Suvestinė redakcija nuo 2019-01-26

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13820

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO PLANŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr. V-645

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

t v i r t i n u  2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų bendruosius profesinio mokymo planus (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25d.

įsakymu Nr. V-645........

 

2017–2018 ir 20182019 mokslo METŲ BENDRIEJI PROFESINIO MOKYMO PLANAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų bendrieji profesinio mokymo planai (toliau – bendrieji profesinio mokymo planai) reglamentuoja formaliojo profesinio mokymo programų, išskyrus iki 2015 m. balandžio 2 d. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotų tęstinio profesinio mokymo programų, (toliau – profesinio mokymo programa), įgyvendinimą 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metais. Iki 2015 m. balandžio 2 d. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotų tęstinio profesinio mokymo programų įgyvendinimo planai pateikiami atitinkamose tęstinio profesinio mokymo programose.

2.  Bendrųjų profesinio mokymo planų paskirtis – apibrėžti profesinio mokymo programų vykdymo bendruosius reikalavimus, pateikti rekomendacijas profesinio mokymo teikėjams mokymui planuoti ir organizuoti.

3.  Mokiniams, neturintiems 16 metų, profesinio mokymo teikėjas privalo užtikrinti mokymosi tęstinumą pagal pagrindinio ugdymo programą.

4. Bendruosiuose profesinio mokymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PROFESINIO MOKYMO PROCESO TRUKMĖ

 

5. Mokslo metų laiko paskirstymas įgyvendinant pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-670, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12442

5.1.Mokymo proceso trukmė – ne ilgesnė nei 40 savaičių. Švenčių dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienas, tačiau profesinio mokymo teikėjas privalo užtikrinti, kad būtų pasiektos atitinkamoje profesinio mokymo programoje apibrėžtos kompetencijos ir nustatyti mokymosi pasiekimai.

5.2. 2017–2018 mokslo metai:

 

Mokslo metų pradžia

2017 m. rugsėjo 1 d.

Rudens atostogos

2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

 

5.3. 2018–2019 mokslo metai:

Mokslo metų pradžia

 

2018 m. rugsėjo 3 d.

Rudens atostogos

 

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

 

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

 

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

 

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.“

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-670, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12442

 

5.4.Vasaros atostogų pradžią nustato profesinio mokymo teikėjas ir apie priimtus sprendimus informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (dalyvių susirinkimą, savininką). Profesinio mokymo įstaiga sprendimą dėl vasaros atostogų pradžios derina su profesinio mokymo įstaigos taryba.

5.5.Profesinio mokymo teikėjas gali keisti atostogų datas nekeisdamas bendros atostogų trukmės. Apie priimtus sprendimus informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (dalyvių susirinkimą, savininką). Profesinio mokymo įstaiga sprendimą dėl atostogų datų keitimo derina su profesinio mokymo įstaigos taryba.

5.6.Rudens, žiemos ir pavasario (Velykų) atostogų profesinio mokymo teikėjas gali neskirti vyresnių nei 18 metų mokinių grupėms. Apie priimtus sprendimus informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (dalyvių susirinkimą, savininką). Profesinio mokymo įstaiga sprendimą dėl neskiriamų  rudens, žiemos ir pavasario (Velykų) atostogų vyresnių nei 18 metų mokinių grupėms atostogų derina su profesinio mokymo įstaigos taryba.

5.7.Mokslo metai skirstomi į pusmečius, jų datas nustato profesinio mokymo teikėjas.

5.8.Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, mokymas gali būti neorganizuojamas mokiniams iki 18 metų. Mokymo procesas, atvykusiems pas profesinio mokymo teikėją mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems pas profesinio mokymo teikėją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama profesinio mokymo teikėjo internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

6. Neteko galios nuo 2018-07-27

Punkto naikinimas:

Nr. V-670, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12442

 

7. Profesinio mokymo teikėjas priima sprendimus dėl mokymo proceso koregavimo, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją. Apie priimtus sprendimus profesinio mokymo teikėjas informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (dalyvių susirinkimą, savininką).

 

III SKYRIUS

PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJO VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS

 

8. Profesinio mokymo teikėjas profesinio mokymo programų įgyvendinimą  planuoja vadovaudamasis Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 „Dėl Formaliojo  profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9. Planuodamas įgyvendinti profesinio mokymo programas, sudarytas iš atskirų modulių (toliau – modulinė programa), profesinio mokymo teikėjas jas pritaiko darbo rinkos ir mokinių poreikiams, nustato, kuriuos pasirenkamuosius modulius (išskyrus atvejus, kai pasirenkamųjų modulių modulinėje programoje nėra) siūlys pasirinkti mokiniams. Rekomenduojama, atsižvelgiant į profesinio mokymo programą, siūlyti mokiniui pasirinkti iš ne mažiau 2 pasirenkamųjų modulių.

10. Modulinės programos 1 mokymosi kreditui (toliau – kreditui) skiriamos 27 valandos. Profesinio mokymo teikėjas, planuodamas įgyvendinti:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-670, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12442

10.1.pirmai kvalifikacijai įgyti skirtą modulinę programą, kiekvieno modulio 1 kredito 22 valandas paskirsto kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, o 5 valandas skiria mokinio savarankiškam darbui. Mokinio savarankiškam darbui skirtos valandos mokytojams nėra tarifikuojamos ir bendruosiuose profesinio mokymo ir bendruosiuose pagrindinio ir vidurinio ugdymo planuose nėra įskaičiuotos.

10.2.pirmai kvalifikacijai įgyti skirtą modulinę programą specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo turintiems mokiniams kiekvieno modulio 1 kredito 27 valandas paskirsto kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti. Mokiniui savarankiškam darbui valandų neskiriama.

10.3 tęstinio profesinio mokymo modulinę programą, kiekvieno modulio 1 kredito 18 valandų paskirsto kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimų vertinimui, o 9 valandas skiria mokinio savarankiškam darbui. Mokinio savarankiškam darbui skirtos valandos mokytojams nėra tarifikuojamos ir bendruosiuose profesinio mokymo planuose nėra įskaičiuotos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-670, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12442

 

11. Planuodamas įgyvendinti profesinio mokymo programas (išskyrus modulines programas), profesinio mokymo teikėjas profesijos praktiniam mokymui ir praktikai skiria 60–70 procentų profesijos mokymui (teoriniam ir praktiniam mokymui ir praktikai) skirtų valandų, o teorijai skiria atitinkamai 30–40 procentų valandų.

12. Ugdant profesijai reikalingas kompetencijas, kartu ugdomi mokinio bendrieji visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai. Kritinis mąstymas, kūrybingumas, iniciatyvumas, problemų sprendimas, sprendimų priėmimas ir konstruktyvus jausmų valdymas ugdomas kartu su bendraisiais gebėjimais.

13. Moduliuose integruojamų bendrųjų gebėjimų ugdymui skiriama ne mažiau 10 procentų bendro modulinei programai skirto laiko. Kiekvienam bendrajam gebėjimui, nustatytam modulyje, ugdyti skiriamas valandas profesinio mokymo teikėjas nustato teikėjo vykdomų  programų įgyvendinamo plane.

14. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokoma pagal Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1953 „Dėl Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašo patvirtinimo“, naudojant profesiniam mokymui skirtas valandas. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradedamose įgyvendinti pirminio profesinio mokymo modulinėse programose Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymui skiriami 2 kreditai, o tęstinio profesinio mokymo programose darbuotojų saugos ir sveikatos mokymas integruojamas į kitus modulius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-670, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12442

 

15.  Civilinės saugos mokoma pagal Civilinės saugos mokymo programą profesinio mokymo įstaigoms, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 1497 „Dėl Civilinės saugos mokymo programos profesinio mokymo įstaigoms patvirtinimo“. Modulinėse programose civilinės saugos mokymui skiriamas atskiras modulis. Civilinės saugos mokymo programa gali būti neįgyvendinama vykdant tęstinio profesinio mokymo programas ir pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, V Lietuvos kvalifikacijų lygio modulines programas.

16. Profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 „Dėl Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“. Ugdymas karjerai derinamas su kitomis profesinio mokymo teikėjo organizuojamomis profesinio orientavimo (karjeros) paslaugomis: informavimu (kartu su profesiniu veiklinimu) ir konsultavimu. Ši programa gali būti neįgyvendinama vykdant tęstinio profesinio mokymo programas ir V Lietuvos kvalifikacijų lygio modulines programas.

17. Atsižvelgiant į profesinio mokymo programos  turinį, į ją gali būti integruojami aplinkosauginio ugdymo, estetikos ir profesijos informacinių technologijų dalykai, o ugdymas karjerai – į ekonomikos ir verslo pagrindų dalyką arba (ir) profesinį mokymą, nekeičiant bendros profesinio mokymo programos trukmės. Modulinėse programose ugdymas karjerai ir verslumo ugdymas integruojami į modulius.

18. Profesinio mokymo programų, į kurias priimami asmenys, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas, ekonomikos ir verslo pagrindų dalyko valandos profesinio mokymo teikėjo sprendimu gali būti mažinamos iki 35 procentų šiam dalykui skiriamo laiko, o susidaręs valandų skirtumas skiriamas profesiniam mokymui.

19. Neformaliojo švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro. Valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai neformaliojo švietimo programai.

20. Profesinio mokymo teikėjas vykdomų programų įgyvendinimo planą rengia vadovaudamasis bendraisiais profesinio mokymo planais ir, jei vykdo profesinio mokymo programą kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programa, 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d, įsakymu Nr. V-442 „Dėl 2017–2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ (toliau – bendrieji pagrindinio ir vidurinio ugdymo planai).

21. Profesinio mokymo teikėjo vykdomų programų įgyvendinimo planui rengti rekomenduojama sudaryti profesinio mokymo teikėjo bendruomenės narių grupėms atstovaujančią darbo grupę.

22. Rekomenduojama profesinio mokymo teikėjo vykdomų programų įgyvendinimo plane nustatyti:

22.1.vykdomų profesinio mokymo programų ir, jei vykdoma, bendrojo ugdymo programų įgyvendinimo ypatumus;

22.2.dalykams, moduliams skiriamų valandų skaičių;

22.3.integruojamus dalykus, programas ir jų integravimo sąlygas;

22.4.švietimo pagalbos teikimo specialiųjų poreikių mokiniui galimybių ir būdų aprašymus;

22.5.mokinio praktinio mokymo organizavimą;

22.6.praktikos ir mokymo darbo vietoje organizavimą;

22.7.konsultacijas grupei prieš kompetencijų vertinimą;

22.8.profesinio orientavimo organizavimą;

22.9.neformaliojo švietimo veiklos organizavimą;

22.10.mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir laikotarpius;

22.11.grupių dalijimo ir jungtinių grupių sudarymo nuostatas;

22.12.mokinių atostogas;

22.13.privalomųjų ir mokyklos įgyvendinamų pasirenkamųjų modulių (išskyrus atvejus, kai pasirenkamųjų modulių profesinio mokymo programoje nėra) įgyvendinimo seką.

22.14.moduliuose ugdomus bendruosius gebėjimus ir jų ugdymui skiriamą laiką;

22.15.kitas mokymo turinio įgyvendinimo nuostatas.

23. Individualioms mokinio, kuris mokosi pameistrystės mokymo forma, savarankiškai ar nuotoliniu būdu (pavienio mokymosi forma), konsultacijoms skiriama iki 15 procentų profesinio mokymo programai skirto laiko.

24. Profesinio mokymo teikėjas mokiniui, kuris mokosi pameistrystės forma, rengia individualų mokymo planą.

25. Profesinio mokymo teikėjas vykdomų programų įgyvendinimo planą tvirtina iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.

 

IV SKYRIUS

PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJO VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

26. Profesinis mokymas organizuojamas mokykline ir pameistrystės forma, vadovaujantis Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

27. Profesinio mokymo programą organizuojant pameistrystės forma, profesinio mokymo teikėjas įgyvendina ne mažiau kaip 20 ir ne daugiau kaip 50 procentų profesinio mokymo ar modulinės programos laiko, kita jos dalis įgyvendinama pameistrio darbo vietoje.

28. Mokyti pagal profesinio mokymo programą nuotoliniu būdu profesinio mokymo teikėjas gali  vadovaudamasis Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“.

29. Įgyvendinant profesinio mokymo programas (išskyrus modulines programas) mokiniui skiriama praktika, kuri gali būti ištisinė arba suskaidyta į atskiras dalis, darbo vietoje. Siunčiamas į praktiką mokinys turi būti baigęs su praktika susijusius profesinio mokymo programos dalykus ir turi turėti patenkinamus šių dalykų mokymosi pasiekimų įvertinimus.

30. Įgyvendinant modulinių programų privalomuosius modulius praktiniam profesiniam mokymui rekomenduojama skirti ne mažiau kaip 70 proc. jų apimties, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos ar nacionaliniai teisės aktai nustato kitaip. Dalį privalomųjų modulių praktinio profesinio mokymo rekomenduojama vykdyti sektoriniame praktinio mokymo centre, o esant galimybei – realioje darbo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-670, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12442

 

31. Įgyvendinant baigiamąjį modulį („Įvadas į darbo rinką“) mokiniams, turintiems modulių, kurių mokėsi, patenkinamus mokymosi pasiekimų įvertinimus, skiriamas praktinis profesinis mokymas realioje darbo vietoje. Jei dėl objektyvių priežasčių praktinio profesinio mokymo negalima įgyvendinti realiojo darbo vietoje, jį galima įgyvendinti sektoriniame praktinio mokymo centre.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-670, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12442

 

32. Neteko galios nuo 2018-07-27

Punkto naikinimas:

Nr. V-670, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12442

 

33. Profesinio mokymo teikėjas skiria mokomosios grupės praktikai (programose, kurios nėra sudarytos iš modulių) prižiūrėti atsakingą darbuotoją, kuriam nustato iki 5 kontaktinio darbo valandų per savaitę. Modulinių profesinio mokymo programų baigiamojo modulio („Įvadas į darbo rinką“) vykdymo priežiūrai profesinio mokymo teikėjas skiria atsakingą darbuotoją, kuriam nustato iki 15 kontaktinio darbo valandų per savaitę, kurios skiriamos mokinių praktinio mokymo realioje darbo vietoje priežiūrai, analizei, aptarimui ir konsultacinei pagalbai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-670, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12442

 

34. Praktika ar mokymas darbo vietoje gali būti neskiriami asmenims, kuriems apribota ar atimta laisvė.

35. Mokiniams, turintiems 18 metų, per savaitę gali būti skiriama 40 astronominių valandų (po 60 minučių) praktikos ar mokymo darbo vietoje (realioje) arba 40 akademinių valandų (po 45 minutes), jei praktika ar mokymas darbo vietoje įgyvendinami sektoriniame praktinio mokymo centre ar profesinio mokymo teikėjo praktinio mokymo bazėje.

36. Praktiniam mokymui arba praktiniam mokymui, vykdomam kartu su teoriniu mokymu, mokomoji grupė dalijama į pogrupius, kai grupėje yra 20 ir daugiau mokinių.

37. Atsižvelgdamas į skirtus asignavimus, profesinio mokymo teikėjas gali teorinį mokymą ar su profesija tiesiogiai nesusijusios modulinės programos dalį įgyvendinti jungdamas grupes tiems patiems dalykams mokyti, jei turimos sąlygos užtikrina mokymo kokybę.

38.  Minimalų mokinių skaičių neformaliojo švietimo grupėje nustato profesinio mokymo teikėjas, atsižvelgęs į finansines galimybes.

39. Mokinių, kurie mokosi pagal modulines programas, mokymosi pasiekimai apibendrinami baigus kiekvieną modulį profesinio mokymo teikėjo iš anksto nustatyta ir paskelbta tvarka. Į pusmečio mokymosi pasiekimų suvestinę įrašomi baigtų modulių įvertinimai.

40. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą jiems mokantis, vadovaujamasi profesinio mokymo programose aprašytais  mokymosi rezultatais ir vertinimo kriterijais.

41. Neformaliojo švietimo grupes profesinio mokymo teikėjas tvirtina iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.

 

V SKYRIUS

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKIRIAMAS VALANDŲ SKAIČIUS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PIRMAI KVALIFIKACIJAI ĮGYTI SKIRTOMS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOMS (IŠSKYRUS MODULINES), ĮGYVENDINTI SKIRIAMAS VALANDŲ SKAIČIUS

 

42. Valandų skaičius dvejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programai, skirtai pagrindinio išsilavinimo neįgijusiems mokiniams:

Dalykai

Iš viso valandų

I ir II mokymosi metais

Galimas valandų paskirstymas

I ir II mokymosi metais

1. Profesijos mokymas:

 

 

1.1. teorinis ir praktinis mokymas

1504

 

1.2. praktika

600

 

2. Bendrieji profesinio mokymo dalykai:

 

 

2.1. Civilinė sauga

20

 

2.2. Ekonomikos ir verslo pagrindai*

60

 

2.3. Profesijos informacinės technologijos*

40

 

2.4. Estetika*

20

 

2.5. Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba

40

 

2.6. Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

30

 

2.7. Kūno kultūra

100

 

Iš viso valandų profesinio mokymo programai

2414

1220/1194

3. Neformalusis švietimas

140

 

*Gali būti integruojama į profesijos mokymą.

 

43. Valandų skaičius trejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programai, skirtai specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo turintiems mokiniams, baigusiems individualizuotas pagrindinio ugdymo programas, socialinių įgūdžių programas, adaptuotas pagrindinio ugdymo programas ar adaptuotas vidurinio ugdymo programas:

Dalykai

Iš viso valandų

I–III mokymosi metais

Galimas valandų

paskirstymas

I–III mokymosi metais

1. Profesijos mokymas:

 

 

1.1. teorinis ir praktinis mokymas

2662

 

1.2. praktika

600

 

2. Bendrieji profesinio mokymo dalykai:

 

 

2.1. Civilinė sauga

20

 

2.2. Ekonomikos ir verslo pagrindai*

60

 

2.3. Estetika*

20

 

2.4. Profesijos informacinės technologijos*

40

 

2.5. Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba

50

 

2.6. Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

50

 

2.7. Kūno kultūra

170

 

Iš viso valandų profesinio mokymo programai

3672

1250/1250/1172

3. Neformalusis švietimas

240

 

*Gali būti integruojama į profesijos mokymą.

 

44. Valandų skaičius vienerių mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programai, skirtai mokiniams, kuriems atimta ar apribota laisvė:

Dalykai

Valandų skaičius

1. Profesijos mokymas: teorinis ir praktinis mokymas

705

2. Bendrieji profesinio mokymo dalykai:

 

2.1. Civilinė sauga

20

2.2. Ekonomikos ir verslo pagrindai*

20

2.3. Estetika*

40

2.4. Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba

40

Iš viso valandų profesinio mokymo programai

825

*Gali būti integruojama į profesijos mokymą.

 

45. Valandų skaičius profesinio mokymo programai, 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metais įgyvendinamai kartu su pagrindinio ugdymo programos dalimi (II gimnazijos klasė), nustatomas vadovaujantis bendrųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo planų 2 priedo 8 punktu. Šios programos įgyvendinimo trukmė – 3 metai.

46. Valandų skaičius dvejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programai, skirtai pagrindinį išsilavinimą įgijusiems mokiniams, ir specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo turintiems mokiniams, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą:

Dalykai

Iš viso valandų

I–II kurse

Galimas valandų

paskirstymas

I–II kurse

1. Profesijos mokymas:

 

 

1.1. teorinis ir praktinis mokymas

1514

 

1.2. praktika

600

 

2. Bendrieji profesinio mokymo dalykai:

 

 

2.1. Civilinė sauga

20

 

2.2. Ekonomikos ir verslo pagrindai*

60

 

2.3. Profesijos informacinės technologijos*

30

 

2.4. Estetika*

20

 

2.5. Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba

50

 

2.6. Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

40

 

2.7. Kūno kultūra

120

 

Iš viso valandų profesinio mokymo programai

2454

1240/1214

3. Neformalusis švietimas

100

 

 

*Gali būti integruojama į profesijos mokymą.

 

47. Valandų skaičius profesinio mokymo programai, 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metais įgyvendinamai kartu su vidurinio ugdymo programa, nustatomas vadovaujantis bendrųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo planų 2 priedo 13 punktu, trukmė 3 metai.

48. Vienerių, vienerių su puse ir dvejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programai, skirtai šiems mokiniams: įgijusiems vidurinį išsilavinimą ar baigusiems vidurinio ugdymo programą; turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl regėjimo sutrikimo ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą ar baigusiems vidurinio ugdymo programą:

 

Dalykai

Iš viso valandų

1 metų

profesinio mokymo programai

Iš viso valandų

1,5 metų profesinio mokymo programai, galimas valandų paskirstymas

I–II kurse

Iš viso valandų

2 metų profesinio mokymo programai, galimas valandų paskirstymas

I–II kurse

1. Profesijos mokymas:

 

 

 

1.1. teorinis ir praktinis mokymas

800 

1340

1600

1.2. praktika

320

480

600

2. Bendrieji profesinio mokymo dalykai:

 

 

 

2.1. Civilinė sauga

20

20

20

2.2. Ekonomikos ir verslo pagrindai*

60

60

60

2.3. Profesijos informacinės technologijos*

40

40

40

2.4. Estetika*

20

20

20

2.5. Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba

40

40

40

2.6. Kūno kultūra

40

80

100

Iš viso valandų profesinio mokymo programai

1340

2080

(1332/739)

2480        (1270/1210)

3. Neformalusis švietimas

20

40

60

 

*Gali būti integruojama į profesijos mokymą.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MODULINĖMS PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKIRIAMAS VALANDŲ SKAIČIUS

 

49. Valandų paskirstymas modulinėms profesinio mokymo programoms:

49.1. nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pradėtoms įgyvendinti pirminio profesinio mokymo modulinėms programoms (netaikoma specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo turinčių mokinių grupėms):

Modulinės programos dalies pavadinimas

Modulinei programai įgyvendinti skiriamų valandų skaičius

60 kreditų modulinei programai įgyvendinti

90 kreditų modulinei programai įgyvendinti

110  kreditų modulinei programai įgyvendinti

 

Modulinė programa (iš viso valandų)

1320

1980

2420

1. Privalomoji programos dalis, iš jos:

Ne mažiau  1122 valandų

(51 kredito)

Ne mažiau  1672 valandų

(76 kreditų)

Ne mažiau 2046 valandų

(93 kreditų)

1.1.   Civilinė sauga (Saugus elgesys ekstremaliose situacijose)

22 valandos

(1 kreditas)

22 valandos

(1 kreditas)

22 valandos

(1 kreditas)

1.2.   Kūno kultūra (fizinio aktyvumo reguliavimas) arba kūno formavimas

44 valandos

(2 kreditai)

88 valandos

(4 kreditai)

110 valandų

(5 kreditai)

2.   Pasirenkamoji programos dalis

Ne daugiau 198 valandų

(9 kreditų)

Ne daugiau 308 valandų

(14 kreditų)

Ne daugiau 374 valandų

(17 kreditų)

3.   Neformalus švietimas

66

(3 kreditai)

88

(4 kreditai)

132

(6 kreditai)

 

49.2. nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradedamoms įgyvendinti pirminio profesinio mokymo modulinėms programoms (netaikoma specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo turinčių mokinių grupėms):

 

Modulinės programos dalies pavadinimas

Modulinės programos įgyvendinimui skiriamų valandų skaičius

30 kreditų modulinės programos įgyvendinimui

 

45 kreditų modulinės programos įgyvendinimui

 

60 kreditų modulinės programos įgyvendinimui

 

90  kreditų modulinės programos įgyvendinimui

 

110 kreditų modulinės programos  įgyvendinimui

 

Modulinė programa (iš viso valandų)

660

990

1320

1980

2420

1. Privalomoji programos dalis, iš jos:

550

(25 kreditai)

880

(40 kreditų)

1210

(55 kreditai)

1760

(80 kreditų)

2200

(100 kreditų)

1.1. Įvadas į profesiją

22

(1 kreditas)

22

(1 kreditas)

22

(1 kreditas)

44

(2 kreditai)

44

(2 kreditai)

1.2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (Civilinė sauga)

 

22

(1 kreditas)

 

22

(1 kreditas)

22

(1 kreditas)

22

(1 kreditas)

22

(1 kreditas)

1.3. Fizinio aktyvumo reguliavimas

(Kūno kultūra)

 

22

(1 kreditas)

 

22

(1 kreditas)

22

(1 kreditas)

110

(5 kreditai)

110

(5 kreditai)

1.4. Darbuotojų sauga ir sveikata

44

(2 kreditai)

44

(2 kreditai)

44

(2 kreditai)

44

(2 kreditai)

44

(2 kreditai)

1.5. Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijos įgyti skirti moduliai

330

(15 kreditų)

660

(30 kreditų)

990

(45 kreditai)

1320

(60 kreditų)

1760

(80 mokymosi kreidtų)

1.6. Įvadas į darbo rinką (mokymasis darbo vietoje)

110

(5 kreditai)

110

(5 kreditai)

110

(5 kreditai)

220

(10 kreditų)

220

(10 kreditų)

2.   Pasirenkamoji programos dalis

110

(5 kreditai)

110

(5 kreditai)

110

(5 kreditai)

220

(10 kreditų)

220

(10 kreditų)

3. Neformalus švietimas

-

66

(3 kreditai)

88

(4 kreditai)

132

(6 kreditai)

 

49.3. nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradedamoms įgyvendinti tęstinio profesinio mokymo modulinėms programoms (netaikoma specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo turinčių mokinių grupėms):

Modulinės programos dalies pavadinimas

Modulinei programai įgyvendinti skiriamų valandų skaičius

 

20 kreditų modulinei programai įgyvendinti 

 

 

25 kreditų modulinei programai įgyvendinti

 

30 kreditų modulinei programai įgyvendinti

35 kreditų modulinei programai įgyvendinti

40 kreditų modulinei programai įgyvendinti

50 kreditų modulinei programai įgyvendinti

70 kreditų modulinei programai įgyvendinti

90 kreditų modulinei programai įgyvendinti

Modulinė programa (iš viso valandų)

360

450

540

630

720

900

1260

1620

1. Privalomoji programos dalis, iš jos:

360

(20 kreditų)

450

(25 kreditai)

540

(30 kreditų)

630

(35 kreditai)

720

(40 kreditų)

900

(50 kreditų)

1260

(70 kreditų)

1620

(90 kreditų)

1.1. Įvadas į profesiją

1.2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (Civilinė sauga)

1.3. Fizinio aktyvumo reguliavimas

(Kūno kultūra)

1.4. Darbuotojų sauga ir sveikata

36*        

(2 kreditai)

36*        

(2 kreditai)

36*        

(2 kreditai)

36* 

(2 kreditai)

36*        

(2 kreditai)

36*        

(2 kreditai)

36*        

(2 kreditai)

36*        

(2 kreditai)

1.5. Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijos įgyti skirti moduliai

270

(15 kreditų)

360

(20 kreditų)

450

(25 kreditai)

540

(30 kreditų)

540

(30 kreditų)

810

(45 kreditai)

1080

(60 kreditų)

1440

(80 kreditų)

1.6. Įvadas į darbo rinką (mokymas(is) darbo vietoje)

90

(5 kreditai)

90

(5 kreditai)

90

(5 kreditai)

90

(5 kreditai)

180

(10 kreditų)

90

(5 kreditai)

180

(10 kreditų)

180

(10 kreditų)

2.   Pasirenkamoji programos dalis

3. Neformalus švietimas

Pastabos:

*integruojama į kitus modulius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-670, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12442

 

50Valandų skaičius modulinei programai, 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metais įgyvendinamai kartu su vidurinio ugdymo programa, nustatomas vadovaujantis bendrųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo planų 2 priedo 13 punktu. Modulinių programų, vykdomų su vidurinio ugdymo programa, įgyvendinimo trukmė: kai modulinė programa 60 kreditų – 2 metai 3 mėnesiai, 90 kreditų – 2 metai 7 mėnesiai, 110 kreditų – 3 metai.

51Įgyvendinant tęstinį profesinį mokymą, profesinio mokymo teikėjai 60, 90 ir 110 kreditų apimties programoms įgyvendinti skiriamas valandas nustato vadovaudamiesi bendrųjų profesinio mokymo planų 10.3 punktu. Civilinė sauga (Saugus elgesys ekstremaliose situacijose) ir kūno kultūra (fizinio aktyvumo reguliavimas) arba kūno formavimas, jei asmuo jų mokėsi anksčiau, gali būti įskaitomi, vadovaujantis Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-72 „Dėl Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valandų neformaliajam švietimui neskiriama.

52. Valandų paskirstymas II Lietuvos kvalifikacijų lygio profesinio mokymo modulinėms programoms, pritaikytoms specialiųjų ugdymosi poreikių (dėl intelekto sutrikimo) turintiems asmenims:

Modulinės programos dalies pavadinimas

Modulinei programai įgyvendinti skiriamų valandų ir kreditų skaičius

60 kreditų modulinei programai  įgyvendinti

90 kreditų modulinei programai įgyvendinti

110 kreditų modulinei programai įgyvendinti

Modulinė programa (iš viso valandų)

1840

 

2835

 

3510

 

1. Privalomoji programos dalis, iš jos:

Ne mažiau 1377 valandų

(51 kredito)

Ne mažiau 2052 valandų

(76 kreditų)

Ne mažiau 2511 valandų

(93 kreditų)

1.1.   Civilinė sauga (Saugus elgesys ekstremaliose situacijose)

27 valandos

(1 kreditas)

27 valandos

(1 kreditas)

27 valandos

(1 kreditas)

1.2.   Kūno kultūra (fizinio aktyvumo reguliavimas) arba kūno formavimas

54 valandos

(2 kreditai)

108 valandos

(4 kreditai)

135 valandų

(5 kreditai)

1.3.   Socialinių ir asmeninių įgūdžių moduliai

220 valandų

(10 kreditų)

405 valandų

(15 kreditų)

540 valandų

(20 kreditų)

2.   Pasirenkamoji programos dalis

Ne daugiau  243 valandų

(9 kreditų)

Ne daugiau 378 valandų

(14 kreditų)

Ne daugiau 459 valandų

(17 kreditų)

3.   Neformalus švietimas

216

(8 kreditai)

216

(8 kreditai)

216

(8 kreditai)

52.1. nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pradėtoms įgyvendinti pirminio profesinio mokymo modulinėms programoms:

52.2. pradedamoms įgyvendinti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. II Lietuvos kvalifikacijų lygio pirminio ir tęstinio profesinio mokymo modulinėms programoms:

Modulinės programos dalies pavadinimas

Modulinei programai įgyvendinti skiriamų valandų skaičius

 

30 / 20 kreditų modulinei

programai įgyvendinti

60 /50  kreditų modulinei programai įgyvendinti

90 / 70 kreditų modulinei programai įgyvendinti

110 / 90 kreditų modulinei programai  įgyvendinti

 

Modulinei programai kartu su socialinių įgūdžių programa pirminiam profesiniam mokymui

(iš viso valandų)

3375

3375

3375

3375

 

Modulinei programai kartu su socialinių įgūdžių moduliais tęstiniam profesiniam mokymui (iš viso valandų)

1350

2160

2700

2970

 

Modulinė programa

(iš viso valandų)

810 / 540

1620 / 1350

2430 / 1890

2970 / 2430

 

1. Privalomoji programos dalis, iš jos:

675

(25 kreditai) / 540

(20 kreditų)

1485

(55 kreditai) / 1350

(50 kreditų)

2160

(80 kreditų)

/ 1890

(70 kreditų)

2700

(100 kreditų) / 2430

(90 kreditų)

 

1.1. Įvadas į profesiją (tik pirminiame profesiniame mokyme)

27

(1 kreditas)

27

(1 kreditas)

54

(2 kreditai)

54

(2 kreditai)

 

1.2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (Civilinė sauga) (tik pirminiame profesiniame mokyme)

27

(1 kreditas)

27

(1 kreditas)

27

(1 kreditas)

27

(1 kreditas)

 

1.3. Fizinio aktyvumo reguliavimas arba kūno formavimas (kūno kultūra) (tik pirminiame profesiniame mokyme)

27

(1 kreditas)

27

(1 kreditas)

135

(5 kreditai)

135

(5 kreditai)

 

1.4. Darbuotojų sauga ir sveikata (tik pirminiame profesiniame mokyme)

54

(2 kreditai)

54

(2 kreditai)

54

(2 kreditai)

54

(2 kreditai)

 

1.5. Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijos įgyti skirti moduliai

405

(15 kreditų)

810

(30 kreditų)

1215

(45 kreditai)

1620

(60 kreditų)

 

1.6. Įvadas į darbo rinką (mokymas(is) darbo vietoje)

135

(5 kreditai)

135

(5 kreditai)

270

(10 kreditai)

270

(10 kreditų)

 

2. Pasirenkamoji programos dalis (tik pirminiame profesiniame mokyme)

135

(5 kreditai)

135

(5 kreditai)

270

(10 kreditai)

270

(10 kreditai)

 

3. Socialinių įgūdžių programa

 

 

 

 

 

3.1. Socialinių įgūdžių programa, įgyvendinama kartu su pirminio profesinio mokymo programa

2565

(95 kreditai)

1755

(65 kreditai)

945

(35 kreditai)

405

(15 kreditų)

 

3.2. Socialinių ir asmeninių įgūdžių moduliai, įgyvendinami kartu su tęstinio profesinio mokymo programa

810

(30 kreditų)

810

(30 kreditų)

810

(30 kreditų)

540 valandų

(20 kreditų)

 

4. Neformalus švietimas*

216

(8 kreditai)

216

(8 kreditai)

216

(8 kreditai)

216

(8 kreditai)

 

 

Pastabos:

*tik įgyvendinant pirminį profesinį mokymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-670, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12442

 

53.  Trejų mokymosi metų trukmės II Lietuvos kvalifikacijų lygio 170 kreditų apimties modulinei programai, skirtai specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo turintiems asmenims, pirmai kvalifikacijai įgyti skiriama 3510 valandų.

54.     Muzikos ir atlikimo meno posričio V Lietuvos kvalifikacijų lygio 68 kreditų modulinei programai skiriamos 1496 valandos. Neformaliajam švietimui valandų neskiriama. Atsižvelgiant į muzikos ir atlikimo meno posričio modulinių programų įgyvendinimo specifiką, suderinus su mokytojais, mokiniais ir jų tėvais, įtėviais ar globėjais, profesinio mokymo įstaigos tarybos pritarimu pamokos gali vykti šeštadieniais.

 

VI SKYRIUS

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS  PAPILDOMO PRIĖMIMO METU PRIIMTIEMS MOKINIAMS

 

55. Atsižvelgiant į papildomo priėmimo, organizuoto 2018 metų lapkričio 14 – gruodžio 21 dienomis (toliau – papildomas priėmimas), metu priimtų mokinių skaičių ir profesinio mokymo teikėjo turimus išteklius, priimti mokiniai gali būti mokomi naujai sudarytose grupėse arba įrašomi į mokslo metų pradžioje sudarytas grupes. 

56. Iki mokymo proceso pradžios profesinio mokymo teikėjo vykdomų programų įgyvendinimo planas papildomas profesinio mokymo programomis, pagal kurias mokysis naujai sudarytos grupės.

57. Po papildomo priėmimo naujai sudaromoms grupėms ar pogrupiams mokyti valandos skiriamos vadovaujantis bendrųjų profesinio mokymo planų 42–49 ir 52 punktais.

58. Papildomo priėmimo metu priimtų ir įrašytų į mokslo metų pradžioje sudarytas grupes mokinių žinioms ir įgūdžiams išlyginti skiriamos papildomos konsultacijos ir valandos mokinio mokymosi pasiekimų vertinimui profesinio mokymo programos daliai, pagal kurią jau mokėsi mokslo metų pradžioje sudaryta grupė. Išlyginimui skirtų kontaktinių valandų skaičius negali būti mažesnis nei 25 proc. atitinkamos programos dalies kontaktinių valandų. Pagal galimybes naujai priimti mokiniai mokomi kartu su kitomis mokinių grupėmis ar pogrupiais pagal atitinkamas kompetencijas suteikiančios profesinio mokymo programos dalį.     

Papildyta skyriumi:

Nr. V-51, 2019-01-24, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01101

 

_______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-670, 2018-07-26, paskelbta TAR 2018-07-26, i. k. 2018-12442

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-645 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo        

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-51, 2019-01-24, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01101

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-645 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo