Suvestinė redakcija nuo 2020-08-18 iki 2020-08-18

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13096

 

Nauja redakcija nuo 2020-08-18:

Nr. V-1845, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17441

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo

 

2020 m. birželio 15 d. Nr. V-1463
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. T v i r t i n u COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmenimis, turėjusiais sąlytį, laikomi asmenys, grįžę / atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis, išskyrus:

2.1.1. keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos;

2.1.2. keliavimą iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nepaveiktos šalies tranzitu per Lenkijos Respubliką, kai Lenkijos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.).

2.2. šio sprendimo 2.1 papunktyje nurodytiems asmenims Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka taikoma izoliacija.

2.3. šio sprendimo 2.1 papunktyje nurodyti asmenys, kai buvo keliaujama oro ar jūrų transportu, oro ar jūrų uoste privalo užpildyti ir pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistams, vykdantiems medicininę - karantininę kontrolę, registracijos NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) patvirtinimą arba užpildytą popierinę anketą (anketos forma patalpinta interneto svetainėje adresu https://nvsc.lrv.lt/lt/epidemiologiniu-tyrimu-rezultatai-ir-kita-svarbi-informacija-1/butinosios-proceduros-grizus-is-uzsienio), o kai buvo keliaujama žemės transportu, ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).

2.4. užsieniečiai, atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, jei valstybėje, iš kurios atvyko arba per kurią keliavo, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų, privalo turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu iki atvykimo į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti bei gautą neigiamą atsakymą arba per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreiptis į Karštąją liniją 1808 arba kitą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą dėl tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti atlikimo, išskyrus:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1858, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-18, i. k. 2020-17449

2.4.1. asmenis, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos narius (tėvus (įtėvius), vaikus (įvaikius), sutuoktinius (asmenis, su kuriais sudaryta registruotos partnerystės sutartis), globėjus) ir juos aptarnaujantį personalą, taip pat oficialių delegacijų narius ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalą;

2.4.2. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius (tėvus (įtėvius), vaikus (įvaikius), sutuoktinius (asmenis, su kuriais sudaryta registruotos partnerystės sutartis), globėjus);

2.4.3. specialiuosius kurjerius, dirbančiusč tranzitiniuose traukiniuose ir besinaudojanius supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal;

2.4.4. Lenkijos Respublikos piliečius ir teisėtai Lenkijos Respublikoje gyvenančius asmenis, grįžusius ar atvykusius darbo ar su žemės ūkio veikla susijusiais reikalais, kai buvo vykstama darbo ar su žemės ūkio veikla susijusiais reikalais;

2.4.5. asmenis, iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nepaveiktos šalies tranzitu grįžtančius per Lenkijos Respubliką, kai Lenkijos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.);

2.4.6. užsieniečius, atvykstančius į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką;

2.4.7. užsieniečius – ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, jei jų numatomas buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 72 val.;

2.4.8. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstančius asmenis, kai Lietuvos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.).

2.5. Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje teisėtai gyvenantiems asmenys, atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, jei valstybėje, iš kurios atvyko arba per kurią keliavo, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų, privalo turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreiptis į Karštąją liniją 1808 arba kitą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą dėl tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti atlikimo, išskyrus:

2.5.1. asmenis, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos narius (tėvus (įtėvius), vaikus (įvaikius), sutuoktinius (asmenis, su kuriais sudaryta registruotos partnerystės sutartis), globėjus) ir juos aptarnaujantį personalą, taip pat oficialių delegacijų narius ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalą;

2.5.2. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius (tėvus (įtėvius), vaikus (įvaikius), sutuoktinius (asmenis, su kuriais sudaryta registruotos partnerystės sutartis), globėjus);

2.5.3. specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose ir besinaudojančius supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal;

2.5.4. Lietuvos Respublikos piliečius, grįžusius ar atvykusius iš Lenkijos Respublikos, kai buvo vykstama darbo ar su žemės ūkio veikla susijusiais reikalais;

2.5.5. asmenis, iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nepaveiktos šalies tranzitu grįžtančius per Lenkijos Respubliką, kai Lenkijos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.);

2.5.6. ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, jei jų numatomas buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 72 val.;

2.5.7. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstanius asmenims, kai Lietuvos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1845 redakcija)

 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas

 

Eil. Nr.

Valstybė

Suminis 14 dienų sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų

(2020-08-14 duomenys)

 

1.   

Albanijos Respublika

virš 25

2.   

Andoros Kunigaikštystė

3.   

Argentinos Respublika

4.   

Armėnijos Respublika

5.   

Aruba

6.   

Bahamai

7.   

Bahreino Karalystė

8.   

Belgijos Karalystė

9.   

Bolivijos Daugiatautė Valstybė

10.

Bosnija ir Hercegovina

11.

Brazilijos Federacinė Respublika

12.

Bulgarijos Respublika

13.

Čekijos Respublika

14.

Čilės Respublika

15.

Danijos Karalystė

16.

Dominikos Respublika

17.

Džibutis

18.

Ekvadoro Respublika

19.

Farerų salos

20.

Filipinai

21.

Gabono Respublika

22.

Gambijos Respublika

23.

Gajanos Respublika

24.

Gibraltaras*

25.

Guamas*

26.

Gvatemalos Respublika

27.

Hondūro Respublika

28.

Indijos Respublika

29.

Irako Respublika

30.

Irano Islamo Respublika

31.

Islandijos Respublika

32.

Ispanijos Karalystė

33.

Izraelis

34.

Jungtinės Amerikos Valstijos

35.

Jungtiniai Arabų Emyratai

36.

Juodkalnija

37.

Kataras

38.

Kazachstano Respublika

39.

Kipro Respublika

40.

Kirgizijos Respublika

41.

Kolumbijos Respublika

42.

Kosovo Respublika

43.

Kosta Rikos Respublika

44.

Kuveitas

45.

Libano Respublika

46.

Libijos Valstybė

47.

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

48.

Maldyvų Respublika

49.

Maltos Respublika

50.

Maroko Karalystė

51.

Meksikos Jungtinės Valstijos

52.

Mergelių salos (JAV)

53.

Moldovos Respublika

54.

Monako Kunigaikštystė

55.

Namibija

56.

Nyderlandų Karalystė

57.

Omano Sultonatas

58.

Palestina*

59.

Panama

60.

Paragvajaus Respublika

61.

Peru Respublika

62.

Pietų Afrikos Respublika

63.

Portugalijos Respublika

64.

Prancūzijos Respublika

65.

Puerto Riko sandrauga

66.

Rumunija

67.

Rusijos Federacija

68.

Salvadoro Respublika

69.

San Marino Respublika

70.

Saudo Arabijos Karalystė

71.

Sent Vincentas ir Grenadinai

72.

Serbijos Respublika

73.

Singapūro Respublika

74.

Surinamo Respublika

75.

Svazilando Karalystė

76.

Šiaurės Makedonijos Respublika

77.

Šv. Martyno sala

78.

Švedijos Karalystė

79.

Šveicarijos Konfederacija

80.

Terksas ir Kaikosas*

81.

Ukraina

82.

Uzbekistano Respublika

83.

Venesuelos Respublika

84.

Žaliojo Kyšulio Respublika

85.

Airija

16-25

86.

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

87.

Australija

88.

Austrijos Respublika

89.

Azerbaidžano Respublika

90.

Bangladešo Demokratinė Respublika

91.

Baltarusijos Respublika

92.

Ganos Respublika

93.

Graikijos Respublika

94.

Grenlandija*

95.

Kenijos Respublika

96.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 

97.

Kroatijos Respublika

98.

Lenkijos Respublika

99.

Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

100. 

Turkija

101. 

Zambijos Respublika

* Teritorijos, neturinčios valstybės statuso

 

________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1525, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13526

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1552, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14159

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1583, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-01, i. k. 2020-14787

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1604, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15028

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1618, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15237

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1642, 2020-07-10, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15568

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1691, 2020-07-17, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16016

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1717, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16420

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1724, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16522

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1754, 2020-07-31, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16684

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1818, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17121

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1845, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17441

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1858, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-18, i. k. 2020-17449

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo