Suvestinė redakcija nuo 2020-10-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-01-21, i. k. 2015-00912

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSARGOS / DIMISIJOS KARIO PAŽYMĖJIMO, PRIVALOMOSIOS KARO TARNYBOS BAIGIMO PAŽYMĖJIMO, GARBINGOS TARNYBOS LIUDIJIMO IR ATLIKTOS KARO TARNYBOS LIUDIJIMO išdavimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio  15  d. Nr. V-49

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 50 straipsnio 1 dalimi ir Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“, 16 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

1. T v i r t i n u Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2013 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. V-61 „Dėl nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo pažymėjimo formos patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u:

3.1.   kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.;

3.2. kad iki įsigaliojant šiam įsakymui išduoti Lietuvos Respublikos atsargos karininko liudijimai ir Lietuvos Respublikos kariniai liudijimai lieka galioti.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                               Juozas Olekas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro 2015 m. sausio  15  d.

įsakymu Nr. V-49

 

ATSARGOS / DIMISIJOS KARIO PAŽYMĖJIMO, PRIVALOMOSIOS KARO TARNYBOS BAIGIMO PAŽYMĖJIMO, GARBINGOS TARNYBOS LIUDIJIMO IR ATLIKTOS KARO TARNYBOS LIUDIJIMO išdavimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, Garbingos tarnybos liudijimo ir Atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, Garbingos tarnybos liudijimo ir Atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo, pildymo, keitimo ir naikinimo tvarką.

11. Išduodant Atsargos / dimisijos kario pažymėjimą, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą, Garbingos tarnybos liudijimą, Atliktos karo tarnybos liudijimą, asmens duomenys tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.

Papildyta punktu:

Nr. V-795, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20524

 

II  SKYRIUS

ATSARGOS / DIMISIJOS KARIO PAŽYMĖJIMO, PRIVALOMOSIOS KARO TARNYBOS BAIGIMO PAŽYMĖJIMO, GARBINGOS TARNYBOS LIUDIJIMO IR ATLIKTOS KARO TARNYBOS LIUDIJIMO IŠDAVIMAS

 

2. Atsargos / dimisijos kariams:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

2.1. atlikusiems profesinę karo tarnybą (toliau – PKT), išduodamas Atsargos / dimisijos kario pažymėjimas (1 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

 

2.2. atlikusiems privalomąją karo tarnybą arba kitu būdu įgijusiems pagrindinį karinį parengtumą išduodamas Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas (2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

3. Neįgijusiems pagrindinio karinio parengtumo kariams išduodamas Atliktos karo tarnybos liudijimas (4 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

 

4. Atsargos / dimisijos kario pažymėjimas ar Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas išduodamas Prašymo išduoti / pakeisti Atsargos / dimisijos kario pažymėjimą ar Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą (3 priedas) pagrindu, kurį atsargos / dimisijos karys kartu su savo nuotrauka (30 x 40 mm dydžio ir atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus (išskyrus nuotraukos dydį), patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“) teikia Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniam karo prievolės ir komplektavimo skyriui (toliau – KPKS). Prašyme nurodomas prašymą užpildžiusio kario karinis laipsnis, vardas, pavardė ir ryšių duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-634, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18157

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

 

5. Kariams, išleidžiamiems į atsargą ar perkeliamiems į dimisiją iš PKT ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos, atlikusiems tarnybą garbingai, išduodamas Garbingos tarnybos liudijimas (5 priedas). Jeigu karys tarnybos metu buvo baustas už šiurkščius karių drausmės pažeidimus, už kuriuos jis nebuvo atleistas iš tarnybos, o kariui skirtos drausminės nuobaudos buvo švelnesnės negu kario laipsnio pažeminimas, ir jei drausminės nuobaudos skirtos ne daugiau kaip 3 kartus per visą tarnybos laikotarpį, bet ne daugiau kaip 1 kartą per 5 metus, jis laikomas garbingai atlikęs tarnybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

6. Atsargos / dimisijos kario pažymėjimus ir Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimus išduoda KPKS.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

7. Atliktos karo tarnybos liudijimus išduoda krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnauja atleidžiamas karys, personalą administruojantis skyrius ne vėliau kaip iki jo atleidimo iš tarnybos dienos.

8. Garbingos tarnybos liudijimus išduoda KAS institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnauja į atsargą išleidžiamas ar į dimisiją perkeliamas karys, personalą administruojantis skyrius kario išleidimo į atsargą dieną.

9. Išduoti Atsargos / dimisijos karių pažymėjimai registruojami Išduotų Atsargos / dimisijos karių pažymėjimų registre (8 priedas). KAS riboto naudojimo tinklo informacinės sistemos personalo modulio (toliau – PerVIS) duomenų bazėje įrašomas išduoto Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo pavadinimas, numeris ir išdavimo data.

10. Išduoti Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimai registruojami Išduotų Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimų registre (9 priedas). Į PerVIS duomenų bazę įrašomas išduoto Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo pavadinimas, numeris ir išdavimo data. 

11. Atsargos / dimisijos karių pažymėjimai išduodami atsargos / dimisijos kariams pasirašant Išduotų Atsargos / dimisijos karių pažymėjimų registre, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimai išduodami kariui pasirašant Išduotų Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimų registre.

12. Išduoti Atliktos karo tarnybos liudijimai registruojami Išduotų Atliktos karo tarnybos liudijimų registre (10 priedas), o PerVIS duomenų bazėje įrašomas išduoto Atliktos karo tarnybos liudijimo pavadinimas, numeris ir išdavimo data.

 

III SKYRIUS

ATSARGOS / DIMISIJOS KARIO PAŽYMĖJIMŲ IR PRIVALOMOSIOS KARO TARNYBOS BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ PILDYMAS

 

13. Atsargos / dimisijos kario pažymėjimų pildymas:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

13.1. Atsargos / dimisijos kario pažymėjimai spausdinami spausdintuvu arba pildomi aiškia rašysena, juodu rašalu arba tušu, vadovaujantis PerVIS ir asmens bylose esančiais duomenimis;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

13.2. pažymėjimo pirmame puslapyje:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

13.2.1. tam numatytoje stačiakampiu pažymėtoje vietoje įklijuojama kario nuotrauka;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

13.2.2. atitinkamose grafose įrašomi kario vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis), asmens kodas, karinis laipsnis, dokumento išdavimo data;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

13.2.3. užpildžius pažymėjimą, karys pasirašo tam numatytoje vietoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

 

13.3.  pažymėjimo antrame puslapyje atitinkamose grafose nurodoma:

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

 

13.3.1. profesinės karo tarnybos pradžios ir pabaigos datos;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

 

13.3.2. atliktos tarnybos įvertinimas ir informacija apie teisę dėvėti atsargos kario uniformą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 50 straipsnio nustatyta tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

 

13.4. užpildyti ir pasirašyti atsargos / dimisijos kario pažymėjimai įlaminuojami.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

 

14. Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimų pildymas:

14.1. Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimai spausdinami spausdintuvu arba pildomi aiškia rašysena, juodu rašalu arba tušu, vadovaujantis PerVIS ir asmens bylose esančiais duomenimis;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

 

14.2. pažymėjimo pirmame puslapyje:

14.2.1. tam numatytoje stačiakampiu pažymėtoje vietoje įklijuojama kario nuotrauka;

14.2.2. atitinkamose grafose įrašomi kario vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis), asmens kodas, karinis laipsnis, dokumento išdavimo data;

14.2.3. grafose „Išdavė“ ir „KAS institucija ar jos padalinys“ įrašomas pažymėjimą išdavusio KPKS pavadinimas;

14.2.4. atitinkamoje grafoje įrašomos išdavusiojo specialisto pareigos;

14.2.5. atitinkamoje grafoje įrašomas išdavusiojo specialisto karinis laipsnis, vardas, pavardė;

14.2.6. atitinkamoje tam numatytoje vietoje pasirašo pažymėjimą išdavęs specialistas;

14.2.7. atitinkamoje tam numatytoje vietoje dedamas KPKS antspaudas;

14.3.  pažymėjimo antrame puslapyje atitinkamose grafose nurodoma:

14.3.1. tarnybos atlikimo būdas (nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba, jaunesniųjų karininkų vadų mokymai, tarnyba aktyviajame kariuomenės personalo rezerve, taip pat kiti tarnybos būdai, kurių metu karys įgijo pagrindinį karinį parengtumą), jei karys atliko tarnybą keliais būdais, įrašomi visi tarnybos atlikimo būdai;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

14.3.2. tarnybos pradžios ir pabaigos datos;

14.3.3. atliktos tarnybos įvertinimas (atlikęs tarnybą garbingai, atlikęs tarnybą, atleistas dėl drausmės pažeidimo, atleistas dėl įstatymo pažeidimo);

14.3.4. teisės dėvėti atsargos kario uniformą suteikimas ar nesuteikimas;

14.3.5. atitinkamoje tam numatytoje vietoje dedamas KPKS antspaudas;

14.3.6. užpildžius pažymėjimą, karys pasirašo tam numatytoje vietoje;

14.4. užpildyti ir pasirašyti Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimai įlaminuojami.

15. Neteko galios nuo 2020-07-03

Punkto naikinimas:

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

16. Neteko galios nuo 2020-07-03

Punkto naikinimas:

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

17. Neteko galios nuo 2020-07-03

Punkto naikinimas:

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

18. Neteko galios nuo 2020-07-03

Punkto naikinimas:

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

IV SKYRIUS

Atliktos karo tarnybos liudijimO Pildymas

 

19. Atliktos karo tarnybos liudijimas pildomas, vadovaujantis KAS PerVIS ir asmens bylose esančiais duomenimis.

20. Atliktos karo tarnybos liudijimas spausdinamas spausdintuvu.

21. Atliktos karo tarnybos liudijime nurodoma:

21.1. KAS institucijos ir jos padalinio, kuriame tarnauja atleidžiamas karys, pilnas pavadinimas;

21.2. Atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo data ir numeris;

21.3. atleidžiamo kario karinis laipsnis, vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis);

21.4. gimimo data;

21.5. tarnybos stažas (tarnybos pradžios ir pabaigos datos);

21.6. tarnybos eiga (nurodoma tarnybos vieta, vykdytos pareigos ir laikotarpiai);

21.7. priesaikos davimo vieta ir data;

21.8. kariniai laipsniai ir jų suteikimo datos;

21.9. įgytos karinės specialybės, kursų, susijusių su karine kvalifikacija, pavadinimai, baigimo datos ir kursus baigus suteiktos kvalifikacijos;

21.10. Atliktos karo tarnybos liudijimą išdavusios KAS institucijos ar jos padalinio vado (viršininko) ar jo įgalioto asmens pareigos, karinis laipsnis, vardas ir pavardė.

22. Atliktos karo tarnybos liudijimą pasirašo jį išdavusios KAS institucijos ar jos padalinio vadas (viršininkas) ar jo įgaliotas asmuo.

23. Atliktos karo tarnybos liudijime tam numatytoje vietoje dedamas liudijimą išdavusios KAS institucijos ar jos padalinio antspaudas.

 

V  SKYRIUS

GARBINGOS TARNYBOS LIUDIJIMO PILDYMAS

 

24. Garbingos tarnybos liudijimas spausdinamas spausdintuvu.

25. Garbingos tarnybos liudijime nurodoma:

25.1. KAS institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnauja atleidžiamas karys, pilnas pavadinimas;

25.2. išleidžiamo į atsargą ar perkeliamo į dimisiją kario karinis laipsnis, vardas ir  pavardė (didžiosiomis raidėmis);

25.3. tarnybos pradžios ir pabaigos datos;

25.4. tarnybos atlikimo būdas (profesinė karo tarnyba, savanoriška nenuolatinė karo tarnyba);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

25.5. išleidimo į atsargą įsakymo rekvizitai;

25.6. Garbingos tarnybos liudijimą išdavusios KAS institucijos ar jos padalinio vado (viršininko) ar jo įgalioto asmens pareigos, karinis laipsnis, vardas ir pavardė;

26. Garbingos tarnybos liudijimą pasirašo liudijimą išdavusios KAS institucijos ar jos padalinio vadas (viršininkas) ar jo įgaliotas asmuo.

27. Garbingos tarnybos liudijime tam numatytoje vietoje dedamas liudijimą išdavusios KAS institucijos ar jos padalinio antspaudas.

 

VI  SKYRIUS

ATSARGOS / DIMISIJOS KARIO PAŽYMĖJIMŲ IR PRIVALOMOSIOS KARO TARNYBOS BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ KEITIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

28. Praradus ar sugadinus Atsargos / dimisijos kario pažymėjimą, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą gali būti išduotas Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo dublikatas. Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo dublikatai išduodami vadovaujantis Tvarkos aprašo III ir IV skyriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

29. Asmuo, norėdamas vietoj prarasto ar sugadinto Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo gauti dublikatą, KPKS asmeniškai pateikia prašymą (3 priedas) (jei Atsargos / dimisijos kario pažymėjimas, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas buvo sugadintas, kartu su prašymu pateikia ir sugadintą pažymėjimą, savo nuotrauką (30 x 40 mm dydžio ir atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus (išskyrus nuotraukos dydį), patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“), taip pat raštišką paaiškinimą, kuriame nurodo Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo praradimo ar sugadinimo priežastį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

30. KPKS viršininkas, įvertinęs dokumentų praradimo ar sugadinimo aplinkybes ir nustatęs galimą administracinį nusižengimą, inicijuoja jo tyrimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1311, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20074

 

VII  SKYRIUS

ATSARGOS / DIMISIJOS KARIO PAŽYMĖJIMŲ IR PRIVALOMOSIOS KARO TARNYBOS BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ NAIKINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1311, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20074

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

31. Sugadinti Atsargos / dimisijos kario pažymėjimai ir Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimai turi būti sunaikinami..

Punkto pakeitimai:

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

32. Sugadintų Atsargos / dimisijos kario pažymėjimų ir Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimų naikinimo priežastį, naikinimo datą, sunaikinimo vietą ir būdą nustato karo prievolę administruojančio KAS institucijos padalinio sudarytos dokumentų ekspertizės komisijos, kurios vadovaujasi Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

33. Sunaikinus Atsargos / dimisijos kario pažymėjimus ir Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimus dokumentų naikinimo aktą pasirašo visi dokumentų naikinimo procese dalyvavę dokumentų ekspertizės komisijos nariai.

_____________________________________

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

3 priedas (pagal V-795)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

Nr. V-795, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20524

 

6 priedas

Neteko galios nuo: 2020-07-03

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

7 priedas

Neteko galios nuo: 2020-07-03

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-634, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18157

Dėl Krašto apsaugos ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-49 „Dėl atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1311, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20074

Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-49 „Dėl Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-829, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14289

Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-49 „Dėl Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, Garbingos tarnybos liudijimo ir Atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-556, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-02, i. k. 2020-14857

Dėl Krašto apsaugos ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-49 „Dėl Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-795, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-01, i. k. 2020-20524

Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-49 „Dėl Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, Garbingos tarnybos liudijimo ir Atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo