Įsakymas netenka galios 2021-10-07:

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-211 (1.4), 2021-10-06, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20974

Dėl 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 2V-179 (1.4) „Dėl Rekomendacijų dėl duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-08-05 iki 2021-10-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-05, i. k. 2018-00267

 

Nauja redakcija nuo 2019-04-03:

Nr. 2V-76 (1.4), 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05228

 

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL DUOMENŲ APIE NEAKTYVIUS JAUNUS ŽMONES SAVIVALDYBĖSE RINKIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 14 d. Nr. 2V-179 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-254 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina 1.1. papunktyje nurodytas priemones „įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas“ bei 1.5. papunktyje numatytą priemonę „Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politikai tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje, inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones“ ir siekdamas efektyvinti duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo tvarką,

t v i r t i n u Rekomendacijas dėl duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Jonas Laniauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. balandžio 1 d. įsakymu 

Nr. 2V-76 (1.4)

 

REKOMENDACIJOS DĖL Duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.        Duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos) nustatomos rekomendacijos dėl neaktyvių jaunų žmonių grupių, apie kuriuos renkama informacija, apibrėžimo, šią informaciją teikiančių subjektų nustatymo, informacijos rinkimo, apskaičiavimo ir teikimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) tvarka.

2.        Rekomendacijose vartojamos sąvokos:

2.1.     Savivaldybėje gyvenantis neaktyvus jaunas žmogus – neaktyvus jaunas žmogus, deklaravęs savo gyvenamąją vietą toje savivaldybėje arba įtrauktas į Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

2.2.     Neaktyvus jaunas žmogus – nesimokantis, nestudijuojantis, nedirbantis pagal darbo sutartį ar savarankiškai, neturintis kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, nevykdantis neatlygintinio užimtumo veiklos, neieškantis darbo jaunas žmogus.

2.3.     Kitos Rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. A1-416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo“, Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-570 „Dėl atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJĄ APIE NEAKTYVIUS JAUNUS ŽMONES
TEIKIANTYS SUBJEKTAI

 

3.        Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius teisės aktų nustatyta tvarka turėtų surinkti informaciją apie savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusius neaktyvius jaunus žmones iš šių subjektų:

3.1.     apygardos probacijos tarnybos – ketvirčio, už kurį renkama informacija, laikotarpiu iš įkalinimo įstaigų grįžusių neaktyvių jaunų žmonių (14–29 m.) skaičių;

3.2.      savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, atsakingo už socialinių paslaugų teikimo administravimą ir koordinavimą – savivaldybės teritorijoje dirbančių socialinių darbuotojų darbui su šeimomis duomenis apie šeimose, kurioms yra teikiamos socialinės paslaugos, esančių jaunų žmonių (14–29 m.) skaičių;

4. Departamento darbuotojas, atsakingas už Rekomendacijų įgyvendinimą, teisės aktų nustatyta tvarka surenka šią informaciją apie savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusius neaktyvius jaunus žmones iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) – neįgaliais pripažintų neaktyvių jaunų žmonių (14 – 29 m.) skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-146 (1.4), 2020-08-04, paskelbta TAR 2020-08-04, i. k. 2020-16881

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS RINKIMO, APSKAIČIAVIMO IR TEIKIMO TVARKA

 

5.        Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius bei Departamento darbuotojas, atsakingas už Rekomendacijų įgyvendinimą, Rekomendacijų 3 bei Rekomendacijų 4 punktuose nurodytą informaciją renka už praėjusį ketvirtį.

6.        Departamento darbuotojas, atsakingas už Rekomendacijų įgyvendinimą, kiekvieno ketvirčio pabaigoje raštu kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, prašydamas pateikti Rekomendacijų 2 priede nurodytą informaciją.

7.        Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius kiekvieno ketvirčio pabaigoje raštu kreipiasi į Rekomendacijų 1 priede pateiktą adresatų sąrašą, prašydamas pateikti Rekomendacijų 2 priede nurodytą informaciją.

8.        Rekomendacijų 1 priede nurodytoms institucijoms pateikus atsakymus savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriui, savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius apibendrina iš visų institucijų gautą informaciją, užpildydamas Rekomendacijų 2 priede esančią lentelę.

9.        Kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 20 d., savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Departamentui pateikia iš visų Rekomendacijų 1 priede minimų adresatų gautą informaciją, pateikdamas iš institucijų gautas Rekomendacijų 2 priede nurodytas užpildytas lenteles, bei Rekomendacijų 8 punkte nurodytą savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus apibendrintą informaciją.

10.      Rekomendacijų 9 punkte nurodyta informacija siunčiama oficialiu raštu el. paštu info@jrd.lt su lydraščiu.

11.      Kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 d., Departamentas pateikia savivaldybių administracijoms, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apibendrintą informaciją apie visose Lietuvos savivaldybėse gyvenančius neaktyvius jaunus žmones.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12.   Siekiant užtikrinti kokybišką ir sklandų informacijos surinkimą bei pateikimą Departamentui ir atsižvelgiant į savivaldybių specifiškumą, rekomenduojama kiekvienai savivaldybei parengti informacijos apie neaktyvių jaunų žmonių skaičiaus rinkimo savivaldybėje tvarkos aprašą, vadovaujantis šių Rekomendacijų nuostatomis. 

__________________

 

Rekomendacijų dėl duomenų apie

neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse

rinkimo ir ataskaitų teikimo

1 priedas

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

20      -        -       RAŠTO NR.

DĖL DUOMENŲ apie NEAKTYVIUS JAUNUS ŽMONES

ADRESATŲ SĄRAŠAS

 

1.   Apygardos probacijos tarnyba

2.   Savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyrius

 

 

Rekomendacijų dėl duomenų apie

neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse

rinkimo ir ataskaitų teikimo

2 priedas

 

(Informacijos apie neaktyvius jaunus žmones pateikimo forma)

 

DUOMENŲ apie NEAKTYVIUS JAUNUS ŽMONES STATISTINĖ ATASKAITA

20___ M. ___ KETVIRTIS

 

_____________

(data)

 

 

Savivaldybės pavadinimas

 

Pildančiojo vardas, pavardė

 

Pildančiojo darbovietė ir pareigos

 

Pildančiojo kontaktinė informacija (el. paštas, tel.)

 

Iš viso neaktyvių jaunų žmonių skaičius (savivaldybėje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vardas ir pavardė

 

pareigos

 

parašas

 

data

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-58 (1.4), 2018-04-06, paskelbta TAR 2018-04-06, i. k. 2018-05580

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 2V-179 (1.4) „Dėl Rekomendacijų dėl duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-161 (1.4), 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15372

Dėl 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 2V-179 (1.4) „Dėl Rekomendacijų dėl duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo patvirtinimo“ 3.3 papunkčio ir 1 priedo keitimo

 

3.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-76 (1.4), 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05228

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 2V-179 (1.4) „Dėl Rekomendacijų dėl duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-146 (1.4), 2020-08-04, paskelbta TAR 2020-08-04, i. k. 2020-16881

Dėl 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 2V-179 (1.4) „Dėl Rekomendacijų dėl duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo patvirtinimo“ pakeitimo