Suvestinė redakcija nuo 2021-04-05 iki 2021-04-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13096

 

Nauja redakcija nuo 2021-02-08:

Nr. V-237, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02365

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo

 

2020 m. birželio 15 d. Nr. V-1463
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. T v i r t i n u COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmenimis, turėjusiais sąlytį, laikomi asmenys, grįžę ar atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos (toliau – asmenys, grįžę iš užsienio);

2.2. asmenims, grįžusiems iš užsienio, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka taikoma izoliacija (išskyrus šio įsakymo 2.5 papunktyje nurodytus atvejus) ir atliekamas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas). Asmenys izoliuojami vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės), nustatyta tvarka kaip sąlytį turėję asmenys, grįžę ar atvykę iš užsienio. Užsieniečiai izoliuojami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ nustatyta tvarka;

2.3. visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo, grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką šiame papunktyje nurodytais būdais, netaikomi:

2.3.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis;

2.3.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims;

2.3.3. asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, arba asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas (šiame papunktyje nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų);

2.3.4. asmenims iki 16 metų;

2.3.5. oficialių delegacijų nariams.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-518, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05106

 

2.4. visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką šio įsakymo 2.3 papunktyje nenurodytais būdais, privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne anksčiau nei 72 val. laikotarpiu (asmenys, nurodyti Izoliavimo taisyklių 11.1.6 papunktyje – ne anksčiau nei prieš 7 dienas) prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas), arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo, grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką šiame papunktyje nurodytais būdais, netaikomi:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-518, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05106

2.4.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, jei jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 72 val. Jei dėl tam tikrų priežasčių suėjus 72  val. toks asmuo liko Lietuvos Respublikoje ir nebuvo atlikęs tyrimo, jis privalo per 24 val. kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-651, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06018

 

2.4.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims, kai Lietuvos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.);

2.4.3. asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumento nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje), arba asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas (šiame papunktyje nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų);

2.4.4. asmenims iki 16 metų;

2.4.5. oficialių delegacijų nariams.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-518, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05106

 

2.5. Izoliacija:

2.5.1. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.1 11.1.5 ir 11.1.7 – 11.1.9  papunkčiuose, kai tokių asmenų kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu ir jeigu jie turi šio įsakymo 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nustatyta tvarka atliktą COVID-19 tyrimą;

2.5.2. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.6  papunktyje, ir turintiems ne anksčiau nei prieš 7 dienas prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas) arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreipiasi į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoja COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlieka COVID-19 tyrimą;

2.5.3. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.11 – 11.1.12 papunkčiuose.

2.5.4. Izoliavimo taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims, kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos (kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką – izoliacija netaikoma);

2.6. asmenys, nurodyti šio įsakymo 2.5 papunktyje turi turėti atitinkamą išimtį įrodančius dokumentus ir privalo juos pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistams patekimo į šalį vietoje arba elektroniniu paštu izoliacija@nvsc.lt tam, kad izoliacijos išimtis būtų pritaikyta, taip pat pareikalavus pateikti šiuos dokumentus pareigūnams, atliekantiems izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-590, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05576

 

2.7. asmenys, grįžtantys / atvykstantys iš užsienio į Lietuvos Respubliką, privalo užsiregistruoti NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form), užpildydami elektroninę anketą ir pateikdami teisingus duomenis:

2.7.1. kai keliaujama vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu, turi užsiregistruoti prieš patekdami į transporto priemonę ir pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą);

2.7.2. šio įsakymo 2.7.1 papunktyje nenurodytais atvejais – turi užsiregistruoti iki Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo momento ir pateikti užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą) NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-518, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05106

 

2.7.3. pasienio darbuotojai, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenys: vykstantys darbo reikalais, mokiniai, studentai ir stažuotojai turi užsiregistruoti ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, išskyrus šio įsakymo 2.7.1 papunktyje nurodytais atvejais.

2.8. į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą įtraukiamos šalys:

2.8.1. šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės: šalys, kuriose nustatytas SARS-CoV-2 viruso atmainų B.1.351 (501Y.V2) ar P.1 plitimas, ir šalys, kuriose, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, 14 dienų naujų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų rodiklis 100 tūks. gyventojų yra 500 ar daugiau (vadovaujantis 2020  m. spalio 13  d. Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, šalis priskiriama tamsiai raudonos spalvos kategorijai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-518, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05106

 

2.8.2. Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacija;

2.8.3. trečiosios šalys (ne Europos ekonominės erdvės valstybės).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-469, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04696

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2021 m. balandžio  2 d. įsakymo Nr. V-697

redakcija)

 

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Šalis (teritorija)

1.

Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės

1.1.                

Andoros Kunigaikštystė

1.2.                

Aruba*

1.3.                

Bahreino Karalystė

1.4.                

Belgijos Karalystė

1.5.                

Bermuda*

1.6.                

Bosnija ir Hercegovina

1.7.                

Brazilijos Federacinė Respublika

1.8.                

Bulgarijos Respublika

1.9.                

Čekijos Respublika

1.10.            

Estijos Respublika

1.11.            

Italijos Respublika

1.12.            

Jordanijos Hašimitų Karalystė

1.13.            

Juodkalnija

1.14.            

Kipro Respublika

1.15.            

Kiurasao*

1.16.            

Kosovo Respublika

1.17.            

Lenkijos Respublika

1.18.            

Libano Respublika

1.19.            

Moldovos Respublika

1.20.            

Nyderlandų Karalystė

1.21.            

Palestina*

1.22.            

Pietų Afrikos Respublika

1.23.            

Prancūzijos Respublika

1.24.            

San Marino Respublika

1.25.            

Serbijos Respublika

1.26.            

Seišelių Respublika

1.27.            

Slovėnijos Respublika

1.28.            

Šiaurės Makedonijos Respublika

1.29.            

Švedijos Karalystė

1.30.            

Urugvajaus Rytų Respublika

1.31.            

Vengrijos Respublika

2.

Europos ekonominės erdvės šalys

2.1.                   

Airija 

2.2.                   

Austrijos Respublika

2.3.                   

Danijos Karalystė

2.4.                   

Graikijos Respublika

2.5.                   

Islandijos Respublika

2.6.                   

Ispanijos Karalystė

2.7.                   

Kroatijos Respublika

2.8.                   

Latvijos Respublika

2.9.                   

Lichtenšteino Kunigaikštystė

2.10.               

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

2.11.               

Maltos Respublika

2.12.               

Norvegijos Karalystė

2.13.               

Portugalijos Respublika

2.14.               

Rumunija

2.15.               

Slovakijos Respublika

2.16.               

Suomijos Respublika

2.17.               

Šveicarijos Konfederacija

2.18.               

Vokietijos Federacinė Respublika

3.

Kitos šalys

3.1.             

Afganistano Islamo Respublika

3.2.             

Albanijos Respublika

3.3.             

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

3.4.             

Amerikos Samoa*

3.5.             

Angolos Respublika

3.6.             

Antigva ir Barbuda

3.7.             

Argentinos Respublika

3.8.             

Armėnijos Respublika

3.9.             

Australija

3.10.                        

Azerbaidžano Respublika

3.11.                        

Bahamų Sandrauga

3.12.                        

Baltarusijos Respublika

3.13.                        

Bangladešo Liaudies Respublika

3.14.                        

Barbadosas

3.15.                        

Belizas

3.16.                        

Benino Respublika

3.17.                        

Bisau Gvinėjos Respublika

3.18.                        

Bolivijos Daugiatautė Valstybė

3.19.                        

Botsvanos Respublika

3.20.                        

Brunėjaus Darusalamas

3.21.                        

Burkina Fasas

3.22.                        

Burundžio Respublika

3.23.                        

Butano Karalystė

3.24.                        

Centrinė Afrikos Respublika

3.25.                        

Čado Respublika

3.26.                        

Čilės Respublika

3.27.                        

Dominikos Sandrauga

3.28.                        

Dominikos Respublika

3.29.                        

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

3.30.                        

Džibučio Respublika

3.31.                        

Egipto Arabų Respublika

3.32.                        

Ekvadoro Respublika

3.33.                        

Eritrėjos Valstybė

3.34.                        

Esvatinio Karalystė

3.35.                        

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

3.36.                        

Fidžio Respublika

3.37.                        

Filipinų Respublika

3.38.                        

Gabono Respublika

3.39.                        

Gajanos Respublika

3.40.                        

Gambijos Respublika

3.41.                        

Ganos Respublika

3.42.                        

Gibraltaras*

3.43.                        

Grenada

3.44.                        

Guamas*

3.45.                        

Gvadelupa*

3.46.                        

Gvatemalos Respublika

3.47.                        

Gvinėjos Respublika

3.48.                        

Haičio Respublika

3.49.                        

Hondūro Respublika

3.50.                        

Indijos Respublika

3.51.                        

Indonezijos Respublika

3.52.                        

Irako Respublika

3.53.                        

Irano Islamo Respublika

3.54.                        

Izraelio Valstybė

3.55.                        

Jamaika

3.56.                        

Japonija

3.57.                        

Jemeno Respublika

3.58.                        

Jungtinės Amerikos Valstijos

3.59.                        

Jungtiniai Arabų Emyratai

3.60.                        

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 

3.61.                        

Kaimanų salos

3.62.                        

Kalėdų sala

3.63.                        

Kambodžos Karalystė

3.64.                        

Kamerūno Respublika

3.65.                        

Kanada

3.66.                        

Kataro Valstybė

3.67.                        

Kazachstano Respublika

3.68.                        

Kenijos Respublika

3.69.                        

Kinijos Liaudies Respublika

3.70.                        

Kirgizijos Respublika

3.71.                        

Kolumbijos Respublika

3.72.                        

Komorų Sąjunga

3.73.                        

Kongo Demokratinė Respublika

3.74.                        

Kongo Respublika

3.75.                        

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

3.76.                        

Korėjos Respublika

3.77.                        

Kosta Rikos Respublika

3.78.                        

Kubos Respublika

3.79.                        

Kuko salos*

3.80.                        

Kuveito Valstybė

3.81.                        

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

3.82.                        

Lesoto Karalystė

3.83.                        

Liberijos Respublika

3.84.                        

Libijos Valstybė

3.85.                        

Madagaskaro Demokratinė Respublika

3.86.                        

Malaizija

3.87.                        

Malavio Respublika

3.88.                        

Maldyvų Respublika

3.89.                        

Malio Respublika

3.90.                        

Maroko Karalystė

3.91.                        

Maršalo Salų Respublika

3.92.                        

Martinika*

3.93.                        

Mauricijaus Respublika

3.94.                        

Mauritanijos Islamo Respublika

3.95.                        

Meksikos Jungtinės Valstijos

3.96.                        

Mianmaro Sąjungos Respublika

3.97.                        

Mikronezijos Federacinės Valstijos

3.98.                        

Monako Kunigaikštystė

3.99.                        

Mongolija

3.100.                    

Montseratas*

3.101.                    

Mozambiko Respublika

3.102.                    

Namibijos Respublika

3.103.                    

Naujoji Zelandija

3.104.                    

Nauru Respublika

3.105.                    

Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

3.106.                    

Nigerijos Federacinė Respublika

3.107.                    

Nigerio Respublika

3.108.                    

Nikaragvos Respublika

3.109.                    

Omano Sultonatas

3.110.                    

Pakistano Islamo Respublika

3.111.                    

Panamos Respublika

3.112.                    

Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

3.113.                    

Paragvajaus Respublika

3.114.                    

Peru Respublika

3.115.                    

Pietų Sudano Respublika

3.116.                    

Prancūzijos Polinezija*

3.117.                    

Puerto Riko Sandrauga*

3.118.                    

Pusiaujo Gvinėjos Respublika

3.119.                    

Reunjonas*

3.120.                    

Ruandos Respublika

3.121.                    

Rusijos Federacija

3.122.                    

Sakartvelas

3.123.                    

Saliamono salos

3.124.                    

Salvadoro Respublika

3.125.                    

Samoa Nepriklausomoji Valstybė

3.126.                    

San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika 

3.127.                    

Saudo Arabijos Karalystė

3.128.                    

Senegalo Respublika

3.129.                    

Sent Kitsas ir Nevis

3.130.                    

Sent Lusija

3.131.                    

Sent Vinsentas ir Grenadinai

3.132.                    

Siera Leonės Respublika

3.133.                    

Singapūro Respublika

3.134.                    

Sirijos Arabų Respublika

3.135.                    

Somalio Federacinė Respublika

3.136.                    

Sudano Respublika

3.137.                    

Surinamo Respublika

3.138.                    

Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

3.139.                    

Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)

3.140.                    

Tadžikistano Respublika

3.141.                    

Tailando Karalystė

3.142.                    

Tanzanijos Jungtinė Respublika

3.143.                    

Terksas ir Kaikosas*

3.144.                    

Togo Respublika

3.145.                    

Tongos Karalystė

3.146.                    

Trinidado ir Tobago Respublika

3.147.                    

Tuniso Respublika

3.148.                    

Turkijos Respublika

3.149.                    

Turkmėnistanas

3.150.                    

Tuvalu

3.151.                    

Ugandos Respublika

3.152.                    

Ukraina

3.153.                    

Uzbekistano Respublika

3.154.                    

Vanuatu Respublika

3.155.                    

Venesuelos Bolivaro Respublika

3.156.                    

Vietnamo Socialistinė Respublika

3.157.                    

Zambijos Respublika

3.158.                    

Zimbabvės Respublika

3.159.                    

Žaliojo Kyšulio Respublika

 

* Teritorijos, neturinčios valstybės statuso

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-651, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06018

Nr. V-697, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-02, i. k. 2021-06940

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1525, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13526

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1552, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14159

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1583, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-01, i. k. 2020-14787

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1604, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15028

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1618, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15237

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1642, 2020-07-10, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15568

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1691, 2020-07-17, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16016

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1717, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16420

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1724, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16522

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1754, 2020-07-31, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16684

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1818, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17121

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1845, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17441

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1858, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-18, i. k. 2020-17449

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1899, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17719

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1939, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-18029

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1982, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18803

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1986, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18811

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-1982 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2035, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19131

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2064, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19507

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2125, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19996

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2179, 2020-10-02, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20645

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2237, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21155

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2288, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21589

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2354, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22113

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2445, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22768

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2531, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23392

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2610, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23917

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2678, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24628

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2757, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25425

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2820, 2020-12-04, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26300

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2888, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-27021

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2944, 2020-12-18, paskelbta TAR 2020-12-18, i. k. 2020-27771

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2974, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-20, i. k. 2020-27890

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3016, 2020-12-25, paskelbta TAR 2020-12-25, i. k. 2020-28482

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVFID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3084, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29392

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-46, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00341

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-127, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01192

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-186, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01737

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-237, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02365

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-249, 2021-02-07, paskelbta TAR 2021-02-07, i. k. 2021-02372

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-299, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02779

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

42.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-335, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03272

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

43.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-402, 2021-02-26, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03916

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

44.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-469, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04696

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

45.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-518, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05106

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

46.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-590, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05576

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

47.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-651, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06018

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

48.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-697, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-02, i. k. 2021-06940

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo