Suvestinė redakcija nuo 2023-10-06

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11466

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2023 m. birželio 7 d. Nr. 440

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 757, 2023-10-04, paskelbta TAR 2023-10-05, i. k. 2023-19628

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsniu ir 15 straipsnio 14 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 757, 2023-10-04, paskelbta TAR 2023-10-05, i. k. 2023-19628

 

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencijavimo taisykles;

1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašą;

1.3. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą;

1.4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų perėmimo arba išpirkimo tvarkos aprašą.

11. Įgalioti aplinkos ministrą nustatyti įmokų, mokamų garantiniams geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, naudojimo tvarką.

Papildyta punktu:

Nr. 757, 2023-10-04, paskelbta TAR 2023-10-05, i. k. 2023-19628

 

2. Nustatyti, kad geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros išpirkimo, perdavimo procedūros, pradėtos iki šio nutarimo įsigaliojimo, baigiamos pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusias Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo nuostatas.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 88 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                           Ingrida Šimonytė

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 440

redakcija

 

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato dokumentų teikimo ir nagrinėjimo tvarką geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencijai (toliau – licencija) gauti arba pakeisti, licencijų išdavimo, keitimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, licencijos galiojimo panaikinimo, licencijų registravimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros tvarką.

2. Licencijos duomenis ir licencijos būsenos duomenis apie licencijų išdavimą, pakeitimą ir licencijos galiojimo panaikinimą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) įrašo Licencijų informacinėje sistemoje licencijos išdavimo, pakeitimo ir licencijos galiojimo panaikinimo dieną. Įspėjimo apie galimą licencijos panaikinimą duomenys į Licencijų informacinę sistemą nevedami.

3. Juridiniai asmenys, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, regioninis viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas (toliau kartu – geriamojo vandens tiekėjas), valstybės ir savivaldybių institucijos turi teisę atlikti visas Taisyklėse nurodytas procedūras ir formalumus, teikti ir gauti informaciją, susijusią su teisės teikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įgijimu arba paslaugų teikimo veiklos vykdymu, gauti licenciją ar ją pakeisti elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nustatyta tvarka arba tiesiogiai, per atstumą (siunčiant paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, kitomis saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis) kreipdamiesi į valstybės arba savivaldybės institucijas.

4. Visa informacija ir (ar) dokumentai, susiję su licencijos išdavimo procesu – prašymas išduoti licenciją, prašymas pakeisti ir (arba) patikslinti licenciją, sprendimas išduoti licenciją, atsisakyti išduoti licenciją, įspėjimas apie licencijos galiojimo panaikinimą, licencijos galiojimo panaikinimas, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros įvertinimo dokumentas ir kita informacija turi būti vieša, skelbiama Tarybos interneto svetainėje, išskyrus, kai tam tikra informacija ir (arba) dokumentai negali būti skelbiami.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Paslaugų įstatyme ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

II SKYRIUS

Dokumentų teikimAS ir nagrinėjimAS

 

6. Juridinis asmuo, norėdamas gauti, o geriamojo vandens tiekėjas, norėdamas pakeisti licenciją, pateikia Tarybai prašymą išduoti ar pakeisti licenciją (toliau – prašymas).

7. Viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, įsteigtas reorganizavimo būdu pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 14 straipsnio 1 dalį, prašymą pakeisti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo regione licenciją Tarybai pateikia vadovaudamasis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka prie prašymo pridėdamas Taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus.

8. Tarybos nustatytos formos prašyme turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, veiklos, kuria verstis prašoma išduoti licenciją, pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, savivaldybės (savivaldybių) nustatyta viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorija, kurioje bus vykdoma licencijuojama veikla.

9. Kartu su prašymu juridinis asmuo turi pateikti šią informaciją ir dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo atitinka Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus:

9.1. nuosavybės teise priklausančios ar kitaip teisėtai valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros (statiniai, įrenginiai, komunikacijos, vandens ėmimo, gerinimo įrenginiai, siurblinės, vamzdynai, šuliniai, nuotekų surinkimo, laikymo, transportavimo, valymo, tyrimų įrenginiai ir kiti objektai) sąrašą su techniniais rodikliais;

9.2. dokumentus (geriamojo vandens tiekėjo vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros paskutinio ataskaitinio laikotarpio metinę ataskaitą, per paskutinius metus iki kreipimosi dėl licencijos atliktų geriamojo vandens laboratorinių tyrimų protokolus (ne mažiau kaip po du, atliktus pagal programinės priežiūros programą ir nuolatinės priežiūros programą) arba šių tyrimų suvestinę), patvirtinančius, kad tiekiamas geriamasis vanduo atitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus. Kai geriamasis vanduo neatitinka vieno ar kelių cheminių rodiklių ir (arba) papildomų rodiklių ribinių verčių – Nacionalinės visuomenės sveikatos centro leidimą taikyti geriamojo vandens saugos išlygą. Kai geriamasis vanduo neatitinka indikatorinių geriamojo vandens rodiklių – veiklos planą, kuriame numatytos investicinės priemonės geriamojo vandens saugai ir kokybei užtikrinti;

9.3. dokumentus (paskutinio ataskaitinio laikotarpio nuotekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą), patvirtinančius, kad nuotekų tvarkymas atitinka aplinkos ministro tvirtinamame nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus. Kai viršijami taršos leidime ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatyti leistinos taršos (kiekio ir (ar) koncentracijos) normatyvai – taršos mažinimo planą ir veiklos planą, kuriame numatytos investicinės priemonės pažeidimams pašalinti;

9.4. juridinio asmens struktūrą, etatų sąrašą, nurodyti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklos vykdymo ir ataskaitų rengimo, atskiros veiklos apskaitos tvarkymo, vartotojų ir abonentų informavimo ir konsultavimo, skundų ir ginčų dėl veiklos sąlygų nagrinėjimo funkcijas atliekančių darbuotojų skaičių, vardus, pavardes, kontaktinius duomenis (darbo elektroninio pašto adresą ir telefono ryšio numerį), pareigas ir šių darbuotojų pareigų aprašymus;

9.5. dvejų paskutinių ataskaitinių finansinių metų (arba nuo geriamojo vandens tiekėjo veiklos pradžios, jeigu geriamojo vandens tiekėjas veiklą vykdė mažiau negu dvejus finansinius metus) balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis ir pagal Tarybos tvirtinamą geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimo tvarkos aprašą (toliau – Tarybos tvarkos aprašas)  apskaičiuotus finansinio pajėgumo rodiklius.

10. Taryba turi pareigą kreiptis į valstybės institucijas ir įstaigas, įgyvendindama  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas. Valstybės institucijos ir įstaigos, gavusios Tarybos prašymą pateikti pažymą apie juridinį asmenį, pageidaujantį įsigyti ar pakeisti licenciją, privalo per 10 darbo dienų pateikti Tarybai prašyme nurodytus duomenis. Valstybės institucijos ir įstaigos pažymą apie juridinį asmenį, pageidaujantį įsigyti ar pakeisti licenciją, teikia tik tuo atveju, kai atitinkami duomenys nėra paskelbti viešai arba teikiami pagal duomenų teikimo sutartį.

11. Iš juridinio asmens neturi būti reikalaujama pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, kuriuos jis jau yra pateikęs Tarybai, išskyrus, kai Tarybai pateikti duomenys ir (ar) informacija pasikeičia, ir kuriuos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, gali gauti pati Taryba.

 

III SKYRIUS

Licencijų išdavimO, keitimO TVARKA

 

12. Taryba sprendimą išduoti arba pakeisti licenciją grindžia gautais dokumentais, nurodytais Taisyklių 6, 8, 9 ir 10 punktuose. Taryba pagal dokumentuose pateiktus duomenis, vadovaudamasi Tarybos tvarkos aprašu, įvertina, ar juridinio asmens technologiniai, finansiniai ir vadybiniai pajėgumai leidžia vykdyti licencijuojamą veiklą.

13. Licencija išduodama, jeigu juridinis asmuo atitinka visus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

14. Kai viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą vykdo regioninis viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 14 straipsnio 1 dalį, jam išduodama viena licencija aptarnauti regione esančių savivaldybių viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijas.

15. Tarybos išduodamoje licencijoje nurodoma:

15.1. licencijuojama veikla;

15.2. licenciją išdavusi institucija;

15.3. licencijos numeris;

15.4. licencijos turėtojo rekvizitai – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas;

15.5. licencijos išdavimo data;

15.6. teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla.

16. Licencija keičiama vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 28 straipsniu.

 

IV SKYRIUS

įspėjimo apie galimą LICENCIJOS GALIOJIMO PAnaikinimĄ PATEIKIMO IR LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKA, licencijuojamos veiklos priežiūra

 

17. Taryba įspėja geriamojo vandens tiekėją apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 29 straipsniu geriamojo vandens tiekėjui išsiųsdama įspėjimą korespondencijos adresu.

18. Įspėjime apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą nurodomos aplinkybės ir (arba) pažeidimai, dėl kurių geriamojo vandens tiekėjas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, ir terminas, per kurį turi būti pašalintos nustatytų aplinkybių ir (arba) pažeidimų priežastys. .

19. Pašalinęs Tarybos nustatytas aplinkybes ir (arba) pažeidimus per Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus, geriamojo vandens tiekėjas privalo pateikti Tarybai dokumentus, įrodančius, kad Tarybos įspėjime dėl galimo licencijos galiojimo panaikinimo nurodytos aplinkybės ir (arba) pažeidimai pašalinti.

20. Taryba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, įrodančių, kad pašalintos Tarybos įspėjime dėl galimo licencijos galiojimo panaikinimo nurodytos aplinkybės ir (arba) pažeidimai, gavimo dienos šią informaciją patikrina ir, jeigu paaiškėja, kad geriamojo vandens tiekėjas nepašalino Tarybos nustatytų aplinkybių ir (arba) pažeidimų, priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą nurodydama tokio sprendimo motyvus ir įsigaliojimo datą. Jeigu paaiškėja, kad geriamojo vandens tiekėjas pašalino Tarybos nustatytas aplinkybes ir (arba) pažeidimus, Taryba informuoja geriamojo vandens tiekėją apie aplinkybių ir (arba) pažeidimų pašalinimą.

21. Geriamojo vandens tiekėjas, kuris planuoja nutraukti licencijuojamą veiklą, apie numatomą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo nutraukimą privalo raštu pranešti abonentams, vartotojams ir Tarybai likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki numatomo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo nutraukimo. Taryba gautą informaciją raštu per 5 darbo dienas perduoda savivaldybės vykdomajai institucijai, kurios teritorijoje geriamojo vandens tiekėjas vykdo licencijuojamą veiklą, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai. Taryba, likus 30 kalendorinių dienų iki numatomos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo nutraukimo dienos, pradeda licencijos galiojimo panaikinimo procedūras.

22. Geriamojo vandens tiekėjas apie jam pradėtas likviduojamo juridinio asmens procedūras privalo raštu pranešti Tarybai tą pačią dieną, kai priimamas sprendimas dėl juridinio asmens likvidavimo. Taryba, gavusi informaciją, per 30 kalendorinių dienų pradeda licencijos galiojimo panaikinimo procedūras, gautą informaciją raštu per 5 darbo dienas perduoda savivaldybės vykdomajai institucijai, kurios teritorijoje geriamojo vandens tiekėjas vykdo licencijuojamą veiklą, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Aplinkos ministerijai. Geriamojo vandens tiekėjas privalo abonentams ir vartotojams raštu pranešti apie priimtą sprendimą dėl juridinio asmens likvidavimo per 1 mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

23. Taryba prižiūri, kaip geriamojo vandens tiekėjas laikosi licencijuojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklos sąlygų, vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 26, 34 ir 37 straipsnių nuostatomis ir Viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnio nuostatomis.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

24. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimais. Dokumentai  saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

25. Taryba asmens duomenis tvarko vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencijavimą. Taryba imasi tinkamų priemonių duomenų subjekto teisėms pagal Reglamentą (ES) 2016/679 įgyvendinti ir informuoja duomenų subjektą apie jo prašymo įgyvendinti savo teises eigą. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka reglamentuota Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje apraše, patvirtintame Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. O1E-157 „Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje aprašo patvirtinimo“.

 

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2023 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 440

redakcija)

 

 

GERIAMOJO vandens tiekimo IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS sutarties standartinIŲ sąlygŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešųjų sutarčių dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, nuotekų transportavimo paslaugų teikimo (toliau – sutartis) sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarką bei jų keitimo ar nutraukimo sąlygas ir tvarką, sutarties galiojimo terminą, abonento ir vartotojo atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, nuotekų transportavimo paslaugų tvarką, geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribą, nuotekų atidavimo ribą, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekio nustatymo tvarką, mėginių ėmimo tvarką ir vietą, šalių teises ir pareigas, pretenzijų teikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarką.

2. Sutartyje, be Apraše nustatytų sąlygų, gali būti ir individualiai šalių aptartų sąlygų, neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymui, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui ir kitiems geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams. Sutarties šalys negali nustatyti tokių sutarties sąlygų, kurios pablogintų vartotojo padėtį, nustatytą Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

3. Apraše vartojama sąvoka:

3.1. Faktinio nuotekų užterštumo nustatymo sistema – sistema mėginiams, kurie bus tiriami laboratorijoje, imti nustatytu režimu ir (arba) tam tikrų teršalų parametrams nenutrūkstamai matuoti.

3.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, Geriamojo vandens įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

II SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMO, ĮSIGALIOJIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA, KEITIMO AR NUTRAUKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

4. Sutartyje turi būti nurodytos sutarties šalys ir jų rekvizitai:

4.1. geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas arba viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, arba regioninis viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, arba garantinis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas (toliau – geriamojo vandens tiekėjas) (pavadinimas, juridinio asmens kodas, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencijos numeris ir išdavimo data, buveinės adresas, telefonas, elektroninis paštas), jo įgaliotas sudaryti sutartį atstovas (vardas, pavardė) ir atstovavimą patvirtinančių dokumentų duomenys (dokumento pavadinimas, data, numeris);

4.2. paviršinių nuotekų tvarkytojas (pavadinimas, juridinio asmens kodas, Aplinkos apsaugos agentūros išduoto taršos leidimo ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo numeris, išdavimo data, išleistuvo, per kurį bus išleidžiamos konkretaus abonento paviršinės nuotekos, numeris, buveinės adresas, telefonas, elektroninis paštas), jo įgaliotas sudaryti sutartį atstovas (vardas, pavardė) ir atstovavimą patvirtinančių dokumentų duomenys (dokumento pavadinimas, data, numeris);

4.3. nuotekų transportavimo paslaugas teikiantis asmuo (pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefonas, elektroninis paštas arba fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas);

4.4. abonentas:

4.4.1. fizinis asmuo (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninis paštas);

4.4.2. juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, korespondencijos adresas, jeigu skiriasi nuo buveinės adreso, telefonas, elektroninis paštas), jo įgaliotas sudaryti sutartį atstovas (vardas, pavardė) ir atstovavimą patvirtinančių dokumentų duomenys (dokumento pavadinimas, data, numeris);

4.5. vartotojo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninis paštas;

4.6. individualiųjų nuotekų turėtojas:

4.6.1. fizinis asmuo (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninis paštas);

4.6.2. juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, korespondencijos adresas, jeigu skiriasi nuo buveinės adreso, telefonas, elektroninis paštas).

5. Sutartis sudaroma su Aprašo 4.4 ir 4.5 papunkčiuose nurodytais abonentais ir vartotojais, kurie turi geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir nustatytus techninius reikalavimus atitinkančias geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius, teisės aktų, reglamentuojančių statybą ir geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, nustatyta tvarka prijungtus prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

6. Sutartis sudaroma su Aprašo 4.6 papunktyje nurodytais individualiųjų nuotekų turėtojais dėl nuotekų transportavimo paslaugų teikimo.

7. Sutartis dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sudaroma su Aprašo 4.4 papunktyje nurodytais abonentais, kurie turi paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius, prijungtus prie paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip jo valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, arba išleidžia paviršines nuotekas į kitą teritoriją, iš kurios šios nuotekos patenka į paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančią ar kitaip jo valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

8. Abonentas, sudarydamas sutartį dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų, turi pateikti paviršinių nuotekų tvarkytojui šiuos dokumentus:

            8.1. žemės sklypo, kuris nuosavybės teise priklauso jam ar kitaip teisėtai jo valdomas ir kuriame paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra prijungta prie paviršinių nuotekų tvarkytojo infrastruktūros, pagal Nekilnojamojo turto registro (toliau Registras) duomenis parengtą Registro išrašo kopiją, jeigu žemės sklypas suformuotas ir įregistruotas;

            8.2. žemės sklypo schemos su skirtingos teritorijos dangos išdėstymu ir plotais kopiją, pastatų stogų plotą;

8.3. paviršinių nuotekų valymo įrenginių, esančių žemės sklype, techninės dokumentacijos kopiją.

9. Sutartis su abonentu arba vartotoju dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo gali būti sudaroma, kai dėl techninių priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų.

10. Prašymą sudaryti sutartį geriamojo vandens tiekėjui abonentas ir vartotojas pateikia raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis.

11. Prašymą sudaryti sutartį paviršinių nuotekų tvarkytojui abonentas pateikia raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis.

12. Abonentas, vartotojas, individualiųjų nuotekų turėtojas prašymą sudaryti sutartį dėl nuotekų transportavimo paslaugų teikimo pateikia raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis geriamojo vandens tiekėjui arba nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui.

13. Aprašo 10–12 punktuose pateikti prašymai išnagrinėjami ir atsakymas pateikiamas per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos prašyme nurodytu būdu. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikto prašymo gavimo diena laikoma pirma darbo diena po jo išsiuntimo elektroninių ryšių priemonėmis dienos.

14. Kiekvienai pasirašytai sutarčiai geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas, nuotekų transportavimo paslaugas teikiantis asmuo suteikia numerį ir sutartyje nurodo jos sudarymo vietą ir datą.

15. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną, jeigu nenurodoma kita įsigaliojimo data, ir laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu šalys nesusitaria kitaip.

16. Sutartis gali būti pakeista abonento, vartotojo, individualiųjų nuotekų turėtojo, geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančio asmens abipusiu rašytiniu susitarimu. Taip pat sutartis gali būti pakeista geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo vienašaliu pranešimu apie iš naujo nustatytą abonentui leidžiamą išleisti nuotekų, paviršinių nuotekų užterštumą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 39 straipsnio 20 dalies 2 ir 5 punktuose nustatytais atvejais. Iš naujo nustatytas abonentui leidžiamas išleisti nuotekų, paviršinių nuotekų užterštumas taikomas nuo geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo vienašalio pranešimo gavimo dienos.

17. Sutartis gali būti vienašališkai nutraukta geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punkte  nustatytais atvejais. Apie numatomą vienašališką sutarties nutraukimą abonentui pranešama raštu ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki numatomo sutarties nutraukimo. 

18. Geriamojo vandens tiekėjas, vadovaudamasis Aprašo nuostatomis, turi teisę nustatyti bendrąsias sutarčių sąlygas, taikomas vartotojams, abonentams, individualiųjų nuotekų turėtojams, ir viešai paskelbti jas savo interneto svetainėje.

 

III SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

19. Geriamojo vandens tiekėjas pagal sutartį tiekia abonentui ir vartotojui iki sutartyje nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir ties sutartyje nustatyta nuotekų atidavimo riba priima iš abonento sutartyje nustatyto užterštumo nuotekas (išskyrus paviršines nuotekas). Iš vartotojo priimamoms nuotekoms užterštumo ribos nenustatomos.

20. Abonentas siųsdamas raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis prašymą sudaryti sutartį turi pranešti geriamojo vandens tiekėjui apie jo veiklos metu labiausiai tikėtiną, dažniausiai gamybos procese pasitaikančią nuotekose esančių teršalų koncentraciją, sudėtį, prioritetines ir kitas pavojingas medžiagas ir planuojamų išleisti nuotekų kiekį. Abonento ir geriamojo vandens tiekėjo sudarytoje sutartyje nurodomas geriamojo vandens tiekėjo nustatytas abonentui leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas ir nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, kontroliuojamos teršiančios medžiagos ir preparatai. Abonentas, neįsirengęs faktinį nuotekų užterštumą nustatančių sistemų, moka už sutartyje nustatyto leidžiamo išleidžiamų nuotekų užterštumo nuotekų tvarkymą.

21. Abonento ir paviršinių nuotekų tvarkytojo sudarytoje sutartyje nurodomas abonentui leidžiamas išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas.

22. Abonentui leidžiamą išleidžiamų nuotekų užterštumą, taip pat nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, ir kontroliuojamas teršiančias medžiagas geriamojo vandens tiekėjas nustato atsižvelgdamas į visus šiuos kriterijus: abonento išleidžiamų nuotekų kiekį, teršiančių medžiagų koncentracijas, abonento gamybinės veiklos pobūdį, jų pačių eksploatuojamų nuotekų valymo įrenginių projektinį pajėgumą ir jo panaudojimo lygį, taip pat valant nuotekas susidarančio dumblo kokybinius rodiklius, vadovaudamasis aplinkos ministro tvirtinamo nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais.

23. Abonentui leidžiamą išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumą, kontroliuojamas teršiančias medžiagas paviršinių nuotekų tvarkytojas  nustato atsižvelgdamas į visus šiuos kriterijus: abonento išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį, teršalų koncentracijas, teritorijos naudojimo pobūdį, jo paties eksploatuojamos paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos galimybes ar eksploatuojamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių projektinį pajėgumą, vadovaudamasis aplinkos ministro tvirtinamo paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais.

24. Geriamojo vandens tiekėjas ir paviršinių nuotekų tvarkytojas, kontroliuodami sutartinių įsipareigojimų vykdymą, atlieka į jų eksploatuojamus tinklus išleidžiamų nuotekų (ir paviršinių) laboratorinę kontrolę arba organizuoja šių tyrimų atlikimą laboratorijose, turinčiose Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (toliau – Aplinkos apsaugos agentūros leidimas).

25. Abonentas ir geriamojo vandens tiekėjas gali sutartyje nurodyti, kad nuotekų mėginius nuotekų paslaugų kainoms nustatyti, tai yra pagal kurių tyrimų rezultatus bus atsiskaitoma už nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, tuo pačiu metu paimtų geriamojo vandens tiekėjo ir Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atstovai su sąlyga, kad mėginiai bus paimti, laikomi, transportuojami, ruošiami ir tiriami vienodomis sąlygomis ir metodais. Gavus skirtingus nuotekų tyrimo rezultatus, abiejų laboratorijų tyrimų rezultatai  susumuojami ir išvedamas bendras rezultatų vidurkis, kuris bus laikomas tinkamai nustatytu nuotekų mėginio laboratorinio tyrimo rezultatu. Pagal išvestą bendrą rezultatų vidurkį abonentas atsiskaito su geriamojo vandens tiekėju, iki bus paimtas kitas nuotekų mėginys. Už Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atliktus tyrimus moka abonentas.

26. Geriamojo vandens tiekėjas ir paviršinių nuotekų tvarkytojas, atlikę nuotekų, paviršinių nuotekų tyrimą ir nustatę, kad viršytas sutartyje geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo nustatytas abonentui leidžiamas išleidžiamų nuotekų, paviršinių nuotekų užterštumas, kitą darbo dieną elektroniniu paštu ar kitomis ryšių priemonėmis, nurodytomis sutartyje, abonentui praneša apie tyrimo rezultatus. Jeigu nuotekų tyrimai atliekami Aprašo 25 punkte nurodytoje laboratorijoje, abonentas, gavęs tyrimo rezultatus, kitą darbo dieną pateikia juos geriamojo vandens tiekėjui sutartyje nurodytomis ryšių priemonėmis.

27. Abonentas, pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo viršytas sutartyje nustatytas geriamojo vandens tiekėjo nustatytas abonentui leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas, elektroniniu paštu ar kitomis ryšių priemonėmis, nurodytomis sutartyje, kreipiasi į geriamojo vandens tiekėją dėl pakartotinio nuotekų mėginio paėmimo ir tyrimo atlikimo. Už pakartotinį nuotekų mėginių paėmimą ir tyrimo atlikimą moka abonentas. Pakartotinai nuotekų mėginiai paimami arba pradedami imti per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo. Laikotarpis, kai viršijamas sutartyje nustatytas abonentui leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, nustatytas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 39 straipsnio 20 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose.

28. Paviršinių nuotekų tvarkytojas pagal sutartį ties sutartyje nustatyta paviršinių nuotekų atidavimo riba priima iš abonento sutartyje nustatyto užterštumo paviršines nuotekas.

29. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantis asmuo pagal sutartį priima iš individualiųjų nuotekų turėtojo nuotekas ir (arba) nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą), iš abonento – sutartyje nustatyto užterštumo nuotekas ir (ar) nuotekas valant susidariusias atliekas (dumblą). Iš vartotojo priimamoms nuotekoms užterštumo ribos nenustatomos.

30. Jeigu asmuo nėra pasirašęs su geriamojo vandens tiekėju sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau jam nuosavybės teise priklausantys ar kitaip jo valdomi ir (arba) naudojami geriamojo vandens naudojimo įrenginiai, geriamajam vandeniui tiekti reikalingos komunikacijos ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginiai Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, aplinkos ministro patvirtintose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse ir naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų apraše nustatyta tvarka yra prijungti prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, turi teisę išleisti nuotekas į geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, laikoma, kad sutartis sudaryta. Jeigu asmuo nėra pasirašęs su paviršinių nuotekų tvarkytoju sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau naudojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas įstatymų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių paviršinių nuotekų tvarkymą, nustatyta tvarka paviršinės nuotekos išleidžiamos į paviršinių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, laikoma, kad sutartis sudaryta.

31. Geriamojo vandens tiekėjas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas teikia vadovaudamasis aplinkos ministro patvirtintais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimais, aplinkos apsaugos reikalavimais, sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis higienos normomis.

32. Paviršinių nuotekų tvarkytojas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas teikia vadovaudamasis aplinkos ministro patvirtintais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimais, aplinkos apsaugos reikalavimais.

33. Geriamojo vandens tiekėjas geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą abonentui ir vartotojui gali nutraukti, sustabdyti šiais atvejais:

33.1. dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinio remonto ir (arba) naujų infrastruktūros objektų prijungimo. Apie planinio remonto ir (arba) naujų infrastruktūros objektų prijungimą informuojama aplinkos ministro tvirtinamuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimuose nustatyta tvarka;

33.2. kai geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą būtina sustabdyti siekiant išvengti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos arba šią avariją likviduoti, taip pat kai geriamojo vandens tiekėjas arba Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustato tiekiamo geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimą, jeigu geriamojo vandens vartojimas ir (ar) nuotekų išleidimas kelia riziką žmonių sveikatai ir gyvybei, nesuderinęs su abonentu ir vartotoju ar iš anksto jų neįspėjęs. Šiuo atveju geriamojo vandens tiekėjas apie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymą turi informuoti abonentą ir vartotoją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, trumpąja žinute (SMS) ar elektroniniu paštu, iškabindamas pranešimą daugiabučių namų skelbimų lentose ir nurodydamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymo priežastis ir trukmę;

33.3. jeigu abonentas ir vartotojas neapmoka sąskaitos už geriamąjį vandenį ir (arba) nuotekų tvarkymą daugiau kaip 45 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo atsiskaitymo termino paskutinės dienos, ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo geriamojo vandens tiekimo sustabdymo raštu įspėjęs įsiskolinusį abonentą ir vartotoją;

33.4. abonento ar vartotojo prašymu, pateiktu raštu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymo ir (ar) nutraukimo;

33.5. jei nustatoma, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros gedimas yra ne geriamojo vandens tiekėjui, bet abonentui ar vartotojui nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomuose geriamojo vandens naudojimo įrenginiuose, geriamajam vandeniui tiekti reikalingose komunikacijose ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginiuose. Šiuo atveju geriamojo vandens tiekėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 6 valandas nuo minėtos infrastruktūros gedimo nustatymo sustabdo geriamojo vandens tiekimą. Geriamojo vandens tiekėjas atnaujina geriamojo vandens tiekimą per vieną darbo dieną nuo raštiško ar elektroninių ryšių priemonėmis gauto abonento ar vartotojo patvirtinimo, kad komunikacijos ir (arba) įrenginiai suremontuoti.

34. Geriamojo vandens tiekėjas, Aprašo 33.1 ir 33.2 papunkčiuose nurodytais atvejais sustabdęs geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą daugiau kaip 12 valandų, turi sudaryti galimybę abonentams ir vartotojams neatlygintinai gauti geriamąjį vandenį (iš vandens kolonėlių, autocisternų, vandens butelių ir panašiai) ir naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis kitais būdais (biotualetais ir panašiai). Jeigu geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas nutrūksta daugiau kaip 12 valandų dėl ne geriamojo vandens tiekėjui, bet kitiems asmenims priklausančios geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, įrenginių ir (ar) komunikacijų gedimo, avarijos ar kitokio pažeidimo, pažeistos infrastruktūros, įrenginių ir (ar) komunikacijų savininkas (toliau – infrastruktūros savininkas) privalo sudaryti galimybę abonentams ir vartotojams neatlygintinai gauti geriamąjį vandenį (iš autocisternų, vandens kolonėlių, vandens butelių ir panašiai) ir (ar) naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis kitais būdais (biotualetais ir panašiai). Jeigu šiuo atveju minėtos infrastruktūros savininkas per 24 valandas nesudaro galimybės abonentams ir vartotojams neatlygintinai gauti geriamąjį vandenį ir (ar) naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis kitu alternatyviu būdu, geriamojo vandens tiekėjas užtikrina alternatyvų geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą kitu būdu abonentams ir vartotojams arba pašalina avariją ar gedimą, tačiau geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo alternatyviais būdais arba avarijos ar gedimo šalinimo sąnaudas apmoka pažeistos infrastruktūros savininkas pagal geriamojo vandens tiekėjo pateiktą sąskaitą, šią jis privalo apmokėti per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo.

35. Daugiabučio namo atskiriems butams ar kitoms patalpoms Aprašo 33.3 ir 33.4  papunkčiuose nustatytais atvejais sustabdyti galima tik geriamojo vandens tiekimą ir tik tuo atveju jeigu tai nesutrukdys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gauti kitų to namo butų gyventojams ar kitų patalpų naudotojams.

36. Paviršinių nuotekų tvarkytojas gali nutraukti, sustabdyti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą abonentui šiais atvejais:

36.1. dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinio remonto ir (arba) naujų infrastruktūros objektų prijungimo. Apie planinio remonto ir (arba) naujų infrastruktūros objektų prijungimą informuojama aplinkos ministro tvirtinamuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimuose nustatyta tvarka;

36.2. kai paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą būtina sustabdyti siekiant išvengti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos arba šią avariją likviduoti, nesuderinęs su abonentais ar iš anksto jų neįspėjęs;

36.3. kai paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą būtina sustabdyti siekiant išvengti gamtinės aplinkos taršos abonento avarinės ar kitu taršos atveju (avarija, įrenginių gedimai, pavojingų medžiagų ar cheminių skysčių patekimas ant dangos, nuo kurios surenkamos paviršinės nuotekos), nesuderinęs su abonentais ar iš anksto jų neįspėjęs;

36.4. jei nustatoma, kad gedimas yra ne paviršinių nuotekų tvarkytojui, bet abonentui priklausančiuose paviršinių nuotekų šalinimo įrenginiuose. Šiuo atveju abonentas juos suremontuoja. Paviršinių nuotekų tvarkytojas atnaujina paviršinių nuotekų tvarkymą per vieną darbo dieną nuo raštiško ar elektroninių ryšių priemonėmis gauto abonento patvirtinimo, kad paviršinių nuotekų įrenginiai suremontuoti;

36.5. jeigu abonentas neapmoka sąskaitos už paviršinių nuotekų tvarkymą daugiau kaip 45 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo atsiskaitymo termino paskutinės dienos, ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo paviršinių nuotekų priėmimo tvarkyti sustabdymo raštu įspėjęs įsiskolinusį abonentą;

36.6. abonento prašymu, pateiktu raštu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymo ar nutraukimo.

37. Paviršinių nuotekų tvarkytojas Aprašo 36.2 ir 36.3 papunkčiuose nurodytais atvejais apie paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymą turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną informuoti abonentą nurodęs paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sustabdymo priežastis ir trukmę.

 

IV SKYRIUS

ABONENTO IR VARTOTOJO ATSISKAITYMAS UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS, SUVARTOTO GERIAMOJO VANDENS IR IŠLEISTŲ NUOTEKŲ KIEKIO NUSTATYMO TVARKA

 

38. Abonentai ir vartotojai už sunaudotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito geriamojo vandens tiekėjams Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu  patvirtintame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše nustatyta tvarka.

39. Abonentai už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito paviršinių nuotekų tvarkytojams šiuo Vyriausybės nutarimu patvirtintame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše nustatyta tvarka.

40. Vartotojas, abonentas, individualiųjų nuotekų turėtojas apmoka mokėjimo dokumentą pasirinktu priimtiniausiu būdu, nustatytu šiuo Vyriausybės nutarimu patvirtintame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 10 punkte.

41. Vartotojai, kuriems dėl techninių priežasčių  nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal šiame punkte nustatytas formules:

 

S=K×G, kur:

 

S – vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis kub. metrais;

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis kub. metrais vienam gyventojui;

G – vartotojo bute ar kitose gyvenamosiose patalpose deklaruotų asmenų skaičius, gautas iš valstybės įmonės Registrų centro pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis parengtą informaciją apie gyvenamosiose patalpose gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių, vienetais;

 

K=(P:V):12, kur:

 

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis kub. metrais vienam gyventojui;

P – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės veiklos teritorijoje patiekto gyventojams per kalendorinius metus geriamojo vandens kiekis kub. metrais;

V geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės veiklos teritorijoje centralizuotąja geriamojo vandens tiekimo  sistema gaunančių gyventojų skaičius vienetais.

42. Abonentai, kuriems dėl techninių priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal duomenis, gautus vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2.

43. Vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja kiekvienais metais iki vasario 1 d. ir skelbia savo interneto svetainėje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės.

44. Registruoto laiško gavimo diena laikoma  diena, kurią abonentas ar vartotojas pasirašo pašto darbuotojo pateiktame lape, kai jam įteikiamas laiškas. Jeigu abonentas ar vartotojas atsisako pasirašyti pašto darbuotojo pateiktame lape arba nepasiima registruoto laiško, registruotas laiškas laikomas gautu praėjus 60 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo abonentui ar vartotojui.

 

V SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

45. Geriamojo vandens tiekėjas turi teisę:

45.1. kartu su bendrojo naudojimo objektų administratoriumi ar daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos atstovu, ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotu asmeniu surašydami geriamojo vandens tiekėjo patvirtintos formos aktą konstatuoti faktą, kad dėl techninių priežasčių neįmanoma įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaiso;

45.2. aplinkos ministro tvirtinamose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka atjungti savavališkai prijungtus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius nuo geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

45.3. reikalauti iš abonento ar vartotojo sumokėti už laikino atjungimo (prijungimo) paslaugą kainą, apskaičiuotą pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodiką, kai sustabdo geriamojo vandens tiekimą dėl vartotojo ar abonento pradelsto atsiskaitymo už geriamąjį vandenį ir (arba) nuotekų tvarkymą arba sustabdo, nutraukia geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą abonento ar vartotojo prašymu.

46. Geriamojo vandens tiekėjas privalo:

46.1. užtikrinti, kad abonentui ir vartotojui tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės parametrai atitiktų Geriamojo vandens įstatymo bei geriamojo vandens saugą ir kokybę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

46.2. sudaryti sąlygas vartotojui atskirai deklaruoti kiekvieno geriamojo vandens apskaitos prietaiso ir (ar) nuotekų apskaitos prietaiso rodmenis;

46.3. užtikrinti, kad įrengtų geriamojo vandens apskaitos ir nuotekų apskaitos prietaisų techninė būklė atitiktų teisės aktų reikalavimus, reguliuojančius metrologinį reglamentavimą, o matavimai būtų reikalaujamo tikslumo, ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka organizuoti metrologinę patikrą;

46.4. keisti geriamojo vandens apskaitos prietaisus ir nuotekų apskaitos prietaisus, kurių metrologinė patikra yra pasibaigusi, naudotais ar naujais metrologiškai patikrintais prietaisais;

46.5. atlikęs nuotekų tyrimą ir nustatęs, kad viršytas sutartyje geriamojo vandens tiekėjo nustatytas abonentui leidžiamas išleistų nuotekų užterštumas, kitą darbo dieną elektroniniu paštu ar kitomis ryšių priemonėmis, nurodytomis sutartyje, abonentui pranešti apie tyrimo rezultatus.

47. Kitos Apraše nenurodytos geriamojo vandens tiekėjo teisės ir pareigos nustatytos Geriamojo vandens įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, šiuo Vyriausybės nutarimu patvirtintose Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse, aplinkos ministro tvirtinamose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymą.

48. Paviršinių nuotekų tvarkytojas turi teisę aplinkos ministro tvirtinamose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka atjungti savavališkai prijungtus paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius nuo paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

49. Paviršinių nuotekų tvarkytojas privalo užtikrinti, kad abonentui teikiamos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos atitiktų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir aplinkos ministro tvirtinamo paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

50. Kitos Apraše nenurodytos paviršinių nuotekų tvarkytojo teisės ir pareigos nustatytos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, aplinkos ministro tvirtinamose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse ir kituose nuotekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

51. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys privalo:

51.1. užtikrinti, kad nuotekos ir (ar) nuotekas valant susidarančios atliekos (dumblas) būtų saugiai transportuojamos ir atiduodamos į geriamojo vandens tiekėjo valdomus nuotekų valymo įrenginius;

51.2. teikti individualių nuotekų turėtojams informaciją apie surinktų ir transportuotų nuotekų ir (ar) nuotekas valant susidarančių atliekų (dumblo) kiekį.

52. Abonentas ir vartotojas turi teisę:

52.1. reikalauti iš geriamojo vandens tiekėjo, kad šis užtikrintų nepertraukiamą aprūpinimą Apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis;

52.2. abonentai – reikalauti, kad paviršinių nuotekų tvarkytojas užtikrintų aprūpinimą Apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiomis paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugomis;

52.3. aplinkos ministro tvirtinamose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimuose nustatyta tvarka gauti iš geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo informaciją apie tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę, jų pablogėjimą, paviršinių nuotekų tvarkymą, avarijas, planuojamus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkius ir kitus pokyčius, galinčius turėti įtakos abonentų ir vartotojų sveikatai ir gyvenimo kokybei, geriamojo vandens naudojimą, nuotekų (ir paviršinių nuotekų) tvarkymą, saugų ir efektyvų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimą ir plėtrą, geriamojo vandens, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, abonentams ir vartotojams teikiamas paslaugas;

52.4. prašyti geriamojo vandens tiekėją per 10 darbo dienų atlikti neeilinę geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų metrologinę patikrą, jeigu įtaria, kad naudojamas geriamojo vandens apskaitos prietaisas ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisas neatitinka jiems nustatytų reikalavimų; nuėmus geriamojo vandens apskaitos prietaisą, turi būti patikrinama, ar neužterštas mechaninėmis dalelėmis apsauginis tinklelis. Jeigu atlikus neeilinę patikrą nustatoma, kad apsauginis tinklelis nebuvo užterštas ir geriamojo vandens apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, geriamojo vandens tiekėjo patirtas neplaninės patikros sąnaudas turi apmokėti abonentas ar vartotojas. Kai neeilinės geriamojo vandens apskaitos prietaiso metrologinės patikros metu nustatoma, kad neteisingi minėto apskaitos prietaiso rodmenys ar apsauginis tinklelis užterštas ir dėl to išmatuotas padidėjęs geriamojo vandens kiekis, geriamojo vandens tiekėjas atlygina abonentui ar vartotojui nuostolius Civiliniame kodekse nustatyta tvarka;

52.5. prašyti geriamojo vandens tiekėją per 3 darbo dienas paimti geriamojo vandens kokybės tyrimus, jeigu įtaria, kad ties geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba geriamasis vanduo neatitinka teisės aktuose nustatytų geriamojo vandens kokybės reikalavimų, išskyrus Geriamojo vandens įstatyme nustatytas išimtis, kai leidžiama tiekti geriamąjį vandenį, kurio vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai viršija teisės aktuose nustatytus toksinius (cheminius) rodiklius. Jeigu patikrinus nustatoma, kad geriamojo vandens kokybė atitinka teisės aktais nustatytus geriamojo vandens kokybės reikalavimus, geriamojo vandens tiekėjo patirtas neplaninės patikros sąnaudas turi apmokėti abonentas ar vartotojas.

53. Abonentas ir vartotojas privalo:

53.1. jeigu sutartyje nenustatyta kitaip, paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio darbo dieną sutartyje nustatyta tvarka pranešti geriamojo vandens tiekėjui geriamojo vandens apskaitos prietaiso ir (arba) nuotekų apskaitos prietaiso rodmenis ir atsiskaityti už suteiktas geriamojo vandens ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas;

53.2. apmokėti geriamojo vandens tiekėjo parengtą sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo jos pateikimo dienos už suteiktą atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugą;

53.3. sugadinę ar pažeidę geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą geriamojo vandens tiekėjui, paviršinių nuotekų tvarkytojui atlyginti padarytus nuostolius, susijusius su geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros atkūrimu;

53.4. užtikrinti patalpose ir (ar) žemės sklype esančio priešgaisrinio vandentiekio įvade ir geriamojo vandens apskaitos prietaiso apvedimo linijose įrengtų priešgaisrinių įrenginių plombų saugumą;

53.5. užtikrinti patalpose ir (ar) teritorijoje esančių geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų ir jų plombų saugumą;

53.6. kai geriamojo vandens apskaitos prietaisas ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas, įrengtas abonento ar vartotojo patalpose, dėl abonento ar vartotojo kaltės yra pažeistas ir (ar) sugadintas, savavališkai nuimtas, atlyginti geriamojo vandens tiekėjui minėtų apskaitos prietaisų įsigijimo ir (ar) įrengimo sąnaudas;

53.7. visiškai atsiskaityti su geriamojo vandens tiekėju už sunaudotą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir nutraukti sutartį, kai patalpas, kurioms tiekiamas geriamasis vanduo ir (arba) teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, perduoda kito asmens nuosavybėn, taip pat pateikti geriamojo vandens tiekėjui savo ir kito teisėto patalpų valdytojo pasirašytą geriamojo vandens apskaitos ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą (toliau – rodmenų aktas); geriamojo vandens tiekėjas, gavęs iš valstybės įmonės Registrų centro duomenis, kad abonentas ar vartotojas perdavė patalpas kito asmens nuosavybėn, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį su patalpas perdavusiu  abonentu ar vartotoju; tokiu atveju sutartis su patalpas perdavusiu abonentu ar vartotoju pripažįstama nutraukta nuo nuosavybės teisės į patalpą   (-as) perdavimo momento, tačiau sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl to, kad neįvykdyta sutartis, ir netesybas; perėmęs iš kito asmens patalpas, pateikti geriamojo vandens tiekėjui pasirašytą rodmenų aktą.

54. Abonentas privalo:

54.1. gavęs nuotekų tyrimo rezultatus iš Aprašo 25 punkte nurodytos laboratorijos, kitą darbo dieną pateikti juos geriamojo vandens tiekėjui sutartyje aptartomis ryšių priemonėmis;

54.2. sutartyje nurodyti mėginių paėmimo vietą, kurioje geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas paims išleidžiamų nuotekų mėginius; įrengti vietą automatiniam nuotekų mėginių semtuvui pastatyti;

54.3. šiuo Vyriausybės nutarimu  patvirtintame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše ir sutartyje nustatyta tvarka privalo atsiskaityti paviršinių nuotekų tvarkytojui už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas;

54.4. visiškai atsiskaityti su paviršinių nuotekų tvarkytoju už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas ir nutraukti sutartį, kai pastatus ar teritoriją, nuo kurios organizuotai surenkamos paviršinės nuotekos, perduoda kito asmens nuosavybėn.

55. Individualiųjų nuotekų turėtojas privalo:

55.1. nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomame žemės sklype užtikrinti privažiavimą prie nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginių;

55.2. sekti nuotekų kaupimo rezervuaro prisipildymą ir laiku atiduoti nuotekas ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą) geriamojo vandens tiekėjui arba geriamojo vandens tiekėjo interneto svetainėje nurodytam nuotekas transportuojančiam asmeniui arba individualiųjų nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginių priežiūrą vykdančiam asmeniui, sudariusiam ir turinčiam galiojančią sutartį su geriamojo vandens tiekėju dėl nuotekų perteklinio dumblo perdavimo geriamojo vandens tiekėjui.

56. Kitos Apraše nenustatytos abonento, vartotojo ir individualiųjų nuotekų turėtojo teisės ir pareigos nustatytos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, aplinkos ministro tvirtinamose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymą.

57. Šalis, nevykdanti pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdanti, atsako Civilinio kodekso nustatyta tvarka ir privalo atlyginti kitos sutarties šalies, taip pat trečiųjų asmenų dėl to  patirtą žalą.

58. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Atleidimo nuo atsakomybės klausimai, susiję su nenugalimos jėgos (force majeure) atsiradimu, sprendžiami teisės aktų, reguliuojančių geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

PRETENZIJŲ TEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

 

59. Sutarties šaliai nevykdant pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų arba netinkamai juos vykdant, kita šalis turi teisę raštu pareikšti jai pretenziją. Šalis, gavusi pretenziją, privalo per 14 kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos ją išnagrinėti, o nustačiusi, kad pretenzijoje nurodyti trūkumai pagrįsti, pašalinti juos ir apie trūkumų pašalinimą ar atsisakymą juos pašalinti, jeigu jie nepagrįsti, pateikti pretenziją pateikusiai šaliai išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagristą dokumentais. Jeigu pretenzijoje nurodytiems trūkumams pašalinti reikia daugiau laiko, pretenziją gavusi šalis turi raštu suderinti trūkumų pašalinimo laiką su pretenziją pateikusia šalimi.

60. Geriamojo vandens tiekėjas sutartyje su vartotojais pateikia šią informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektus, kurie yra kompetentingi spręsti vartojimo ginčus: subjekto pavadinimą, adresą ir interneto svetainės adresą.

61. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

62. Asmens duomenys pagal Aprašą tvarkomi siekiant sudaryti, administruoti, pakeisti ir nutraukti sutartis dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, nuotekų transportavimo paslaugų teikimo ir spręsti ginčus.

 

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2023 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 440

redakcija)

 

 

 

 

ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų (įskaitant paviršines nuotekas) tvarkymo paslaugas, sąlygas ir tvarką, abonento ir vartotojo atsiskaitymą už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, abonentų atsiskaitymą už suteiktas padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo paslaugas, abonento, vartotojo ir individualiųjų nuotekų turėtojo atsiskaitymą už suteiktas nuotekų transportavimo paslaugas, abonentų atsiskaitymą už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekio nustatymo tvarką, kai asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties (toliau – sutartis) arba atsisako ją pasirašyti, bazinį nuotekų užterštumą, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų atsiskaitymo už įvade apskaičiuotą geriamojo vandens kiekį tvarką, atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas būdus.

2. Asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų nustatyta tvarka. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Reglamente (ES) 2016/679.

 

II SKYRIUS

DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ ATSISKAITYMAS UŽ ĮVADE APSKAIČIUOTĄ  GERIAMOJO VANDENS KIEKĮ IR SUVARTOTO GERIAMOJO VANDENS IR IŠLEISTŲ NUOTEKŲ KIEKIO NUSTATYMAS, KAI ASMUO NĖRA PASIRAŠĘS SUTARTIES ARBA ATSISAKO JĄ PASIRAŠYTI

 

4. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas arba viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, arba regioninis viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, arba garantinis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas (toliau kartu – geriamojo vandens tiekėjas), vadovaudamiesi daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 6 dalyje pasirinktu sprendimu, išrašo ir pateikia butų ir kitų patalpų savininkams mokėjimo dokumentus Aprašo 6 punkte nustatytais terminais ir tvarka, jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų ir geriamojo vandens tiekėjo sudarytoje sutartyje nesusitarta dėl kitokios mokėjimo dokumentų pateikimo tvarkos.

5. Kai asmuo nėra pasirašęs sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau teisės aktų, reglamentuojančių geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, nustatyta tvarka yra prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis, o jei teisės aktų, reglamentuojančių geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, nustatyta tvarka nėra įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų – pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį, apskaičiuotą pagal šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašą. Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra nustatyta tvarka įrengtų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui.

 

III SKYRIUS

VARTOTOJO, ABONENTO ATSISKAITYMas UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ tvarkyMo PASLAUGAS

 

6. Geriamojo vandens tiekėjas pagal vartotojo, abonento pateiktus arba paties geriamojo vandens tiekėjo nuskaitytus geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, jeigu tokie įrengti (išskyrus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 9 dalyje nustatytą atvejį), rodmenis mokėjimo dokumentą vartotojui ir abonentui už sunaudotą per sutartyje nurodytą praėjusį ataskaitinį laikotarpį (kuris negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip) geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas išsiunčia laišku, elektroniniu būdu ar kitais sutartyje numatytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio po ataskaitinio laikotarpio 10 kalendorinės dienos. Jeigu sutartis tarp vartotojo arba abonento ir geriamojo vandens tiekėjo nesudaryta, tačiau vartotojas arba abonentas teisės aktų, reglamentuojančių geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, nustatyta tvarka yra prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, laikoma, kad ataskaitinis laikotarpis nuo šių įrenginių prijungimo prie geriamojo vandens tiekėjo naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros yra vienas mėnuo, ir geriamojo vandens tiekėjas mokėjimo dokumentą vartotojui, abonentui išsiunčia laišku arba elektroniniu būdu. Kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma pirma darbo diena po jo išsiuntimo.

7. Geriamojo vandens tiekėjo pateiktą mokėjimo dokumentą vartotojas, abonentas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio po ataskaitinio laikotarpio paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

8. Vartotojas, abonentas, pats pateikiantis geriamojo vandens tiekėjui geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis, privalo tiksliai ir teisingai sutartyje aprašyta tvarka deklaruoti ir pateikti geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis. Jeigu per ataskaitinį laikotarpį abonentas ar vartotojas nepateikia geriamojo vandens tiekėjui geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų (jeigu įrengti) rodmenų, geriamojo vandens tiekėjas apskaičiuoja ataskaitinio mėnesio geriamojo vandens ir nuotekų suvartojimą, ir mokėjimo dokumentą pateikia apskaičiuotą vidutinį vieno mėnesio abonento, vartotojo geriamojo vandens suvartojimą kubiniais metrais. Kiek vidutiniškai geriamojo vandens suvartojama, apskaičiuojama pagal geriamojo vandens tiekėjo apskaičiuotą abonento, vartotojo 12 (dvylikos) kalendorinių mėnesių deklaruotų arba geriamojo vandens tiekėjo atstovo užfiksuotų rodmenų vidurkį. Jei abonentui, vartotojui geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugos teiktos trumpiau kaip 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių, geriamojo vandens ir nuotekų kiekis (jų vidurkis) skaičiuojamas už laikotarpį, kurį faktiškai teiktos paslaugos.

9. Jei sutarties sudarymo metu geriamojo vandens tiekėjui nebuvo pateiktas geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su buvusiu patalpų savininku aktas, vartotojas ar abonentas toliau moka pagal suvartotą geriamąjį vandenį ir (ar) išleistų nuotekų kiekį nuo paskutinių deklaruotų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis.

10. Vartotojas, abonentas mokėjimo dokumentą už sunaudotą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas gali apmokėti pasirinktu atsiskaitymo būdu – internetu, banke, kitoje įmokas priimančioje įstaigoje ar įmonėje, jeigu geriamojo vandens tiekėjo aptarnavimo teritorijoje sudaryta galimybė – geriamojo vandens tiekėjo kasoje, arba pagal bendrąją atsiskaitomąją knygelę ar jos elektroninį atitikmenį. 

11. Vartotojas, abonentas, perdavęs patalpas, kurioms tiekiamas geriamasis vanduo ir (arba) teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, kito asmens nuosavybėn, privalo nuo šių patalpų perdavimo kito asmens nuosavybėn momento apie tai pranešti geriamojo vandens tiekėjui, iki sutarties nutraukimo dienos visiškai su juo atsiskaityti už sunaudotą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir nutraukti sutartį.

 

IV SKYRIUS

ABONENTO ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PADIDĖJUSIOS IR SAVITOSIOS TARŠOS NUOTEKŲ VALYMO PASLAUGAS

 

12. Už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo paslaugas abonentai atsiskaito geriamojo vandens tiekėjui, kuris teikia šias paslaugas.

13. Už padidėjusios taršos nuotekų valymo paslaugas abonentai atsiskaito, kai jų išleidžiamų nuotekų užterštumas viršija bazinį nuotekų užterštumą. Už savitosios taršos nuotekų valymo paslaugas abonentai atsiskaito, kai nuotekų teršalų koncentracija viršija aplinkos ministro tvirtinamame nuotekų tvarkymo reglamente nustatytas ribines koncentracijas medžiagų, išleidžiamų į geriamojo vandens tiekėjo nuotekų surinkimo sistemą, arba medžiagų, kurių ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą nenustatyta, didžiausias leidžiamas koncentracijas šių medžiagų išleidimui į gamtinę aplinką.

14. Abonentas už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų (netaikoma paviršinėms nuotekoms) valymą gali atsiskaityti pagal faktinį nuotekų užterštumą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos tvirtinamame nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Geriamojo vandens tiekėjas  privalo į savo taršos leidimą arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą įrašyti medžiagas, kurias priima iš abonentų ir kurių koncentracija geriamojo vandens tiekėjo išvalytose nuotekose viršija aplinkos ministro tvirtinamame nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytą ribinę koncentraciją į gamtinę aplinką.

15. Bazinis nuotekų, išskyrus paviršines nuotekas, užterštumas, kurį viršijus konkretiems abonentams skaičiuojama papildoma kaina už nuotekų valymą, nustatomas pagal šių teršalų koncentracijas: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) – 350 mg/l, bendras azotas (N) – 50 mg/l, bendras fosforas (P) – 10 mg/l, skendinčios medžiagos (SM) – 350 mg/l.

16. Kai paviršinės nuotekos išleidžiamos į paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, turinčią paviršinių nuotekų valymo įrenginius, bazinis paviršinių nuotekų užterštumas, kurį viršijus konkretiems abonentams skaičiuojama papildoma kaina už paviršinių nuotekų valymą, nustatomas pagal šių teršalų koncentracijas: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS5) – 50 mg/l, skendinčios medžiagos (SM) – 150 mg/l, naftos produktai (NP) – 10 mg/l. Paviršinių nuotekų užterštumas, kurį viršijus abonentams skaičiuojama papildoma kaina už paviršinių nuotekų surinkimą, kai paviršinės nuotekos išleidžiamos į paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, neturinčią paviršinių nuotekų valymo įrenginių, nustatomas pagal šių teršalų koncentracijas: (BDS5) – 23 mg/l, (SM) – 30 mg/l, (NP) – 5 mg/l.

17. Geriamojo vandens tiekėjas mokėjimo dokumentą už abonentui per sutartyje nurodytą ataskaitinį laikotarpį (kuris negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip) suteiktas padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų tvarkymo paslaugas ir suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas išsiunčia laišku, elektroniniu būdu ar kitais sutartyje numatytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 kalendorinės dienos. Mokėjimo dokumente turi būti nurodytas geriamojo vandens tiekėjo priimtų tvarkyti padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų kiekis ir šių paslaugų kaina. Kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma pirma darbo diena po jo išsiuntimo.

18. Geriamojo vandens tiekėjo pateiktą mokėjimo dokumentą abonentas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

19. Abonentas apmokėti mokėjimo dokumentą už suteiktas padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo paslaugas gali pasirinktu atsiskaitymo būdu, nustatytu Aprašo 10 punkte.

 

V SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO PASLAUGAS

 

20. Vartotojai, abonentai, individualiųjų nuotekų turėtojai už nuotekas individualiuose nuotekų kaupimo ar valymo įrenginiuose, individualaus namo nuotekų valyklose ir (arba) nuotekų valymo metu susidariusių atliekų (dumblo) transportavimo paslaugas atsiskaito nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui, kuriam atiduoda nuotekas ir (arba) nuotekų valymo metu susidariusias atliekas (dumblą) transportuoti į geriamojo vandens tiekėjo valdomus ir (arba) naudojamus nuotekų valymo įrenginius. Jeigu nuotekų transportavimo paslaugas teikia geriamojo vandens tiekėjas, abonentai, vartotojai ir individualiųjų nuotekų turėtojai už nuotekas individualiuose nuotekų kaupimo ar valymo įrenginiuose, individualaus namo nuotekų valyklose ir (arba) nuotekų valymo metu susidariusių atliekų (dumblo) transportavimo paslaugas atsiskaito su geriamojo vandens tiekėju.

21. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys privalo nustatyti paimamų transportuoti nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) kiekį ir pagal tai nurodyti abonentui, vartotojui ir individualiųjų nuotekų turėtojui, už kokį paimtų nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) kiekį jis turi atsiskaityti.

22. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys pateikia abonentams, vartotojams ir individualiųjų nuotekų turėtojams mokėjimo dokumentą už nuotekų, surinktų iš individualių nuotekų kaupimo ar valymo įrenginių, individualaus namo nuotekų valyklų ir (arba) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) tvarkymą ir nuotekų transportavimą, kuriame privalo būti nurodytas adresas, data, surinktų nuotekų ir (arba) nuotekų valymo metu susidariusių atliekų (dumblo) kiekis ir šių paslaugų (nuotekų ir (arba) nuotekų valymo metu susidariusių atliekų (dumblo) transportavimo ir tvarkymo) kaina.

23. Vartotojai, abonentai, individualiųjų nuotekų turėtojai mokėjimo dokumentą turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio po ataskaitinio laikotarpio paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

24. Vartotojai, abonentai, individualiųjų nuotekų turėtojai už individualiuose nuotekų kaupimo ir valymo įrenginiuose susidariusių atliekų (dumblo) tvarkymą moka Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą atliekų (dumblo) tvarkymo paslaugų kainą.

25. Geriamojo vandens tiekėjas, priimantis nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų transportuotas nuotekas (dumblą) į nuotekų valymo įrenginius, mokėjimo dokumentą šias paslaugas teikiančiam asmeniui išsiunčia laišku, elektroniniu būdu ar kitais sutartyje numatytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 kalendorinės dienos. Kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma pirma darbo diena po jo išsiuntimo.

26. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys geriamojo vandens tiekėjo pateiktą mokėjimo dokumentą turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio po ataskaitinio laikotarpio paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

27. Vartotojas, abonentas, individualiųjų nuotekų turėtojas,  apmokėti mokėjimo dokumentą, gali pasirinktu atsiskaitymo būdu, nustatytu Aprašo 10 punkte.

 

VI SKYRIUS

ABONENTO ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS

 

28. Abonentas už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito šias paslaugas teikiančiam paviršinių nuotekų tvarkytojui.

29. Paviršinių nuotekų tvarkytojas mokėjimo dokumentą per sutartyje nurodytą praėjusį ataskaitinį laikotarpį (kuris negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip) abonentui išsiunčia laišku, elektroniniu būdu ar kitais sutartyje numatytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio po ataskaitinio laikotarpio 10 kalendorinės dienos. Kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma pirma darbo diena po jo išsiuntimo.

30. Paviršinių nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą abonentas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio po ataskaitinio laikotarpio paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

31. Abonentas, apmokėti  mokėjimo dokumentą už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, gali pasirinktu atsiskaitymo būdu, nustatytu Aprašo 10 punkte.

 

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2023 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 440

redakcija

 

 

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PERĖMIMO ARBA IŠPIRKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų perėmimo arba išpirkimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenims, kurie nėra geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai bei paviršinių nuotekų tvarkytojai, tačiau kuriems nuosavybės teise priklauso geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų (toliau – infrastruktūros objektas) perėmimą, išpirkimą ir perdavimą viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, regioniniam viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui (toliau kartu – viešasis geriamojo vandens tiekėjas), paviršinių nuotekų tvarkytojui.

2. Aprašo nuostatos netaikomos, kai sudaryta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta trišalė ar daugiašalė savivaldybės institucijos, viešojo geriamojo vandens tiekėjo arba paviršinių nuotekų tvarkytojo, objekto statytojo (užsakovo) ir (ar) kito savivaldybės infrastruktūros valdytojo savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme,  Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

II SKYRIUS

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ SAVININKŲ NUSTATYMAS

 

4. Viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas preliminariai nustatęs, kad infrastruktūros objektas gali būti reikalingas ir tinkamas viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, paviršinių nuotekų tvarkymui, kreipiasi į valstybės įmonę Registrų centrą su prašymu pateikti informaciją apie infrastruktūros objekto savininką (vardą, pavardę, jo gyvenamąją vietą arba juridinio asmens pavadinimą ir buveinės adresą).

5. Gavęs iš valstybės įmonės Registrų centro Aprašo 4 punkte nurodytą informaciją, viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas kreipiasi raštu (elektroniniu arba registruotu paštu)  į infrastruktūros objekto savininką pateikdamas prašymą per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos pateikti Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, kurių reikia viešajam geriamojo vandens tiekėjui, paviršinių nuotekų tvarkytojui išvadai dėl infrastruktūros objekto reikalingumo ir tinkamumo viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, paviršinių nuotekų tvarkymui (toliau – išvada) parengti.

6. Jeigu infrastruktūros objekto savininkas neturi arba nepateikia prašomų dokumentų, viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas gali kreiptis dėl informacijos, kurios reikia išvadai dėl infrastruktūros objekto reikalingumo ir tinkamumo viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, paviršinių nuotekų tvarkymui parengti, pateikimo valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ, TEIKIAMŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTO SAVININKŲ INICIATYVA, TEIKIMO TVARKA, DOKUMENTŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

7. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 10 dalyje nurodytais atvejais infrastruktūros objekto savininkas (ar jo įgaliotas atstovas) prašymą pateikia viešajam geriamojo vandens tiekėjui, paviršinių nuotekų tvarkytojui, kurio veiklos teritorijoje yra infrastruktūros objekto savininko prašomas perimti arba išpirkti infrastruktūros objektas.

8. Infrastruktūros objekto savininko (jo įgalioto atstovo) pasirašytame prašyme nurodoma:

8.1. bendra informacija apie infrastruktūros objekto savininką (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, korespondencijos adresas, telefonas ir (arba) elektroninis paštas; juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, buveinė, telefonas ir elektroninis paštas) arba apie infrastruktūros objekto savininko įgaliotą atstovą, jei kreipiamasi per atstovą (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba pavadinimas, kodas, buveinė, elektroninis paštas, telefonas);

8.2. prašymo surašymo data;

8.3. duomenys apie infrastruktūros objektą (unikalus daikto numeris, vieta ir įrengimo data, techninės charakteristikos, įrangos sąrašas);

8.4. siūloma infrastruktūros objekto išpirkimo kaina  ir (arba) perdavimo sąlygos;

8.5. kita, infrastruktūros objekto savininko ar jo įgalioto atstovo nuomone, svarbi informacija.

9. Infrastruktūros objekto savininkas turi pateikti šiuos dokumentus:

9.1. Juridinių asmenų registro išrašą ir įstatus (išskyrus, kai infrastruktūros objekto savininkas yra fizinis asmuo);

9.2. juridinio asmens atitinkamo valdymo organo sprendimą dėl sutikimo parduoti arba perduoti infrastruktūros objektą (išskyrus, kai infrastruktūros objekto savininkas yra fizinis asmuo);

9.3. įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį atstovo teises, jeigu prašymą pateikia infrastruktūros objekto savininko įgaliotas atstovas;

9.4. Nekilnojamojo turto registro duomenų  bazės išrašą apie infrastruktūros objektą;

9.5. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą;

9.6. dokumentus, patvirtinančius, kad nustatytos ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotos žemės sklypams, kuriuose yra parduodamas arba perduodamas infrastruktūros objektas, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos).

10. Infrastruktūros objekto savininkas viešajam geriamojo vandens tiekėjui ar paviršinių nuotekų tvarkytojui pateikia Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų originalus ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus (išrašus) arba elektroniniu paštu pateikia dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu. Jei infrastruktūros objekto savininkas neturi nors vieno Aprašo 9 punkte nurodyto dokumento, jis apie tai informuoja viešąjį geriamojo vandens tiekėją, paviršinių nuotekų tvarkytoją, kuris sprendžia dėl išpirkimo arba perėmimo infrastruktūros objekto be vieno ar daugiau Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų. Jeigu infrastruktūros objekto savininkas pateikia dokumentų originalus, viešojo geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo atsakingas darbuotojas padaro šių dokumentų kopijas ir originalus grąžina infrastruktūros objekto savininkui dokumentų priėmimo metu.

11. Viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas, spręsdami infrastruktūros objekto reikalingumo ir tinkamumo viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, paviršinių nuotekų tvarkymui klausimą, turi teisę:

11.1. prašyti infrastruktūros objekto savininko pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, susijusius su infrastruktūros objekto statyba, įsigijimu ir eksploatavimu;

11.2. patikrinti infrastruktūros objekto techninę būklę.

12. Viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo dienos pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 11 ir 12 dalies nuostatas parengia išvadą ir per 5 darbo dienas nuo jos parengimo raštu (elektroniniu arba registruotu paštu) pateikia ją infrastruktūros objekto savininkui. Jei išvada teigiama, kartu su ja pateikiamas paklausimas, ar infrastruktūros objekto savininkas, susitarus dėl infrastruktūros objekto išpirkimo arba perleidimo sąlygų, sutiktų Aprašo nustatyta tvarka parduoti arba perleisti infrastruktūros objektą viešojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybėn. Gavęs sutikimą, viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas inicijuoja infrastruktūros objekto išpirkimą arba perėmimą.

13. Viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas, pagal Aprašo 12 punkto nuostatas nusprendęs, kad infrastruktūros objektas nereikalingas ir (arba) netinkamas viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, paviršinių nuotekų tvarkymui, per 5 darbo dienas nuo išvados parengimo apie atsisakymą išpirkti arba perimti infrastruktūros objektą raštu (elektroniniu arba registruotu paštu) informuoja infrastruktūros objekto savininką pateikdamas atsisakymo motyvus.

 

IV SKYRIUS

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ VERTĖS IR KAINOS NUSTATYMAS

 

14. Viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas, inicijuodamas infrastruktūros objekto išpirkimą, Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka parenka nepriklausomą turto arba verslo vertintoją šio infrastruktūros objekto vertei nustatyti, išskyrus Aprašo 15.3 papunktyje nustatytą atvejį.

15. Infrastruktūros objektai, viešojo geriamojo vandens tiekėjo pripažinti reikalingais ir tinkamais viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, paviršinių nuotekų tvarkytojo pripažinti reikalingais ir tinkamais paviršinių nuotekų tvarkymui, išperkami už kainą pagal vertę, nustatytą nepriklausomų turto arba verslo vertintojų Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus šiuos atvejus:

15.1. kai infrastruktūros objekto savininko prašyme nurodyta išpirkimo suma yra mažesnė nei vertė, nustatyta nepriklausomų turto arba verslo vertintojų, tokiu atveju infrastruktūros objektas išperkamas pagal savininko prašyme nurodytą išpirkimo kainą;

15.2. kai šalims susitarus infrastruktūros objektas išperkamas už kainą, mažesnę negu nepriklausomo turto arba verslo vertintojų nustatyta infrastruktūros objekto vertė;

15.3. kai šalims susitarus ketinamo išpirkti infrastruktūros objekto sandorio vertė neviršija viešojo geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo nusistatytos minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės.

 

V SKYRIUS

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IŠPIRKIMAS ARBA PERĖMIMAS, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

16. Viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo turto vertinimo ataskaitos gavimo dienos infrastruktūros objekto savininkui raštu (elektroniniu arba registruotu paštu) pateikia pasiūlymą sudaryti infrastruktūros objekto pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – pirkimo–pardavimo sutartis) ir nurodo siūlomą infrastruktūros objekto pirkimo kainą.

17. Aprašo 15.3 papunktyje nustatytu atveju viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas infrastruktūros objekto savininkui raštu (elektroniniu arba registruotu paštu) pateikia pasiūlymą sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį ir nurodo siūlomą infrastruktūros objekto pirkimo kainą.

18. Šalims sutarus dėl infrastruktūros objekto pirkimo–pardavimo sąlygų, viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas ir infrastruktūros objekto savininkas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Aprašo 16 ir 17 punktuose nustatytų pasiūlymų išsiuntimo dienos sudaro pirkimo–pardavimo sutartį.

19. Jei infrastruktūros objekto savininkas atsisako parduoti infrastruktūros objektą už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą infrastruktūros objekto vertę, jis turi atlyginti viešojo geriamojo vandens tiekėjo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo patirtas turto vertinimo išlaidas, jei infrastruktūros objekto vertinimas atliktas gavus infrastruktūros objekto savininko prašymą išpirkti iš jo infrastruktūros objektą.

20. Už išperkamą infrastruktūros objektą viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas su savininkais atsiskaito pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais terminais ir būdu.

21. Šalims susitarus, kad infrastruktūros objektas perduodamas viešojo geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybėn neatlygintinai, viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas ir infrastruktūros objekto savininkas sudaro sutartį, ją pasirašo viešasis geriamojo vandens tiekėjas ar paviršinių nuotekų tvarkytojas ir infrastruktūros objekto savininkas. Pasirašant sutartį susitariama, kad ji yra ir infrastruktūros objekto perdavimo–priėmimo aktas. Infrastruktūros objektas savininko perduodamas, o viešojo geriamojo vandens tiekėjo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo perimamas sutartyje nustatytu terminu ir būdu.

22. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

23. Asmens duomenys pagal Aprašą tvarkomi siekiant išpirkti, perduoti, perimti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 757, 2023-10-04, paskelbta TAR 2023-10-05, i. k. 2023-19628

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo