ar pasas, laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos pareigūnas ar įgaliotas darbuotojas nedelsdamas faksu apie tai informuoja migracijos tarnybą, kurios prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga.

137.   Nuteistasis ar pilietis, esantis sveikatos priežiūros įstaigoje, paleistas iš laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos anksčiau, negu jam išduota asmens tapatybės kortelė ar pasas, turi atvykti atsiimti šio dokumento į migracijos tarnybą, kurios prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga.

 

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

138.   Pranešimai apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar užsienio valstybės institucijos, atsakingos už vaiko teisių apsaugą, tarpininkavimo dokumentai, globą (rūpybą), atstovavimą patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos, įgaliojimai ir jų kopijos, patikrinimo dėl asmens duomenų ir tapatybės dokumentai, iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašytų asmens tapatybės kortelių ar pasų lydraščiai, negaliojančių asmens tapatybės kortelių ar pasų ir kitų naikintinų dokumentų siuntimo Asmens dokumentų išrašymo centrui lydraščiai, asmens tapatybės kortelių ar pasų siuntimo lydraščiai ir kiti su asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimu ar keitimu susiję dokumentai ar jų kopijos dedami į bylas pagal įstaigos dokumentacijos planą. Dokumentų, susijusių su asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimu ir keitimu, kopijos, jei prie jų nepridedamas dokumento originalas, turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

139.   Migracijos tarnyboje ar konsulinėje įstaigoje prašymų išduoti asmens dokumentą registracijos numeriai kasmet pradedami formuoti nuo pirmo numerio. Apraše nurodyti dokumentų registrai gali būti saugomi kompiuterinėje laikmenoje.

140.   Prašymai išduoti asmens dokumentą saugomi Migracijos departamente, migracijos tarnyboje arba konsulinėje įstaigoje, kur buvo išduota asmens tapatybės kortelė ar pasas, sudėti aplankuose arba kartotekoje abėcėlės tvarka (pagal pavardes arba pagal pavardes ir išdavimo metus). Konsulinė įstaiga vieną kartą per metus Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka prašymus išduoti asmens dokumentą perduoda saugoti Diplomatiniam archyvui. Diplomatiniu paštu ar kitu saugiu ir skubiu būdu Vilniaus migracijos valdyboje iš konsulinės įstaigos gautas prašymo išduoti asmens dokumentą originalas ir išspausdintas prašymas susegami ir saugomi kartu.

141.   Prašymais išduoti asmens dokumentą naudotis (atsakant į paklausimus, darant kopijas, atliekant patikrinimą dėl asmens duomenų ir tapatybės ir kitais tarnybinio būtinumo atvejais) turi teisę tik institucijų, išdavusių asmens tapatybės kortelę ar pasą, valstybės tarnautojai ar darbuotojai arba konsuliniai pareigūnai ar Užsienio reikalų ministerijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, vykdydami teisės aktų nustatytas funkcijas.

142.   Išnešti prašymą išduoti asmens dokumentą iš institucijos, išdavusios asmens tapatybės kortelę ar pasą, patalpų draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus. Prašymai išduoti asmens dokumentą ir jų kopijos kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikiami teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 16 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 15 eilutėje įrašoma, kada ir kam prašymas išduoti asmens dokumentą buvo pateiktas ar išsiųsta jo kopija. Jei buvo pateiktas prašymas išnešti prašymą išduoti asmens dokumentą iš institucijos patalpų, vietoj jo aplanke ar kartotekoje paliekama patvirtinta šio prašymo išduoti asmens dokumentą kopija.

143.   Prašymai išduoti (pakeisti) Lietuvos Respublikos piliečio pasą saugomi, naudojami, jų kopijos teikiamos pagal aprašo 140 ir 142 punktuose nustatytus reikalavimus. Prašymo išduoti (pakeisti) Lietuvos Respublikos piliečio pasą „Tarnybinėse žymose“ įrašoma, kada ir kam šis dokumentas buvo pateiktas ar išsiųsta jo kopija.

144.   Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gautos išrašytos, bet piliečių neatsiimtos arba Vilniaus migracijos valdybos konsulinėms įstaigoms per Užsienio reikalų ministeriją ar Užsienio reikalų ministerijos konsulinėms įstaigoms neišsiųstos asmens tapatybės kortelės ir vokai su slaptažodžiu ar pasai, taip pat aprašo 50 ir 80 punktuose nurodytos asmens tapatybės kortelės ar pasai, aprašo 83 punkte nurodyti kiti negaliojantys dokumentai saugomi migracijos tarnyboje, konsulinėje įstaigoje ar Užsienio reikalų ministerijoje rakinamuose seifuose (metalinėse spintose) arba specialiai įrengtoje patalpoje (turi būti apsaugos signalizacija, langų grotos). Už šių dokumentų apskaitą ir saugojimą atsako migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, įgaliotas išduoti piliečiams (išsiųsti konsulinei įstaigai per Užsienio reikalų ministeriją) išrašytas asmens tapatybės korteles ar pasus ar tvarkyti aprašo 81 ir 83 punktuose nurodytus negaliojančius dokumentus, konsulinis pareigūnas arba Užsienio reikalų ministerijos darbuotojas. Keičiantis atsakingam migracijos tarnybos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, konsuliniam pareigūnui arba Užsienio reikalų ministerijos darbuotojui, sudaromas migracijos tarnyboje, konsulinėje įstaigoje ar Užsienio reikalų ministerijoje saugomų išrašytų, bet piliečių neatsiimtų ar konsulinėms įstaigoms per Užsienio reikalų ministeriją neišsiųstų asmens tapatybės kortelių ar pasų, taip pat aprašo 81 ir 83 punktuose nurodytų negaliojančių dokumentų perėmimo aktas, kurį tvirtina migracijos tarnybos vadovas ar jo pareigas einantis valstybės tarnautojas, konsulinės įstaigos vadovas arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas darbuotojas.

145.   Aprašo 36 punkte nurodytą patikrinimą įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas atlieka migracijos tarnybos ar konsulinės įstaigos patalpose, kurios nėra skirtos piliečiams aptarnauti.

146. Nustačius, kad dingo migracijos tarnyboje, konsulinėje įstaigoje ar Užsienio reikalų ministerijoje saugomas aprašo 144 punkte nurodytas dokumentas, jis asmens dokumentų išrašymo sistemoje skelbiamas dingusiu. Apie aprašo 144 punkte nurodyto dokumento dingimą nedelsiant informuojamas apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kurio migracijos tarnyboje buvo saugomas šis dokumentas, viršininkas, konsulinės įstaigos vadovas arba Užsienio reikalų ministerijos įgaliotas darbuotojas. Apie dokumento dingimą migracijos tarnyboje nedelsiant raštu pranešama Policijos departamentui, apie dokumento dingimą konsulinėje įstaigoje – Policijos departamentui ir Užsienio reikalų ministerijai, o apie dokumentų dingimą Užsienio reikalų ministerijoje – Policijos departamentui. Dingus asmens tapatybės kortelei ar pasui, nedelsiant raštu informuojamas Asmens dokumentų išrašymo centras. Dėl dokumento dingimo atliekamas patikrinimas, surašoma jo išvada. Išvados kopija pateikiama Policijos departamentui ir (ar) Užsienio reikalų ministerijai, o jeigu dingo asmens tapatybės kortelė ar pasas, – ir Asmens dokumentų išrašymo centrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

 

147.   Į migracijos tarnybos, konsulinės įstaigos ir Užsienio reikalų ministerijos patalpas, kuriose saugomi aprašo 140 ir 144 punktuose nurodyti dokumentai ir kurios nėra skirtos interesantams, turi teisę įeiti tik asmens tapatybės kortelę ar pasą išduodantys migracijos tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, konsuliniai pareigūnai ar Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

148.   Prašymai išduoti asmens dokumentą, susegti prašymo išduoti asmens dokumentą originalas ir išspausdintas nuskaitytas prašymas, šių prašymų registrai saugomi 15 metų. Asmens bylos dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo, sprendimų ir išvadų dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo registrai, Asmens dokumentų išrašymo centro išrašytų asmens tapatybės kortelių ar pasų lydraščiai ir šiam centrui siunčiamų sunaikinti negaliojančių dokumentų lydraščiai, konsulinių įstaigų perduotų Užsienio reikalų ministerijai saugoti prašymų išduoti asmens dokumentą lydraščiai, prašymų išduoti asmens dokumentą perdavimo–priėmimo aktai saugomi 10 metų. Pranešimai apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą ir šių pranešimų registras saugomi 1 metus. Kiti dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo, keitimo, įteikimo ir negaliojimo saugomi 5 metus.

 

_______________________


 

Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo,

keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir

naikinimo tvarkos aprašo

2a priedas

 

 

 

(Prašymų išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę registro forma)

 

 

_________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

 

PRAŠYMŲ IŠDUOTI (PAKEISTI) ASMENS TAPATYBĖS KORTELĘ

REGISTRAS __________________

(identifikavimo žymuo)

 

 

Reg.

Nr.

Prašymo registravimo

data

Piliečio pavardė ir vardas (-ai)

Prašymo datos nuoroda1

Pastabos

1

2

3

4

5

 

 

______________________

______________________

______________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Pastaba. 1 – įrašoma prašymo pildymo data.

Registro forma gali būti papildyta kitomis reikalingomis skiltimis.

 

 

 


Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo,

keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir

naikinimo tvarkos aprašo

2b priedas

 

 

 

(Prašymų išduoti (pakeisti) pasą registro forma)

 

 

_________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

 

PRAŠYMŲ IŠDUOTI (PAKEISTI) PASĄ REGISTRAS __________________

(identifikavimo žymuo)

 

 

Reg.

Nr.

Prašymo registravimo

data

Piliečio pavardė ir vardas (-ai)

Prašymo datos nuoroda1

Pastabos

1

2

3

4

5

 

 

______________________

______________________

______________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

Pastaba. 1 – įrašoma prašymo pildymo data.

Registro forma gali būti papildyta kitomis reikalingomis skiltimis.

 

 


Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo,

keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir

naikinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pranešimo apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą forma)

(Įstaigos pavadinimas)

Gauta

__________Nr.__________

 

__________________________________________________________________

(vardas (-ai) ir pavardė)

 

__________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

 

 

________________________________

(adresatas)

 

 

PRANEŠIMAS

APIE ASMENS TAPATYBĘ IR PILIETYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO PRARADIMĄ

 

____________

(data)

 

 

Pranešu, kad prarastas ___________________________________________________________________________________,

(asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento pavadinimas)

Nr. ____________________________, išduotas _____________________________________________________________________.

(išdavimo data ir išdavusios įstaigos pavadinimas)

Šis dokumentas prarastas___________________________________________________________

(praradimo data, aplinkybės)

_____________________________________________________________________________________________________________________.

Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančiame dokumente buvo įrašyti šie duomenys:

vardas (-ai) __________________________________, pavardė ________________________________________________,

asmens kodas ________________________________, gimimo data ___________________________________________.

Prašau prarastą asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą paskelbti negaliojančiu.

Atsiradus prarastam asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančiam dokumentui, įsipareigoju nedelsdamas jį grąžinti migracijos tarnybai ar Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai.

 

 

 

 

_______________________                             ________________________

(asmens parašas)                                         (vardas ir pavardė)

 

Pranešimą priėmė:

 

_____________________________________

(pareigų pavadinimas)

_____________________________________

(parašas)

_____________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________________

(data)

Prarastas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas

asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbtas negaliojančiu ___________________________.

(data)

 


 

Asmens tapatybės kortelės ir paso

išdavimo, keitimo, paskelbimo

negaliojančiais ir naikinimo tvarkos

aprašo

4 priedas

 

 

 

(Pranešimų apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą registro forma)

_________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

PRANEŠIMŲ APIE ASMENS TAPATYBĘ IR PILIETYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO PRARADIMĄ REGISTRAS ________________

(identifikavimo žymuo)

 

Reg. Nr.

Pranešimo

registravimo data

Piliečio pavardė ir vardas (-ai)

Pranešimo datos nuoroda1

Pastabos

1

2

3

4

5

 

 

______________________

______________________

______________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Pastaba. 1 – įrašoma pranešimo pildymo data.

Registro forma gali būti papildyta kitomis reikalingomis skiltimis.

 

 

 

Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Išvadų dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo registro forma)

 

 

_________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

IŠVADŲ DĖL ASMENS TAPATYBĘ IR PILIETYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO IŠDAVIMO TEISĖTUMO

REGISTRAS   _________________

(identifikavimo žymuo)

 

 

Reg.

Nr.

Registravimo

data

Asmens, kuriam išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas,

pavardė ir vardas (-ai)

Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento pavadinimas,

numeris

Pastabos

1

2

3

4

5

 

 

 

______________________

______________________

______________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 


Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Sprendimų dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo registro forma)

 

 

_________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMŲ DĖL ASMENS TAPATYBĘ IR PILIETYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO

IŠDAVIMO TEISĖTUMO REGISTRAS _____________________

(identifikavimo žymuo)

 

 

Reg.

Nr.

Registravimo data

Asmens, kuriam išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas,

pavardė ir vardas (-ai)

Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento pavadinimas ir numeris

Priimtas sprendimas

Pastabos

1

2

3

4

5

6

 

 

 

______________________

______________________

______________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

 

(Prašymų išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ar pasą pateikimo konsulinėms įstaigoms ir asmens tapatybės kortelių ar pasų įteikimo apskaitos žurnalo forma)

 

 

____________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pavadinimas)

 

PRAŠYMŲ IŠDUOTI (PAKEISTI) ASMENS TAPATYBĖS KORTELĘ AR PASĄ PATEIKIMO KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS IR ASMENS TAPATYBĖS KORTELIŲ AR PASŲ ĮTEIKIMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

 

Eil. Nr.

Prašymo gavimo data

Prašymo išsiuntimo data

Piliečio vardas (-ai), pavardė

Asmens tapatybės kortelė ar pasas įteiktas / išsiųstas piliečiui

Pastabos

 

 

 

 

parašas

data

 

1

2

3

4

5

6

7

 

_________________

 


Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

 

 

 

(Pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimą forma)

___________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pavadinimas)

 

_____________________________________________________________________

(diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos duomenys)

 

Vilniaus apskrities

vyriausiojo policijos komisariato

Migracijos valdybai

 

PRANEŠIMAS APIE ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS AR PASO ĮTEIKIMĄ

 

_________ Nr. _______

(data)

 

Pranešame, kad _________________ atsiimtos / gautos šios asmens tapatybės kortelės

(data)

ar pasai:

 

Eil. Nr.

Asmens tapatybės kortelės ar paso numeris

Piliečio, kuriam išrašyta asmens tapatybės kortelė ar pasas, vardas, pavardė ir asmens kodas

Asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiėmė / gavo

(nurodoma, ar asmens tapatybės kortelė ar pasas atsiimtas asmeniškai, ar gautas paštu ar kitu būdu; jeigu asmens tapatybės kortelę ar pasą paėmė vienas iš piliečio tėvų, globėjas (rūpintojas) ar įgaliotas asmuo, nurodomi asmens tapatybės kortelę ar pasą paėmusio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas)

Pateikto dokumento, kuris turi būti pažymėtas kaip negaliojantis, pavadinimas ir numeris (jeigu šis dokumentas nepateiktas, nurodoma ir tai, ar negaliojantį dokumentą pilietis atsiėmė, ar jį atsiimti atsisakė)

1

2

3

4

5

 

___________________________________              _________________________           ________________________

(pareigų pavadinimas)         A.V.                        (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-988/V-268, 2015-12-07, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19904

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-861/V-310, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27705

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo