Suvestinė redakcija nuo 2022-06-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-01-31, i. k. 2019-01421

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 30 d. Nr. T-14

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 ir 27 punktais, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 28 straipsnio 2 dalimi, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-19 nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-30 įsakymu Nr. 1K-306 „Dėl Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. T-337, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17791

Nr. T-189, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11700

 

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimą Nr. T-214 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimą Nr. T-281 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2.3. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“ 1.2  papunktį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Vytautas Grigaravičius

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. sausio 30 d.

sprendimu Nr. T-14

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2021 m. gegužės 27 d.

sprendimo Nr. T-176 redakcija)

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir valstybės turto, Alytaus miesto savivaldybės valdomo patikėjimo teise, valdymo, naudojimo, disponavimo juo sąlygas bei tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMAS, NAUDOJIMAS IR DISPONAVIMAS PATIKĖJIMO TEISE

 

3. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir valstybės turtas, Alytaus miesto savivaldybės valdomas patikėjimo teise, gali būti perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo:

Punkto pakeitimai:

Nr. T-32, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-25, i. k. 2022-03757

3.1. savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

3.2. savivaldybės įmonėms;

3.3. kitiems juridiniams asmenims pagal turto patikėjimo sutartį, kurios galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 20 metų, savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai jie pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas.

4.  Savivaldybė jai nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens ir (ar) visuomenės sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms, kurių savininkas (dalininkas) yra savivaldybė, perduoda patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį, kurios galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 99 metai.

5.  Savivaldybės turto patikėjimo sutartis su aprašo 3.3 papunktyje ir 4 punkte nurodytais subjektais sudaroma pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pavyzdinę patikėjimo sutarties formą. Savivaldybės tarybai nusprendus, savivaldybės turto patikėjimo sutartis gali būti sudaroma ir su aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytais subjektais.

6.  Patikėjimo teisės subjektai negali šio savivaldybės turto perduoti nuosavybės teise kitiems asmenims, jo įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktines teises į jį, juo garantuoti, laiduoti ar kitu būdu juo užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą. Aprašo 3.3 papunktyje nurodyti patikėjimo teisės subjektai negali šio savivaldybės turto išnuomoti, suteikti panaudos pagrindais ar perduoti jį kitiems asmenims naudotis kitu būdu, o aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose bei 4 punkte nurodyti patikėjimo teisės subjektai gali šį savivaldybės turtą išnuomoti ar suteikti panaudos pagrindais savivaldybės tarybai nusprendus.

7Sprendimą perduoti savivaldybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise aprašo 3 ir 4 punktuose nurodytiems subjektams priima Alytaus miesto savivaldybės taryba.

8Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-19 nutarimą Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintas savivaldybės nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

9Prie teikiamo tarybos sprendimo dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise apraše nurodytiems subjektams projekto turi būti pridėta:

9.1. turto patikėjimo teisės subjekto prašymas ar sutikimas perduoti jam savivaldybės turtą, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo tikslas. Jeigu turtas nupirktas vykdant valstybės ar savivaldybės programas, vietoje prašymo pridedamas programą koordinuojančio savivaldybės skyriaus pateiktas turto gavėjų sąrašas;

9.2. perduodant turtą pagal turto patikėjimo sutartį aprašo 3.3 papunktyje nurodytiems subjektams, šių subjektų parengta pagrindimo medžiaga, kad būtina perduoti jiems šį savivaldybės turtą;

9.3. jei perduodamas pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turtas, sprendimas dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

9.4. perduodant nekilnojamuosius daiktus:

9.4.1. Nekilnojamojo turto registro išrašas, patvirtinantis daiktinės teisės įregistravimą;

9.4.2. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopija;

9.4.3. duomenys apie perduodamo pastato (patalpų) bendrą plotą, darbo kabinetų plotą (administracinės paskirties pastatams ar patalpoms);

9.4.4. informacija apie pastato (patalpų) likutinę vertę.

9.5. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą – perduodamo turto sąrašas. Jis turi būti įformintas kaip savivaldybės tarybos sprendimo priedas ir jame turi būti nurodyta:

9.5.1. turto vieneto įsigijimo vertė;

9.5.2. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto vieneto likutinė vertė;

9.5.3. perduodamo turto bendra vertė (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – pagal likutinę vertę, trumpalaikio materialiojo turto – pagal įsigijimo vertę);

9.5.4. kiti duomenys, identifikuojantys nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą.

10Alytaus miesto savivaldybės administracija, sudariusi turto patikėjimo sutartį su aprašo 3.3 papunktyje nurodytais subjektais, prieš 3 mėnesius iki sutarties termino pabaigos privalo peržiūrėti patikėjimo sutartį ir, atsižvelgdama į tolesnį savivaldybės funkcijų vykdymą bei sutarties sąlygų laikymąsi, turi:

10.1arba pranešti subjektui, kad nauja sutartis nebus sudaroma ir pasibaigus sutarčiai perduotas patikėjimo teise savivaldybės turtas turi būti grąžintas;

10.2arba gavusi subjekto prašymą inicijuoti kreipimąsi į savivaldybės tarybą dėl sprendimo sudaryti naują sutartį priėmimo.

11Turto patikėjimo sutartis pasibaigia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais. Sutartį sudariusi savivaldybės institucija ar įstaiga privalo atsisakyti patikėjimo sutarties, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.967 straipsnio 1 dalies 5 punktu, jeigu juridinis asmuo (patikėtinis) nebegali ar atsisako įgyvendinti savivaldybių funkcijas, kurioms įgyvendinti pagal turto patikėjimo sutartį buvo perduotas savivaldybės turtas. Pasibaigus turto patikėjimo sutarčiai, turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo sutartį pasirašiusi savivaldybės institucija ar įstaiga, jeigu savivaldybės taryba nenustato kitaip. Perduodamo savivaldybės turto patikėjimo teisė atsiranda nuo turto perdavimo patikėjimo teisės subjektui (patikėtiniui) ir turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo.

12Savivaldybės turto perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise įforminamas perdavimo ir priėmimo aktu (forma pateikiama 1 priede).

13Alytaus miesto savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo ir turto perėmėjas ar jo įgaliotas asmuo per 20 darbo dienų nuo savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo dienos pasirašo turto perdavimo ir priėmimo aktą. Kai savivaldybės tarybos sprendime dėl sutikimo perimti turtą nurodyta, kam turtas bus perduotas, savivaldybei priėmus turtą jo perdavimo ir priėmimo aktas pasirašomas per 20 darbo dienų.

14Kai savivaldybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise kitam valdytojui, turto perėmėjas įtraukia jį į apskaitą, o turto perdavėjas jį nurašo.

15Perimto nekilnojamojo daikto patikėjimo teisė registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMAS PANAUDOS PAGRINDAIS

 

16. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir valstybės turtas, Alytaus miesto savivaldybės valdomas patikėjimo teise, gali būti perduodamas pagal panaudos sutartis laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis:

Punkto pakeitimai:

Nr. T-32, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-25, i. k. 2022-03757

16.1.  biudžetinėms įstaigoms;

16.2.  viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais, viešosioms įstaigoms – mokykloms;

16.3.  asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas yra bent vienas iš šių tikslų:

16.3.1. užtikrinti vaiko ar šeimos gerovės arba vaiko teisių apsaugą;

16.3.2. teikti pagalbą nusikaltimų aukoms arba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

16.3.3. užtikrinti neįgaliųjų ar kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių (prekybos žmonėmis aukų, asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, bei kitoms socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupėms priklausančių asmenų) ir užsieniečių socialinę integraciją;

16.3.4. teikti pagalbą arba socialines paslaugas asmenims, dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų socialinių problemų negalintiems pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ar patiriantiems skurdą ir socialinę atskirtį;

16.3.5. teikti pagalbą, sietiną su pacientų teisių gynimu, organizuoti ir teikti ligų prevencijos paslaugas;

16.3.6. teikti pagalbą, sietiną su užimtumo arba socialinės integracijos per vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir kultūrinę veiklą skatinimu;

16.3.7. tenkinti gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius (šį veiklos tikslą įgyvendinančiai asociacijai panaudos pagrindais gali būti perduotas tik savivaldybės turtas);

16.3.8. tenkinti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą;

16.3.9. tenkinti etninės kultūros, meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų poreikius per kultūros ir meno plėtros, kultūrinės edukacijos ar kultūros paveldo apsaugos veiklą.

16.4.  viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms nemokamą kompleksinę pagalbą krizinį nėštumą išgyvenančioms moterims ir jų artimiesiems, arba viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms nemokamą paliatyviąją pagalbą;

16.5.  egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms;

16.6.  regionų plėtros taryboms;

16.7.  kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

17.  Sprendimą perduoti savivaldybės turtą pagal panaudos sutartį priima:

17.1.  Alytaus miesto savivaldybės taryba – dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė didesnė kaip 5 000 Eur; 

17.2.  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius – dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo (kilnojamojo turto) ir nematerialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė iki 5 000 Eur, taip pat ir trumpalaikio materialiojo turto. 

18.  Sprendime turi būti nurodytas panaudos sutarties terminas ir turto panaudojimo paskirtis, taip pat gali būti nurodytos ir kitos panaudos sąlygos. Šios sąlygos privalo būti įrašytos į panaudos sutartį.

19.  Savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis:

19.1.  biudžetinėms įstaigoms (aprašo 16.1 papunktis) –  ne ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui;

19.2.  kitiems subjektams (aprašo 16.2–16.7 papunkčiai) – iki 5 metų laikotarpiui su galimybe suteikti dar iki 5 metų laikotarpiui, kai bendras panaudos terminas ne ilgesnis kaip 10 metų, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

20.  Baigiantis panaudos sutarties terminui, su panaudos gavėju, visiškai įvykdžiusiu pagal panaudos sutartį prisiimtas pareigas, gali būti sudaroma nauja panaudos sutartis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, savivaldybės tarybos sprendimu neviršijant bendros panaudos trukmės, nustatytos aprašo 19 punkte.

21.  Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas aprašo 16.2–16.6 papunkčiuose nurodytiems subjektams, jeigu:

21.1.  panaudos subjektas pagrindžia, kad prašomas panaudos pagrindais suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai (jeigu subjektas yra asociacija ar labdaros ir paramos fondas, – aprašo 16.3.1–16.3.9 papunkčiuose nustatytiems veiklos tikslams), dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka šio subjekto steigimo dokumentuose nustatytus veiklos sritis ir tikslus;

21.2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka yra įvertintas poveikis konkurencijai ir atitiktis valstybės pagalbos reikalavimams.

22.  Subjektai, nurodyti aprašo 16.1–16.7 papunkčiuose, norintys gauti savivaldybės turtą neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, savivaldybės administracijai turi pateikti:

22.1.  motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo tikslas, kokiai veiklai vykdyti bus naudojamas turtas, ar turto naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;

22.2.  įstatų (nuostatų) kopiją (išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas).

23.  Savivaldybės skyrius arba specialistas, koordinuojantis tą veiklos sritį, kur veikia panaudos subjektas, gavęs panaudos subjekto motyvuotą prašymą gauti savivaldybės turtą neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, gali išduoti išvadą, kad panaudos subjekto veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai.

24.  Savivaldybės turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta:

24.1.  pagal panaudos sutartį perduodamo turto naudojimo paskirtis, panaudos  gavėjo  pareiga  savo  lėšomis atlikti nekilnojamojo  daikto einamąjį ir statinio kapitalinį   remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, apmokėti visas  turto išlaikymo išlaidas, apdrausti gaunamą ilgalaikį materialųjį turtą ir  kitos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos;

24.2.  panaudos gavėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos teikia panaudos davėjui ataskaitą, kurioje nurodoma, kaip yra naudojamas panaudos pagrindais perduotas nekilnojamasis turtas, kokią veiklą vykdo panaudos gavėjas, ar panaudos gavėjas vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, ar vykdomos kitos panaudos sutarties sąlygos (išskyrus biudžetines įstaigas, valstybės ir savivaldybės institucijas, įmones, įstaigas, organizacijas); 

24.3.  panaudos davėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jei panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį. Panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį perduotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.

25.  Asmenys, kuriems savivaldybės turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims.

26.  Savivaldybės nekilnojamasis turtas gali būti perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis tik tuo atveju, jei buvo paskelbtas bent vienas to turto nuomos konkursas ir turtas nebuvo išnuomotas viešojo konkurso būdu (išskyrus atvejus, kai turtas perduodamas biudžetinėms įstaigoms, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir asociacijoms, vykdančioms labdaros ir paramos veiklą ir turinčioms paramos gavėjo statusą, taip pat sudarant naują panaudos sutartį aprašo 20 punkte nustatyta tvarka).

27Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriaus, atsakingo už turto panaudą, specialistai atlieka turto panaudos sutarčių kontrolę ir vykdo šias funkcijas:

27.1tikrina, ar panaudos sutartis yra įregistruota viešajame registre;

27.2tikrina, ar perduotas turtas yra apdraustas draudimo bendrovėje, kaip to reikalauja turto panaudos sutartis;

27.3tikrina, ar panaudos gavėjas, vadovaudamasis turto panaudos sutarties sąlygomis, sudarė su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl perduoto turto eksploatavimo, komunalinių ir kitų paslaugų;

27.4tikrina, ar panaudos gavėjas laikosi kitų panaudos sutartyje nustatytų sąlygų.

28.  Savivaldybės turto panaudos sutartį (forma pateikiama 2 priede) sprendime (įsakyme) įgaliotas asmuo pasirašo per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

29.  Savivaldybės turto perdavimas įforminamas perdavimo ir priėmimo aktu (forma pateikiama 3 priede). Savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktas su panaudos gavėju pasirašomas per 5 darbo dienas nuo savivaldybės turto panaudos sutarties pasirašymo dienos.

30.  Savivaldybės turtas, perduotas pagal panaudos sutartį, grąžinamas abiem šalims pasirašius turto grąžinimo aktą ir susitarimą (kai sutartis nutraukiama prieš terminą) dėl turto panaudos sutarties nutraukimo. Šiuos dokumentus pasirašo pagal kompetenciją juos perdavę asmenys.

31.  Savivaldybės turto valdytojas, valdantis patikėjimo teise savivaldybės turtą, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą ar administracijos direktoriui išleidus įsakymą dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį, gali ją nutraukti sutartyje numatytais pagrindais be atskiro savivaldybės tarybos sprendimo ar administracijos direktoriaus įsakymo.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMA

 

32. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas, kuris nenaudojamas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, gali būti išnuomojamas viešojo konkurso būdu ir ne konkurso būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-32, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-25, i. k. 2022-03757

 

33.  Savivaldybės trumpalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu, jeigu tuo siekiama užtikrinti efektyvią ilgalaikio turto nuomą arba jo negalima atskirti nuo ilgalaikio turto.

34Sprendimą viešojo konkurso būdu išnuomoti savivaldybės turtą priima savivaldybės taryba. Sprendime nurodomas turto pavadinimas, nustatomos nuomos sąlygos: nuomos terminas, pradinis nuompinigių dydis, veiklos pobūdis ir kitos reikalingos nuomos sąlygos.

35Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas ne konkurso būdu:

35.1sprendimą išnuomoti turtą priima savivaldybės taryba, kai tenkinama bent viena iš sąlygų:

35.1.1. bent 3 kartus neįvyksta viešas nuomos konkursas;

35.1.2. perkamos paslaugos, kurioms teikti bus naudojamas savivaldybės turtas, ir šis turtas išnuomojamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdomo viešojo paslaugų pirkimo metu;

35.1.3. kai bendrosios nuosavybės teise valdomas savivaldybės nekilnojamasis turtas išnuomojamas šio turto bendraturčiams arba kai išnuomojamas savivaldybės nekilnojamasis turtas yra greta šio turto nuomininkams priklausančių arba jų naudojamų statinių;

35.1.4. kai savivaldybės turtas išnuomojamas pelno nesiekiantiems subjektams, kurių pagrindinis veiklos tikslas atitinka bent vieną iš aprašo 16.3.1–16.3.9 papunkčiuose nustatytų tikslų arba regionų plėtros taryboms;

35.1.5. kai savivaldybės turtas išnuomojamas subjektams Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.

35.2Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu turtas išnuomojamas:

35.2.1. neatidėliotinam darbui atlikti (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir pan.);

35.2.2. trumpalaikiam renginiui (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, seminarams, šventėms, kultūros renginiams), kurio trukmė yra ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų, organizuoti.

36. Savivaldybės turtas gali būti išnuomotas 5 metų laikotarpiui su galimybe atnaujinti nuomos terminą dar 5 metų laikotarpiui, kai bendras nuomos terminas, įskaitant nuomos termino atnaujinimą, ne ilgesnis kaip 10 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai, tarptautinės sutartys ar tarptautiniai susitarimai nustato kitaip, taip pat atvejus, kai savivaldybės turtas išnuomojamas įgyvendinant valstybei svarbius ekonominius arba regioninės svarbos projektus, nuomos laikotarpį nustatant atsižvelgus į projekto investicijų grąžą ir projekto veiklos pobūdį.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-348, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26768

 

361. Nuomos sutarties atnaujinimo atveju nuompinigių dydis yra apskaičiuojamas vadovaujantis šio aprašo VIII skyriaus nuostatomis. Apskaičiuotas nuompinigių dydis negali būti mažesnis už atnaujinamoje sutartyje nustatytą paskutinį nuompinigių dydį.

Papildyta punktu:

Nr. T-348, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26768

Punkto pakeitimai:

Nr. T-189, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11700

 

37Nuompinigių dydis:

37.1. pradinis – nustatomas vadovaujantis šio aprašo VIII skyriaus nuostatomis, išskyrus patalpų nuomą aprašo 37.2 ir 37.3 papunkčiuose numatytais atvejais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-189, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11700

 

37.2. 1 Eur per mėnesį – nepriklausomai nuo patalpų dydžio neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, nuomojantis patalpas švietimo įstaigose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-159, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-03, i. k. 2022-09341

 

37.3. 0,29 Eur už 1 kv. m per mėnesį – nuomojantis patalpas švietimo paskirties pastatuose, kuriuose nebevykdoma mokymo veikla.

38.  Savivaldybės turto nuomininkui draudžiama perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš nuomos sutarties, įkeisti nuomos teisę, perduoti ją kaip turtinį įnašą ar kitaip ją suvaržyti.

39.  Nuomininkui draudžiama be Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo:

39.1.  subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis;

39.2.  atlikti kapitalinio remonto arba rekonstrukcijos darbus (pagerinti turtą).

40.  Nuomininkui, pagerinusiam išnuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.

41Nuomininkas savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo turto kapitalinio remonto ar rekonstravimo metu, jeigu jis tuo metu negali naudotis išsinuomotu turtu, taip pat kitais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nuomininkas negali naudotis išsinuomotu turtu arba vykdyti veiklos ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

42.  Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05 procento delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

43.  Nuompinigiai už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, kurį patikėjimo teise valdo savivaldybės institucijos, įstaigos ir organizacijos, nuomą pervedami į savivaldybės biudžetą, o už turto, kurį patikėjimo teise valdo savivaldybės įmonės, nuomą – į šių įmonių sąskaitas.

44Išnuomojant savivaldybės materialųjį turtą pasirašoma nuomos sutartis (forma pateikiama 4 priede) ir turtas perduodamas pagal perdavimo ir priėmimo aktą (forma pateikiama 5 priede). Nuomos sutartyje įrašomos papildomos sąlygos, jeigu jos buvo numatytos konkurso sąlygose ar sprendime išnuomoti turtą (investicijų apimtys, naujų darbo vietų steigimas, sankcijos už sutarties sąlygų nevykdymą ir kt.), taip pat sąlyga, įpareigojanti nuomininką apdrausti visam sutarties galiojimo laikui nuomojamą turtą nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių, trečiųjų asmenų neteisėtų veikų ir kitų draudiminių įvykių. Nuomininkas pasirašydamas nuomos sutartį įsipareigoja per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos registruoti sutartį Nekilnojamojo turto registre, o jai pasibaigus išregistruoja iš Nekilnojamojo turto registro.

45.  Nuomos sutartis gali būti papildoma nuomininko įsipareigojimais tik šalių susitarimu. Visos kitos sutarties sąlygos keičiamos tik šalių susitarimu, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą.

 

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

46Savivaldybės materialiojo turto nuomos viešasis konkursas (toliau – turto nuomos konkursas) gali būti:

46.1.  tiesioginis – jis vykdomas konkurso dalyviams susirinkus nurodytoje vietoje nurodytu laiku. Tiesioginis turto nuomos konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis šiuo aprašu;

46.2.  elektroninis – jis vykdomas informacinių technologijų priemonėmis Valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje www.evarzytynes.lt (toliau – e. konkursas). E. konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-14 nutarimo Nr. 1524 „Dėl Valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ 1.2 papunkčiu, ir Nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021-03-22 įsakymu Nr. VE-160.

47.  Priėmus sprendimą išnuomoti savivaldybės turtą, turto nuomos konkursą organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už turto nuomos konkursų organizavimą, arba sprendimu įgaliota įstaiga, įmonė, organizacija ir vykdo turto nuomos konkurso komisija.

48.  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (įgaliotos įstaigos, įmonės, organizacijos vadovo įsakymu) sudaroma nuolatinė arba laikinoji turto nuomos konkurso komisija (toliau – komisija). Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3 asmenų, jie turi būti  nešališki. Komisijos narys iki komisijos posėdžio pradžios turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją (forma pateikiama 6 priede). Komisijos narys privalo nusišalinti nuo dalyvavimo turto nuomos konkurso procese paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

48.1.  konkurse dalyvauja kandidatas, susijęs su komisijos nariu santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

48.2.  komisijos narys ar asmuo, susijęs su komisijos nariu santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:

48.2.1. yra konkurse dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;

48.2.2. turi konkurse dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;

48.2.3. gauna iš konkurse dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų.

48.3.  jei dėl bet kokių kitų aplinkybių komisijos narys negali objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų kandidatų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti komisijos nario pareigų.

49.  Informacija apie turto nuomos konkursą turi būti paskelbta Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje bei nacionaliniame nekilnojamojo turto skelbimų portale.

491. Informacija apie turto nuomos konkursą turi būti paskelbta ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki dalyvių registravimo į nuomos konkursą pradžios. Elektroninis aukcionas skelbiamas specialiojoje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt. Tais atvejais, kai nuomos konkurso pabaigos diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, nuomos konkurso pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Apie rengiamą to paties turto pakartotinį nuomos konkursą skelbiama ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki dalyvių registravimo į nuomos konkursą pradžios.

Papildyta punktu:

Nr. T-32, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-25, i. k. 2022-03757

 

492. Nuomos konkurso sąlygos (konkurso dalyvio registravimo mokestis, kuris yra ne didesnis kaip 50 Eur, kainos didinimo intervalas, kuris nustatomas ne daugiau kaip 10 proc. nuo pradinės mėnesio nuomos kainos,  pradinis įnašas ir kitos sąlygos) ir konkurso pradžios, pabaigos ir kiti terminai, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl nuomos, yra nustatomi komisijos protokolu.

Papildyta punktu:

Nr. T-32, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-25, i. k. 2022-03757

 

50.  Jeigu du kartus paskelbus turto nuomos konkursą neužsiregistruoja nė vienas dalyvis, skelbiant to paties turto nuomos konkursą trečią kartą pradinis nuompinigių dydis gali būti sumažintas, bet ne daugiau kaip 30 procentų. Skelbiant turto nuomos konkursą ketvirtą kartą pradinis nuompinigių dydis gali būti mažinamas, bet ne daugiau 50 procentų.

51.  Vadovaudamasi Alytaus miesto savivaldybės sprendimu dėl turto nuomos konkurso organizavimo, komisija tvirtina konkurso sąlygas, kuriose turi nurodyti:

51.1.  paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminą – ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje;

51.2.  turto buvimo vietą (adresą);

51.3.  turto naudojimo paskirtį;

51.4.  pradinį nuompinigių dydį per mėnesį;

51.5.  turto nuomos sutarties trukmę (terminą);

51.6.  paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo vietą (tikslų adresą, kabineto numerį, komisijos nario vardą ir pavardę);

51.7.  adresą, telefono numerį, kuriuo galima gauti papildomą informaciją apie nuomojamą turtą;

51.8.  komisijos posėdžio vietą, datą ir tikslų laiką;

51.9.  banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, numerį. 

52.  Turto nuomos konkurso organizavimo tiesiogines išlaidas padengia nuomotojas.

53.  Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys  dalyvauti  turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką, ant jo turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

53.1.  Paraiška (forma pateikiama 7 priede), kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas ir pavardė (fiziniams asmenims), juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas (buveinė), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, veikla, kuri bus vykdoma patalpose;

53.2.  dokumentas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

54.  Komisijos narys:

54.1.  registruoja konkurso dalyvius registracijos knygoje – įrašo konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir laiką (minutės tikslumu);

54.2.  išduoda konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data bei laikas (minutės tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas;

54.3.  užrašo ant voko konkurso dalyvio registracijos eilės numerį;

54.4.  pasirašytinai supažindina konkurso dalyvius su šiuo aprašu.

55.  Asmenys konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu jie nesumokėjo pradinio įnašo ir nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad šis įnašas sumokėtas, jeigu pateikė voką pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui.

56.  Komisijos posėdis turto nuomos  konkurso laimėtojui nustatyti turi įvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės dalyvių registravimo dienos, nurodytos spaudoje.

57.  Dalyvauti turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos ir asmens pažymėjimą. 

58.  Komisijos pirmininkas leidžia atvykusiems konkurso dalyviams arba jų atstovams įsitikinti, kad vokai, kuriuose įdėtos paraiškos dalyvauti konkurse, nepažeisti. Tik tada jis atplėšia vokus, nepažeisdamas užklijavimo juostos. Komisijos pirmininkas, peržiūrėjęs dokumentus, skelbia konkurso dalyvių siūlomus nuompinigių dydžius. Paskelbtas nuompinigių dydis ir jį pasiūlę konkurso dalyviai įrašomi protokole.

59.  Turto nuomos konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą. Jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas registracijos knygoje.

60.  Turto nuomos konkurso laimėtojas, neatvykęs į komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojamas raštu arba elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos. Konkurso dalyviai, neatvykę į konkursą, apie jo rezultatus informuojami raštu arba elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.

61.  Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse nustatytąja tvarka užsiregistravo tik vienas konkurso dalyvis, pasiūlęs nuompinigių ne mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, jis laikomas konkurso laimėtoju.

62.  Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ir (ar) buvo pateikti ne visi šiame apraše nurodyti dokumentai, konkursas skelbiamas neįvykusiu.

63.  Turto nuomos konkurso rezultatai įforminami protokolu. Komisijos nariai, nesutinkantys su konkurso rezultatais, savo atskirąją nuomonę gali įrašyti protokole. Kiekvienas konkurso dalyvis arba jo atstovas turi teisę nuo protokolo pasirašymo dienos susipažinti su protokolu.

64.  Pradinis turto nuomos konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius.

641. Nuomos konkurso dalyvių sumokėti dalyvio registravimo mokesčiai naudojami savivaldybės patirtoms konkurso išlaidoms padengti.

Papildyta punktu:

Nr. T-32, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-25, i. k. 2022-03757

 

65.  Kitiems turto nuomos konkurso dalyviams pradinis įnašas per 5 darbo dienas grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą banke. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas laimėtoju, per šio aprašo 72 punkte nustatytą terminą nepasirašo nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas.

66.  Komisija bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti turto nuomos konkurso procedūras, jeigu:

66.1.  atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą;

66.2.  paskelbus konkursą paaiškėja, kad turto nuoma negalima.

67.  Turto nuomos konkurso dalyviai apie sprendimą nutraukti konkurso procedūras informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) ir pradinis įnašas jiems grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti konkursą priėmimo.

 

VI SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

68.  Asmenys, norintys išsinuomoti savivaldybės materialųjį turtą be konkurso, Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriui, atsakingam už turto nuomos be konkurso organizavimą ir vykdymą, pateikia:

68.1.  prašymą (nurodo vardą ir pavardę (fiziniams asmenims), juridinio asmens pavadinimą, kodą, adresą (buveinę), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko pavadinimą, sąskaitos numerį, turto naudojimo paskirtį, pageidaujamą nuomos terminą, bent vieną iš pagrindų, nurodytų šio aprašo IV skyriuje);

68.2.  informaciją ir (ar) dokumentus, pagrindžiančius šio aprašo IV skyriaus nuostatų atitikimą.

69.  Nuomojant savivaldybės turtą be konkurso nuompinigių dydis nustatomas vadovaujantis šio aprašo IV skyriaus nuostatomis.

70.  Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendime (Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme, kai turtas išnuomojamas neatidėliotinam darbui atlikti ar trumpalaikiam renginiui organizuoti) dėl savivaldybės turto nuomos be konkurso turi būti nurodyta:

70.1.  informacija apie nuomojamą turtą (turto pavadinimas, unikalus numeris, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys);

70.2.  nuomos terminas;

70.3.  turto naudojimo paskirtis;

70.4.  nuompinigių dydis;

70.5.  institucija ir asmuo, įgalioti pasirašyti nuomos sutartį ir turto perdavimo ir priėmimo aktą.

71.  Alytaus miesto savivaldybės administracijos atsakingas skyrius prašymą išsinuomoti turtą pateikusį asmenį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, o kai turtas išnuomojamas neatidėliotinam darbui atlikti tą pačią darbo dieną, raštu arba elektroniniu paštu informuoja apie priimtą sprendimą dėl turto nuomos.

 

VII SKYRIUS

NUOMOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR TURTO PERDAVIMAS

 

72.  Alytaus miesto savivaldybės administracijos įgaliotas atstovas ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas atstovas ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį.

73.  Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu. Kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių konkurso laimėtojas negali atvykti pasirašyti nuomos sutarties per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos ir pateikia tai įrodančius dokumentus, nuomos sutarties pasirašymo terminas gali būti pratęstas.

74.  Kai turtas išnuomojamas be konkurso, su prašymą išsinuomoti turtą pateikusiu asmeniu nuomos sutartis pasirašoma ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

75.  Turtas pagal perdavimo ir priėmimo aktą perduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos. Sprendime dėl turto nuomos gali būti numatytas ir kitas turto perdavimo terminas.

751. Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo akto  per 10 darbo dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos arba per kitą tarybos sprendime dėl turto nuomos numatytą turto perdavimą terminą (išskyrus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių), pasirašyta nuomos sutartis nutraukiama vienašališkai ir konkurso rezultatai komisijos sprendimu anuliuojami bei konkursas laikomas neįvykusiu. Kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių konkurso laimėtojas negali pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo akto per numatytą terminą ir pateikia tai įrodančius dokumentus, turto perdavimo ir priėmimo akto  pasirašymo terminas gali būti pratęstas.

Papildyta punktu:

Nr. T-32, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-25, i. k. 2022-03757

 

76.  Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriaus, atsakingo už turto nuomą, specialistai kontroliuoja turto nuomos sutartis, skolas už patalpų nuomą ir vykdo šias funkcijas:

76.1.  tikrina, ar nuomos sutartis ir turto nuomos teisės yra įregistruotos viešajame registre;

76.2.  tikrina, ar nuomojamas turtas yra apdraustas draudimo bendrovėje, kaip to reikalauja nuomos sutartis;

76.3.  tikrina, ar turto nuomininkas, vadovaudamasis nuomos sutarties sąlygomis, sudarė su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl perduoto turto eksploatavimo, komunalinių ir kitų paslaugų;

76.4.  tikrina, ar nuomininkas laikosi kitų nuomos sutartyje nustatytų sąlygų;

76.5. prieš mėnesį iki nuomos sutarties termino pabaigos siunčia nuomininkui pranešimą apie jo teisę į nuomos sutarties atnaujinimą arba sutarties pasibaigimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-348, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26768

 

76.6.  pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus pateiktą informaciją siunčia patalpų nuomininkams įspėjimus dėl skolų už patalpų nuomą apmokėjimo.

 

VIII SKYRIUS

NUOMPINIGIŲ UŽ SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMAS

 

77. Šiame skyriuje nustatyta tvarka apskaičiuojama savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto:

77.1. nuompinigių dydis, kai turtas teisės aktų nustatytais atvejais išnuomojamas be konkurso;

77.2. pradinis turto nuompinigių dydis, kai turtas teisės aktų nustatytais atvejais išnuomojamas viešo nuomos konkurso būdu.

78. Metinis savivaldybės nekilnojamojo turto nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę N = V x Kv x Ki / T, kur:

78.1. N – metinis nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydis;

78.2. V – nekilnojamojo turto vieno kubinio metro vidutinė statybos vertė, neskaičiuojant fizinio nusidėvėjimo, iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 1 dienos tvirtinama valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu ir skelbiama „Informaciniuose pranešimuose“;

78.3. Kv – vietovės pataisos koeficientas pagal turto paskirtį ir vietovę, iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 1 dienos tvirtinamas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu ir skelbiamas „Informaciniuose pranešimuose“;

78.4. Ki – turto valdytojo (nuomotojo) parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas, priklausomai nuo turto būklės:

78.4.1. Ki = 1 – 1,3 (taikomas labai geros ir geros būklės turtui, kurio nusidėvėjimas neviršija 30 proc.);

78.4.2. Ki = 1 – 0,7 (taikomas vidutinės būklės turtui, kurio nusidėvėjimas viršija 30 proc., bet neviršija 60 proc.);

78.4.3. Ki = 0,7 – 0,5 (taikomas patenkinamos ir blogos būklės turtui, kurio nusidėvėjimas viršija 60 proc.);

78.5. T – maksimalus nekilnojamojo turto nusidėvėjimo normatyvas, parinktas pagal maksimalius ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, nurodytus šio aprašo 8 priede.

79. Mėnesinis savivaldybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę Nmk = N / 12, kur:

79.1. Nmk – mėnesinis nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydis;

79.2. N – metinis nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydis.

80. Perskaičiuojant savivaldybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydį į vieno kvadratinio metro nuompinigių dydį, vieno kubinio metro nuompinigių dydis dauginamas iš patalpos aukščio.

81. Metinis savivaldybės kilnojamojo turto, išskyrus šio aprašo 83 punkte nurodytą atvejį, nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę N = L x 1 / T x Ki, kur:

81.1. N – metinis kilnojamojo turto nuompinigių dydis;

81.2. L – išnuomojamo kilnojamojo turto įsigijimo kaina;

81.3. T – maksimalus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvas, nurodytas šio aprašo 8 priede, parinktas pagal turto grupę;

81.4. Ki – turto valdytojo (nuomotojo) priklausomai nuo turto būklės, nurodytos šio aprašo 78.4 papunktyje, parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas.

82. Mėnesinis savivaldybės kilnojamojo turto nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę Nm = N / 12, kur:

82.1. Nm – mėnesinis kilnojamojo turto nuompinigių dydis;

82.2. N – metinis kilnojamojo turto nuompinigių dydis.

83. Metinis savivaldybės kilnojamojo turto nuompinigių dydis, esant visiškam normatyviniam turto nusidėvėjimui, apskaičiuojamas pagal formulę N = L x Ki, kur:

83.1. N – metinis kilnojamojo turto nuompinigių dydis;

83.2. L – esant visiškam normatyviniam turto nusidėvėjimui išnuomojamo kilnojamojo turto įsigijimo kaina, prilyginta 30 proc. naujo turto įsigijimo kainos;

83.3. Ki – turto valdytojo (nuomotojo) priklausomai nuo turto būklės, nurodytos šio aprašo 78.4 papunktyje, parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas.

84. Išnuomojant savivaldybės trumpalaikį materialųjį turtą kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu, trumpalaikio materialiojo turto nuompinigių dydis apskaičiuojamas turto įsigijimo vertę dauginant iš koregavimo koeficiento, kurio reikšmės gali būti nuo 0,01 iki 0,06,  priklausomai nuo turto būklės. Koregavimo koeficientas parenkamas turto valdytojo (nuomotojo) argumentuotu sprendimu.

85. Nuompinigių dydis, apskaičiuotas pagal turto nuompinigių dydžio nustatymo formules (aprašo 78–83 punktai), savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti didinamas atsižvelgus į išnuomojamo turto paklausą.

86. Jei turto valdytojas (nuomotojas) yra registruotas kaip pridėtinės vertės mokesčio  mokėtojas, tuomet jis privalo prie nuompinigių pridėti ir pridėtinės vertės mokestį, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas.

87. Kai turtas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka išnuomojamas  neatidėliotiniems darbams atlikti ar trumpalaikiams renginiams organizuoti, nuompinigių dydis už faktinį turto naudojimą (už dieną ar valandą) apskaičiuojamas, mėnesinį nuompinigių dydį padalijant iš atitinkamo dienų ar valandų skaičiaus.

88. Nuompinigius už turto nuomą nuomininkas moka nuomos sutartyje nustatytais terminais.

89. Tais atvejais, kai išnuomojamas savivaldybės nekilnojamasis turtas, kuriam taikoma teisės aktuose nustatyta leidimų sistema, sprendimus dėl turto nuomos priimantis subjektas gali nustatyti ir patvirtinti specialias charakteristikas, kurių pagrindu, skelbiant nuomos konkursą, nuompinigių dydis gali būti mažinamas ne daugiau kaip 30 proc.

90. Išnuomojant be konkurso savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą, esantį užsienio šalyse, užsienio valstybių ambasadoms ar konsulinėms įstaigoms, taip pat tarptautinėms organizacijoms ir jų filialams, tarptautinių organizacijų atstovybėms ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei vykdant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar tarptautinius susitarimus nuompinigių dydis nustatomas Užsienio reikalų ministerijos ir atitinkamos užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos susitarimu.

91. Tais atvejais, kai išnuomojant turtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdomo viešojo paslaugų pirkimo metu neįvyksta viešasis paslaugų pirkimas, pakartotinai skelbiant tų pačių paslaugų viešąjį pirkimą, nuompinigių dydį nustato sprendimą dėl turto nuomos priimantis savivaldybės turto valdytojas.

92. Turto pagerinimo (kapitalinio remonto arba rekonstravimo) metu nuomininkas tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, jei negali naudotis išsinuomotu turtu. Atleidimo nuo nuompinigių mokėjimo terminas nustatomas dvišaliuose (nuomotojo ir nuomininko) susitarimuose. Kitais turto pagerinimo atvejais nuompinigiai mokami nuomos sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. T-348, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26768

Nr. T-189, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11700

 

IX SKYRIUS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMAS NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR TOLESNIS JO PANAUDOJIMAS

 

93. Nematerialusis, ilgalaikis materialusis ir trumpalaikis materialusis turtas pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kai:

93.1. fiziškai nusidėvi;

93.2. funkciškai (technologiškai) nusidėvi;

93.3. pripažįstamas avariniu;

93.4. sugenda ar sugadinamas;

93.5. stichinių nelaimių, avarijų metu sunaikinamas (sugadinamas) ir šis faktas atitinkamai įforminamas;

93.6. negalima jo naudoti dėl trečiųjų asmenų veikos ir šis faktas yra tinkamai įformintas;

93.7. trukdo statyti naujus statinius arba rekonstruoti esamus statinius ar teritorijas (ši nuostata taikoma tik nekilnojamiesiems daiktams, išskyrus nekilnojamąsias kultūros vertybes, nustatyta tvarka suderinus naujos statybos ar rekonstravimo projektą);

93.8. nereikalingas valstybės ar savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir (ar) nelieka kur jį pritaikyti.

94. Nematerialusis, ilgalaikis materialusis ir trumpalaikis materialusis turtas gali būti pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kai jį atnaujinti ekonomiškai netikslinga, išskyrus šio aprašo 93.8 papunktyje nustatytą atvejį. Laikoma, kad turtą atnaujinti ekonomiškai netikslinga, kai jo remonto (rekonstravimo) išlaidos lygios naujo tokios pačios paskirties ir tokio paties pajėgumo turto įsigijimo kainai ar ją viršija.

95. Sprendimą dėl valstybės ar savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priima turto valdytojas (valdytojo sudarytos komisijos pasiūlymu), išskyrus šio aprašo 3.3 papunktyje nurodytus asmenis. Sprendimas dėl turto, kurį valdo šio aprašo 3.3 papunktyje nurodyti asmenys, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti priimamas jį grąžinus valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, sudariusiam sutartį. Pagal šio aprašo 93.8 papunkčio nuostatas priimami turto valdytojų sprendimai dėl valstybės nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingais valstybės ir savivaldybės funkcijoms įgyvendinti turi būti suderinti su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju. Turto valdytojo sudaryta komisija savo pasiūlyme nurodo turtą, kurį siūloma pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, ir priežastis, dėl kurių šis turtas tapo nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti, įvertina turto būklę ir tolesnio jo panaudojimo galimybes. Turto valdytojo vadovas, gavęs komisijos pasiūlymą, priima sprendimą dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kuriame turi būti nurodyta:

95.1. pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtas, nurodant konkrečias priežastis, dėl kurių šis turtas pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

95.2. jeigu turtą dar galima naudoti, – siūlymas turtą panaudoti, nurodant panaudojimo būdą;

95.3. jeigu turto negalima panaudoti, – siūlymas turtą nurašyti, išardyti ir likviduoti arba nurašyti ir likviduoti.

96. Panaudoti nereikalingą ar netinkamą (negalimą) naudoti valstybės ar savivaldybės nematerialųjį, ilgalaikį materialųjį ir trumpalaikį materialųjį turtą, išskyrus šio aprašo 93.6 papunktyje nurodytą atvejį, galima šiais būdais:

96.1. perduodant patikėjimo teise šio aprašo II skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka;

96.2. perduodant pagal panaudos sutartį šio aprašo III skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka;

96.3. investuojant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka;

96.4. parduodant viešuose prekių aukcionuose (išskyrus nekilnojamuosius daiktus bei Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų valdomą turtą);

96.5. nekilnojamuosius daiktus parduodant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka;

96.6. parduodant Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų valdomą turtą (išskyrus nekilnojamuosius daiktus);

96.7. perduodant valstybės ar savivaldybių nuosavybėn Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 ir 20 straipsniuose nustatytais atvejais ir tvarka arba perduodant kitų Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytų subjektų nuosavybėn;

96.8. gyvūnus perduodant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatytais būdais, įskaitant perdavimą kitų asmenų nuosavybėn.

97. Jeigu nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ar savivaldybės ilgalaikio ar trumpalaikio materialiojo turto negalima panaudoti nė vienu iš šio aprašo 96.1–96.7 papunkčiuose nurodytų būdų, jis turi būti nurašomas ir išardomas, o liekamosios medžiagos įtraukiamos į apskaitą. Likusį turtą, taip pat turtą, kurio išardymo išlaidos viršija laukiamą liekamųjų medžiagų vertę, galima likviduoti pašalinus kenksmingumą, jeigu reikia. Likviduojamas ir nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintas nematerialusis turtas. Jeigu nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvūnų negalima panaudoti šio aprašo 96.8 papunktyje nurodytu būdu, jie turi būti nurašomi.

98. Valstybės ar savivaldybės institucija, įmonė, įstaiga ar organizacija, panaudojusios turtą šio aprašo 96 punkte, išskyrus 96.2 papunktį, nurodytais būdais, turi jį nurašyti.

99. Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti savivaldybės turtas iš vienos savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos kitai, taip pat valstybės institucijai, įstaigai, organizacijai bei šio aprašo 3.3 papunktyje nurodytiems subjektams perduodamas savivaldybės tarybos sprendimu.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. T-287, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22690

Nr. T-348, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26768

Nr. T-189, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11700

 

X SKYRIUS

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS TURTO NURAŠYMO ATVEJAI IR SPRENDIMŲ NURAŠYTI PRIPAŽINTĄ NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS TURTĄ PRIĖMIMAS

 

100. Pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybės nematerialusis, ilgalaikis materialusis (išskyrus statinius, patalpas ar jų dalis ar kitus nekilnojamuosius daiktus) ir trumpalaikis materialusis turtas nurašomas, jeigu jo negalima panaudoti nė vienu iš aprašo 96 punkte nurodytu būdu, kai:

100.1. jis fiziškai (visiškai prarado praktinę ir prekinę vertę) arba funkciškai (technologiškai) nusidėvėjo;

100.2. jis nepataisomai sugedo arba buvo sugadintas (sudaužytas, sulaužytas, įgijęs kenksmingų savybių ir kita);

100.3. jis negali būti panaudotas neišmontuotas arba neišardytas į dalis, mazgus arba detales;

100.4. ekonomiškai netikslinga parduoti jį viešuose prekių aukcionuose, tai yra kai šio turto per kalendorinius metus valstybės arba savivaldybės įstaigoje, valstybės arba savivaldybės įmonėje susikaupė tiek mažai, kad laukiamos įplaukos, pardavus turtą viešuose prekių aukcionuose rinkos kainomis, būtų mažesnės už aukcionų organizavimo išlaidas;

100.5. jis neparduotas viešuose prekių aukcionuose ir nėra daugiau kur jį panaudoti.

101. Pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybės nekilnojamasis turtas ar kiti nekilnojamieji daiktai nurašomi, kai jie:

101.1. pripažinti avariniais;

101.2. trukdo statyti naujus arba rekonstruoti esamus statinius arba teritorijas (išskyrus nekilnojamąsias kultūros vertybes) ir yra nustatyta tvarka suderintas naujos statybos arba rekonstravimo projektas;

101.3. neparduotas viešo aukciono būdu pagal Viešame aukcione parduodamo valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą;

101.4. neparduotini nelikus kur juos pritaikyti arba neparduotini dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) jų nusidėvėjimo.

102. Pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis valstybės ir savivaldybės turtas nurašomas, kai jis yra sunaikintas (sugadintas) per stichines nelaimes, avarijas, taip pat prarastas dėl trečiųjų asmenų veikos (vagystės ar kitų priežasčių) ir šis faktas nustatyta tvarka įformintas.

103. Visiškai nusidėvėjęs nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas negali būti nurašytas, jeigu jis dar tinkamas naudoti.

104. Sprendimus dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės turto nurašymo priima savivaldybės taryba – dėl valstybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus) turto, kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 50 000 Eur, taip pat trumpalaikio materialiojo turto, perduoto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, – rašytiniu valstybės įstaigos, perdavusios turtą (pasirašiusios perdavimo ir priėmimo aktą), arba, jeigu valstybės turtas buvo perduotas valstybės įmonės, – valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sutikimu; jeigu perdavusi turtą valstybės įstaiga ar valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija reorganizuota ar pertvarkyta, rašytinį sutikimą duoda jos teises ir pareigas perėmusi valstybės įstaiga; jeigu perdavusi turtą valstybės įmonė reorganizuota ar pertvarkyta, rašytinį sutikimą duoda jos teises ir pareigas perėmusio juridinio asmens savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija; jeigu perdavusi turtą valstybės įmonė likviduota ar po pertvarkymo privatizuota, rašytinį sutikimą duoda buvusios valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinusi institucija; jeigu perdavusi turtą valstybės įstaiga likviduota, rašytinio sutikimo nereikia.

105. Sprendimus dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turto nurašymo priima:

105.1. savivaldybės taryba – dėl:

105.1.1. savivaldybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų;

105.1.2. savivaldybės nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto – kilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra 15 000 Eur ir didesnė;

105.2. savivaldybės įstaigos ir savivaldybės įmonės (išskyrus sprendimus dėl savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise perduoto valstybės turto) – dėl nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus), kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 15 000 Eur, – savivaldybės administracijos direktoriui išleidus įsakymą.

105.3. Šio aprašo 105.2 papunktyje išvardyti subjektai – dėl:

105.3.1. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, kurio nustatytas naudingo tarnavimo laikas pasibaigęs, ir visiškai nusidėvėjusio nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus) bei trumpalaikio materialiojo turto, kai jis netinkamas naudoti;

105.3.2. mažesnės vertės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto, sunaikinto arba nepataisomai sugedusio (sugadinto) dėl avarijų, gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, kai šie faktai įforminti nustatyta tvarka (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – pagal likutinę jo vertę, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, trumpalaikio materialiojo turto – pagal jo įsigijimo vertę);

105.3.3. ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, prarasto dėl trečiųjų asmenų veikos (vagystės ar kitų priežasčių), kai šis faktas įformintas nustatyta tvarka; pripažinto negalimu naudoti dėl trečiųjų asmenų veikos materialiojo turto vertė priskiriama finansiniam turtui (gautinoms lėšoms).

106. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybės turto nurašymą ir likvidavimą turto valdytojo sudaryta komisija įformina pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu ar pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu, kurį tvirtina valstybės įstaigos arba įmonės, savivaldybės įstaigos arba įmonės, valstybinės aukštosios mokyklos, valstybinės profesinio mokymo įstaigos ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

107. Nurašytas valstybės ir savivaldybės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas išardomas, o liekamosios medžiagos įtraukiamos į apskaitą verte, kurią nustato turtą nurašiusi komisija, atsižvelgdama į to turto rinkos vertę. Ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, kurio išardymo išlaidos viršija liekamųjų medžiagų vertę, padaromas nekenksmingas, jeigu reikia, ir likviduojamas – išvežamas į sąvartyną arba sunaikinamas.

108. Išardžius nurašytą turtą gautos liekamosios medžiagos, kai jų nenumatoma naudoti valstybės arba savivaldybės įstaigos ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo reikmėms, parduodamos viešuose prekių aukcionuose, išskyrus antrines žaliavas, kurios parduodamos jų tvarkytojams.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. T-348, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26768

Nr. T-189, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11700

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

109. Ginčai, kilę dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

110. Gauti nuomininkų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

Papildyta skyriumi:

Nr. T-189, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11700

 

___________________

 

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo akto forma)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

________________ Nr. ________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

 

 

_____________________________________________________________________

(Turtą perduodančio subjekto pavadinimas, buveinė, kodas)

_____________________________________, atstovaujamas (-a) įgalioto (-os) ________________

_______________________________________________________________________________,

(Pagal įstatymą, subjekto įstatus (nuostatus), įgaliojimą – atstovo (-ės) pareigos, vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris)

perduoda, o ______________________________________________________________________

(Turtą priimančio subjekto pavadinimas, buveinė, kodas)

_____________________________________, atstovaujamas (-a) įgalioto (-os) ________________

_______________________________________________________________________________,

(Pagal įstatymą, subjekto įstatus (nuostatus), įgaliojimą – atstovo (-ės) pareigos, vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris)

priima, vadovaudamiesi (-osi) _______________________________________________________

(Dokumento perduoti turtą pavadinimas, data ir numeris)

__________________, šį savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: ____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(Perduodamo turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto – inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertės; trumpalaikio materialiojo turto – įsigijimo vertė, įsigijimo data; nekilnojamojo daikto – adresas, unikalus statinio numeris, bendras statinio plotas, statinio pažymėjimas plane, patalpų plotas. Jeigu perduodami keli objektai, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą. Sąraše turi būti nurodyti atitinkamai turto grupei numatyti reikalavimai)

Perduodamo turto būklė perdavimo metu ___________________________________.

PRIDEDAMA: (Jeigu dokumentai pridedami)

1. _______________________________________________, ______ lapas (-ai), (-ų).

(Perduodamo turto sąrašas)

2. _______________________________________________, ______ lapas (-ai), (-ų).

(Dokumentas, suteikiantis teisę perduoti (priimti) turtą)

3. _______________________________________________, ______ lapas (-ai), (-ų).

(Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos ar jų kopijos)

4. _______________________________________________, ______ lapas (-ai), (-ų).

(Teisinės registracijos dokumentai)

5. _______________________________________________, ______ lapas (-ai), (-ų).

(Kiti dokumentai)

 

Šis aktas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną turto perdavėjui ir turto perėmėjui.

arba

Šis aktas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu ir turi vienodą juridinę galią abejoms šalims.

 

 

Perdavė

_____________________________                             (Parašas)                          (Vardas ir pavardė)

(Įgalioto (-os) perduoti turtą atstovo (-ės)                                         

pareigų pavadinimas)

 

Priėmė

_____________________________                             (Parašas)                          (Vardas ir pavardė)

(Įgalioto (-os) priimti turtą atstovo (-ės)

pareigų pavadinimas)

 

______________

 

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Savivaldybės turto panaudos sutarties forma)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIS

 

________________ Nr. ________

(Data)          

_______________

(Sudarymo vieta)

 

 

 

Panaudos davėjas (-a) ___________________________________________________

(Panaudos davėjo (-os) pavadinimas, kodas)

_________________, atstovaujamas (-a) _______________________________________________

(Atstovo (-ės) pareigos, vardas ir pavardė)

_______________________, pagal ___________________________________________________

(Įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, data ir numeris)

___________________________________, ir panaudos gavėjas (-a) ________________________

_______________________________________________________________________________,

(Panaudos gavėjo (-os) pavadinimas, kodas)

atstovaujamas (-a) _________________________________________________________________

(Atstovo (-ės) pareigos, vardas ir pavardė)

________, pagal __________________________________________________________________

(Įstatymą, panaudos subjekto įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, data ir numeris)

___________________, vadovaudamiesi (-osi) _________________________________________

(Sprendimo perduoti turtą pavadinimas, data ir numeris)

_______________________, sudarė šią sutartį.                               

 

I. SUTARTIES SĄLYGOS

 

1. Panaudos davėjas (-a) pagal šią sutartį perduoda panaudos gavėjui (-ai), veikiančiam (-iai) pagal savo įstatus (nuostatus), laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

(Turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto – inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertės; nekilnojamojo daikto – adresas, unikalus statinio numeris, bendras statinio plotas, statinio pažymėjimas plane, patalpų plotas, indeksai; trumpalaikio materialiojo turto – įsigijimo vertė, įsigijimo data; įrenginių – pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą)

_______________________________________________________________________________.

(Nurodyti turto naudojimo paskirtį)

2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki ____________________.

(Metai, mėnuo, diena)

 


 

II. PANAUDOS GAVĖJO (-OS) TEISĖS IR PAREIGOS

 

3. Panaudos gavėjas (-a) moka už perduotų negyvenamųjų patalpų administravimą, eksploatavimą, komunalines, ryšių bei kitas paslaugas pagal paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas.

4. Panaudos gavėjas (-a) per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos sudaro su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir kitas komunalines paslaugas.

5. Savo lėšomis apdraudžia visam sutarties galiojimo laikui gaunamą turtą panaudos davėjo (-os) naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių, trečiųjų asmenų neteisėtų veikų ir kitų draudiminių įvykių.

6. Panaudos gavėjas (-a) savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos įstatymų nustatyta tvarka (nekilnojamųjų daiktų) sutartį įregistruoja Nekilnojamojo turto registre. Pasibaigus panaudos sutarties terminui, panaudos gavėjas (-a) išregistruoja sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.

7. Panaudos gavėjas (-a) privalo naudotis daiktu pagal tiesioginę paskirtį ir sutartį, tik sprendimo dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis priėmimo metu panaudos gavėjo (-os) įstatuose (nuostatuose) numatytai veiklai, griežtai laikytis šiam turtui keliamų priešgaisrinės saugos, sandėliavimo, sanitarinių ir techninių taisyklių, per visą sutarties galiojimo laiką nekeisti turto (pastato ir (ar) patalpų) paskirties.

8. Panaudos gavėjas (-a) privalo sudaryti sąlygas panaudos davėjui (-ai) kontroliuoti, ar perduotas turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas (-a) verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas, ir negali šio turto išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims.

9. Panaudos gavėjas (-a) gali pagerinti ar pertvarkyti turtą (patalpas), nekeisdamas jo paskirties, tik Alytaus miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą leisti jį rekonstruoti.

10. Panaudos gavėjas (-a) privalo savo sąskaita daryti jam perduoto turto einamąjį ir kapitalinį remontą.

11. Panaudos gavėjas (-a) privalo atlyginti panaudos davėjui (-ai) nuostolius, jeigu perduotas turtas dėl neatliktų priežiūros ar paprastojo remonto darbų sugedo ar buvo sugadintas.

12. Panaudos gavėjas (-a) likus mėnesiui iki sutarties termino pabaigos, raštu praneša panaudos davėjui (-ai) apie grąžinamą turtą.

13. Panaudos sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus prieš terminą, panaudos gavėjas (-a) per 10 kalendorinių dienų grąžina turtą panaudos davėjui (-ai) tos būklės, kokios buvo perduotas, atsižvelgdamas į normalų susidėvėjimą, su visais atliktais pagerinimo elementais, neatskiriamais nuo turto.

14. Panaudos sutarties pasibaigimo dieną panaudos gavėjas (-a) privalo įvykdyti visus mokestinius įsipareigojimus.

 

III. PANAUDOS DAVĖJO (-OS) TEISĖS IR PAREIGOS

 

15. Panaudos davėjas (-a), nepažeisdamas (-a) panaudos gavėjo (-os) teisių, turi teisę tikrinti, ar panaudos gavėjas (-a) naudojasi turtu tinkamai pagal paskirtį ir sutartį.

16. Panaudos davėjas (-a) perduoda panaudos gavėjui (-ai) 1 punkte nurodytą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą.

17. Panaudos davėjas (-a) pasibaigus panaudos sutarties galiojimo terminui, iš panaudos gavėjo (-os) per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasibaigimo dienos priima grąžinamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą.

 

IV. KITOS SĄLYGOS

 

18. Panaudos gavėjo (-os) lėšos, panaudotos turtui pagerinti ar pertvarkyti, neatlyginamos.

19. Panaudos gavėjas (-a) panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos privalo pateikti panaudos davėjui (-ai) ataskaitą, kurioje nurodoma, kaip yra naudojamas panaudos pagrindais perduotas ilgalaikis materialusis turtas, kokią veiklą vykdo panaudos gavėjas (-a), ar panaudos gavėjas (-a) vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, ar vykdomos kitos panaudos sutarties sąlygos.

 

V. SUTARTIES pasibaigimas

 

20. Ši sutartis pasibaigia:

20.1. jos terminui pasibaigus;

20.2. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

21. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:

21.1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais;

21.2. jeigu panaudos gavėjas (-a) nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal sutartį turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas (-a) verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas;

21.3. jeigu panaudos gavėjas (-a) nevykdo sprendimo priėmimo metu duoto įsipareigojimo savo lėšomis atlikti jam perduoto nekilnojamojo turto einamąjį ar kapitalinį remontą;

21.4. jeigu panaudos gavėjas (-a) nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį;

21.5. panaudos davėjui (-ai) pareikalavus, kai perduotas turtas reikalingas savivaldybės ar visuomenės poreikiams tenkinti;

21.6. pasibaigus panaudos subjektui kaip juridiniam asmeniui;

21.7. jei panaudos gavėjas (-a) nevykdo kitų sutartyje numatytų sąlygų.

22. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta vienai šaliai įspėjus kitą šalį apie numatomą sutarties nutraukimą prieš mėnesį.

23. Sutarties nutraukimo atveju iki planuojamos sutarties nutraukimo dienos šalys privalo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, o tuo atveju, jei sutartis nutraukiama dėl kitos šalies kaltės – kaltoji šalis privalo atlyginti kitos šalies išlaidas ir patirtus nuostolius.

 

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

24. Visi iškilę ginčai sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčai sprendžiami teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Vykdydamos sutarties sąlygas, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

26. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie surašyti raštu ir patvirtinti abiejų šalių parašais ir antspaudais.

27. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

arba

Ši sutartis pasirašyta saugiu elektroniniu parašu ir turi vienodą juridinę galią abejoms šalims.

 

PRIDEDAMA: (Jeigu dokumentai pridedami)

1. _______________________________________________, ______ lapas (-ai), (-ų).

(Sprendimo, suteikiančio teisę perduoti turtą, kopija)

2. _______________________________________________, ______ lapas (-ai), (-ų).

(Kiti dokumentai)

(Pastaba. Kilnojamajam turtui šios sutarties 3–6, 9–11 punktai nepildomi)

 

 

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Panaudos davėjas (-a)

Panaudos gavėjas (-a)

(Panaudos davėjo (-os) pavadinimas)

(Panaudos gavėjo (-os) pavadinimas)

(Adresas, telefonas, faksas)

(Įgalioto (-os) pasirašyti sutartį atstovo (-ės) pareigos, vardas ir pavardė)

______________________

(Parašas)

 

A. V.

(Adresas, telefonas, faksas)

(Įgalioto (-os) pasirašyti sutartį atstovo (-ės) pareigos, vardas ir pavardė)

_______________________

(Parašas)

 

A. V.

______________

 

 

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Savivaldybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo akto forma)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO, PERDUODAMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ, PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

________________ Nr. ________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

 

 

Panaudos davėjas (-a) ___________________________________________________

(Panaudos davėjo (-os) pavadinimas, kodas)

_______________________, atstovaujamas (-a) _________________________________________

(Atstovo (-ės) pareigos, vardas ir pavardė)

_______________, pagal ___________________________________________________________

(Įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, data ir numeris)

_________________, perduoda, o panaudos gavėjas (-a)  _________________________________

(Panaudos gavėjo (-os) pavadinimas, kodas)

_________________________________, atstovaujamas (-a)  ______________________________

(Atstovo (-ės) pareigos, vardas ir pavardė)

______________________________________________________, pagal ____________________

_______________________________________________________________________________,

(Įstatymą, panaudos subjekto įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, data ir numeris)

priima savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: ___________________________________ _______________________________________________________________________________.

(Perduodamo turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto – inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertės; nekilnojamojo daikto – adresas, unikalus statinio numeris, bendras statinio plotas, statinio pažymėjimas plane, patalpų plotas, indeksai; trumpalaikio materialiojo turto – įsigijimo vertė, įsigijimo data; įrenginių – pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą)

Perduodamo turto būklė perdavimo metu ____________________________________

(Nurodyti ir turto trūkumus, jeigu jų rasta)

_______________________________________________________________________________.

 

Šis aktas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną panaudos davėjui (-ai) ir panaudos gavėjui (-ai).

arba

Šis aktas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu ir turi vienodą juridinę galią abejoms šalims.

 

 

 

Perdavė

_____________________________                             (Parašas)                          (Vardas ir pavardė)

(Įgalioto (-os) perduoti turtą atstovo (-ės)                                         

pareigų pavadinimas)

 

Priėmė

_____________________________                             (Parašas)                          (Vardas ir pavardė)

(Įgalioto (-os) priimti turtą atstovo (-ės)

pareigų pavadinimas)

 

______________

 

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties forma)

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIS

 

________________ Nr. ________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

 

 

Nuomotojas (-a) _______________________________________________________

(Nuomotojo (-os) pavadinimas, kodas, buveinė)

_______________________________________________________________________________,

atstovaujamas (-a)  (pagal juridinio asmens įstatus (nuostatus), įgaliojimą) ____________________

_______________________________________________________________________________,

(Atstovo (-ės) vardas ir pavardė, pareigos, įgaliojimo data ir numeris)

ir nuomininkas (-ė) ________________________________________________________________

(Nuomininko (-ės) vardas ir pavardė / pavadinimas, kodas, gyvenamoji vieta / buveinė)

_______________________________________________________________________________,

atstovaujamas (-a)  (pagal   juridinio  asmens,   įstatus (nuostatus), įgaliojimą) _________________

_______________________________________________________________________________,

(Atstovo (-ės)  vardas ir  pavardė, pareigos, įgaliojimo data ir numeris)

toliau nuomotojas (-a) ir nuomininkas (-ė) kartu vadinami šalimis, remdamiesi  (-osi) viešojo  konkurso, įvykusio __________ m. _________________________  ______ d., komisijos sprendimu ar __________ m. _________________________  ______ d. ______________________ sprendimu _____________, sudarė šią  sutartį.

 

I. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Nuomotojas (-a) įsipareigoja perduoti nuomininkui (-ei) materialųjį turtą (toliau – turtas)  __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(Nuomojamo turto pavadinimas ir apibūdinimas: ilgalaikio materialiojo turto – inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertės; nekilnojamojo daikto – adresas, unikalus statinio numeris, bendras statinio plotas, statinio pažymėjimas plane, patalpų plotas, indeksai; trumpalaikio materialiojo turto – įsigijimo vertė, įsigijimo data; įrenginių – pagrindinės charakteristikos)

naudoti _________________________________________________________________________

(Nurodyti turto naudojimo paskirtį)

_______________________________________________________________________________.

 

 

 

2. Nuomininkas (-ė) įsipareigoja mokėti nuompinigius – _____________ Eur už 1 kv. m per mėnesį. Iš viso per mėnesį ______________ Eur.

 


 

II. SUTARTIES SĄLYGOS

 

3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos. Nuomininko sumokėtas pradinis _______ Eur įnašas įskaitomas į nuompinigius.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-32, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-25, i. k. 2022-03757

 

4. Nuomininkui (-ei), pagerinusiam (-iai) išsinuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama ir pagerintas turtas laikomas savivaldybės nuosavybe. Nuomojant pastatus ar statinius jų rekonstrukcija ar kapitalinis remontas turi būti vykdomi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir kitus teisės aktus.

5. Nuomininkas (-ė) be nuompinigių kas mėnesį teisės aktų nustatyta tvarka moka visus mokesčius, nurodytus šios sutarties 10.4, 10.5 papunkčiuose.

6. Nuomos terminas nustatomas nuo _____________ m. _____________________ __________ d. iki _____________ m. _____________________ __________ d., bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui.

7. Nuomininkui (-ei) draudžiama išpirkti nuomojamą ilgalaikį materialųjį turtą. Jis (ji) gali dalyvauti privatizuojant šį turtą teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Papildomos sąlygos ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

(Pagal tarybos ar turto valdytojo sprendimą)

 

III. ŠALIŲ PAREIGOS

 

9. Nuomotojas (-a) įsipareigoja:

9.1. per 10 darbo dienų po šios sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-32, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-25, i. k. 2022-03757

 

9.2. mėnesiui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos pateikti sąskaitą faktūrą dėl nuomos mokesčio;

9.3. šios sutarties galiojimo metu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai (nurodyti, jeigu šalys susitarė kitaip);

9.4. Kiti nuomotojo (-os) įsipareigojimai ____________________________________ _______________________________________________________________________________.

(Pagal tarybos ar turto valdytojo sprendimą ar nuomos konkurso sąlygas)

10. Nuomininkas (-ė) įsipareigoja:

10.1. naudoti turtą pagal paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;

10.2. tinkamai vykdyti sutarties sąlygų 8 punkto reikalavimus;

10.3. savo lėšomis parengti turtą pasikeičiantiems metų sezonams ir savo sąskaita daryti nuomojamo turto einamąjį remontą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-348, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26768

 

10.4. mokėti _________________________ mokesčius, susijusius su išnuomotu turtu;

(Nurodyti konkrečius mokesčius)

10.5. sudaryti su _______________________________________________________

(Nurodyti konkrečias įmones)

atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas per 20 dienų nuo šios sutarties pasirašymo;

10.6. pasibaigus šios sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą per 7 dienas perduoti pagal aktą tvarkingą turtą, tokios būklės, kokios buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, su visais atliktais pertvarkymais, neatskiriamais nuo turto;

10.7. sudaryti nuomotojo (-os) įgaliotam atstovui (-ei) sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę;

10.8. ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki sutarties termino pabaigos raštu pranešti nuomotojui (-ai) apie perduodamą turtą;

10.9. savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos apdrausti visam sutarties galiojimo laikui nuomojamą turtą nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių, trečiųjų asmenų neteisėtų veikų ir kitų draudiminių įvykių, ir nuomotojui (-ai) pateikti draudimo liudijimo kopiją.

10.10. per 10 darbo dienų po šios sutarties pasirašymo priimti nuomojamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-32, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-25, i. k. 2022-03757

 

11. Nuomininkui (-ei) draudžiama be Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo:

11.1. subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis;

11.2. atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą).

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

12. Nuomininkas (-ė), šioje sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs (-usi) nuompinigių, moka 0,05 procento delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

13. Už  nuomojamo turto  pabloginimą nuomininkas (-ė) atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

V. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

14. Nuomotojas (-a) turi teisę nutraukti nuomos sutartį prieš terminą apie tai raštu įspėdamas nuomininką (-ę) ne vėliau kaip prieš mėnesį:

14.1. jei nuomininkas (-ė) naudojasi turtu ne pagal paskirtį;

14.2. jei nuomininkas (-ė) nemoka nuomos mokesčio ilgiau kaip 3 mėnesius;

14.3. jei nuomininkas (-ė) kitaip pažeidžia sutartyje numatytus įsipareigojimus;

14.4. nuomotojui (-ai) pareikalavus, kai išnuomotas turtas reikalingas savivaldybės ar visuomenės poreikiams tenkinti.

15. Nuomininkas (-ė) turi teisę nutraukti nuomos sutartį prieš terminą apie tai raštu įspėdamas nuomotoją ne vėliau kaip prieš mėnesį.

 

VI. SUTARTIES PASIBAIGIMAS

 

16. Ši sutartis pasibaigia:

16.1. jos terminui pasibaigus;

16.2. šalių susitarimu;

16.3. nuosavybės teisei į išnuomotą turtą perėjus kitam asmeniui;

16.4. nuomotojo (-os) reikalavimu, kai Alytaus miesto savivaldybės taryba priima sprendimą dėl išnuomoto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo;

16.5. kitais  Lietuvos  Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

 

 VII. SUTARTIES ATNAUJINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. T-348, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26768

 

17. Nuomininkas (-ė), pageidaujantis (-i) atnaujinti nuomos sutartį, kreipiasi raštiškai į nuomotoją ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki nuomos termino pasibaigimo dėl galimybės atnaujinti nuomos sutartį naujam terminui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-348, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26768

 

171. Nuomos sutarties atnaujinimo atveju nuompinigių dydis yra apskaičiuojamas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, VIII skyriaus nuostatomis. Apskaičiuotas nuompinigių dydis negali būti mažesnis už atnaujinamoje sutartyje nustatytą paskutinį nuompinigių dydį.

Papildyta punktu:

Nr. T-348, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26768

Punkto pakeitimai:

Nr. T-189, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11700

 

VIII. KITOS NUOSTATOS

 

18. Nuomos sutartis gali būti papildoma nuomininko (-ės) įsipareigojimais tik šalių susitarimu. Visos kitos sutarties sąlygos keičiamos tik šalių susitarimu, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą.

19.  Šią  sutartį  įstatymų  nustatyta  tvarka  nuomininkas (-ė) per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos registruoja Nekilnojamojo turto registre. Pasibaigus nuomos sutarties terminui nuomininkas (-ė) išregistruoja sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.

20. Ši sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

arba

Ši sutartis pasirašoma saugiu elektroniniu parašu ir turi vienodą juridinę galią abejoms šalims.

21. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

22. Prie šios sutarties pridedama:

22.1. savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas;

22.2. kiti nuomojamo turto dokumentai ir priedai, būtini šio turto naudojimui.

 

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Nuomotojas (-a)

Nuomininkas (-ė)

(Nuomotojo (-os) pavadinimas)

(Nuomininko (-ės) pavadiniams / vardas ir pavardė)

(Kodas)

(Banko pavadinimas, sąskaita)

(Įgalioto (-os) pasirašyti sutartį atstovo (-ės) pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A. V.

(Kodas)

(Banko pavadinimas, sąskaita)

(Įgalioto (-os) pasirašyti sutartį atstovo (-ės) pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 

 

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo akto forma)

 

________________________________________________________________________________

(Nuomotojo (-os) pavadinimas, kodas)

________________________________________________________________________________

(Nuomininko (-ės) – fizinio asmens – vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens – pavadinimas, kodas, buveinė)

 

Savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas

 

________________ Nr. ________

(Data)          

_______________

(Sudarymo vieta)

 

Nuomotojas (-a) _______________________________________________________,

(Nuomotojo (-os) pavadinimas)

atstovaujamas (-a) ________________________________________________________________,

(Atstovo (-ės) vardas ir pavardė, pareigos)

veikiančio (-ios) pagal _____________________________________________________________,

(Dokumento data, pavadinimas, numeris)

ir nuomininkas (-ė) _______________________________________________________________,

(Nuomininko (-ės) – fizinio asmens – vardas ir pavardė; juridinio asmens – pavadinimas)

atstovaujamas (-a) ________________________________________________________________,

(Atstovo (-ės) vardas ir pavardė, pareigos)

veikiančio (-ios) pagal _____________________________________________________________,

(Dokumento data, pavadinimas, numeris)

remdamiesi (-osi) ____________________________ sutartimi Nr. _________________, perdavė ir

(Data)

priėmė turtą ______________________________________________________________________

(Turto pavadinimas, apibūdinimas ir pagrindinės charakteristikos)

_______________________________________________________________________________.

 

Turto būklė perdavimo metu _____________________________________________.

(Nurodyti turto būklę)

 

Perdavė

(Nuomotojo (-os) atstovo (-ės)

pareigų pavadinimas)                                                    (Parašas)                          (Vardas ir pavardė)

A. V.

 

Priėmė

(Nuomininko (-ės) ar jo (jos)

atstovo (-ės) pareigų pavadinimas)                               (Parašas)                          (Vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Turto nuomos konkurso komisijos pirmininko (-ės), nario (-ės) nešališkumo deklaracijos forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

________________________________________________________________________________

(Komisijos pirmininko (-ės), nario (-ės) vardas ir pavardė kilmininko linksniu, asmens kodas)

 

TURTO NUOMOS KONKURSO KOMISIJOS PIRMININKO (-ĖS), NARIO (-ĖS) NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

_____________________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

 

Būdamas (-a) turto nuomos konkurso komisijos _____________________________,

 (Pirmininku (-e), nariu (-e))

pasižadu:

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-i) visų kandidatų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti komisijos nario (-ės) pareigas.

2. Nusišalinti paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. turto nuomos konkurse dalyvauja kandidatas (-ė), susijęs (-usi) su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš ar asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:

2.2.1. esu (yra) turto nuomos konkurse dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys (-ė);

2.2.2. turiu (-i) turto nuomos konkurse dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;

2.2.3. gaunu (-a) iš turto nuomos konkurse dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų.

2.3. jei dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų.

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktiniai, tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

 

_________________                                                                          __________________________

(Parašas)                                                                                               (Vardas ir pavardė)

 

______________

 

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Paraiškos dalyvauti turto nuomos konkurse forma)

 

pARAIŠKA

dalyvauti TURTO nuomos konkursE

 

_____________________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

 

Turto nuomos konkurso dalyvio (-ės) pavadinimas/vardas, pavardė

 

Juridinio/fizinio asmens kodas

 

Buveinės/gyvenamosios vietos adresas

 

Banko sąskaitos numeris ir banko pavadinimas

 

Telefono numeris

 

El. pašto adresas

 

Jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo – įgalioto asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas

 

Planuojama vykdyti veikla

 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija ir duomenys yra teisingi. Įsipareigoju laikytis turto nuomos konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų ir sąlygų.

Atsižvelgdamas (-a) į turto nuomos konkurso sąlygose pateiktus reikalavimus, teikiu pasiūlymą:

Turto pavadinimas ir apibūdinimas (adresas, plotas, pažymėjimas plane ir (ar) kiti duomenys)

Turto nuomos konkurso dalyvio (-ės)

siūlomas konkretus 1 kv. m nuompinigių dydis, Eur (be PVM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraišką sudarantys dokumentai:

Eil.Nr.

Dokumento pavadinimas

Dokumento lapų skaičius

 

 

 

 

 

_________________________________________________                    _____________________

(Dalyvio (-ės) arba jo (jos) įgalioto asmens vardas ir pavardė)                              (Parašas)    

 

______________

 

Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo

tvarkos aprašo

8 priedas

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO MAKSIMALAUS NUSIDĖVĖJIMO NORMATYVŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto grupė

Normatyvas metais

1.

Naujas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir nekilnojamojo turto, įtraukto į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimo darbai

 

8

2.

Kitas, išskyrus 1 punkte nurodytą, savivaldybės nekilnojamasis turtas

15 

3.

Mašinos ir įrengimai

5

4.

Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)

8

5.

Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus)

8

6.

Geležinkelio riedmenys (šilumvežiai, vagonai, cisternos), laivai

8

7.

Vamzdynai, lėktuvai, ginklai

15

8.

Baldai, inventorius

6

9.

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)

3

10.

Lengvieji automobiliai:

10.1.

naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai, vairavimo mokymo paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti – ne senesni kaip 5 metų

4

10.2.

lengvieji automobiliai, išskyrus 10.1 punkte nurodytus,  – ne senesni kaip 5 metų

6

10.3.

kiti lengvieji automobiliai

10

11.

Krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų

4

12.

Kiti krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės,  autobusai

10

13.

Kitas materialusis turtas

4

______________

Papildyta priedu:

Nr. T-189, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11700

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-337, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17791

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-361, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19276

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-86, 2020-04-16, paskelbta TAR 2020-04-21, i. k. 2020-08299

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-255, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18570

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-176, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-03, i. k. 2021-12726

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-287, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22690

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-348, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26768

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-32, 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-25, i. k. 2022-03757

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-159, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-03, i. k. 2022-09341

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-189, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11700

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo