Suvestinė redakcija nuo 2020-07-16 iki 2020-07-16

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-02-26, i. k. 2020-04023

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-17:

Nr. 588, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12822

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 152

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) 6 straipsnio 1 dalies e punktu, 25 ir 27 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 11, 19 punktais, 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 26 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 10 straipsniu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. vasario 24 d. ir 2020 m. birželio 8 d. posėdžių pasiūlymus, 2020 m. birželio 30 d. Tarybos rekomendaciją dėl laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo ir galimo tokio apribojimo panaikinimo ir siekdama apsaugoti gyventojus ir aplinką nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įvežimo ir išplitimo, taip pat išvengti naujo sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) protrūkio šalies teritorijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 749, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15359

 

1.  Paskelbti:

1.1.    valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės;

1.2.    trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį.

2.  Nuo 2020 m. birželio 17 d. 00:00 val. iki 2020 m. liepos 16 d. 24:00 val. pratęsti laikiną vidaus sienos kontrolę vykdant į Lietuvos Respubliką atvykstančių asmenų patikrinimus prie Europos Sąjungos vidaus sienos:

2.1. tarptautiniuose oro uostuose;

2.2. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

3.  Nustatyti šias laikinas valstybės sienos kirtimo apribojimo ir (ar) nutraukimo sąlygas:

3.1. Nutraukiamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

3.1.1.   Tverečius–Vidžiai;

3.1.2.   Lavoriškės–Kotlovka;

3.1.3.   Šumskas–Loša;

3.1.4.   Ramoniškiai–Pograničnyj;

3.1.5.   Nida–Morskoje;

3.1.6.   Adutiškis–Moldevičiai;

3.1.7.   Papelekis–Lentupis;

3.1.8.   Krakūnai–Geranainys;

3.1.9.   Eišiškės–Dotiškės;

3.1.10. Rakai–Petiulevcai;

3.1.11. Norviliškės–Pickūnai;

3.1.12. Latežeris–Pariečė.

3.2. Apribojamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

3.2.1.   automobilių kelių:

3.2.1.1.  Medininkai–Kamenyj Log;

3.2.1.2.  Šalčininkai–Benekainys;

3.2.1.3.  Raigardas–Privalka;

3.2.1.4.  Kybartai–Černiševskoje;

3.2.1.5.  Panemunė–Sovetsk;

3.2.2.   geležinkelio:

3.2.2.1.  Kena–Gudagojis;

3.2.2.2.  Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punktą;

3.2.2.3.  Stasylos–Benekainys;

3.2.2.4.  Kybartai–Nesterov;

3.2.2.5.  Pagėgiai–Sovetsk;

3.2.3.   tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus:

3.2.3.1Vilniaus;

3.2.3.2Kauno;

3.2.3.3Palangos;

3.2.3.4Šiaulių;

3.2.4.   jūrų uostų pasienio kontrolės punktus:

3.2.4.1Pilies;

3.2.4.2Malkų įlankos;

3.2.4.3Būtingės naftos terminalo;

3.2.4.4Molo.

3.3. Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:

3.3.1.   Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Tokių valstybių sąrašą kiekvieną pirmadienį skelbia valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas;

3.3.2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

 

3.3.3. užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

 

3.3.4.     užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, nenurodytose šio nutarimo 3.3.1 papunktyje ir kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, nebent sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) šiose valstybėse neatitinka šio nutarimo 3.3.1 papunktyje nustatytų sergamumo kriterijų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 749, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15359

 

3.3.5.   asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;

3.3.6.   NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

3.3.7. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 749, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15359

 

3.3.8. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

3.3.9. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimų nariams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu ruoštis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

 

3.3.10. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujančiam personalui;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

 

3.3.11. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

 

3.3.12. kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir jų atvykimui pritaria Vyriausybė;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

 

3.3.13. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims:

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

 

3.3.13.1.   grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę;

3.3.13.2.   dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas;

3.3.13.3. Neteko galios nuo 2020-07-16

Papunkčio naikinimas:

Nr. 795, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15914

 

3.3.13.4.   besinaudojantiems supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.

3.31. Užsieniečiai, atvykstantys ne iš  Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, išskyrus nurodytus 3.3.5, 3.3.6, 3.3.13 papunkčiuose, privalo laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliavimo sąlygų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 795, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15914

 

3.4. Asmenys, kuriems netaikomas valstybės sienos kirtimo ribojimas, valstybės sieną kerta tik per šio nutarimo 3.2 papunktyje nurodytus sienos perėjimo punktus.

4.  Nustatyti šias valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo priemones:

4.1. ūkinės veiklos apribojimo priemones:

4.1.1.   paslaugos teikiamos, prekyba, veikla laisvalaikio ir pramogų vietose, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų darbo veikla vykdoma, kultūros, pramogų, sporto ar kiti renginiai (toliau – renginys) organizuojami ir vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 795, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15914

 

4.1.2.   renginiai organizuojami ir vykdomi:

4.1.2.1nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. birželio 30 d.:

4.1.2.1.1atvirose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 700 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, dalyvaujančių aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo).

4.1.2.1.2uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, dalyvaujančių aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo);

4.1.2.2.  nuo 2020 m. liepos 1 iki 2020 m. liepos 16 d.:

4.1.2.2.1.  atvirose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 1 000 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, dalyvaujančių aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo).

4.1.2.2.2.  uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 200 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, dalyvaujančių aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo);

4.2. viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemones:

4.2.1. švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje:

4.2.1.1.  nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas bei neformalusis vaikų švietimas vykdomi mokyklose ir kitų švietimo teikėjų, jeigu užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 795, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15914

 

4.2.1.2.  ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas bei neformalusis vaikų švietimas, jeigu nevykdomi šio nutarimo 4.2.1.1 papunktyje nurodyti reikalavimai, tęsiamas nuotoliniu būdu;

4.2.2.   socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo srityje:

4.2.2.1.  lankant asmenis stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, skirtose senyvo amžiaus ir neįgaliems, grupinio gyvenimo namuose, vaikų globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir šeimynose, turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

4.2.2.2.  teikiant dienos ir trumpalaikės socialinės globos ar socialinės priežiūros (užimtumo) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

4.2.2.3. iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. teikiant socialinės globos paslaugas stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, skirtose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, grupinio gyvenimo namuose, vaikų globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir šeimynose, turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

 

4.2.3.   sveikatos priežiūros įstaigų, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, veiklos organizavimo srityje:

4.2.3.1.  užtikrinamas pacientų bei lankytojų srautų, infrastruktūros ir materialiųjų bei žmogiškųjų išteklių valdymas;

4.2.3.2.  teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prioritetas teikiamas nuotoliniam asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui. Sveikatos priežiūros įstaigos pasirenka paciento interesą labiausiai atitinkantį sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdą;

4.2.3.3.  sveikatos priežiūros įstaigos vadovai užtikrina, kad įstaigoje asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pagal patvirtiną planinių stacionarinių ir (ar) planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų planą, kuris parengtas pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus ir pateiktas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 

4.2.3.4.  įstaigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant epikrizes, siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų aprašymus, privalo tvarkyti tik per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, o įstaigos, kurios Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklauso, šių duomenų tvarkymą ir jų atsekamumą užtikrina per įstaigos informacinę sistemą.

4.2.4. viešojo transporto paslaugos teikiamos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 795, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15914

 

5. Nustatyti, kad paskirtajam valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui negalint atlikti operacijų vadovo funkcijų dėl laikino nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų,  valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo funkcijas atlieka jį pavaduojantis ministras.

Papildyta punktu:

Nr. 749, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15359

 

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

energetikos ministras, laikinai einantis           

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                    Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                    Rita Tamašunienė      

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 588, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12822

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 749, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15359

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 795, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15914

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo