Suvestinė redakcija nuo 2019-08-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-12-31, i. k. 2018-21998

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 31 d. Nr. 1V-983

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 2 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 23.8 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. 1286 „Dėl Valstybės tarnybos departamento statuso ir pavadinimo pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ 3.2 papunktį:

1. Tvirtinu Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                     Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-983

 

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ministerija), kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką valstybės tarnybos srityje ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą.

2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-411, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-02, i. k. 2019-07099

 

3. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendinanti institucija yra Ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą, priima sprendimą dėl Departamento buveinės pakeitimo, sprendžia kitus teisės aktuose jos, kaip Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Departamentas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. Departamento veiklai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

5. Departamentas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, taip pat antspaudą ir blanką su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Departamento buveinės adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuvos Respublika.

6. Departamento vieši pranešimai skelbiami Departamento interneto svetainėje (http://vtd.lrv.lt) ir kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais atvejais – ir kituose oficialiuose teisės aktų skelbimo šaltiniuose.

7. Departamento nuostatai keičiami vidaus reikalų ministro įsakymu.

 

II SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

8. Departamento veiklos tikslas – įgyvendinti valstybės politiką valstybės tarnybos srityje ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą.

9. Departamentas, siekdamas šių nuostatų 8 punkte nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

9.1. centralizuotai organizuoja konkursus į įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų bei atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas;

9.2. analizuoja užsienio valstybių patirtį valstybės tarnybos, žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais ir teikia pasiūlymus Ministerijai žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje tobulinimo klausimais;

9.3. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikia metodinę pagalbą dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo;

9.4. atlieka Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnyje, 17 straipsnio 7 dalyje ir 27 straipsnio 14 dalyje nustatytas funkcijas ir veiksmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-411, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-02, i. k. 2019-07099

 

10. Departamentas taip pat atlieka šias funkcijas:

10.1. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ir institucijose, Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtose institucijose, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtose organizacijose (konsorciumuose), civilinėse tarptautinėse ir Europos Sąjungos operacijose ar misijose, užsienio valstybių institucijose sklaidą, organizuoja pretendentų į pareigas šiame papunktyje nurodytose institucijose, organizacijose, operacijose, misijose ir delegavimo rezervą atrankas ir juos atrenka;

10.2. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose galimybes sklaidą, o prireikus organizuoja valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikaciją tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, atrankas;

10.3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.         

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-411, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-02, i. k. 2019-07099

 

III SKYRIUS

DEPARTAMENTO TEISĖS

 

11. Departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

11.1. nemokamai gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją;

11.2. teikti pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl Departamento veiklos tobulinimo;

11.3. bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-411, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-02, i. k. 2019-07099

 

IV SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintu metiniu veiklos planu, kuris rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Departamento metinis veiklos planas skelbiamas Ministerijos interneto svetainėje. Kaip vykdomas Departamento metinis veiklos planas, vertina Ministerijos Vidaus audito skyrius.

13. Departamento administracijos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Departamento direktoriaus tvirtinami Departamento darbo reglamentas, Departamento administracijos padalinių nuostatai, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymai.

14. Departamento administracijos struktūrą tvirtina vidaus reikalų ministras.

15. Departamentui vadovauja direktorius, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras. Departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui. Departamento direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus pavaduotojas, o jo nesant – vidaus reikalų ministro paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

16. Departamento direktorius:

16.1. tiesiogiai atsako už Departamentui pavesto veiklos tikslo įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą;

16.2. atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

16.3. užtikrina įstatymų, tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą, vidaus reikalų ministro, viceministrų ir Ministerijos kanclerio pavedimų įgyvendinimą;

16.4. organizuoja Departamento veiklą, kad būtų pasiektas Departamento veiklos tikslas ir atliekamos Departamento funkcijos;

16.5. pasirašo įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

16.6. tvirtina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Departamentui patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą ir kitus vidaus administravimo teisės aktus, nustato direktoriaus pavaduotojo administravimo sritis;

16.7. vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymu, kitais teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems pašalpas, skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas;

16.8. pasirašo ieškininius pareiškimus, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus, taip pat sutartis (susitarimus), sudaromas (sudaromus) pagal Departamento kompetenciją, ir organizuoja jų vykdymą;

16.9. atsako už Departamento finansinės atskaitomybės sudarymą ir duomenų pateikimą laiku valstybės institucijoms ir įstaigoms;

16.10. užtikrina racionalų ir taupų valstybės biudžeto asignavimų bei turto naudojimą, veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą;

16.11. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

17. Departamento direktorius turi pavaduotoją, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Departamento direktoriaus pavaduotojas kuruoja Departamento direktoriaus priskirtų Departamento administracijos padalinių veiklą ir yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriui.

18. Departamento valstybės tarnautojų statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai. Departamento darbuotojų statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

 

V SKYRIUS

DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

19. Departamento metinio veiklos plano įgyvendinimą kontroliuoja Departamento direktorius.

20. Departamento vidaus auditą atlieka Ministerijos Vidaus audito skyrius.

21. Departamento valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

22. Departamento finansų kontrolę atlieka subjektai, nurodyti Departamento direktoriaus tvirtinamose finansų kontrolės taisyklėse.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Departamentas pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-411, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-05-02, i. k. 2019-07099

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-983 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo