Suvestinė redakcija nuo 2022-03-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02361

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), ĮTĖVIAMS IR JŲ ŠEIMOSE AUGANTIEMS VAIKAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 14 d.   Nr. 30-384/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko globos organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-368 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“, ir Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-285 redakcija):

Preambulės pakeitimai:

Nr. 30-2277/19, 2019-09-06, paskelbta TAR 2019-09-06, i. k. 2019-14304

 

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės pagalbos paslaugų teikimo budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u  Socialinių paslaugų skyriui kontroliuoti, kaip vykdomos 1 punktu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2277/19, 2019-09-06, paskelbta TAR 2019-09-06, i. k. 2019-14304

 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. 30-1072 „Dėl Pagalbos paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                    Povilas Poderskis

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 14 d.

įsakymu Nr. 30-384/19

(Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. spalio 29 d.

įsakymo Nr. 30-2871/21 redakcija)

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS,  GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), ĮTĖVIAMS IR JŲ ŠEIMOSE AUGANTIEMS VAIKAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės pagalbos paslaugų teikimo budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato pagalbos teikimo budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams tvarką.

2.  Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko globos organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Vaiko globos organizavimo nuostatai), Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-368 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“, Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. A1-440 redakcija) (toliau – Aprašas).

3.  Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. pagalbos paslauga – globos centro specialistų organizuojama ir teikiama Apraše nustatytos formos pagalba Vilniaus miesto prižiūrimiems, globojamiems ar įvaikintiems vaikams, budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, asmenims, ketinantiems jais tapti, bendruomeninių globos namų darbuotojams, šeimynos dalyviams;

3.2. pagalbos paslaugos gavėjai – visi Vilniaus miesto įvaikinti vaikai, globėjai (rūpintojai), globojami (rūpinami) vaikai, budinčių globotojų prižiūrimi vaikai bei budintys globotojai, globėjai (rūpintojai), įtėviai ar asmenys, ketinantys jais tapti, bendruomeninių globos namų darbuotojai, šeimynos dalyviai;

3.3. kitos šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme bei Apraše.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 30-469/22, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04383

 

II skyrius

globos centrų atranka ir finansavimas

 

4. Globos centrų funkcijoms vykdyti nevyriausybinės organizacijos socialinių paslaugų įstaigos atrenkamos atliekant skaidrią, viešą ir objektyviais kriterijais paremtą atranką vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Globos centrui skiriamas finansavimas kalendoriniais metais gali būti didinamas, gavus pagrįstą nevyriausybinės organizacijos socialinių paslaugų įstaigos, vykdančios globos centro funkcijas, prašymą. Papildomos lėšos skiriamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymu.

6. Globos centrui skiriamas finansavimas gali būti mažinamas kalendoriniais metais, jeigu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius (toliau – Skyrius) nustato, kad socialinių paslaugų įstaiga nepajėgi visa apimtimi įgyvendinti sutartyje nustatytų rodiklių dėl objektyvių, nuo globos centro nepriklausančių priežasčių ir (arba) dėl subjektyvių priežasčių netinkamai vykdo, atsisako vykdyti įstatymuose reglamentuotas visas globos centro funkcijas.

7. Tuo atveju, jeigu neįvykdytų paslaugų dalis viršija 10 proc. visos skirtos finansavimo sumos, finansavimas mažinamas proporcingai neįvykdytų paslaugų daliai, viršijančiai daugiau nei 10 proc. visos numatytos finansavimo sumos. Finansavimas mažinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

8. Dėl atlygio ir pagalbos pinigų budintiems globotojams bei laikiną atokvėpį teikiantiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams mokėjimo globos centras kreipiasi į Skyrių, pateikdamas budinčių globotojų ir laikiną atokvėpį suteikusių budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynos dalyvių priežiūros paslaugų sąskaitą faktūrą ir užpildytą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos Atlygio ir pagalbos pinigų budintiems globotojams bei laikiną atokvėpį teikiantiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams mokėjimo sutarties (toliau – Atlygio mokėjimo sutartis) formos priedą. Atlygio ir pagalbos pinigų budintiems globotojams bei laikiną atokvėpį teikiantiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams mokėjimas vyksta per globos centrą Atlygio mokėjimo sutartyje nustatyta tvarka. Atlygis ir pagalbos pinigai budintiems globotojams globos centrui gali būti mokami ir išimtiniais atvejais, kai teismo sprendimu nustatyta likusiam be tėvų globos vaikui nuolatinė globa globos centre, kol vaikui bus paskirtas kitas nuolatinis globėjas ar vaikas bus įvaikintas, bet ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Sprendimas dėl globos centro paskyrimo vaiko nuolatiniu globėju (rūpintoju) turi būti iš anksto suderintas su Skyriumi ir globos centru.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-469/22, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04383

 

9. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1-1698 „Dėl globos centrams skiriamo apmokėjimo už budinčių globotojų vykdomą vaikų priežiūrą nustatymo“ nustatyto dydžio atlygis budinčiam globotojui mokamas nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus nuo pirmojo vaiko apgyvendinimo budinčio globotojo šeimoje dienos. Vaiko apgyvendinimas įforminamas vaiko laikino apgyvendinimo aktu (1 priedas), kurį pasirašo budintis globotojas ir globos centro atstovas. Vaiko laikino apgyvendinimo aktas pildomas pasibaigus vaiko laikinam apgyvendinimui budinčio globotojo šeimoje: vaiką grąžinus tėvams, nustačius nuolatinę globą, laikinai apgyvendinant kitoje budinčio globotojo šeimoje – atokvėpio paslaugos metu. Vaiko laikino apgyvendinimo akto nereikia pildyti tik tuo atveju, jeigu vaiko priežiūra pasibaigia ir nustatoma laikinoji globa toje pačioje budinčio globotojo šeimoje.

91. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 1-1292 „Dėl globos centrams skiriamo apmokėjimo už budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynos dalyvių suteiktą laikino atokvėpio paslaugą nustatymo“ nustatyto dydžio atlygis budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui mokamas už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką proporcingai suteikto laikino atokvėpio dienų skaičiui.

Papildyta punktu:

Nr. 30-469/22, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04383

 

III SKYRIUS

GLOBOS CENTRŲ TIKSLAS, TEISĖS, PAREIGOS IR FUNKCIJOS

 

10. Globos centro pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad visiems Vilniaus miesto įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

11. Globos centro teisės:

11.1. pagal Skyriaus kompetenciją gauti metodinę pagalbą, reikalingą funkcijoms vykdyti;

11.2. įstatymų nustatyta tvarka gauti Skyriaus turimą informaciją apie tėvų globos netekusius vaikus, kuriems reikalingas globėjas (rūpintojas), globėjų (rūpintojų) šeimas ir kt. informaciją, reikalingą tiesioginėms funkcijoms vykdyti;

11.3. sudaryti sutartį su budinčiu globotoju ar ją nutraukti;

11.4. įgyvendinti kitas teisės aktuose ir sutartyse nustatytas teises.

12. Globos centro pareigos:

12.1. užtikrinti pagalbos, atitinkančios paslaugų gavėjų individualius poreikius, teikimą laiku;

12.2. užtikrinti vaiko, apgyvendinto budinčio globotojo šeimoje, fizinį ir psichinį saugumą, jo tinkamą sveikatos priežiūrą, ugdymą, lavinimą bei auklėjimą;

12.3. vykdyti vaiko globėjo (rūpintojo) pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

13. Globos centras privalo vykdyti visas Apraše nurodytas globos centro funkcijas.

 

IV SKYRIUS

BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO (RŪPINTOJO), PARENGIMO IR GLOBOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

14. Asmuo, norintis tapti globėju (rūpintoju) ar budinčiu globotoju, pateikia Skyriui nustatytos formos prašymą „Dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju)“, kuriame nurodo reikiamą informaciją: besikreipiančio asmens ir norimo globoti (rūpintis) vaiko asmeninius duomenis, kontaktinę informaciją, globos (rūpybos) motyvus ir kt.

15. Skyrius, gavęs 14 punkte nurodytos formos prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos persiunčia jų kopijas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Tarnybos teritorinis skyrius), kad jis atliktų pradinį įvertinimą, nurodydamas konkretų globos centrą, į kurį Tarnybos teritorinis skyrius gali kreiptis priėmęs teigiamą sprendimą. Tarnybos teritorinis skyrius teisės aktų nustatyta tvarka surenka kitą informaciją apie pareiškėją (-jus) ir parengia jo (-jų) pradinį įvertinimą.

16. Tarnybos teritorinis skyrius, įvertinęs gautus iš Skyriaus dokumentus, nurodytus Vaiko globos organizavimo nuostatų 10, 11 ar 12 punktuose, bei surinkęs Vaiko globos organizavimo nuostatų 14.1–14.5 papunkčiuose nurodytą informaciją, priima sprendimą dėl asmens, pageidaujančio tapti vaiko globėju (rūpintoju), pradinio įvertinimo ir persiunčia sprendimą kartu su Vaiko globos organizavimo nuostatų 10.1, 11.1 ar 12.1 papunkčiuose nurodytais dokumentais globos centrui:

16.1. asmuo, pageidaujantis išklausyti mokymus pagal GIMK programą pasirinktame globos centre, yra registruojamas į artimiausią pasirinkto globos centro organizuojamą mokymų, kurioje yra laisvų vietų, grupę;

16.2. asmuo, neišreiškęs pageidavimo išklausyti mokymus pagal GIMK programą konkrečiame globos centre, yra registruojamas į globos centro, organizuojančio artimiausią mokymų, kurioje yra laisvų vietų, grupę.

17. Esant neigiamam pradiniam įvertinimui, asmuo informuojamas Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatyta tvarka:

18. Globos centro atestuoti asmenys, gavę Vaiko globos organizavimo nuostatų 10.1, 11.1 ar 12.1 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir teigiamą pradinį įvertinimą, per 3 darbo dienas praneša fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar budinčiu globotoju, šeimynos steigėju, dalyviu, mokymų datą ir laiką; organizuoja fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, ar budinčiu globotoju, mokymus; parengia išvadą. Asmens, pageidaujančio tapti vaiko globėju (rūpintoju) mokymai ir išvados parengimas vyksta teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Vadovaudamasis Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatyta tvarka, Skyrius, gavęs iš globos centro ar Tarnybos teritorinio skyriaus rekomendacijas dėl fizinio asmens tinkamumo būti vaiko globėju (rūpintoju), priima sprendimą dėl globėjo (rūpintojo) skyrimo.

20. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) organizavimas vykdomas teisės aktų, reglamentuojančių globos procesą, nustatyta tvarka.

21. Tuo atveju, kai likusį be tėvų globos vaiką (-us) gali priimti kelios globos centrų kuruojamos globėjų (rūpintojų) šeimos, pirmenybė teikiama atsižvelgiant į vaiko interesus, jo poreikių užtikrinimą; esant kelioms šeimoms, kurios vienodai atitinka keliamus reikalavimus užtikrinti to pačio vaiko geriausius interesus, pirmenybė teikiama globėjų (rūpintojų) šeimai, anksčiau išklausiusiai GIMK mokymus ir gavusiai išvadą.

22. Kuris budintis globotojas geriausiai atitinka vaiko poreikius – sprendžia globos centras.

 

V SKYRIUS

VAIKO PERDAVIMO GLOBOS CENTRUI ORGANIZAVIMO TVARKA

 

23. Globos centro darbo metu vaiko (-ų) perdavimas globos centrui vyksta tiesiogiai, t. y. Tarnybos teritorinis skyrius kreipiasi į globos centrus dėl galimybės vaiką (-us) apgyvendinti budinčio globotojo šeimoje.

24. Informacija apie globos centrų budinčių globotojų šeimų užimtumą yra nurodyta Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS), globos centrai nuolat atnaujina duomenis apie budinčių globotojų šeimų statusą ir jų galimybes priimti vaiką (-us).

25. Tarnybos teritorinio skyriaus specialistai patikrina SPIS, ar yra laisvų vietų budinčių globotojų šeimose pagal vaiko (-ų) amžių. Esant laisvai vietai – susisiekia su globos centru nurodytu telefono numeriu.

26. Globos centro atsakingas specialistas organizuoja vaiko (-ų) apgyvendinimą budinčio globotojo šeimoje ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po vaiko (-ų) apgyvendinimo fakto ir po jo pasibaigimo pateikia Skyriui apgyvendinimo akto kopiją, kuri reikalinga budinčių globotojų suteiktoms likusio be tėvų globos vaiko (-ų) priežiūros paslaugoms apmokėti.

27. Tarnybos teritorinis skyrius yra atsakingas už vaiko perdavimo globos centrui proceso organizavimą.

28. Vaikas (-ai) perduodamas (-i) globos centrui tik po apžiūros sveikatos institucijoje, gavus ir pateikus globos centrui vaiko (-ų) sveikatos pažymą. Be sveikatos pažymos vaiko (-ų) perdavimas globos centrui neorganizuojamas.

29. Tarnybos teritorinio skyriaus specialistas tiesiogiai dalyvauja perduodant vaiką (-us) globos centrui – užpildomas vaiko (-ų) perdavimo aktas. Be Tarnybos teritorinio skyriaus specialisto dalyvavimo vaiko (-ų) perdavimas globos centrui neorganizuojamas.

30. Tarnybos teritorinis skyrius turi atvežti vaiką (-us) į globos centrą. Globos centro specialistai vaiką (-us) pasiimti iš institucijos gali pagal atskirą ir individualų Tarnybos teritorinio skyriaus ir globos centro susitarimą.

31. Globos centras apgyvendina vaiką (-us) pas budintį globotoją sudarius vaiko (-ų) laikino apgyvendinimo aktą (1 priedas).

32. Skyrius elektroniniu paštu Tarnybos teritoriniam skyriui, pridėdamas kopiją globos centrui, pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo.

33. Tarnybos teritorinis skyrius per 3 darbo dienas nuo vaiko apgyvendinimo globos centrui pateikia informaciją, ar globos centras gali organizuoti vaiko (-ų) susitikimus su biologiniais tėvais ir (ar) kitais vaiko giminaičiais.

34. Tarnybos teritorinis skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduoda globos centrui vaiko (-ų) dokumentus, kurie nebuvo perduoti sudarant vaiko (ų) perdavimo aktą. Jei nėra vaiko (-ų) gimimo įrašo originalo, perduodama dokumento kopija, patvirtinta Tarnybos teritorinio skyriaus antspaudu.

35. Globos centras per 7 darbo dienas nuo laikinosios globos įsakymo gavimo deklaruoja vaiko (-ų) gyvenamąją vietą, sutvarko dokumentus dėl globos išmokų ir pan.

36. Tarnybos teritorinis skyrius, Vilniaus miesto savivaldybės administracija įsipareigoja biologiniams tėvams neatskleisti budinčio globotojo, pas kurį apgyvendintas vaikas (-ai), gyvenamosios vietos adreso, kontaktų ir pan.

 

VI SKYRIUS

GLOBĖJO PAIEŠKOS VAIKUI ORGANIZAVIMO TVARKA

 

37. Skyrius, gavęs informaciją iš Tarnybos teritorinio skyriaus dėl galimo globėjo (rūpintojo) paieškos be tėvų globos likusiam vaikui (-ams), pagal eiliškumą Skyriaus globėjo paieškos registracijos žurnale priskiria globos centrą ir elektroniniu paštu priskirtam globos centrui persiunčia turimą informaciją dėl globėjo paieškos vykdymo, pridėdamas kopiją Tarnybos teritoriniam skyriui.

38. Globos centras, gavęs informaciją iš Skyriaus, bendradarbiauja su Tarnybos teritoriniu skyriumi, atvejo vadybininkais, dirbančiais su vaiko (-ų) šeima, ir išsiaiškina, ar nėra artimų giminaičių, emociniais ryšiais susijusių asmenų, galinčių globoti (rūpinti) vaiką (-us). Suradus vaikui (-ams) artimą giminaitį ar emociniais ryšiais susijusį asmenį, kuris sutinka tapti konkretaus vaiko (-ų) globėju (rūpintoju), globos centras per 1 darbo dieną raštu informuoja Skyrių, pridėdamas kopiją Tarnybos teritoriniam skyriui.

39. Globos centras, neradęs artimųjų giminaičių ar emociniais ryšiais susijusių asmenų, galinčių globoti (rūpinti) vaiką (-us), teisės aktų nustatyta tvarka patikrina SPIS dėl fizinių asmenų ar šeimynos, pasirengusios ir galinčios globoti vaiką (-us). Suradus vaikui (-ams) fizinį asmenį ar šeimyną, kuri sutinka tapti konkretaus vaiko (-ų) globėju (rūpintoju) globos centras per 1 darbo dieną raštu informuoja Skyrių, pridėdamas kopiją Tarnybos teritoriniam skyriui.

40. Globos centras, neradęs SPIS fizinių asmenų ar šeimynos, pasirengusios ir galinčios globoti vaiką (-us), vykdo paiešką dėl globos vietos bendruomeniniuose vaikų globos namuose (toliau – BVGN) ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja Skyriaus atsakingą specialistą, kuris persiuntė Tarnybos teritorinio skyriaus informaciją apie vaiką (-us).

41. Globos centras, organizuodamas tvarkos aprašo 40 punkte numatytą BVGN paiešką, pirmiausia kreipiasi raštu arba žodžiu į nevyriausybinių organizacijų BVGN, vėliau į biudžetinių įstaigų BVGN, su kuriais Skyrius yra sudaręs paslaugų pirkimo arba finansavimo sutartis. Šioms įstaigoms nesutikus tapti vaiko globėju, globos centras turėtų kreiptis į kitų savivaldybių nevyriausybinių organizacijų, biudžetinių įstaigų BVGN.

42. Globos centras, suradęs likusiam be tėvų globos vaikui potencialų globėją (rūpintoją), jį supažindina su vaiko (-ų) situacija, ir, esant rašytiniam galimo globėjo (rūpintojo) konfidencialumo pasižadėjimui (4 priedas), galimam globėjui (rūpintojui) elektroniniu paštu raštu pateikia nuasmenintą (pašalinta tiek elementų, kad nebebūtų galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės) iš Skyriaus ir (ar) Tarnybos teritorinio skyriaus, ir (ar) iš kitų, su vaiku susijusių, institucijų gautą informaciją apie vaiką (-us).

43. Jei dėl vaiko (-ų) globos (rūpybos) atsiranda keli galimi potencialūs globėjai (rūpintojai), globos centras vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilio kodekso 3.264 straipsnio 5 dalis) teikia rekomendacijas raštu Tarnybos teritoriniam skyriui ir Skyriui dėl geriausiai vaiko (-ų) interesus atitinkančio galimo globėjo (rūpintojo).

44. Globos centras, gavęs iš Skyriaus nurodytą informaciją, vykdo globėjo (rūpintojo) paiešką ne ilgiau nei 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, suderinus su Skyriumi, dėl objektyvių priežasčių terminas gali būti pratęstas. Apie globėjo (rūpintojo) paieškos rezultatus globos centras reguliariai informuoja Skyriaus atsakingą specialistą.

45. Globos centras apie surastą be tėvų globos likusiam vaikui (-ams) globėją (rūpintoją) informuoją Tarnybos teritorinį skyrių ir Skyrių raštu, nurodydamas sutinkančios globoti (rūpinti) vaiką (-us) organizacijos pavadinimą ir suderintą su Tarnybos teritoriniu skyriumi vaiko (-ų) apgyvendinimo datą, kartu pridedamas BVGN sutikimas dėl paskyrimo vaiko (-ų) globėju (rūpintoju).

 

 

VII SKYRIUS

PAGALBOS PASLAUGŲ SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

46. Nustačius laikinąją globą, Skyrius raštu informuoja paskirtą vaiko (-ų) globėją (rūpintoją) apie jam priskirto globos centro teikiamų pagalbos paslaugų prieinamumą, nurodydamas globos centro kontaktus.

47. Skyrius raštu informuoja globos centrą apie jam priskirtą naujo globėjo (rūpintojo) šeimą ir pateikia turimą informaciją, reikalingą pagalbos paslaugoms teikti.

48. Dėl pagalbos paslaugos teikimo į globos centrą gali kreiptis:

48.1. Skyrius raštu informuodamas globos centrą dėl pagalbos paslaugos vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti teikimo;

48.2. fizinis asmuo, siekiantis tapti globėju (rūpintoju) ar įtėviu, ar globėjas (rūpintojas); įtėvis, savarankiškai besikreipiantis dėl pagalbos paslaugų teikimo, globos centrui pateikia prašymą gauti paslaugas (2 priedas).

48.3. kitos savivaldybės Tarnybos teritorinis skyrius, globos centras;

48.4. įtėviai pateikdami:

48.4.1. užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymą gauti paslaugas (2 priedas);

48.4.2. prireikus kitus dokumentus, susijusius su pagalbos paslaugų nustatymu.

48.5. BVGN administracija privalo kreiptis į globos centrą raštu dėl Apraše numatytų jiems teikiamų paslaugų globos centre gavimo, nurodydama paslaugų poreikį. Globos centras, gavęs raštą, įvertina, ar gali suteikti prašomas paslaugas ir nesant galimybėms, nusiunčia į kitą globos centrą ar įstaigą teikiančią paslaugą.

49. Globėjas (rūpintojas), norintis pakeisti koordinuojantį globos centrą, raštu kreipiasi į Skyrių, nurodydamas priežastis, dėl kurių nori pakeisti globos centrą. Skyrius, gavęs prašymą, įvertina prašyme nurodytų argumentų tikslingumą ir apie priimtą sprendimą informuoja globėją (rūpintoją) bei globos centrą (-us).

50. Globos centras susipažįsta su iš Skyriaus gauta informacija ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo susisiekia su pagalbos paslaugų gavėjais ir informuoja, kad koordinuos atvejį. Per 30 kalendorinių dienų nuo pirmo susitikimo su pagalbos paslaugų gavėjais globos centras parengia Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams poreikio vertinimo ir pagalbos planas (Aprašo 1 priedas) (toliau – pagalbos planas) ir sudarytą pagalbos planą įsega į pagalbos paslaugos gavėjo bylą.

51. Nekoordinuotos pagalbos paslaugos įtėviams bei siekiantiems jais tapti teikiamos be pagalbos plano, jos fiksuojamos globos centro suteiktų pagalbos paslaugų registre (3 priedas). Globos centras pildo pagalbos paslaugų registrą elektroniniu arba popieriniu formatu pasirinktinai, tačiau jų nedubliuoja.

52. Globos centras, jeigu į jį įtėvis (-iai) kreipėsi tiesiogiai, informaciją apie pagalbos paslaugos teikimą perduoda laisvos formos raštu Skyriui. Skyriaus atsakingas darbuotojas duomenis suveda į tinkliniame diske esantį apskaitos žurnalą. 

53. Pagalbos paslauga gali būti teikiama globos centre, paslaugos gavėjų namuose, įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir kt.). Atsižvelgiant į individualią situaciją pagalbos paslaugos teikiamos tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis.

54. Globos centras abipusiu su paslaugų gavėju sutarimu, suderinęs iš anksto, gali suteikti paslaugos gavėjui galimybę gauti paslaugas kitu laiku, nei nustatytas pagalbos paslaugos teikėjo darbo laikas, ir informuoti pagalbos paslaugų gavėjus apie šią galimybę.

55. Pagalbos paslauga globėjams (rūpintojams) ir įtėviams teikiama tol, kol pasiekiami pagalbos plane iškelti tikslai ir uždaviniai. Nekoordinuota pagalba teikiama, iki išnyksta paslaugos skyrimo priežastys.

56. Nevykstant teigiamiems pokyčiams arba paslaugos gavėjui nebendradarbiaujant, atsisakius paslaugos, informacija pateikiama Tarnybos teritoriniam skyriui ir kopija Skyriui.

57. Globos centras sudaro, saugo ir papildo pagalbos paslaugos gavėjo bylą, kurioje kaupiami ir saugomi dokumentai nurodyti Apraše bei Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 30-338/20 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės pagalbos paslaugų teikimo budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės globos centrų paslaugų gavėjų asmens bylų dokumentų rengimo tvarkos apraše (toliau – Bylų rengimo tvarkos aprašas).

 

VIII SKYRIUS

PAGALBOS PASLAUGŲ NUTRAUKIMAS

 

58. Pagalbos paslaugų teikimas gali būti sustabdomas ar nutraukiamas šiais atvejais:

58.1. globojamam (rūpinamam), įvaikintam vaikui tapus pilnamečiu;

58.2. pasibaigus globai (rūpybai);

58.3. globėjų (rūpintojų) ar įtėvių šeimai išvykus gyventi į kitą savivaldybę;

58.4. paslaugos gavėjui mirus;

58.5. išnykus paslaugos skyrimo priežastims (papunktis galioja tik įtėviams);

58.6. pasibaigus budinčio globotojo ir globos centro tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčiai.

59. Globos centras apie Aprašo 58 punkte nurodytus atvejus per 3 darbo dienas raštu, kuriame nurodytos paslaugos teikimo nutraukimo priežastys, informuoja Skyrių.

60. Globos centras, dėl objektyvių priežasčių negalintis teikti globėjui reikiamų paslaugų, tarpininkauja bei organizuoja šių paslaugų gavimą kitame globos centre, esant poreikiui – ir kitose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Reikiamos paslaugos neturėjimas nėra pagrindas atsisakyti koordinuoti atvejį. Jei dėl objektyvių priežasčių globos centras negali koordinuoti atvejo, jis suderina su kitu globos centru dėl atvejo perdavimo ir informuoja Skyrių.

 

IX SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO ORGANIZAVIMAS

 

61. Asmuo, kuris nėra baigęs mokymų pagal GIMK programą ir nori teikti laikino atokvėpio paslaugą, teikia Skyriui prašymą dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo (6 priedas), sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą, išduotą ne vėliau nei prieš 12 mėnesių (forma Nr. 046/a), bei kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo (7 priedas). Skyrius, gavęs asmens prašymą dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir kitus reikiamus dokumentus, juos persiunčia Tarnybos teritoriniam skyriui dėl asmens pradinio įvertinimo.

62. Asmens, kuris yra išklausęs mokymus pagal GIMK programą, pasirengimas tapti laikino atokvėpio teikėju organizuojamas vadovaujantis Vaiko globos organizavimo nuostatais ir Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijomis, patvirtintomis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. BV-16 „Dėl Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“.

63. Jeigu tvarkos aprašo 61 punkte nurodytame asmens prašyme nenurodytas globos centras, kuriame asmuo pageidauja išklausyti mokymus, Skyrius, gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamą sprendimą dėl asmens pradinio įvertinimo, persiunčia dokumentus globos centrui, kuris artimiausiu metu organizuos mokymus.

64. Globos centras pateikia Skyriui raštu informaciją apie parengtą / patikslintą išvadą dėl asmens pasirengimo teikti laikino atokvėpio paslaugą. Skyriaus atsakingas specialistas informaciją pažymi žiniatinklyje (internetinėje duomenų saugykloje) atitinkamai pagal globos centrą, parengusį / patikslinusį išvadą.

65. Globėjas (rūpintojas), budintis globotojas ar šeimynos dalyvis, norėdamas gauti atokvėpio paslaugą, kreipiasi į koordinuojantį globos centrą ir globos centro nustatyta tvarka pateikia prašymą paslaugai gauti.

66. Kai globos centras, gavęs budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvio prašymą ar nustatęs poreikį dėl laikino atokvėpio paslaugos suteikimo, nėra parengęs atitinkamo amžiaus vaikui (-ams) asmens, kuris suteiktų laikiną atokvėpį, tada bendradarbiauja su kitais globos centrais dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo.

67. Globos centras, priėmęs sprendimą dėl laikino atokvėpio paslaugos suteikimo, raštu apie jį informuoja prašymą pateikusį asmenį bei Skyrių, pateikdamas sprendimo kopijas.

Papildyta skyriumi:

Nr. 30-469/22, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04383

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 30-469/22, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04383

 

68. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti su globos centrais pasirašytų nustatytos formos Vilniaus miesto savivaldybės globos centrų finansavimo sutarčių (toliau – Sutartis) vykdymą bei lėšų tikslingumo panaudojimą, turi teisę:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 30-469/22, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04383

 

68.1. kilus įtarimų apie neteisėtai ar nekokybiškai, ne pagal paskirtį panaudotas lėšas, per 3 darbo dienas gauti iš globos centro išsamias ataskaitas. Nustačius, kad lėšos panaudotos netinkamai, reikalauti iš globos centro grąžinti lėšų sumą vadovaujantis Sutarties 5 punktu;

68.2. vertinant teikiamų paslaugų kokybę apsilankyti globos centre, susipažinti su pagalbos paslaugų gavėjų dokumentacija ir be globos centro atskiro informavimo, organizuoti pokalbius, susitikimus, kuriuose dalyvautų paslaugų gavėjai.

68.3. vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 30-3094/19 „Dėl Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašu bei Skyriaus vedėjo įsakymu patvirtinta tvarka, atlikti veiklos kokybės patikrinimus, susijusius su Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamomis paslaugomis, užpildant globos centro patikros aktą (5 priedas).

69. Vykdant šio Aprašo nuostatas, asmens duomenis privaloma tvarkyti vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų  nuostatomis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 30-469/22, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04383

 

70. Šis tvarkos aprašas ir informacija apie Vilniaus miesto savivaldybėje veiklą vykdančius globos centrus skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vilnius.lt.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 30-469/22, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04383

 

71. Už šio tvarkos aprašo nuostatų nesilaikymą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 30-469/22, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04383

 

72. Visi kilę klausimai ar ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 30-469/22, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04383

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

D2-1 PRIEDAS (nauja redakcija)

 

D2-2 PRIEDAS (nauja redakcija)

 

D2-3 PRIEDAS (nauja redakcija)

 

D2-4 PRIEDAS (nauja redakcija)

 

D2-5 PRIEDAS (nauja redakcija)

 

D2-6 PRIEDAS Prašymas (pagal 30-469/22)

Papildyta priedu:

Nr. 30-469/22, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04383

 

D2-7 PRIEDAS Kartu_gyvenančių_sutikimai (pagal 30-469/22)

Papildyta priedu:

Nr. 30-469/22, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04383

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-2277/19, 2019-09-06, paskelbta TAR 2019-09-06, i. k. 2019-14304

Dėl Administracijos direktoriaus 2019-02-14 įsakymo Nr. 30-384/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės pagalbos paslaugų teikimo budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-2871/21, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22668

Dėl administracijos direktoriaus 2019-02-14 įsakymo Nr. 30-384/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės pagalbos paslaugų teikimo budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-469/22, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04383

Dėl administracijos direktoriaus 2019-02-14 įsakymo Nr. 30-384/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės pagalbos paslaugų teikimo budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo