Suvestinė redakcija nuo 2020-10-30 iki 2020-11-06

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-02-26, i. k. 2020-04023

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-17:

Nr. 588, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12822

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 152

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) 6 straipsnio 1 dalies e punktu, 25 ir 27 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 11, 19 punktais, 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 26 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 10 straipsniu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. vasario 24 d. ir 2020 m. birželio 8 d. posėdžių pasiūlymus, 2020 m. birželio 30 d. Tarybos rekomendaciją dėl laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo ir galimo tokio apribojimo panaikinimo ir siekdama apsaugoti gyventojus ir aplinką nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įvežimo ir išplitimo, taip pat išvengti naujo sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) protrūkio šalies teritorijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 749, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15359

 

1.  Paskelbti:

1.1.    valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės;

1.2.    trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį.

2. Neteko galios nuo 2020-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. 1070, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-08, i. k. 2020-20916

 

3.  Nustatyti šias laikinas valstybės sienos kirtimo apribojimo ir (ar) nutraukimo sąlygas:

3.1. Nutraukiamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

3.1.1.   Tverečius–Vidžiai;

3.1.2. Neteko galios nuo 2020-08-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. 837, 2020-07-29, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16678

 

3.1.3.   Šumskas–Loša;

3.1.4.   Ramoniškiai–Pograničnyj;

3.1.5.   Nida–Morskoje;

3.1.6.   Adutiškis–Moldevičiai;

3.1.7.   Papelekis–Lentupis;

3.1.8.   Krakūnai–Geranainys;

3.1.9.   Eišiškės–Dotiškės;

3.1.10. Rakai–Petiulevcai;

3.1.11. Norviliškės–Pickūnai;

3.1.12. Latežeris–Pariečė.

3.2. Apribojamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

3.2.1.   automobilių kelių:

3.2.1.1.  Medininkai–Kamenyj Log;

3.2.1.2.  Šalčininkai–Benekainys;

3.2.1.3.  Raigardas–Privalka;

3.2.1.4.  Kybartai–Černiševskoje;

3.2.1.5.  Panemunė–Sovetsk;

3.2.1.6. Lavoriškės–Kotlovka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 837, 2020-07-29, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16678

 

3.2.2.   geležinkelio:

3.2.2.1.  Kena–Gudagojis;

3.2.2.2.  Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punktą;

3.2.2.3.  Stasylos–Benekainys;

3.2.2.4.  Kybartai–Nesterov;

3.2.2.5.  Pagėgiai–Sovetsk;

3.2.3.   tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus:

3.2.3.1Vilniaus;

3.2.3.2Kauno;

3.2.3.3Palangos;

3.2.3.4Šiaulių;

3.2.4.   jūrų uostų pasienio kontrolės punktus:

3.2.4.1Pilies;

3.2.4.2Malkų įlankos;

3.2.4.3Būtingės naftos terminalo;

3.2.4.4Molo.

3.3. Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:

3.3.1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 886, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-18, i. k. 2020-17448

 

3.3.2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar išsiuntė pranešimą per nustatytą terminą pateikti sprendimui išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą priimti reikalingus dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikai (įvaikiai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvai (įtėviai), globėjai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

Nr. 866, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17260

Nr. 961, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18392

Nr. 1049, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20447

 

3.3.3. užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

 

3.3.4. užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, nenurodytose šio nutarimo 3.3.1 papunktyje ir kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, nebent šalis įtraukta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 749, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15359

Nr. 886, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-18, i. k. 2020-17448

Nr. 1070, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-08, i. k. 2020-20916

 

3.3.5.   asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;

3.3.6.   NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

3.3.7. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 749, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15359

 

3.3.8. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

3.3.9. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimos nariams, varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui, sporto medicinos personalo darbuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu ruoštis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 866, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17260

Nr. 891, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17516

 

3.3.10. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujančiam personalui;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

 

3.3.11. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

 

3.3.12. kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir jų atvykimui pritaria Vyriausybė;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

 

3.3.13. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims:

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

 

3.3.13.1.   grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę;

3.3.13.2.   dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas;

3.3.13.3. Neteko galios nuo 2020-07-16

Papunkčio naikinimas:

Nr. 795, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15914

 

3.3.13.4.   besinaudojantiems supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis;

3.3.14. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, priimtiems studijuoti pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, kurios užtikrina valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus dėl užsieniečių, atvykstančių studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 866, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17260

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 891, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17516

 

3.3.15. užsienio investuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ekonomikos ir inovacijų ministro leidimu, kai yra pateiktas Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodytos viešosios įstaigos patvirtinimas apie užsienio investuotojų planuojamas atlikti ne mažesnes nei Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytas investicijas Lietuvos Respublikoje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 866, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17260

 

3.3.16. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 866, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17260

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 886, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-18, i. k. 2020-17448

Nr. 1049, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20447

 

3.3.17. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti artimųjų (sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, seserų) laidotuvėse.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 961, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18392

 

3.3.18. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos  Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1106, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21300

 

3.31.1. privalo laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliavimo sąlygų, išskyrus užsieniečius, nurodytus šio nutarimo 3.3.5, 3.3.6, 3.3.13, 3.3.18 papunkčiuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1049, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20447

Nr. 1106, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21300

 

3.4. Asmenys, kuriems netaikomas valstybės sienos kirtimo ribojimas, valstybės sieną kerta tik per šio nutarimo 3.2 papunktyje nurodytus sienos perėjimo punktus.

4.  Nustatyti šias valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo priemones:

4.1. ūkinės veiklos apribojimo priemones:

4.1.1.   paslaugos teikiamos, prekyba, veikla laisvalaikio ir pramogų vietose, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės (išskyrus asmenines šventes), mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (toliau – renginys) organizuojami ir vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 795, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15914

Nr. 1070, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-08, i. k. 2020-20916

Nr. 1160, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21947

 

4.1.11. veikla laisvalaikio ir pramogų vietose, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma, kai užtikrinama visų asmenų, besilankančių šiose paslaugų teikimo vietose (toliau – lankytojai), registracija pagal valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas. Lankytojų registracija nevykdoma, kai:

4.1.11.1. maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

4.1.11.2. viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1160, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21947

 

4.1.2. nuo 2020 m. spalio 30 d. iki 2020 m. lapkričio 13 d. draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai ir susibūrimai viešose vietose, išskyrus:

4.1.2.1. aukšto meistriškumo sporto varžybas ir kultūros renginius, kai:

4.1.2.1.1. jie vyksta uždarose erdvėse, tačiau žiūrovų skaičius neviršija 300 asmenų ir užtikrinamos šios sąlygos – žiūrovai renginį stebi tik iš sėdimųjų vietų, tarp žiūrovų išlaikomas 2 metrų atstumas (išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus)), žiūrovai viso renginio metu dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei; šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį), užtikrinamas bilietų platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimas, vykdoma žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimo į renginio vietą kontrolė;

4.1.2.1.2. jie vyksta atvirose erdvėse, tačiau žiūrovų skaičius neviršija 400 asmenų ir užtikrinamos 4.1.2.2.1 papunktyje nurodytos sąlygos;

4.1.2.2. laidotuves;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 749, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15359

Nr. 866, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17260

Nr. 891, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17516

Nr. 1070, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-08, i. k. 2020-20916

Nr. 1185, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-28, i. k. 2020-22313

 

4.1.21. nuo 2020 m. lapkričio 14 d. renginiai organizuojami ir vykdomi, jei renginio organizatoriai užtikrina bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą bei kontroliuoja žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimą į renginio vietą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1185, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-28, i. k. 2020-22313

 

4.1.3. viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma nuo 7 iki 24 valandos. Darbo laiko ribojimas netaikomas:

4.1.3.1. kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

4.1.3.2. kai viešasis maitinimas teikiamas įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose;

4.1.3.3. lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veiklai, jei šiose vietose neteikiama viešojo maitinimo paslauga.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1160, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21947

 

4.1.4. paslaugų teikimo vietose, parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse (veikiančiose uždarose erdvėse) ir kitose viešose prekybos vietose turi būti užtikrinamas 10 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1185, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-28, i. k. 2020-22313

 

4.2. viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemones:

4.2.1. švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje:

4.2.1.1. iki 2020 m. lapkričio 8 d.:

4.2.1.1.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

4.2.1.1.2 ugdymas mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo ir pirminio profesinio mokymo programas vykdomas nuotoliniu būdu išskyrus specialiosiose įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus vaikus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1185, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-28, i. k. 2020-22313

 

4.2.1.1.3. rekomenduojama tęstinio profesinio mokymo programas ir aukštojo mokslo studijų programas vykdyti nuotoliniu būdu, jeigu švietimo teikėjų vadovai priima tokį sprendimą;

4.2.1.1.4. rekomenduojama švietimo pagalbą, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, teikti nuotoliniu būdu;

4.2.1.1.5. neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;

4.2.1.2. nuo 2020 m. lapkričio 9 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos vykdomi, švietimo pagalba teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 866, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17260

Nr. 1160, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21947

 

4.2.2.   socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo srityje:

4.2.2.1.  lankant asmenis stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, skirtose senyvo amžiaus ir neįgaliems, grupinio gyvenimo namuose, vaikų globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir šeimynose, turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

4.2.2.2.  teikiant dienos ir trumpalaikės socialinės globos ar socialinės priežiūros (užimtumo) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

4.2.2.3. Neteko galios nuo 2020-10-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1070, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-08, i. k. 2020-20916

Papildyta papunkčiu:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

 

4.2.3.   sveikatos priežiūros įstaigų, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, veiklos organizavimo srityje:

4.2.3.1.  užtikrinamas pacientų bei lankytojų srautų, infrastruktūros ir materialiųjų bei žmogiškųjų išteklių valdymas;

4.2.3.2. Neteko galios nuo 2020-08-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 837, 2020-07-29, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16678

 

4.2.3.3.  sveikatos priežiūros įstaigos vadovai užtikrina, kad įstaigoje asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pagal patvirtiną planinių stacionarinių ir (ar) planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų planą, kuris parengtas pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus ir pateiktas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 

4.2.3.4.  įstaigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant epikrizes, siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų aprašymus, privalo tvarkyti tik per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, o įstaigos, kurios Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklauso, šių duomenų tvarkymą ir jų atsekamumą užtikrina per įstaigos informacinę sistemą.

4.2.4. viešojo transporto paslaugos teikiamos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 795, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15914

 

4.3. Apribojamas ilgalaikių pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimas ir vykdymas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 837, 2020-07-29, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16678

 

4.4. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 886, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-18, i. k. 2020-17448

 

5. Nustatyti, kad paskirtajam valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui negalint atlikti operacijų vadovo funkcijų dėl laikino nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų,  valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo funkcijas atlieka jį pavaduojantis ministras.

Papildyta punktu:

Nr. 749, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15359

 

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

energetikos ministras, laikinai einantis           

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                    Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                    Rita Tamašunienė      

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 588, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12822

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 749, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15359

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 795, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15914

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 837, 2020-07-29, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16678

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 866, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17260

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 886, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-18, i. k. 2020-17448

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 891, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17516

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 961, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18392

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1049, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20447

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1070, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-08, i. k. 2020-20916

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1106, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21300

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1160, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21947

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1185, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-28, i. k. 2020-22313

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo