Suvestinė redakcija nuo 2020-03-03

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-08-26, i. k. 2016-22764

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T1-298

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsniu, Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijų pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1123 „Dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėtį:

Lendra Bukauskienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja;

Linas Špakauskas, Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Stasys Naujokas, UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centro gydytojas psichiatras;

Vida Petkienė, Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrijos narė;

Audronė Rusteikienė, VšĮ „Gyvenk kartu“ direktorė.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-70, 2020-02-27, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04545

 

2.   Skirti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos pirmininku Stasį Naujoką, UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centro gydytoją psichiatrą.           

3.   Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Petras Kuizinas

 

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T1-298

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijOS nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Telšių rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos (toliau – Komisija) uždavinį ir funkcijas, Komisijos teises, Komisijos sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais (toliau – Savivaldybės taryba), taip pat Nuostatais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

3. Pagrindinis Komisijos uždavinys – peržiūrėti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

4. Komisijos funkcijos:

4.1. savo iniciatyva peržiūrėti neveiksnaus asmens būklę, jeigu per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys arba neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo nesikreipia dėl teismo priimto sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo;

4.2. kreiptis į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

5. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

5.1. gauti informaciją ir dokumentus, reikalingus Komisijai nustatytoms funkcijoms atlikti, iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų nustatyta tvarka;

5.2. pasitelkti valstybės institucijų ir įstaigų atitinkamų sričių specialistus Komisijos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. Komisija sudaroma iš 5 narių, šios srities atstovų:

6.1. savivaldybės globos ir rūpybos institucijos darbuotojo;

6.2. gydytojo psichiatro, kuris turi licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją ir ja verčiasi;

6.3. žmogaus teisių apsaugos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos atstovo;

6.4. aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinčio asmens;

6.5. socialinio darbuotojo.

7. Komisijos narius tvirtina ir pirmininką iš Komisijos narių skiria Savivaldybės taryba.

8. Komisijos pirmininkas:

8.1. organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;

8.2. pirmininkauja Komisijos posėdžiams.

9. Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) direktoriaus Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus darbuotojas (toliau – Sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo). Komisijos darbą techniškai aptarnauja ir patalpas Komisijai suteikia Savivaldybės administracija.

10. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja 3 Komisijos nariai. Jei Komisijos posėdyje dėl pateisinamų priežasčių negali dalyvauti Komisijos pirmininkas, pirmininkauti tam posėdžiui paskiriamas vienas iš susirinkusių Komisijos narių bendru susitarimu.

11. Savivaldybės administracija užtikrina Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro (toliau – Registras) duomenų apie Telšių rajono savivaldybėje gyvenančius asmenis, kurie įsiteisėjusiais teismo sprendimais pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje, reikalingų Komisijai nustatytoms funkcijoms atlikti, pateikimą Komisijai.

12. Jeigu per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys arba neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo nesikreipia dėl teismo priimto sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo, tai yra Komisijai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 469 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka teismas nepraneša apie pareiškimo priėmimą, Komisija inicijuoja asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, būklės peržiūrėjimą. Komisija pirmiausiai inicijuoja būklės peržiūrėjimą tų asmenų, dėl kurių teismo sprendimai pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėję anksčiausiai.

13. Esant Nuostatų 12 punkte nurodytoms aplinkybėms, Komisijos pirmininkas:

13.1. kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir (ar) psichikos sveikatos centrą, prie kurių prisirašęs asmuo, teismo sprendimu pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, prašydamas pateikti sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos asmens sveikatos būklės aprašymą (medicinos dokumentų išrašą), kuriame turi būti nurodyti ir asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, sveikatos būklės pokyčiai per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos;

13.2. kreipiasi į Telšių rajono savivaldybėje išvadas apie neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens savarankiškumą, teikiančias įstaigas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, prašydamas pateikti informaciją apie šio asmens:

13.2.1. kasdienio funkcionavimo pakitimus, įvykusius per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos;

13.2.2. gebėjimą savarankiškai ar naudojantis pagalba priimti kasdienius sprendimus konkrečiose srityse.

14. Komisijos posėdį organizuoja Komisijos pirmininkas. Komisijos posėdis organizuojamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų Nuostatų 13 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo. Apie Komisijos posėdį Sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo Komisijos narius informuoja registruotu paštu ir (ar) elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Komisijos posėdžio. Komisijos nariams su pranešimu apie Komisijos posėdį pateikiami ir Nuostatų 13 punkte nurodyti dokumentai ir informacija.

15. Apie Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą Sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Komisijos posėdžio registruotu paštu informuoja asmenį, teismo sprendimu pripažintą neveiksniu tam tikroje srityje, jo globėją, prireikus ir kitas įstaigas ar institucijas (asmenis), kurių dalyvavimo reikėtų Komisijos sprendimui priimti.

16. Sprendimas Komisijos posėdyje priimamas Komisijai vertinant asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, būklės pakitimus per metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir išklausius asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai Komisija padaro išvadą, kad asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, nuomonės apie jo būklę neįmanoma išklausyti.

17. Komisija priima vieną iš šių sprendimų:

17.1. kreiptis į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo;

17.2. nesikreipti į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

18. Jeigu 2 iš Komisijos posėdyje dalyvaujančių narių nusprendžia, kad tikslinga kreiptis į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo peržiūrėjimo, laikoma, kad priimtas Komisijos sprendimas kreiptis į teismą.

19. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžio protokolu (toliau – protokolas). Protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo. Protokolo kopijos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo privalo būti išsiųstos asmeniui, teismo sprendimu pripažintam neveiksniu tam tikroje srityje, kurio būklės pakitimai Komisijos posėdyje buvo svarstomi, jo globėjui.

20. Komisija per 15 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo priėmimo kreipiasi į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Komisija informaciją apie Komisijos posėdį ir Komisijos priimtus sprendimus asmeniui, teismo sprendimu pripažintam neveiksniu tam tikroje srityje, ir jo globėjui siunčia Registre nurodytais arba kitais asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, ar jo globėjo nurodytais adresais.

_________________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-70, 2020-02-27, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04545

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl Telšių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo