Suvestinė redakcija nuo 2022-01-10 iki 2022-01-13

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-02-26, i. k. 2020-04023

 

Nauja redakcija nuo 2021-07-01:

Nr. 506, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14469

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 152

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) 6 straipsnio 1 dalies e punktu, 25 ir 27 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsniu, 9 straipsnio 11, 19 punktais, 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 26 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 7 dalimi, atsižvelgdama į 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2021 m. birželio 23 d. posėdžio pasiūlymą ir siekdama apsaugoti gyventojus ir aplinką nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įvežimo ir išplitimo, taip pat išvengti naujo sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) protrūkio šalies teritorijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 862, 2021-10-20, paskelbta TAR 2021-10-22, i. k. 2021-22093

Nr. 943, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23858

 

1. Paskelbti:

1.1. valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės;

1.2. antrą (sustiprintą) civilinės saugos sistemos parengties lygį.

2. Nustatyti šias laikinas valstybės sienos kirtimo apribojimo ir (ar) nutraukimo sąlygas:

2.1. Nutraukiamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

2.1.1. Ramoniškiai–Pograničnyj;

2.1.2. Nida–Morskoje;

2.1.3. Adutiškis–Moldevičiai;

2.1.4. Krakūnai–Geranainys;

2.1.5. Eišiškės–Dotiškės;

2.1.6. Rakai–Petiulevcai;

2.1.7. Norviliškės–Pickūnai;

2.1.8. Latežeris–Pariečė;

2.1.9. Švendubrė–Privalka;

2.1.10. Nida–Rybačij;

2.1.11. Jurbarkas–Sovetskas;

2.1.12. Rusnė–Sovetskas.

2.2. Apribojamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

2.2.1. automobilių kelių:

2.2.1.1. Medininkai–Kamenyj Log;

2.2.1.2. Šalčininkai–Benekainys;

2.2.1.3. Raigardas–Privalka;

2.2.1.4. Kybartai–Černyševskoje;

2.2.1.5. Panemunė–Sovetsk;

2.2.1.6. Lavoriškės–Kotlovka;

2.2.1.7. Tverečius–Vidžiai;

2.2.1.8. Papelekis–Lentupis (tik transporto priemonėms, vežančioms didžiagabaričius ir sunkiasvorius krovinius, turinčioms teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą);

2.2.1.9. Šumskas–Loša;

2.2.2. geležinkelio:

2.2.2.1. Kena–Gudagojis;

2.2.2.2. Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punktą;

2.2.2.3. Stasylos–Benekainys;

2.2.2.4. Kybartai–Nesterov;

2.2.2.5. Pagėgiai–Sovetsk;

2.2.3. tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus:

2.2.3.1. Vilniaus;

2.2.3.2. Kauno;

2.2.3.3. Palangos;

2.2.3.4. Šiaulių;

2.2.4. jūrų uostų pasienio kontrolės punktus:

2.2.4.1. Pilies;

2.2.4.2. Malkų įlankos;

2.2.4.3. Būtingės naftos terminalo;

2.2.4.4. Molo.

2.3. Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:

2.3.1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės), valstybių, įtrauktų į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į Europos Sąjungą tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims;

2.3.2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar išsiuntė pranešimą per nustatytą terminą pateikti sprendimui išduoti dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, priimti reikalingus dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, sutuoktinis, asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis (toliau – partneris), artimasis giminaitis (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, vaikaičiai, broliai, seserys) (toliau – artimasis giminaitis), įskaitant sutuoktinio arba partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjas;

2.3.3. užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;

2.3.4. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams (sutuoktiniui arba partneriui, asmens ir (ar) sutuoktinio arba partnerio vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), globėjams (toliau – šeimos nariai), kitiems jų artimiesiems giminaičiams, taip pat juos aptarnaujančiam personalui, oficialių delegacijų nariams;

2.3.5. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams ir kitiems jų artimiesiems giminaičiams;

2.3.6. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;

2.3.7. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

2.3.8. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimos nariams, varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui, sporto medicinos personalo darbuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu rengtis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;

2.3.9. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno veikloje, ir juos aptarnaujančiam personalui;

2.3.10. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;

2.3.11. kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu;

2.3.12. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims:

2.3.12.1. grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę;

2.3.12.2. dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas;

2.3.12.3. kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis;

2.3.12.4. užsieniečiams, vykstantiems šio nutarimo 2.3.12.3 papunktyje nurodytais tranzitiniais traukiniais be teisės išlipti ir įlipti Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2.3.12.5. užsieniečiams, turintiems vienos iš visą Šengeno acquis taikančių Šengeno valstybių išduotą ilgalaikę nacionalinę vizą, vykstantiems į Šengeno valstybę, kuri išdavė ilgalaikę nacionalinę vizą;

2.3.12.6. su Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar Šveicarijos piliečiais keliaujantiems ar prie jų prisijungiantiems jų šeimos nariams (sutuoktiniui, asmeniui, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis (toliau – partneris), jaunesniems nei 21 metų tiesioginiams palikuonims arba išlaikytiniams, įskaitant sutuoktinio arba registruoto partnerio palikuonis ar išlaikytinius, tiesiosios aukštutinės linijos išlaikomiems tiesioginiams giminaičiams, įskaitant atitinkamus sutuoktinio arba registruoto partnerio giminaičius);

2.3.13. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, priimtiems studijuoti pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, kurios užtikrina valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus dėl užsieniečių, atvykstančių studijų tikslais, izoliavimosi;

2.3.14. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikoje veikiančias kompetentingos institucijos patvirtintas mokymo organizacijas ar organizacijas, naudojančias imituojamo skrydžio treniruoklius, dalyvauti aviacijos specialistams skirtuose mokymuose, turint šių organizacijų kvietimą;

2.3.15. užsienio investuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ekonomikos ir inovacijų ministro leidimu, kai yra pateiktas Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodytos viešosios įstaigos patvirtinimas apie užsienio investuotojų planuojamas atlikti Lietuvos Respublikoje investicijas, ne mažesnes, nei nustatytos Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte;

2.3.16. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens pasiūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką;

2.3.17. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti sutuoktinio, partnerio, artimųjų giminaičių, įskaitant sutuoktinio ar partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjo laidotuvėse;

2.3.18. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu;

2.3.19. užsieniečiams, turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą, tarptautinį skiepijimų sertifikatą arba pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 558, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16038

2.3.19.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

2.3.19.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

2.3.19.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

2.3.20. užsieniečiams iki 16 metų.

2.4. Užsieniečiai, nurodyti šio nutarimo 2.3 papunktyje, privalo laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliavimosi sąlygų, išskyrus užsieniečius, nurodytus šio nutarimo 2.3.4, 2.3.5, 2.3.12 ir 2.3.18 papunkčiuose.

2.5. Visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką iš šalių, įtrauktų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą (serologinių antikūnų tyrimų rezultatas nepripažįstamas). Visi vežėjai, kelionių organizatoriai ir turizmo paslaugų teikėjai, organizuojantys ir vykdantys keleivių ar turistų vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo užtikrinti, kad į transporto priemones nepatektų keleiviai ar turistai, neturintys COVID-19 tyrimo ir gauto neigiamo COVID-19 tyrimo rezultato. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo netaikomi:

2.5.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, jeigu jų planuojamas buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 24 valandos (išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių asmuo neplanuotai Lietuvos Respublikos teritorijoje užtruko ilgiau);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 558, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16038

 

2.5.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims;

2.5.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą:

2.5.3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką;

2.5.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 558, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16038

2.5.3.2.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

2.5.3.2.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

2.5.3.2.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

2.5.3.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio nutarimo 2.5.3.1 ar 2.5.3.2 papunktyje;

2.5.4. asmenims iki 16 metų;

2.5.5. oficialių delegacijų nariams;

2.5.6. asmenims, nurodytiems šio nutarimo 2.3.16 papunktyje (COVID-19 tyrimą atlieka atvykę į Lietuvos Respubliką).

2.6. Asmenys, kuriems netaikomas valstybės sienos kirtimo ribojimas, valstybės sieną kerta tik per šio nutarimo 2.2 papunktyje nurodytus sienos perėjimo punktus.

3. Nustatyti šias valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo priemones:

3.1. ūkinės veiklos apribojimo priemones:

3.1.1. kontaktiniu būdu paslaugos teikiamos, ūkinė veikla vykdoma, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (toliau – renginiai) organizuojami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus, ir kai aptarnaujami ar paslaugomis naudojasi tik asmenys, atitinkantys vieną iš šių kriterijų (išskyrus šio nutarimo 31 punkte nurodytas išimtis):

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 770, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20383

3.1.1.1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

3.1.1.1.1. praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų ir asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

3.1.1.1.2. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

3.1.1.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

3.1.1.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą praėjus ne daugiau kaip 210 dienų (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

3.1.1.1.5. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų);

3.1.1.1.6. praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

3.1.1.1.7. po sustiprinančiosios „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 943, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23858

 

3.1.1.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

3.1.1.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba

3.1.1.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 943, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23858

TAR pastaba. asmenis, turinčius iki šio nutarimo įsigaliojimo datos gautus teigiamus (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymus, kai šis tyrimas buvo atliktas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, kontaktiniu būdu aptarnauti ar paslaugas teikti galima 60 dienų nuo tokio tyrimo atlikimo dienos.

Nr. 1152, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27631

 

3.1.1.3. yra asmuo, kuriam ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir nustatytas neigiamas rezultatas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 943, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23858

 

3.1.1.4. yra vaikas iki 12 metų ir 2 mėnesių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 943, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23858

Nr. 1088, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26134

 

3.1.1.5. yra vaikas nuo 12 metų ir 2 mėnesių iki 16 metų, kuriam ne anksčiau kaip prieš 7 dienas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas arba nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 PGR metodu ugdymo įstaigoje ir nustatytas neigiamas rezultatas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 943, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23858

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1088, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26134

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 715, 2021-09-08, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19075

 

3.1.2. Neteko galios nuo 2021-09-13

Papunkčio naikinimas:

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17455

 

3.1.21. Neteko galios nuo 2021-09-13

Papunkčio naikinimas:

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17455

Papildyta papunkčiu:

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17455

 

3.1.3. kita ūkinė veikla, nenurodyta šio nutarimo 3.1.1 papunktyje, vykdoma, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17455

 

3.2. viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemones:

3.2.1. švietimo veiklos organizavimo srityje:

3.2.1.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis profesinis mokymas bei švietimo pagalba vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus;

3.2.1.2. tęstinis profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos ir neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus, ir kai dalyvauja asmenys, atitinkantys vieną iš šio nutarimo 3.1.1.1–3.1.1.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų, arba nuotoliniu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 770, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20383

Nr. 714, 2021-09-08, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19074

Nr. 862, 2021-10-20, paskelbta TAR 2021-10-22, i. k. 2021-22093

 

3.2.1.3. neformalusis vaikų švietimas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas,  kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus. Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai dalyviai ir darbuotojai atitinka vieną iš šio nutarimo 3.1.1.1–3.1.1.3. papunkčiuose nurodytą kriterijų;

3.2.1.4. 2021 m. lapkričio 3–9 d. neformalusis vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 875, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22276

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17455

 

3.2.2. socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo srityje:

3.2.2.1. lankant asmenis visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 558, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16038

 

3.2.2.2. teikiant socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose, užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;

3.2.3. sveikatos priežiūros įstaigų, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, veiklos organizavimo srityje:

3.2.3.1. užtikrinamas pacientų ir lankytojų srautų valdymas, infrastruktūros ir materialiųjų bei žmogiškųjų išteklių pasitelkimas ir valdymas;

3.2.3.11. asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas organizuojamas ir šios paslaugos teikiamos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17455

 

3.2.3.2. stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – paslaugos dėl COVID-19) organizuojamos klasteriniu-teritoriniu principu ir laikantis sveikatos apsaugos ministro ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pagal kompetenciją nustatytų reikalavimų. Paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuoja sveikatos apsaugos ministro nurodytos paslaugų teikimą organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – organizuojančios ASPĮ), kuriose yra infekcinėmis ligomis sergantiems pacientams gydyti skirti padaliniai arba žmogiškieji ištekliai infekcinių ligų plitimo stabdymui organizuoti ir kurios organizuoja ir koordinuoja paslaugų dėl COVID-19 teikimą sveikatos apsaugos ministro nustatytoje veikimo teritorijoje. Organizuojančios ASPĮ paslaugoms dėl COVID-19 teikti pasitelkia kitas veikimo teritorijoje esančias ir šio nutarimo priede nurodytas asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – pasitelkiamos ASPĮ). Organizuojančių ASPĮ nurodymai dėl paslaugų dėl COVID-19 teikimo organizavimo pasitelkiamoms ASPĮ yra privalomi (išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip). Asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 organizavimo tvarką pagal kompetenciją nustato sveikatos apsaugos ministras ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas;

3.2.3.3. organizuojančių ASPĮ paslaugų dėl COVID-19 teikimui koordinuoti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas savo sprendimu paskiria organizuojančių ASPĮ veiklos koordinatorių (toliau – Koordinatorius), sudaro koordinacinę grupę ir tvirtina jos darbo reglamentą. Koordinatorius paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuoja bendradarbiaudamas su savivaldybių merais ir administracijų direktoriais. Koordinatoriaus protokoliniai nurodymai privalomi organizuojančioms ASPĮ ir pasitelkiamoms ASPĮ (išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip);

3.2.3.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientai lankomi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

3.2.3.5. Neteko galios nuo 2021-09-13

Papunkčio naikinimas:

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17455

 

3.2.3.6. įstaigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant epikrizes, siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų aprašymus, privalo tvarkyti tik per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, o įstaigos, kurios Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklauso, šių duomenų tvarkymą ir jų atsekamumą užtikrina per įstaigos informacinę sistemą;

3.2.3.7. stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose gydomi COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantys pacientai, veikla organizuojama taip:

3.2.3.7.1. veikla perorganizuojama valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius;

3.2.3.7.2. prireikus padidinti lovų skaičių ir (ar) asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtį COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti ir (ar) tam pasitelkti personalą, mažinama planinių stacionarinių ir (ar) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ar šių paslaugų teikimas stabdomas, išskyrus pagalbą ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų paciento būklė;

3.2.3.7.3. Neteko galios nuo 2021-09-13

Papunkčio naikinimas:

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17455

 

3.2.4. viešojo transporto paslaugos teikiamos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

3.2.5. valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose viešosios ir administracinės paslaugos teikiamos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

31. Asmenys, neatitinkantys nė vieno iš šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodyto kriterijaus, kontaktiniu būdu gali būti aptarnaujami, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus šiame nutarime nurodytus reikalavimus, tik kai teikiamos šios paslaugos ir vykdomos šios ūkinės veiklos:

31.1. prekyba parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, kurių prekybos plotas (t. y. prekybos salės, skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) neviršija 1 500 kv. m, arba esančiose prekybos centre, kurio bendras prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų, taip pat parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra galimybės patekti į prekybos centrą, plotas) neviršija 1 500 kv. m;

31.2. nuotolinė prekyba (vykdoma internetu ar kitomis ryšio priemonėmis) ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose (atsiėmimo punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla);

31.3. smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.;

31.4. laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės;

31.5. muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas;

31.6. bibliotekų (knygų atsiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų paslaugos;

31.7. asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, įskaitant testavimą);

31.8. socialinės paslaugos;

31.9. psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos;

31.10. asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas;

31.11. veterinarijos paslaugos;

31.12. keleivių vežimo transportu paslaugos;

31.13. keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos;

31.14. teisinės paslaugos (notarų, antstolių, privalomos mediacijos, advokatų, teikiančių teisines paslaugas pagal advokato ir kliento sutartį, bei advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą)  ir teismų veikla;

31.15. veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga;

31.16. valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas);

31.17. kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų planą;

31.18. asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių įstaigose, kurioms priskirta ši funkcija;

31.19. asmeninės pagalbos teikimas asmenims su negalia, kai tokį poreikį nustato savivaldybių paskirti socialiniai darbuotojai;

31.20. pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

31.21. pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims;

31.22. veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu;

31.23. atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, kai dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų;

31.24. finansinės paslaugos, kai išmokamos ir pristatomos pensijos ar kitos socialinės išmokos, kitos būtinosios finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min., taip pat elektroninių ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis;

31.25. ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2021-09-08, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19075

 

4. Rekomenduoti ūkinės veiklos vykdytojams ir valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems viešojo administravimo subjektams darbą organizuoti nuotoliniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 770, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20383

 

5. Nustatyti, kad asmenų atitiktis šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams patvirtinama taip:  

Punkto pakeitimai:

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17455

5.1. asmenų atitiktis kriterijams patvirtinama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatyta tvarka;

5.2. asmenų atitiktį kriterijams įrodančius dokumentus ir juose esančius asmens duomenis fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas, ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie priima sprendimus dėl atitikties kriterijams šiame nutarime nurodytais atvejais, ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę atliekantys asmenys gali tik peržiūrėti, draudžiama juos rinkti, saugoti ar kitaip tvarkyti. Jei kyla abejonių, civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę atliekantys pareigūnai remiasi Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkomais asmens duomenimis;

5.3. asmenų atitiktį kriterijams įrodančius dokumentus ir juose esančius asmens duomenis šio nutarimo 5.2 papunktyje nurodyti asmenys peržiūri šiais tikslais: siekdami nustatyti asmens atitiktį kriterijams, sudarant galimybę asmenims šiame nutarime nurodytais atvejais naudotis teise neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones.

6. Nustatyti, kad, jeigu paskirtasis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas negali atlikti operacijų vadovo funkcijų dėl laikino nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo funkcijas atlieka jį pavaduojantis ministras.

7. Nustatyti, kad teisę gauti vienkartinę išmoką, mokamą pagal Vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įstatymą, turi asmenys, pasiskiepiję Vienkartinės išmokos pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įstatymo nustatyta tvarka šiomis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinomis – „COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“.

Papildyta punktu:

Nr. 862, 2021-10-20, paskelbta TAR 2021-10-22, i. k. 2021-22093

 

8. Nustatyti, kad darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“, sveikatos patikrinimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) finansuojami Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka (darbuotojo lėšomis arba darbdavio sprendimu – darbdavio lėšomis), kai yra prieinamos šios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos – „COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“.

Papildyta punktu:

Nr. 943, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23858

 

9. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė:

9.1. kai kalendorinės savaitės laikotarpyje COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydymui skirtų lovų užimtumas asmens sveikatos priežiūros įstaigose neviršija 300 pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus duomenis – peržiūri šiame nutarime nustatytų ūkinės veiklos bei viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemonių, kurios leidžia kontaktiniu būdu aptarnauti tik asmenis, atitinkančius šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus, proporcingumą ir atsižvelgdama į epidemiologinę situaciją, esant galimybei šias priemones panaikina arba pakeičia švelnesnėmis priemonėmis;

9.2. kai kalendorinės savaitės laikotarpyje COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydymui skirtų lovų užimtumas asmens sveikatos priežiūros įstaigose viršija 300 pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus duomenis – atsižvelgdama į epidemiologinę situaciją ir įvertinusi taikomų priemonių proporcingumą, esant būtinybei nustato ūkinės veiklos bei viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemones, kurios leidžia kontaktiniu būdu aptarnauti tik asmenis, atitinkančius šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus;

9.3. peržiūri šiame nutarime nustatytų ūkinės veiklos bei viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemonių, kurios leidžia kontaktiniu būdu aptarnauti tik asmenis, atitinkančius šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus, proporcingumą ir atsižvelgdama į epidemiologinę situaciją, esant poreikiui šias priemones panaikina, pakeičia švelnesnėmis priemonėmis arba nustato iš naujo, jeigu 3 mėnesius iš eilės šios priemonės nebuvo peržiūrėtos pagal šio nutarimo 9.1 ar 9.2 papunkčius.

Papildyta punktu:

Nr. 1089, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26135

 

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

energetikos ministras, laikinai einantis           

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                              Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                            Rita Tamašunienė 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 506
priedas

 

PASLAUGŲ DĖL COVID-19 TEIKIMĄ ORGANIZUOJANČIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS, JŲ VEIKIMO TERITORIJA IR PASITELKIAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS

 

Eil. Nr.

Paslaugų teikimą organizuojanti ASPĮ

Veikimo teritorija ir pasitelkiamos ASPĮ

1.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

1. Kauno apskritis:

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė;

1.2. VšĮ Kėdainių ligoninė;

1.3. VšĮ Jonavos ligoninė;

1.4. VšĮ Raseinių ligoninė;

1.5. VšĮ Prienų ligoninė;

1.6. VšĮ Kaišiadorių ligoninė.

2. Marijampolės apskritis:

2.1. VšĮ Marijampolės ligoninė;

2.2. VšĮ Vilkaviškio ligoninė;

2.3. VšĮ Šakių ligoninė.

3. Tauragės apskritis:

3.1. VšĮ Jurbarko ligoninė

2.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

1. Vilniaus apskritis:

1.1. Nacionalinis vėžio institutas;

1.2. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Žalgirio klinika;

1.3. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė;

1.4. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė;

1.5. VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė;

1.6. VšĮ Vilniaus gimdymo namai;

1.7. VšĮ M. Marcinkevičiaus ligoninė;

1.8. VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras;

1.9. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras;

1.10. VšĮ Ukmergės ligoninė;

1.11. VšĮ Trakų ligoninė;

1.12. VšĮ Švenčionių rajono ligoninė;

1.13. VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė;

1.14. VšĮ Elektrėnų ligoninė.

2. Alytaus apskritis:

2.1. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė;

2.2. VšĮ Druskininkų ligoninė;

2.3. VšĮ Varėnos ligoninė;

2.4. VšĮ Lazdijų ligoninė

3.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

1. Klaipėdos apskritis:

1.1. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė;

1.2. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė;

1.3. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė;

1.4. VšĮ Šilutės ligoninė;

1.5. Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninė;

1.6. Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ Gargždų ligoninė.

2. Tauragės apskritis:

2.1. VšĮ Tauragės ligoninė;

2.2. VšĮ Šilalės rajono ligoninė

4.

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

1. Šiaulių apskritis:

1.1. VšĮ Kelmės ligoninė;

1.2. VšĮ Radviliškio ligoninė;

1.3. VšĮ Joniškio ligoninė;

1.4. VšĮ Pakruojo ligoninė;

1.5. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė.

2. Telšių apskritis:

2.1. VšĮ Mažeikių ligoninė;

2.2. VšĮ Regioninė Telšių ligoninė;

2.3. VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė

 

5.

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

1. Panevėžio apskritis:

1.1. VšĮ Rokiškio rajono ligoninė;

1.2. VšĮ Pasvalio ligoninė;

1.3. VšĮ Biržų ligoninė;

1.4. VšĮ Kupiškio ligoninė;

1.5. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė.

2. Utenos apskritis:

2.1. VšĮ Utenos ligoninė;

2.2. VšĮ Visagino ligoninė;

2.3. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė;

2.4. Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninė;

2.5. VšĮ Ignalinos rajono ligoninė;

2.6. VšĮ Molėtų ligoninė

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 588, 2020-06-10, paskelbta TAR 2020-06-11, i. k. 2020-12822

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 649, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13681

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 749, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15359

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 795, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15914

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 837, 2020-07-29, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16678

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 866, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-12, i. k. 2020-17260

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 886, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-18, i. k. 2020-17448

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 891, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17516

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 961, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18392

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1049, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20447

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1070, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-08, i. k. 2020-20916

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1106, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21300

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1160, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21947

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1185, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-28, i. k. 2020-22313

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1225, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-22950

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 506, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14469

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 514, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15157

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 558, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16038

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 651, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17455

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 714, 2021-09-08, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19074

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2021-09-08, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19075

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 770, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20383

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 862, 2021-10-20, paskelbta TAR 2021-10-22, i. k. 2021-22093

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 875, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22276

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 943, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-18, i. k. 2021-23858

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1088, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26134

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 943 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1089, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26135

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1152, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27631

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo