Suvestinė redakcija nuo 2021-02-15 iki 2021-02-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13096

 

Nauja redakcija nuo 2021-02-08:

Nr. V-237, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02365

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo

 

2020 m. birželio 15 d. Nr. V-1463
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. T v i r t i n u COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmenimis, turėjusiais sąlytį, laikomi asmenys, grįžę ar atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos (toliau – asmenys, grįžę iš užsienio);

2.2. asmenims, grįžusiems iš užsienio, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka taikoma izoliacija ir atliekamas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti. Asmenys izoliuojami vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės), nustatyta tvarka kaip sąlytį turėję asmenys, grįžę ar atvykę iš užsienio. Užsieniečiai izoliuojami  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ nustatyta tvarka;

2.3. asmenys, grįžę iš užsienio, privalo:

2.3.1. turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos pažymą ar tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atsakymo formą (su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų kalbą) apie ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas), arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą (išskyrus asmenis, nurodytus šio įsakymo 2.5 papunktyje). Asmenys, grįžę iš užsienio oro ar jūrų transportu, tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimui užregistruojami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistų atitinkamame oro ar jūrų uoste;

2.3.2. izoliuotis 14 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir Izoliavimo taisyklių nustatyta tvarka (išskyrus asmenis, nurodytus šio įsakymo 2.4 ir 2.5 papunkčiuose).

2.4. asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.1 11.1.9  papunkčiuose, reikalavimas izoliuotis netaikomas, kai tokių asmenų kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu ir jeigu jie turi ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas) arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreipiasi į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliekančią įstaigą ir užsiregistruoja tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlieka tyrimą;

2.5. Izoliavimo taisyklių 11.1.10 papunktyje nurodytiems asmenims, kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, bei 11.1.11 11.1.12 papunkčiuose nurodytiems asmenims reikalavimai dėl tyrimų ir izoliacijos netaikomi.

2.6. asmenys, nurodyti šio įsakymo 2.4 ir 2.5 papunkčiuose turi turėti atitinkamą išimtį įrodančius dokumentus (su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų kalbą), kuriuos, pareikalavus, privalo pateikti NVSC specialistams ar pareigūnams, atliekantiems izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi;

2.7. asmenys, grįžtantys/ atvykstantys iš užsienio į Lietuvos Respubliką, privalo užsiregistruoti NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form), užpildydami elektroninę anketą ir pateikdami teisingus duomenis:

2.7.1. kai keliaujama vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu, turi užsiregistruoti prieš patekdami į transporto priemonę ir pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą);

2.7.2. šio įsakymo 2.7.1 papunktyje nenurodytais atvejais turi užsiregistruoti iki Lietuvos Respublikos sienos kirtimo momento ir pateikti užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą) NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte;

2.7.3. pasienio darbuotojai ir kasdien ar tik darbo dienomis kertantys Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenys (vykstantys darbo reikalais, mokiniai, studentai ir stažuotojai) turi užsiregistruoti ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, išskyrus šio įsakymo 2.7.1 papunktyje nurodytais atvejais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-299, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02779

 

2.8. į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą įtraukiamos šalys:

2.8.1. šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės: šalys, kuriose nustatytas naujų SARS-CoV-2 viruso mutacijų plitimas, ir šalys, kuriose, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, 14  dienų naujų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų rodiklis 100 tūks. gyventojų yra 500 ar daugiau (vadovaujantis 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, šalis priskiriama tamsiai raudonos spalvos kategorijai);

2.8.2. Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacija;

2.8.3. trečiosios šalys (ne Europos ekonominės erdvės valstybės).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2021 m. vasario  12 d. įsakymo Nr. V-299 redakcija)

 

 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas

 

Eil. Nr.

Šalis (teritorija)

1.

Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės

1.1.     

Airija 

1.2.     

Andoros Kunigaikštystė

1.3.     

Brazilijos Federacinė Respublika

1.4.     

Čekijos Respublika

1.5.     

Danijos Karalystė

1.6.     

Estijos Respublika

1.7.     

Gibraltaras*

1.8.     

Ispanijos Karalystė

1.9.     

Izraelio Valstybė

1.10.   

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 

1.11.   

Jungtinės Amerikos Valstijos

1.12.   

Juodkalnija

1.13.   

Latvijos Respublika

1.14.   

Libano Respublika

1.15.   

Monako Kunigaikštystė

1.16.   

Nyderlandų Karalystė

1.17.   

Pietų Afrikos Respublika

1.18.   

Portugalijos Respublika

1.19.   

San Marino Respublika

1.20.   

Sent Lusija

1.21.   

Slovėnijos Respublika

1.22.   

Terksas ir Kaikosas*

2.

Europos ekonominės erdvės šalys

2.1.     

Austrijos Respublika

2.2.     

Belgijos Karalystė

2.3.     

Bulgarijos Respublika

2.4.     

Graikijos Respublika

2.5.     

Islandijos Respublika

2.6.     

Italijos Respublika

2.7.     

Kipro Respublika

2.8.     

Kroatijos Respublika

2.9.     

Lenkijos Respublika

2.10.   

Lichtenšteino Kunigaikštystė

2.11.   

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

2.12.   

Maltos Respublika

2.13.   

Norvegijos Karalystė

2.14.   

Prancūzijos Respublika

2.15.   

Rumunija

2.16.   

Slovakijos Respublika

2.17.   

Suomijos Respublika

2.18.   

Švedijos Karalystė

2.19.   

Šveicarijos Konfederacija

2.20.   

Vengrija

2.21.   

Vokietijos Federacinė Respublika

3.

Kitos šalys

3.1.      

Afganistano Islamo Respublika

3.2.      

Albanijos Respublika

3.3.      

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

3.4.      

Amerikos Samoa*

3.5.      

Angolos Respublika

3.6.      

Antigva ir Barbuda

3.7.      

Argentinos Respublika

3.8.      

Armėnijos Respublika

3.9.      

Aruba*

3.10.    

Australija

3.11.    

Azerbaidžano Respublika

3.12.    

Bahamų Sandrauga

3.13.    

Bahreino Karalystė

3.14.    

Baltarusijos Respublika

3.15.    

Bangladešo Liaudies Respublika

3.16.    

Barbadosas

3.17.    

Belizas

3.18.    

Benino Respublika

3.19.    

Bermuda*

3.20.    

Bisau Gvinėjos Respublika

3.21.    

Bolivijos Daugiatautė Valstybė

3.22.    

Bosnija ir Hercegovina

3.23.    

Botsvanos Respublika

3.24.    

Brunėjaus Darusalamas

3.25.    

Burkina Fasas

3.26.    

Burundžio Respublika

3.27.    

Butano Karalystė

3.28.    

Centrinė Afrikos Respublika

3.29.    

Čado Respublika

3.30.    

Čilės Respublika

3.31.    

Dominikos Sandrauga

3.32.    

Dominikos Respublika

3.33.    

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

3.34.    

Džibučio Respublika

3.35.    

Egipto Arabų Respublika

3.36.    

Ekvadoro Respublika

3.37.    

Eritrėjos Valstybė

3.38.    

Esvatinio Karalystė

3.39.    

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

3.40.    

Fidžio Respublika

3.41.    

Filipinų Respublika

3.42.    

Gabono Respublika

3.43.    

Gajanos Respublika

3.44.    

Gambijos Respublika

3.45.    

Ganos Respublika

3.46.    

Grenada

3.47.    

Guamas*

3.48.    

Gvadelupa*

3.49.    

Gvatemalos Respublika

3.50.    

Gvinėjos Respublika

3.51.    

Haičio Respublika

3.52.    

Hondūro Respublika

3.53.    

Indijos Respublika

3.54.    

Indonezijos Respublika

3.55.    

Irako Respublika

3.56.    

Irano Islamo Respublika

3.57.    

Jamaika

3.58.    

Japonija

3.59.    

Jemeno Respublika

3.60.    

Jordanijos Hašimitų Karalystė

3.61.    

Jungtiniai Arabų Emyratai

3.62.    

Kaimanų salos

3.63.    

Kalėdų sala

3.64.    

Kambodžos Karalystė

3.65.    

Kamerūno Respublika

3.66.    

Kanada

3.67.    

Kataro Valstybė

3.68.    

Kazachstano Respublika

3.69.    

Kenijos Respublika

3.70.    

Kinijos Liaudies Respublika

3.71.    

Kirgizijos Respublika

3.72.    

Kiurasao*

3.73.    

Kolumbijos Respublika

3.74.    

Komorų Sąjunga

3.75.    

Kongo Demokratinė Respublika

3.76.    

Kongo Respublika

3.77.    

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

3.78.    

Korėjos Respublika

3.79.    

Kosta Rikos Respublika

3.80.    

Kubos Respublika

3.81.    

Kuko salos*

3.82.    

Kuveito Valstybė

3.83.    

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

3.84.    

Lesoto Karalystė

3.85.    

Liberijos Respublika

3.86.    

Libijos Valstybė

3.87.    

Madagaskaro Demokratinė Respublika

3.88.    

Malaizija

3.89.    

Malavio Respublika

3.90.    

Maldyvų Respublika

3.91.    

Malio Respublika

3.92.    

Maroko Karalystė

3.93.    

Maršalo Salų Respublika

3.94.    

Martinika*

3.95.    

Mauricijaus Respublika

3.96.    

Mauritanijos Islamo Respublika

3.97.    

Meksikos Jungtinės Valstijos

3.98.    

Mianmaro Sąjungos Respublika

3.99.    

Mikronezijos Federacinės Valstijos

3.100.  

Moldovos Respublika

3.101.  

Mongolija

3.102.  

Montseratas*

3.103.  

Mozambiko Respublika

3.104.  

Namibijos Respublika

3.105.  

Naujoji Zelandija

3.106.  

Nauru Respublika

3.107.  

Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

3.108.  

Nigerijos Federacinė Respublika

3.109.  

Nigerio Respublika

3.110.  

Nikaragvos Respublika

3.111.  

Omano Sultonatas

3.112.  

Pakistano Islamo Respublika

3.113.  

Palestina*

3.114.  

Panamos Respublika

3.115.  

Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

3.116.  

Paragvajaus Respublika

3.117.  

Peru Respublika

3.118.  

Pietų Sudano Respublika

3.119.  

Prancūzijos Polinezija*

3.120.  

Puerto Riko Sandrauga*

3.121.  

Pusiaujo Gvinėjos Respublika

3.122.  

Reunjonas*

3.123.  

Ruandos Respublika

3.124.  

Rusijos Federacija

3.125.  

Sakartvelas

3.126.  

Saliamono salos

3.127.  

Salvadoro Respublika

3.128.  

Samoa Nepriklausomoji Valstybė

3.129.  

San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika 

3.130.  

Saudo Arabijos Karalystė

3.131.  

Seišelių Respublika

3.132.  

Senegalo Respublika

3.133.  

Sent Kitsas ir Nevis

3.134.  

Sent Vinsentas ir Grenadinai

3.135.  

Serbijos Respublika

3.136.  

Siera Leonės Respublika

3.137.  

Singapūro Respublika

3.138.  

Sirijos Arabų Respublika

3.139.  

Somalio Federacinė Respublika

3.140.  

Sudano Respublika

3.141.  

Surinamo Respublika

3.142.  

Šiaurės Makedonijos Respublika

3.143.  

Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

3.144.  

Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)

3.145.  

Tadžikistano Respublika

3.146.  

Tailando Karalystė

3.147.  

Tanzanijos Jungtinė Respublika

3.148.  

Togo Respublika

3.149.  

Tongos Karalystė

3.150.  

Trinidado ir Tobago Respublika

3.151.  

Tuniso Respublika

3.152.  

Turkijos Respublika

3.153.  

Turkmėnistanas

3.154.  

Tuvalu

3.155.  

Ugandos Respublika

3.156.  

Ukraina

3.157.  

Urugvajaus Rytų Respublika

3.158.  

Uzbekistano Respublika

3.159.  

Vanuatu Respublika

3.160.  

Venesuelos Bolivaro Respublika

3.161.  

Vietnamo Socialistinė Respublika

3.162.  

Zambijos Respublika

3.163.  

Zimbabvės Respublika

3.164.  

Žaliojo Kyšulio Respublika

 

* Teritorijos, neturinčios valstybės statuso

 

________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-249, 2021-02-07, paskelbta TAR 2021-02-07, i. k. 2021-02372

Nr. V-299, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02779

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1525, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13526

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1552, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14159

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1583, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-01, i. k. 2020-14787

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1604, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15028

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1618, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15237

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1642, 2020-07-10, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15568

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1691, 2020-07-17, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16016

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1717, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16420

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1724, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16522

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1754, 2020-07-31, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16684

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1818, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17121

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1845, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17441

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1858, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-18, i. k. 2020-17449

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1899, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17719

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1939, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-18029

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1982, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18803

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1986, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18811

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-1982 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2035, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19131

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2064, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19507

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2125, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19996

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2179, 2020-10-02, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20645

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2237, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21155

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2288, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21589

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2354, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22113

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2445, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22768

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2531, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23392

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2610, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23917

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2678, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24628

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2757, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25425

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2820, 2020-12-04, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26300

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2888, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-27021

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2944, 2020-12-18, paskelbta TAR 2020-12-18, i. k. 2020-27771

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2974, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-20, i. k. 2020-27890

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3016, 2020-12-25, paskelbta TAR 2020-12-25, i. k. 2020-28482

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVFID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3084, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29392

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-46, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00341

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-127, 2021-01-22, paskelbta TAR 2021-01-22, i. k. 2021-01192

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-186, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01737

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-237, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02365

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-249, 2021-02-07, paskelbta TAR 2021-02-07, i. k. 2021-02372

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-299, 2021-02-12, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02779

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo