Suvestinė redakcija nuo 2017-03-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-03-05, i. k. 2014-02704

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

 

2014 m. kovo 4 d. Nr. 1R-54

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, tvirtinu Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos darbo reglamentą (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                Juozas Bernatonis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1R-54

 

TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS darbo reglamentas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos darbo reglamentas (toliau – darbo reglamentas) nustato skundų (pranešimų) dėl Teismo ekspertų profesinės etikos kodekso pažeidimų (toliau − skundai) pateikimo Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybai (toliau − taryba), jų priėmimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo, taip pat tarybos darbo organizavimo tvarką.

2. Taryba nenagrinėja skundų dėl teismo ekspertų proceso veiksmų, įskaitant skundus dėl ekspertinio tyrimo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo, skundus, kurių nagrinėjimas priskirtinas teismo, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūno kompetencijai.  

3. Nagrinėdama skundus taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu (toliau – Teismo ekspertizės įstatymas), Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatais, Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksu, šiuo darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

4. Šiame darbo reglamente vartojamos sąvokos paaiškintos Teismo ekspertizės įstatyme.

 

II SKYRIUS

SKUNDO PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS IR PASIRENGIMAS JĮ NAGRINĖTI

 

5. Fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai (toliau − pareiškėjas) turi teisę tarybai pateikti skundus dėl Teismo ekspertų profesinės etikos kodekso pažeidimų.

6. Tarybai pateikiamame skunde turi būti nurodyta:

6.1. tarybos pavadinimas;

6.2. pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (kai pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas (kai pareiškėjas yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys) ir duomenys ryšiui palaikyti;

6.3. teismo eksperto, kurio veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, vardas, pavardė;

6.4. konkretus skundžiamas teismo eksperto veiksmas (neveikimas), kuriuo buvo pažeistas Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksas;

6.5. pareiškėjo reikalavimas ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas, ir tai patvirtinantys įrodymai.

7. Skundas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.

8. Rašytinis skundas ir (ar) prie jo pridėtos dokumentų kopijos pateikiami tarybai tiesiogiai, siunčiami paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį. Jeigu skundą paduoda pareiškėjo atstovas, jo įgaliojimai turi būti nurodyti įgaliojime, išduotame ir įformintame Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-89, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05170

 

9. Užregistruotas skundas perduodamas tarybos pirmininkui, kuris nusprendžia:

9.1. priimti skundą ir teikti jį nagrinėti tarybos posėdyje;

9.2. atsisakyti priimti skundą nagrinėti, jeigu taryba yra neįgaliota priimti sprendimo skundžiamu klausimu; jeigu taryboje yra nagrinėjamas ar buvo nagrinėtas analogiškas skundas tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu; jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai, taip pat kitais šiame darbo reglamente nustatytais atvejais.

10. Tarybos pirmininkas taip pat turi teisę nustatyti pareiškėjui ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą prie skundo pridėtų dokumentų originalams pateikti, jeigu šio darbo reglamento 8 punkte nustatyta tvarka pateiktos dokumentų kopijos yra nepatvirtintos notaro ar dokumentą sudariusios institucijos (įstaigos) ir kyla abejonių dėl jų tikrumo, ar skundo, kuris neatitinka šio darbo reglamento reikalavimų, trūkumams pašalinti. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikia dokumentų originalų ar neištaiso skundo trūkumų, tarybos pirmininkas gali atsisakyti priimti skundą nagrinėti. 

11. Tarybos pirmininkas ar jo pavedimu tarybos sekretorius apie skundo priėmimą ir teikimą jį nagrinėti tarybos posėdyje arba atsisakymą priimti skundą praneša pareiškėjui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo ir visos kitos su skundu susijusios informacijos gavimo dienos.

12. Nutaręs priimti skundą, tarybos pirmininkas išsprendžia pasirengimo nagrinėti skundą tarybos posėdyje klausimus, jeigu to reikia siekiant teisingai ir objektyviai išnagrinėti skundą:

12.1. kreipiasi į pareiškėją dėl papildomos informacijos pateikimo; 

12.2. kreipiasi į teismo ekspertą, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, dėl paaiškinimų pateikimo;

12.3. kreipiasi į teismo ekspertizės įstaigas, Teismo ekspertizės įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas kvalifikaciją, kurios pagrindu teismo ekspertas buvo įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, suteikusias valstybės institucijas ir komisijas, kitas valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas ir suinteresuotus asmenis dėl informacijos ar paaiškinimų (išvados) pateikimo;

12.4. kviečia į skundo nagrinėjimo posėdį pareiškėją, teismo ekspertą, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis ar jų atstovus;

12.5. atlieka kitus reikalingus veiksmus.

13. Pareiškėjas papildomą informaciją privalo pateikti per tarybos pirmininko nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikia papildomos informacijos, be kurios negalimas tolimesnis skundo nagrinėjimas, tarybos pirmininko sprendimu skundo nagrinėjimas nutraukiamas ir apie tai informuojamas pareiškėjas. 

14. Informacijos ar paaiškinimų (išvados) negavimas iš kitų šio darbo reglamento 12.2 ir 12.3 papunkčiuose nurodytų institucijų, įstaigų ar asmenų arba kviestų asmenų neatvykimas į tarybos posėdį, jeigu jiems apie tai buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis nagrinėti skundą. Taryba turi teisę priimti sprendimą atsižvelgdama į turimą informaciją ir įrodymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-89, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05170

 

15. Sprendimo projektą tarybos posėdžiui parengia tarybos pirmininkas arba jo pavedimu tarybos narys ar tarybos sekretorius. Tarybos pirmininkas sprendimo projektui parengti gali sudaryti komitetus ar komisijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-89, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05170

 

151. Komiteto ar komisijos pirmininkas gali organizuoti posėdžius skundams nagrinėti. Nagrinėjant skundus posėdžiuose taikomi mutatis mutandis darbo reglamento 18–23 punktai.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-89, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05170

 

III SKYRIUS

SKUNDO NAGRINĖJIMAS TARYBOS POSĖDYJE, SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

16. Tarybos posėdžiai skundams nagrinėti rengiami Teismo ekspertizės įstatymo ir Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatuose nustatytais terminais ir tvarka.

17. Priimti nagrinėti skundai nagrinėjami artimiausiame tarybos posėdyje. Tarybai nutarus, skundo nagrinėjimas ir sprendimo dėl jo priėmimas gali būti atidėtas iki kito tarybos posėdžio, jeigu būtina išsiaiškinti papildomas aplinkybes.

18. Taryba skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, naudodama elektroninio ryšio priemones,  pagal jai pateiktus rašytinius ir (ar) daiktinius įrodymus. Tarybos pirmininko pavedimu tarybos sekretorius sprendimo projektą ir kitą su juo susijusią medžiagą pateikia tarybos nariams derinti elektroninio ryšio priemonėmis ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio. Tarybos nariai pastabas ir pasiūlymus dėl sprendimo projekto elektroninio ryšio priemonėmis pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo projekto gavimo dienos. Pagal tarybos narių pastabas ir pasiūlymus patikslintas sprendimo projektas pateikiamas tarybos nariams elektroninio ryšio priemonėmis ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienos iki posėdžio. Tarybos pirmininko nurodytu rašytinio posėdžio laiku tarybos nariai elektroninio ryšio priemonėmis pateikia savo pritarimą arba atskirąją nuomonę dėl sprendimo projekto.

 

19. Jeigu būtinas kitų suinteresuotų asmenų dalyvavimas ar kitais reikiamais atvejais, skundas turi būti nagrinėjamas posėdyje žodinio proceso tvarka.

20. Kai skundas nagrinėjamas posėdyje žodinio proceso tvarka, tarybos primininkas paskelbia tarybos sudėtį, tarybos posėdžio sekretorių, supažindina su posėdžio tvarka, eiga, paskelbia skundo dalyką ir pareiškėjo reikalavimus tarybai, gautus papildomus paaiškinimus ir kitą informaciją. Skundo nagrinėjime dalyvaujantiems asmenims suteikiama galimybė pateikti papildomus prašymus ir dokumentus. Tarybos pirmininkas ir tarybos nariai gali užduoti klausimus skundo nagrinėjimo procese dalyvaujantiems asmenims. Paskui skundo šalys gali trumpai atsakyti į viena kitos argumentus, užduoti viena kitai klausimų. Tarybos pirmininkas gali nutraukti kalbą, jeigu ja nukrypstama nuo skundo esmės.

21. Tarybos narys nusišalina pats arba nušalinamas tarybos pirmininko sprendimu nuo dalyvavimo skundo nagrinėjimo procedūroje, jeigu jis yra pareiškėjo ar teismo eksperto, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, giminaitis (kaip tai apibrėžta Civiliniame kodekse), svainis ar sugyventinis, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs partnerystę; jeigu jis arba jo giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti skundo nagrinėjimo baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo.

22. Jeigu tarybos posėdžio, vykstančio žodinio proceso tvarka, eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, jis po posėdžio perkeliamas į patvariąją laikmeną ir saugomas tarybos sekretoriaus. Tarybos posėdyje dalyvavęs pareiškėjas ir (ar) teismo ekspertas, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, turi teisę susipažinti su savo skaitmeniniu garso įrašu ir gauti garso įrašo skaitmeninę ir (ar) protokolo kopiją.

23. Jeigu tarybos posėdžių eiga fiksuojama protokolu, jame įrašomi šie duomenys: posėdžio vieta ir data, pradžia ir pabaiga; tarybos pavadinimas ir sudėtis; posėdyje dalyvaujančių asmenų ir jų atstovų vardai ir pavardės; skundo dalykas ir reikalavimas; asmenų, dalyvaujančių nagrinėjant skundą (prašymą), paaiškinimai, prašymai; tarybos nario reikalavimu – asmeninė jo nuomonė svarstomu klausimu; balsavimo rezultatai.

24. Taryba gali priimti šiuos sprendimus:

24.1. atmesti skundą kaip nepagrįstą;

24.2. palikti skundą nenagrinėtą šio darbo reglamento 9.2 papunktyje nurodytais pagrindais, taip pat jeigu skundo nagrinėjimo metu išaiškėja, kad skundą padavė neveiksnus asmuo ar neįgaliotas paduoti skundą asmuo;

24.3. pareikšti įspėjimą teismo ekspertui, kuris pažeidė Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksą;

24.4. pareikšti teismo ekspertui, kuris pažeidė Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksą, viešą įspėjimą, apie kurį paskelbiama Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąraše. Šis viešas įspėjimas Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąraše skelbiamas vienus metus.

24.5. siūlyti teisingumo ministrui išbraukti teismo ekspertą, pažeidusį Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksą, iš Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo;

24.6. siūlyti teismo ekspertizės įstaigos vadovui arba Teismo ekspertizės įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytai valstybės institucijai ar prie jos tam tikslui sudarytai komisijai svarstyti kvalifikacijos, kurios pagrindu asmuo buvo įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, patikrinimo klausimą.

25. Tarybos sprendime įrašoma: sprendimo priėmimo vieta ir data; tarybos pavadinimas ir sudėtis; posėdyje dalyvavusių skundo šalių, jų atstovų, kitų dalyvių vardai ir pavardės; skundo (prašymo) turinys; tarybos nustatytos aplinkybės, jų teisinis įvertinimas; priimtas sprendimas ir motyvai; sprendimo apskundimo tvarka.

26. Tarybos sprendimas priimamas skundo šalims nedalyvaujant, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tarybos posėdžio dienos. Jeigu parengtas sprendimo projektas teikiamas derinti tarybos nariams po posėdžio, tarybos nariai savo pritarimą arba atskirąją nuomonę dėl sprendimo projekto elektroninio ryšio priemonėmis pateikia per 3 darbo dienas nuo sprendimo projekto gavimo dienos. Jeigu tarybos narys per 3 darbo dienas nepateikia savo pritarimo arba atskirosios nuomonės, laikoma, kad jis pritarė sprendimo projektui.

27. Tarybos sprendimą pasirašo tarybos pirmininkas.

28. Apie priimtą sprendimą skundo šalims ir šio darbo reglamento 24.4−24.6 papunkčiuose nustatytais atvejais kompetentingoms institucijoms raštu pranešama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

IV SKYRIUS

TARYBOS SPRENDIMO APSKUNDIMAS

 

29. Šio darbo reglamento 24.1−24.4 papunkčiuose nurodyti tarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

–––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-89, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05170

Dėl teisingumo ministro 2014 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1R-54 „Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo