Suvestinė redakcija nuo 2019-03-02 iki 2021-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-01-29, i. k. 2015-01305

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio 28 d. Nr. B1-59

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 2 dalimi, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu ir siekdamas užtikrinti vienodą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos praktiką vykdant planinius ir neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus:

1.    T v i r t i n u pridedamas Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles.

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d.

3.    P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                          Jonas Milius

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu

Nr. B1-59

 

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų rūšis, pagrindus, kriterijus, tvarką ir trukmę.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, nuostatomis ir atsižvelgiant į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), nustatytus valstybinės kontrolės principus.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Taisyklių 2 punkte nurodytuose ir kituose maisto, veterinarijos ir ūkinių gyvūnų veislininkystės sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Tarnybos direktorius įgalioja Tarnybos teritorinių padalinių vadovus pagal kompetenciją atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimus, taip pat suteikia teisę pavesti pavaldiems valstybės tarnautojams atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimus pagal Pavedimą atlikti ūkio subjektų veiklos tikrinimą, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 218 „Dėl pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto veiklos priežiūrą formų patvirtinimo“ (toliau – pavedimas atlikti ūkio subjektų veiklos tikrinimą). Tarnybos direktorius taip pat gali įsakymu pavesti atlikti konkretaus ūkio subjekto veiklos patikrinimą ir kitam Tarnybos teritoriniam padaliniui ar Tarnybos valstybės tarnautojui, kuris nėra Tarnybos teritorinio padalinio darbuotojas, jeigu jo pareigybės aprašyme yra nustatyta atitinkama funkcija.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ RŪŠYS IR PAGRINDAI

 

5. Vykdydama maisto, veterinarijos ir ūkinių gyvūnų veislininkystės sritis reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę, Tarnyba pagal kompetenciją atlieka planinius ir neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus.

6. Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tikslas – informacijos apie ūkio subjektą rinkimas, vertinimas, metodinės pagalbos ūkio subjektui suteikimas, išvykstant į ūkio subjektą atlikti tikrinimą ir (ar) tyrimą, prireikus poveikio priemonių, užtikrinančių tinkamą maisto,  veterinarijos ir ūkinių gyvūnų veislininkystės sritis reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančių galimų pažeidimų skaičių, taikymas.

7. Planiniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai planuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieningu integruotu daugiamečiu nacionaliniu kontrolės planu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamu Tarnybos strateginiu veiklos planu ir Tarnybos direktoriaus tvirtinamu Tarnybos metiniu veiklos planu, kuriuose nustatomos šių patikrinimų kryptys, tikrintini ūkinės veiklos sektoriai, specifika ir apimtys. Planiniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai atliekami įvertinus ūkio subjektų rizikingumą arba ūkinių gyvūnų veislininkystės sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais atlikus jų atsitiktinę atranką.

8. Neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai atliekami Tarnybos iniciatyva siekiant ištirti ir (ar) patikrinti Tarnyboje gautą ar visuomenės informavimo priemonėse paskelbtą informaciją apie maisto, veterinarijos ir ūkinių gyvūnų veislininkystės sritis reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ar siekiant sumažinti įvykių, dėl kurių vartotojai ir kiti asmenys patiria žalą, skaičių, galimų maisto, veterinarijos ir ūkinių gyvūnų veislininkystės sritis reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų tikimybę, įvertinti ankstesnių ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu nustatytų trūkumų pašalinimą.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

III SKYRIUS

PLANINIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

9.   Planiniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai vykdomi pagal Tarnybos teritorinių padalinių parengtus ir patvirtintus metinius valstybinės kontrolės planus.

10. Tarnybos teritorinio padalinio metinį valstybinės kontrolės planą rengia Tarnybos teritorinio padalinio vadovo įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai vadovauja Tarnybos teritorinio padalinio vadovas, atsižvelgdama į šių Taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų tikslus ir prioritetus, praėjusių metų valstybinės kontrolės rezultatus, ūkio subjektų priskyrimą rizikos grupėms ir kt.

11. Rengiant Tarnybos teritorinio padalinio metinį valstybinės kontrolės planą, vadovaujamasi:

11.1.     efektyvaus išteklių naudojimo principais;

11.2.     optimalaus darbo krūvio paskirstymo principais;

11.3.     rizikos pagrindu pagrįstu ūkio subjekto tikrinimo dažnumo nustatymu.

12. Tarnybos teritorinio padalinio metinį valstybinės kontrolės planą sudaro:

12.1.     valstybinės maisto (gyvūninio ir negyvūninio maisto, su maistu besiliečiančių medžiagų ir (ar) gaminių tvarkymo subjektų) kontrolės planas;

12.2.     valstybinės veterinarinės kontrolės planas;

12.3.     patvirtinamųjų valstybinių maisto mėginių tyrimų planas;

12.4.     mėginių ėmimo pagal stebėsenos programas planai;

12.5. valstybinės veislininkystės kontrolės planas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

13. Tarnybos teritorinio padalinio metinis valstybinės kontrolės planas turi būti parengtas ir patvirtintas Tarnybos teritorinio padalinio vadovo iki einamųjų metų vasario 1 d.

14. Jeigu Tarnybos teritorinio padalinio metiniame valstybinės kontrolės plane nenustatytos konkrečios ūkio subjektų veiklos tikrinimų datos pagal mėnesius, Tarnybos teritoriniame padalinyje rengiami ketvirtiniai valstybinės kontrolės planai, kuriuose konkretizuojami to Tarnybos teritorinio padalinio trijų mėnesių darbai.

15. Tarnybos teritorinio padalinio patvirtintas metinis valstybinės kontrolės planas keičiamas (tikslinamas) kas pusmetį, įvertinus praėjusio pusmečio valstybinės kontrolės rezultatus. Keičiant Tarnybos teritorinio padalinio metinį valstybinės kontrolės planą į jį įtraukiami naujai veiklą ar naują veiklą pradėję vykdyti ūkio subjektai, išbraukiami veiklą nutraukę ūkio subjektai. Taip pat Tarnybos teritorinio padalinio metinis valstybinės kontrolės planas gali būti keičiamas ir atsiradus išoriniams veiksniams, turintiems įtakos suplanuotiems veiksmams (priemonėms), pavyzdžiui, įvykus ekstremaliam įvykiui.

16. Vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 882/2004 3 straipsnio 2 dalimi, Maisto įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Veterinarijos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, Viešojo administravimo įstatymo 43 straipsniu, Tarnybos teritorinio padalinio metinis valstybinės kontrolės planas, jo pakeitimai, ketvirtiniai valstybinės kontrolės planai viešai neskelbiami.

Veislininkystės ūkio subjektai, išskyrus pieninių gyvulių produktyvumo tyrimų vykdytojus, apie nustatytus planinius jų veiklos patikrinimus, informuojami ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. Kiti ūkio subjektai apie nustatytus planinius jų veiklos patikrinimus iš anksto neinformuojami.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

17. Planiniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip 2 kartus per kalendorinius metus, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktai nustato konkretų tam tikros veiklos patikrinimų dažnumą.

18. Pirmą kartą planinis ūkio subjekto veiklos patikrinimas atliekamas praėjus šešiems mėnesiams po licencijos ar leidimo ūkio subjektui išdavimo, išskyrus atvejus, kai licencija ar leidimas ūkio subjektui išduotas be jo veiklos patikrinimo vietoje arba tai grindžiama potencialia pažeidimų rizika.

19. Tarnyba nevykdo planinio ūkio subjekto veiklos patikrinimo, jeigu paaiškėja, kad tuo metu ūkio subjekte kitos kompetentingos institucijos jau atlieka du ir daugiau planinių jo veiklos tikrinimų.

20. Vykdant planinį ūkio subjekto veiklos patikrinimą, buvimo ūkio subjekte maksimali trukmė neturi viršyti 3 darbo dienų; prireikus ši trukmė pailginama Tarnybos teritorinio padalinio vadovo sprendimu.

 

IV SKYRIUS

NEPLANINIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

21. Neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti vykdomi:

21.1.        gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą ar užsienio šalies kompetentingos institucijos prašymą;

21.2.        turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti jų reikalavimų;

21.3.        siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

21.4.        gavus vartotojo skundą;

21.5.        gavus paties ūkio subjekto prašymą;

21.6.        pagal skubius pranešimus, gautus iš Europos Komisijos;

21.7.        esant ekstremalioms situacijoms;

21.8.        vykdant neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus (akcijas) tam tikruose ekonominės veiklos sektoriuose, regionuose, ūkio subjektų grupėse ar vadovaujantis kituose teisės aktuose, Tarnybos metiniame veiklos plane arba Tarnybos direktoriaus įsakymuose nurodytais tikslais;

21.9.        jeigu neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.

22. Neplaninis ūkio subjekto veiklos patikrinimas pagal gautą anoniminį skundą dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo atliekamas / neatliekamas tik tuo atveju, kai yra motyvuotas Tarnybos direktoriaus, jo įgalioto asmens ar Tarnybos teritorinio padalinio vadovo sprendimas dėl konkretaus anoniminio skundo tyrimo.

23. Sprendimus dėl neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo atlikimo priima:

23.1.        Tarnybos direktorius;

23.2.        Tarnybos direktoriaus įgaliotas asmuo;

23.3.        Tarnybos teritorinio padalinio vadovas.

24.   Neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo trukmė priklauso nuo faktinių tyrimo eigos aplinkybių.

25.   Jeigu atsiranda poreikis atlikti neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą, bet ūkio subjekte jau nustatyta atlikti planinį ūkio subjekto veiklos patikrinimą arba neplaninį jo patikrinimą dėl kitos priežasties, atliekamas tik vienas planinis ar neplaninis ūkio subjekto veiklos patikrinimas, kompleksiškai tikrinant ir (ar) tiriant visus klausimus.

 

V SKYRIUS

PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS

PATIKRINIMŲ ATLIKIMAS

 

26.   Planinį ar neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą atlieka ne mažiau kaip du Tarnybos ar Tarnybos teritorinio padalinio valstybės tarnautojai, išskyrus išskirtinius atvejus, kuomet nėra objektyvių galimybių planinį ar neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą atlikti ne mažiau kaip dviems Tarnybos ar Tarnybos teritorinio padalinio valstybės tarnautojams ir yra motyvuotas Tarnybos direktoriaus ar Tarnybos teritorinio padalinio vadovo sprendimas planinį ar neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą atlikti vienam Tarnybos ar Tarnybos teritorinio padalinio valstybės tarnautojui. Tarnybos direktorius gali pavesti atlikti planinį ar neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą dviems (po vieną) Tarnybos ir Tarnybos teritorinio padalinio valstybės tarnautojams.

27. Planiniai ir neplaniniai ūkio subjekto veiklos patikrinimai atliekami Tarnybos ar Tarnybos teritorinio padalinio valstybės tarnautojams pateikus ūkio subjektui valstybės tarnautojų pažymėjimus, pavedimą atlikti ūkio subjekto tikrinimą, sprendimo dėl neplaninio patikrinimo atlikimo kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

28.   Tarnybos ar Tarnybos teritorinio padalinio valstybės tarnautojai ir kiti kontrolę vykdantys subjektai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tarpusavyje keičiasi jiems suteiktiems įgaliojimams įgyvendinti būtinais dokumentais ir kita informacija, kuriuos jiems yra pateikę ūkio subjektai.

29. Atliekant planinį ar neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą, jeigu Tarnybos vietiniai norminiai teisės aktai nenustato kitaip, pildomas Patikrinimo aktas, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B1-297 „Dėl Patikrinimo akto ir jo priedo formų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

30.   Planiniai ir neplaniniai ūkio subjekto veiklos patikrinimai atliekami pagal Tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamus kontrolinius klausimynus.

31.   Ūkio subjekto veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams, neįtrauktiems į atitinkamus kontrolinius klausimynus, vertinama tik išimtiniais atvejais, pateikiant probleminių klausimų sprendimo rekomendacijas.

32.   Baigus planinį ar neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą, ūkio subjektui nedelsiant įteikiamas įformintas Patikrinimo aktas. Jei ūkio subjekto atstovas atsisako pasirašyti ir (arba) priimti Patikrinimo aktą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroninio ryšio priemonėmis (nesant techninių galimybių – paštu) jis išsiunčiamas ūkio subjektui.

33.   Už tinkamą planinio ar neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo atlikimą ir reikiamų dokumentų įforminimą atsako tikrinimą atlikę ir dokumentus įforminę Tarnybos ar Tarnybos teritorinio padalinio valstybės tarnautojai.

34.   Už planinio ar neplaninio ūkio subjektų veiklos patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus taikomos teisės aktų nustatytos poveikio priemonės. Sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo už planinio ar neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus priima Tarnybos teritorinio padalinio vadovas, įvertinęs visas su teisės aktų pažeidimu susijusias aplinkybes.

35. Tarnybos ar Tarnybos teritorinio padalinio valstybės tarnautojai, planinio ar neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatę teisės aktų pažeidimų, Patikrinimo akte turi nurodyti nustatytus teisės aktų pažeidimus ir terminą, per kurį ūkio subjektas įsipareigoja trūkumus pašalinti. Su ūkio subjektu suderintas trūkumų šalinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 14 dienų. Jeigu derinant šį terminą paaiškėja, kad ūkio subjektas negali visų nustatytų teisės aktų pažeidimų pašalinti per 14 dienų, arba jeigu ūkio subjekto veiklos patikrinime nedalyvauja ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo, turintis teisę suderinti trūkumų šalinimo terminą, Tarnybos ar Tarnybos teritorinio padalinio valstybės tarnautojai Patikrinimo akte turi nurodyti ūkio subjektui pateikti Trūkumų šalinimo planą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

351. Tarnybos ar Tarnybos teritorinio padalinio valstybės tarnautojai, planinio ar neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatę teisės aktų pažeidimų, kurie:

351.1. gali būti pripažinti mažareikšmiais arba mažai pavojinga veika, vadovaujasi Mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir mažai pavojingų veikų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. B1-2 „Dėl Mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir mažai pavojingų veikų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

351.2. kelia pavojų visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai, gyvūnų sveikatai ar gerovei ir kuriuos ūkio subjektas gali pašalinti nedelsiant (jo veiklos tikrinimo metu ar iš karto po patikrinimo), Patikrinimo akte turi nurodyti nustatytus teisės aktų pažeidimus ir įpareigoti ūkio subjektą pašalinti nustatytus trūkumus nedelsiant.

Papildyta punktu:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

352. Jeigu Patikrinimo akte yra nurodyta, kad ūkio subjektas privalo pateikti Trūkumų šalinimo planą, ūkio subjektas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po Patikrinimo akto jam įteikimo dienos turi pateikti derinti jo veiklą kontroliuojančiam Tarnybos teritoriniam padaliniui šių Taisyklių priede nustatytos formos Trūkumų šalinimo planą, kuriame turi būti nurodyti Tarnybos ar Tarnybos teritorinio padalinio valstybės tarnautojų nustatyti teisės aktų pažeidimai, šiems pažeidimams pašalinti būtinos priemonės ir šių priemonių įgyvendinimo terminai, kurie negali būti ilgesni kaip 28 darbo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

353. Jeigu planinio ar neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatoma teisės aktų pažeidimų, susijusių su ūkio subjekto patalpų paprastuoju remontu (apdailos darbais), vykdomais viešaisiais pirkimais, tokiems trūkumams pašalinti turi būti nustatytas ne ilgesnis kaip 56 darbo dienų terminas.

Papildyta punktu:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

354. Jeigu planinio ar neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatoma teisės aktų pažeidimų, susijusių su pastatų, patalpų kapitaliniu remontu, rekonstravimu, pastatų atnaujinimu (modernizavimu) ir statybos darbais, kuriems reikalingas statinio projektas ir investicinės lėšos, ir ūkio subjektas jo veiklą kontroliuojančiam Tarnybos teritoriniam padaliniui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus, tokiems trūkumams pašalinti gali būti nustatytas ilgesnis kaip 56 darbo dienų terminas.

Papildyta punktu:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

355. Tarnybos teritorinis padalinys teisės aktų nustatyta tvarka turi užregistruoti ūkio subjekto pateiktą derinti Trūkumų šalinimo planą, jį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas suderinti arba ūkio subjektui raštu ar elektroninėmis priemonėmis pateikti sprendimo atsisakyti suderinti Trūkumų šalinimo planą motyvus.

Papildyta punktu:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

356. Ūkio subjektas privalo ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po Trūkumų šalinimo plane  nurodytų priemonių įgyvendinimo ar Patikrinimo akte nurodyto termino trūkumams pašalinti pabaigos raštu ar elektroninėmis priemonėmis informuoti Tarnybos teritorinį padalinį apie nustatytų trūkumų pašalinimą ir pateikti dokumentus, kuriais patvirtinama, kad visi ūkio subjekto veiklos planinio ar neplaninio patikrinimo metu nustatyti trūkumai pašalinti. Jeigu ūkio subjektas dėl objektyvių priežasčių negali pašalinti nustatytų trūkumų iki Trūkumų šalinimo plane  nurodyto termino priemonėms įgyvendinti ar Patikrinimo akte nurodyto termino trūkumams pašalinti pabaigos, jis apie tai raštu turi informuoti kontroliuojantį Tarnybos teritorinį padalinį likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki Trūkumų šalinimo plane  nurodyto termino priemonėms įgyvendinti ar Patikrinimo akte nurodyto termino trūkumams pašalinti pabaigos ir su juo suderinti tęstinį terminą trūkumams pašalinti, kuris negali būti ilgesnis kaip 28 dienos.

Papildyta punktu:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

357. Tarnybos teritorinis padalinys, gavęs Taisyklių 356 punkte nustatytą ūkio subjekto pranešimą ir  dokumentus, kuriais patvirtinama, kad ūkio subjektas visus jo veiklos patikrinimo metu nustatytus trūkumus pašalino, priima sprendimą atlikti ūkio subjekto trūkumų pašalinimo vertinimą vietoje kito jo veiklos planinio ar neplaninio patikrinimo metu.

Papildyta punktu:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

358.  Jeigu Tarnybos teritorinis padalinys, atlikdamas Taisyklių 357punkte nustatytą ūkio subjekto pateiktų dokumentų vertinimą, nustato, kad ūkio subjektas jo veiklos patikrinimo metu nustatytų trūkumų galimai nepašalino, pašalino netinkamai ar ne visus, arba jeigu ūkio subjektas per nustatytą terminą nepateikia Taisyklių 356 punkte nustatyto pranešimo ir dokumentų, Tarnybos teritorinis padalinys, įvertinęs nustatytų trūkumų pobūdį ir mastą, priima sprendimą atlikti ūkio subjekto trūkumų pašalinimo vertinimą vietoje ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Trūkumų šalinimo plane nurodyto termino priemonėms įgyvendinti ar Patikrinimo akte nurodyto termino trūkumams pašalinti pabaigos ar kito jo veiklos planinio ar neplaninio patikrinimo metu.

Papildyta punktu:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

36.   Ūkio subjektui pirmaisiais jo veiklos, dėl kurios atliekama priežiūra, metais už pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus negali būti taikomos poveikio priemonės, susijusios su ūkio subjekto veiklos ribojimu (sustabdomi ar naikinami licencijos, leidimai). Nustačius teisės aktų nesilaikymo, netinkamo taikymo faktą, ūkio subjektui nustatomas protingas (paprastai ne trumpesnis kaip vieno mėnesio) terminas pažeidimams ištaisyti vadovaujantis šių Taisyklių 35 punkte nustatyta tvarka.

37. Šių Taisyklių 36 punkte nustatyta išlyga netaikyti poveikio priemonių ir (ar) nustatyti terminą pažeidimams ištaisyti netaikoma, jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei ar kitų asmenų interesams, gyvūnų sveikatai ar gerovei arba aplinkai atsiradimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

VI SKYRIUS

NUSIŠALINIMAS

 

38.   Tarnybos valstybės tarnautojas negali atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimo ir privalo nusišalinti, kai:

38.1.   yra susijęs artimos giminystės ar svainystės ryšiais su ūkio subjekte dirbančiu asmeniu;

38.2.   yra buvęs tikrinamo ūkio subjekto darbuotojas ir nuo darbo santykių pasibaigimo yra praėję mažiau kaip vieneri metai;

38.3.   yra tikrinamo ūkio subjekto akcininkas;

38.4.   yra veikiamas kitų aplinkybių, galinčių turėti įtakos patikrinimo objektyvumui.

39.   Jeigu paaiškėja šių Taisyklių 38 punkte nurodytos aplinkybės, Tarnybos valstybės tarnautojas privalo nedelsdamas raštu informuoti savo tiesioginį vadovą. Sprendimą dėl Tarnybos valstybės tarnautojo nušalinimo priima Tarnybos direktorius.

 

VII SKYRIUS

ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ PLANINIAME AR NEPLANINIAMR ŪKIO SUBJEKTO PATIKRINIME, TEISĖS IR PAREIGOS

 

40.   Tarnybos ir Tarnybos teritorinių padalinių valstybės tarnautojų, atliekančių planinius ir neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus, teisės:

40.1.   gauti paaiškinimus žodžiu ir raštu, papildomus dokumentus iš tikrinamo / patikrinto ūkio subjekto atstovų ar įgaliotų asmenų;

40.2. pateikus tikrinamam ūkio subjektui šių Taisyklių 27 punkte nurodytus dokumentus, darbo metu laisvai įeiti į ūkio subjekto veiklos teritoriją, pastatą ar patalpas, tikrinti dokumentus ir kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-143, 2015-02-24, paskelbta TAR 2015-02-24, i. k. 2015-02868

 

40.3.   gauti su tikrinama ūkio subjekto veikla susijusius dokumentus vietoje ir (arba) įpareigoti ūkio subjektą padaryti jų kopijas;

40.4.   patikrinimo metu patikrinimo rezultatams fiksuoti naudoti garso ir vaizdo fiksavimo priemones;

40.5.   patikrinimo kliudymo atveju apie tai informuoti tiesioginį vadovą ir kreiptis į policiją su prašymu padėti užtikrinti tarnybinių funkcijų vykdymą;

40.6.   patikrinimo metu nustačius galimus teisės aktų pažeidimus, inicijuoti poveikio priemonių taikymo procedūras;

40.7.   kituose teisės aktuose nustatytas teises.

41.   Tarnybos valstybės tarnautojai, atlikdami ūkio subjekto veiklos patikrinimą, privalo:

41.1. vadovautis Viešojo administravimo įstatymu, maisto, veterinarijos ir ūkinių gyvūnų veislininkystės sritis reglamentuojančiais teisės aktais, šiomis Taisyklėmis ir kitais jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

 

41.2.   surinkti išsamią ir patikrinimui būtiną informaciją apie ūkio subjekto veiklą;

41.3.   patikrinti, ar surinkta informacija teisinga ir atitinka teisės aktų reikalavimus;

41.4.   būti objektyvūs ir sąžiningi, iš anksto viešai nevertinti vykdomo patikrinimo rezultatų;

41.5.   pagal kompetenciją konsultuoti tikrinamą ūkio subjektą.

42.   Tikrinamas ūkio subjektas turi teisę:

42.1.   teikti raštišką nuomonę, pastabas ir paaiškinimus dėl patikrinimo vykdymo ir Patikrinimo akte nurodytos informacijos;

42.2.   reikalauti, kad Tarnybos valstybės tarnautojai laikytųsi teisės aktuose nustatytų procedūrų ir neviršytų suteiktų įgaliojimų;

42.3.   informuoti Tarnybą apie neteisėtus Tarnybos valstybės tarnautojų veiksmus;

42.4.   neteikti Tarnybos valstybės tarnautojams tų dokumentų, kuriuos per einamuosius finansinius metus yra pateikęs nors vienam ūkio subjekto veiklą prižiūrinčiam viešojo administravimo subjektui. Atsisakydamas pateikti dokumentus ūkio subjektas turi raštu nurodyti, kokiam viešojo administravimo subjektui šie dokumentai buvo pateikti;

42.5.   neteikti Tarnybos valstybės tarnautojams konkrečios prašomos formos duomenų ar dokumentų, jeigu jų rengimas nenustatytas teisės aktų;

42.6.   teikti klausimus patikrinimą atliekantiems Tarnybos valstybės tarnautojams dėl teisės aktų, reglamentuojančių tikrinamą veiklą ir kitus klausimus, kurie priskirti Tarnybos kompetencijai;

42.7.   įstatymų nustatyta tvarka skųsti Tarnybos veiksmus ir priimtus individualius administracinius aktus, taip pat Tarnybos sprendimą, įformintą įsakymu, atlikti ūkio subjekto veiklos neplaninį patikrinimą, jeigu mano, kad šie veiksmai ar aktai pažeidžia jo teises ar teisėtus interesus. Tarnybos sprendimo (įsakymo) atlikti neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą apskundimas nesustabdo ūkio subjekto veiklos patikrinimo atlikimo;

42.8.   kituose teisės aktuose nustatytas teises.

43.   Tikrinamas ūkio subjektas privalo:

43.1.   paskirti atsakingą (-us) asmenį (-is), kurie dalyvautų atliekant jo veiklos patikrinimą ir bendradarbiautų su Tarnybos valstybės tarnautojais;

43.2.   vykdyti Tarnybos valstybės tarnautojų teisėtus nurodymus ir netrukdyti jiems įgyvendinti teisės aktais suteiktų įgaliojimų;

43.3.   pateikti visus patikrinimui atlikti būtinus dokumentus, kompiuteriu tvarkomus duomenis ir kitą informaciją;

43.4.   sudaryti reikiamas patikrinimui atlikti sąlygas, kai patikrinimas atliekamas ūkio subjekto vykdomos veiklos vietoje.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44.   Tarnybos interneto svetainės (www.vmvt.lt) rubrikoje „Ūkio subjektų priežiūra“ skelbiami kontroliniai klausimynai, taip pat kita ūkio subjektams aktuali informacija.

45.   Tarnyba gali inicijuoti bendrą kartu su kitomis priežiūros institucijomis planinį ar neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą, jeigu jų priežiūros dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję ir taip bus sumažinama priežiūros našta ūkio subjektui.

46.   Planinio ar neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu paaiškėjus, kad yra būtinybė tikrinti ir kitas ūkio subjekto veiklos sritis, kurios nebuvo nurodytos Patikrinimo akto tiksluose, Tarnybos valstybės tarnautojai turi teisę išplėsti ūkio subjekto veiklos patikrinimo sritis ir laiką.

47.   Informacija apie atliekamą ūkio subjekto veiklos patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas, išskyrus atvejus, kai Tarnyba gali teikti informaciją apie atliekamo ūkio subjekto veiklos patikrinimo faktą, kai tai daroma ne priežiūrą atliekančio subjekto iniciatyva.

48.   Patikrinimo aktai, pavedimai atlikti ūkio subjektų veiklos tikrinimą, įsakymai dėl neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo atlikimo, administraciniai teisės pažeidimų protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka.

49.   Tarnybos valstybės tarnautojai, pažeidę Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

50.   Tarnybos valstybės tarnautojų veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijais negali būti paskirtų nuobaudų skaičius, baudų dydis ar kiti su sankcijų ūkio subjektams taikymu susiję rodikliai.

____________________

 

Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių

priedas

(Trūkumų šalinimo plano formos pavyzdys)

__________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas)

__________________________________

(adresas)

__________________________________

(telefonas, el. paštas)

 

TRŪKUMŲ ŠALINIMO PLANAS

___________

(data)

 

Įsipareigojame pašalinti šiuos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos _______________________________________________________

20__-__-__ patikrinimo akte Nr. ______________ nurodytus teisės aktų pažeidimus per nustatytą terminą:

 

Eil. Nr.

Pažeidimo esmė

Priemonė (-ės) pažeidimui pašalinti

Terminas

(nurodyti datą)

*Įgyvendinimas

*Termino pratęsimas

(nurodyti datą)

*Įgyvendinimas

*Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkio subjekto vadovas / įgaliotas asmuo                                        __________________            ___________________

(parašas)                                                                                                                                                          (vardas, pavardė)

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

___________________________________

(pareigos)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________

(data)

 

 


* Pildo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-143, 2015-02-24, paskelbta TAR 2015-02-24, i. k. 2015-02868

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-148, 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03454

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo