Suvestinė redakcija nuo 2021-10-11 iki 2021-10-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13096

 

Nauja redakcija nuo 2021-02-08:

Nr. V-237, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02365

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo

 

2020 m. birželio 15 d. Nr. V-1463
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. T v i r t i n u COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmenimis, turėjusiais sąlytį, laikomi asmenys, grįžę ar atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos (toliau – asmenys, grįžę iš užsienio);

2.2. asmenims, grįžusiems iš užsienio, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka taikoma izoliacija (išskyrus šio įsakymo 2.5 papunktyje nurodytus atvejus) ir atliekamas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas). Asmenys izoliuojami vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės), nustatyta tvarka kaip sąlytį turėję asmenys, grįžę ar atvykę iš užsienio. Užsieniečiai izoliuojami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ nustatyta tvarka;

2.3. visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką, keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką  ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau COVID-19 tyrimas) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo, grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką šiame papunktyje nurodytais būdais, netaikomi:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1416, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13726

2.3.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, jei jų planuojamas buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 24 val. Jei suėjus 24 val. toks asmuo liko Lietuvos Respublikoje (išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių (procedūrų muitinėje, pasienyje ar pan.) asmuo neplanuotai Lietuvos Respublikos teritorijoje užtruko ilgiau) ir nebuvo atlikęs tyrimo, jis privalo per 24 val. kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-765, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07518

Nr. V-1678, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16064

 

2.3.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims;

2.3.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą:

2.3.3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką;

2.3.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1678, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16064

2.3.3.2.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

2.3.3.2.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

2.3.3.2.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

2.3.3.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio įsakymo 2.3.3.1 ar 2.3.3.2 papunktyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-765, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07518

Nr. V-1185, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11378

Nr. V-1238, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12072

Nr. V-1416, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13726

 

2.3.4. asmenims iki 16 metų;

2.3.5. oficialių delegacijų nariams;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-518, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05106

 

2.3.6. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką. Toks asmuo privalo per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-765, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07518

 

2.4. visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką šio įsakymo 2.3 papunktyje nenurodytais būdais, privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.6 papunktyje – ne anksčiau nei prieš 7 dienas atliktą COVID-19 tyrimą) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas), arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo, grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką šiame papunktyje nurodytais būdais, netaikomi: 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-518, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05106

Nr. V-1416, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13726

2.4.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, jei jų planuojamas buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 24 val. Jei suėjus 24 val. toks asmuo liko Lietuvos Respublikoje (išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių (procedūrų muitinėje, pasienyje ar pan.) asmuo neplanuotai Lietuvos Respublikos teritorijoje užtruko ilgiau), ir nebuvo atlikęs tyrimo, jis privalo per 24 val. kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-651, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06018

Nr. V-1636, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-09, i. k. 2021-15684

 

2.4.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims, kai Lietuvos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.);

2.4.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), turintiems bent vieną iš šių dokumentų, parengtų viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų:

2.4.3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumento nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje);

2.4.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1678, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16064

2.4.3.2.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

2.4.3.2.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

2.4.3.2.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

2.4.3.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio įsakymo 2.4.3.1 ar 2.4.3.2 papunktyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-765, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07518

Nr. V-1185, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11378

Nr. V-1238, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12072

Nr. V-1416, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13726

 

2.4.4. asmenims iki 16 metų;

2.4.5. oficialių delegacijų nariams.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-518, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05106

 

2.41. asmenys, atvykę iš šalių, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų geltonai zonai (išskyrus asmenis iki 12 m., asmenis, nurodytus Izoliavimo taisyklių 11.1.12 papunktyje bei oficialių delegacijų narius), ne anksčiau, kaip trečią ir ne vėliau kaip penktą atvykimo į Lietuvos Respubliką dieną privalo atlikti SARS-CoV-2 PGR tyrimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1599, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15224

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1636, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-09, i. k. 2021-15684

 

2.5. Izoliacija:

2.5.1. netaikoma asmenims, atvykusiems iš šalių, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų geltonai ar žaliai zonai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1488, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14318

Nr. V-1599, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15224

 

2.5.2. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.1–11.1.5, 11.1.7–11.1.9 ir 11.1.13 papunkčiuose, kai tokių asmenų kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, ir jeigu jie turi šio įsakymo 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nustatyta tvarka atliktą COVID-19 tyrimą.

2.5.3. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.6 papunktyje, ir turintiems ne anksčiau nei prieš 7 dienas prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas) arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreipiasi į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoja COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlieka COVID-19 tyrimą;

2.5.4. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.11 papunktyje;

2.5.5. Izoliavimo taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims, kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos. Izoliavimo taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims izoliacija netaikoma:

2.5.5.1. kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką;

2.5.5.2.  kai jie vyksta darbo reikalais į Baltarusijos Respubliką, Estijos Respubliką, Latvijos Respubliką, Lenkijos Respublika ar Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir grįžta į Lietuvos Respubliką 24 val. laikotarpiu nuo išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir užsienio šalyje neturi artimų kontaktų su kitais asmenimis;

2.5.6. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.12 papunktyje (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės);

2.5.7. netaikoma asmenims iki 12 m. (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės). Jeigu kartu su vaiku keliavusiems asmenims yra privaloma izoliacija, rekomenduojama tokiems vaikams nelankyti ugdymo įstaigos kartu keliavusių asmenų izoliacijos laikotarpiu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1450, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13945

Nr. V-1636, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-09, i. k. 2021-15684

 

2.5.8. netaikoma asmenims nuo 12 iki 16 metų, atvykusiems iš šalių, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų raudonai ir pilkai zonai, ir turintiems ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikto SARS- CoV- 2 PGR tyrimo arba ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikto antigeno testo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti neigiamą rezultatą. Jei COVID-19 tyrimas atliekamas atvykus į Lietuvos Respubliką, privaloma izoliuotis iki tyrimo rezultato gavimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1450, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13945

Nr. V-1599, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15224

Nr. V-1636, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-09, i. k. 2021-15684

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1384, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13421

 

2.6. asmenys, nurodyti šio įsakymo 2.5 papunktyje turi turėti atitinkamą išimtį įrodančius dokumentus, kuriuos, pareikalavus, privalo pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistams ar pareigūnams, atliekantiems izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-590, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05576

Nr. V-916, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08488

 

2.7. asmenys, grįžtantys / atvykstantys iš užsienio į Lietuvos Respubliką, ne anksčiau nei 48 val. iki kelionės pradžios privalo užsiregistruoti NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form), užpildydami elektroninę anketą ir pateikdami teisingus duomenis:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-916, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08488

2.7.1. kai keliaujama vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu, turi užsiregistruoti prieš patekdami į transporto priemonę ir pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą);

2.7.2. šio įsakymo 2.7.1 papunktyje nenurodytais atvejais – turi užsiregistruoti iki Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo momento ir pateikti užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą) NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-518, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05106

 

2.7.3. pasienio darbuotojai, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės sieną asmenys: vykstantys darbo reikalais, mokiniai ir juos į ugdymo įstaigą vežantys asmenys, studentai ir stažuotojai turi užsiregistruoti ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, išskyrus šio įsakymo 2.7.1 papunktyje nurodytais atvejais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-916, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08488

 

2.7.4. anketos pildyti nereikia kruizinių laivų keleiviams, kai NVSC yra pateikiama Jūrinė sveikatos deklaracija, vadovaujantis Tarptautinėmis sveikatos priežiūros taisyklėmis ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos medicininės-karantininės kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos medicininės-karantininės kontrolės taisyklių patvirtinimo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1772, 2021-07-30, paskelbta TAR 2021-07-30, i. k. 2021-16846

 

2.8. į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą įtraukiamos šalys (Europos Sajungos šalims priklausančios salos, iš kurių į Lietuvos Respubliką organizuojami tiesioginiai skrydžiai, vertinamos atskirai):

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1450, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13945

2.8.1. šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės: šalys, kuriose nustatytas SARS-CoV-2 viruso atmainų B.1.351 (501Y.V2), P.1, B.1.617.1, B.1.617.2 ar B.1.617.3 plitimas;

2.8.2. šalys, priskiriamos raudonai ar pilkai zonai:

2.8.2.1. Šveicarijos Konfederacija ir Europos ekonominės erdvės valstybės, jeigu Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro paskelbtuose žemėlapiuose (vadovaujantis 2020  m. spalio 13  d. Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją) (toliau – ECDC žemėlapiai), bent vienas labiausiai paveiktas šalies regionas priskiriamas tamsiai raudonos, raudonos ar pilkos spalvos kategorijai;

2.8.2.2. trečiosios šalys (ne Europos ekonominės erdvės valstybės), kurios neįtrauktos į ECDC žemėlapius, todėl priskiriamos pilkai zonai;

2.8.3. šalys, priskiriamos geltonai zonai: Europos ekonominės erdvės valstybės, jeigu ECDC žemėlapiuose visa šalis priskiriama geltonai zonai arba bent vienas labiausiai paveiktas šalies regionas priskiriamas geltonai zonai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1450, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13945

 

2.8.4. šalys, priskiriamos žaliai zonai: Europos ekonominės erdvės valstybės, jeigu ECDC žemėlapiuose visa šalis priskiriama žaliai zonai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1599, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15224

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1384, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13421

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-469, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04696

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-2264 redakcija)

 

 

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Šalis (teritorija)

 

Taikomi reikalavimai keliautojams

 

1.

 

Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės

 

-

Privalomas NVSC anketos pildymas

Griežtai nerekomenduojamos nebūtinosios kelionės

Privalomas COVID-19 tyrimas

ir 10 d. izoliacija

(įskaitant persirgusius ir vakcinuotus asmenis)

(yra išimčių)

 

2.

 

Šalys, priskiriamos raudonai ir pilkai zonai

 

2.1.

 

Europos ekonominės erdvės šalys

2.1.1.  

Airija

Privalomas NVSC anketos pildymas

Privalomas COVID-19 tyrimas

ir 10 d. izoliacija

(yra išimčių)

2.1.2.  

Austrijos Respublika

2.1.3.  

Belgijos Karalystė

2.1.4.  

Bulgarijos Respublika

2.1.5.  

Estijos Respublika

2.1.6.  

Graikijos Respublika (įskaitant Rodą, Santorinį, Korfu, Kefaloniją, Zakintą, Tasą, išskyrus Kretą)

2.1.7.  

Ispanijos Karalystė (išskyrus Maljorką, Tenerifę ir Gran Kanariją)

2.1.8.  

Italijos Respublika

2.1.9.  

Kroatijos Respublika

2.1.10.

Latvijos Respublika

2.1.11.

Lenkijos Respublika

2.1.12.

Norvegijos Karalystė

2.1.13.

Prancūzijos Respublika (tik Martinika ir Gajana)

2.1.14.

Rumunija

2.1.15.

Slovėnijos Respublika

2.1.16.

Slovakijos Respublika

2.1.17.

Šveicarijos Konfederacija

2.1.18.

Vengrijos Respublika

2.1.19.

Vokietijos Federacinė Respublika

 

2.2.

 

Kitos šalys

2.2.1.  

Afganistano Islamo Respublika

Privalomas NVSC anketos pildymas

Privalomas COVID-19 tyrimas

ir 10 d. izoliacija

(yra išimčių)

2.2.2.  

Albanijos Respublika

2.2.3.  

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

2.2.4.  

Amerikos Samoa*

2.2.5.  

Andoros Kunigaikštystė

2.2.6.  

Angolos Respublika

2.2.7.  

Antigva ir Barbuda

2.2.8.  

Argentinos Respublika

2.2.9.  

Armėnijos Respublika

2.2.10.

Aruba*

2.2.11.

Australija

2.2.12.

Azerbaidžano Respublika

2.2.13.

Bahamų Sandrauga

2.2.14.

Bahreino Karalystė

2.2.15.

Baltarusijos Respublika

2.2.16.

Bangladešo Liaudies Respublika

2.2.17.

Barbadosas

2.2.18.

Belizas

2.2.19.

Benino Respublika

2.2.20.

Bermuda*

2.2.21.

Bisau Gvinėjos Respublika

2.2.22.

Bolivijos Daugiatautė Valstybė

2.2.23.

Botsvanos Respublika

2.2.24.

Bosnija ir Hercegovina

2.2.25.

Brazilijos Federacinė Respublika

2.2.26.

Brunėjaus Darusalamas

2.2.27.

Burkina Fasas

2.2.28.

Burundžio Respublika

2.2.29.

Butano Karalystė

2.2.30.

Centrinė Afrikos Respublika

2.2.31.

Čado Respublika

2.2.32.

Čilės Respublika

2.2.33.

Dominikos Sandrauga

2.2.34.

Dominikos Respublika

2.2.35.

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

2.2.36.

Džibučio Respublika

2.2.37.

Egipto Arabų Respublika

2.2.38.

Ekvadoro Respublika

2.2.39.

Eritrėjos Valstybė

2.2.40.

Esvatinio Karalystė

2.2.41.

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

2.2.42.

Fidžio Respublika

2.2.43.

Filipinų Respublika

2.2.44.

Gabono Respublika

2.2.45.

Gajanos Respublika

2.2.46.

Gambijos Respublika

2.2.47.

Ganos Respublika

2.2.48.

Gibraltaras*

2.2.49.

Grenada

2.2.50.

Guamas*

2.2.51.

Gvatemalos Respublika

2.2.52.

Gvinėjos Respublika

2.2.53.

Haičio Respublika

2.2.54.

Hondūro Respublika

2.2.55.

Indijos Respublika

2.2.56.

Indonezijos Respublika

2.2.57.

Irako Respublika

2.2.58.

Irano Islamo Respublika

2.2.59.

Izraelio Valstybė

2.2.60.

Jamaika

2.2.61.

Japonija

2.2.62.

Jemeno Respublika

2.2.63.

Jordanijos Hašimitų Karalystė

2.2.64.

Juodkalnija

2.2.65.

Jungtinės Amerikos Valstijos

2.2.66.

Jungtiniai Arabų Emyratai

2.2.67.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 

2.2.68.

Kaimanų salos*

2.2.69.

Kalėdų sala*

2.2.70.

Kambodžos Karalystė

2.2.71.

Kamerūno Respublika

2.2.72.

Kanada

2.2.73.

Kataro Valstybė

2.2.74.

Kazachstano Respublika

2.2.75.

Kenijos Respublika

2.2.76.

Kinijos Liaudies Respublika

2.2.77.

Kirgizijos Respublika

2.2.78.

Kiurasao*

2.2.79.

Kolumbijos Respublika

2.2.80.

Komorų Sąjunga

2.2.81.

Kongo Demokratinė Respublika

2.2.82.

Kongo Respublika

2.2.83.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

2.2.84.

Korėjos Respublika

2.2.85.

Kosovo Respublika*

2.2.86.

Kosta Rikos Respublika

2.2.87.

Kubos Respublika

2.2.88.

Kuko salos*

2.2.89.

Kuveito Valstybė

2.2.90.

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

2.2.91.

Lesoto Karalystė

2.2.92.

Libano Respublika

2.2.93.

Liberijos Respublika

2.2.94.

Libijos Valstybė

2.2.95.

Madagaskaro Demokratinė Respublika

2.2.96.

Malaizija

2.2.97.

Malavio Respublika

2.2.98.

Maldyvų Respublika

2.2.99.

Malio Respublika

2.2.100.

Maroko Karalystė

2.2.101.

Maršalo Salų Respublika

2.2.102.

Mauricijaus Respublika

2.2.103.

Mauritanijos Islamo Respublika

2.2.104.

Meksikos Jungtinės Valstijos

2.2.105.

Mianmaro Sąjungos Respublika

2.2.106.

Mikronezijos Federacinės Valstijos

2.2.107.

Moldovos Respublika

2.2.108.

Monako Kunigaikštystė

2.2.109.

Mongolija

2.2.110.

Montseratas*

2.2.111.

Mozambiko Respublika

2.2.112.

Namibijos Respublika

2.2.113.

Naujoji Zelandija

2.2.114.

Nauru Respublika

2.2.115.

Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

2.2.116.

Nigerijos Federacinė Respublika

2.2.117.

Nigerio Respublika

2.2.118.

Nikaragvos Respublika

2.2.119.

Omano Sultonatas

2.2.120.

Pakistano Islamo Respublika

2.2.121.

Palestina*

2.2.122.

Panamos Respublika

2.2.123.

Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

2.2.124.

Paragvajaus Respublika

2.2.125.

Peru Respublika

2.2.126.

Pietų Afrikos Respublika

2.2.127.

Pietų Sudano Respublika

2.2.128.

Prancūzijos Polinezija*

2.2.129.

Puerto Riko Sandrauga*

2.2.130.

Pusiaujo Gvinėjos Respublika

2.2.131.

Ruandos Respublika

2.2.132.

Rusijos Federacija

2.2.133.

Sakartvelas

2.2.134.

Saliamono salos

2.2.135.

Salvadoro Respublika

2.2.136.

Samoa Nepriklausomoji Valstybė

2.2.137.

San Marino Respublika

2.2.138.

San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika 

2.2.139.

Saudo Arabijos Karalystė

2.2.140.

Seišelių Respublika

2.2.141.

Senegalo Respublika

2.2.142.

Sent Kitsas ir Nevis

2.2.143.

Sent Lusija

2.2.144.

Sent Vinsentas ir Grenadinai

2.2.145.

Serbijos Respublika

2.2.146.

Siera Leonės Respublika

2.2.147.

Singapūro Respublika

2.2.148.

Sirijos Arabų Respublika

2.2.149.

Somalio Federacinė Respublika

2.2.150.

Sudano Respublika

2.2.151.

Surinamo Respublika

2.2.152.

Šiaurės Makedonijos Respublika

2.2.153.

Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

2.2.154.

Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)*

2.2.155.

Tadžikistano Respublika

2.2.156.

Tailando Karalystė

2.2.157.

Taivanas*

2.2.158.

Tanzanijos Jungtinė Respublika

2.2.159.

Terksas ir Kaikosas*

2.2.160.

Togo Respublika

2.2.161.

Tongos Karalystė

2.2.162.

Trinidado ir Tobago Respublika

2.2.163.

Tuniso Respublika

2.2.164.

Turkijos Respublika

2.2.165.

Turkmėnistanas

2.2.166.

Tuvalu

2.2.167.

Ugandos Respublika

2.2.168.

Ukraina

2.2.169.

Urugvajaus Rytų Respublika

2.2.170.

Uzbekistano Respublika

2.2.171.

Vanuatu Respublika

2.2.172.

Venesuelos Bolivaro Respublika

2.2.173.

Vietnamo Socialistinė Respublika

2.2.174.

Zambijos Respublika

2.2.175.

Zimbabvės Respublika

2.2.176.

Žaliojo Kyšulio Respublika

 

3.

 

Šalys, priskiriamos geltonai zonai

3.1.

Čekijos Respublika

Privalomas NVSC anketos pildymas

Privalomas COVID-19 tyrimas iki atvykimo ir pakartotinis SARS-CoV-2 PGR tyrimas 3-5 dieną po atvykimo

(yra išimčių)

3.2.

Danijos Karalystė

3.3.

Graikijos Respublika (tik Kreta)

3.4.

Islandijos Respublika

3.5.

Ispanijos Karalystė (tik Maljorka)

3.6.

Kipro Respublika

3.7.

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

3.8.

Nyderlandų Karalystė

3.9.

Prancūzijos Respublika (išskyrus Martiniką ir Gajaną)

3.10.

Portugalijos Respublika (įskaitant Madeira)

3.11.

Suomijos Respublika

3.12.

Švedijos Karalystė

 

4.

 

Šalys, priskiriamos žaliai zonai

4.1.

Ispanijos Karalystė (tik Tenerifė ir Gran Kanarija)

Privalomas NVSC anketos pildymas

Privalomas COVID-19 tyrimas iki atvykimo

(yra išimčių)

4.2.

Lichtenšteino Kunigaikštystė

4.3.

Maltos Respublika

 

* Teritorijos, nesančios JT narėmis

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-651, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06018

Nr. V-1599, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15224

Nr. V-1858, 2021-08-13, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17542

Nr. V-1943, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18107

Nr. V-2222, 2021-10-01, paskelbta TAR 2021-10-01, i. k. 2021-20694

Nr. V-2264, 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21196

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1525, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13526

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1552, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14159

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1583, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-01, i. k. 2020-14787

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1604, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15028

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1618, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15237

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1642, 2020-07-10, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15568

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1691, 2020-07-17, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16016

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1717, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16420

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1724, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16522

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1754, 2020-07-31, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16684

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1818, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17121

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1845, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17441

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1858, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-18, i. k. 2020-17449

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1899, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17719

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1939, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-18029

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1982, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18803

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1986, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18811

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-1982 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2035, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19131

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2064, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19507

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2125, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19996

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2179, 2020-10-02, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20645

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2237, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21155

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2288, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21589

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2354, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22113

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2445, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22768

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2531, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23392

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2610, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23917

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2678, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24628

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2757, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25425

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2820, 2020-12-04, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26300

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2888, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-27021

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2944, 2020-12-18, paskelbta TAR 2020-12-18, i. k. 2020-27771

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2974, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-20, i. k. 2020-27890

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3016, 2020-12-25, paskelbta TAR 2020-12-25, i. k. 2020-28482

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVFID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3084, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29392

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-46, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00341

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-127, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01192

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-186, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01737

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-237, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02365

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-249, 2021-02-07, paskelbta TAR 2021-02-07, i. k. 2021-02372

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-299, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02779

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

42.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-335, 2021-02-19, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03272

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

43.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-402, 2021-02-26, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03916

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

44.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-469, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04696

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

45.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-518, 2021-03-12, paskelbta TAR 2021-03-12, i. k. 2021-05106

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

46.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-590, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05576

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

47.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-651, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-06018

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

48.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-697, 2021-04-02, paskelbta TAR 2021-04-02, i. k. 2021-06940

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

49.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-765, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07518

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

50.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-852, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07998

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

51.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-916, 2021-04-23, paskelbta TAR 2021-04-23, i. k. 2021-08488

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

52.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-995, 2021-04-30, paskelbta TAR 2021-04-30, i. k. 2021-09233

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

53.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1050, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10231

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

54.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1098, 2021-05-14, paskelbta TAR 2021-05-14, i. k. 2021-10803

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

55.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1185, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11378

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

56.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1238, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12072

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

57.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1333, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12935

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

58.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1384, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13421

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

59.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1416, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13726

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

60.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1450, 2021-06-18, paskelbta TAR 2021-06-18, i. k. 2021-13945

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

61.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1488, 2021-06-25, paskelbta TAR 2021-06-25, i. k. 2021-14318

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

62.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1599, 2021-07-02, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15224

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

63.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1607, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15299

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

64.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1636, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-09, i. k. 2021-15684

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

65.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1667, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-14, i. k. 2021-15922

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

66.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1668, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16033

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

67.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1678, 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16064

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

68.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1713, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16409

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

69.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1772, 2021-07-30, paskelbta TAR 2021-07-30, i. k. 2021-16846

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

70.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1821, 2021-08-06, paskelbta TAR 2021-08-06, i. k. 2021-17194

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

71.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1858, 2021-08-13, paskelbta TAR 2021-08-13, i. k. 2021-17542

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

72.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1906, 2021-08-20, paskelbta TAR 2021-08-20, i. k. 2021-17783

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. v-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

73.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1943, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18107

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

74.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1996, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18806

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

75.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2049, 2021-09-10, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19145

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

76.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2100, 2021-09-17, paskelbta TAR 2021-09-17, i. k. 2021-19586

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

77.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2158, 2021-09-24, paskelbta TAR 2021-09-24, i. k. 2021-20063

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

78.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2222, 2021-10-01, paskelbta TAR 2021-10-01, i. k. 2021-20694

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

79.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2264, 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21196

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo