Suvestinė redakcija nuo 2021-01-11 iki 2021-01-24

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13096

 

Nauja redakcija nuo 2020-10-26:

Nr. V-2354, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22113

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo

 

2020 m. birželio 15 d. Nr. V-1463
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją:

1. T v i r t i n u COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmenimis, turėjusiais sąlytį, laikomi asmenys, grįžę / atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos;

2.2. šio sprendimo 2.1 papunktyje nurodytiems asmenims Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka taikoma izoliacija arba atliekamas laboratorinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti. Asmenys izoliuojami vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės), nustatyta tvarka kaip sąlytį turėję asmenys, grįžę ar atvykę iš užsienio;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-3084, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29392

 

2.21. asmenys, atvykę / grįžę iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ar Pietų Afrikos Respublikos (išskyrus tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstančius asmenis, ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, ir asmenis, nurodytus šio įsakymo 2.22 papunktyje), privalo:

2.21.1. turėti ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui;

2.21.2. izoliuotis 14 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-46, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00341

 

2.22. asmenys, nurodyti Izoliavimo taisyklių 11 punkte, atvykę / grįžę iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ar Pietų Afrikos Respublikos, privalo turėti ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui, išskyrus:

2.22.1. Izoliavimo taisyklių 11.12 papunktyje nurodytus asmenis, komandiruojamus asmenis ir asmenis, keliaujančius dėl svarbių šeiminių priežasčių. Šiems asmenims taikomi šio įsakymo 2.21.1 – 2.21.2 papunkčiuose nurodyti reikalavimai;

2.22.2. Izoliavimo taisyklių 11.13 papunktyje nurodytus asmenis. Šiems asmenims taikomi šio įsakymo 2.21.2 papunktyje nurodyti reikalavimai;

2.22.3. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstančius asmenis bei ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis. Šiems asmenims reikalavimai dėl tyrimų atlikimo ir izoliacijos netaikomi.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-3084, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29392

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-46, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00341

 

2.3. šio sprendimo 2.1 papunktyje nurodyti asmenys, kai buvo keliaujama vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu, turi užsiregistruoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) ir prieš patenkant į transporto priemonę pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą), o kitais atvejais – ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form);

2.4. į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą įtraukiamos šalys:

2.4.1.  Europos ekonominės erdvės valstybės, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Šveicarijos Konfederacija, jeigu vadovaujantis 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – ECDC) paskelbtuose žemėlapiuose priskiriamos pilkai zonai;

2.4.2. trečiosios šalys (ne Europos ekonominės erdvės valstybės), kurios neįtrauktos į ECDC žemėlapius, todėl priskiriamos pilkai zonai;

2.4.3. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ir Pietų Afrikos Respublika dėl jose nustatytų naujų SARS-CoV-2 viruso mutacijų plitimo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-3016, 2020-12-25, paskelbta TAR 2020-12-25, i. k. 2020-28482

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-46, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00341

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2531, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23392

 

2.5. Neteko galios nuo 2020-11-23

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-2678, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24628

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2610, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23917

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-3084

redakcija)

 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas

 

Eil. Nr.

Šalis (teritorija)

1.

ES ir EEE šalys (pagal Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro skelbiamus šalių (regionų) duomenis)

1.1. 

Lichtenšteino Kunigaikštytė

1.2. 

Šveicarijos Konfederacija

2.

Kitos šalys

1.       

Afganistano Islamo Respublika

2.       

Albanijos Respublika

3.       

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

4.       

Amerikos Samoa

5.       

Andoros Kunigaikštystė

6.       

Angolos Respublika

7.       

Antigva ir Barbuda

8.       

Argentinos Respublika

9.       

Armėnijos Respublika

10.   

Aruba

11.   

Australija

12.   

Azerbaidžano Respublika

13.   

Bahamos

14.   

Bahreino Karalystė

15.   

Baltarusijos Respublika

16.   

Bangladešo Liaudies Respublika

17.   

Barbadosas

18.   

Belizas

19.   

Benino Respublika

20.   

Bermuda*

21.   

Bisau Gvinėjos Respublika

22.   

Bolivija

23.   

Bosnija ir Hercegovina

24.   

Botsvanos Respublika

25.   

Brazilijos Federacinė Respublika

26.   

Brunėjaus Darusalamas

27.   

Burkina Fasas

28.   

Burundžio Respublika

29.   

Butano Karalystė

30.   

Centrinė Afrikos Respublika

31.   

Čado Respublika

32.   

Čilės Respublika

33.   

Dominika

34.   

Dominikos Respublika

35.   

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

36.   

Džibučio Respublika

37.   

Egiptas

38.   

Ekvadoro Respublika

39.   

Eritrėja

40.   

Etiopijos Federacinė Demokratinė

41.   

Fidžio Respublika

42.   

Filipinų Respublika

43.   

Gabono Respublika

44.   

Gajanos Respublika

45.   

Gambijos Islamo Respublika

46.   

Ganos Respublika

47.   

Gibraltaras

48.   

Grenada

49.   

Gruzija (Sakartvelas)

50.   

Guamas*

51.   

Gvadelupa

52.   

Gvatemalos Respublika

53.   

Gvinėjos Respublika

54.   

Haičio Respublika

55.   

Hondūro Respublika

56.   

Indijos Respublika

57.   

Indonezijos Respublika

58.   

Irako Respublika

59.   

Irano Islamo Respublika

60.   

Izraelis

61.   

Jamaika

62.   

Japonija

63.   

Jemeno Respublika

64.   

Jordanija

65.   

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

66.   

Jungtinės Amerikos Valstijos

67.   

Jungtiniai Arabų Emyratai

68.   

Juodkalnija

69.   

Kaimanų salos

70.   

Kalėdų sala

71.   

Kambodžos Karalystė

72.   

Kamerūno Respublika

73.   

Kanada

74.   

Kataras

75.   

Kazachstano Respublika

76.   

Kenijos Respublika

77.   

Kinijos Liaudies Respublika

78.   

Kirgizijos Respublika

79.   

Kiurasao

80.   

Kolumbijos Respublika

81.   

Kongo Demokratinė Respublika

82.   

Kongo Respublika

83.   

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)

84.   

Kosta Rikos Respublika

85.   

Kubos Respublika

86.   

Kuko salos

87.   

Kuveitas

88.   

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

89.   

Lesoto Karalystė

90.   

Libano Respublika

91.   

Liberija

92.   

Libijos Valstybė

93.   

Madagaskaro Respublika

94.   

Malaizija

95.   

Malavio Respublika

96.   

Maldyvų Respublika

97.   

Malio Respublika

98.   

Maroko Karalystė

99.   

Martinika

100.           

Mauricijaus Respublika

101.           

Mauritanijos Islamo Respublika

102.           

Meksika

103.           

Mianmaras

104.           

Moldovos Respublika

105.           

Monako Kunigaikštystė

106.           

Mongolija

107.           

Montseratas

108.           

Mozambiko Respublika

109.           

Namibijos Respublika

110.           

Naujoji Zelandija

111.           

Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

112.           

Nigerija

113.           

Nigerio Respublika

114.           

Nikaragvos Respublika

115.           

Omano Sultonatas

116.           

Pakistano Islamo Respublika

117.           

Palestina*

118.           

Panama

119.           

Papua Naujoji Gvinėja

120.           

Paragvajaus Respublika

121.           

Peru Respublika

122.           

Pietų Afrikos Respublika

123.           

Pietų Korėja

124.           

Pietų Sudanas

125.           

Prancūzijos Polinezija

126.           

Puerto Riko sandrauga

127.           

Pusiaujo Gvinėja

128.           

Reunionas

129.           

Ruanda

130.           

Rusijos Federacija

131.           

Saliamono salos

132.           

Salvadoro Respublika

133.           

San Marino Respublika

134.           

San Tomės ir Prinsipės Respublika 

135.           

Saudo Arabijos Karalystė

136.           

Seišeliai

137.           

Senegalo Respublika

138.           

Serbijos Respublika

139.           

Singapūras

140.           

Sirijos Arabų Respublika

141.           

Somalio Federacinė Respublika

142.           

Sudano Respublika

143.           

Surinamo Respublika

144.           

Svazilandas

145.           

Šiaurės Makedonijos Respublika

146.           

Šri Lankos Demokratinė Respublika

147.           

Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybė)

148.           

Tadžikistano Respublika

149.           

Tailandas

150.           

Tanzanija

151.           

Terksas ir Kaikosas

152.           

Togo Respublika

153.           

Trinidado ir Tobago Respublika

154.           

Tunisas

155.           

Turkija

156.           

Turkmėnistanas

157.           

Ugandos Respublika

158.           

Ukraina

159.           

Urugvajus

160.           

Uzbekistano Respublika

161.           

Vanuatu

162.           

Venesuelos Respublika

163.           

Vietnamo Respublika

164.           

Zambijos Respublika

165.           

Zimbabvės Respublika

166.           

Žaliojo Kyšulio Respublika

 

* Teritorijos, neturinčios valstybės statuso

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2678, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24628

Nr. V-2888, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-27021

Nr. V-2944, 2020-12-18, paskelbta TAR 2020-12-18, i. k. 2020-27771

Nr. V-2974, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-20, i. k. 2020-27890

Nr. V-3016, 2020-12-25, paskelbta TAR 2020-12-25, i. k. 2020-28482

Nr. V-3084, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29392

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1525, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13526

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1552, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14159

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1583, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-01, i. k. 2020-14787

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1604, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15028

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1618, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15237

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1642, 2020-07-10, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15568

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1691, 2020-07-17, paskelbta TAR 2020-07-17, i. k. 2020-16016

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1717, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16420

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1724, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16522

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1754, 2020-07-31, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16684

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1818, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17121

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1845, 2020-08-17, paskelbta TAR 2020-08-17, i. k. 2020-17441

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1858, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-18, i. k. 2020-17449

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1899, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17719

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1939, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-18029

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1982, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18803

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1986, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18811

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-1982 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2035, 2020-09-11, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19131

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2064, 2020-09-18, paskelbta TAR 2020-09-18, i. k. 2020-19507

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2125, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19996

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2179, 2020-10-02, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20645

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2237, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21155

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2288, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-16, i. k. 2020-21589

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2354, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-22113

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2445, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22768

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2531, 2020-11-06, paskelbta TAR 2020-11-06, i. k. 2020-23392

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2610, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23917

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2678, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24628

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2757, 2020-11-27, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25425

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2820, 2020-12-04, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26300

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2888, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-27021

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2944, 2020-12-18, paskelbta TAR 2020-12-18, i. k. 2020-27771

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2974, 2020-12-20, paskelbta TAR 2020-12-20, i. k. 2020-27890

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3016, 2020-12-25, paskelbta TAR 2020-12-25, i. k. 2020-28482

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVFID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3084, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29392

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-46, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00341

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo