Suvestinė redakcija nuo 2016-10-04

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17374

 

 

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti IR karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo

 

2015 m. spalio 30 d. Nr. O3-578

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20 straipsnio 2  dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus 2015 m. spalio 22 d. pažymą Nr.  O5-370 „Dėl santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ Komisija
n u t a r i a:

1. Patvirtinti Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodiką (toliau – Metodika) (pridedama).

2. Nustatyti, kad 2015–2016 m. šildymo sezono metu cirkuliacinės sistemos galiai apskaičiuoti pagal Metodikos 1 priedą naudojami 2015 m. ne šildymo sezono mėnesių duomenys.

3. Nustatyti, kad Metodika įsigalios po trijų mėnesių nuo šio nutarimo įsigaliojimo.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                       Inga Žilienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2015 m. spalio 30 d. nutarimu

Nr. O3-578

 

santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti IR karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo tvarką.

2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas)
(toliau – Prižiūrėtojas) pagal Metodikoje įtvirtintus skaičiavimus kiekvieną mėnesį nustato santykinius šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklius, analizuoja gautus duomenis ir sutartyje nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, teikia Metodikos 2 priedo 1 lentelės duomenis pastato savininkui arba valdytojui, pagal kompetenciją kartą per metus rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.

3. Metodikoje įtvirtintiems skaičiavimams atlikti naudojami skaičiuotino laikotarpio (mėnesio) šilumos ir geriamojo vandens suvartojimo duomenys, kurie nustatomi pagal pastato įvadinio šilumos apskaitos prietaiso ir (arba) atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui ir (arba) šildymui bei prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Pastato šilumos ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenys turi būti nuskaitomi vienu metu, atsižvelgiant į Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše [4.3] įtvirtintą šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir eksploatavimo minimalių apimčių darbų sąrašą ir darbų atlikimo periodiškumą.

Pastaba. Metodikoje skaičiuotinas laikotarpis yra laikotarpis nuo praeito kalendorinio mėnesio pabaigoje pastato atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenų nuskaitymo datos iki einamojo kalendorinio mėnesio pabaigoje minėtų apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo datos.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

4. Šioje Metodikoje pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

4.1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą;

4.2. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-289, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24407

 

4.3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-289, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24407

 

4.4. Statybos techninį reglamentą STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“;

4.5. Statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“;

4.6. Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116 „Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti“;

4.7. Maksimalias metines šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“;

4.8. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodiką, patvirtintą Komisijos 2010 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133 „Dėl Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodikos patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

SĄVOKOS

 

5. Metodikoje vartojamos šios sąvokos:

5.1. Šilumos kiekis karštam vandeniui – šilumos, skirtos karštam vandeniui paruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti, kiekis;

5.2. Šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti – šilumos kiekio karštam vandeniui dalis, skirta geriamajam vandeniui pašildyti iki teisės aktais nustatytos temperatūros;

5.3. Šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) – šilumos kiekio karštam vandeniui dalis, skirta cirkuliuojančio karšto vandens temperatūrai palaikyti ir vonios patalpų sanitarinėms higieninėms sąlygoms užtikrinti;

5.4. Šilumos kiekis pastatui šildyti – šilumos, skirtos pastato patalpose teisės aktais nustatytai temperatūrai palaikyti, kiekis;

5.5. kitos sąvokos atitinka Metodikos 4 punkte išvardintuose bei kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

IV SKYRIUS

faktinių šilumos KIEKIŲ pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti IR karšto vandens temperatūrai palaikyti apskaičiavimo tvarka

 

6. Pastate suvartotas