Suvestinė redakcija nuo 2021-02-09

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15367

 

Nauja redakcija nuo 2021-02-09:

Nr. 72, 2021-02-03, paskelbta TAR 2021-02-08, i. k. 2021-02400

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS TIKSLINGŲ FINANSUOTI VEIKSMŲ IR PROJEKTŲ

 

2020 m. liepos 8 d. Nr. 750

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Patvirtinti pridedamus:

1.1. Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų ir tarptautinio veiksmo sąrašą (toliau – Sąrašas);

1.2. Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai atlikti Sąraše nurodytų veiksmų ir projektų įgyvendinimo koordinatoriaus funkcijas;

2.2. viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai atlikti Apraše nustatytas administruojančiosios institucijos funkcijas;

2.3. nacionalinei plėtros įstaigai uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūrai atstovauti Lietuvos Respublikai įsigyjant Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo A klasės akcijų, investuojant į Trijų jūrų iniciatyvos investicinį fondą iki 20 000 tūkstančių eurų bei įgyvendinant valstybės, kaip vienos iš Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo akcininkių, turtines ir neturtines teises bei pareigas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                 Saulius Skvernelis         

 

 

 

Finansų ministras                                                                        Vilius Šapoka

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 72

redakcija)

 

Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų ir tarptautinio veiksmo sąrašas

 

Eil. Nr.

Investicijų kryptis

Veiksmo pavadinimas

Veiksmo plėtotojo pavadinimas

Finansavimo suma[1] (tūkst. eurų)

Planuojama išmokėti 2020 m. suma (tūkst. eurų)

Planuojama išmokėti 2021 m. suma (tūkst. eurų)

Stebėsenos rodiklio pavadinimas (rezultato ir produkto)

Siektina stebėsenos rodiklio (-ių) reikšmė[2]

1.

Inovacijos ir moksliniai tyrimai

Bendri mokslo ir verslo projektai technologinei
plėtrai (atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

12 000

74

11 926

(iš jų 2 500 tūkst. eurų numatoma išmokėti 2022 m.)

Rezultato rodiklis – privačiųjų investicijų, atitinkančių viešąją paramą (iš kurių – dotacijos, finansinės priemonės), vertė.

1 mln. eurų

 

 

 

 

 

 

Produkto rodiklis

bendruose moksliniuose tyrimuose dalyvaujančių mokslo tiriamųjų institucijų skaičius.

70 vnt.

 

 

 

Produkto rodiklis – projektų, kurių kuriamo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros produkto sritis yra susijusi su projekte dalyvaujančio doktoranto arba

mokslų daktaro, kuriam suteiktas mokslų daktaro laipsnis mažiau nei 24 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos, tema, skaičius.

 

 

30 vnt.

 

2.

Žmogiškasis kapitalas

Jungtinių Europos universitetų iniciatyvų

įgyvendinimas (atsakinga Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Europos socialinio fondo agentūra

10 000

225

9 775

Rezultato rodiklis

studentų, patiriančių naudą dėl pagerėjusios studijų kokybės dėl universitetų dalyvavimo Europos universitetų iniciatyvose, skaičius.

19 231 asm.

(2026 m.)

 

 

Produkto rodiklis

aukštųjų mokyklų, gavusių finansavimą tarptautiniam konkurencingumui didinti integruojantis į Europos universitetų aljansus, skaičius.

5 vnt.

3.

Žmogiškasis kapitalas

Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra
bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų
kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo
kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio
turinio rengimą ir skaitmeninių
kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros
prieigos centrų veiklų plėtrą (atsakinga Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Nacionalinė švietimo agentūra,

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

11 697[3]

4 767

6 930

 

 

 

Produkto rodiklis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, aprūpintų modernia darbo vieta, skaičius.

 

 

1 420 asm.

 

 

Produkto rodiklis atnaujintų informacinių sistemų skaičius.

 

Produkto rodiklis asmenų, įgijusių pedagogo kvalifikaciją, skaičius.

 

 

1 vnt.

 

 

 

204 asm.

 

 

Produkto rodiklis asmenų, įgijusių magistro kvalifikaciją, skaičius.

 

Produkto rodiklis – mokytojų, patobulinusių kompetencijas, skaičius.

 

Produkto rodiklis – įsigytų specialiųjų mokymo(si) priemonių skaičius.

 

 

20 asm.

 

 

 

565 asm.

 

 

 

168 vnt.

4.

Žmogiškasis kapitalas

Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos apsaugos,
socialinėje ir kitose srityse), analizė ir
diagnostikos diegimas (suderinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija),
susiję su COVID-19

(atsakinga Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Lietuvos mokslo taryba

8 000

22

7 978

 

Rezultato rodiklis –parengtų ir ekspertų teigiamai įvertintų mokslo įrodymais grįstų rekomendacijų, metodikų, kvalifikacijos tobulinimo programų, aprašų, sistemų, instrumentų, platformų, priemonių, modelių, prototipų ir kt. rezultatų skaičius.

 

 

19 vnt.

(2022 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultato rodiklis –

sprendimų sveikatos ir švietimo politikos sferose, priimtų pritaikius gautus mokslo įrodymais grįstus rezultatus, skaičius.

 

 

19 vnt.

(2022 m.)

 

 

 

 

Produkto rodiklis – vykdytų projektų, skirtų veiksmo tikslui pasiekti, skaičius.

 

 

 

19 vnt.

(2021 m.)

 

 

 

Produkto rodiklis –

vykdant projektus dalyvavusių tyrėjų skaičius.

 

 

200 asm.

(2021 m.)

5.

Skaitmeninė ekonomika ir verslas

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių išteklių konsolidavimas,
optimizavimas ir nepertraukiamo veikimo
užtikrinimas (atsakinga Lietuvos Respublikos finansų ministerija)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

4 700

0

4 700 (iš jų 3 000 tūkst. eurų numatoma išmokėti 2022–2023 m.)

 

Rezultato rodiklis –

sumažėjęs metinis lėšų poreikis informacinėms sistemoms palaikyti.

 

Produkto rodiklis

atliktų informacinių sistemų auditų ir pateiktų pasiūlymų skaičius.

 

 

35 proc.

 

 

 

 

 

1 vnt.

 

 

Produkto rodiklis –

įsigytos programinės įrangos ir licencijų skaičius.

 

 

1 vnt.

 

6.

Ekonominė infrastruktūra

Lietuvos dalyvavimas tarptautiniame Trijų jūrų iniciatyvos investiciniame fonde A klasės akcininko teisėmis

(atsakinga Finansų ministerija)

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

20 000

1 000

19 000

Rezultato rodiklis –

pateiktas Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo pasiūlymas investuoti į nacionalinio infrastruktūros projekto plėtotojo nuosavą kapitalą.

 

Produkto rodiklis

įsigytų Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo A klasės akcijų vertė.

 

1 vnt.

(2024 m.)

 

 

 

 

 

 

20 mln. eurų (2021 m.)

7.

Skaitmeninė ekonomika ir verslas

Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos sukūrimas, integruojant esamų valstybės informacinių sistemų duomenis, realizuojant jų atvėrimą ir eksperimentavimo platformas (angl. sandbox)

(atsakinga Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija)

 

Lietuvos statistikos departamentas

7 585

3 298

4 287

Rezultato rodiklis –
padidėjęs fizinių asmenų, turinčių teisę naudotis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema (toliau –VDV IS), skaičius.

 

Produkto rodiklis
sukurta VDV IS.

 

 

Produkto rodiklis
administracinių duomenų šaltinių, kurių duomenys integruoti į VDV IS, skaičius.

 

 

Kasmet po 5 proc.
(2022–2024 m.)

 

 

 

 

 

 

1 vnt.

(2021 m.)

 

 

50 vnt.

(2021 m.)

______________________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 72

redakcija)

 

Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašAS

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma veiksmų ir projektų, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų“ (toliau – veiksmai ir projektai), vertinimo, atrankos, finansavimo, įgyvendinimo ir atsiskaitymo už veiksmų ir projektų įgyvendinimo rezultatus tvarka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime, kuriuo patvirtintas Aprašas, ir Apraše nurodytų subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant veiksmus ir projektus, funkcijos ir teisės.

2. Atliekant Apraše nustatytas funkcijas, vadovaujamasi lygiateisiškumo, veiksmingumo ir orientavimosi į rezultatus, įrodymais grįsto valdymo, objektyvumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo, efektyvumo ir finansinio ilgalaikio tvarumo, bendradarbiavimo, atvirumo ir įtraukimo principais, nustatytais Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, asmens duomenys veiksmų ir (veiksmų) projektų administravimo tikslu tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų ir vykdoma dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo prevencija.

3.         Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.   Pareiškėjas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens atstovybė ar asmenų grupė, taip pat fizinis asmuo, teikiantys veiksmo plėtotojui paraišką finansuoti projektą.

3.2.   Pažeidimas – įgyvendinant veiksmą ir (ar) (veiksmo) projektą padarytas taikytinos teisės pažeidimas dėl veiksmo plėtotojo ir (ar) projekto vykdytojo veiksmų ar neveikimo, kai nepagrįstas išlaidas įtraukus į Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) Europos Sąjungos biudžetus (-ą) jam padaroma ar būtų padaryta žala.

3.3.      Projektas laikina, aiškią pradžią ir pabaigą bei ribotus išteklius turinti veikla, skirta veiksmo tikslui (-ams) įgyvendinti.

3.4.      Projekto vykdytojas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens atstovybė, taip pat fizinis asmuo, atsakingi už projekto, kurį atrenka veiksmo plėtotojas, įgyvendinimą ir jo rezultatų pasiekimą.

3.5.   Veiksmas – Investicijų komiteto atrinkta ir Vyriausybės patvirtinta tam tikros investicijų krypties priemonė, kuri įgyvendinama vykdant projektą arba jų grupę.

3.6.   Veiksmo plėtotojas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens atstovybė, įgyvendinantys veiksmą ir atsakingi už veiksmo rezultatų (jų dalies) pasiekimą.

3.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Viešojo administravimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

 

Ii SKYRIUS

ĮGYVENDINANT VEIKSMUS IR PROJEKTUS DALYVAUJANČIŲ SUBJEKTŲ FUNKCIJOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VYRIAUSYBĖS FUNKCIJOS

 

4. Vyriausybė svarsto veiksmų ir projektų įgyvendinimo koordinatoriaus (toliau – koordinatorius) pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerijos) ir (ar) administruojančiosios institucijos atliekamų Apraše nustatytų funkcijų, panaikina arba paveda atlikti naujas funkcijas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KOORDINATORIAUS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

5. Koordinatorius atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia Vyriausybės nutarimo, kuriuo patvirtintas Aprašas, pakeitimus ir teikia juos Vyriausybei;

5.2. detalizuoja Apraše nustatytų veiksmų vertinimo, atrankos, finansavimo, įgyvendinimo ir atsiskaitymo už veiksmų įgyvendinimo rezultatus tvarkas;

5.3. sudaro Investicijų komitetą iš Vyriausybės kanceliarijos atstovų, koordinatoriaus atstovų ir pagal investicijų kryptį sudaromų pakomitečių, į kurių sudėtį įtraukiami ministerijų atstovai ir patarimo teise socialinių ir ekonominių partnerių organizacijų atstovai (toliau – Investicijų komitetas), tvirtina Investicijų komiteto darbo reglamentą ir jam vadovauja;

5.4. Investicijų komitetui pritarus veiksmų įgyvendinimo koncepcijoms, pagal jas rengia ir teikia Vyriausybei tikslinti veiksmų ir projektų sąrašą;

5.5. praneša administruojančiajai institucijai apie įtariamą pažeidimą, susijusį su veiksmų ir projektų įgyvendinimu;

5.6. praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) ir administruojančiajai institucijai apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su veiksmams ir projektams įgyvendinti skirtų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau – nusikalstama veika); 

5.7. praneša Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai ir administruojančiajai institucijai apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, susijusią su veiksmams ir projektams įgyvendinti skirtų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika); 

5.8. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

5.9. skelbia su veiksmų ir projektų įgyvendinimu susijusią informaciją interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt;

5.10. teikia ministerijoms išvadas dėl planuojamų taikyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo metodo tinkamumo.

6. Jeigu koordinatorius atlieka ir ministerijos funkcijas, jis turi užtikrinti koordinatoriaus tinkamą funkcijų atskyrimą nuo ministerijos funkcijų.

7. Koordinatorius turi teisę:

7.1. prašyti ministerijų ir (ar) administruojančiosios institucijos suderinti su juo savo rengiamus dokumentus, reglamentuojančius veiksmų ir projektų įgyvendinimą;

7.2. gauti iš ministerijų, administruojančiosios institucijos, Investicijų komiteto informaciją, kurios reikia jo funkcijoms atlikti;

7.3. sudaryti darbo grupes, kurios padėtų jam užtikrinti Apraše nustatytų funkcijų atlikimą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MINISTERIJŲ FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

8. Ministerijos atlieka šias funkcijas:

8.1. rengia veiksmų įgyvendinimo koncepcijas ir teikia jas Investicijų komitetui;

8.2. kreipiasi į koordinatorių išvadai dėl planuojamų taikyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo metodo tinkamumo gauti, jeigu veiksmo išlaidas planuojama apmokėti supaprastintu būdu;

8.3. sudaro su veiksmo plėtotoju (-ais) veiksmo (projekto) įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis);

8.4. užtikrina joms priskirtų veiksmų ir projektų įgyvendinimą laiku;

8.5. taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su veiksmų ir projektų įgyvendinimu;

8.6. teikia koordinatoriui informaciją apie veiksmų ir projektų įgyvendinimo pažangą ir su jų įgyvendinimu susijusias rizikas;

8.7. teikia koordinatoriui pasiūlymus dėl poreikio tikslinti veiksmų ir projektų sąrašą, kurį tvirtina Vyriausybė;

8.8. praneša administruojančiajai institucijai apie įtariamą pažeidimą, susijusį su veiksmų ir projektų įgyvendinimu;

8.9. praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir administruojančiajai institucijai apie įtariamą nusikalstamą veiką; 

8.10. praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai ir administruojančiajai institucijai apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką;

8.11. koordinatoriaus prašymu teikia jam suderinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių veiksmų ir projektų įgyvendinimą, projektus;

8.12. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

8.13. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją.

9. Ministerijos turi teisę:

9.1. prašyti veiksmo plėtotojo suderinti su jomis savo rengiamus dokumentus, reglamentuojančius veiksmo įgyvendinimą;

9.2. gauti iš veiksmo plėtotojų ir administruojančiosios institucijos veiksmo plėtotojų informaciją, susijusią su veiksmo ir (ar) projektų įgyvendinimu ar administravimu, kurios reikia Apraše nustatytoms funkcijoms atlikti;

9.3. sudaryti proveržio grupes.

9.4. atlikti veiksmo plėtotojo funkcijas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ADMINISTRUOJANČIOSIOS INSTITUCIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

10.    Administruojančioji institucija atlieka šias funkcijas:

10.1. atlieka veiksmų įgyvendinimo koncepcijų, veiksmų (projektų) įgyvendinimo planų ir investicijų projektų vertinimą ir teikia Investicijų komitetui išvadą dėl veiksmų socialinės ir ekonominės naudos ir veiksmų (projektų) atitikties Aprašo 1 priede nustatytiems bendriesiems veiksmų ir projektų reikalavimams;

10.2. prašo veiksmų plėtotojų teikti su veiksmo ir (ar) projekto (-ų) įgyvendinimu susijusią informaciją pagal nurodytus informacijos teikimo terminus ir formą;

10.3. įsitikina, kad pagal sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos ir paslaugos suteiktos, sutartyje nustatytos stebėsenos rodiklių reikšmės pasiektos ir kad veiksmo plėtotojų su veiksmo įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo padarytos teisėtai:

10.3.1. tikrina veiksmo plėtotojo teikiamus dokumentus, kuriais pagrindžiamas stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimas; veiksmo plėtotojui nepasiekus stebėsenos rodiklių reikšmių, vadovaudamasi Aprašo 2 priede nustatyta tvarka, apskaičiuoja veiksmo plėtotojo turimą sugrąžinti lėšų dalį;

10.3.2. tikrina veiksmo plėtotojų teikiamus išlaidų pagrindimo dokumentus (tik tuo atveju, kai veiksmai galimai bus finansuojami 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis);

10.3.3. atlieka patikras vietose;

10.3.4. atlieka pirkimų priežiūrą (tik tuo atveju, kai veiksmai galimai bus finansuojami 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis);

10.4. vykdo išlaidų finansavimo priežiūrą, kad būtų išvengta dvigubo tos pačios veiklos ar tų pačių išlaidų finansavimo;

10.5. nustačiusi pažeidimą, pagal Aprašo 3 priede nustatytas taisykles priima sprendimus dėl veiksmui ir (ar) projektui įgyvendinti išmokėtų lėšų grąžinimo ir informuoja apie juos įgyvendinančiąją ministeriją – už veiksmo įgyvendinimą atsakingą ministeriją – ir veiksmo plėtotoją, imasi veiksmų dėl šių lėšų grąžinimo įgyvendinančiajai ministerijai;

10.6. praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir įgyvendinančiajai ministerijai apie įtariamą nusikalstamą veiką;

10.7. praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai ir įgyvendinančiajai ministerijai apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką;

10.8. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą veiksmo plėtotojui;

10.9. teikia koordinatoriui informaciją, reikalingą veiksmų ir projektų įgyvendinimo stebėsenai atlikti, taip pat informaciją apie veiksmams ir projektams administruoti reikalingas lėšas koordinatoriaus nurodyta forma;

10.10. koordinatoriaus prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamų dokumentų, reglamentuojančių veiksmų ir projektų įgyvendinimą, projektus;

10.11. atlieka Investicijų komiteto sekretoriato funkcijas, teikia Investicijų komitetui informaciją, reikalingą jo funkcijoms atlikti;

10.12. rengia ir koordinatoriui teikia veiksmų ir projektų sąrašui parengti reikalingą informaciją pagal koordinatoriaus pateiktą formą;

10.13. renka veiksmams ir projektams įgyvendinti skirtoms lėšoms valdyti, stebėsenai, auditui atlikti būtinus duomenis apie veiksmų ir projektų įgyvendinimą, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų ir projektų įgyvendinimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

10.14. prireikus perka ir administruoja informacinių duomenų rinkimo ir keitimosi jais sistemą, skirtą veiksmo plėtotojo atrinktiems projektams (toliau – veiksmo projektai) administruoti;

10.15. atlieka sutarčių ex post vertinimą dėl jų atitikties veiksmo įgyvendinimo koncepcijai.

11. Aprašo 10.3 ir 10.15 papunkčiuose nurodyti veiksmai atliekami administruojančiosios institucijos nustatyta tvarka ir gali būti atliekami taikant atrankos būdą pagal su koordinatoriumi suderintą metodiką.

12. Administruojančioji institucija turi teisę:

12.1. prašyti veiksmo plėtotojo suderinti su ja savo rengiamus dokumentus, reglamentuojančius veiksmo projektų vertinimą, atranką ir įgyvendinimą;

12.2. gauti iš veiksmų plėtotojų informaciją, kurios reikia Apraše nustatytoms funkcijoms atlikti.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

INVESTICIJŲ KOMITETO FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

13.       Investicijų komitetas sprendimus priima pakomitečiuose, kurie atlieka šias funkcijas:

13.1. svarsto veiksmų įgyvendinimo koncepcijas ir priima sprendimus dėl (ne)pritarimo joms;

13.2. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.

14. Investicijų komitetas turi teisę gauti iš koordinatoriaus, ministerijų ir administruojančiosios institucijos informaciją, kurios reikia Apraše nustatytoms funkcijoms atlikti.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VEIKSMO PLĖTOTOJO FUNKCIJOS

 

15.    Veiksmo plėtotojas atlieka šias funkcijas:

15.1. rengia veiksmo (projekto) įgyvendinimo planą arba investicijų projektą ir teikia įgyvendinančiajai ministerijai;

15.2. teikia įgyvendinančiajai ministerijai informaciją apie lėšų poreikį veiksmams ir projektams įgyvendinti;

15.3. atlieka veiksmo projektų atranką pagal savo nustatytas procedūras;

15.4. prižiūri veiksmo projektų įgyvendinimą pagal savo nustatytas procedūras ir užtikrina tinkamą veiksmo įgyvendinimą;

15.5. rengia mokėjimo paraiškas dėl lėšų išmokėjimo;

15.6. teikia administruojančiajai institucijai su veiksmo įgyvendinimu susijusią informaciją jos nurodytais terminais;

15.7. įgyvendinančiosios ministerijos ir (ar) administruojančiosios institucijos prašymu teikia išvadoms gauti rengiamų dokumentų, reglamentuojančių veiksmų projektų atranką ir įgyvendinimą, projektus;

15.8. užtikrina tinkamą informavimą apie veiksmą ir (ar) veiksmo projektus Aprašo 4 priede nustatyta tvarka;

15.9. renka veiksmams ir projektams įgyvendinti skirtoms lėšoms valdyti, stebėsenai, auditui atlikti būtinus duomenis apie veiksmo projektų įgyvendinimą, Aprašo 5 priede nustatyta tvarka saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų ir projektų įgyvendinimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

15.10. užtikrina dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų nebuvimą.

 

III SKYRIUS

VEIKSMŲ IR PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ IR PROJEKTŲ ATRANKA

 

16.  Įgyvendinančioji ministerija, esant poreikiui, kartu su numatomu veiksmo plėtotoju ir (ar) pasitelkdama proveržio grupę pagal Aprašo 6 priede nustatytą formą parengia veiksmo įgyvendinimo koncepciją, kurioje nurodo pokytį, kurio siekiama konkrečiu veiksmu, numato finansuotinas veiklas, numato finansavimo poreikį ir planą, nurodo veiksmams, veiksmo projektams, pareiškėjams taikomus reikalavimus ir kitus efektyviam veiksmo įgyvendinimui svarbius aspektus.

17. Jeigu numatytais įgyvendinti veiksmais ir (ar) projektais siekiama to paties rezultato ir juos tikslinga vertinti kompleksiškai, tokiems veiksmams ir (ar) projektams gali būti rengiama viena veiksmo įgyvendinimo koncepcija.

18. Įgyvendinančioji ministerija parengtą ir su socialinių ir ekonominių partnerių organizacijų atstovais viešos diskusijos metu aptartą veiksmo įgyvendinimo koncepciją teikia Investicijų komitetui svarstyti ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki atitinkamo Investicijų komiteto pakomitečio (pagal investicijų kryptį) posėdžio dienos. Kartu su veiksmo įgyvendinimo koncepcija įgyvendinančioji ministerija pateikia:  

18.1. numatomo (-ų) veiksmo plėtotojo (-ų) parengtą (-us) investicijų projektą (-us) (jei jis (jie) turi būti parengtas (-i), kaip nustatyta Aprašo 19 punkte) arba pagal Aprašo 7 priede nustatytą formą parengtą veiksmo (projekto (-ų)) įgyvendinimo planą (-us);

18.2. numatomo (-ų) veiksmo plėtotojo (-ų) ir partnerio (-ių), jei toks (tokie) numatytas (-ti), užpildytą (-as) deklaraciją (-as) pagal Aprašo 8 priede nustatytą formą.

19. Investicijų projektas kartu su investicijų projekto skaičiuokle rengiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investuoti į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių projekto investicijų vertė viršija vieną milijoną eurų, vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (dokumentas skelbiamas interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt).

20.  Įgyvendinančioji ministerija dėl duomenų ir prielaidų, reikalingų veiksmo socialinei ir ekonominei naudai apskaičiuoti ir (ar) veiksmo efektyvumui padidinti, o veiksmo plėtotojas dėl investicijų projekto ar veiksmo (projekto) įgyvendinimo plano parengimo gali konsultuotis su administruojančiąja institucija.

21.  Administruojančioji institucija vertina investicijų socialinę ir ekonominę naudą ir veiksmo atitiktį bendriesiems reikalavimams pagal Aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus ir duomenis.

22. Investicijų komitetas nagrinėja veiksmų įgyvendinimo koncepcijų pagrįstumą, t. y. numatomo (-ų) veiksmo plėtotojo (-ų) pasirinkimo pagrįstumą ir investicijų socialinę ir ekonominę naudą, atsižvelgdamas į koordinatoriaus, ministerijų ir administruojančiosios institucijos pateiktą informaciją, ir priima sprendimus dėl (ne) pritarimo šioms koncepcijoms.

23. Investicijų komitetui pritarus veiksmo įgyvendinimo koncepcijai su pastabomis, įgyvendinančioji ministerija per 5 darbo dienas nuo Investicijų komiteto posėdžio protokolo gavimo dienos patikslina šią koncepciją pagal gautas pastabas ir ją pateikia koordinatoriui ir administruojančiajai institucijai viešinti.

24.    Nepritarus veiksmo įgyvendinimo koncepcijai, ji grąžinama įgyvendinančiajai ministerijai tobulinti. Veiksmo įgyvendinimo koncepcija atnaujinama Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka. Jei du kartus nepritariama veiksmo įgyvendinimo koncepcijai, įgyvendinančioji ministerija turi pasiūlyti kitą veiksmą.

25. Pagal Aprašo 9 priede nustatytą formą parengto veiksmų ir projektų, kuriems pritarė Investicijų komitetas, sąrašo patikslinimas teikiamas tvirtinti Vyriausybei.

26. Kai veiksmo įgyvendinimo koncepcija susijusi su pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą Vyriausybės tvirtinama įslaptinta ilgalaike valstybine saugumo stiprinimo programa ar tokios programos įslaptinta dalimi, Aprašo 5.10, 10.1 ir 10.10 papunkčių, 18 ir 21–25 punktų nuostatos netaikomos.

27. Vyriausybei patvirtinus veiksmų ir projektų sąrašą, įgyvendinančioji ministerija sudaro sutartį su veiksmo plėtotoju pagal Aprašo 10 priede nustatytą pavyzdinę formą (tokiu atveju biudžeto lėšų naudojimo sutartis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Biudžeto sudarymo taisyklės), nesudaroma). Jei veiksmas (projektas) finansuojamas taikant valstybės pagalbą, iki sutarties pasirašymo arba, kai veiksmas (projektas) įgyvendinamas skėtiniu būdu (kaip paaiškinta Aprašo 47 punkte), – iki kvietimo paskelbimo įgyvendinančioji ministerija turi nustatyti valstybės pagalbos teikimo tvarką.

28. Sudariusi sutartį su veiksmo plėtotoju įgyvendinančioji ministerija per 3 darbo dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos apie tai informuoja administruojančiąją instituciją, pateikdama šios sutarties kopiją.

29. Jeigu veiksmo plėtotojas yra įgyvendinančioji ministerija, sutartis su veiksmo plėtotoju nesudaroma.

30.  Įgyvendinančioji ministerija sutartyje gali nustatyti papildomus veiksmo plėtotojui taikomus reikalavimus.

31. Jeigu, atlikusi sutarties ex post vertinimą, administruojančioji institucija nustato sutarties ir veiksmo įgyvendinimo koncepcijos skirtumų, kurie turi neigiamos įtakos veiksmo (projekto) naudingumui, ji informuoja įgyvendinančiąją ministeriją ir koordinatorių apie būtinybę atlikti sutarties pakeitimus. Tokie sutarties pakeitimai turi būti suderinti su koordinatoriumi.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LĖŠŲ PLANAVIMAS, IŠMOKĖJIMAI, PIRKIMAI IR VEIKSMAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

32. Veiksmams ir projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos planuojamos ir naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Biudžeto sudarymo taisyklėmis ir Strateginio valdymo įstatymu bei jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

33. Įgyvendinant veiksmą (projektą), mokėjimo paraiškos dėl lėšų apmokėjimo teikiamos Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos finansų ministras, nustatyta tvarka.

34Veiksmo įgyvendinimo išlaidos ar jų dalis gali būti apmokamos supaprastintai, t. y. taikant veiksmo įgyvendinimo rezultatui iš anksto nustatytą dydį, apskaičiuotą naudojant teisingą, nešališką ir patikrinamą metodą. Kai išlaidos apmokamos supaprastintai, atsiskaitant už įgyvendintas veiksmo veiklas, nereikia teikti išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų, pateikiami tik veiksmo įgyvendinimo rezultato, kuriam buvo nustatytas konkretus dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai.

35. Jei įgyvendinančioji ministerija nusprendžia išlaidas apmokėti supaprastintai, ji, prieš teikdama veiksmo įgyvendinimo koncepciją Investicijų komitetui, turi gauti koordinatoriaus išvadą dėl planuojamo taikyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo metodo tinkamumo.

36Jei įgyvendinant veiksmą taikoma daugiau nei viena supaprastinto išlaidų apmokėjimo schema ir (arba) faktiškai patirtų išlaidų kompensavimas, būtina užtikrinti, kad toms pačioms išlaidoms nebūtų skiriamas finansavimas daugiau nei vieną kartą pagal skirtingas išlaidų apmokėjimo schemas.

37. Veiksmo (projekto) administravimo išlaidos negali viršyti 3 procentų veiksmo (projekto) veiklų vykdymo išlaidoms apmokėti numatytų lėšų. Kai veiksmas (projektas) įgyvendinamas skėtiniu būdu, veiksmo (projekto) administravimo išlaidos (įskaitant veiksmo projektų administravimo išlaidas) negali viršyti 7 procentų veiksmo (projekto) veiklų vykdymo išlaidoms apmokėti numatytų lėšų. Išmokėtų lėšų veiksmo (projekto) ar veiksmo (projekto), įgyvendinamo skėtiniu būdu, administravimo išlaidoms apmokėti suma negali viršyti atitinkamai 3 procentų arba 7 procentų patirtų tinkamų finansuoti veiksmo (projekto) ar veiksmo (projekto), įgyvendinamo skėtiniu būdu, veiklų vykdymo išlaidų.

38. Veiksmo (projekto) ir (ar) veiksmo projekto administravimo išlaidos yra:

38.1. darbuotojų darbo užmokesčio už laiką, dirbtą administruojant veiksmą (projektą) ar veiksmo projektą, išlaidos;

38.2. veiksmą (projektą) ar veiksmo projektą administruojančių darbuotojų mokymų veiksmo (projekto) ir (ar) veiksmo projekto administravimo klausimais išlaidos;

38.3. su veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos;

38.4. su veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos;

38.5. su veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto administravimo reikmėmis susijusių įrangos, transporto priemonių nuomos išlaidos;

38.6. veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų bei įsigyto ir (ar) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos;

38.7. su veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto administravimu susijusių konsultavimo paslaugų išlaidos;

38.8. veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto lėšų panaudojimo patikrinimo faktinių pastebėjimų ataskaitos ir (ar) išvadų dėl skirtų lėšų panaudojimo parengimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidos;

38.9. finansinių paslaugų pirkimo išlaidos (kredito įstaigos mokesčiai ir kitos finansinių paslaugų pirkimo išlaidos);

38.10. veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto administravimo paslaugų išlaidos;

38.11. kitos su veiksmo (projekto) ar veiksmo projekto administravimo reikmėmis susijusios išlaidos.

39.    Ne perkančioji organizacija – veiksmo plėtotojas ar partneris, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, – pirkimus vykdo vadovaudamasi Aprašo 11 priede nustatyta tvarka.

40.    Veiksmo plėtotojas veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu privalo užtikrinti tinkamą veiksmo (projekto) buhalterinės apskaitos atskyrimą nuo bendros veiksmo plėtotojo buhalterinės apskaitos. Šiame punkte nurodyti reikalavimai netaikomi išlaidoms, kurios apmokamos supaprastintai.

41. Po veiksmo ir (ar) projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas, t. y. veiksmų ir (ar) projektų, kurių veiklos susijusios su investicijomis į infrastruktūrą arba gamybą (prekių ar paslaugų kūrimą), plėtotojai ir (ar) vykdytojai per 5 metus nuo veiksmo ir (ar) projekto finansavimo pabaigos arba projektų, kuriems taikomos valstybės pagalbos taisyklės, vykdytojai per valstybės pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį:

41.1. negali nutraukti gamybinės veiklos arba perkelti jos už veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje numatytos veiksmo ir (ar) projekto įgyvendinimo teritorijos ribų. Gamybinė veikla negali būti perkeliama už Europos Sąjungos ribų 10 metų nuo veiksmo ir (ar) projekto finansavimo pabaigos, išskyrus atvejus, jei teikiama valstybės pagalba arba jei projekto vykdytojas yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas;

41.2. negali pakeisti infrastruktūros objekto nuosavybės teisių, jei dėl to privatus juridinis asmuo arba viešojo administravimo subjektas įgytų nederamą pranašumą, kaip jis suprantamas pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais 71 straipsnio 1 dalies b punktą;

41.3. negali iš esmės pakeisti gamybinės veiklos arba infrastruktūros objekto, kuriems skirta investicijų, pobūdžio ar paskirties, jeigu tai pakenktų veiksmo ir (ar) projekto tikslams ir (ar) rezultatams.

42. Kai investuojama į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklą ar jų kuriamas darbo vietas, Aprašo 41 punkte nustatytas investicijų tęstinumo terminas gali būti sutrumpintas iki 3 metų, jei tai nustatyta veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje.

43Kai įgyvendinamas veiksmas, kuris galimai bus finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis, iki bus patvirtintos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų veiksmų įgyvendinimo taisyklės, veiksmo plėtotojui ir jo partneriui taikomi reikalavimai projekto vykdytojams ir jų partneriams, nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, tiek, kiek tai nenustatyta Apraše.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ATSISKAITYMAS UŽ VEIKSMO ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ IR REZULTATUS

 

44.  Veiksmo plėtotojas už atskirų veiksmų ir (ar) projektų įgyvendinimo pažangą atsiskaito ministerijoms pagal poreikį, bet ne rečiau nei kas mėnesį.

45Ministerijos informaciją apie jų atsakomybei priskirtų veiksmų ir projektų įgyvendinimo pažangą ir rezultatus už einamąjį mėnesį teikia administruojančiajai institucijai ne vėliau nei kitą darbo dieną mėnesiui pasibaigus.

46Administruojančioji institucija analizuoja iš ministerijų gautą informaciją apie veiksmų ir projektų įgyvendinimo pažangą ir rezultatus, ją apibendrina ir su išvadomis ir pasiūlymais pateikia koordinatoriui iki kito mėnesio 3 dienos.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VEIKSMO PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

 

47. Veiksmo plėtotojas, vadovaudamasis Apraše ir sutartyje nustatytais reikalavimais, suderinęs su įgyvendinančiąja ministerija, organizuoja veiksmo projektų atranką, jų įgyvendinimo priežiūrą ir administravimą (t. y. įgyvendina veiksmą (projektą) skėtiniu būdu), kai tai numatyta veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje. Veiksmo plėtotojas turi teisę nustatyti papildomus projektų ir (ar) projekto vykdytojų reikalavimus.

48.  Veiksmo plėtotojas veiksmo projektų atranką atlieka vienu iš šių veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje nurodytų būdų:

48.1.    konkurso – kai reikia nustatyti, kuris pareiškėjas galėtų geriau prisidėti prie konkretaus veiksmo tikslo ir rezultatų pasiekimo;

48.2.    tęstinės atrankos – kai finansuojamos nesudėtingos vienarūšės veiklos, o veiksmo projektai tarpusavyje nekonkuruoja. Tęstinė atranka vykdoma tol, kol paskirstoma veiksmo kvietimui teikti paraišką skirta suma.

49Kvietimai teikti paraiškas, reikalavimai veiksmo projektams ir (ar) veiksmo projektų vykdytojams ir atrinktų veiksmo projektų sąrašai iš anksto skelbiami veiksmo plėtotojo interneto svetainėje. Informacija apie kvietimus taip pat skelbiama Finansų ministerijos interneto svetainėje.

50. Aprašo 39–43 punktuose ir 1 priede nustatyti reikalavimai veiksmo plėtotojams taikomi ir veiksmo projektų vykdytojams bei jų partneriams. Aprašo 39–40 punktuose nurodyti reikalavimai netaikomi fiziniam asmeniui, kuris nevykdo ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos. Jei vadovaudamasi Aprašo 34 punktu įgyvendinančioji ministerija nusprendžia veiksmo išlaidas apmokėti supaprastintai, šis išlaidų apmokėjimo būdas taikomas ir veiksmo projektams. Aprašo 19 punkte nustatytas reikalavimas dėl investicijų projekto parengimo taikomas ir veiksmo projektams.

 

________________________________

 

 

Europos Sąjungos fondų

lėšomis tikslingų finansuoti

veiksmų ir projektų

įgyvendinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

BENDRIEJI VEIKSMŲ (PROJEKTŲ) REIKALAVIMAI

 

Bendrieji veiksmų (projektų) reikalavimai

Bendrųjų veiksmų (projektų) reikalavimų paaiškinimai

1. Veiksmas (projektas) įtrauktas į  Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų ir tarptautinio veiksmo sąrašą

1.1. Veiksmas (projektas) įtrauktas į Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų ir tarptautinio veiksmo sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų“, ir jo vėlesnius pakeitimus.

 

 

2. Veiksmu (projektu) siekiama kiekybinių rezultatų

2.1. Išlaikyta nuosekli vidinė veiksmo (projekto) logika, t. y. veiksmo (projekto) rezultatai yra veiksmo (projekto) veiklų padarinys, veiksmo (projekto) veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti veiksmo (projekto) tikslą.

2.2. Veiksmo (projekto) tikslas (-ai) ir veiklos yra specifiniai (atskleidžia veiksmo (projekto) esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiškios veiklų pradžios ir pabaigos datos.

 

 

3. Veiksmas (projektas) atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus

3.1. Nėra numatyta veiksmų (projektų), kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

3.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

3.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

3.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

3.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

3.2. Nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

3.3. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad veiksmu (projektu) prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

 

 

4. Veiksmo (projekto) įgyvendinimas dera su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Veiksmas (projektas) suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis:

4.1.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei veiksmui (projektui) teikiama „de minimis“ pagalba);

4.1.2. veiksmas (projektas) finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, laikantis juose nustatytų reikalavimų (taikoma, jei veiksmas (projektas) finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal nurodytą reglamentą);

4.1.3. veiksmo (projekto) finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

 

 

5. Veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) organizaciniu ir finansiniu požiūriu yra pajėgūs ir turi kompetencijų tinkamai ir laiku įgyvendinti veiksmą (projektą)

5.1. Veiksmo plėtotojas yra viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens atstovybė, kaip nustatyta Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos apraše. Partneris yra viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens atstovybė.

5.2. Veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas veiksmas (projektas)

(taikoma, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą veiksmo (projekto) veiklą).

5.3. Veiksmo plėtotojui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą (veiksmo plėtotojas (partneris) pateikia deklaraciją, kurioje būtų nurodyta atitiktis keliamiems reikalavimams):

5.3.1. veiksmo plėtotojui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.3.2. projekto dokumentų pateikimo dieną veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal nacionalinius teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus;

5.3.3. veiksmo (projekto) dokumentų vertinimo metu veiksmo plėtotojo ir partnerio (-iai) vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 procentų akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbą ar kitas su prekyba žmonėmis susijusias nusikalstamas veikas, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams;

5.3.4. projekto dokumentų vertinimo metu veiksmo plėtotojui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.3.5. veiksmo (projekto) dokumentų vertinimo metu veiksmo plėtotojui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.3.6. veiksmo (projekto) dokumentų vertinimo metu veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (netaikoma, kai veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) yra fiziniai asmenys; taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

5.4. Veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo ir kompetencijos gebėjimus plėtoti (vykdyti) veiksmą (projektą).

5.5. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą

(taikoma, jei veiksmo plėtotojas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais)).

5.6. Veiksmo plėtotojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas atitinka veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas nuosavo įnašo finansavimas

(taikoma, jei veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje numatytas nuosavas įnašas).

5.7. Užtikrintas veiksmo ir (ar) projekto (veiklų) rezultatų tęstinumo finansavimas

(jei taikoma).

 

 

6. Veiksmo (projekto) veiklos vykdomos Europos Sąjungos valstybėje narėje, o sukurta nauda išimtinai atitenka Lietuvos Respublikai

6.1 Veiksmo (projekto) veiklos vykdomos Europos Sąjungos valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.

 

________________________

 

 

Europos Sąjungos fondų

lėšomis tikslingų finansuoti

veiksmų ir projektų

įgyvendinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

VEIKSMUI VYKDYTI SKIRTŲ LĖŠŲ GRĄŽINIMO DĖL NEPASIEKTOS STEBĖSENOS RODIKLIO REIKŠMĖS TVARKOS APRAŠAS

 

1.      Jeigu stebėsenos rodiklio reikšmė nepasiekiama dėl konkrečios veiksmo veiklos ar jos dalies vykdymo apimties sumažėjimo ir veiksmo plėtotojas nepagrindžia patirtų veiksmo išlaidų, tokiu atveju, atsižvelgiant į nepasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę, mažinama veiksmui skirto finansavimo dalis, kuri apskaičiuojama proporcingai pagal neįvykdytų veiksmo veiklų ar jų dalių apimtis ir (arba) yra lygi nepagrįstai patirtoms veiksmo išlaidoms.

2.      Jeigu stebėsenos rodiklio reikšmė nepasiekiama daugiau kaip 10 procentų ir ši reikšmė nepasiekiama dėl konkrečios veiksmo veiklos ar jos dalies vykdymo apimties sumažėjimo:

2.1.   kurio veiksmo plėtotojas galėjo išvengti arba jį sušvelninti (atsižvelgiant į atitinkamo veiksmo specifiką, su už veiksmo įgyvendinimą atsakinga ministerija suderinta tvarka, gali būti vertinamos priežastys, dėl kurių nepasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė), vadovaujantis proporcingumo principu, mažinama veiksmui skirto finansavimo dalis iki 20 procentų visos veiksmo tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

2.2.   kurio veiksmo plėtotojas negalėjo išvengti arba jį sušvelninti ir veiksmo plėtotojas pateikia pagrįstus paaiškinimus, kodėl nepasiekė stebėsenos rodiklio reikšmės (atsižvelgiant į atitinkamo veiksmo specifiką, su už veiksmo įgyvendinimą atsakinga ministerija suderinta tvarka, gali būti vertinamos priežastys, dėl kurių nepasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė), veiksmui skirtas finansavimas nėra mažinamas.

3.      Jeigu šio aprašo 1 ir 2 punktuose nustatytais atvejais nepasiekiama daugiau kaip vieno stebėsenos rodiklio reikšmė, veiksmui skirtas finansavimas mažinamas tik viena (didžiausia) apskaičiuota suma.

 

______________________

 

 

Europos Sąjungos fondų

lėšomis tikslingų finansuoti

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

PAŽEIDIMO TYRIMO IR LĖŠŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 

1.           Administruojančioji institucija, gavusi informacijos apie įtariamą pažeidimą arba įtarusi pažeidimą, vykdydama veiksmo ir (ar) veiksmo projekto, įtraukto į sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų“, įgyvendinimo priežiūrą, įvertina, ar įtariamas pažeidimas turi pažeidimo sudėtį ir atitinka pažeidimo sąvoką, apibrėžtą Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas).

2.           Administruojančioji institucija, nustačiusi, kad įtariamas pažeidimas turi pažeidimo sudėtį ir atitinka pažeidimo sąvoką, įvertina, ar:

2.1. įtariamas pažeidimas gali būti ištaisytas. Jeigu įtariamas pažeidimas gali būti ištaisytas, administruojančioji institucija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo dienos nurodo veiksmo plėtotojui įtariamo pažeidimo ištaisymo būdą ir terminą, per kurį įtariamas pažeidimas turi būti ištaisytas;

2.2. įtariamas pažeidimas negali būti ištaisytas arba jeigu veiksmo plėtotojas per nustatytą terminą įtariamo pažeidimo neištaiso, atlieka pažeidimo tyrimą savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

3.           Jei įtariamas pažeidimas galimai susijęs su nusikalstama veika, netaikomi Pažeidimo tyrimo ir lėšų grąžinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 2.1 papunktyje nurodyti veiksmai, o atliekami Taisyklių 4 punkte nurodyti veiksmai.

4.           Administruojančioji institucija, tirdama įtariamą pažeidimą, vertina veiksmo plėtotojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų pateiktą informaciją, duomenis ir dokumentus, reikalingus pažeidimo tyrimui atlikti, taip pat gali atlikti veiksmo ir (ar) veiksmo projekto patikrą vietoje, prašyti veiksmo plėtotojo paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes, kreiptis į kitas atsakingas institucijas su prašymu pagal kompetenciją pateikti informaciją, reikalingą pažeidimo tyrimui atlikti, ir (ar) atlikti kitus veiksmus, siekdama ištirti įtariamą pažeidimą.

5.           Administruojančioji institucija įtariamo pažeidimo tyrimą turi atlikti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo dienos. Kai reikia kreiptis į kitas institucijas ir įstaigas dėl papildomos informacijos, įtariamo pažeidimo tyrimas baigiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo papildomos informacijos gavimo dienos.

6.           Kai įtariamo pažeidimo tyrimas yra susijęs su vykstančiu ikiteisminiu tyrimu ar teisminiu procesu dėl nusikalstamos veikos, administruojančioji institucija atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą ir priima sprendimą dėl pažeidimo (ne)nustatymo nelaukdama ikiteisminio tyrimo pabaigos ir (ar) teismo nuosprendžio dėl nusikalstamos veikos. Jei administruojančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir įvertinusi visas su įtariamu pažeidimu susijusias aplinkybes, neturi pagrindo nustatyti pažeidimo, pažeidimo tyrimas baigiamas ir pažeidimas nėra nustatomas. Pažeidimo tyrimas atnaujinamas, kai įsiteisėja teismo nuosprendis, patvirtinantis nusikalstamą veiką.

7.           Administruojančioji institucija apie pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo dienos informuoja veiksmo plėtotoją ir už veiksmo įgyvendinimą atsakingą ministeriją, išskyrus atvejį, kai veiksmo plėtotojo informavimas galėtų turėti neigiamą įtaką pažeidimo tyrimui.

8.           Administruojančioji institucija apie priimtą sprendimą dėl pažeidimo (ne)nustatymo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja veiksmo plėtotoją ir už veiksmo įgyvendinimą atsakingą ministeriją.

9.           Administruojančioji institucija, atsižvelgdama į įtariamo pažeidimo pobūdį ir vadovaudamasi Taisyklių priede pateiktos Su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti veiksmo išlaidų apskaičiavimo metodika (toliau – Taisyklių priedas), apskaičiuoja netinkamų finansuoti veiksmo išlaidų dydį:

9.1.        atitinkantį su pažeidimu susijusią veiksmo išlaidų sumą, jei ją galima tiesiogiai nustatyti;

9.2.        atitinkantį su pažeidimu susijusių veiksmo išlaidų dalį, kuri apskaičiuojama Taisyklių 10 ir 11 punktuose nustatyta tvarka, jei su pažeidimu susijusių išlaidų negalima tiesiogiai nustatyti.

10.         Nustačius, kad veiksmo plėtotojas ir (ar) veiksmo projekto vykdytojas pažeidė investicijų tęstinumo reikalavimus, netinkamų finansuoti išlaidų dydis apskaičiuojamas Taisyklių priedo 1–3 punktuose nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai veiksmo plėtotojas ir (ar) veiksmo projekto vykdytojas bankrutuoja investicijų tęstinumo laikotarpiu, grąžintinos lėšos apskaičiuojamos Taisyklių priedo 1–3 punktuose nustatyta tvarka.

11.         Kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pirkimu, įvykdytu pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, ar Aprašo nuostatas, arba tokio pirkimo pagrindu sudarytos sutarties vykdymu ir neįmanoma tiksliai apskaičiuoti su tokiu pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydžio, šis dydis apskaičiuojamas Taisyklių priedo 4–8 punktuose nustatyta tvarka.

12.         Kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su nustatyta nusikalstama veika dėl veiksmo plėtotojo ir (ar) veiksmo projekto vykdytojo, ir (ar) įgyvendinant veiksmus ar projektus dalyvaujančių subjektų darbuotojų neteisėtų veiksmų, dėl kurių veiksmui ir (ar) veiksmo projektui įgyvendinti buvo neteisėtai skirta ir (arba) išmokėta lėšų suma, netinkamomis finansuoti pripažįstamos visos su nusikalstama veika susijusios veiksmo ir (ar) veiksmo projekto išlaidos.

13.         Nustačius, kad veiksmo plėtotojas ir (ar) veiksmo projekto vykdytojas nesilaikė nustatyto draudimo be administruojančiosios institucijos sutikimo perleisti, parduoti, įkeisti turtą ar kitokiu būdu suvaržyti intelektines ar daiktines teises į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos veiksmo lėšos, netinkamomis finansuoti veiksmo išlaidomis pripažįstamos suvaržyto turto įsigijimo išlaidos, įvertinus turto nusidėvėjimą, išskyrus atvejus, kai tokiam intelektinių ar daiktinių teisių į turtą suvaržymui administruojančioji institucija buvo pritarusi.

14.         Nustačius, kad veiksmo plėtotojas ir (ar) veiksmo projekto vykdytojas nevykdo savo įsipareigojimų informuodamas apie veiksmą, netinkamomis finansuoti pripažįstama iki 5 procentų lėšų, skiriamų veiksmui ir (ar) veiksmo projektui įgyvendinti.

15.         Su įtariamu pažeidimu susijusių lėšų išmokėjimas ar išlaidų pripažinimas tinkamomis finansuoti laikinai sustabdomas, kol bus ištaisytas įtariamas pažeidimas ar bus baigtas įtariamo pažeidimo tyrimas ir priimtas (-i) Taisyklių 17 punkte nurodytas (-i) sprendimas (-ai) dėl pažeidimo, taip pat tais atvejais, kai administruojančioji institucija gauna informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, susijusį su veiksmu, ir mano, kad lėšų išmokėjimas ar išlaidų pripažinimas tinkamomis finansuoti gali padaryti žalą Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetams (-ui) arba turės neigiamą įtaką dėl nustatyto pažeidimo pripažintų netinkamomis finansuoti veiksmo išlaidų grąžinimui:

15.1.      Jei su įtariamu pažeidimu ar ikiteisminiu tyrimu susijusios lėšos veiksmo plėtotojui buvo išmokėtos, gali būti laikinai stabdomas veiksmui skirtų lėšų sumos dalies išmokėjimas.

15.2.      Jei su įtariamu pažeidimu ar ikiteisminiu tyrimu susijusios lėšos veiksmo plėtotojui nebuvo išmokėtos, gali būti laikinai stabdomas finansuoti tinkamų išlaidų dalies tikrinimas.

15.3.      Apie sprendimą dėl laikino lėšų sustabdymo administruojančioji institucija informuoja veiksmo plėtotoją, už veiksmo įgyvendinimą atsakingą ministeriją ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentą. Už veiksmo įgyvendinimą atsakinga ministerija užtikrina, kad veiksmui įgyvendinti skirtos lėšos nebūtų išmokėtos veiksmo plėtotojui.

16.         Dėl Taisyklių 15 punkte nustatytų veiksmų administruojančioji institucija sprendžia atsižvelgdama į galimą pažeidimo finansinį poveikį Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetams (-ui), veiksmo įgyvendinimo etapą ir kitas svarbias aplinkybes bei turimą informaciją apie veiksmą ar veiksmo plėtotoją ir (ar) veiksmo projekto vykdytoją ir apie tokį sprendimą informuoja veiksmo plėtotoją ir už veiksmo įgyvendinimą atsakingą ministeriją.

17.         Administruojančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, priima vieną iš šių sprendimų:

17.1.      pažeidimas nenustatytas;

17.2.      pažeidimas nustatytas, su juo susijusios veiksmo ar veiksmo projekto išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti ir:

17.2.1.   šioms išlaidoms skirtos lėšos turi būti susigrąžintos (jei jos buvo išmokėtos veiksmo plėtotojui);

17.2.2.   šios išlaidos nefinansuojamos (jei jos nebuvo išmokėtos veiksmo plėtotojui).

18.         Kai atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą nustatoma, kad buvo nesilaikyta taikytinos teisės ir (arba) veiksmo sutarties nuostatų, tačiau dėl to nebuvo ar negalėjo būti finansinio poveikio Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetams (-ui), pažeidimas nėra nustatomas.

19.         Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo įvertintos tiriant įtariamą pažeidimą, pažeidimo tyrimas gali būti atliekamas iš naujo ir, atsižvelgiant į jo rezultatus, atitinkamai gali būti pakeistas sprendimas dėl pažeidimo (ne)nustatymo.

20.         Pažeidimo tyrimo, nustatymo ir ištaisymo procedūros baigiamos, kai baigiami visi su lėšų grąžinimu susiję veiksmai, taip pat baigiamos kitos administracinės ir (ar) teisminės procedūros, susijusios su pažeidimo nustatymu ir ištaisymu.

21.         Kai veiksmai nėra finansuojami iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų, pažeidimų tyrimai atliekami ir lėšos sugrąžinamos tik tokiu atveju, kai turi būti laikomasi veiksmo tęstinumui, valstybės pagalbai taikomų reikalavimų ir kai nustatoma nusikalstama veika.

22.         Taisyklių 17.2.1 papunktyje nurodytą sprendimą dėl išmokėtų veiksmui skirtų lėšų ir (ar) kitų lėšų grąžinimo (toliau – sprendimas dėl lėšų grąžinimo) priima administruojančioji institucija. Apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jo priėmimo dienos administruojančioji institucija informuoja veiksmo plėtotoją pateikdama šio sprendimo kopiją.

23.         Veiksmo plėtotojas grąžintinas lėšas turi grąžinti per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą.

24.         Veiksmo plėtotojui negrąžinus grąžintinų lėšų per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą, skaičiuojami delspinigiai Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinės paramos grąžinimo taisyklės), nustatyta tvarka.

25.         Veiksmo plėtotojas, dėl kurio veiksmo priimtas sprendimas dėl lėšų grąžinimo, gali prašyti administruojančiosios institucijos leisti sumą grąžinti dalimis arba atidėti terminą Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

26.         Taisyklių 25 punkte nurodytais atvejais ir kai priimamas Taisyklių 17.2.1 papunktyje nurodytas sprendimas dėl pažeidimo nustatymo dėl teikiamos neteisėtos arba netinkamai taikomos valstybės pagalbos, veiksmo plėtotojas moka palūkanas Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

________________

 

 

Pažeidimo tyrimo ir lėšų grąžinimo

taisyklių

priedas

 

SU PAŽEIDIMU SUSIJUSIŲ NETINKAMŲ FINANSUOTI VEIKSMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

1.    Nustačius pažeidimą dėl investicijų tęstinumo reikalavimo neįvykdymo, netinkamos finansuoti veiksmo išlaidos apskaičiuojamos proporcingai investicijų tęstinumo laikotarpiui (išreikštam kalendorinėmis dienomis) ir dienoms, likusioms iki šio laikotarpio pabaigos, bei, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, apskaičiuojamos nuo veiksmui ar veiksmo projektui įgyvendinti, veiksmo ar veiksmo projekto veiklai vykdyti ar veiksmo sutartyje numatytam turtui įsigyti panaudotos tinkamų finansuoti išlaidų sumos, įvertinus turto nusidėvėjimą, buvusį momentu, kai buvo pažeistas investicijų tęstinumo reikalavimas, pagal formulę:

 

NFL = , kur:

 

NFL – netinkamos finansuoti veiksmo ar veiksmo projekto išlaidos, Eur.

ITL – investicijų tęstinumo laikotarpis, kalendorinės dienos.

PVTTFIS – veiksmui ar veiksmo projektui įgyvendinti, veiklai vykdyti ar veiksmo ar veiksmo projekto turtui įsigyti panaudota tinkamų finansuoti išlaidų suma, įvertinus turto nusidėvėjimą pagal investicijų projekte nurodytą turto nusidėvėjimo sumą (jei tokia suma nenurodyta, – pagal veiksmo plėtotojo ar veiksmo projekto vykdytojo patvirtintą apskaitos politiką), buvusią momentu, kai buvo pažeistas investicijų tęstinumo reikalavimas, Eur.

2.    Kai neįmanoma nustatyti tikslios datos, kada buvo pažeistas investicijų tęstinumo reikalavimas, netinkamos finansuoti veiksmo išlaidos apskaičiuojamos atsižvelgiant į žinomą kiek įmanoma tikslesnį laikotarpį, kurį investicijų tęstinumo reikalavimas buvo pažeistas (pvz., savaitė, mėnuo, metai), pvz., NFL = Likęs ITL (mėnesiai) x PVTTFIS / Visas ITL (mėnesiai).

3.    Nustačius investicijų tęstinumo reikalavimo pažeidimą, susijusį su veiksmo ir (ar) veiksmo projekto turtu, kurio nusidėvėjimo trukmė yra trumpesnė už veiksmo sutartyje nustatytą investicijų tęstinumo laikotarpį, apskaičiuojant netinkamas finansuoti projekto išlaidas, atsižvelgiama ne į investicijų tęstinumo laikotarpį, bet į turto nusidėvėjimo trukmę.

4.    Nustačius su pirkimu susijusį pažeidimą, vadovaujamasi Europos Komisijos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. C(2019) 3452, kuriuo nustatomos su Sąjungos finansuotomis išlaidomis susijusių finansinių pataisų, kurias reikia atlikti dėl taikytinų viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo, nustatymo gairės (angl. Guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union for non-compliance with the applicable rules on public procurement) (toliau – Gairės).

5.    Kai dėl pažeidimo, susijusio su pirkimu, tikslios netinkamų finansuoti veiksmo išlaidų sumos nustatyti negalima, Gairėse nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo norma, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, taikoma proporcingai pagal pirkimo sutartį arba jos dalį (jei pirkimo sutartis apima ir kitus, veiksmo lėšomis nefinansuojamus, objektus arba pažeidimas turėjo įtakos tik daliai pirkimo sutarties vertės) veiksmo plėtotojo patirtoms ir planuojamoms patirti išlaidoms pagal konkrečią pirkimo sutartį, kurios finansuojamos lėšomis, kurios skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų“.

6. Kai dėl nustatyto pažeidimo pagal Gaires galėtų būti taikomos skirtingos netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos, dėl atitinkamos normos taikymo, laikantis proporcingumo principo, sprendžiama atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir įvertinant su juo susijusias aplinkybes:

6.1. ar pirkimas (išskyrus tarptautinį pirkimą) nekelia tarptautinio susidomėjimo (pvz., vertinama, ar kitose valstybėse narėse esantys ūkio subjektai siekė pateikti pasiūlymą dėl pirkimo, arba, kai apie tai nėra duomenų, vertinama, ar tokie ūkio subjektai dalyvavo vykdant panašius pirkimus (vadovaujantis turima informacija apie analogiškus veiksmus) ir kt.);

6.2. ar nebuvo neteisėtai ribojama rangovų, prekių tiekėjų ir (ar) paslaugų teikėjų konkurencija (pvz., vertinama, ar sudarytos sąlygos potencialiam rangovui, prekių tiekėjui ir (ar) paslaugų teikėjui pateikti pasiūlymą, pateiktų pasiūlymų skaičius ir kt.);

6.3. ar dėl nustatytų diskriminuojančių reikalavimų nebuvo atmesta pasiūlymų;

6.4. ar yra kitų, atsižvelgiant į taikytinų teisės normų pažeidimo pobūdį ir sunkumą, laikantis proporcingumo principo, administruojančiosios institucijos nustatytų aplinkybių (pretenzijų ir skundų nebuvimas savaime nėra lengvinanti aplinkybė).

7. Kai dėl to paties pirkimo nustatomi keli pažeidimai, pirkimui taikomuose Gairių punktuose nurodytos dėl atitinkamo pažeidimo taikytinos netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos nesumuojamos, o taikoma didžiausia iš jų.

8. Jei atliekant atnaujintą pažeidimo tyrimą nustatomas (-i) naujas (-i) su pirkimu susijęs (-ę) pažeidimas (-ai), įvertinus su nauju (-ais) pažeidimu (-ais) susijusias aplinkybes, sprendime dėl pažeidimo nurodyta netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo norma gali būti padidinta iki Gairėse nurodytos pažeidimui taikomos didžiausios netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos.

 

_________________

 

 

Europos Sąjungos fondų lėšomis

tikslingų finansuoti veiksmų ir

projektų įgyvendinimo tvarkos

aprašo

4 priedas

 

INFORMAVIMO APIE VEIKSMĄ IR (AR) VEIKSMO PROJEKTĄ TVARKOS APRAŠAS

 

1.         Kai veiksmą numatoma finansuoti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis, veiksmo plėtotojas ir veiksmo projekto vykdytojas privalo vykdyti veiksmo ir veiksmo projekto veiklų apimčiai proporcingas informavimo apie veiksmą ir (ar) veiksmo projektą veiklas:

1.1.      pateikti interneto svetainėje arba socialinės žiniasklaidos kanaluose (jei tokių yra) trumpą veiksmo (teikia veiksmo plėtotojas) ar veiksmo projekto (teikia veiksmo projekto vykdytojas) aprašymą, nurodydami veiksmo ar veiksmo projekto tikslus ir rezultatus;

1.2.      paskelbti apie gautas Europos Sąjungos fondų investicijas visuomenei skirtoje komunikacijos medžiagoje ir veiksmo ir (ar) veiksmo projekto dalyviams skirtuose dokumentuose, susijusiuose su veiksmo ir (ar) veiksmo projekto įgyvendinimu;

1.3.      kai Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšomis remiamų veiksmų ir (ar) veiksmų projektų visos išlaidos viršija 500 000 eurų, o „Europos socialinio fondo +“ lėšomis remiamų veiksmų ir (ar) veiksmų projektų visos išlaidos viršija 100 000 eurų, viešai, gerai matomoje vietoje iškabinti lenteles ar pastatyti stendus pagal administruojančiosios institucijos parengtas ir interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt paskelbtas rekomendacijas dėl lentelių ir stendų formos ir turinio iki veiksmų, susijusių su fizinėmis investicijomis ar įrangos pirkimu, vykdymo pradžios. Lentelėse ar stenduose nurodyti projekto pavadinimą ir pagrindinį veiksmo ir (ar) veiksmo projekto tikslą;

1.4.      kai veiksmams netaikomos šio aprašo 1.3 papunkčio nuostatos, viešai iškabinti bent vieną spausdintinį ar elektroniniame ekrane demonstruoti ne mažesnio nei A3 formato pranešimą, kuriame pateikiama informacija apie veiksmą ir (ar) veiksmo projektą pagal administruojančiosios institucijos parengtas ir interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt paskelbtas rekomendacijas dėl pranešimo formos ir turinio;

1.5.      kai veiksmais prisidedama prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų programos tikslų ar veiksmų visos išlaidos viršija 10 000 000 eurų, surengti informacinį renginį ir pakviesti Europos Komisijos ir veiksmų ir projektų, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų“, įgyvendinimo koordinatoriaus atstovus;

1.6.      vykdyti kitas informavimo apie veiksmą ir (ar) veiksmo projektą veiklas, numatytas veiksmo (projekto) įgyvendinimo sutartyje ar veiksmo projekto sutartyje, sudarytoje tarp veiksmo plėtotojo ir veiksmo projekto vykdytojo.

2.         Vykdant šio aprašo 1 punkte nurodytas informavimo apie veiksmą ir (ar) veiksmo projektą veiklas, turi būti naudojama Europos Sąjungos emblema, atitinkanti 2014 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 821/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl išsamios programų įnašų pervedimo ir valdymo tvarkos, finansinių priemonių ataskaitų teikimo, veiksmams skirtų informavimo, komunikacijos ir matomumo priemonių techninių charakteristikų ir duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos taikymo taisyklės (su visais pakeitimais), II skyriuje nustatytus techninius ir kitus reikalavimus, ir pabrėžiamas Europos Sąjungos indėlis.

3.         Informavimo apie veiksmą ir (ar) veiksmo projektą veiklos negali būti naudojamos politinei reklamai, t. y. už užmokestį skleidžiant informaciją žiniasklaidos priemonėse (televizijoje, radijuje, internete ir spaudoje) apie valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario ar politinės kampanijos dalyvio veiklą arba jų vardu.

______________________

 

Europos Sąjungos fondų lėšomis

tikslingų finansuoti veiksmų ir

projektų įgyvendinimo tvarkos

aprašo

5 priedas

 

VEIKSMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1.      Kai veiksmai finansuojami 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis, taikomi šie dokumentų saugojimo reikalavimai:

1.1.   Veiksmo plėtotojas su veiksmo įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti 5 metus po metų, kuriais Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas veiksmo plėtotojui atliko paskutinį mokėjimą, gruodžio 31 dienos.

1.2.   Kai veiksmui valstybės pagalba skirta atsižvelgiant į Europos Komisijos (toliau – EK) sprendimų arba Europos Sąjungos reglamentų, pagal kuriuos teikiama valstybės pagalba, nuostatas, veiksmo plėtotojas dokumentus turi saugoti EK sprendimuose arba reglamentuose nurodytais terminais, taip pat iki veiksmo sutartyje nustatyto poprojektinio laikotarpio pabaigos, bet ne trumpiau kaip iki šio aprašo 1.1 papunktyje nurodyto termino. 

1.3.   Veiksmo plėtotojas privalo saugoti dokumentus ilgiau, nei nustatyta šio aprašo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, jei tokia prievolė nustatyta toliau šiame punkte nurodytuose dokumentuose. Veiksmo plėtotojai visų su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Dokumentų saugojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

1.4.   Veiksmo dokumentų saugojimo terminai gali būti pratęsti dėl administracinių ir (ar) teisminių procedūrų arba pareikalavus EK. Administruojančioji institucija informuoja veiksmo plėtotoją apie pratęstą dokumentų saugojimo terminą.

1.5.   Veiksmo plėtotojas privalo saugoti šiuos dokumentus:

1.5.1.   veiksmo (projekto) įgyvendinimo plano ir jo priedų originalus;

1.5.2.   veiksmo (projekto) įgyvendinimo sutarties ir visų papildomų susitarimų ar raštų, kuriais keičiama sutartis, originalus;

1.5.3.   išlaidų ir pasiektų rodiklių reikšmių pagrindimo dokumentų originalus, veiksmo ir (ar) veiksmo projektų dalyvių anketas;

1.5.4.   susirašinėjimo su administruojančiąja institucija, už veiksmo įgyvendinimą atsakinga ministerija dokumentų kopijas;

1.5.5.   pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas;

1.5.6.   įgyvendintų informavimo apie veiksmą priemonių įrodymo dokumentus.

2.      Kai veiksmai finansuojami 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis, veiksmo plėtotojas privalo veiksmo įgyvendinimo metu ir po veiksmo finansavimo pabaigos veiksmo dokumentų saugojimo laikotarpiu, nustatytu vadovaujantis šio aprašo 1.1, 1.2 ir 1.4 papunkčiais:

2.1.   užtikrinti su veiksmo įgyvendinimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ar elektroninėse laikmenose) saugumą ir prieinamumą veiksmų ir projektų, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų“, įgyvendinimo koordinatoriaus, Viešųjų pirkimų tarnybos, už veiksmo įgyvendinimą atsakingos ministerijos, administruojančiosios institucijos, audito institucijos, kuriai bus pavesta atlikti 2021–2027 m. finansavimo laikotarpio audito institucijos funkcijas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, EK ir Europos Audito Rūmų atstovams ir (ar) jų įgaliotiems asmenims;

2.2.   sudaryti šio aprašo 2.1 papunktyje nurodytoms institucijoms galimybę patikrinti veiksmo rezultatus veiksmo įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje.

____________________

 

 

Europos Sąjungos fondų lėšomis

tikslingų finansuoti veiksmų ir

projektų įgyvendinimo tvarkos

aprašo

6 priedas

 

 

(Veiksmo įgyvendinimo koncepcijos forma)

 

VEIKSMO ĮGYVENDINIMO KONCEPCIJA

 

Veiksmas

 

Investicijų kryptis

 

Atsakinga ministerija

 

Veiksmo plėtotojas (-ai)

 

Veiksmui įgyvendinti reikalingos lėšos

Nurodoma bendra lėšų suma ir lėšų sumos pagal finansavimo šaltinius

 

 

1.   Sprendžiama problema, jos priežastys

Vadovaujantis aktualiausiais įrodymais ir duomenimis, pagrindžiamas veiksmo aktualumas ir realus poreikis:

- aprašoma sprendžiama problema, pateikiama viešosios paslaugos paklausos ir pasiūlos analizė atsižvelgiant į numatomą veiksmo poveikio laikotarpį. Paklausos prognozės turi būti pagrįstos makroekonominėmis tendencijomis (pvz., gyventojų skaičiaus kaita nagrinėjamoje teritorijoje ar pan.). Pateikiami įrodymai, kad problema egzistuoja ir kaip Lietuva aptariamu klausimu atrodo, palyginti su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis;

- prioriteto tvarka nurodomos esminės problemos priežastys (pasekmės);

- nurodoma, kokios konkrečios problemos priežastys bus šalinamos planuojama intervencija.

 

Nurodoma, kokia veiksmo sąsaja su atsakingos ministerijos rengiamos plėtros programos (toliau – PP) ir Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) tikslais, kaip veiksmais įgyvenami iškelti tikslai ir prisidedama prie PP ir NPP nurodyto pokyčio.

2.   TIKSLAS IR STEBĖSENOS RODIKLIAI

Nurodomas veiksmo tikslas, uždaviniai ir laukiamas pokytis. Detalizuojami rezultato ir produkto stebėsenos rodikliai. Nurodomos siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės ir jų siekimo metai (produkto rodiklių – 2021 m., rezultato rodiklių – 2021 m. ir kitas rezultato rodiklių reikšmės siekimo laikotarpis) bei šių reikšmių skaičiavimo prielaidos. Pateikiami tų stebėsenos rodiklių aprašymai[4].

Detalizuojamos tikslinės grupės ir (ar) naudos gavėjai, jų apimtys bei siekiama veiksmo įtaka jiems.

Įvertinamas poveikis valstybės biudžetui (vertinant poveikį valstybės biudžetui, be visų kitų aspektų, būtina įvertinti veiksmo veiklų išlaidas įgyvendinus veiksmą ir nurodyti finansavimo šaltinį).

Nurodomas viso veiksmo (atskirų projektų, jei rengti Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų“, 17 punkte nurodyti investicijų projektai) ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS), kuris apskaičiuojamas pagal standartizuotą skaičiuoklę2 (informacija skaičiuoklei pateikiama veiksmo įgyvendinimo koncepcijos priede).

3.   REIKALAVIMAI VEIKSMUI (PROJEKTUI) IR PAREIŠKĖJAMS. PROJEKTŲ ATRANKA

Nurodomi tinkami pareiškėjai ir argumentuotai pagrindžiamas jų pasirinkimas.

Nurodomos remiamos veiklos (sektoriai).

Nurodomi reikalavimai veiksmui (projektui) ir būtinosios sąlygos, kurios gali būti susijusios su:

- minimaliais veiksmo (projekto) siektinų stebėsenos rodiklių reikšmių reikalavimais;

- ribotomis veiksmo (projekto) įgyvendinimo teritorijomis;

- valstybės pagalba ir nereikšminga („de minimis“) pagalba;

- finansavimo ir parengtumo sąlygomis (jei taikoma);

- veiksmo sąsajomis su kitais įgyvendinamais ar numatomais įgyvendinti projektais (pvz.: planuojamas II veiksmo etapas, papildomas statinys, papildomos elektroninės paslaugos funkcinės galimybės ir pan.);

-investicijų tęstinumo reikalavimais (jei taikoma);

- kita.

Nurodomas pasirenkamas konkretus veiksmo projektų atrankos būdas ir pagrindžiamas jų pasirinkimas. Jei veiksmą įgyvendina vienas ar keli veiksmo plėtotojai, nurodomi veiksmo įgyvendinimo koncepcijos rengėjo argumentai dėl tokio veiksmo plėtotojų pasirinkimo (pvz., pavestos funkcijos atlikimas).

4.   ĮGYVENDINIMO TERMINAI IR FINANSAVIMAS

Nurodomi vėliausi veiksmo (projekto) įgyvendinimo sutarčių sudarymo ir (ar) kiti terminai arba terminas, per kurį planuojama sudaryti sutartis.

Nurodomas preliminarus projektų kvietimų (mažiausiai vieno mėnesio) grafikas (jeigu taikoma) ir lėšų išmokėjimo grafikas.   

 

Nurodoma, kokiomis prielaidomis remiantis bus pasiektas skirtų finansavimo lėšų išmokėjimas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

5.   VEIKSMAS GALI BŪTI FINANSUOJAMAS IŠ 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ

6.   VEIKSMAS GALI BŪTI FINANSUOJAMAS IŠ ATKŪRIMO IR ATSPARUMO PRIEMONĖS (RRF) LĖŠŲ

7.   VEIKSMAS ĮGYVENDINAMAS SKĖTINIU BŪDU (T. Y. VEIKSMO PROJEKTUS ATRENKA VEIKSMO PLĖTOTOJAS)3

 

_____________________________

 

 

Veiksmo įgyvendinimo koncepcijos

priedas

 

VEIKSMO INFORMACIJA FINANSINIAM IR EKONOMINIAM VERTINIMUI[5]

 

 

 

 

Informacijos tipas

 

 

Už veiksmo įgyvendinimą atsakingos ministerijos teikiama informacija

1.  

Numatomas veiksmo svarstymas Investicijų komitete

Preliminari data arba vėliausia būtina svarstymo data.

2.  

Numatoma veiksmo įgyvendinimo pradžia

Nurodoma realiausia veiksmo įgyvendinimo pradžios data.

3.  

Siekiamas veiksmo rezultatas ir rezultato matavimo vienetas

Nurodomi rezultato ir produkto stebėsenos rodikliai (arba kiti dėl veiksmo rezultato ar veiksmo atsiradusio pokyčio rodikliai) ir jų matavimo vienetai, siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės (produkto rodiklių reikšmės nurodomos 2021 m., rezultato rodiklių – 2021 m. ar kitas rezultato rodiklio reikšmės siekimo laikotarpis).

4.  

Veiksmo investicijos

 

Nurodomos veiklos, jų sąsaja su fiziniais rodikliais ir planuojamomis investicijomis konkrečiais metais.

 

Eil. Nr.

Veiksmo veiklos

Veiklų fiziniai rodikliai

Investicijos[6]

2020 m.

2021 m.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindžiamos investicijų apimtys, detalizuojamos investicijų prielaidos.

Nurodomos veiksmo (projekto) administravimo išlaidos. Kai veiksmas (projektas) įgyvendinamas skėtiniu būdu (kaip paaiškinta Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų, 47 punkte), atskirai nurodomos veiksmo plėtotojo planuojamos patirti veiksmo (projekto) administravimo išlaidos ir veiksmo projektų vykdytojų planuojamos patirti veiksmo projektų administravimo išlaidos. Pateikiami informacijos šaltiniai ir įrodymai, kuriais remiamasi.

5.  

Reinvesticijos

Detalizuojamos reinvesticijos, t. y. išlaidos[7], kurios patiriamos visiškai pakeičiant ilgalaikį turtą, į kurį buvo investuota lėšų (pvz.: visiškas kompiuterių ir programinės įrangos atnaujinimas kas x metų).

Nurodomi planuojamų reinvesticijų metai pagal investicijų veiklas.

6.  

Veiklos ir palaikymo (atnaujinimo) sąnaudos

Nurodomos išlaidos[8], reikalingos veiksmo rezultatui palaikyti (pvz.: eksploatuojant veiksmo įgyvendinimo metu sukurtą turtą viešajai paslaugai teikti, žmogiškųjų išteklių poreikis ir darbuotojų darbo užmokestis, įrangos veikimą užtikrinančios sąnaudos, remontas ir pan.).

Pateikiama informacija, ar įgyvendinant veiksmą bus galima sutaupyti (pvz.: bedarbių integracija į darbo rinką leidžia sutaupyti nedarbo socialinio draudimo išmokų, energetinio efektyvumo priemonės leidžia sutaupyti dėl sumažėjusio energijos suvartojimo. Sutaupyti galima ir tada, kai tai pačiai veiklai vykdyti sunaudojama mažiau išteklių nei iki intervencijos).

Nurodomos planuojamų veiklos ir palaikymo (atnaujinimo) sąnaudų sumos ir metai. Nurodant sąnaudų apimtį, nurodomas ir jų pokytis, jeigu veiksmas nebūtų įgyvendintas.

Nurodomas veiklos sąnaudų finansavimo šaltinis.

7.  

Veiklos pajamos

Nurodomos planuojamos veiklos pajamos*, kurios  tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) paslaugas, įgyvendinus veiksmą (pvz.: vartotojų tiesiogiai mokami mokėjimai už naudojimąsi infrastruktūra).

Detalizuojamos veiklos pajamų kitimo prielaidos per visą projekto ataskaitinį laikotarpį.

Veiksmo projekto veiklos pajamoms priskirtinos tik tos pajamos, kurios uždirbamos vykdant veiklą projekto įgyvendinimo metu arba naudojant projekto įgyvendinimo metu sukurtą turtą.

Nurodomi planuojamų veiklos pajamų metai. Nurodant pajamų apimtį, nurodomas jų pokytis, jeigu veiksmas nebūtų įgyvendintas.

8.  

Socialinė ir ekonominė nauda (žala)

Įvardijama ir skaičiais nurodoma veiksmo nauda visuomenei (pvz.: sutaupytas laikas, sumažėjusi tarša, į darbo rinką integruoti bedarbiai ir kt.).

9.  

Taikomi teisiniai ar funkciniai apribojimai, rizikos

Deklaruojama, kad nėra jokių teisinių ar funkcinių kliūčių vykdyti veiklas. Įvertinamos rizikos, ypač laiko valdymo.

 

*Pajamos turi būti nurodytos be PVM.

 

Pastaba. Veiksmo informacijos finansiniam ir ekonominiam vertinimui priede vartojamos sąvokos ir turinys atitinka investicijų projektų rengimo metodiką, kurią tvirtina viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktorius, todėl rekomenduojama prieš pildant priedą susipažinti su šia metodika, kuri viešai skelbiama adresu:

https://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F857_a6c4a595d206b8563c542c25a7f3df52.pdf.

 

__________________________

 

 

Europos Sąjungos fondų lėšomis

tikslingų finansuoti veiksmų ir

projektų įgyvendinimo tvarkos

aprašo

7 priedas

 

(Veiksmo (projekto) įgyvendinimo plano forma)

 

VEIKSMO (PROJEKTO) ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

 

Veiksmo (projekto) pavadinimas

 

Veiksmo plėtotojas

 

Partneris

Institucija (-os), kuri (-ios) kartu su veiksmo plėtotoju inicijuoja ir įgyvendins veiksmą (projektą) siekdami bendrų rezultatų.

Veiksmo (projekto) tikslas

Įrašomas aiškiai suformuluotas veiksmo (projekto) tikslas – kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už kiek (biudžetas) bus padaryta. Aprašymo apimtis – iki 30 žodžių.

Veiksmo (projekto) įgyvendinimo vieta

Savivaldybė

 

II SKYRIUS

GRAFIKAS[9]

 

Eil. Nr.

Veiklos ir darbai

Planuojama pradžia

Planuojama pabaiga

Planuojami išmokėjimai

Suma, tūkst. eurų

Metai, mėnuo

1.

Veikla (1)

Nepildoma

Metai, mėnuo, diena

 

 

1.1.

Darbų grupė[10] (1), skirta veiklai vykdyti. Privaloma darbų grupė – viešieji pirkimai, nurodant pirkimo būdą.

Metai, mėnuo, diena

Metai, mėnuo, diena

 

 

1.1.1.

Darbas[11](1)

Metai, mėnuo, diena

Metai, mėnuo, diena

 

 

2.

Veikla (1+ n)[12]

Nepildoma

Metai, mėnuo, diena

 

 

2.1.

Darbų grupė (1 + n)

Metai, mėnuo, diena

Metai, mėnuo, diena

 

 

2.1.1.

Darbas (1 + n)

Metai, mėnuo, diena

Metai, mėnuo, diena

 

 

 

III SKYRIUS

RIZIKOS[13]

 

Eil. Nr.

Rizika

Rizikos pasekmės

Tikimybė

Poveikis

Rizikos valdymo priemonė

 

Pavadinimas

Nurodomos pasekmės veiksmo (projekto)

apimčiai, grafikui (terminams), biudžetui

Nurodoma tikimybė: maža, vidutinė, didelė

Nurodomas poveikis: mažas, vidutinis, didelis

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

REZULTATAI[14]

 

Rodiklio tipas

(produkto / rezultato)

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio reikšmės matavimo vienetas

Pradinė rodiklio reikšmė ir metai[15]

Siektina rodiklio reikšmė

Rodiklio reikšmės siekimo metai[16]

 

Produkto rodiklis (1)

 

 

 

 

 

Produkto rodiklis (1 + n)

 

 

 

 

 

Rezultato rodiklis (1)

 

 

 

 

 

Rezultato rodiklis (1 + n)

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

BIUDŽETAS

 

Išlaidų tipas

Veiksmui (projektui) įgyvendinti planuojama išmokėti lėšų suma (tūkst. eurų)

IIš viso14

22020 m.

2021 m.

20X m.

I I ketv.

III ketv.

IIII ketv.

IIV ketv.

I I ketv.

III ketv.

IIII ketv.

IIV ketv.

Veiksmo (projekto) veiklų vykdymo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmo (projekto) administravimo išlaidos

(kai veiksmas (projektas) įgyvendinamas skėtiniu būdu, nurodomos veiksmo plėtotojo planuojamos patirti veiksmo (projekto) administravimo išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmo projektų administravimo išlaidos

(pildoma, kai veiksmas (projektas) įgyvendinamas skėtiniu būdu; nurodomos veiksmo projektų vykdytojų planuojamos patirti veiksmo projektų administravimo išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaprastintai apmokamos išlaidos

Jei numatoma taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą, turi būti nurodytas tikslus supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pavadinimas remiantis dydžio nustatymo metodika, vienetų skaičius (jei taikoma), dokumentų, kuriais įrodomas rezultato pasiekimas, sąrašas ir veiklos ar veiklų grupės, kurių vykdymo išlaidos bus apmokamos taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimą.“

 

VI SKYRIUS

KOMANDA

 

Funkcija

Vardas, pavardė

Padalinys, pareigų pavadinimas

Veiklos ir atsakomybės

Veiksmo (projekto) savininkas

 

 

 

Veiksmo (projekto) vadovas

 

 

 

Komandos narys

 

 

 

Komandos narys (1 + n)

 

 

 

 

VII SKYRIUS

SUINTERESUOTOS ŠALYS[17]

 

Eil. Nr.

Suinteresuota šalis

Suinteresuotos šalies svarba

Esamas palaikymo lygis

Siekiamas palaikymo lygis

Veiksmai

 

Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė

Nurodoma, kodėl suinteresuota šalis svarbi, jos įtaka projekto rezultatams

Priešinasi, nežino, laikosi neutraliai, palaiko, yra lyderis

Priešinasi, nežino, laikosi neutraliai, palaiko, yra lyderis

Veiksmai, skirti suinteresuotos šalies palaikymui didinti

 

 

 

 

 

 

 

VIII SKYRIUS

VEIKSMO (PROJEKTO) ĮGYVENDINIMO PLANO PRIEDAI[18]

 

Privalomi pateikti dokumentai

Kai veiksmo plėtotojas / partneris yra:

Valstybės ar savivaldybės institucija ar biudžetinė įstaiga

Kita įstaiga ar organizacija

1.           

Jungtinės veiklos sutartis, kuri turi būti sudaroma, kai veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) yra skirtingi juridiniai asmenys.

X

X

 

__________________

 

 

Europos Sąjungos fondų lėšomis

tikslingų finansuoti veiksmų ir

projektų įgyvendinimo tvarkos

aprašo 8 priedas

 

(Veiksmo plėtotojo deklaracijos forma)

 

 

VEIKSMO PLĖTOTOJO DEKLARACIJA

 

20___m. ________________ ____ d.

(data)

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

 

Aš,_________________________________, patvirtinu, kad:  

(vardas ir pavardė)

1.         Veiksmo (projekto) įgyvendinimo plane arba investicijų projekte (atsižvelgiant į tai, ar rengiamas investicijų projektas) ir pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2.    Prašoma lėšų suma yra minimali veiksmui (projektui) įgyvendinti reikalinga lėšų suma.

3.    Esu susipažinęs (-usi) su veiksmo (projekto) finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas), kuris patvirtintas <...> (nurodomas teisės aktas, kuriuo patvirtintas Aprašas), ir (nurodomas veiksmo pavadinimas) veiksmo koncepcijoje. Jeigu keičiant ar pildant Aprašą ir (ar) veiksmo koncepciją bus patvirtinta naujų ir (arba) nustatyta papildomų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.

4Man žinoma, kad veiksmas (projektas), kuriam patvirtinti teikiamas veiksmo plėtotojo deklaracijos (toliau – deklaracija) 1 punkte nurodytas dokumentas, bus finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir galimai 2021–2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšomis (dėl ko bus taikomi papildomi reikalavimai, nustatyti Apraše ir kituose jo įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose).

5. Aš arba mano atstovaujamas veiksmo plėtotojas deklaracijos 1 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dieną galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu nesu (nėra) pripažintas (-a) nevykdančiu (-čia) pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

6. Aš arba mano atstovaujamo veiksmo plėtotojo vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti veiksmo plėtotojo apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbą ar kitas su prekyba žmonėmis susijusias nusikalstamas veikas, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų).

7. Mano atstovaujamam veiksmo plėtotojui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.

8. Man arba mano atstovaujamam veiksmo plėtotojui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų valstybių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

9. Mano atstovaujamam veiksmo plėtotojui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).

10. Mano arba mano atstovaujamo veiksmo plėtotojo ar mano, kaip veiksmo plėtotojo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

11. Veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu bus užtikrintas partnerystės sutartimi[19] įsipareigotų horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.

12. Esu informuotas (-a), kad informacija apie veiksmo (projekto) veiklas, su veiksmo (projekto) išlaidų apmokėjimu susijusi informacija, mano kontaktiniai duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims ir naudojami atliekant tyrimą ir (arba) apklausą dėl veiksmo (projekto) įgyvendinimo.

 

_____________________                  __________________

(parašas)                                          (vardas ir pavardė)    

 

(Partnerio deklaracijos forma)

 

 

PARTNERIO DEKLARACIJA

 

20___m. ________________ ____ d.

(data)

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

 

Aš, __________________________, patvirtinu, kad:

(vardas ir pavardė)

1. Esu susipažinęs (-usi) su teikiamame veiksmo (projekto) įgyvendinimo plane arba investicijų projekte (atsižvelgiant į tai, ar rengiamas investicijų projektas) ir pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant veiksmą (projektą).

2. Aš arba mano atstovaujamas partneris deklaracijos 1 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dieną galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu nesu (nėra) pripažintas (-a) nevykdančiu (-čia) pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai)

3. Aš arba mano atstovaujamo partnerio vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti partnerio apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl partnerio per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbą ar kitas su prekyba žmonėmis susijusias nusikalstamas veikas, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei partnerio veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

4. Man arba mano atstovaujamam partneriui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų valstybių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

5. Mano atstovaujamam partneriui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).

6. Mano arba mano atstovaujamo partnerio ar mano, kaip partnerio vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

7. Veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu bus užtikrintas partnerystės sutartimi[20] įsipareigotų horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.

8. Esu informuotas (-a), kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys gali audituoti ar tikrinti mano, kaip veiksmo (projekto) partnerio, ūkinę ir finansinę veiklą veiksmo (projekto) įgyvendinimo tikslu. Esu informuotas (-a), kad minėtos institucijos teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti gali prašyti ir gauti visą reikalingą informaciją apie mane, mano atstovaujamą partnerį, deklaracijos 1 punkte nurodytuose dokumentuose nurodytus asmenis iš valstybės, užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.

 

_____________________                       __________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos

9 priedas

 

(Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų ir tarptautinių veiksmų ir projektų sąrašo forma)

 

Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų ir tarptautiniŲ VEIKSMŲ IR PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Investicijų kryptis

Veiksmo pavadinimas ir už jo įgyvendinimą atsakinga ministerija

Veiksmo plėtotojo pavadinimas

Finansavimo suma[21] (tūkst. eurų)

Planuojama išmokėti 2020 m. suma (tūkst. eurų)

Planuojama išmokėti 2021 m. suma (tūkst. eurų)

Stebėsenos rodiklio pavadinimas (rezultato ir (ar) produkto)[22]

Siektina stebėsenos rodiklio (-ių) reikšmė[23]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

 

 

Europos Sąjungos fondų lėšomis

tikslingų finansuoti veiksmų ir

projektų įgyvendinimo tvarkos

aprašo

10 priedas

 

(Pavyzdinė veiksmo (projekto) įgyvendinimo sutarties forma)

 

VEIKSMO (PROJEKTO) „______________________________“

(veiksmo (projekto) pavadinimas)

ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

 

_______________________ Nr. ______________

(data)

___________________

(sudarymo vieta)

 

________________________________________________________________________________  

(ministerijos pavadinimas)___________________

(toliau – Ministerija), atstovaujama ____________________________________________________________, veikiančio (-ios) pagal ______________________________, ir_____________________________ ,

               (atstovavimo pagrindas)                                    (veiksmo plėtotojo pavadinimas)

(toliau – veiksmo plėtotojas), atstovaujamas (-a)____________________________ , veikiančio (-ios)

pagal ___________________________, toliau kartu vadinami (-os) Šalimis, o kiekvienas (-a) (atstovavimo pagrindas)

atskirai – Šalimi,

 

atsižvelgdami (-os) į tai, kad Ministerijai ir veiksmo plėtotojui Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų“ (toliau – Aprašas), priskirta atsakomybė už įgyvendinimo koncepcijos ir veiksmo (projekto) įgyvendinimo plano arba investicijų projekto parengimą,

 

atsižvelgdami (-os) į tai, kad pagal šią veiksmo (projekto) „___________________________“

(veiksmo (projekto) pavadinimas)

įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis) veiksmui (projektui) įgyvendinti skiriamo finansavimo šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, įtrauktos į ___________________________________________________________________________

(asignavimų valdytojo (-ų) pavadinimas)   

skirtus valstybės biudžeto asignavimus (toliau – veiksmui (projektui) skirtos finansavimo lėšos),

atsižvelgdami (-os) į tai, kad Ministerijos ir veiksmo plėtotojo Investicijų komitetui, kuris sudarytas Lietuvos Respublikos finansų ministro (toliau – Investicijų komitetas), pateikta veiksmo įgyvendinimo koncepcija ir veiksmo (projekto) įgyvendinimo planas arba investicijų projektas buvo teigiamai įvertinti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
 _____________ nutarimu Nr. ____________

(nutarimo data)                       (numeris)

„_________________________________________________________________________“

(nutarimo antraštė)

veiksmas (projektas) yra įtrauktas į Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų ir tarptautinių veiksmų ir projektų sąrašą ir yra finansuojamas iš veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų,

 

suprasdami (-os) tai, kad veiksmo (projekto) finansavimo taisykles inter alia nustato ne tik ši sutartis, bet ir kiti nacionaliniai tarptautinę paramą reglamentuojantys ir Europos Sąjungos teisės aktai, sudaro šią Sutartį.

(Sutarties sąlygos turi būti rengiamos atsižvelgiant į veiksmo (projekto) specifiką, tačiau jos neturi prieštarauti Aprašui ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems veiksmų (projektų) finansavimo tvarką ir sąlygas.)

 

1. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1.    Sutartyje nustatoma veiksmo (projekto), kurio aprašymas ir biudžetas yra pateikti atitinkamai Sutarties 1–4 prieduose ir kuris yra finansuojamas iš veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų, finansavimo tvarka ir sąlygos.

1.2. Veiksmui (projektui) skiriamų lėšų tikslinė paskirtis – įgyvendinti DNR plano veiksmą (projektą) ___________________________________________________________.

(veiksmo (projekto) pavadinimas, asignavimų valdytojo programa, pagal kurią skiriamos lėšos, nurodyta strateginio ir (arba) metinio veiklos plane, parengtame pagal Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, skirta asignavimų valdytojo strateginiam tikslui įgyvendinti)

1.3. Lėšas veiksmo plėtotojas naudoja Sutarties 1.2 papunktyje nurodytai tikslinei paskirčiai pagal sąmatą (Sutarties 4 priedas), kurios forma (B-1) patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro ir kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

1.4. Veiksmo (projekto), kuriam finansuoti skiriamos Sutartyje nurodytos lėšos, vertinimo kriterijus – šios Sutarties 2 arba 3 prieduose nurodytos siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės.

 

2. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.1.    Veiksmo plėtotojas įsipareigoja, įgyvendindamas veiksmą (projektą), pasiekti Sutarties 1 ir 2 arba 3 prieduose (atsižvelgiant į tai, ar rengiamas investicijų projektas) nurodytą veiksmo (projekto) tikslą, uždavinius ir rezultatus.

2.2.    Veiksmas (projektas) finansuojamas vadovaujantis Apraše ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

2.3. Ministerija įsipareigoja:

2.3.1. skirti lėšų veiksmo plėtotojui Sutarties 1.2 papunktyje nurodytam veiksmui (projektui) įgyvendinti (jeigu pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą numatyta veiksmo plėtotojui skirti asignavimų) ir (arba) vadovaudamasi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro, apmokėti veiksmo plėtotojo Ministerijai pateiktas mokėjimo paraiškas neviršijant šios Sutarties 3.1 papunktyje nurodytų veiksmo plėtotojui skiriamų lėšų sumų;

2.3.2. pastebėjusi Sutarties sąlygų pažeidimų arba kitokių trūkumų, pranešti apie juos veiksmo plėtotojui per 5 darbo dienas;

2.3.3. teikti veiksmo plėtotojui Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją;

2.3.4. tinkamai vykdyti kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės biudžeto lėšų naudojimą ir projektų administravimą, nustatytas pareigas.

2.4. Veiksmo plėtotojas įsipareigoja:

2.4.1. veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas naudoti efektyviai, racionaliai ir taupiai pagal jų tikslinę paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

2.4.2. įvykdyti Investicijų komiteto nustatytas privalomas veiksmo (projekto) įgyvendinimo sąlygas per Investicijų komiteto nurodytą terminą;

2.4.3. laikyti gautas veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas atskiroje mokėjimo įstaigos sąskaitoje;

2.4.4. atsiskaityti už veiklos vertinimo kriterijų pasiekimą, gautų lėšų panaudojimą ir investicijų veiklos tęstinumo reikalavimų vykdymą Sutartyje nustatyta tvarka;

2.4.5. veiksmui (projektui) finansuoti skirtų lėšų apskaitą tvarkyti laikydamasis apskaitos reikalavimų; 

2.4.6. tinkamai vykdyti kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės biudžeto lėšų naudojimą, veiksmo plėtotojui nustatytas pareigas;

2.4.7. pateikti Ministerijai:

2.4.7.1. mokėjimo paraiškas pagal veiksmo plėtotojo poreikį;

 

2.4.7.2.   lėšų poreikio patvirtinimo dokumentų (Ministerijai pareikalavus): lydraščio, paraiškų gauti lėšų ir lėšų poreikio patvirtinimo dokumentų suvestinių, prekių tiekėjų, darbų rangovų, paslaugų teikėjų sutarčių, sąmatų arba įkainotos veiklos sąrašo, sąskaitų faktūrų, pažymų apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (gali būti nurodomi kiti dokumentai, kuriais patvirtinamas lėšų poreikis) – elektroninius variantus (siunčiama elektroninio pašto adresu ____________________);

(el. pašto adresas)

2.4.7.3. veiklos ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas (ataskaitų teikimo periodiškumas, formos), kuriose atsiskaitoma už pasiektus rezultatus, panaudotas lėšas, pasiektas stebesėnos rodiklių reikšmes, priežastis, jeigu yra nukrypimų nuo numatytų atlikti veiksmų plano ir planuotos stebesėnos rodiklio (-ių) reikšmės (-ių) (gali būti nurodomi ir kiti atsiskaitymų aspektai);

2.4.7.4. mokėjimo įstaigos išrašą apie lėšų likutį sąskaitoje einamųjų metų ketvirčio paskutinę dieną;

2.4.8. kalendoriniams metams pasibaigus, iki _________________ grąžinti Sutarties 1.2

(terminas)

papunktyje nurodytai tikslinei paskirčiai gautas ir nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas į Ministerijos nurodytą sąskaitą;

2.4.9. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės atsiradusius trūkumus, pažeidžiančius Sutarties sąlygas;

2.4.10. ne pagal veiksmo (projekto) mokėjimo pavedime nurodytą paskirtį arba nesilaikant Sutarties sąlygų panaudotas lėšas nedelsdamas grąžinti į Ministerijos nurodytą sąskaitą;

2.4.11. raštu pranešti Ministerijai paaiškėjus, kad nėra galimybių pagal Sutartį gautų valstybės biudžeto lėšų naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, nedelsdamas, ne vėliau kaip per _____________ darbo dienas nuo paaiškėjimo dienos, ir                                                                                 (terminas)

grąžinti gautas valstybės biudžeto lėšas į Ministerijos nurodytą sąskaitą;

2.4.12. nedelsdamas raštu informuoti Ministeriją apie savo rekvizitų pakeitimus;

2.4.13. suteikti galimybę Ministerijos, administruojančiosios institucijos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų atstovams ir (ar) jų įgaliotiems asmenims veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu ir po jo finansavimo pabaigos stebėti ir tikrinti veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimui vykdyti skirtų lėšų naudojimą, pateikti šių institucijų atstovams ir (ar) jų įgaliotiems asmenims visą jų prašomą informaciją veiksmo (projekto) įgyvendinimo ir dokumentų saugojimo laikotarpiu.

2.4.14. užtikrinti galimybę Sutarties 2.4.13 papunktyje nurodytoms institucijoms atlikti minėtame papunktyje nurodytas funkcijas įgyvendinant veiksmo projektus (jei tokie projektai numatyti).

2.4.15. kaupti informaciją ir (arba) dokumentus, susijusius su veiksmo (projekto) administravimo ir, kai veiksmas (projektas) įgyvendinamas skėtiniu būdu, veiksmo (projekto) administravimo ir veiksmo projektų administravimo išlaidomis.

2.5. Ministerija turi šias teises:

2.5.1. reikalauti, kad veiksmo plėtotojas pateiktų Ministerijai duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu;

 

2.5.2. kontroliuoti veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų panaudojimą pagal jų tikslinę paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje; 

 

2.5.3. vienašališkai nutraukti Sutartį arba sustabdyti veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų pervedimą veiksmo plėtotojui, apie tai įspėjusi veiksmo plėtotoją prieš 14 dienų, paaiškėjus, kad veiksmo plėtotojas gautas veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas naudoja ne pagal jų tikslinę paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje. Šiuo pagrindu nutraukus Sutartį, veiksmo plėtotojas grąžina ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas per 14 dienų nuo įspėjimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos;

 

2.5.4. reikalauti grąžinti į Ministerijos nurodytą sąskaitą veiksmo plėtotojui pervestas veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas arba sustabdyti šių lėšų pervedimą veiksmo plėtotojui, jeigu veiksmo plėtotojas naudoja veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas nesilaikydamas Sutartyje nustatytų įsipareigojimų arba laiku nepateikia Ministerijai Sutartyje nurodytų dokumentų;

 

2.5.5. naudotis kitomis Sutartyje Ministerijai suteiktomis teisėmis.

2.6.    Šalys susitaria, kad Sutarties keitimai ar nutraukimas yra vykdomi, pasirašant susitarimus dėl Sutarties pakeitimo arba nutraukimo, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

2.7.    Įvertinus veiksmo (projekto) įgyvendinimo pažangą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Investicijų komitetas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, administruojančioji institucija, veiksmo plėtotojas gali siūlyti, o Ministerija – inicijuoti veiksmo įgyvendinimo koncepcijos (Sutarties 1 priedas) pakeitimą, kuris rengiamas ir teikiamas Investicijų komitetui vertinti ir pritarti Aprašo III skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

3. VEIKSMUI (PROJEKTUI) SKIRTOS FINANSAVIMO LĖŠOS

 

3.1.    Veiksmo plėtotojui veiksmui (projektui) įgyvendinti skiriama iki _______________ Eur (______________________________________________________)

(suma)                                                         (suma žodžiais)

 

veiksmo (projekto) išlaidoms apmokėti. Veiksmo plėtotojas įsipareigoja savo lėšomis padengti šiame Sutarties papunktyje nurodytas išlaidas, kurios bus patirtos nesilaikant Apraše ir Sutartyje nustatytų reikalavimų. Jei šiame Sutarties papunktyje nurodyta suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

 

4. SUTARTIES ĮGYVENDINIMO PRADŽIA IR PABAIGA

 

4.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys, ir galioja, kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama.

4.2.    Sutartis gali būti nutraukta:

4.2.1. Šalių susitarimu;

4.2.2. kai Šalys nevykdo savo įsipareigojimų;

4.2.3. esant Sutarties 6.3 papunktyje numatytoms nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

4.3.    Visos veiksmo (projekto) veiklos turi būti įvykdytos nuo veiksmo (projekto) įgyvendinimo pradžios iki veiksmo (projekto) įgyvendinimo pabaigos, kurių datos nurodytos Sutarties 2 priede.

 

5. VEIKSMO (PROJEKTO) IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BŪDAI IR MOKĖJIMO PAVEDIMŲ TEIKIMO PERIODIŠKUMAS

 

5.1.    Veiksmo (projekto) išlaidos apmokamos Aprašo III skyriaus antrajame skirsnyje nustatytais būdais.

5.2.    (Nurodoma, jei numatoma taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą. Kitais atvejais šis papunktis į Sutartį neįtraukiamas.) Įgyvendinant veiksmą (projektą) patirtos _______________

(išlaidos)

apmokamos taikant __________________________________________________________.

(tikslus supaprastintai apmokamų išlaidų dydis ir pavadinimas pagal dydžio nustatymo metodiką)

Atsiskaitant už įgyvendintas veiksmo (projekto) veiklas, teikiami rezultato, kuriam buvo nustatytas konkretus dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai:

___________________________________________________________________________.

(rezultato pasiekimo įrodymo dokumentai, nurodyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo metodikoje)

Nustatyti dydžiai veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu nekeičiami.

5.3. Išmokamos lėšos veiksmo (projekto) administravimo išlaidoms apmokėti negali viršyti _______________ proc. patirtų tinkamų finansuoti veiksmo (projekto) veiklų vykdymo išlaidų sumos. (Išmokamos lėšos veiksmo (projekto) administravimo išlaidoms apmokėti negali viršyti 3 procentų patirtų tinkamų finansuoti veiksmo (projekto) veiklų vykdymo išlaidų sumos. Kai veiksmas (projektas) įgyvendinamas skėtiniu būdu (kaip paaiškinta Aprašo 47 punkte), išmokamos lėšos veiksmo (projekto) administravimo išlaidoms (įskaitant veiksmo projektų administravimo išlaidas) apmokėti negali viršyti 7 procentų patirtų tinkamų finansuoti veiksmo (projekto) veiklų vykdymo išlaidų sumos.)

5.4.    Veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimas laikomas įvykdytu:

5.4.1. panaudojus veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimui vykdyti skirtas lėšas ir pateikus Ministerijai visus Sutartyje nurodytus dokumentus;

5.4.2. veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimui vykdyti skirtas ir nepanaudotas lėšas grąžinus į Ministerijos nurodytą sąskaitą ir pateikus Ministerijai visus Sutartyje nurodytus dokumentus.

 

6. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

 

6.1.    Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

6.2.    Jeigu kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos, informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

6.3.    Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 10 dienų. Jeigu pasibaigus šiam 10 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. Tokiu atveju veiksmo plėtotojas per 5 darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos grąžina Sutarties 3.1 papunktyje nurodytas gautas ir nepanaudotas lėšas į Ministerijos nurodytą sąskaitą.

 

 

7. KITOS SĄLYGOS

 

7.1.    (Nurodoma, jeigu taikomas veiksmo (projekto) investicijų tęstinumas ir teikiamos ataskaitos po veiksmo (projekto) užbaigimo.) Po veiksmo (projekto) finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas. Veiksmo plėtotojas turi pateikti ataskaitas _____________________.

(terminas, periodiškumas)

7.2.    Veiksmo plėtotojas patvirtina, kad yra informuotas, kad Ministerija ir administruojančioji institucija, vykdydamos Aprašo II skyriaus trečiajame ir ketvirtajame skirsniuose ir kituose veiksmo (projekto) administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas, tvarkys Sutartyje ir kituose veiksmo plėtotojo pateiktuose dokumentuose esančius asmens duomenis veiksmų ir (ar) projektų administravimo tikslu, laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų, ir vykdys išlaidų finansavimo priežiūrą, siekdamos išvengti dvigubo tos pačios veiklos ar tų pačių išlaidų finansavimo. Taip pat Ministerija ir administruojančioji institucija, vykdydamos Aprašo II skyriaus trečiajame ir ketvirtajame skirsniuose ir kituose veiksmo (projekto) administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas veiksmų ir (ar) projektų administravimo bei išlaidų finansavimo priežiūros tikslais, siekdamos išvengti dvigubo tos pačios veiklos ar tų pačių išlaidų finansavimo, laikydamosi BDAR reikalavimų, gali kreiptis dėl informacijos apie veiksmo plėtotoją ir (ar) partnerį (-ius) (jei yra) iš valstybės ir užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių gavimo.

7.3. Jeigu veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje nurodyta, kad veiksmas iš dalies finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis, jam taikomi papildomi reikalavimai, nustatyti Aprašo 32 punkte ir kituose veiksmų įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

7.4.    Jeigu veiksmas ir (ar) veiksmo projektas finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų, informacija (veiksmo plėtotojo pavadinimas, veiksmo projekto vykdytojo pavadinimas, jeigu jis yra juridinis asmuo, arba vardas ir pavardė, jeigu jis – fizinis asmuo, veiksmo pavadinimas, veiksmo ir (ar) veiksmo projekto tikslas ir jo rezultatai, veiksmo ir (ar) veiksmo projekto pradžios data, planuojama ar faktinė pabaigos data, visos veiksmo ir (ar) veiksmo projekto išlaidos, išskiriant Europos Sąjungos lėšų dalį, Europos Sąjungos fondas, veiksmo ir (ar) veiksmo projekto įgyvendinimo vieta) skelbiama Europos Sąjungos fondų investicijų žinomumui didinti skirtoje interneto svetainėje.

7.5.    Jei veiksmo projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, veiksmo plėtotojas turi gauti fizinio asmens sutikimus viešinti Sutarties 7.4 papunktyje nurodytą informaciją ir pateikti juos administruojančiajai institucijai.

7.6.    (Nurodomos kitos Sutarties sąlygos (pvz., nuostatos dėl draudimo, turto įkeitimo ir (ar) perleidimo sąlygų, grynųjų pajamų grąžinimo, audito, patikrų vietose atlikimo, informacijos teikimo veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu, informacijos apie dalyvius rinkimo, pranešimo apie teisės į pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) atskaitą įgijimą ir (ar) susigrąžintą užsienyje sumokėtą PVM, Ministerijos ir administruojančiosios institucijos teisė naudotis veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu parengtais dokumentais ir gautais duomenimis ir kt.) arba Apraše nustatytų Sutarties sąlygų išimtys (pvz., išimtys dėl susirašinėjimo, išimtys dėl veiksmo (projekto) keitimo ir kt.), tačiau laikantis Aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų (projektų) finansavimo tvarką ir sąlygas.)

7.7.    (Nurodomos Sutarties sąlygos, susijusios su viešųjų pirkimų priežiūra.)

7.8.    (Nurodomos Sutarties sąlygos, susijusios su ne perkančiųjų organizacijų vykdomais pirkimais.)

7.9.    (Nurodomos Sutarties sąlygos, susijusios su valstybės pagalbos teikimu.)

7.10.  (Nurodomos veiksmo plėtotojui keliamos sąlygos (jei jos nustatomos), susijusios su tarpinių veiksmo (projekto) rezultatų pasiekimo terminais, finansine veiksmo (projekto) įgyvendinimo sparta (nustatytais terminais Ministerijai privaloma deklaruoti išlaidų suma), reikalavimai pateikti atitinkamus dokumentus ir (ar) informaciją iki nustatyto termino, projektų atrankos, finansavimo skyrimo tvarka, sąlygos (Ministerijos nustatyta tvarka ir (ar) patvirtintos privalomos veiksmo (projekto) įgyvendinimo procedūros) ir (arba) kitos specialiosios veiksmo (projekto) įgyvendinimui keliamos sąlygos bei su jomis susijusios Sutarties nutraukimo ir (arba) Sutarties keitimo nuostatos ir (arba) nuostatos dėl veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų dydžio sumažinimo.)

7.11(Nurodomos Sutarties sąlygos dėl iš veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų įsigyto ar sukurto turto nuosavybės.)

7.12. (Nurodomos Investicijų komiteto nustatytos privalomos veiksmo (projekto) įgyvendinimui keliamos sąlygos.)

7.13. Kitos sutarties šalių prievolės, neaptartos Sutartyje, tačiau iškilusios vykdant Sutartį, vykdomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8.1.    Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8.2.    Šalys susitaria, kad Aprašo II skyriaus šeštasis skirsnis ir III skyrius su jų pakeitimais yra Sutarties dalis, nebent Sutartyje numatyta kitaip. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.3.    Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.4.    Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Apraše vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių ir punktų pavadinimai negali būti naudojami Sutarčiai aiškinti. Atsižvelgiant į kontekstą, žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą, ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją giminę, ir atvirkščiai.

8.5.    Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, elektroninio pašto adreso ar atsakingų asmenų kontaktų, kuriuos viena kitai nurodė Sutartyje, pakeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

8.6.    Ministerijos adresas ir kiti rekvizitai:

 

 

Ministerija

Juridinio asmens kodas

 

Adresas

 

Pašto kodas

 

Telefonas

 

El. paštas

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas ir el. paštas

 

 

8.7.    Veiksmo plėtotojo adresas ir kiti rekvizitai:

 

 

Veiksmo plėtotojas

Juridinio asmens kodas

 

Adresas

 

Pašto kodas

 

Telefonas

 

El. paštas

 

 

9. SUTARTIES PRIEDAI

 

9.1.    1 priedas „Veiksmo įgyvendinimo koncepcija“.

9.2.    2 priedas „Veiksmo (projekto) įgyvendinimo planas“.

9.3.    3 priedas „Investicijų projektas“.

9.4.    4 priedas „20_m. programos sąmata“.

9.5. (Nurodomi kiti Sutarties priedai).

 

10. ŠALIŲ PARAŠAI

 

Ministerijos atstovas

Veiksmo plėtotojo atstovas

___________________________________

(pareigų pavadinimas)

___________________________________

(pareigų pavadinimas)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(vardas, pavardė)

___________________________________

(data)

___________________________________

(vardas, pavardė)

___________________________________

(data)

 

 

 

 

Veiksmo (projekto) 

„__________________________“

įgyvendinimo sutarties Nr. ______

1 priedas

 

VEIKSMO ĮGYVENDINIMO KONCEPCIJA

 

 

 

 

 

 

Veiksmo (projekto)  „___________________________“

įgyvendinimo sutarties Nr. ______

2 priedas

 

VEIKSMO (PROJEKTO) ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

 

 

 

Veiksmo (projekto) „___________________________“

įgyvendinimo sutarties Nr. ______

3 priedas

 

INVESTICIJŲ PROJEKTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmo (projekto)  „___________________________“

įgyvendinimo sutarties Nr. ______

4 priedas

 

20_M. PROGRAMOS SĄMATA

 

 

 

 

 

 

Europos Sąjungos fondų lėšomis

tikslingų finansuoti veiksmų ir

projektų įgyvendinimo tvarkos

aprašo

11 priedas

 

NE PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Pirkimai vykdomi laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principų – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais. Ne perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama atsižvelgti į Europos Komisijos aiškinamojo komunikato dėl Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos, nuostatas.

2. Ne perkančiosios organizacijos pirkimo tikslas – sudaryti ekonomiškai pagrįstą pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti veiksmo plėtotojui ar partneriui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas.

3. Kai pirkimas vykdomas apklausos būdu, ne perkančioji organizacija turi apklausti ne mažiau nei tris prekių tiekėjus, paslaugų teikėjus ar darbų rangovus ir pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išskyrus atvejus, kai:

3.1. prekes, paslaugas ar darbus dėl meninių ar techninių priežasčių gali tiekti, teikti ar atlikti tik konkretus prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas ar darbų rangovas arba prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas ar darbų rangovas, turintys išimtines teises gaminti (tiekti) šias prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;

3.2. ne perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas prekes ar įrenginius arba padidinti turimų prekių ar įrenginių kiekį, kai, pakeitus prekių tiekėją, ne perkančiajai organizacijai reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokių techninių charakteristikų, ir dėl to atsirastų nesuderinamumų arba per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų;

3.3. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos.

4. Pirkimo sutarties vertė, finansuojama veiksmo ar projekto lėšomis, kai įsigyjamos prekės ar paslaugos, neviršija 58 000 (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o kai perkami darbai, neviršija 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), įskaitant jau sudarytas arba ketinamas sudaryti tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutartis. Ne perkančioji organizacija negali dirbtinai skaidyti pirkimo, nebent tai yra pateisinama dėl objektyvių priežasčių. Ne perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutarčių vertės nustatymui taikyti Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (toliau – BVPŽ). Laikoma, kad prekės ir paslaugos yra tos pačios rūšies, jei priklauso tai pačiai prekių grupei pagal BVPŽ skaitmeninio kodo pirmus tris arba penkis skaitmenis. Darbų objektu yra laikomas statinys su inžineriniais tinklais.

___________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 994, 2020-09-09, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19208

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1358, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26367

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 72, 2021-02-03, paskelbta TAR 2021-02-08, i. k. 2021-02400

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

 [1] Finansavimo suma apskaičiuota įskaitant darbo užmokesčio lėšas, kurios nurodytos veiksmo (projekto) įgyvendinimo plane arba investicijų projekte.

[2] Produkto rodikliams – 2021 m., rezultato rodikliams – 2021 ir kiti rezultato rodiklio reikšmės siekimo metai.

[3] Bendras lėšų poreikis – 15 997  tūkst. eurų, iš jų 4 300 tūkst. eurų jau skirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl lėšų skyrimo“.

[4] Jei veiksmas (projektas) gali būti finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų, turi būti pasirenkami stebėsenos rodikliai, nurodyti atitinkamą fondą reglamentuojančiame teisės akto projekte. Veiksmui (projektui), kuris nebus finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų, gali būti numatomi ne daugiau kaip 2 produkto ir 1 rezultato stebėsenos rodikliai (išskyrus atvejus, kai veiksmas yra labai plačios apimties ir daugialypis).

2 Veiksmo finansinis ir ekonominis vertinimas atliekamas pagal standartizuotą skaičiuoklę. Skaičiuoklė viešai prieinama adresu: https://ppplietuva.lt.

3 Jeigu veiksmui įgyvendinti numatyti keli projektai, nurodoma, kurie projektai bus įgyvendinami skėtiniu būdu.

[5] Jeigu su veiksmo įgyvendinimo koncepcija pateikiami visų veiksmui įgyvendinti numatytų projektų investicijų projektai, priedas nepildomas.

[6] Jei veiklai numatyta suma nurodyta be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodoma „be PVM“. Jei sumos nurodytos su PVM, nurodomas PVM tarifas. Kai vykdant veiklą patiriama išlaidų, kurioms galioja skirtingi PVM tarifai, nurodomas tas tarifas, kuris taikomas didžiajai daliai veiklos išlaidų, arba veikla išskaidoma į kelias veiklas pagal skirtingus PVM tarifus.

[7] Jei reinvesticijų suma nurodyta be PVM, nurodoma „be PVM“. Jei suma nurodyta su PVM, nurodomas PVM tarifas.

[8] Jei išlaidų suma nurodyta be PVM, nurodoma „be PVM“. Jei suma nurodyta su PVM, nurodomas PVM tarifas.

[9] Grafikas gali būti teikiamas kita forma, užtikrinant minimalių duomenų, nurodytų šios formos II skyriaus lentelėje, apimtį.

[10] Darbų grupė – veiksmo (projekto) rezultatui pasiekti atliekamų darbų visuma.

[11] Darbas – žemiausio lygmens darbų išskaidymo struktūros elementas, kuriam nustatytas atlikimo laikotarpis (darbo pradžia ir pabaiga) ir planuojamos patirti išlaidos.

[12] 1 + n – tolesnė informacija.

[13] Rizika – su įvykiu ar aplinkybe susijęs neapibrėžtumas, kuris gali turėti teigiamą ar neigiamą įtaką veiksmo (projekto) tikslui ar rezultatams. Nurodomos galimos ne tik veiksmo (projekto) įgyvendinimo, bet ir paslaugos teikimo įgyvendinus veiksmą (projektą) rizikos.

[14] Nurodoma (-os) siektina (-os) veiksmo (projekto) veiklų produkto ir rezultato stebėsenos rodiklio (-ių) (toliau – rodiklis) reikšmė (-ės). Jeigu veiksmo įgyvendinimo koncepcija apima tik vieną veiksmą, kuris įgyvendinamas skėtiniu būdu, šios formos IV skyriaus informacija nepildoma. Informacija apie stebėsenos rodiklius nurodoma tik veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje.

[15] Prie pradinės rodiklio reikšmės metai nurodomi tik rezultato rodikliams.

[16] Produkto rodikliams – 2021 m., rezultato – 2021 m. ar kitas rezultato rodiklio reikšmės siekimo laikotarpis. Pildoma tik tuo atveju, jei rezultato rodiklio reikšmės siekimo metai yra kiti nei 2021 m.

[17] Suinteresuotos šalys – institucijos, kurios gali daryti esminę įtaką veiksmo (projekto) rezultatams ir jo įgyvendinimui. Pildoma tik įgyvendinant strateginius veiksmus, įtrauktus į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 712 „Dėl Projektų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

[18] Pridedami tie priedai, ties kuriais lentelėje pažymėta „X“.

[19] Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis, 2014 m. birželis (pakeitimas priimtas Europos Komisijos 2017 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. C(2017)211).

 

[20] Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis, 2014 m. birželis (pakeitimas priimtas Europos Komisijos 2017 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. C(2017)211).

 

[21] Finansavimo suma apskaičiuota įskaitant darbo užmokesčio lėšas, kurios nurodytos veiksmo (projekto) įgyvendinimo plane arba investicijų projekte.

[22] Nurodomi veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje pasirinkti rezultato ir produkto rodikliai. Jei Investicijų komitetas išvadoje pateikė siūlymą tikslinti rodiklius, rodikliai nurodomi atsižvelgiant į Investicijų komiteto siūlymą.

[23] Produkto rodiklių – 2021 m., rezultato rodiklių – 2021 m. ar kitas rezultato rodiklio reikšmės siekimo laikotarpis. Jei rezultato rodiklio reikšmės siekimo metai yra kiti nei 2021 m., prie siektinos rezultato rodiklio reikšmės turi būti nurodyti metai, kada planuojama pasiekti šią reikšmę.