Suvestinė redakcija nuo 2020-12-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-29, i. k. 2017-10920

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo

 

2017 m. birželio 28  d. Nr. V-536

Vilnius

 

 

 

 

 

Įgyvendindama Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“, pirmąjį ir ketvirtąjį tikslus, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 347 Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų programos patvirtinimo“, 14 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.3 ir 2.3.5 papunkčius:

 

1. T v i r t i n u Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planą (pridedama).

 

2. Į p a r e i g o j u Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamentą (direktorius – Saulius Zybartas) koordinuoti Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano įgyvendinimą ir stebėseną.

 

3. R e k o m e n d u o j u savivaldybėms ir kitoms Švietimo ir mokslo ministerijai nepavaldžioms institucijoms, nurodytoms Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plane, prisidėti prie šio plano įgyvendinimo.

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu

Nr. V-536

 

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ plėtros 2017–2020 metų Veiksmų planas

 

I SKYRIUS

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ plėtros 2017–2020 metų Veiksmų plano tikslai, uždaviniai, priemonės ir veiksmai

 

Tikslas, uždaviniai, priemonės ir veiksmai

Atsakinga

institucija, galimi ES struktūrinių fondų ir bendro finansavimo lėšomis finansuojamų projektų vykdytojai

VB

(tūkst. eurų)

VB

(tūkst. eurų)

VB

(tūkst. eurų)

VB

(tūkst. eurų)

ES

(tūkst. eurų)

ES

(tūkst. eurų)

ES

(tūkst. eurų)

2017 metai (patvirtintas planas)

2018 metai (preliminarios lėšos)

2019 metai (preliminarios lėšos)

2020 metai (preliminarios lėšos)

2017 metai (preliminarios lėšos)

2018–2020 metai (preliminarios lėšos)

2021–2022  metai (preliminarios lėšos)

1. Tikslas: Pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai, dėstytojai

Rodikliai:

30–49 metų mokytojų dalis, proc. 2016 m. 45,6, 2020 m. 60.

Geriausiai baigusiųjų vidurinio ugdymo programas ir įstojusiųjų į pedagogų rengimo programas dalis iš visų įstojusiųjų į pedagogų rengimo programas, proc. 2016 m. – 12; 2020 m. – 15.

1.1. Uždavinys: Mokytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos sukūrimas

1.1.1. Priemonė: Pedagogų rengimo sistemos, kurioje numatyta, kad už pedagogų rengimą būtų atsakingos stipriausios mokslinį  bei profesinį potencialą turinčios aukštosios mokyklos, sukūrimas ir įdiegimas

 

0

0

0

0

448

1 567

0

1.1.1.1. Veiksmas: Konsoliduoti ir atnaujinti pedagogų rengimo programas, numatant alternatyvius mokytojų rengimo būdus, tobulinant dėstytojų kvalifikaciją

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM), Lietuvos aukštosios mokyklos (toliau – AM)

0

0

0

0

0

567

 

0

1.1.1.2. Veiksmas: Mokytojų, siekiančių įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas

ŠMM, AM

0

0

0

0

448

1 000

0

1.1.2. Priemonė: Pritraukti jaunimą mokytojo karjerai ir skatinti alternatyvų tobulėjimą   

 

0

0

0

0

300

6 592

0

1.1.2.1. Veiksmas: Vykdyti ugdymo turinio kaitos ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų tyrimus.

ŠMM įgaliota institucija

0

0

0

0

20

380

0

1.1.2.2. Veiksmas: Parengti ir įdiegti pedagogų poreikio prognozavimo instrumentus

ŠMM įgaliota institucija

0

0

0

0

10

0

0

1.1.2.3. Veiksmas: Įvesti bandomąją pedagoginę stažuotę kaip būtiną sąlygą savarankiškam mokytojo darbui.

ŠMM įgaliota institucija

0

0

0

0

27

2 000

0

1.1.2.4. Veiksmas: Sukurti pedagogų kompetencijų vertinimo, jų pripažinimo ir taikymo profesinėje veikloje instrumentus   

ŠMM įgaliota institucija

0

0

0

0

43

130

0

1.1.2.5. Veiksmas: Parengti ir vykdyti pedagogų tęstines kvalifikacijos tobulinimo programas, numatančias papildomos kvalifikacijos suteikimą

ŠMM įgaliota institucija

0

0

0

0

200

2 982

0

1.1.2.6. Tikslinių stipendijų skyrimas

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC)

0

0

0

0

0

1 100

0

1.1.3. Priemonė: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros modelio sukūrimas ir įdiegimas

 

0

40*

40*

40*

0

21 405

0

1.1.3.1. Veiksmas: Parengti ir vykdyti pedagogų kompetencijų tobulinimo programas, orientuotas į aukštesnio kompetencijų lygmens įgijimą  

ŠMM įgaliota institucija

0

0

0

0

0

2 000

0

1.1.3.2. Veiksmas: Dalyvavimas EBPO tarptautinio mokymo ir mokymosi tyrime ir tyrimo rekomendacijų dėl mokytojo darbo veiksmingumo įgyvendinimas (TALIS)

ŠMM, Nacionalinis egzaminų centras.

0

40*

40*

40*

0

0

0

1.1.3.3. Veiksmas: Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas

UPC

0

0

0

0

0

4 924

0

1.1.3.4. Veiksmas: Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų mokytojų bendrųjų, profesinių ir specialiųjų kompetencijų tobulinimo sistemos kūrimas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centras (toliau – KPMPC).

0

0

0

0

0

2 317

 

 

0

1.1.3.5. Veiksmas: Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas

ŠMM,

profesinio mokymo įstaigos (toliau – PMĮ), PMĮ asociacijos, darbdavių asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

0

0

0

0

0

7 530

 

0

1.1.3.6. Veiksmas: Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra

KPMPC

0

0

0

0

0

1 738

 

0

1.1.3.7. Veiksmas: mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos dirbti su įvairiomis specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių grupėmis tobulinimas

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – SPPC).

0

0

0

0

0

2 896

 

 

 

00

1.1.4. Priemonė: Skatinti mokytojų ir švietimo skyrių specialistų tobulėjimą 

 

29

1 990*

 

2 260*

 

3 128*

 

0

0

0

1.1.4.1. Veiksmas: Pagalbos sistemos jauniesiems mokytojams sukūrimas ir įgyvendinimas

ŠMM, UPC

14

16*

280

1 148

0

0

0

1.1.4.2. Veiksmas: Mokytojų poreikio ir mokytojo profilio tyrimas

ŠMM

0

14*

20

20

0

0

 

1.1.4.3. Veiksmas: Naujos pedagogų kompetencijų ir vertinimo sistemos diegimas

ŠMM,  Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (toliau – NMVA).

0

1 000*

 

1 000*

 

1 000*

 

0

0

0

1.1.4.4. Veiksmas: Prioritetinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų sukūrimas, įgyvendinimas ir įgyvendinimo stebėsena

ŠMM

15

 

960*

 

960*

 

960*

 

0

0

0

1.2. Uždavinys: Vadybos sprendimų įdiegimas į švietimo įstaigų valdymą ir administravimą

1.2.1. Priemonė: Švietimo įstaigų vadovų profesinės karjeros modelio, susiejančio rengimą, pirmųjų 2 metų pagalbos sistemą, kvalifikacijos tobulinimo priemones ir institucijos veiklos rezultatų vertinimą, sukūrimas ir įdiegimas

 

0

109*

 

 

55*

 

 

55*

 

 

0

0

0

1.2.1.1. Veiksmas: Parengti švietimo įstaigų vadovų profesinės karjeros modelį, jį išbandyti ir pradėti diegti

ŠMM,

NMVA.

0

50*

 

30*

 

30*

 

0

0

0

1.2.1.2. Veiksmas: Parengti vadovų-mentorių kompetencijų tobulinimo programą ir ją diegti

ŠMM,

NMVA.

0

59*

 

25*

 

25*

 

0

0

0

1.2.2. Priemonė: Švietimo įstaigų vadovų kadencijų nustatymas, siekiant gerinti švietimo įstaigų veiklos kokybę ir efektyvumą

 

87

 

204*

 

204*

 

204*

 

0

5 503

 

0

1.2.2.1. Veiksmas: Švietimo vadovų ir švietimo bendruomenės lyderių gebėjimų vykdyti kokybinius pokyčius švietimo įstaigų veikloje didinimas ir kokybės užtikrinimo procesų stiprinimas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras  (toliau – ŠAC).

0

0

0

0

0

5 503

 

 

 

0

1.2.2.2. Veiksmas: Parengti vadovų veiklos vertinimo tvarkos projektą ir pradėti jį diegti

ŠMM, NMVA.

 

87

 

184*

 

184*

 

184*

 

0

0

0

1.2.2.3. Veiksmas: Parengti švietimo įstaigų vadovų tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarką ir parengti vertintojus

ŠMM,  NMVA.

 

0

20*

 

20*

 

20*

 

0

0

0

1.2.3. Priemonė: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų vertinimo sistemos sukūrimas pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas

ŠMM

0

0

0

0

0

0

0

2. Tikslas: Garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą, sukurti paskatų ir vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje

Rodikliai:

Profesinėse mokyklose pameistrystės būdu vykdomų mokymų programų, dalis, proc. 2016 m. – 3, 2020 m. – 15.

Mokinių, kurie mokėsi pagal parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo programas, dalis, proc. 2016 m. – 10, 2020 m. – 45.

Mokinių, mokomų pameistrystės forma, dalis, proc. 2016 m. – 2,3, 2020 m. – 20.

Profesinio mokymo mokinių, kurie mokosi ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis, proc. 2016 m. – 29, 2020 m. – 75.

Pagal specialybę dirbančių profesinio mokymo abiturientų, dalis, proc. 2016 m. – 64, 2020 m. – 80.

25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis (mokymosi visą gyvenimą lygis), proc. 2016 m. – 5,8, 2020 m. – 9.

25-34 metų asmenų, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dalis, proc. 2016 m. – 10,2  (2015 m.), 2020 m. – 14.

Pripažintų kvalifikacijų skaičius per metus 10 tūkst. gyventojų 2016 m. – 3, 2020 m. – 14.

2.1. Uždavinys: Profesinio mokymo turinio ir metodų atnaujinimas, orientuojantis į konkurencingų XXI a. kompetencijų suteikimą

2.1.1. Priemonė: Priemonių, skirtų pameistrystės plėtrai, sukūrimas ir įdiegimas

 

0

0

0

0

0

3 164 381

0

2.1.1.1. Veiksmas:

Asmenų, besimokančių formaliojo švietimo programose, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre

ŠMSM, PMĮ

0

0

0

0

0

1 822 940

 

0

2.1.1.2. Veiksmas:

Profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas darbo vietoje

ŠMSM, PMĮ

0

0

0

0

0

1 341 441

 

0

2.1.2. Priemonė: Profesinių standartų ir modulinių profesinio mokymo programų parengimas ir įgyvendinimas

 

130

130

130

130

2297

7 753

956

2.1.2.1. Veiksmas: Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir šiuolaikiško švietimo turinio formavimas

KPMPC

 

0

0

0

0

1 500

5 364

956

2.1.2.2. Veiksmas: Pirminio profesinio mokymo įstaigų mokinių kompetencijų vertinimo akredituotose institucijose organizavimas

ŠMM, KPMPC.

130

130

130

130

0

0

0

2.1.2.3. Veiksmas: Profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės ir institucijų išorinis vertinimas

ŠMM įgaliota institucija

0

0

0

0

797

2 389

0

2.1.3. Priemonė: Į mokymosi visą gyvenimą skatinimą orientuotų veiklų plėtra ir profesinės karjeros planavimo paslaugų teikimo mechanizmo sukūrimas ir įdiegimas

 

40

40

40

40

837

10 139

0

2.1.3.1. Veiksmas: Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje

ŠMM

įgaliota

institucija, viešieji juridiniai asmenys veikiantys švietimo srityje

0

0

0

0

37

3 475

0

2.1.3.2. Veiksmas: Iniciatyvų didinti profesinio mokymo patrauklumą rėmimas (su profesinio meistriškumo konkursais)

ŠMM, darbdavių

asociacijos,  prekybos, pramonės ir amatų rūmai

40

40

40

40

0

1 000

0

2.1.3.3. Veiksmas: Vykdyti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą motyvacijos ir profesinio mokymo patrauklumo didinimo populiarinimo kampanijas žiniasklaidos ir kitose priemonėse

KPMPC

0

0

0

0

600

3 389

0

2.1.3.4. Veiksmas: Palankių mokymo sąlygų sukūrimas mokiniams iš socialiai jautrių grupių siekti kvalifikacijos

ŠMM įgaliota institucija

 

0

0

0

0

200

2 275

0

2.2. Uždavinys: Darnaus profesinio mokymo įstaigų tinklo sukūrimas ir socialinės įtraukties didinimas

2.2.1. Priemonė: Profesinių mokymo įstaigų tinklo pertvarka ir modernizavimas, kad būtų tenkinami darbo rinkos poreikiai ir užtikrintos mokymosi visa gyvenimą galimybės

 

0

0

0

0

1564

54389,505

1034

2.2.1.1. Veiksmas: Profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos plano parengimas ir įgyvendinimas

ŠMM, PMĮ, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau

ŪM), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2. Veiksmas: Sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūros plėtra

PMĮ

0

0

0

0

0

34 916 907

0

2.2.1.3. Veiksmas: Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose, plėtra

ŠMSM, PMĮ

0

0

0

0

0

16 305 999

 

0

2.2.1.4. Veiksmas: Atskirų ūkio šakų tinklinio veikimo modelio (kompetencijų centrų) sukūrimas ir įveiklinimas

ŠMM, ŪM

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.5. Veiksmas: Profesinių mokyklų valdymo modelio modernizavimas ir įveiklinimo užtikrinimas

ŠMM

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.6. Veiksmas: Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra

Švietimo informacinių technologijų centras (toliau – ŠITC)

0

0

0

0

1 564

3 649

0

2.2.1.7. Veiksmas: Profesinio mokymo finansavimo metodikos, užtikrinant mokymo kokybę ir atliepiant darbo rinkos poreikius, sukūrimas

ŠMM

0

0

0

0

0

0

0

2.3. Uždavinys: Veiksmingų sąlygų ir paskatų mokytis visą gyvenimą sukūrimas

2.3.1. Priemonė: Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimo užtikrinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas

KPMPC

0

0

0

0

472

15573

7285

2.3.1.1. Veiksmas: Įgyvendinti suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir suaugusiųjų  neformaliojo profesinio mokymo bei kultūros darbuotojų ir asmenų, veikiančių kultūros sektoriuje, kompetencijų ir kvalifikacijų tobulinimo programas savivaldybėse

KPMPC

0

0

0

0

160

1032

7285

2.3.1.2. Veiksmas: Įtraukti suaugusiuosius, nebaigusius bendrojo ugdymo programos ir norinčius ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), į mokymo programas

ŠMM, suaugusiųjų švietimo centrai (toliau SŠC),

PMĮ

0

0

0

0

0

2 172

0

2.3.1.3. Veiksmas: Plėtoti senjorų mokymosi galimybes

ŠMM, AM, PMĮ, Trečiojo amžiaus universitetai (toliau TAU)

 

0

0

0

0

300

714

0

2.3.1.4. Veiksmas: Vykdyti gydytojų kvalifikacijos tobulinimą

Vilniaus universitetas (toliau – VU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU)

0

0

0

0

0

8 688

0

2.3.1.5. Veiksmas: Vykdyti viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialinės, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimą

PMĮ, AM,

viešųjų paslaugų (išskyrus švietimo, mokslo, socialines, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) teikėjai

0

0

0

0

0

2 896

0

2.3.1.6. Veiksmas: Plėtoti skaitmeninio turinio suaugusiųjų savarankiškam mokymuisi bazę (SMIS) ir prieinamumą

KPMPC

 

0

0

0

0

12

71

0

2.3.2. Priemonė: Savivaldybių ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų indėlio į neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos plėtrą sustiprinimas

 

310

670*

670*

670*

111

425

0

2.3.2.1. Veiksmas: Organizuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų rengimo ir įgyvendinimo konkursą

ŠMM, KPMPC

290

660*

660*

660*

0

 

0

0

2.3.2.2. Veiksmas: Teikti metodinę pagalbą savivaldybėms, siekiant užtikrinti gerųjų patirčių tarp savivaldybių sklaidą ir suaugusiųjų švietimo tinkle veikiančių įstaigų sinergiją

ŠMM

20

10*

10*

10*

0

0

0

2.3.2.3. Veiksmas: Vykdyti mokymosi visą gyvenimą organizatorių bendrųjų kompetencijų mokymus, skirtus suaugusiųjų neformaliojo švietimo planavimui savivaldybėse gerinti

KPMPC

0

0

0

0

111

425

0

2.3.3. Priemonė: Dalyvauti  įgyvendinant tarptautinį PIAAC tyrimą ir remiantis rezultatais formuoti suaugusiųjų švietimo politiką

ŠMM, ŠITC, KPMPC

0

0

0

0

25

412

17

2.3.4. Priemonė: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų veiklos kokybės vertinimo modelio parengimas ir išbandymas bent 5 savivaldybėse

ŠMM

10

20*

20*

20*

0

0

0

2.3.5. Priemonė: Regioninių suaugusiųjų švietimo koordinatorių kvalifikacijos tobulinimas ir veikimo užtikrinimas

 

16

16*

16*

16*

0

0

0

2.3.5.1. Veiksmas: Įtraukti savivaldybes į PIAAC tyrimo duomenų naudojimą

ŠMM, KPMPC

16

16*

16*

16*

0

0

0

2.3.6. Priemonė: Valstybinės neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos parengimas ir įgyvendinimas

ŠMM įgaliota institucija

 

0

0

0

0

410

3 500

1 303

 

I skyriaus pastabos:

* – nurodytos lėšos tikslinamos pagal atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus

VB – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

ES – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšos

 

II SKYRIUS

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PLĖTROS 2017−2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PRIEMONES ĮGYVENDINANČIŲ IR 2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Preliminarus projekto / veiklos pavadinimas

Galimas pareiškėjas ir (arba) partneriai

Projekto vykdomos veiksmų plano veiklos

Preliminarios projekto arba veiklos lėšos iš viso (tūkst. eurų)

1. Tikslas. Pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai, dėstytojai

1.

Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas ir profesinė tinklaveika

AM

 

1.1.1.1.*

 

567

2.

Mokytojų, siekiančių įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas

AM

1.1.1.2.

1448

3.

Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

ŠMM įgaliota institucija

1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.6

6 892

4.

Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas

UPC

1.1.3.1.

2000

5.

Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančioms grupėms teikimas

UPC

1.1.3.3.

4 924

6.

Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra

KPMPC

 

1.1.3.4.

2 317

7.

Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas

 

PMĮ, PMĮ asociacijos, darbdavių asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai

1.1.3.5.

7 530

8.

Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra

KMPMC

 

1.1.3.6.

1 738

9.

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas

SPPC

1.1.3.7.

2 896

 

10.

Lyderių laikas 3 (LL3)

ŠAC

1.2.2.1.

5 503

2. Tikslas. Garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą, sukurti paskatų ir vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje

11.

Asmenų, besimokančių formaliojo švietimo programose, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre

PMĮ

2.1.1.1.

1 822 940

12.

Profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas darbo vietoje

PMĮ

2.2.1.2.

1341 441

13.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir šiuolaikiško švietimo turinio formavimas

KPMPC

 

2.1.2.1.

7 820

14.

Išorinis profesinio mokymo įstaigų ir programų vertinimas ir vertinimo rezultatų sklaida

ŠMM įgaliota institucija

 

2.1.2.3.

3 186

15.

Sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūros plėtra

PMĮ

2.2.1.2.

34 916 907

16.

Sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūros plėtra

PMĮ

2.2.1.3

16 305 999

17.

Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra

ŠITC

2.2.1.6, 2.3.3.

5 213

18.

Mokinių iš socialiai jautrių grupių rėmimas profesiniame mokyme

ŠMM įgaliota institucija

2.1.3.4.

2 475

19.

Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas

KPMPC

2.3.1.1, 2.3.1.6, 2.3.2.3

9096

20.

Suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į mokymo programas

SŠC, PMĮ

 

2.3.1.2.

2 172

21.

Senjorų mokymosi galimybių plėtra

AM, PMĮ, TAU

2.3.1.3.

1 014

22.

Gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas

VU, LSMU

2.3.1.4.

8 688

23.

Viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialines, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas

 

PMĮ, AM, viešųjų paslaugų (išskyrus švietimo, mokslo, socialines, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) teikėjai

2.3.1.5.

2 896

24.

Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas

ŠMM įgaliota institucija

 

2.3.6.

5 213

25.

Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje

 

ŠMM įgaliota institucija, viešieji juridiniai asmenys veikiantys švietimo srityje

2.1.3.1.

3 475

26.

Iniciatyvų didinti profesinio mokymo patrauklumą rėmimas

 

Darbdavių asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai

2.1.3.2.

1 000

27.

Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje

KPMPC

 

2.1.3.3.

3 989

 

* – veiksmas siejasi su Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.2.3.1 papunktyje nurodytu veiksmu.

 

III SKYRIUS

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PLĖTROS 2017–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.2.1 PRIEMONĖS „PROFESINIŲ MOKYMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKA IR MODERNIZAVIMAS, KAD BŪTŲ TENKINAMI DARBO RINKOS POREIKIAI IR UŽTIKRINTOS MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ GALIMYBĖS“ 2.2.1.2 VEIKLOS „SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Preliminarus projekto pavadinimas

Galimas projekto vykdytojas (partneriai)

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas ir projekto veiklos)

Preliminari projekto vertė (tūkst. eurų)

1.

Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centro plėtra

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Projekto tikslas – pagerinti Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio praktinio mokymo centro praktinio mokymo paslaugų kokybę

Projekto veiklos:

- papildomos įrangos įsigijimas;

- mokymo patalpų remontas

99 5106

 

 

2.

Aptarnavimo paslaugų sektorinio praktinio mokymo centro plėtra

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 

Projekto tikslas – plėtoti aptarnavimo paslaugų sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūrą, atitinkančią besimokančiųjų asmenų ir paslaugų sektoriaus poreikius, užtikrinančią kokybišką mokymo procesą

Projekto veiklos:

- sektorinio praktinio mokymo centro mokymosi erdvių remontas;

- sektorinio praktinio mokymo centro aprūpinimas trūkstama įranga

126 392

 

 

3.

Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas

Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

____________

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras

Projekto tikslas – plėtoti inžinierinės pramonės sektoriaus infrastruktūrą. 

Projekto veiklos:

- papildomos įrangos įsigijimas mokymui bei mokymo (-si) proceso aptarnavimui

- bendrabučio vidaus patalpų renovacija

3 606 243,77

 

 

 

4.

Vilniaus statybos sektoriaus praktinio mokymo centro plėtra

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras

Projekto tikslas –  sukurti tinkamas ir patogias mokinių mokymuisi sąlygas, pagerinti mokymosi aplinką

Projekto veiklos:

- bendrabučio vidaus patalpų renovacija, inžinierinės įrangos atnaujinimas;

- sektorinio praktinio mokymo centro mokymosi erdvių renovacija;

- sektorinio praktinio mokymo centro aprūpinimas trūkstama įranga

955 033

 

 

 

5.

Transporto sektorinio praktinio mokymo centro plėtra

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Projekto tikslas – plėtoti transporto sektorinio praktinio mokymo centro veiklą, didinant mokymo paslaugų prieinamumą ir sukuriant kompetencijų centrą

Projekto veiklos:

- garažo paskirties pastatų rekonstrukcijos darbai;

- sektorinio praktinio mokymo dirbtuvių aprūpinimas modernia mokomąja įranga;

- bendrabučio patalpų įrengimas

6 809 814

 

 

 

 

6.

Variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centro plėtra

 

Kauno technikos profesinio mokymo centras

Projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams per variklinių transporto priemonių remonto sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūros plėtrą.

Projekto veiklos:

- įrangos modernizavimas sektoriniame praktinio mokymo centre;

- praktinio mokymo dirbtuvių orlaivių remontininkams rengti įrengimas

 

5 063 326,56

 

 

 

7.

Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo centro plėtra

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Projekto tikslas – plėtoti grožio paslaugų sektorinio praktinio mokymo centro Kaune infrastruktūrą, atitinkančią besimokančiųjų asmenų poreikius, užtikrinančią kokybišką mokymo procesą

Projekto veiklos:

- sektorinio praktinio mokymo centro mokymosi erdvių renovacija;

- sektorinio praktinio mokymo centro aprūpinimas trūkstama įranga

1 369 608

 

 

 

 

8.

Maisto pramonės (mėsos ir duonos- konditerijos) bei viešbučių ir restoranų sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra

 

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

Projekto tikslai - viešbučių ir restoranų sektorinio praktinio mokymo centro, kuriame sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, suteikiant visas būtinas kompetencijas, reikiamas siekiant sėkmingai integruotis į darbo rinką bei sudaromos galimybės rengti darbo rinkos poreikius atitinkančias mokymo programas, plėtra; maisto pramonės sektorinio praktinio mokymo centro,  sudarančio tinkamas sąlygas gerinti besimokančiųjų asmenų pasirengimą praktinei veiklai bei nuolat tobulinti kvalifikaciją, plėtra.

Projekto veiklos:

- trūkstamos įrangos įsigijimas;

- patalpų remontas

480 574

 

 

9.

Statybos sektorinis praktinio mokymo centro (SSPMC) infrastruktūros plėtra

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras

Projekto tikslas – užtikrinti 2007–2013 m. programinio laikotarpio lėšomis įkurto sektorinio praktinio mokymo centro vizualinį ir technologinį patrauklumą bei jame teikiamų, šiuolaikiniu darbo rinkos reikalavimus ir klientų lūkesčius atitinkančią profesinio mokymo paslaugų kokybę.

Projekto veiklos:

- likusių nerenovuotų sektorinio praktinio mokymo centro praktinio,  teorinio ir bendrojo naudojimo patalpų renovacija;

- trūkstamos profesinio praktinio ir technologinio ugdymo įrangos įsigijimas

1 280 000

 

 

10.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro statybos sektoriaus  infrastruktūros plėtra

 

 

 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Projekto tikslas – užtikrinti prieinamas aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugas pagal vykdomas statybinio profilio mokymo programas

Projekto veiklos:

- mokomojo pastato renovacija;

- profesiniam mokymui vykdyti pagal statybinio profilio mokymo programas reikiamos įrangos įsigijimas

3 180 123

 

 

 

 

11.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūros plėtra

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Projekto tikslas – Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūros prieinamumo didinimas gerinant centro paslaugų gavėjų mokymosi ir gyvenimo sąlygas.

Projekto veiklos:

- bendrabučio vidaus patalpų remontas;

- reikalingos mokymo įrangos įsigijimas.

783 544

 

 

12.

Žuvininkystės sektorinio praktinio mokymo centro plėtra

Šilutės žemės ūkio mokykla

Projekto tikslas – gerinti besimokančiųjų asmenų profesinį pasirengimą praktinei veiklai

Projekto veiklos:

- mokomojo žuvų perdirbimo cecho plėtra;

- mokomosios žuvų auginimo fermos plėtra;

- žuvininkystės techninio aptarnavimo centro plėtra;

- bendrabučio vidaus patalpų remontas

796 984,76

13.

Statybos bei didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorinių praktinio mokymo centrų Šiaulių profesinio rengimo centre plėtra

Šiaulių profesinio rengimo centras

Projekto tikslas – gerinti besimokančiųjų asmenų profesinį pasirengimą praktinei veiklai

Projekto veiklos:

- bendrabučių vidaus patalpų renovacija;

- statybos darbų įrangos įsigijimas;

- papildomos prekybos įrangos įsigijimas

4 006 914

 

 

14.

Transporto sektoriaus darbuotojų sektorinio praktinio mokymo centro (SPMC) modernizavimas ir plėtra

Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras

 

Projekto tikslas – gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai, plėsti teikiamų paslaugų spektrą.

Projekto veiklos:

- transporto priemonių įsigijimas;

- papildomos įrangos, reikalingos sektoriniam praktinio mokymo centrui, įsigijimas

626 785

 

15.

Statybos sektorinio praktinio mokymo centro plėtra viešojoje įstaigoje Panevėžio profesinio rengimo centre

Viešojo įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras

Projekto tikslas – statybos sektorinio praktinio mokymo centro plėtra ir besimokančiųjų asmenų gyvenimo sąlygų gerinimas.

Projekto veiklos:

- statybos sektorinio praktinio mokymo centro dirbtuvių ir technologijų kabineto remontas;

- statybos sektorinio praktinio mokymo centro aprūpinimas reikalinga įranga;

- bendrabučio vidaus patalpų renovacija

3 440 319

 

 

 

16.

Panevėžio DRMC praktinio mokymo centrų plėtra

 

Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras

Projekto tikslai –  plėtoti modernų profesinį mokymą, užtikrinantį absolventų įsidarbinimo galimybes apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje
Projekto veiklos:

- autodromo modernizavimas;

- mokomųjų transporto priemonių įsigijimas;

- mokomosios ir technologinės įrangos įsigijimas;

- vidaus patalpų modernizavimas

627 767

 

 

17.

Žemės ūkio sektorinio praktinio mokymo centro kūrimo tąsa Alantos technologijos ir verslo mokykloje

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla 

Projekto tikslas – tobulinti žemdirbiškų profesijų praktinį mokymą sektoriniame praktinio mokymo centre, didinti sektoriniame praktinio mokymo centro panaudojimą išplečiant prieinamumą suinteresuotoms grupėms.

Projekto veiklos:

- bendrabučio patalpų rekonstrukcija;

- traktorių vairavimo praktinio mokymo aikštelės rekonstrukcija;

- modernios žemės ūkio technikos įsigijimas

1 601 780

 

18.

Energetikos sektorinio praktinio mokymo plėtra

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

Projekto tikslas – Energetikos sektorinio profesinio mokymo centro plėtra, siekiant padidinti profesinio praktinio mokymo paslaugų  prieinamumą jaunimui ir suaugusiems

Projekto veiklos: 

- dirbtuvių aprūpinimas papildoma įranga;

- bendrabučio vidaus patalpų renovacija;

- centro patalpų, susietų su SPMC veikla, einamojo remonto darbai

2 119 725

 

 

19.

Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas

Alytaus profesinio rengimo centras

____________

Vilniaus technologijų mokymo centras

Projekto tikslas – plėtoti inžinierinės pramonės sektoriaus infrastruktūrą. 

Projekto veiklos:

- papildomos įrangos įsigijimas mokymui bei mokymo (-si) proceso aptarnavimui:

- bendrabučio vidaus patalpų renovacija

5 047 375,47

 

 

 

 

20.

Marijampolės profesinio rengimo centro plėtra ir mokymosi sąlygų gerinimas

Marijampolės profesinio rengimo centras

Projekto tikslas – plėsti Marijampolės profesinio rengimo centro SPMC infrastruktūrą, tokiu būdu keliant profesinio mokymo kokybę ir patrauklumą

Projekto veiklos:

- trūkstamos įrangos įsigijimas;

- kapitalinis bendrabučio vidaus patalpų remontas

4 663 712

 

21.

Klaipėdos technologijų mokymo centro sektorinio praktinio mokymo centro plėtra

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Projekto tikslas – gerinti Klaipėdos technologijų mokymo centro mokymo materialinę bazę ir mokinių gyvenimo sąlygas bendrabutyje.

 

Projekto veiklos:

- Klaipėdos technologijų mokymo centrui trūkstamos įrangos įsigijimas;

- bendrabučio vidaus patalpų renovacija.

608 976

 

22.

Mokinių gyvenimo sąlygų Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro bendrabutyje gerinimas

 

 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Projekto tikslas – gerinti mokinių gyvenimo sąlygas bendrabutyje.

 

Projekto veikla – bendrabučio vidaus patalpų renovacija.

 

1 490 206,18“

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-1726, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23678

Nr. V-1927, 2020-12-08, paskelbta TAR 2020-12-08, i. k. 2020-26552

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1726, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23678

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-292, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04642

Nr. V-313, 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04634

Nr. V-1655, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-28, i. k. 2020-22354

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1051, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20679

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-292, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04642

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-632, 2018-07-04, paskelbta TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11299

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-791, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-08-01, i. k. 2019-12684

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-313, 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04634

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1655, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-28, i. k. 2020-22354

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1726, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23678

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1927, 2020-12-08, paskelbta TAR 2020-12-08, i. k. 2020-26552

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo