Suvestinė redakcija nuo 2019-03-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-03-26, i. k. 2014-03499

 

Nauja redakcija nuo 2019-03-16:

Nr. V-257/1-27, 2019-03-12, paskelbta TAR 2019-03-15, i. k. 2019-04177

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIENPINIGIŲ IR GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS IŠLAIDŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO ŽVALGYBOS PAREIGŪNAMS, PASIŲSTIEMS MOKYTIS AR TOBULINTI KVALIFIKACIJOS Į UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJAS

 

2014 m. kovo 26 d. Nr. V-239/1-37

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Žvalgybos pareigūnų, pasiųstų mokytis ar tobulinti kvalifikacijos, aprūpinimo sąlygų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo laikotarpiu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 198 „Dėl Žvalgybos pareigūnų, pasiųstų mokytis ar tobulinti kvalifikacijos, aprūpinimo sąlygų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.2 papunkčiu,

n u s t a t o m e  nuo 31 kalendorinės dienos mokamus šiuos dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidų dydžius žvalgybos pareigūnams, tarnaujantiems pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį ir pasiųstiems mokytis ar tobulinti kvalifikacijos į užsienio valstybių mokymo institucijas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų:

1. 20 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėje normos, kai užsienio valstybėje jie aprūpinami dienpinigiais, tačiau bendra dienpinigių suma negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos dienpinigių toje užsienio valstybėje normos;

2. 100 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėje normos, kai užsienio valstybėje jie neaprūpinami dienpinigiais;

3. iki 100 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėje normos, kai mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo laikotarpiu jie neaprūpinami gyvenamuoju plotu ir šių išlaidų neapmoka priimančioji valstybė.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                         Juozas Olekas

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo

departamento direktorius                                                                                      Gediminas Grina

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Įsakymas

Nr. V-257/1-27, 2019-03-12, paskelbta TAR 2019-03-15, i. k. 2019-04177

Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2014 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-239/1-37 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidų dydžių nustatymo žvalgybos pareigūnams, siunčiamiems mokytis ar tobulinti kvalifikacijos į užsienio valstybių institucijas“ pakeitimo