Suvestinė redakcija nuo 2023-12-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-22, i. k. 2017-10409

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKELBIMŲ TEIKIMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI TVARKOS IR REIKALAVIMŲ SKELBIAMAI SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ INFORMACIJAI APRAŠO IR SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ SKELBIMŲ TIPINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 21 d. Nr. 1S-92

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 34 straipsnio 5 dalimi, 95 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 47 straipsnio 5 dalimi, 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, 66 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1S-173, 2017-12-06, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19612

 

1. T v i r t i n u:

1.1. Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašą (pridedama).

1.2Sk-1 tipinę formą  „Skelbimas apie pirkimą“ (pridedama).

1.3Sk-2 tipinę formą  „Skelbimas apie projekto konkursą, kai vykdomas supaprastintas pirkimas“ (pridedama).

1.4. Sk-3 tipinę formą  „Išankstinis informacinis / Reguliarus orientacinis skelbimas“ (pridedama).

1.5. Sk-4 tipinę formą  „Skelbimas dėl pakeitimų ar papildomos informacijos“ (pridedama).

1.6. Sk-5 tipinę formą  „Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo“ (pridedama).

1.7. Sk-6 tipinę formą  „Skelbimas apie supaprastintą mažos vertės pirkimą“ (pridedama).

1.8. Sk-7 tipinę formą  „Kvalifikacijos vertinimo sistema“ (pridedama).

2. N u s t a t a u,  kad šiuo įsakymu patvirtinti dokumentai galioja ir taikomi atliekant viešuosius pirkimus ir pirkimus, pradėtus nuo 2017 m. liepos 1 d., o koncesijų suteikimo procedūroms, pradėtoms nuo 2018 m. sausio 1 d., taikomas tik šio įsakymo 1.1 punktu patvirtintas dokumentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-173, 2017-12-06, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19612

 

3. N u s t a t a u,  kad jeigu pirkimo procedūros pradėtos iki 2023 m. spalio 25 d. skelbiant tarptautinių pirkimų skelbimą pagal 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 842/2011 patvirtintas tarptautinių pirkimų skelbimų formas, visi nauji tokio pirkimo skelbimai iki 2024 m. sausio 1 d. skelbiami pagal šiuo Įgyvendinimo reglamentu patvirtintas tarptautinių pirkimų skelbimų formas. Jeigu pirkimo procedūros pradėtos skelbiant tarptautinių pirkimų skelbimą pagal 2019 m. rugsėjo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1780, kuriuo nustatomos viešųjų pirkimų skelbimo standartinės formos ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986 patvirtintas tarptautinių pirkimų skelbimų formas, visi nauji tokio pirkimo skelbimai skelbiami pagal šiuo Įgyvendinimo reglamentu patvirtintas tarptautinių pirkimų skelbimų formas.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-166, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23514

 

4. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1S-166, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23514

 

4.1. Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 1S-184 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4.2. Viešųjų pirkimų tarnybos 2004 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. 1S-2 „Dėl Reikalavimų skelbiamai viešųjų pirkimų informacijai ir viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1S-166, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23514

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                            Diana Vilytė

 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2017 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 1S-173

redakcija)

 

 

SKELBIMŲ TEIKIMO Viešųjų pirkimų tarnybai TVARKOS IR REIKALAVIMŲ SKELBIAMAI SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ INFORMACIJAI APrašas

 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja:

1.1. viešųjų pirkimų, atliekamų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), pirkimų, atliekamų Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas) (toliau – pirkimas) skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-166, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23514

 

1.2. koncesijų, atliekamų Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme (toliau – Koncesijų įstatymas) skelbimų, kuriuos šis įstatymas numato paskelbti (toliau kartu – koncesijų skelbimai), teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarką;

1.3.  reikalavimus informacijai, kuri turi būti nurodyta supaprastintų pirkimų skelbimuose.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatyme, Koncesijų įstatyme vartojamas sąvokas.

3. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) visus pirkimo skelbimus, o suteikiančioji institucija visus koncesijų skelbimus parengia  ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai ir (ar) Europos Sąjungos leidinių biurui (internetinėje Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo versijoje, skirtoje Europos Sąjungos viešiesiems pirkimams) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau CVP IS) priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-239, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27605

Nr. 1S-166, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23514

 

4. Skelbimai gali būti papildomai skelbiami pirkimo vykdytojo svetainėje, specialiai tam skirtoje skiltyje (pirkėjo profilyje) ir kitur internete ir (arba) leidiniuose. Koncesijų skelbimai papildomai gali būti paskelbiami suteikiančiosios institucijos interneto svetainėje kitur internete ir (ar) leidiniuose. Kita su koncesijomis susijusi informacija, įskaitant informaciją apie galiojančius kvietimus teikti paraiškas ir pasiūlymus, planuojamas koncesijas, sudarytas koncesijos sutartis ir kitą bendrojo pobūdžio informaciją, papildomai gali būti skelbiama suteikiančiosios institucijos interneto svetainėje. Pirkimo vykdytojas ir suteikiančioji institucija, skelbdami tarptautinio pirkimo skelbimą / tarptautinių koncesijų skelbimus CVP IS, pirkėjo profilyje / interneto svetainėje, kitur internete ar leidiniuose užtikrina, kad prieš tai jie bus paskelbti per Europos Sąjungos leidinių biurą. Supaprastinto pirkimo / supaprastintos koncesijos atveju, prieš skelbiant pirkėjo profilyje / interneto svetainėje, taip pat kitur internete ar leidiniuose, supaprastinto pirkimo ar supaprastintų koncesijų skelbimai turi būti paskelbti CVP IS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-239, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27605

Nr. 1S-166, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23514

 

5. Pirkimo vykdytojo ir suteikiančiosios institucijos pareiga užtikrinti skelbimo ar koncesijų skelbimų atitiktį visiems galiojantiems norminiams teisės aktams. Už skelbimo ar koncesijų skelbimų turinį atsako pirkimo vykdytojas ir suteikiančioji institucija, todėl pildydami atitinkamą formą teikia tik teisingą informaciją, be to, turi užtikrinti, kad visose paskelbimo vietose to paties skelbimo ar koncesijų skelbimų tekstas būtų vienodas. Jeigu atitinkamame skelbime ar koncesijų skelbimuose pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kituose pirkimo dokumentuose, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime ar koncesijų skelbimuose.

6Kiekvienam pirkimui ar kiekvienai koncesijai, apie kuriuos skelbiama per Europos Sąjungos leidinių biurą ir CVP IS, automatiškai suteikiamas pirkimo numeris. Pirkimo numeris naudojamas pirkimui ar koncesijai identifikuoti. Šį numerį pirkimo vykdytojas ir suteikiančioji institucija nurodo vėliau, skelbdamas ar teikdamas Viešųjų pirkimų tarnybai bet kokią informaciją, susijusią su konkrečiu pirkimu ar su konkrečia koncesija.

6¹. Pirkimo vykdytojas, prieš pateikdamas skelbimą apie pirkimą CVP IS skiltyje „Vidiniai dokumentai“ (joje pateikiama informacija nėra viešai prieinama), privalo įkelti dokumentą, kuriame būtų nurodyta kaina arba sąnaudos, kurios bus naudojamos vertinant, ar pasiūlyme nurodyta kaina ar sąnaudos nėra per didelės, pirkimo vykdytojui nepriimtinos. Prireikus patikslinti informaciją, įkeliamas papildomas dokumentas. Anksčiau įkelto dokumento turinys nekeičiamas, dokumentas iš CVP IS nešalinamas. Jei pirkimas skaidomas į dalis, tokia informacija pateikiama dėl kiekvienos pirkimo dalies atskirai. Šio punkto nuostatos netaikomos, jeigu informaciją apie kainą ar sąnaudas pirkimo vykdytojas pateikia viešai skelbiamuose pirkimo dokumentuose.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-68, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12233

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-166, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23514

 

62. Pirkimo vykdytojas, prieš pateikdamas Viešųjų pirkimų tarnybai supaprastintų pirkimų skelbimo Sk-1 tipinę formą „Skelbimas apie pirkimą“ (toliau – Sk-1), skelbimo pildymo skiltyje „Priedas“ privalo užpildyti lauką: „Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Papildyta punktu:

Nr. 1S-172, 2022-09-20, paskelbta TAR 2022-09-20, i. k. 2022-19171

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-239, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27605

Nr. 1S-60, 2023-05-08, paskelbta TAR 2023-05-08, i. k. 2023-08727

Nr. 1S-166, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23514

 

II.  SKELBIMŲ TEIKIMAS

 

7. Tarptautinių pirkimų skelbimai turi būti parengti pagal 2019 m. rugsėjo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1780, kuriuo nustatomos viešųjų pirkimų skelbimo standartinės formos ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2019/1780) patvirtintas tarptautinių pirkimų skelbimų formas. Informacija, kuri turi būti nurodyta Koncesijų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodytuose skelbimuose, skelbimų standartinės formos ir skelbimų reikalavimai nustatyti Reglamente (ES) Nr. 2019/1780.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-239, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27605

Nr. 1S-166, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23514

 

8. Supaprastintų pirkimų skelbimus pirkimo vykdytojas rengia užpildydamas Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas formas: Sk-1, Sk-2 tipinę formą „Skelbimas apie projekto konkursą, kai vykdomas supaprastintas pirkimas“ (toliau – Sk-2), Sk-3 tipinę formą „Išankstinis informacinis / Reguliarus orientacinis skelbimas (toliau – Sk-3)“, Sk-4 tipinę formą „Skelbimas dėl pakeitimų ar papildomos informacijos“ (toliau – Sk-4), Sk-5 tipinę formą „Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo“ (toliau – Sk-5), Sk-6 tipinę formą „Skelbimas apie supaprastintą mažos vertės pirkimą“ (toliau – Sk-6), Sk-7 tipinę formą „Kvalifikacijos vertinimo sistema“ (toliau – Sk-7).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-172, 2022-09-20, paskelbta TAR 2022-09-20, i. k. 2022-19171

Nr. 1S-166, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23514

 

9. Teisę pateikti pirkimų skelbimus ar koncesijų skelbimus turi tik Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka CVP IS registruotas pirkimo vykdytojo ar suteikiančiosios institucijos CVP IS naudotojas. Pirkimo skelbimai ir koncesijų skelbimai turi būti skelbiami lietuvių kalba. Papildomai jie gali būti skelbiami ir kitomis pirkimo vykdytojo ar suteikiančiosios institucijos pasirinktomis oficialiosiomis Europos Sąjungos institucijų kalbomis. Autentišku laikomas tik pirkimo vykdytojo ar suteikiančiosios institucijos parengtas skelbimų tekstas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-239, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27605

 

10. Viešųjų pirkimų tarnyba, supaprastinto pirkimo skelbimą ar supaprastintų koncesijų skelbimą per 3 darbo dienas (mažos vertės pirkimo skelbimą – per 1 darbo dieną) nuo jo gavimo dienos paskelbia CVP IS. Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka pirkimo vykdytojo / suteikiančiosios institucijos pateikti skelbimai / koncesijų skelbimai gali būti grąžinami pirkimo vykdytojui / suteikiančiajai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-239, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27605

Nr. 1S-166, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23514

 

11. Tarptautinio pirkimo skelbimo ir tarptautinių koncesijų skelbimų paskelbimo data yra laikoma Europos Sąjungos leidinių biuro pirkimo vykdytojui arba suteikiančiajai institucijai atsiųstoje informacijoje nurodyta paskelbimo data. Supaprastinto pirkimo skelbimo ar supaprastintų koncesijų skelbimų paskelbimo data yra laikoma jų paskelbimo CVP IS data.

 

III.  REIKALAVIMAI SKELBIAMAI SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ INFORMACIJAI

 

12. Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas supaprastintų skelbimų formas pirkimo vykdytojas pildo pagal lentelėje pateiktus nurodymus:

 

 

Eil.

Nr.

Skelbimo forma

Skelbimo formos dalis

Skelbimo formos punktas, papunktis

Skelbimo formos pildymo nurodymai

12.1.

Sk-1

 

 

Sk-1 forma naudojama, kai skelbimu apie kiekvieną prekių, paslaugų ar darbų supaprastintą pirkimą, kurį pagal Viešųjų pirkimų įstatymą arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą yra numatyta paskelbti viešai (išskyrus vykdomą projekto konkurso būdu), tiekėjai yra kviečiami dalyvauti supaprastintame prekių, paslaugų ar darbų pirkime.

 

Šioje formoje pirmiausia pažymima, ar pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu.

12.2.

Sk-1

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pateikiama kontaktinė pirkimo vykdytojo informacija. Informacija pateikiama apie kiekvieną už pirkimo procedūrą atsakingą pirkimo vykdytoją, pildant atitinkamą informaciją tiek kartų, kiek reikia. Jeigu pirkimo vykdytojas yra įgaliojęs kitą pirkimo vykdytoją atlikti pirkimą, šiame punkte nurodomi reikalaujami įgaliotojo pirkimo vykdytojo duomenys. Jei reikia, gali būti nurodomas pirkimo vykdytojo (įgaliotojo pirkimo vykdytojo) padalinys (skyrius, departamentas ar kt.), kuris yra atsakingas už atliekamą pirkimą.

12.3.

Sk-1

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.2)

Pateikiama informacija apie bendrai vykdomą pirkimą:

Pažymima atitinkamai, jeigu pirkimą atlieka kelios perkančiosios organizacijos bendrai ar keli perkantieji subjektai bendrai.

Pažymima atitinkamai, jeigu pirkimą atlieka centrinė perkančioji organizacija.

Tik atitinkamai pažymėjus šį punktą, I.1) punkte yra leidžiama pildyti papildomus kontaktinius duomenis apie kitą, susijusį su atitinkamu pirkimu, pirkimo vykdytoją, kurio kontaktinė informacija yra pateikiama I.1) punkte.

12.4.

Sk-1

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.3)

Punkte pateikiama informacija apie bendravimą tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo.

Pirmiausia, pažymimas vienas iš dviejų pasirinkimų, pateikiant informaciją, kaip tiekėjas gali gauti pirkimo dokumentus: arba pažymima, kad yra suteikiama neribota, visuotinai prieinama ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų (kartu pateikiant nuorodą), arba pažymima, kad prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama (kartu pateikiant nuorodą, kur galima gauti daugiau informacijos).

Po to, pažymimas vienas iš pasirinkimų, kuris pateikia informaciją, kur tiekėjas turėtų kreiptis, norėdamas gauti daugiau papildomos informacijos: arba pažymima, kad I.1) punkte jau pateiktu adresu, arba pažymima, kad kitu adresu, atitinkamai įrašant kitą adresą.

 

Taip pat pateikiama informacija kaip gali būti siunčiami pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti konkurse: atitinkamai pažymima, kad paraiškos ir pasiūlymai bus teikiami elektroniniu būdu, pateikiant konkrečią nuorodą; jeigu paraiškos ar pasiūlymai bus teikiami ne elektroniniu būdu, pažymimas vienas iš pasirinkimų: ar pasiūlymai ir paraiškos turi būti teikiamos I.1) punkte jau pateiktu adresu, arba pažymima, kad kitu adresu, atitinkamai įrašant kitą adresą.

Tais atvejais, kai dėl pirkimo pobūdžio pirkimo vykdytojo ir tiekėjo bendravimui yra būtinos specialios informacinės sistemos priemonės ir (ar) įranga, kurios nėra visuotinai naudojamos, atitinkamai pažymima ir įrašomas interneto svetainės adresas, kuriuo tos priemonės ir (ar) įranga yra prieinami.

12.5.

Sk-1

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.4)

Šį punktą pildo tik perkančioji organizacija, atitinkamai pažymėdama, kuriam tipui ji priskirtina:

„Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius“ – pažymima, jei perkančioji organizacija atlieka įstatymų leidžiamosios (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, nes Seimas, kurio institucija yra kanceliarija, atlieka įstatymų leidžiamąją funkciją), vykdomosios (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija) ar teisminės (pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismas) valdžios funkcijas.

„Nacionalinė agentūra ar tarnyba“ – pažymima, jei perkančioji organizacija veikia visoje Lietuvos teritorijoje, tačiau neatlieka valdžios funkcijų, ir jos pavadinime yra žodis „Tarnyba“ ar „Agentūra“ (pavyzdžiui, Centrinė projektų valdymo agentūra).

„Regiono ar vietos valdžios institucija“ – pažymima, kai perkančioji organizacija yra savivaldybių ar teritoriniai valstybinio administravimo subjektai (pavyzdžiui, miestų ar rajonų savivaldybių administracijos).

„Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba“ – pažymima, jei perkančioji organizacija veikia tam tikroje Lietuvos teritorijos dalyje, neatlieka valdžios funkcijų ir jos pavadinime yra žodis „Tarnyba“ ar „Agentūra“.

„Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga“ – pažymima, jei perkančioji organizacija yra viešasis juridinis asmuo, nepriklausantis aukštesniuose punktuose nurodytiems perkančiųjų organizacijų tipams (pavyzdžiui, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, mokyklos, darželiai).

 

„Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija“ – pažymima, jeigu perkančioji organizacija yra Lietuvoje įsteigta, bet visoje Europos Sąjungos teritorijoje veikianti institucija arba agentūra, arba Lietuvoje įsteigta tarptautinė organizacija.

„Kitas tipas“ – pažymima, kai perkančioji organizacija nepriklauso nė vienai iš aukštesniuose punktuose nurodytų perkančiųjų organizacijų tipų, kartu nurodant konkretų perkančiosios organizacijos tipą (pavyzdžiui, ambasados, privatūs juridiniai asmenys, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą).

12.6.

Sk-1

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.5)

Šiame punkte perkančioji organizacija pažymi pagrindinę savo veiklos sritį ar sritis, atsižvelgdama į savo įstatus, nuostatus, kuriuose veiklos rūšys yra išvardintos, arba į realiai vykdomą veiklą. Jeigu perkančioji organizacija pažymi „Kita veikla“, reikia nurodyti konkrečią savo veiklos sritį ar sritis.

12.7.

Sk-1

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.6)

Šį punktą pildo tik perkantysis subjektas, kuris atitinkamai pažymi, kad veikia vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje bei pažymi pagrindinę savo veiklos sritį ar sritis, atsižvelgdamas į savo įstatus, nuostatus, kuriuose veiklos rūšys yra išvardintos, arba į realiai vykdomą veiklą. Jei perkantysis subjektas pažymi „Kita veikla“, reikia nurodyti konkrečią savo veiklos sritį ar sritis.

12.8.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.1.1)

Įrašomas pirkimo pavadinimas, kurį pirkimo vykdytojas suteikė pirkimui.

12.9.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.1.2)

Įrašomas tik vienas pirkimo objekto kodas, nustatytas pagal pirkimuose taikomą klasifikacijos sistemą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkričio 5 d. reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (OL 2002 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 1) (toliau – BVPŽ). BVPŽ galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje, www.vpt.lt arba Europos Sąjungos leidinių biuro administruojamoje interneto svetainėje, http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.

12.10.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.1.3)

Atsižvelgiant į pirkimo objektą, šiame punkte pažymimas atitinkamas langelis – ar perkami darbai, ar paslaugos, ar prekės.

12.11.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.1.4)

Nurodoma trumpa informacija, susijusi su pirkimo objektu, trumpai apibūdinama, kas perkama.

12.12.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.1.5)

Jeigu taikoma, įrašoma numatoma bendra pirkimo vertė be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir valiuta.

 

Preliminariųjų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių ar preliminariųjų pirkimo–pardavimo sutarčių (toliau – preliminarioji sutartis) ar dinaminių pirkimo sistemų atveju, nurodoma numatyta bendra sutarčių vertė, numatoma per visą preliminariosios sutarties galiojimo ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo laikotarpį.

12.13.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.1.6)

Pažymima, ar pirkimo objektas yra skaidomas / yra neskaidomas į dalis.

 

Atliekant supaprastintą pirkimą nėra privaloma skaidyti pirkimo objekto į dalis, tačiau tuo atveju, jeigu priimamas sprendimas skaidyti pirkimo objektą į dalis, šiame punkte pateikiama atitinkama informacija.

 

Jeigu pažymima, kad pirkimo objektas yra skaidomas į dalis, tai pažymimas vienas iš variantų: ar pasiūlymai gali būti teikiami visoms pirkimo objekto dalims, ar ribotam skaičiui pirkimo objekto dalių (pažymėjus, įrašomas maksimalus pirkimo objekto dalių skaičius), ar vienai pirkimo objekto daliai.

 

Jeigu pirkimo vykdytojas nusprendžia, kad bus ribojamas vienam tiekėjui skiriamų pirkimo objekto dalių skaičius, tai atitinkamai turi būti pažymima bei nurodomas maksimalus skaičius pirkimo objekto dalių, dėl kurių laimėtoju gali būti nustatomas tas pats tiekėjas.

 

Tuo atveju, jeigu pirkimo vykdytojas nusprendžia, kad bus galimybė sudaryti su laimėjusiu tiekėju vieną viešojo pirkimo–pardavimo sutartį ar pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – pirkimo sutartis), apimančių kelias pirkimo objekto dalis ar pirkimo objekto dalių grupes, apie tai atitinkamai pažymima bei nurodomas tokių dalių skaičius.

12.14.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.2)

Šiame punkte nurodyta informacija yra pildoma apie kiekvieną pirkimo objekto dalį, jeigu pirkimo objektas yra skaidomas į dalis, įrašomas atitinkamas pirkimo dalies numeris ir pateikiama nurodyta informacija. Šis punktas kartojamas pildyti tiek kartų, kiek reikia.

12.15.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.2.1)

Tuo atveju, jeigu pirkimo objektas yra skaidomas į dalis ir atitinkamai pirkimo daliai pirkimo vykdytojas suteikia pavadinimą, tai šį pavadinimą ir pirkimo dalies numerį įrašo šiame punkte.

12.16.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.2.2)

Tuo atveju, jeigu pirkimo objektas yra skaidomas į dalis, šiame punkte pirkimo vykdytojas gali nurodyti BVPŽ kodą, tiksliausiai apibūdinantį atitinkamą pirkimo objekto dalį.

12.17.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.2.3)

Įrašoma pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta.  Jeigu pagal pirkimo pobūdį yra įmanoma, gali būti nurodomas konkretus darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vietos adresas. NUTS kodas gali būti nenurodomas. Šis kodas yra nustatytas konkrečiai teritorijai, vadovaujantis Europos Sąjungos bendruoju teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriumi, patvirtintu, Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1888/2005, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo, į Europos Sąjungą įstojus Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai (OL 2005 L 309, p. 1), vadinamu NUTS (pavyzdžiui, pirkimo vykdytojo kontaktinėje informacijoje pateikiamas adresas yra Alytaus apskrityje, tai pateikiamas NUTS kodas yra LT001; Kauno apskrityje – LT002; Klaipėdos apskrityje – LT003; Marijampolės apskrityje – LT004; Panevėžio apskrityje – LT005; Šiaulių apskrityje – LT006; Tauragės apskrityje – LT007; Telšių apskrityje – LT008; Utenos apskrityje – LT009; Vilniaus apskrityje – LT00A).

12.18.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.2.4)

Pateikiama detalesnė informacija apie pirkimo objektą (ketinamas įsigyti prekes, paslaugas, darbus) ir kiekį (apimtį) (atsižvelgiant į kainodaros taisyklėse nustatytą pirkimo sutarties kainos apskaičiavimo būdą) arba nurodomi poreikiai ir reikalavimai.

 

Jeigu informacija teikiama apie pirkimo objekto dalį, tai pateikiama informacija apie konkrečią pirkimo objekto dalį, pavyzdžiui, nurodant tai daliai ketinamų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų kiekį (apimtį) fiziniais mato vienetais (pavyzdžiui, tona, kvadratinis metras ir pan.), darbų pirkimo atveju, jeigu žinoma, gali būti nurodoma numatoma darbų sąmata (vertė) be PVM. Tais atvejais, kai nurodžius fiziniais mato vienetais paslaugų apimtis neatsispindi, pateikiamas platesnis aprašymas, nurodomi poreikiai ir reikalavimai.

12.19.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.2.5)

Pildant šį punktą, pateikiama informacija apie pirkime taikomus pasiūlymų vertinimo kriterijus.

 

Pirmiausia pasirenkamas vienas iš variantų:

1) arba pažymima, kad pasiūlymo vertinimo kriterijai bus nurodyti šiame skelbime;

2) arba pažymima, kad kaina nėra vienintelis pirkimo sutarties sudarymo kriterijus, o visi kriterijai, kurie bus taikomi, yra numatyti pirkimo dokumentuose.

 

Pasirinkus, pirmąjį variantą, t. y., kad pasiūlymų vertinimo kriterijai bus nurodyti šiame skelbime, turi būti pateikta informacija, koks ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus būdas pasirinktas:

1) jeigu bus vertinama pagal kokybės ir kainos santykio kriterijų, atitinkamai pažymima, kad taikomas kokybės kriterijus ir kaina;

 

2) jeigu bus vertinama pagal kokybės ir sąnaudų santykio kriterijų, atitinkamai pažymima, kad taikomas kokybės kriterijus ir sąnaudos;

 

3) jeigu bus vertinama pagal sąnaudų, kurios apskaičiuojamos pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą, kriterijų – atitinkamai pažymima tik sąnaudos;

 

4) jeigu bus vertinama tik pagal kainos kriterijų– atitinkamai pažymima, tik kaina.

 

Nurodžius pasirinktus kriterijus, pateikiama informacija apie pasirinkto būdo kriterijų pavadinimus ir kiekvienam iš jų suteiktus lyginamuosius svorius (kartojant tiek kartų, kiek yra pasirinkta kriterijų). Tais atvejais, kai dėl pirkimo objekto ypatybių neįmanoma nustatyti kriterijų lyginamojo svorio, kriterijai nurodomi taikomų jų svarbos eiliškumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas tik kainos kriterijus, lyginamieji svoriai gali būti nenurodomi.

12.20.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.2.6)

Šiame punkte gali būti pateikiama informacija apie kiekvienos pirkimo dalies numatomą pirkimo vertę, jeigu yra įmanoma, kai pirkimas yra skaidomas į dalis.

 

Preliminariųjų sutarčių atveju, nurodoma, jeigu yra įmanoma, bendra sutarčių vertė per visą preliminariosios sutarties dalies galiojimo laikotarpį. Dinaminių pirkimo sistemų atveju, nurodama bendra sutarčių vertė per visą šios sistemos dalies galiojimo laikotarpį.

12.21.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.2.7)

Šiame punkte pateikiama informacija apie pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties trukmę ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmę. Nurodoma arba trukmė mėnesiais (arba dienomis) po pirkimo sutarties sudarymo, arba trukmė apibrėžiama laikotarpiu, nurodant pradžios ir pabaigos datas.

 

Sutarties trukmė mėnesiais arba dienomis nurodoma, atsižvelgiant ne tik į prekių pristatymo, paslaugų, darbų atlikimo terminą, bet ir į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą, tačiau neatsižvelgiant į prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo pratęsimo terminus. Sutarties trukmė yra nustatoma atsižvelgiant į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų, kuriais apibrėžiama sutarties pabaiga, įvykdymą.

 

Sutarties trukmę nurodant sutarties pradžios ir pabaigos kalendorines datas siūloma įrašyti tik retais atvejais, jeigu pirkimo vykdytojas gali tiksliai šias datas numatyti.

 

Taip pat pateikiama informacija apie galimus sutarties pratęsimus: pirmiausia, pažymima, ar sutartis gali (negali) būti pratęsta ir nurodomas pratęsimų laikas.

12.22.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.2.9)

Punktas pildomas tuo atveju, jeigu yra nusprendžiama kviesti pateikti pasiūlymus ribotame konkurse, skelbiamose derybose, konkurenciniame dialoge, inovacijų partnerystėje tik atitinkamą skaičių kandidatų (punktas nepildomas atviro konkurso atveju).

 

Šiame punkte yra įrašomas arba konkretus numatomas kandidatų, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus skaičius, arba įrašomas mažiausias kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičius ir, jei taikoma, didžiausias jų skaičius.

 

Vykdant viešuosius pirkimus, riboto konkurso atveju kviečiamų kandidatų skaičius negali būti mažesnis kaip 5, skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo ir inovacijų partnerystės atveju – ne mažesnis kaip 3.

 

Sprendimas riboti galimų kandidatų skaičių priimamas atsižvelgiant į konkretaus pirkimo ypatybes, pirkimui atlikti reikalingus išteklius, o atrinktų kandidatų skaičius turi būti pakankamas konkurencijai užtikrinti.

 

Taip pat šiame punkte nurodomi objektyvūs kvalifikacinės atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus ribojamas kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičius.

12.23.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.2.10)

Pažymima, jeigu yra leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus.

12.24.

 

Sk-1

II dalis: Objektas

II.2.11)

Pateikiama informacija apie pasirinkimo galimybes. Pirmiausia yra pažymima, ar bus taikomos pasirinkimo galimybės, ar ne. Nurodžius, kad bus taikomos pasirinkimo galimybės, jas reikia aprašyti.

 

Pasirinkimo galimybė suprantama, kaip galimybė pratęsti pirkimo sutartį tomis pačiomis sąlygomis arba galimybė pirkti papildomai iš to paties tiekėjo, įstatyme nustatytais atvejais (Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 2 punktas; 71 straipsnio 5 dalis / Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 79 straipsnio 3 dalies 1 punktas; 79 straipsnio 5 dalis).

12.25.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.2.12)

Pažymima tuo atveju, jeigu reikalaujama, kad pasiūlymas būtų pateiktas elektroninio katalogo forma arba į pasiūlymą įtrauktas elektroninis katalogas. Tiekėjai elektroninius katalogus rengia pagal pirkimo vykdytojo nustatytą formatą ir technines specifikacijas.

12.26.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.2.13)

Šiame punkte pateikiama informacija apie tai, ar pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų ar kitų fondų lėšomis. Jeigu yra pažymima „Taip“, pildomi punktai, kuriuose detalizuojama atitinkama informacija.

12.27.

Sk-1

II dalis: Objektas

II.2.14)

Pateikiama bet kokia pirkimo vykdytojo nuožiūra svarbi konkrečiam pirkimui informacija.

12.28.

Sk-1

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1.1)

Pateikiama informacija apie tai, kad pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

 

Perkančiajam subjektui, kuris nėra perkančioji organizacija, šios nuostatos dėl pašalinimo pagrindų nustatymo yra neprivalomos.

 

Taip pat pateikiama informacija, apie keliamus reikalavimus tiekėjui, susijusi su jo teise verstis atitinkama veikla.

12.29.

Sk-1

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1.2)-III.1.3)

Šiuose punktuose pateikiama informacija apie keliamus kvalifikacijos reikalavimus (finansinį ir ekonominį pajėgumą; techninį ir profesinį pajėgumą) bei informacija apie reikalavimą dėl tiekėjo atitikties kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams.

 

Pateikiamas kiekvieno keliamo reikalavimo trumpas aprašymas bei nurodomi dokumentai, apibūdinantys ir patvirtinantys turimą kvalifikaciją, ar pateikiama kita susijusi informacija. Taip pat turi būti pateikti ir kvalifikacijos reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjų grupės nariams.

 

Arba gali būti pažymima, kad kvalifikacijos reikalavimai yra pateikti pirkimo dokumentuose.

12.30.

Sk-1

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1.5)

Jeigu yra taikoma, atitinkamai pažymima:

1) jeigu pirkime bus rezervuota teisė dalyvauti tik: socialinei įmonei; neįgaliųjų socialinei įmonei; tiekėjui, kuriame dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes; tiekėjui, kurio dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, tai pažymima, kad pirkimo sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurių tikslas yra užtikrinti socialinę ir profesinę neįgaliųjų ar nepalankiomis sąlygomis gyvenančių asmenų integraciją;

 

2) jeigu pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik tiekėjui, kuris dalyvauja valstybės, savivaldybių institucijų ar užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų remiamų asmenų užimtumo rėmimo priemonėse, su sąlyga, kad ne mažiau kaip 50 procentų to tiekėjo darbuotojų yra nepalankioje padėtyje esantys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, bedarbius, socialinėje atskirtyje esančius, grįžusius ar esančius laisvės atėmimo vietose, priklausančius nuo psichiką veikiančių medžiagų, tai pažymima, kad pirkimo sutartis turi būti vykdoma pagal globojamojo užimtumo programas.

12.31.

Sk-1

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.2.1)

Tais atvejais, kai atitinkamą paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys (pavyzdžiui, advokatai, auditoriai ir pan.), gali būti atitinkamai pažymima ir pateikiama nuoroda į konkretų teisės aktą, suteikiantį teisę tik tam tikros profesijos asmenims teikti atitinkamą paslaugą.

12.32.

Sk-1

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.2.2)

Pateikiama informacija apie pirkimo vykdytojo reikalaujamus pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdus. Galimi visi prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, nustatyti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, išskyrus rankpinigius (pavyzdžiui, garantija, laidavimas, netesybos (delspinigiai, bauda)). Pirkimo vykdytojas šiame formos punkte negali įrašyti, kad pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas bus nurodytas kituose pirkimo dokumentuose. Siūloma nurodyti ne tik prievolės įvykdymo užtikrinimo būdą, bet ir pateikti informaciją apie pateikimo terminą, užtikrinimo vertę.

 

Pateikiama informacija apie pirkimo vykdytojo atsiskaitymą su tiekėju. Aprašomos atsiskaitymo sąlygos bei tvarka ir (arba) pateikiamos nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias teisės aktų nuostatas. Gali būti nurodomas pasirinktas atsiskaitymo būdas – atsiskaitymas dalimis, etapais ar vienkartinis apmokėjimas. Taip pat gali būti pateikiama informacija apie atsiskaitymo terminus, kaip bus vykdomi atsiskaitymai, ar bus mokamas / nebus mokamas avansas ir pan.

 

Pagrindinės finansavimo sąlygos gali būti pateikiamos ir kituose pirkimo dokumentuose.

 

Šiame punkte nurodoma informacija, jeigu reikalaujama, kad pasiūlymą pateikusi ir laimėjusi tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą (pavyzdžiui, įsteigtų juridinį asmenį). Taip pat nurodoma, ir informacija, kad tiekėjų grupė paskirtų bendrą atstovą arba vadovaujantį narį, nurodytų grupės sudėtį.

 

Taip pat gali būti nurodomos specialios, susijusios su pirkimo objektu, pirkimo sutarties vykdymo sąlygos, siejamos su ekonominiais, inovacijų, užimtumo, socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais (pavyzdžiui, nurodoma, kad bus atliekamas žaliasis pirkimas) ir pan.

12.33.

Sk-1

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.2.3)

Kai būtina, gali būti reikalaujama (atitinkamai pažymint šį punktą), kad tiekėjas teikiamoje paraiškoje ar pasiūlyme nurodytų už atitinkamos pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei jų profesinę kvalifikaciją.

12.34.

Sk-1

IV dalis: Procedūra

IV.1.1)

Turi būti atitinkamai pažymima, kokiu pirkimo būdu bus atliekamas pirkimas: atviras konkursas, ribotas konkursas, skelbiamos derybos, konkurencinis dialogas ar inovacijų partnerystė. Jeigu atliekant pirkimą atviro konkurso, riboto konkurso arba skelbiamų derybų būdu bus pasirenkama pagreitinta procedūra, turi būti atitinkamai pažymima bei nurodomos tokį pasirinkimą motyvuojančios priežastys (nurodomi atitinkami Viešųjų pirkimų įstatymo straipsniai, dalys, punktai). Jeigu pagreitinta procedūra pasirenkama vykdant pirkimą vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu, tokį pasirinkimą pagrindžiančios priežastys nurodomos VI.3) punkte.

12.35.

Sk-1

IV dalis: Procedūra

IV.1.3)

Pildomas tuo atveju, jeigu yra ketinama sudaryti preliminariąją sutartį ar taikyti dinaminę pirkimo sistemą. Pažymima, ar preliminarioji sutartis bus sudaroma su vieninteliu tiekėju, ar su keliais tiekėjais. Tais atvejais, jeigu yra numatomas didžiausias tiekėjų, su kuriais bus sudaroma preliminarioji sutartis, skaičius, jis turi būti įrašomas.

 

Pirkimą atliekant pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir išimtiniais atvejais nusprendus sudaryti preliminariąją sutartį ilgiau nei ketveriems metams, įrašomos tokį pasirinkimą pagrindžiančios priežastys (pirmiausia, šios priežastys turėtų būti paremtos preliminariosios sutarties dalyku). Poreikis sudaryti ilgesnę preliminariąją sutartį nei ketveriems metams galėtų kilti, kai, pavyzdžiui, tiekėjai turi naudotis įranga, kurios amortizacijos laikotarpis yra ilgesnis nei ketveri metai ir prieinamumas prie įrangos turi būti užtikrintas bet kuriuo preliminariosios sutarties galiojimo metu. Pirkimą atliekant pagal Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatas ir išimtiniais atvejais nusprendus sudaryti preliminariąją sutartį ilgiau nei aštuoneriems metams, įrašomos tokį pasirinkimą pagrindžiančios priežastys (pirmiausia, šios priežastys turėtų būti paremtos preliminariosios sutarties dalyku). Poreikis sudaryti ilgesnę preliminariąją sutartį nei aštuoneriems metams galėtų kilti, pavyzdžiui, teikiant viešąsias paslaugas visuomenei ir siekiant užtikrinti tinklų techninę priežiūrą, kuriai atlikti reikalinga brangi įranga bei itin specializuotas ją valdančių darbuotojų mokymas, kai ilgesniu preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu yra siekiama užtikrinti paslaugų tęstinumą ir sumažinti galimų sutrikimų riziką.

12.36.

Sk-1

IV dalis: Procedūra

IV.1.4)

Pildomas tuo atveju, jeigu vykdant skelbiamas derybas ar konkurencinį dialogą ketinama pasinaudoti galimybe procedūrą vykdyti etapais, laipsniškai mažinant pasiūlymų, dėl kurių bus deramasi arba aptariamų sprendinių skaičių. Vykdant inovacijų partnerystę taip pat nurodoma, ar bus vykdomos derybos etapais, kad būtų galima, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais, mažinti pasiūlymų, dėl kurių deramasi, skaičių.

12.37.

Sk-1

IV dalis: Procedūra

IV.1.5)

Pildomas tik skelbiamų derybų atveju. Jeigu pirkimo vykdytojas nori pasilikti sau galimybę sudaryti pirkimo sutartį su pirminį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, su juo nesiderėjus, apie tokią galimybę būtina pažymėti šiame punkte.

12.38.

Sk-1

IV dalis: Procedūra

IV.1.6)

Pateikiama informacija apie tai, ar bus / nebus rengiamas elektroninis aukcionas, kuris gali būti taikomas, vykdant pirkimą atviro, riboto konkurso arba skelbiamų derybų būdu, kai pirkimo objekto techninė specifikacija tiksliai suformuluojama. Jeigu nurodoma, kad elektroninis aukcionas bus vykdomas, tai pateikiama papildoma informacija: 1) elektroninio aukciono metu vertinamos pasiūlymo reikšmės, kurias galima išmatuoti ir išreikšti skaičiais arba procentais; 2) pasiūlymo reikšmių, kurios gali būti pateiktos, ribos, nurodytos pirkimo objekto specifikacijose; 3) informacija, kuri bus pateikiama dalyviams elektroninio aukciono metu, ir, jei reikia, kada su ja bus galima susipažinti; 4) atitinkama informacija apie elektroninio aukciono eigą; 5) sąlygos, kuriomis dalyviai galės teikti savo pasiūlymus, ir, jei reikia, mažiausi reikalaujami skirtumai tarp pasiūlymų; 6) atitinkama informacija apie naudojamą elektroninę įrangą, suderinimą ir ryšio technines specifikacijas.

12.39.

Sk-1

IV dalis: Procedūra

IV.2.1)

Pažymima, jeigu buvo paskelbtas apie šį pirkimą Išankstinis informacinis skelbimas / Reguliarus orientacinis skelbimas.

12.40.

Sk-1

IV dalis: Procedūra

IV.2.2)

Nurodoma data ir laikas (valanda, minutės), iki kurios priimami pasiūlymai, pirkimą atliekant atviro konkurso būdu, ar paraiškos, pirkimą atliekant riboto konkurso, skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo arba inovacijų partnerystės būdu.

12.41.

Sk-1

IV dalis: Procedūra

IV.2.3)

Pildoma tik tuo atveju, jei ši informacija yra žinoma. Nurodoma kvietimų pateikti pasiūlymus išsiuntimo data po kvalifikacijos patikrinimo tolesnėse procedūrose dalyvauti atrinktiems kandidatams. Gali būti pildoma, jei pirkimas atliekamas riboto konkurso, skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo arba inovacijų partnerystės būdu.

12.42.

Sk-1

IV dalis: Procedūra

IV.2.4)

Įrašoma kalba, kuria prašoma parengti pasiūlymą ar paraišką. Jeigu pasiūlymus ir (ar) paraiškas galima teikti keliomis kalbomis, visos jos nurodomos pildant šį punktą tiek kartų, kiek reikia.

12.43.

Sk-1

IV dalis: Procedūra

IV.2.6)

Tais atvejais, kai nenustatoma, kad pasiūlymų galiojimas turi būti užtikrintas, šiame punkte yra nurodoma data, iki kurios turėtų galioti pasiūlymas, arba pasiūlymo galiojimo laikotarpis mėnesiais ar dienomis nuo datos, nustatytos formos IV.2.2) punkte. Jei yra nustatoma, kad pasiūlymų galiojimas turi būti užtikrintas vienu iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų, nurodoma data, iki kurios turėtų galioti pasiūlymo galiojimo užtikrinimas arba laikotarpis mėnesiais ar dienomis nuo datos, nurodytos formos IV.2.2) punkte.

12.44.

Sk-1

IV dalis: Procedūra

IV.2.7)

Šis punktas privalomas pildyti tik pateikiant skelbimą apie pirkimą, atliekamą atviro konkurso būdu.

 

Nurodoma susipažinimo su pasiūlymais (vokų atplėšimo) posėdžio data (diena, mėnuo, metai), posėdžio pradžios laikas (valanda, minutės), posėdžio vieta (adresas, kabinetas).

 

Taip pat gali būti nurodoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir detalesnė informacija, jeigu reikia, apie susipažinimo su pasiūlymais (vokų atplėšimo) procedūrą.

12.45.

Sk-1

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Tais atvejais, kai pirkimai atliekami periodiškai, pirkimo sutartis numatoma atnaujinti per tam tikrą laikotarpį, tokia informacija turi būti pažymėta šiame punkte ir, jeigu įmanoma, nurodomos kitų skelbimų numatomos paskelbimo datos.

12.46.

Sk-1

VI dalis: Papildoma informacija

VI.2)

Pažymima, kad bus naudojami elektroniniai užsakymai tuo atveju, jeigu numatoma, kad jau sudarytos sutarties vykdymo metu bus teikiami elektroniniai užsakymai. Tokius elektroninius užsakymus galima teikti tada, kai pirkimo objektas suformuotas e-katalogo forma.

 

Pažymima informacija apie tai, kad PVM sąskaitos faktūros, avansinės sąskaitos vykdant sutartis turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. „E. sąskaita“ priemonės ir jų techninės charakteristikos turi nediskriminuoti tiekėjų, būti visiems prieinamos ir suderintos su visuotinai naudojamomis informacinės ir ryšių technologijos priemonėmis, neriboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkimo procedūrose.

12.47.

Sk-1

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Bet kokia pirkimo vykdytojo nuožiūra su pirkimu susijusi informacija gali būti nurodoma šiame punkte.

 

Tais atvejais, kai vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio / Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 36 straipsnio nuostatomis pirkimo vykdytojas nusprendžia nustatytų paslaugų pirkimuose rezervuoti teisę dalyvauti tik tam tikriems tiekėjams, privaloma šiame punkte nurodyti atitinkamą informaciją bei pateikti informaciją apie tai, kad bus reikalaujama pagrįsti, kad tiekėjas atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio / Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 36 straipsnio reikalavimus (reikės pateikti tiekėjo patvirtintą deklaraciją), o pirkimo sutarčiai įvykdyti bus galima pasitelkti tik tokį patį statusą turinčius subtiekėjus, atitinkančius nustatytus reikalavimus.

12.48.

Sk-1

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.1)

Nurodoma kontaktinė informacija teismo, kuriam būtų teisminga byla dėl ginčų, kylančių dėl sutarties. Teismingumas nustatomas pagal atitinkamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas.

12.49.

Sk-1

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.2)

Šis punktas nėra pildomas.

12.50.

Sk-1

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.3)

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo atitinkamais straipsniais gali būti nurodomi peržiūros procedūrų terminai arba pateikiant nuorodą į konkretų įstatymo straipsnį, arba šiame papunktyje įrašant atitinkamus terminus dėl pretenzijų pateikimo, ieškinių teismui pateikimo. Pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas gali įrašyti, kad peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka / Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

12.51.

Sk-1

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.4)

Jeigu buvo pateikta informacija apie pretenzijų pateikimo procedūrą, šiame papunktyje pirkimo vykdytojas nurodo reikalaujamus savo kontaktinius duomenis.

Jeigu informacija buvo teikiama tik apie ieškinių teismui pateikimo terminus, šiame papunktyje nurodoma VI.4.1 papunktyje nurodytos institucijos kontaktinė informacija.

12.52.

Sk-1

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)

Skelbimo išsiuntimo data yra nurodoma automatiškai, pirkimo vykdytojas šio punkto nepildo.

12.53.

Sk-2

 

 

Sk-2 forma naudojama, kai tiekėjai skelbimu yra kviečiami dalyvauti projekto konkurse, vykdant supaprastintą pirkimą.

 

Šioje formoje pirmiausia pažymima, ar pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu.

12.54.

Sk-2

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.1) punktas.

12.55.

Sk-2

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.2)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.2) punktas.

12.56.

Sk-2

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.3) punktas.

12.57.

Sk-2

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.4) punktas.

12.58.

Sk-2

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.5)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.5) punktas.

12.59.

Sk-2

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.6)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.6) punktas.

12.60.

Sk-2

II dalis: Objektas

II.1.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.1) punktas.

12.61.

Sk-2

II dalis: Objektas

II.1.2)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.2) punktas.

12.62.

Sk-2

II dalis: Objektas

II.2.2)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.2) punktas.

12.63.

Sk-2

II dalis: Objektas

II.2.4)

Pateikiama trumpa informacija apie projekto konkursą (trumpai apibūdinamas pirkimo objektas ir pan.).

12.64.

Sk-2

II dalis: Objektas

II.2.13)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.13) punktas.

12.65.

Sk-2

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1.10)

Punktas pildomas tik riboto projekto konkurso atveju. Pateikiamas trumpas sąrašas reikalavimų, kiekvieno iš jų trumpas aprašymas bei nurodomi dokumentai, apibūdinantys ir patvirtinantys turimą kvalifikaciją.

12.66.

Sk-2

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.2.1)

Tais atvejais, kai atitinkamą paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys, atitinkamai pažymima ir nurodoma konkreti profesija (pavyzdžiui, architektai ir pan.).

12.67.

Sk-2

IV dalis: Procedūra

IV.I.2)

Turi būti atitinkamai pažymima, kokiu pirkimo būdu bus atliekamas pirkimas: vykdant atvirą projekto konkursą ar ribotą projekto konkursą. Atlikti pirkimą riboto projekto konkurso būdu renkamasi tada, kai pirkimo vykdytojas ketina atrinkti kandidatus, kurie bus kviečiami pateikti planus ar projektus. Tuo atveju, jeigu atliekant ribotą projekto konkursą yra numatyta pakviesti ribotą skaičių kandidatų pateikti planus ar projektus, reikia nurodyti arba kviečiamų kandidatų skaičių, arba numatomą mažiausią ir didžiausią ketinamų kviesti kandidatų skaičių. Nurodomas mažiausias kviečiamų kandidatų skaičius negali būti mažesnis nei 5. Jeigu minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau kandidatų negu nustatytas mažiausias kviečiamų kandidatų skaičius, pateikti pasiūlymus kviečiami visi kandidatai, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

12.68.

Sk-2

IV dalis: Procedūra

IV.1.7)

Pildomas tik riboto projekto konkurso atveju, kai yra žinomi, pateikiami jau atrinktų dalyvių pavadinimai ir (arba) vardai ir pavardės. Šis punktas kartojamas tiek kartų, kiek reikia.

12.69.

Sk-2

IV dalis: Procedūra

IV.1.9)

Nurodomi planų ar projektų vertinimo kriterijai, kurie nebūtinai turi remtis kaina, sąnaudomis arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykiu.

12.70.

Sk-2

IV dalis: Procedūra

IV.2.2)

Nurodoma data ir laikas (valanda, minutės), iki kurios priimami planai ar projektai, pirkimą atliekant atviro projekto konkurso būdu, ar paraiškos, pirkimą atliekant riboto projekto konkurso būdu.

12.71.

Sk-2

IV dalis: Procedūra

IV.2.3)

Pildomas tik riboto projekto konkurso atveju ir tik tuo atveju, jei ši informacija yra žinoma. Nurodoma kvietimų pateikti planus ar projektus išsiuntimo data po kvalifikacijos patikrinimo tolesnėse procedūrose dalyvauti atrinktiems kandidatams.

12.72.

Sk-2

IV dalis: Procedūra

IV.2.4)

Įrašoma kalba, kuria prašoma parengti planus ar projektus arba paraišką. Jeigu planus ar projektus arba paraiškas galima teikti keliomis kalbomis, visos jos nurodomos pildant šį punktą tiek kartų, kiek reikia.

12.73.

Sk-2

IV dalis: Procedūra

IV.3.1)

Nurodoma, ar bus skiriami prizai laimėjusiems planams ar projektams. Prizai gali būti skiriami vienam laimėtojui ar keliems geriausiems projektams. Jeigu numatoma skirti prizus, turi būti nurodomas skiriamų prizų skaičius ir kiekvieno iš jų vertė.

12.74.

Sk-2

IV dalis: Procedūra

IV.3.2)

Tais atvejais, kai už dalyvavimą projekto konkurse yra numatyta atsilyginti skiriant tam tikras pinigines išmokas dalyviams, šiame punkte įrašoma atitinkama informacija, nurodant skiriamų išmokų dydį, skaičių ir pan.

12.75.

Sk-2

IV dalis: Procedūra

IV.3.3)

Atitinkamai pažymima, ar atlikus projekto konkursą ketinama sudaryti / nesudaryti paslaugų pirkimo sutartį (-is) su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų.

12.76.

Sk-2

IV dalis: Procedūra

IV.3.4)

Atitinkamai pažymima, ar vertinimo komisijos sprendimas yra pirkimo vykdytojui privalomas.

12.77.

Sk-2

IV dalis: Procedūra

IV.3.5)

Tuo atveju, jeigu vertinimo komisijos nariai jau yra išrinkti, nurodomi atrinktų vertinimo komisijos narių vardai ir pavardės, kartojant šio punkto pildymą tiek kartų, koks yra įrašomų vertinimo komisijos narių skaičius.

12.78.

Sk-2

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3.

Pirkimo vykdytojas savo nuožiūra gali pateikti bet kokią su pirkimu susijusią papildomą informaciją.

12.79.

Sk-2

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.4.1) punktas.

12.80.

Sk-2

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.2)

Šis punktas nėra pildomas.

12.81.

Sk-2

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.4.3) punktas.

12.82.

Sk-2

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.4.4) punktas.

12.83.

Sk-2

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)

Skelbimo išsiuntimo data yra nurodoma automatiškai, pirkimo vykdytojas šio punkto nepildo.

12.84.

Sk-3

 

 

Sk-3 forma naudojama, kai skelbimu yra siekiama:

1) iš anksto informuoti apie atitinkamą pirkimą,

2) sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus,

3) iš anksto kviesti dalyvauti tiekėjus ribotame konkurse ar skelbiamose derybose.

 

Šioje formoje pirmiausia pažymima, ar pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu.

 

Atsižvelgiant į pirkimo objektą, šioje formoje pažymimas atitinkamas langelis – ar perkami darbai, ar paslaugos, ar prekės.

 

Taip pat atitinkamai pažymima šio skelbimo paskirtis.

12.85.

Sk-3

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.1) punktas.

12.86.

Sk-3

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.2)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.2) punktas.

12.87.

Sk-3

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.3)

Šiame punkte nurodyta informacija yra pateikiama tuo atveju, jeigu šis skelbimas kartu yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, jeigu informacija jau žinoma, bei tuo atveju, jei šiuo skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus. Jeigu pildoma, tai punktas pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.3) punktas

12.88.

Sk-3

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.4) punktas.

12.89.

Sk-3

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.5)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.5) punktas.

12.90.

Sk-3

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.6)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.6) punktas.

12.91.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.1.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.1) punktas.

12.92.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.1.2)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.2) punktas.

12.93.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.1.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.3) punktas.

12.94.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.1.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.4) punktas.

12.95.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.1.5)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.5) punktas.

12.96.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.1.6)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.6) punktas, jeigu šis skelbimas yra kvietimas dalyvauti ribotame konkurse, skelbiamose derybose bei tuo atveju, jeigu šiuo skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus (pateikiama informacija šiame skelbime arba kvietime patvirtinti susidomėjimą).

12.97.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.2.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.1) punktas.

12.98.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.2.2)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.2) punktas.

12.99.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.2.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.3) punktas.

12.100.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.2.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.4) punktas.

12.101.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.2.5)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.5) punktas, jeigu šis skelbimas yra kvietimas dalyvauti ribotame konkurse, skelbiamose derybose bei tuo atveju, jeigu šiuo skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus (pateikiama informacija šiame skelbime arba kvietime patvirtinti susidomėjimą).

12.102.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.2.6)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.6) punktas, jeigu taikoma ir kai skelbimas yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, jeigu informacija jau žinoma bei jeigu šiuo skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus.

12.103.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.2.7)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.7) punktas, jeigu taikoma ir kai skelbimas yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, jeigu informacija jau žinoma bei jeigu šiuo skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus.

12.104.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.2.10)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.10) punktas, jeigu skelbimas yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, jeigu informacija jau žinoma bei jeigu šiuo skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus.

12.105.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.2.11)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.11) punktas, jeigu skelbimas yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, jeigu informacija jau žinoma bei jeigu šiuo skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus.

12.106.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.2.13)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.13) punktas, jeigu skelbimas yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, jeigu šiuo skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus.

12.107.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.2.14)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.14) punktas.

12.108.

Sk-3

II dalis: Objektas

II.3)

Šis punktas pildomas tuo atveju, jeigu atitinkamu skelbimu tik siekiama iš anksto pateikti informaciją ar siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus, nurodant numatomą būsimo skelbimo apie pirkimą paskelbimo datą.

 

Punktas nepildomas, jeigu tuo pačiu skelbimu yra kviečiama dalyvauti pirkime.

12.109.

Sk-3

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos III.1.1) punktas, jeigu skelbimas yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, jeigu informacija jau žinoma bei jeigu šiuo skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus (pateikiama informacija šiame skelbime arba kvietime patvirtinti susidomėjimą).

12.110.

Sk-3

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1.2)-III.1.3)

Pildomi taip pat, kaip Sk-1 formos III.1.2)-III.1.3) punktai, jeigu skelbimas yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, jeigu informacija jau žinoma bei jeigu šiuo skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus (pateikiama informacija šiame skelbime arba kvietime patvirtinti susidomėjimą).

12.111.

Sk-3

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1.5)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos III.1.5) punktas.

12.112.

Sk-3

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.2.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos III.2.1) punktas.

12.113.

Sk-3

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.2.2)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos III.2.2) punktas.

12.114.

Sk-3

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.2.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos III.2.3) punktas.

12.115.

Sk-3

IV dalis: Procedūra

IV.1.1)

Pateikiama informacija šiame punkte tuo atveju, jeigu skelbimas yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, atitinkamai pažymint pasirinktą pirkimo būdą.

12.116.

Sk-3

IV dalis: Procedūra

IV.1.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos IV.1.3) punktas, jeigu skelbimas yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, skelbimu siekiama sutrumpinti nustatytą pasiūlymų pateikimo terminą.

12.117.

Sk-3

IV dalis: Procedūra

IV.1.6)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos IV.1.6) punktas, jeigu skelbimas yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, jeigu šiuo skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus (pateikiama informacija šiame skelbime arba kvietime patvirtinti susidomėjimą).

12.118.

Sk-3

IV dalis: Procedūra

IV.2.2)

Pirkimų, atliekamų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, atvejais, kai skelbimas yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, nurodoma data ir laikas (valanda, minutės), iki kurios priimamos paraiškos, kuriomis reiškiamas susidomėjimas pirkimu.

 

Pirkimų, atliekamų vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu, atvejais, kai skelbimas yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, nurodoma data ir laikas (valanda, minutės), iki kurios priimami pasiūlymai ar paraiškos, o tais atvejais, kai skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus, nurodoma data ir laikas (valanda, minutės), iki kurios priimamos paraiškos dėl reiškiamo susidomėjimo.

12.119.

Sk-3

IV dalis: Procedūra

IV.2.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos IV.2.4) punktas, jeigu skelbimas yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose.

12.120.

Sk-3

IV dalis: Procedūra

IV.2.5)

Nurodoma numatoma data, kada planuojama procedūrų vykdymo pradžia (jeigu atitinkama informacija yra žinoma) tuo atveju, jeigu skelbimas kartu yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose bei skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus.

12.121.

Sk-3

VI dalis: Papildoma informacija

VI.2)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.2) punktas, jeigu skelbimas kartu yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose bei skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus.

12.122.

Sk-3

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.4.1) punktas, jeigu skelbimas kartu yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose bei skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus.

12.123.

Sk-3

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.2)

Šis punktas nėra pildomas.

12.124.

Sk-3

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.4.3) punktas, jeigu skelbimas kartu yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose bei skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus.

12.125.

Sk-3

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.4.4) punktas, jeigu skelbimas kartu yra ir kvietimas dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose bei skelbimu yra siekiama sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminus.

12.126.

Sk-3

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)

Skelbimo išsiuntimo data yra nurodoma automatiškai, pirkimo vykdytojas šio punkto nepildo.

12.127.

Sk-4

 

 

Sk-4 forma naudojama, kai siekiama pakeisti informaciją jau paskelbtame skelbime, siekiant ištaisyti tik nedideles klaidas ar netikslumus.

 

Šioje formoje pirmiausia pažymima, ar pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu.

 

Taip pat įrašoma keičiamo pirkimo informacija, nurodant keičiamo pirkimo numerį, indeksą ir keičiamo pirkimo formą.

 

Pirkimo vykdytojas turėtų įvertinti, kad tuo atveju, kai atitinkami keitimai galėtų turėti įtakos  tiekėjų pasiūlymų pateikimui, atitinkamai turi būti pratęsti pasiūlymų pateikimo terminai.

 

Ši forma nėra naudojama, kai jau paskelbtuose skelbimuose daromi esminiai keitimai (pavyzdžiui, keičiamas II.1.3) papunktyje nurodytas sutarties tipas, norima pakeisti, kad pirkimo objektas yra skaidomas į dalis ir pan.), tokiais atvejais būtina pradėti naują procedūrą.

12.128.

Sk-4

II dalis: Objektas

II.1.1)-II.1.4)

Pateikiama tokia informacija, kuri buvo nurodyta pradiniame skelbime: nurodomas pavadinimas; BVPŽ kodai; pažymimas atitinkamas pirkimo sutarties tipas; pateikiamas trumpas aprašymas.

12.129.

Sk-4

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)

Skelbimo išsiuntimo data yra nurodoma automatiškai, pirkimo vykdytojas šio punkto nepildo.

12.130.

Sk-4

VI dalis: Papildoma informacija

VI.6)

Nurodoma pradinio skelbimo paskelbimo data.

12.131.

Sk-4

VII dalis: Pakeitimai

VII.1.1).

Pažymima atitinkamai, atsižvelgiant į tai, kur esanti informacija yra keičiama ar (ir) pildoma: ar pradinė informacija yra keičiama, ar skelbiama informacija nesutampa su pirkimo vykdytojo pateikta pradine informacija, todėl yra keičiama.

12.132.

 

VII dalis: Pakeitimai

VII.1.2)

Jeigu taisomas tekstas, tai pirmiausia nurodoma tiksli taisytino teksto vieta (įrašomas punktas, jei keičiama informacija dėl atitinkamos pirkimo dalies, įrašomas atitinkamos dalies numeris, nurodoma teksto vieta), taip pat nurodomas pirminis tekstas, kuris yra taisomas bei įrašomas teisingas tekstas.

 

Jeigu yra keičiamas nurodytas pirkimo objekto BVPŽ kodas: nurodoma tiksli taisytinos informacijos vieta (įrašomas punktas, jei keičiama informacija dėl atitinkamos pirkimo dalies, įrašomas atitinkamos dalies numeris, nurodoma vieta), taip pat nurodomas pirminis nurodytas pirkimo objekto BVPŽ kodas bei įrašomas teisingas pirkimo objekto BVPŽ kodas.

 

Jeigu yra keičiamos pirmiau nurodytos datos: nurodoma tiksli taisytinos informacijos vieta (įrašomas punktas, jei keičiama informacija dėl atitinkamos pirkimo dalies, įrašomas atitinkamos dalies numeris, nurodoma vieta), taip pat nurodoma norima keisti data, laikas bei įrašoma teisinga informacija.

12.133.

 

VII dalis: Pakeitimai

VII.1.2)

Pildomas tuo atveju, jeigu yra keičiamas pirminiame skelbime nurodytas pirkimo objekto BVPŽ kodas: nurodoma tiksli taisytinos informacijos vieta (įrašomas pirminio skelbimo punktas, jei keičiama informacija dėl atitinkamos pirkimo dalies, įrašomas atitinkamos dalies numeris, nurodoma vieta), taip pat nurodomas pirminiame skelbime nurodytas pirkimo objekto BVPŽ kodas bei įrašomas teisingas tekstas pirkimo objekto BVPŽ kodas.

12.134.

 

VII dalis: Pakeitimai

VII.2)

Bet kokia pirkimo vykdytojo nuožiūra su keičiamu skelbimu susijusi informacija gali būti nurodoma šiame punkte.

12.135.

Sk-5

 

 

 

Sk-5 forma naudojama, kai nusprendžiama paskelbti informaciją apie pirkimą, kai yra priimamas sprendimas nustatyti laimėjusį pasiūlymą, atlikus pirkimą, apie kurį, pirkimo vykdytojo manymu, nebuvo privaloma skelbti.

12.136.

Sk-5

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.1) punktas.

12.137.

Sk-5

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.4) punktas.

12.138.

Sk-5

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.5)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.5) punktas.

12.139.

Sk-5

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.6)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.6) punktas.

12.140.

Sk-5

II dalis: Objektas

II.1.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.1) punktas.

12.141.

Sk-5

II dalis: Objektas

II.1.2)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.2) punktas.

12.142.

Sk-5

II dalis: Objektas

II.1.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.3) punktas.

12.143.

Sk-5

II dalis: Objektas

II.1.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.4) punktas.

14.144.

Sk-5

II dalis: Objektas

II.1.6)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.6) punktas.

12.145.

Sk-5

II dalis: Objektas

II.1.7)

Nurodoma bendra pirkimo vertė, jeigu įmanoma (informacija apie atskiras sutartis teikiama V dalyje), arba nurodomas mažiausios ir didžiausios kainos pasiūlymas, į kurį buvo atsižvelgta.

12.146.

Sk-5

II dalis: Objektas

II.2.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.1) punktas.

12.147.

Sk-5

II dalis: Objektas

II.2.2)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.2) punktas.

12.148.

Sk-5

II dalis: Objektas

II.2.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.3) punktas.

12.149.

Sk-5

II dalis: Objektas

II.2.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.4) punktas.

12.150.

Sk-5

II dalis: Objektas

II.2.5)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.5) punktas.

12.151.

Sk-5

II dalis: Objektas

II.2.11)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.11) punktas.

12.152.

Sk-5

II dalis: Objektas

II.2.13)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.13) punktas.

12.153.

Sk-5

II dalis: Objektas

II.2.14)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.14) punktas.

12.154.

Sk-5

IV dalis: Procedūra

IV1.1)

Nurodomas Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo atitinkamas straipsnis, dalis ir punktas, kuriuo vadovaujantis buvo priimtas sprendimas pirkti nepaskelbus apie pirkimą bei įrašomas pirkimo, apie kurį jau buvo skelbta, numeris.

12.155.

Sk-5

IV dalis: Procedūra

IV.1.3)

Pažymima, jeigu pirkimas yra susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu.

12.156.

Sk-5

IV dalis: Procedūra

IV.2.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos IV.2.1) punktas.

12.157.

Sk-5

V dalis: Sutarties skyrimas

 

Šis punktas pildomas tiek kartų, kiek reikia, pateikiant informaciją apie ketinamas sudaryti pirkimo sutartis. Pildant apie kiekvieną pirkimo sutartį pateikiama informacija: įrašomas pirkimo sutarties numeris, jeigu pirkimo objektas yra skirstomas į dalis, įrašomas pirkimo dalies numeris, taip pat įrašomas pirkimo dalies pavadinimas.

12.158.

Sk-5

V dalis: Sutarties skyrimas

V.2.1)

Nurodoma sutarties sudarymo data.

12.159.

Sk-5

V dalis: Sutarties skyrimas

V.2.2)

Atitinkamai pažymima, ar buvo / nebuvo sudaryta su tiekėjų grupe.

12.160.

Sk-5

V dalis: Sutarties skyrimas

V.2.3)

Pateikiama informacija apie tiekėją, iš kurio ketinama pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą.

Nurodomas oficialus tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas ir kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas, telefonas, faksas).

 

Jei tiekėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė. Tais atvejais, kai tiekėjas yra fizinis asmuo ir nurodžius jo vardą, pavardę kartu V.2.4) punkte nurodyta sutarties verte, galima spręsti apie konkretaus fizinio asmens gaunamas pajamas, galima pildyti tik vieną iš punktų: arba šį punktą, nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, arba V.2.4) punktą, nurodant pirkimo sutarties vertę.

 

Taip pat pažymima atitinkamai – ar būsimas tiekėjas yra / nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

 

Tais atvejais, kai dėl vieno pirkimo objekto (ar dėl vienos pirkimo objekto dalies) ketinama sudaryti pirkimo sutartis su keliais tiekėjais, šis punktas pildomas tiek kartų, kiek reikia.

12.161.

Sk-5

V dalis: Sutarties skyrimas

V.2.4)

Nurodoma bendra pirkimo vertė, jeigu įmanoma (informacija apie atskiras sutartis teikiama V dalyje) arba nurodomas mažiausios ir didžiausios kainos pasiūlymas, į kurį buvo atsižvelgta.

12.162.

Sk-5

V dalis: Sutarties skyrimas

V.2.5)

Gali būti pateikiama informacija, jeigu žinoma, apie subrangą: atitinkamai pažymima, jeigu vykdant sutartį planuojama pasitelkti subrangovus, galima nurodyti, kiek subrangai bus skiriama sutarties vertės ar sutarties dalies (procentais). Taip pat galima aprašyti sutarties dalį, kuri bus perduota vykdyto subrangovams.

12.163.

Sk-5

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Pirkimo vykdytojas savo nuožiūra gali pateikti bet kokią su pirkimu susijusią papildomą informaciją.

12.164.

Sk-5

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.4.1) punktas.

12.165.

Sk-5

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.2)

Šis punktas nėra pildomas.

12.166.

Sk-5

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.4.3) punktas.

12.167.

Sk-5

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.4.4) punktas.

12.168.

Sk-5

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)

Skelbimo išsiuntimo data yra nurodoma automatiškai, pirkimo vykdytojas šio punkto nepildo.

12.169.

Sk-6

 

 

 

Sk-6 forma naudojama, kai tiekėjai skelbimu yra kviečiami dalyvauti supaprastintame mažos vertės pirkime.

12.170.

Sk-6

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1).

Pateikiama kontaktinė pirkimo vykdytojo informacija. Informacija pateikiama apie kiekvieną už pirkimo procedūrą atsakingą pirkimo vykdytoją, pildant atitinkamą informaciją tiek kartų, kiek reikia. Jeigu pirkimo vykdytojas yra įgaliojęs kitą pirkimo vykdytoją atlikti pirkimą, šiame punkte nurodomi reikalaujami įgaliotojo pirkimo vykdytojo duomenys. Jei reikia, gali būti nurodomas pirkimo vykdytojo (įgaliotojo pirkimo vykdytojo) padalinys (skyrius, departamentas ar kt.), kuris yra atsakingas už atliekamą pirkimą.

 

Punkte pateikiamas elektroninės prieigos prie pirkimo dokumentų ar kitos informacijos adresas, taip pat pateikiama nuoroda, kokiu adresu tiekėjai gali siųsti pasiūlymus ar paraiškas dalyvauti konkurse. Tais atvejais, kai dėl pirkimo pobūdžio pirkimo vykdytojo ir tiekėjo bendravimui yra būtinos specialios informacinės sistemos priemonės ir (ar) įranga, kurios nėra visuotinai naudojamos, atitinkamai pažymima ir įrašomas interneto svetainės adresas, kuriuo tos priemonės ir (ar) įranga yra prieinami.

12.171.

Sk-6

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.1) punktas.

12.172.

Sk-6

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.2)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.2) punktas.

12.173.

Sk-6

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.13) punktas.

12.174.

Sk-6

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos III.1.5) punktas.

12.175.

Sk-6

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.5)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos IV.2.2) punktas.

12.176.

Sk-6

III dalis: Papildoma informacija

III.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.3) punktas.

12.177.

Sk-6

III dalis: Papildoma informacija

III.2)

Skelbimo išsiuntimo data yra nurodoma automatiškai, pirkimo vykdytojas šio punkto nepildo.

12.178.

Sk-7

 

 

Sk-7 forma naudojama, kai perkantysis subjektas, vadovaudamasis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatyme nustatytais reikalavimais, nusprendžia sukurti kvalifikacijos vertinimo sistemą arba sukurti kvalifikacijos vertinimo sistemą ir tuo pačiu skelbimu tiekėją pakviesti dalyvauti konkurse. Šiame skelbime būtina nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemos tikslą, galiojimo terminą ir kaip galima susipažinti su kvalifikacijos vertinimo sistemos taikymo taisyklėmis.

12.179.

Sk-7

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pateikiama kontaktinė perkančiojo subjekto informacija. Informacija pateikiama apie kiekvieną už pirkimo procedūrą atsakingą perkantįjį subjektą, pildant atitinkamą informaciją tiek kartų, kiek reikia. Jeigu perkantysis subjektas yra įgaliojęs kitą perkančiąją organizaciją / perkantįjį subjektą atlikti pirkimą, nurodomi reikalaujami įgaliotosios perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto duomenys. Jei reikia, gali būti nurodomas perkančiojo subjekto (įgaliotojo) padalinys (skyrius, departamentas ar kt.), kuris yra atsakingas už atliekamą pirkimą.

12.180.

Sk-7

I dalis: Perkantysis subjektas

I.2)

Pateikiama informacija apie bendrai vykdomą pirkimą:

 

Pažymima atitinkamai, jeigu pirkimą atlieka keli perkantieji subjektai bendrai. Tuo atveju, jeigu bendrą pirkimą atlieka skirtingų šalių perkantieji subjektai, nurodoma kokios šalies nacionalinė teisė bus taikoma pirkimui.

 

Pažymima atitinkamai, jeigu pirkimą atlieka centrinė perkančioji organizacija.

 

Tik atitinkamai pažymėjus šį punktą, I.1) punkte yra leidžiama pildyti papildomus kontaktinius duomenis apie kitą, susijusį su atitinkamu pirkimu, perkantįjį subjektą, kurio kontaktinė informacija yra pateikiama I.1) punkte.

12.181.

Sk-7

I dalis: Perkantysis subjektas

I.3)

Tuo atveju, jeigu skelbimas yra naudojamas kaip kvietimas dalyvauti ribotame konkurse, skelbiamose derybose, konkurenciniame dialoge ar inovacijų partnerystėje, visa informacija, susijusi su I.3) punkte pateikta informacija bei nuorodomis gali būti pateikiama kvietime pateikti pasiūlymus. Jeigu perkantysis subjektas pateikia visą informaciją skelbime, tai šis punktas pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.3) punktas.

Pirkimo dokumentai paskelbiami kaip galima greičiau ir ne vėliau kaip kvietimo pateikti pasiūlymus arba dalyvauti derybose išsiuntimo dieną.

12.182.

Sk-7

I dalis: Perkantysis subjektas

I.6)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos I.6) punktas.

12.183.

Sk-7

II dalis: Objektas

II.1.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.1) punktas.

12.184.

Sk-7

II dalis: Objektas

II.1.2)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.2) punktas.

12.185.

Sk-7

II dalis: Objektas

II.1.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.1.3) punktas.

12.186.

Sk-7

II dalis: Objektas

II.2.2)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.2) punktas.

12.187.

Sk-7

II dalis: Objektas

II.2.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.3) punktas.

12.188.

Sk-7

II dalis: Objektas

II.2.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.4) punktas.

12.189.

Sk-7

II dalis: Objektas

II.2.5)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.5) punktas (jeigu informacija yra žinoma).

12.190.

Sk-7

II dalis: Objektas

II.2.8)

Nurodydamas kvalifikacijos vertinimo sistemos taikymo trukmę perkantysis subjektas turi arba įrašyti jos taikymo pradžią ir pabaigą (kalendorine data), arba pažymima, kad kvalifikacijos vertinimo sistemos taikymo trukmė yra neribota.

Jeigu yra numatoma, kad kvalifikacijos vertinimo sistema gali būti pratęsiama, tai atitinkamai pažymima. Jei kvalifikacijos vertinimo sistemą numatoma atnaujinti, nurodomi formalumai, kurie reikalingi siekiant įvertinti reikalavimų įvykdymą.

Šis punktas pildomas ir tuo atveju, jeigu yra siekiama pratęsti kvalifikacijos vertinimo sistemos taikymo trukmę, t. y. pakeičiamas kvalifikacijos vertinimo sistemos taikymo galiojimo terminas, nenutraukiant pačios kvalifikacijos vertinimo sistemos taikymo.

12.191.

Sk-7

II dalis: Objektas

II.2.13)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos II.2.13) punktas (jeigu informacija yra žinoma).

12.192.

Sk-7

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1.5)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos III.1.5) punktas.

12.193.

Sk-7

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1.9)

Nurodoma, kokius kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti tiekėjas, kad būtų įtrauktas į kvalifikacinę sistemą. Taip pat nurodoma, kaip bus tikrinama atitiktis kiekvienam iš nurodytų reikalavimų. Jeigu informacijos apimtis yra didelė, paremta dokumentais, kuriuos tiekėjai gali gauti, šiame punkte pakanka pateikti pagrindinių kvalifikacijos reikalavimų ir metodų santrauką bei nuorodą į tuos dokumentus ar kitus pirkimo dokumentus.

12.194.

Sk-7

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.2.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos III.2.1) punktas.

12.195.

Sk-7

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.2.2)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos III.2.2) punktas.

12.196.

Sk-7

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.2.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos III.2.3) punktas.

12.197.

Sk-7

IV dalis: Procedūra

IV.1.6).

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos IV.1.6) punktas.

12.198.

Sk-7

IV dalis: Procedūra

IV.2.1)

Jeigu buvo paskelbtas skelbimas apie šią kvalifikacijos vertinimo sistemą anksčiau, tai atitinkamai pažymima.

12.199.

Sk-7

IV dalis: Procedūra

IV.2.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos IV.2.4) punktas.

12.200.

Sk-7

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.3) punktas.

12.201.

Sk-7

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.1)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.4.1) punktas.

12.202.

Sk-7

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.2)

Šis punktas nėra pildomas.

12.203.

Sk-7

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.3)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.4.3) punktas.

12.204.

Sk-7

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4.4)

Pildomas taip pat, kaip Sk-1 formos VI.4.4) punktas.

12.205.

Sk-7

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)

Skelbimo išsiuntimo data yra nurodoma automatiškai, pirkimo vykdytojas šio punkto nepildo.

 

 

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Tipinėje formoje kiekviena konkreti dalis ir punktas su tokiu pat pavadinimu bei pildymo turiniu kartojasi kiekvienoje tipinėje formoje (išskyrus skelbimą apie supaprastintą mažos vertės  pirkimą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-166, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23514

 

14. Tipinių formų tekstinėje versijoje (pavyzdžiui, PDF, Word formatais) laukelių, kurie pažymėti apskritimu () pažymėjimas (pasirinkimas) ir, jei reikia, atitinkamos informacijos pateikimas yra privalomojo pobūdžio, t. y. tais atvejais, kai duodami keli pasirinkimai, kurie yra pažymėti apskritimu (), vieną iš jų pasirinkti yra privaloma, o laukelių, kurie pažymėti kvadratu (□) – pažymėjimas (pasirinkimas) yra pasirenkamas atsižvelgiant į konkretaus pirkimo ar koncesijos situaciją.

15. Pirkimo vykdytojas, kartu su skelbimu apie pirkimą, o suteikiančioji institucija, kartu su koncesijų skelbimais, CVP IS skelbia pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, t. y. bet koks pirkimo vykdytojas ar suteikiančiosios institucijos ir tiekėjo bendravimas bei keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis, išskyrus išimtinius įstatymuose nurodytus atvejus.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-173, 2017-12-06, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19612

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-68, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12233

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-172, 2022-09-20, paskelbta TAR 2022-09-20, i. k. 2022-19171

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-239, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27605

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir eikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-60, 2023-05-08, paskelbta TAR 2023-05-08, i. k. 2023-08727

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-166, 2023-12-04, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23514

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo