Suvestinė redakcija nuo 2016-02-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-06-26, i. k. 2015-10205

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015-2019 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo

 

2015 m. birželio 26 d. Nr. ĮV-455

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2-100 „Dėl Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015-2019 metų korupcijos prevencijos programą (pridedama);

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. ĮV-778 „Dėl kultūros srities antikorupcinės 2011-2014 metų programos“.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                              Šarūnas Birutis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-455

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2015 – 2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015-2019 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2-100 „Dėl Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

2. Programa pagrįsta teisėtumo, bendradarbiavimo bei skaidrumo principais.

3. Programa apima ir Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas).

4. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija) yra pagrindinė valstybės politiką kultūros srityje formuojanti institucija, todėl kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas šioje srityje yra Kultūros ministerijos kompetencija.

5. Kultūros paveldo apsaugos, priežiūros, administravimo funkcijas atlieka Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

6. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

APLINKOS ANALIZĖ

 

7. Remiantis 2014 m. Transparency international Lietuvos skyriaus Korupcijos suvokimo indekso (toliau – KSI) tyrimo rezultatais 2012 m. Lietuva pagal KSI užėmė 48 vietą iš 176 valstybių, 2013 m. 43 vietą iš 177 valstybių, o 2014 m. 39 vietą iš 175 valstybių. Nuo 2012 m. iki 2014 m. Lietuvos KSI pakilo nuo 24 balų iki 58 balų.

2014 m. balandžio – gegužės mėnesiais Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikto sociologinio tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014“, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba), duomenimis, nustatyta, kad 48 proc. gyventojų, 29 proc. valstybės tarnautojų ir 30 proc. verslo atstovų korupciją laiko labai rimta problema, ir šis skaičius yra mažiausias nuo 2005 metų. Vertinant institucijų korumpuotumą, nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė (neišskiriant atskirų ministerijų) buvo nurodyta kaip viena iš institucijų, kurios labiausiai gali prisidėti prie korupcijos mažinimo. Vadovaujantis abiejų tyrimų rezultatais, Kultūros ministerija turi sudaryti palankias sąlygas kovai su korupcija jos kompetencijos srityse.

Kultūros ministerijoje atliktos Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tolerancijos korupcijai indekso apklausos duomenimis iš 60 tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 45 nurodė, kad praneštų įstaigos vadovui ar kitam kompetentingam subjektui, pastebėję kito darbuotojo nesąžiningą elgesį, t. y. elgesį, kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, 7 nurodė, kad nepraneštų, 8 - kad pranešimas (nepranešimas) priklausytų nuo aplinkybių. Į klausimą ar darbuotojas nepateisina nesąžiningo elgesio 56 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis atsakė, kad nepateisina, 1 atsakė, kad pateisina nesąžiningą elgesį, 3 teigė, jog tai priklausytų nuo aplinkybių. Tai rodo, kad didžioji dalis apklaustųjų netoleruoja korupcijos pasireiškimo Kultūros ministerijoje, tačiau Kultūros ministerija privalo ir toliau vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką.

8. Korupcijos apraiškų ar korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir tarnybinių nusižengimų Kultūros ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose nenustatyta, tačiau siekiant ir toliau išlaikyti aukštą antikorupcinį lygį, Kultūros ministerija parengė šią Programą.

9. Galima išskirti šias korupcijos pasireiškimo prielaidas:

9.1. Bendrąsias:

9.1.1. teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas;

9.1.2. neskaidrūs sprendimų ir procedūrų procesai bei jų viešumas;

9.1.3. motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas;

9.1.4. visuomenės pilietiškumo stoka, kuri apima visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumą ir prieštaringumą, nesipriešinimą korumpuotiems darbuotojams bei piliečių pasyvumą antikorupcinėje veikloje;

9.2. Specialiąsias (pagal Kultūros ministerijai ir Kultūros paveldo departamento priskirtas funkcijas):

9.2.1. Pagrindinės atliekamos funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;

9.2.2. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;

9.2.3. Priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo;

9.2.4. Valstybės tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimas.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

10. Programos tikslas – siekti, kad būtų vykdoma kryptinga korupcijos prevencijos politika, sumažintos sąlygos, darančios įtaką korupcijos pasireiškimui, ir tuo užkertamas kelias korupcijos pasireiškimui bei siekti didesnio viešojo sektoriaus sprendimų ir procedūrų skaidrumo, padidinti atskaitingumą visuomenei.

11. Programos tikslui pasiekti numatomi tokie uždaviniai:

11.1. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą;

11.2. užtikrinti, kad Kultūros ministerijoje, teatruose, koncertinėse įstaigose nebūtų prielaidų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms;

11.3. didinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakomybę ir atskaitomybę;

11.4. siekti užtikrinti informacijos viešumą ir priimamų svarbių sprendimų skaidrumą.

12. Programos įgyvendinimo veiksmingumas įvertinamas iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 15 dienos pagal šiuos rodiklius:

12.1. įvykdytų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015-2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2015-2019 metams plano (toliau - Priemonių planas), esančio priede, priemonių skaičius (2015 m. - 11, 2017 m.- 8, 2019 m.-7);

12.2. kursus korupcijos prevencijos tema išklausiusių ar kituose renginiuose šia tema dalyvavusių Kultūros ministerijos ir valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus augimas (2015 m. - 10 proc., 2016 m. – 18 proc., 2017 m. – 28 proc., 2018 m. – 35 proc., 2019 m. – 40 proc. kaupiamieji procentai).

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

 

13. Programos įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja Kultūros ministerijos kovos su korupcija komisija (toliau – Komisija), kuriai vadovauja Kultūros ministerijos kancleris ir kurios sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu. 

14. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Priemonių planą, kuriame nustatomi programos uždaviniai, įgyvendinimo priemonės, vertinimo kriterijai, įvykdymo terminai ir atsakingi vykdytojai. Priemonių planas yra neatskiriama programos dalis.

15. Programos Priemonių plano vykdytojai iki kiekvienų metų sausio 25 d. pateikia Komisijos sekretoriui informaciją apie priemonių vykdymo eigą ir jų veiksmingumą.

16. Priemonių plano projektą ir prireikus Programos pakeitimo projektus rengia Komisija.

17. Programa bei Priemonių planas gali būti keičiami atsižvelgiant į visuomenės pasiūlymus, pastabas, pateiktas Komisijai raštu.

18. Kultūros srities antikorupcinės 2011-2014 metų priemonių įgyvendinimo 2011-2014 metais veiksmingumo ataskaita tvirtinama Kultūros ministro įsakymu.

19. Netinkamas Programos ar Priemonių plano vykdymas, neteisingos informacijos asmenims, kontroliuojantiems Programos ar Priemonių plano įgyvendinimą, pateikimas ar jos nepateikimas, Programoje ar Priemonių plane nustatytų terminų nesilaikymas ar kiti pažeidimai užtraukia tarnybinę arba drausminę atsakomybę.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Programa įgyvendinama iš Kultūros ministerijos atitinkamiems metams skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Programai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

21. Programa bei Priemonių planas bei jų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, Kultūros ministerijos internetinėje svetainėje.

______________________________________________

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

2015-2019 metų korupcijos prevencijos programos

Priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2015-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2015-2019 METAMS PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo laikas

Vertinimo kriterijai

1. Tikslas – siekti kryptingos korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimo sumažinant sąlygas korupcijos pasireiškimui bei užtikrinant skaidrią valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.

Rezultato vertinimo kriterijus – valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičiaus (kasmet nuo 2015 m. iki 2019 m. - 0)

Problema – valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, trūksta informacijos korupcijos prevencijos klausimais.

1.1. Uždavinys – didinti antikorupcinio švietimo sklaidą.

1.1.1.

Organizuoti Kultūros ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis mokymus Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje, korupcijos prevencijos klausimais.

 

Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Marija Kutienė

2015-2019

Kasmet suorganizuotų mokymų skaičius – 1.

1.1.2.

Suorganizuoti naujai priimtiems Kultūros paveldo departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, siuntimą į mokymus korupcijos prevencijos klausimais ne vėliau kaip per 1 metus nuo valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo pradžios.

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio vedėja Jūratė Šakienė

2015-2019

Mokymuose dalyvavusių naujai priimtų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, per 1 metus procentas – 100.

Problema – prielaidų, korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms, egzistavimas.

1.2. Uždavinys – užtikrinti, kad ministerijos priemonėmis būtų mažinamos prielaidos korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms teatruose, koncertinėse įstaigose;

1.2.1.

Atlikti Lietuvos kultūros tarybos veiklos vertinimą korupcijos prevencijos rizikų valdymo požiūriu.

Vidaus audito skyriaus vedėja Daiva Liekienė

2016 m. II ketv.

Atliktų auditų skaičius – 1.

1.2.2.

Įpareigoti ministerijos reguliavimo sričiai priskirtus teatrus ir koncertines įstaigas nemokamus kvietimus (paslaugas) teikti tik tiems asmenims, kurių dalyvavimas renginyje yra tiesiogiai susijęs su jų pareigų atlikimu.

Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionaliojo meno skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Charlap

2015 m. IV ketv.

Priimtų įsakymų skaičius – 1.

1.2.3.

Nustatyti, kokiais atvejais teatrai ir koncertinės įstaigos gali rengti nemokamus renginius ir dalinti nemokamus bilietus; nustatyti didžiausias leistinas nemokamų renginių ir kvietimų apimtis.

Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionaliojo meno skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Charlap

2015 m. IV ketv.

Priimtų gairių (rekomendacijų) skaičius – 1.

Problema – nepakankama valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis atsakomybė ir atskaitomybė.

1.3. Uždavinys – didinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakomybę ir atskaitomybę.

1.3.1.

Atlikti į Kultūros paveldo departamentą ir jo teritorinius skyrius besikreipiančių pareiškėjų apklausą[1] korupcijos pasireiškimo tikimybių Departamento ir jo teritorinių skyrių teikiamų administracinių paslaugų srityje.

Kultūros paveldo departamento Juridinio skyriaus vedėjas

Andrius Vaicekauskas

2015-2019

Kasmet atliktų apklausų skaičius – 1

 

Kasmet parengtų apklausos rezultatų apibendrinimų skaičius– 1

 

1.3.2.

Įpareigoti Saugomų teritorijų direkcijas pateikti ministerijai ataskaitas apie direkcijų išduotas planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti; specialiuosius tvarkymo ir apsaugos reikalavimus rengti statinių projektus saugomoje teritorijoje; suderintus teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus saugomoje teritorijoje, kuriems direkcija pritarė.

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras Džiovėnas.

2015 m. IV ketv.

Parengtų teisės aktų skaičius - 1

1.3.3.

Įpareigoti Saugomų teritorijų direkcijas pateikti ministerijai ataskaitas apie: atsisakymus išduoti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus statinių projektams rengti bei nesuderintus teritorijų planavimo dokumentus ir neigiamai įvertintus statinių projektus, kuriems nepritarta.

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras Džiovėnas.

2015-2019

Kasmet pateiktų ataskaitų skaičius – 12.

Problema – informacijos ir priimamų svarbių sprendimų viešumo bei skaidrumo trūkumas.

1.4. Uždavinys – užtikrinti informacijos viešumą ir priimamų svarbių sprendimų skaidrumą.

1.4.1.

Parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą[2].

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Žolynas.

2016 m. II ketv.

Pakeistų teisės aktų skaičius - 1.

1.4.2.

Keturių akių“ principo užtikrinimas siekiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ES fondų) investicinių projektų atrankos proceso skaidrumo.

Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė.

2015-2019

“Keturių akių“ principo taikymas ES fondų investicinių projektų vertinimo etapo procedūrose – 100 proc.

1.4.3.

Socialinių – ekonominių partnerių, kitų suinteresuotų institucijų įtraukimas į ES fondų investicijų planavimo ir priežiūros procesus, siekiant užtikrinti šių procesų atvirumą, skaidrumą ir nešališkumą.

Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė.

2015-2019

Rekomenduojamo pobūdžio sprendimų priėmimas taikant kolegialumo principą valstybės projektų planavimo ir projektų atrankos procedūrose – 100 proc.

1.4.4.

Ministerijos internetinėje svetainėje (http://lrkm.lt/) skelbti informaciją apie projektus, gavusius dalinį finansavimą pagal ministerijos Strateginiame veiklos plane[3] numatytas programas (priemones)[4].

Informacijos parengimas:

Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Istorinės–kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus vedėja Ona Šaltytė.

 

Informacijos paskelbimas:

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Nerijus Baranauskas.

2015-2019

Kasmet paskelbtų kultūros ministro įsakymų dėl dalinio finansavimo skyrimo skaičius – 7.

1.4.5.

Ministerijos internetinėje svetainėje (http://lrkm.lt/) ir ES fondų investicijų svetainėje (www.esinvesticijos.lt) skelbti informaciją apie ES fondų investicijų planavimo procesų eigą, planuojamus finansuoti projektus, jų atrankos tvarką, projektams skirtą finansavimą ir kitą su ES fondų lėšų panaudojimu susijusią informaciją.

 

Informacijos parengimas: Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Jautakis.

 

Informacijos paskelbimas:

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Nerijus Baranauskas.

Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Žemaitienė.

2015-2019

Kasmet paskelbtų dokumentų, teisės aktų procentas – 100 proc.

________________________________________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-130, 2016-02-25, paskelbta TAR 2016-02-26, i. k. 2016-03816

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-130, 2016-02-25, paskelbta TAR 2016-02-26, i. k. 2016-03816

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. ĮV-455 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015-2019 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Anonimiškai elektroniniu būdu ir popierinėmis anketomis

[2] Inicijuojamų skelbti valstybės saugomais kultūros paveldo objektų atrankos kriterijų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮV-56.

[3] Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015-2017 metų Strateginis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-37.

[4] Įgyvendinti istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas (02-04-03-01-01) ir Užtikrinti lituanistikos paveldo įprasminimo projektų įgyvendinimą (02-04-03-01-02)