LIETUVOS RESPUBLIKOS

NAFTOS IR DUJŲ IŠTEKLIŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. I-2944 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gruodžio 4 d. Nr. XII-1381

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo
Nr. I-2944 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymą Nr. I-2944 ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIŲ MOKESČIO

ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato angliavandenilių išteklių, kurie pagal šį įstatymą yra mokesčio objektas, apmokestinimo angliavandenilių išteklių mokesčiu tvarką ir kontrolę.

 

2 straipsnis. Įstatymo tikslas

Šio įstatymo tikslas – ekonominėmis priemonėmis skatinti taupią ir efektyvią angliavandenilių išteklių gavybą.

 

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

Šiame įstatyme vartojamos sąvokos „išsklaidytieji angliavandeniliai“ ir „tradiciniai angliavandeniliai“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme.

 

4 straipsnis. Mokesčio objektas

Angliavandenilių išteklių mokesčio objektas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje išgaunami tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių ištekliai.

 

5 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Angliavandenilių išteklių mokesčio mokėtojai yra Lietuvos ir užsienio apmokestinamieji vienetai (kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme) bei fiziniai asmenys, išgaunantys tradicinius ir išsklaidytuosius angliavandenilius Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (toliau – mokesčio mokėtojas).

 

6 straipsnis. Mokesčio bazė

1. Angliavandenilių išteklių mokestis apskaičiuojamas nuo mokestinio laikotarpio vidutinės mokesčio mokėtojo apskaičiuotos išgautų tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje. Jeigu per mokestinį laikotarpį mokesčio mokėtojas angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklius pardavė skirtingomis kainomis, vidutinė šių išteklių pardavimo kaina už kubinį metrą gavybos vietoje mokesčio mokėtojo apskaičiuojama pagal šių kainų vidurkį.

2. Kai angliavandenilių išteklių mokesčio neįmanoma apskaičiuoti šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, angliavandenilių (naftos ir dujų) išteklių mokestis yra apskaičiuojamas nuo praėjusio mokestinio laikotarpio vidutinės Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotos ir paskelbtos išgautų angliavandenilių (naftos ir dujų) išteklių pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje.

3. Angliavandenilių išteklių gavybos vietoje turi būti įrengti atitinkami apskaitos prietaisai, matuojantys išgaunamų angliavandenilių išteklių kiekį. Apskaitos prietaisų įrengimo ir kontrolės tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija), suderinusi su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

 

7 straipsnis. Mokesčio tarifai

1. Angliavandenilių išteklių mokesčio tarifą sudaro bazinis ir kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifai. Baziniu angliavandenilių išteklių mokesčio tarifu apmokestinami iš visų telkinių išgauti angliavandenilių ištekliai. Kompensaciniu angliavandenilių išteklių mokesčio tarifu apmokestinami angliavandenilių ištekliai, išgaunami iš telkinių, jeigu jiems surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti buvo panaudotos valstybės lėšos.

2. Bazinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas nustatomas:

1) tradicinių angliavandenilių (naftos ir dujų) ištekliams – 12 procentų;

2) išsklaidytųjų angliavandenilių (naftos ir dujų) ištekliams – 15 procentų. 3 metus nuo leidimo naudoti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius išdavimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. sausio 1 d., taikomas 1 procento bazinis mokesčio tarifas. Pasibaigus 3 metų laikotarpiui nuo leidimo naudoti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius išdavimo dienos, kitą dieną po to, kai sueina 3 metų laikotarpis, pradedamas taikyti 15 procentų mokesčio tarifas.

3. Angliavandenilių ištekliams, išgaunamiems iš telkinio, kuris surastas ir išžvalgytas vien valstybės lėšomis, nustatomas 9 procentų kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas. Jeigu telkiniui surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti buvo panaudotos ne vien valstybės lėšos, kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas sumažinamas proporcingai ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai, tačiau ne daugiau negu iki 4,5 procento pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Angliavandenilių išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašą.

 

8 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

1. Angliavandenilių išteklių mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis.

2. Angliavandenilių išteklių mokestis yra apskaičiuojamas nuo vidutinės per kalendorinį ketvirtį išgautų tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių (naftos ir dujų) išteklių pardavimo kainos.

3. Mokestinio laikotarpio angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija privalo būti pateikta ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 20 dienos, o mokestis sumokamas ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos.

4. Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijų formas, reikalaujamus jose pateikti duomenis ir pildymo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija).

 

 

9 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimo kontrolė

1. Valstybinė mokesčių inspekcija kartu su Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija kontroliuoja, ar teisingai apskaičiuotas angliavandenilių išteklių mokestis pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą Angliavandenilių išteklių mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, suderintą su Valstybine mokesčių inspekcija.

2. Valstybinė mokesčių inspekcija ir Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija keičiasi angliavandenilių išteklių mokesčiui administruoti reikalinga informacija pagal Aplinkos ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos sudarytą sutartį.

 

 

10 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

1. Už nuslėptą ar nedeklaruotą angliavandenilių išteklių kiekį sumokamas mokestis ir dešimteriopa mokesčio dydžio bauda.

2. Už laiku nesumokėtą angliavandenilių išteklių mokestį Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – Mokesčių administravimo įstatymas) nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai.

 

 

11 straipsnis. Mokesčio išieškojimas ir grąžinimas

1. Laiku nesumokėtas angliavandenilių išteklių mokestis, baudos, delspinigiai išieškomi Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

2. Permokėta angliavandenilių išteklių mokesčio suma Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka įskaitoma ir (ar) grąžinama.

 

 

12 straipsnis. Mokesčio įskaitymas

1. Angliavandenilių išteklių mokestis įskaitomas: 90 procentų – į valstybės biudžetą, 10 procentų – į savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami angliavandenilių ištekliai, biudžetą, iš jų 50 procentų skiriama savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimui ir jų sprendinių įgyvendinimui, viešojo intereso paslaugų infrastruktūros savivaldybės teritorijoje įgyvendinimui, viešųjų pastatų statybai ir modernizavimui, viešųjų ir rekreacinių erdvių įrengimui ir 50 procentų – Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti.

2. Šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta bauda yra įskaitoma: 90 procentų – į valstybės biudžetą ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojama Aplinkos apsaugos rėmimo programai finansuoti, 10 procentų – į savivaldybės, kurios teritorijoje yra išgaunami angliavandenilių ištekliai, biudžetą ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojama Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti.“

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

2. Praėjusių mokestinių laikotarpių mokestis už naftos ir dujų išteklius, apskaičiuotas iki šio įstatymo įsigaliojimo, yra tikslinamas pagal deklaracijų teikimo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija iki 2014 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė