Suvestinė redakcija nuo 2021-02-01 iki 2021-02-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13096

 

Nauja redakcija nuo 2021-01-25:

Nr. V-127, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01192

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo

 

2020 m. birželio 15 d. Nr. V-1463
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-186, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01737

 

1. T v i r t i n u COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmenimis, turėjusiais sąlytį, laikomi asmenys, grįžę ar atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos (toliau – asmenys, grįžę iš užsienio);

2.2. asmenims, grįžusiems iš užsienio, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka taikoma izoliacija ir atliekamas laboratorinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti. Asmenys izoliuojami vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės), nustatyta tvarka kaip sąlytį turėję asmenys, grįžę ar atvykę iš užsienio;

2.3. asmenys, grįžę iš užsienio, (išskyrus asmenis, nurodytus šio įsakymo 2.4 ir 2.5 papunkčiuose), privalo:

2.3.1. turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) pažymą ar laboratorinio tyrimo atsakymo formą (su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų kalbą) apie ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui;

2.3.2. izoliuotis 14 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir Izoliavimo taisyklių nustatyta tvarka.

2.4. asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 1punkte (išskyrus šio įsakymo 2.5 papunktyje nurodytus asmenis), reikalavimas izoliuotis netaikomas, kai tokių asmenų kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu arba esminių poreikių užtikrinimu ir jeigu jie turi ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreipiasi į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoja tyrimo atlikimui. Jeigu tyrimas atliekamas Lietuvos Respublikoje, šie asmenys izoliuojasi tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatyti atsakymas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-186, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01737

 

2.5. Izoliavimo taisyklių 11.7 ir 11.13 papunkčiuose nurodytiems asmenims bei ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, reikalavimai dėl tyrimų ir izoliacijos netaikomi;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-186, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01737

 

2.6. asmenys, grįžę iš užsienio, kai buvo keliaujama vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu, turi užsiregistruoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) ir prieš patenkant į transporto priemonę pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą), o kitais atvejais – ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form);

2.7. į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą įtraukiamos šalys:

2.7.1. Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacija ar jų administracinės teritorijos, jeigu vadovaujantis 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – ECDC) paskelbtuose žemėlapiuose priskiriamos raudonai ar pilkai zonai;

2.7.2. šalys, kuriose nustatytas naujų SARS-CoV-2 viruso mutacijų plitimas;

2.7.3. trečiosios šalys (ne Europos ekonominės erdvės valstybės), kurios neįtrauktos į ECDC žemėlapius, todėl priskiriamos pilkai zonai.

2.8. Asmenys, nurodyti šio įsakymo 2.4 ir 2.5 papunkčiuose:

2.8.1. turi turėti numatytą išimtį įrodančius dokumentus, kuriuos, pareikalavus, privalo pateikti NVSC specialistams ar pareigūnams, atliekantiems izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi;

2.8.2. 14 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos turi apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-186, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01737

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-186 redakcija)

 

 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas

 

Eil. Nr.

Šalis (teritorija)

1.

ES ir EEE šalys (pagal Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro skelbiamus šalių (regionų) duomenis)

1.1.

Austrijos Respublika

1.2.

Belgijos Karalystė

1.3.

Bulgarijos Respublika

1.4.

Čekijos Respublika

1.5.

Estijos Respublika

1.6

Ispanijos Karalystė

1.7.

Italijos Respublika

1.8.

Kipro Respublika

1.9.

Kroatijos Respublika

1.10.

Latvijos Respublika

1.11.

Lenkijos Respublika

1.12.

Lichtenšteino Kunigaikštystė

1.13.

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

1.14.

Maltos Respublika

1.15.

Norvegijos Karalystė (tik Oslas)

1.16.

Portugalijos Respublika

1.17.

Prancūzijos Respublika

1.18.

Rumunija

1.19.

Slovakijos Respublika

1.20.

Slovėnijos Respublika

1.21.

Švedijos Karalystė

1.22.

Šveicarijos Konfederacija

1.23.

Vengrija

1.24.

Vokietijos Federacinė Respublika

2.

Šalys, kuriose nustatytas naujų SARS-CoV-2 viruso mutacijų plitimas

2.1.

Airija 

2.2.

Brazilijos Federacinė Respublika

2.3.

Danijos Karalystė

2.4.

Izraelio Valstybė

2.5.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 

2.6.

Nyderlandų Karalystė

2.7.

Pietų Afrikos Respublika

3.

Kitos šalys

3.1.      

Afganistano Islamo Respublika

3.2.      

Albanijos Respublika

3.3.      

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

3.4.      

Amerikos Samoa*

3.5.      

Andoros Kunigaikštystė

3.6.      

Angolos Respublika

3.7.      

Antigva ir Barbuda

3.8.      

Argentinos Respublika

3.9.      

Armėnijos Respublika

3.10.    

Aruba*

3.11.    

Australija

3.12.    

Azerbaidžano Respublika

3.13.    

Bahamų Sandrauga

3.14.    

Bahreino Karalystė

3.15.    

Baltarusijos Respublika

3.16.    

Bangladešo Liaudies Respublika

3.17.    

Barbadosas

3.18.    

Belizas

3.19.    

Benino Respublika

3.20.    

Bermuda*

3.21.    

Bisau Gvinėjos Respublika

3.22.    

Bolivijos Daugiatautė Valstybė

3.23.    

Bosnija ir Hercegovina

3.24.    

Botsvanos Respublika

3.25.    

Brunėjaus Darusalamas

3.26.    

Burkina Fasas

3.27.    

Burundžio Respublika

3.28.    

Butano Karalystė

3.29.    

Centrinė Afrikos Respublika

3.30.    

Čado Respublika

3.31.    

Čilės Respublika

3.32.    

Dominikos Sandrauga

3.33.    

Dominikos Respublika

3.34.    

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

3.35.    

Džibučio Respublika

3.36.    

Egipto Arabų Respublika

3.37.    

Ekvadoro Respublika

3.38.    

Eritrėjos Valstybė

3.39.    

Esvatinio Karalystė

3.40.    

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

3.41.    

Fidžio Respublika

3.42.    

Filipinų Respublika

3.43.    

Gabono Respublika

3.44.    

Gajanos Respublika

3.45.    

Gambijos Respublika

3.46.    

Ganos Respublika

3.47.    

Gibraltaras*

3.48.    

Grenada

3.49.    

Guamas*

3.50.    

Gvatemalos Respublika

3.51.    

Gvinėjos Respublika

3.52.    

Haičio Respublika

3.53.    

Hondūro Respublika

3.54.    

Indijos Respublika

3.55.    

Indonezijos Respublika

3.56.    

Irako Respublika

3.57.    

Irano Islamo Respublika

3.58.    

Jamaika

3.59.    

Japonija

3.60.    

Jemeno Respublika

3.61.    

Jordanijos Hašimitų Karalystė

3.62.    

Jungtinės Amerikos Valstijos

3.63.    

Jungtiniai Arabų Emyratai

3.64.    

Juodkalnija

3.65.    

Kaimanų salos

3.66.    

Kalėdų sala

3.67.    

Kambodžos Karalystė

3.68.    

Kamerūno Respublika

3.69.    

Kanada

3.70.    

Kataro Valstybė

3.71.    

Kazachstano Respublika

3.72.    

Kenijos Respublika

3.73.    

Kinijos Liaudies Respublika

3.74.    

Kirgizijos Respublika

3.75.    

Kiurasao*

3.76.    

Kolumbijos Respublika

3.77.    

Komorų Sąjunga

3.78.    

Kongo Demokratinė Respublika

3.79.    

Kongo Respublika

3.80.    

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

3.81.    

Korėjos Respublika

3.82.    

Kosta Rikos Respublika

3.83.    

Kubos Respublika

3.84.    

Kuko salos*

3.85.    

Kuveito Valstybė

3.86.    

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

3.87.    

Lesoto Karalystė

3.88.    

Libano Respublika

3.89.    

Liberijos Respublika

3.90.    

Libijos Valstybė

3.91.    

Madagaskaro Demokratinė Respublika

3.92.    

Malaizija

3.93.    

Malavio Respublika

3.94.    

Maldyvų Respublika

3.95.    

Malio Respublika

3.96.    

Maroko Karalystė

3.97.    

Maršalo Salų Respublika

3.98.    

Mauricijaus Respublika

3.99.    

Mauritanijos Islamo Respublika

3.100.  

Meksikos Jungtinės Valstijos

3.101.  

Mianmaro Sąjungos Respublika

3.102.  

Mikronezijos Federacinės Valstijos

3.103.  

Moldovos Respublika

3.104.  

Monako Kunigaikštystė

3.105.  

Mongolija

3.106.  

Montseratas*

3.107.  

Mozambiko Respublika

3.108.  

Namibijos Respublika

3.109.  

Naujoji Zelandija

3.110.  

Nauru Respublika

3.111.  

Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

3.112.  

Nigerijos Federacinė Respublika

3.113.  

Nigerio Respublika

3.114.  

Nikaragvos Respublika

3.115.  

Omano Sultonatas

3.116.  

Pakistano Islamo Respublika

3.117.  

Palestina*

3.118.  

Panamos Respublika

3.119.  

Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

3.120.  

Paragvajaus Respublika

3.121.  

Peru Respublika

3.122.  

Pietų Sudano Respublika

3.123.  

Prancūzijos Polinezija*

3.124.  

Puerto Riko Sandrauga*

3.125.  

Pusiaujo Gvinėjos Respublika

3.126.  

Ruandos Respublika

3.127.  

Rusijos Federacija

3.128.  

Sakartvelas

3.129.  

Saliamono salos

3.130.  

Salvadoro Respublika

3.131.  

Samoa Nepriklausomoji Valstybė

3.132.  

San Marino Respublika

3.133.  

San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika 

3.134.  

Saudo Arabijos Karalystė

3.135.  

Seišelių Respublika

3.136.  

Senegalo Respublika

3.137.  

Sent Kitsas ir Nevis

3.138.  

Sent Lusija

3.139.  

Sent Vinsentas ir Grenadinai

3.140.  

Serbijos Respublika

3.141.  

Siera Leonės Respublika

3.142.  

Singapūro Respublika

3.143.  

Sirijos Arabų Respublika

3.144.  

Somalio Federacinė Respublika

3.145.  

Sudano Respublika

3.146.  

Surinamo Respublika

3.147.  

Šiaurės Makedonijos Respublika

3.148.  

Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

3.149.  

Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)

3.150.  

Tadžikistano Respublika

3.151.  

Tailando Karalystė

3.152.  

Tanzanijos Jungtinė Respublika

3.153.  

Terksas ir Kaikosas*

3.154.  

Togo Respublika

3.155.  

Tongos Karalystė

3.156.  

Trinidado ir Tobago Respublika

3.157.  

Tuniso Respublika

3.158.  

Turkijos Respublika

3.159.  

Turkmėnistanas

3.160.  

Tuvalu

3.161.  

Ugandos Respublika

3.162.  

Ukraina

3.163.  

Urugvajaus Rytų Respublika

3.164.  

Uzbekistano Respublika

3.165.  

Vanuatu Respublika

3.166.  

Venesuelos Bolivaro Respublika

3.167.  

Vietnamo Socialistinė Respublika

3.168.  

Zambijos Respublika

3.169.  

Zimbabvės Respublika

3.170.  

Žaliojo Kyšulio Respublika

 

* Teritorijos, neturinčios valstybės statuso

 

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-186, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01737

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1525, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13526

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1552, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14159

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1583, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-01, i. k. 2020-14787

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1604, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15028

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1618, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15237

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1642, 2020-07-10, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15568

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1691, 2020-07-17, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16016

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1717, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16420

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1724, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16522

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1754, 2020-07-31, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16684

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1818, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17121

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1845, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17441

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1858, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-18, i. k. 2020-17449

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1899, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17719

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1939, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-18029

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1982, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18803

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1986, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18811

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-1982 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2035, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19131

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2064, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19507

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2125, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19996

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2179, 2020-10-02, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20645

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2237, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21155

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2288, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21589

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2354, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22113

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2445, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22768

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2531, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23392

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2610, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23917

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2678, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24628

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2757, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25425

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2820, 2020-12-04, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26300

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2888, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-27021

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2944, 2020-12-18, paskelbta TAR 2020-12-18, i. k. 2020-27771

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2974, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-20, i. k. 2020-27890

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3016, 2020-12-25, paskelbta TAR 2020-12-25, i. k. 2020-28482

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVFID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3084, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29392

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-46, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00341

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-127, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01192

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-186, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01737

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo