Sprendimas netenka galios 2022-10-07:

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-346, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-10-06, i. k. 2022-20410

Dėl Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-12-03 iki 2022-10-06

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17083

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 26 d. Nr. T1-283

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28, 29, 34 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisykles (pridedama);

1.2. Rekomenduojamų Telšių miesto ir rajono viešojo naudojimo teritorijų renginiams organizuoti sąrašą (pridedama); 

1.3. Prašymo leisti organizuoti renginį viešojo naudojimo teritorijose formą (pridedama);

1.4. Neteko galios nuo 2019-07-03

Papunkčio naikinimas:

Nr. T1-238, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10784

 

2. Pavesti sprendimo vykdymą Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriui.

3. Paskelbti šį sprendimą Telšių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje ir vietinėje spaudoje.

4. Pripažinti netekusiu galios Telšių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. T1-353 „Dėl renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Petras Kuizinas


PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-283

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE TAISYKLĖS

 

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Šios taisyklės nustato komercinių ir nekomercinių renginių (koncertų, spektaklių, mugių, švenčių, teatralizuotų renginių, akcijų, sportinių varžybų ir kitų viešų renginių) organizavimo Telšių rajone tvarką: prašymų pateikimą, jų nagrinėjimą, leidimų išdavimą ir organizatorių atsakomybę.

2.       Taisyklės taikomos renginiams, vykstantiems Telšių miesto ir rajono viešosiose vietose, kurių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas (mitingams, piketams, demonstracijoms, pilietinėms akcijoms ir kt.).

3.       Taisyklės nereglamentuoja renginių, kuriuos organizuoja:

3.1.    valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos tikybos apeigoms atlikti bažnyčiose, maldos namuose, kapinėse ir kitose tam tikrose specialiose vietose;

3.2.    įmonių, įstaigų, organizacijų administracijos ar jų darbuotojai savo teritorijoje.

4.       Šios taisyklės nereglamentuoja renginių uždarose patalpose, įstaigose ir visuomenei neprieinamose uždarose privačiose teritorijose. Tokių renginių organizavimo ir lankymo tvarką nustato ir jas taiko teritorijos ir patalpų, kuriose vyksta renginys, savininkas arba organizacijos, kuri naudojasi tomis patalpomis arba teritorija, administracija.

 

II.      SĄVOKOS

 

5.       Renginys – organizuotas viešas žmonių susibūrimas, veiksmas – koncertas, spektaklis, šventė, mugė, teatralizuotas renginys, akcija, sporto varžybos, festivalis, įvairių dienų minėjimai ir kt., kurio forma nepriskiriama susirinkimo (mitingo, piketo, demonstracijos, pilietinė akcijos ir kt.) sąvokai.

6.       Nekomercinis renginys – renginys, kurio organizatorius nesiekia pelno. Žiūrovai į renginį įleidžiami nemokamai. Renginyje gali būti prekiaujama ir teikiamos paslaugos.

7.       Komercinis renginys – renginys, kurio organizatorius siekia finansinės naudos. Įėjimas žiūrovams paprastai yra mokamas arba renginys reklaminio pobūdžio (garsu ar vaizdu reklamuojama prekė ar gamintojas).

8.       Prašymas – raštiškas organizatorių (juridinių ar fizinių asmenų, ne jaunesnių kaip 18 metų) kreipimasis leisti organizuoti renginį, suderintas su dalyvaujančiomis ar suinteresuotomis institucijomis ir pasirašytas organizatoriaus. Jame turi būti pateikta šių taisyklių 29 p. nurodyta informacija.

9. Leidimas – valstybės įmonės Registrų centro Licencijų informacinėje sistemoje (toliau – LIS) išduotas leidimas, kuriame nurodyta renginio vieta, laikas, trukmė, forma bei pobūdis, surašyti įpareigojimai organizatoriams bei viešąją tvarką, komunalines paslaugas ir kitus prašyme numatytus reikalavimus užtikrinančios institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-238, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10784

 

10.     Vaikams, nepilnamečiams skirtas renginys – asmenims iki 18 metų skirtas renginys.

11.     Renginių koordinatorius – Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus  tarnautojas, atsakingas už rajone vykstančius renginius, juos koordinuojantis, ruošiantis jiems leidimus, tikrinantis dokumentus, liudijančius reikalavimų įvykdymą.

12.     Viešoji vieta – Telšių miesto ar rajono (ne privačioje uždaroje zonoje esanti) teritorija (aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai, gatvės, stadionai ir kitos žmonių susibūrimams skirtos vietos).

 

 

 

III.    RENGINIŲ KLASIFIKAVIMAS

 

13.     Pagal numatomą dalyvausiančių žmonių skaičių renginiai klasifikuojami į:

13.1.  renginius, kuriuose dalyvauja iki 500 žmonių;

13.2.  renginius, kuriuose dalyvauja nuo 500 iki 1000 žmonių;

13.3.  renginius, kuriuose dalyvauja daugiau nei 1000 žmonių.

14.     Pagal pobūdį renginiai skirstomi į:

14.1.  koncertus – renginius, kuriuose viešai atliekama muzika;

14.2.  valstybės šventes, atmintinių dienų, istorinių datų, žymių asmenybių atminimo oficialius paminėjimus;

14.3.  sporto renginius – renginius, kuriuose vyksta sporto varžybos ar kitos rungtys, propaguojamas sportas, sveikas gyvenimo būdas ir pan.;

14.4.  muges – renginius, kuriuose vyksta amatininkų, liaudies meistrų gaminių ar meno dirbinių prekyba, gamybos procesas;

14.5.  festivalius – įvairaus pobūdžio bei žanro renginius, vienu metu vykstančius skirtingose vietose;

14.6.  organizacijų, įstaigų, klubų, religinių bendrijų, partijų ir kitų susivienijimų sąskrydžius, procesijas, šventes;

14.7.  vaikams, nepilnamečiams skirtus renginius;

14.8.  komercinius renginius, kuriais siekiama finansinės naudos (skleidžiama reklaminė medžiaga, parduodamos prekės, paslaugos ir pan.);

14.9.  kitus renginius.

 

IV.    RENGINIŲ LAIKAS

 

15.     Vieši renginiai gali vykti nuo 8.00 val. ryto. Darbo dienomis – iki 22.00 val. vakaro, vasaros laiku, švenčių dienomis ir savaitgaliais (penktadienį, šeštadienį) – iki 24.00 val.

16.     Laikas neribojamas Kalėdų, Naujųjų metų, Joninių renginiams ir kasmetiniam Varniuose vykstančiam bliuzo festivaliui  „Bliuzo naktys“.

17.     Išimties tvarka, esant neišvengiamai būtinybei pratęsti renginio laiką, organizatorius prideda motyvuotą prašymą Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Renginių laikas gali būti pratęstas tik administracijos direktoriaus įsakymu.

18.     Apie atsisakymą pratęsti renginio laiką organizatorius informuojamas raštiškai, ir leidimas išduodamas įprastine tvarka.

19.     Kai leidimas organizuoti renginį jau išduotas, tačiau organizatoriams dėl nenumatytų priežasčių reikia pakeisti renginio laiką, apie tai jie privalo informuoti renginių koordinatorių.

20.     Viešose vietose vaikams ar nepilnamečiams skirti renginiai leidžiami iki 22.00 val.

 

V.      RENGINIŲ VIETOS

 

21.     Renginius leidžiama organizuoti miesto ir rajono viešosiose vietose, kur gali būti užtikrinamas renginio dalyvių, žiūrovų bei aplink gyvenančių gyventojų saugumas, nepažeidžiant  paminklosaugos ir paveldosaugos reikalavimų (suderinus su Kultūros paveldo departamento Telšių teritoriniu padaliniu, Varnių regioninio parko direkcija ir kt.).

22.     Rekomenduojamų Telšių miesto ir rajono viešojo naudojimo teritorijų renginiams organizuoti sąrašas skelbiamas viešai (1 priedas).

23.     Dėl teritorijos, kurioje organizuojamas renginys, panaudojimo organizatorius privalo susiderinti su vietos savininku ar administratoriumi.

24.     Organizuojant renginį viešojo naudojimo teritorijoje, kuri yra įtraukta į saugomų teritorijų sąrašą, reikalingas suderinimas su atsakinga institucija.

241. Organizuodamas komercinę kalėdinę mugę organizatorius privalo palapinių puošybos elementų / detalių aprašą bei palapinių išdėstymo schemą suderinti su Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriumi, kurį Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius suderina su Telšių rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba.

Papildyta punktu:

Nr. T1-391, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19252

 

25.     Dėl dalyvių ir žiūrovų parado, procesijos, eisenos ar transporto priemonių kolonos renginio metu ir numatyto laikino eismo sutrikdymo ar uždarymo organizatoriai privalo pateikti tikslų maršruto planą, suderintą su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Telšių autobusų parku bei vietos seniūnija.

26.     Renginių ciklams, festivaliams ar šventėms, kurių metu renginiai vyksta vienu metu, bet skirtingose vietose, privaloma turėti leidimus kiekvienam viešojo naudojimo teritorijoje organizuojamam renginiui atskirai.

27.     Atsiradus nenumatytoms priežastims, dėl kurių organizatoriai nusprendžia pakeisti renginio dislokacijos vietą, reikalingas naujas, įprastine tvarka išduodamas leidimas.

 

VI.    PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

28.     Prašymo pavyzdį galima rasti Telšių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.

29.     Prašymas (2 priedas) dėl leidimo organizuoti renginį adresuojamas Telšių rajono savivaldybės administracijai ir pateikiamas ne vėliau kaip 7 darbo dienos ir ne anksčiau kaip vienas mėnuo iki renginio.

30.     Prašyme nurodoma:

30.1. renginį organizuojanti institucija, institucijos kodas (jei organizuoja asmuo – asmens kodas), vadovas, el. pašto adresas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-238, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10784

 

30.2   renginio forma;

30.3.  renginio turinys;

30.4.  renginio data;

30.5.  renginio laikas;

30.6.  vieta, adresas;

30.7.  numatomas žmonių skaičius renginyje;

30.8.  viešosios tvarkos palaikymą renginio metu užtikrinanti institucija (Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas; saugos tarnyba, kt.);

30.9.  Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato suderinimas dėl gautos informacijos apie planuojamą renginį. Dėl suderinimo į Telšių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą turi kreiptis ne vėliau kaip 10 darbo dienų ir ne anksčiau kaip vienas mėnuo iki renginio pradžios;

30.10.    higienos normų laikymąsi ir komunalinių paslaugų teikimą užtikrinančios institucijos (jeigu renginyje dalyvauja iki 500 žmonių ir jo trukmė mažesnė nei 1 valanda, užtenka organizatorių patvirtinimo dėl švaros užtikrinimo renginio metu ir po jo);   

30.11.    už darbų saugą  atsakinga institucija ar asmuo;     

30.12.    už kvalifikuotą medicininę pagalbą renginio metu atsakingi asmenys ar institucijos (atitinkamai pagal numatomą žmonių skaičių renginyje);

30.13.    už priešgaisrinę saugą atsakinga institucija (jeigu renginio programoje numatyti pasirodymai, kuriuose bus naudojama atvira ugnis, fejerverkai, laužai ir pan.), gelbėjimo tarnyba (jeigu renginys vyksta prie vandens telkinio);

30.14.    numatomas prekybos vietų skaičius ir prekybos pobūdis (dėl prekybos vietų  renginio teritorijoje prekybininkai derina su renginio organizatoriumi);

30.15.    atsakingi organizatoriai ir jų įsipareigojimai.

31.     Organizatorius dėl leidimo organizuoti renginį privalo kreiptis nepažeisdamas nustatytų laiko terminų, o prašymo turinys turi atitikti šiose taisyklėse numatytus reikalavimus. Kitu atveju prašymas atmetamas.

 

VII.   PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

32.     Prašymas dėl leidimo organizuoti renginį viešojo naudojimo teritorijoje turi būti išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki renginio.

33.     Teisingai užpildytas ir laiku pateiktas organizatoriaus prašymas užregistruojamas Telšių rajono savivaldybės administracijos priimamajame kabinete ir perduodamas Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriui.

34.     Gavęs raštišką prašymą Kultūros ir turizmo skyriaus atsakingas tarnautojas suderina renginio datą ir vietą su kultūros renginių metiniu ir mėnesio planu ir, esant reikalui, gali pasiūlyti pakeisti renginio datą ir vietą.

35.     Jeigu planuojamas renginys yra labai didelio masto, besitęsiantis kelias dienas, ar dėl renginio ilgesniam laikui planuojama uždaryti eismą, renginių koordinatorius gali sudaryti organizacinį komitetą arba sukviesti komisiją, kurią sudaro:

35.1.  Telšių rajono savivaldybės administracijos tarnautojas;

35.2.  Telšių apskrities vyriausiojo  policijos komisariato atstovas;

35.3.  miesto arba vietos seniūnijos seniūnas;

35.4.  kitų įstaigų ir organizacijų atstovai pagal būtinybę (autobusų parko, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, gaisrinės tarnybos, medicinos darbuotojai ir pan.).

36.     Jeigu renginio organizatoriaus prašymas patenkinamas, sprendimą išduoti leidimą organizuoti renginį viešojo naudojimo teritorijoje priima administracijos direktorius savo įsakymu.

37.     Organizatoriui neįgyvendinus visų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų arba netikėtai pasikeitus esminėms aplinkybėms, leidimas neišduodamas.

38.      Apie atsisakymą išduoti leidimą organizatorius informuojamas raštiškai, rašte nurodomi tokio atsisakymo motyvai. Atsisakymas išduoti leidimą gali būti apskųstas įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

39.     Leidimas organizuoti renginį Telšių miesto ar rajono viešojo naudojimo teritorijoje išduodamas tik pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą.

40.     Leidimus rengia Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus tarnautojas – renginių koordinatorius ir juos išduoda ne vėliau kaip 2 dienos ir ne anksčiau kaip 1 mėnuo iki renginio pradžios.

41. Leidime nurodoma:

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-238, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10784

41.1.  išdavimo data ir numeris;

41.2.  organizatorius;

41.3.  renginio pavadinimas, forma ir turinys;

41.4.  renginio data, pradžios ir pabaigos laikas;

41.5.  renginio vieta;

41.6.  numatomas žmonių skaičius;

41.7.  viešąją tvarką užtikrinanti institucija;

41.8.  higienos normų laikymąsi ir komunalines paslaugas teikianti institucija

41.9.  už darbų saugą atsakinga institucija ar asmuo;

41.10.    informacija apie medicinos pagalbos teikimą renginio metu;

41.11.    informacija apie priešgaisrinę saugą ir budinčią gelbėjimo tarnybą renginio teritorijoje (atitinkamais atvejais);

41.12.    prekybos vietų skaičius ir pobūdis;

41.13.    už renginį atsakingų asmenų darbovietės, pareigos, vardai, pavardės, telefonai;

41.14.    administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo išduodamas leidimas, data ir numeris;

41.15.    leidimą rengęs renginių koordinatorius.

42. Neteko galios nuo 2019-07-03

Punkto naikinimas:

Nr. T1-238, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10784

 

43.     Leidimas organizuoti renginį skelbiamas viešai.

44. Įsakymo kopija ir LIS leidimo nuoroda persiunčiamos el. paštu organizatoriui, kuris prisiima atsakomybę už renginį, ir Telšių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Visos kopijos kartu su  papildomais dokumentais saugomos Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-238, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10784

 

IX. RENGINIŲ SAUGUMAS IR TVARKA

 

45.     Renginių, vykstančių Telšių miesto ir rajono viešojo naudojimo teritorijose, organizatoriai privalo vykdyti šiuos saugumo reikalavimus:

45.1.  turėti visus reikiamus leidimus:

45.1.1    renginiui organizuoti;

45.1.2.   prekybai (jei prekyba vykdoma);

45.1.3.   veiklai ir darbams, kuriems reikalingi specialūs leidimai (įvairioms sudėtingoms konstrukcijoms montuoti, fejerverkams, darbams su elektros prietaisais, aviaciniams skrydžiams) turėti leidimų ar licencijų kopijas ir sutartis su minėtas paslaugas teikiančiomis  firmomis;

45.1.4.   pavojingų sporto šakų varžyboms – atitinkamų šakų sporto federacijų leidimus;

45.1.5.   aviacijos šventėms, parodomiesiems skrydžiams – Civilinės aviacijos direkcijos leidimus.

45.2.  apie visus viešojo naudojimo teritorijose vyksiančius renginius informuoti Telšių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (neatsižvelgiant į tai, kad viešąją tvarką renginio metu įsipareigoja užtikrinti privati saugos tarnyba);

45.3.  apie viešojo naudojimo teritorijose vyksiančius renginius, įvertinę renginio sudėtingumą, renginio metu preliminarias oro ir kt. sąlygas, informuoti medikus ir suderinti su jais dėl:

45.3.1.   budinčio vietos mediko renginio teritorijoje, jeigu numatomas žmonių skaičius renginyje yra nuo 500 iki 1000;

45.3.2.   budinčio pirmosios medicininės pagalbos ekipažo renginio teritorijoje, jeigu numatomas žmonių skaičius renginyje yra daugiau negu 1000.

45.4.  jeigu renginys vyksta prie vandens telkinio, jo metu organizuojamos parodomosios ir kitokios sporto varžybos, renginys susijęs su neįprastu dalyvių ar žiūrovų fiziniu ar emociniu krūviu, ekstremaliomis gamtinėmis sąlygomis, užtikrinti, kad dalyviams ir žiūrovams būtų suteikta kvalifikuota medicinos pagalba ir renginio teritorijoje budėtų pirmosios pagalbos medikų bei gelbėjimo tarnybos ekipažas;

45.5.  pasirūpinti, kad viešojo naudojimo teritorijoje, kurioje vyksta renginys, viešąją tvarką palaikytų saugos tarnybos ar policijos darbuotojai, kurie užtikrintų renginio dalyvių, įrangos ir statinių apsaugą, padėtų policijai palaikyti viešąją tvarką, neįleistų į renginį neblaivių ar nuo psichotropinių medžiagų apsvaigusių asmenų, neleistų įsinešti į renginį alkoholinių gėrimų, kitų gėrimų stiklinėje taroje, ginklų ar daiktų, kuriais galima sužaloti žmogų ar sukelti grėsmę aplinkiniams;

45.6.  rengiant sudėtingus renginius, kartu su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu numatyti tikslų veiksmų planą dėl tvarkos ir žmonių saugumo užtikrinimo, paruošti renginio teritorijos schemas su nurodytais įėjimais bei išėjimais (dėl renginio apdraudimo renginio organizatorius priima sprendimą savarankiškai);

45.7.  rengiant šventes su laužais, fakelais ir fejerverkais ar kitais elementais, kuriuose naudojama atvira ugnis, turėti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos leidimą ir suderinimą su Telšių apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba dėl budinčio ekipažo renginio teritorijoje;

45.8.  užtikrinti renginio dalyvių, žiūrovų ir aplink gyvenančių gyventojų (jei renginys organizuojamas miesto aikštėje, gatvėje ir kt.) saugumą;

45.9.  palaikyti tvarką ir švarą renginio metu ir sutvarkyti teritoriją po renginio, laikytis Visuomenės sveikatos centro nustatytų higienos normų reikalavimų;

45.10.    ilgesniems nei 2 val. renginiams pastatyti  lauko tualetus (ne mažiau kaip 1 tualetas 200 žmonių) bei šiukšlių konteinerius;

45.11.    užtikrinti, jog vaikams skirtuose renginiuose nebūtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais ir jie nebūtų vartojami;

45.12.    apšviesti renginio teritoriją ir renginio teritorijos prieigas (jei renginys vyksta tamsiu paros metu);

45.13.    rengiant renginius, kurių metu bus pateikiama viešoji informacija, priskirtina informacijos, kuri ribojama skelbti ir platinti kategorijai, iš anksto informuoti dalyvius ir lankytojus apie ribojamos informacijos turinį;

45.14. užtikrinti, kad triukšmas renginio metu neviršytų Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu bei Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T1-20 „Dėl triukšmo prevencijos Telšių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ nustatytų leistinų normų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-238, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10784

 

45.15.    laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, šių taisyklių, taip pat nustatytų viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės, darbo saugos taisyklių.

46.     Organizatoriai privalo nutraukti renginį, jei kyla grėsmė žmonių saugumui.

 

X.      PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RENGINIO TERITORIJOJE

 

47.     Prekiauti alkoholiniais gėrimais renginių metu leidžiama tik turint Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotą vienkartinę licenciją. Leidimas prekiauti išduodamas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

48.     Įmonė, norinti gauti vienkartinę licenciją, pateikia paraišką Telšių rajono savivaldybės administracijai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki renginio. Vienkartinė licencija išduodama vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

49.     Prašymai išduoti licenciją prekybai alkoholiu, pateikti vėliau nei 5 darbo dienos iki renginio, nesvarstomi ir vienkartinė licencija prekiauti alkoholiu renginyje neišduodama.

50. Prekyba alkoholiniais gėrimais renginių metu vykdoma vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.                        

51. Informacija apie renginio metu vykdomą prekybą maisto produktais perduodama Maisto ir veterinarijos tarnybai.

 

XI.    RENGINIAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA ORGANIZUOTI

 

52.     Draudžiama organizuoti šiuos renginius:

52.1.  renginius, kurie skatina alkoholio, tabako, narkotinių ar kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimą;

52.2.  renginius, kurie savo pobūdžiu yra pavojingi dalyvių arba žiūrovų sveikatai. Jei renginio dalyviams būtini specialūs apsaugos drabužiai, renginio dalyviais negali būti atsitiktiniai asmenys. Tokie renginiai galimi kaip parodomieji ir juose dalyvauja tik specialiai tam paruošti žmonės (armija, policija, sportininkai) ir saugumą užtikrinančios institucijos;

52.3.  renginius, kurių dalyviai vairuoja transporto priemones taip, kad kelia grėsmę eismo tvarkai ir saugumui, sudaro pavojų dalyvaujančių bei kitų asmenų saugumui, sveikatai, pažeidžia viešąją tvarką ir visuomeninę rimtį;

52.4.  renginius, kurių dalyviai yra nuogi bei kitaip savo išvaizda ar turimais ir demonstruojamais daiktais ciniškai pažeidžia dorovę;

52.5.  renginius, kurių dalyviai renginio metu sakomomis kalbomis, plakatais, šūkiais, audiovizualinėmis priemonėmis ir kitokiais veiksmais akivaizdžiai kursto pažeisti ar pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ar kitus įstatymus, viešąją tvarką ir dorovę.

 

XII.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53.     Renginio organizatoriai turi turėti leidimą renginio vietoje nuo jo pradžios iki pabaigos atsakyti už renginio turinį ir kokybę, užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą.

54.     Organizatoriai privalo laikytis visų įpareigojimų, nurodytų išduotame leidime, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių nėra suderinta su dalyvaujančiomis institucijomis ir Telšių rajono savivaldybės administracija, leidimas nustoja galiojęs.

55.     Renginio organizatoriai, pažeidę LR įstatymus bei šias taisykles, traukiami administracinėn ir civilinėn atsakomybėn ir sprendžiamas klausimas dėl leidimų neišdavimo kitiems jų organizuojamiems renginiams.

56.     Organizatoriai, negavę leidimo organizuoti renginį, turi teisę apskųsti sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

___________________

part_7a79e2df832d494ebe679f6c53449a30_end


PRIEDAS NR. 2

 

P R A Š Y M A S

(data)

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI

 

     

Renginio pavadinimas

1.   RENGINIO ORGANIZATORIUS:

Institucija, kodas (jei renginį organizuoja asmuo, nurodomas asmens kodas):

     

Vadovo vardas, pavardė, parašas:

     

Adresas, telefonas, el. pašto adresas:

     

 

2.   RENGINIO FORMA, TURINYS:        Komercinis         Nekomercinis     

     

     

Turinys, kokiai auditorijai skirtas

 

3.   DATA IR LAIKAS:

     

Pradžia       val.        Pabaiga[1]       val.

 

Data

Laikas

4.   RENGINIO VIETA:

     

Teritorija, adresas

 

4.1. Dėl renginio vietos suderinta su teritoriją administruojančiu savininku ar institucija:

 

     

 

 

 

Institucijos pavadinimas, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė

antspaudas, parašas

 

4.2. Ar renginio vieta priklauso saugomai teritorijai:       Ne           Taip  

Dėl leidimo organizuoti renginį saugomoje teritorijoje suderinta:

 

     

 

 

 

Institucijos pavadinimas, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė 

antspaudas, parašas

 

4.3. Ar numatoma žmonių, transporto priemonių ar kt. kolona, procesija, paradas, eisena, dėl ko planuojama laikinai sutrikdyti ar sustabdyti eismą?        Ne       Taip 

 

Tiksli teritorija ar maršrutas:

     

 

 

     

 

4.4. Dėl eismo trikdymo ar uždarymo suderinta su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu:

 

     

 

 

 

Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė

antspaudas, parašas

4.5. Dėl eismo trikdymo ar uždarymo suderinta su Telšių autobusų parku:

 

     

 

 

 

 

Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė

antspaudas, parašas

5.   NUMATOMAS ŽMONIŲ SKAIČIUS:

 

5.1. Organizatorių ir dalyvių skaičius:      

5.2 Žiūrovų skaičius:       

     iki 500

     nuo 500 iki 1000

     nuo 1000 

6.   VIEŠĄJĄ TVARKĄ RENGINIO METU UŽTIKRINA:

 

     

 

 

 

 

Institucijos pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė

antspaudas, parašas

 

7.   HIGIENOS NORMAS UŽTIKRINA IR KOMUNALINES PASLAUGAS TEIKIA:

(švaros palaikymą, šiukšlių išvežimą, tualetus ir kt.)

 

 

     

 

 

 

Institucijos pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė

antspaudas, parašas

 

8.   UŽ DARBŲ SAUGĄ ATSAKINGAS ASMUO AR INSTITUCIJA:

(scenos konstrukcijas, elektros tiekimą, šviesos, garso instaliacijas ir kt.)

 

     

 

 

 

Institucija, atsakingo asmens  pareigos, vardas, pavardė

parašas

 

9.   PIRMĄJĄ MEDICININĘ PAGALBĄ RENGINIO METU TEIKIA:

 

     

 

 

 

Institucijos pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė

antspaudas, parašas

 

 

10. UŽ PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ ATSAKINGA INSTITUCIJA

(rengiant šventes su  fejerverkais, laužais, fakelais ir kitais elementais, kuriuose naudojama atvira ugnis)

 

     

 

 

 

Institucijos pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė

antspaudas, parašas

 

11. AR NUMATOMA PREKYBA RENGINIO TERITORIJOJE?       Ne        Taip

11.1. Iš viso prekybos vietų:      

 

      vietų prekybai alkoholiniais gėrimais

 

      vietų prekybai tautodailės dirbiniais

 

      vietų prekybai kitomis prekėmis

 

12. RENGINIO ORGANIZATORIAI ĮSIPAREIGOJA

Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kelių eismo, viešosios tvarkos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų, Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių, vykdyti teisėtus policijos pareigūnų reikalavimus viešajai tvarkai ir žmonių saugumui užtikrinti.

 

13. ATSAKINGI RENGINIO ORGANIZATORIAI

13.1.      

13.2.      

Institucija (organizacija, įstaiga), pareigos, vardas, pavardė, telefonas, parašas

 

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informuotas apie renginį:

 

     

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė

 

antspaudas, parašas


Vietos seniūnija informuota apie renginį:

 

     

Atsakingo asmens vardas, pavardė

 

antspaudas, parašas

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-238, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10784

 

part_6e864dbfec5c49d6a8ee3ea9f334f0c5_end

3 priedas. Neteko galios nuo 2019-07-03

Priedo naikinimas:

Nr. T1-238, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10784

 


PRIEDAS NR.1

 

REKOMENDUOJAMAS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI SĄRAŠAS

 

1.   DEGAIČIŲ SENIŪNIJA

Eil. Nr.

Vieta

Adresas

Teritoriją administruojanti institucija

Kontaktai

 

Kokiai saugomai teritorijai priklauso

1.

Degaičių parkas

Anulėnų g. 1,

Degaičiai

Degaičių seniūnija

Tel. (8 444) 45342

Faks. (8 444) 45342

Nepriklauso

2.

Eigirdžių miestelio skveras

Gedimino g. 27,

Eigirdžiai

Degaičių seniūnija

Tel. (8 444) 45342

Faks. (8 444) 45342

Nepriklauso

 

2.   GADŪNAVO SENIŪNIJA

Eil. Nr.

Vieta

Adresas

Teritoriją administruojanti institucija

Kontaktai

Kokiai saugomai teritorijai priklauso

1.

Telšių r. Buožėnų mokyklos-darželio teritorija

Mokyklos g. 6,

Buožėnai

 

Buožėnų mokykla-darželis

Tel. (8 444) 41747

Nepriklauso

2.

Buožėnų kultūros namų teritorija

Buožėnų g. 5,

Buožėnai

 

Gadūnavo seniūnija

Tel. (8 444) 41940

Nepriklauso

3.

Aikštelė Gadūnavo miestelio centre

Gadūnavas

 

Gadūnavo seniūnija

Tel. (8 444) 41940

Nepriklauso

4.

Buvusios Gedrimų pagrindinės mokyklos teritorija

 

Brėvikių g. 4,

Gedrimai

Gadūnavo seniūnija

Tel. (8 444) 41940

Nepriklauso

5.

Brėvikių dvaro teritorija

 

Brėvikiai

Privati teritorija

Tel. (8 604) 58905

Kultūros paveldo objekto teritorija

6.

Germanto ežero pakrantė

 

Džiuginėnų k.

Gadūnavo seniūnija

Tel. (8 444) 41940

Nepriklauso

 

3.   LUOKĖS SENIŪNIJA

Eil. Nr.

Vieta

Adresas

Teritoriją administruojanti institucija

Kontaktai

Kokiai saugomai teritorijai priklauso

1.

Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos teritorija

 

Mokyklos g. 5,

Luokė

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija

Tel. (8 444) 43113

Varnių regioniniam parkui

2.

Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos ikimokyklinės grupės teritorija

 

Šviesos g. 7,

Luokė

Luokės Vytauto Kleivos gimnazija

Tel. (8 444) 43113

Varnių regioniniam parkui

3.

Luokės miestelio skveras

Telšių g.,

Luokė

 

Luokės seniūnija

Tel. (8 444) 43245

Varnių regioniniam parkui

4.

Viekšnalių universalaus daugiafunkcinio centro teritorija

 

Bažnyčios g. 17,

Viekšnaliai

Luokės seniūnija

Tel. (8 444) 43245

Varnių regioniniam parkui

5.

Biržuvėnų dvaro teritorija

Dvaro g.

Biržuvėnai

 

Luokės seniūnija

Tel. (8 444) 43245

Varnių regioniniam parkui

6.

Biržuvėnų parkas

Gorskių g.,

Biržuvėnai

 

Luokės seniūnija

Tel. (8 444) 43245

Varnių regioniniam parkui

7.

Buvusios  Baltininkų mokyklos teritorija

Baltininkų g. 34

Baltininkai

 

Luokės seniūnija

Tel. (8 444) 43245

Varnių regioniniam parkui

8.

Pašatrijos piliakalnis, Šatrijos kalnas

Pašatrija

Luokės seniūnija

Tel. (8 444) 43245

Varnių regioniniam parkui

 

4.   NEVARĖNŲ SENIŪNIJA

Eil. Nr.

Vieta

Adresas

Teritoriją administruojanti institucija

Kontaktai

Kokiai saugomai teritorijai priklauso

1.

Poilsiavietė „Šilaunė“

 

Morkiškės

Nevarėnų seniūnija

Tel. (8 444) 44146

Nepriklauso

2.

Telšių r. Nevarėnų pagrindinės mokyklos teritorija

 

Liepų g. 34,

Nevarėnai

Nevarėnų pagrindinė mokykla

Tel. (8 444) 44153

Nepriklauso

3.

Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centro teritorija

 

Liepų g. 10,

Nevarėnai

Nevarėnų kultūros centras

Tel. (8 444) 44144

Nepriklauso

4.

Mitkaičių kaimo poilsio aikštelė

 

Mitkaičiai

Nevarėnų seniūnija

Tel. (8 444) 44146

Nepriklauso

5.

Buvusios Nerimdaičių mokyklos teritorija

Nerimdaičiai

Nevarėnų seniūnija

Tel. (8 444) 44146

Nepriklauso

6.

Paunšvystės alkakalnis

 

Virmėnai

Privati teritorija

 

Tel. (8 621) 52237

Tel. (8 618) 52873

Kultūros objekto paveldo teritorija     

 

5.   RYŠKĖNŲ SENIŪNIJA

Eil. Nr.

Vieta

Adresas

Teritoriją administruojanti institucija

Kontaktai

Kokiai saugomai teritorijai priklauso

1.

Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centro teritorija

 

Masčio g. 5,

Ryškėnai

Ryškėnų kultūros centras

Tel. (8 444) 72249

Nepriklauso

2.

Buvusios Lauko Sodos mokyklos teritorija

 

Lentupio g. 10,

Lauko Soda

Ryškėnų seniūnija

Tel. (8 444) 72234

Nepriklauso

3.

Buvusio „Atžalyno“ progimnazijos Lieplaukės filialo teritorija ir stadionas

Mokyklos g. 7,

Lieplaukė

Ryškėnų seniūnija

Tel. (8 444) 72234

Nepriklauso

4.

Ryškėnų parkas

Vingio g. 2, Ryškėnai

 

Ryškėnų seniūnija

Tel. (8 444) 72234

Nepriklauso

 

6.   TELŠIŲ MIESTO SENIŪNIJA

Eil. Nr.

Vieta

Adresas

Teritoriją administruojanti institucija, savininkas

Kontaktai

Kokiai saugomai teritorijai priklauso

1.

Zakso kalnas

Masčio g.,

Telšiai

Telšių miesto seniūnija

Tel. (8 444) 51598

Nepriklauso

2.

Mašinų stovėjimo aikštelė

miesto centre

 

Turgaus a.,

Telšiai

Telšių miesto seniūnija

Tel. (8 444) 51598

Kultūros objekto paveldo teritorija     

3.

Seniūnijos aikštė

Turgaus a.,

Telšiai

Telšių miesto seniūnija

Tel. (8 444) 51598

Kultūros objekto paveldo teritorija     

4.

Masčio ežero rekreacinė teritorija

 

Masčio ežero pakrantė

Telšių miesto seniūnija

Tel. (8 444) 51598

Kultūros objekto paveldo teritorija     

5.

Centrinis stadionas

Birutės g.,

Telšiai

Telšių sporto mokykla

Tel. (8 444) 60318

Nepriklauso

6.

Amfiteatras ir Respublikos g.

Respublikos g.,

Telšiai

Telšių rajono savivaldybės kultūros centras, Telšių seniūnija

Tel. (8 444)68996,

Tel. (8 444) 51598

Kultūros objekto paveldo teritorija     

7.

Žemaitijos kaimo muziejus

Parko g.,

Telšiai

Žemaičių muziejus „Alka“

Tel. (8 688) 42566

Nepriklauso

 

7.   TRYŠKIŲ SENIŪNIJA

Eil. Nr.

Vieta

Adresas

Teritoriją administruojanti institucija

Kontaktai

Kokiai saugomai teritorijai priklauso

1.

Tryškių stadionas

 

Tryškiai

Tryškių seniūnija

Tel. (8 444) 79333

Nepriklauso

2.

Tryškių Sukančių elektrinės teritorija

Sukančiai

Tryškių seniūnija

 

Tel. (8 444) 79333

Nepriklauso

3.

Pavirvyčio dvaro teritorija

Pavirvytis

Privati teritorija

Tel. (8 374) 56238

Virvytės hidrografiniam draustiniui

4.

Ubiškės asfaltuota aikštelė

 

Ubiškė

Tryškių seniūnija

Tel. (8 444) 79333

Nepriklauso

5.

Ubiškės stadionas

 

Ubiškė

Tryškių seniūnija

Tel. (8 444) 79333

Nepriklauso

6.

Ubiškės bendruomenės parkas

I. Vaišvilos g.,

Ubiškė

Tryškių seniūnija

Tel. (8 444) 79333

Nepriklauso

 

8.   UPYNOS SENIŪNIJA

Eil. Nr.

Vieta

Adresas

Teritoriją administruojanti institucija

Kontaktai

Kokiai saugomai teritorijai priklauso

1.

Upynos centro aikštė prie buvusių kultūros namų

 

Upyna

Upynos seniūnija

Tel. (8 444) 44714

Nepriklauso

2.

Teritorija prie Kirklių kultūros namų pastato

Lesikų g. 6

Kirkliai

Upynos seniūnija

Tel. (8 444) 44714

Nepriklauso

3.

Telšių rajono savivaldybės K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo teritorija

 

Mokyklos g. 10,

Kaunatava

Upynos seniūnija

Tel. (8 444) 44714

Nepriklauso

4.

Gaulėnų kraštotyros muziejaus teritorija

Gaulėnai

Upynos seniūnija

Tel. (8 444) 44714

Nepriklauso

 

9.   VARNIŲ SENIŪNIJA

Eil. Nr.

Vieta

Adresas

Teritoriją administruojanti institucija

Kontaktai

Kokiai saugomai teritorijai priklauso

1.

Poilsiavietė prie Lūksto ežero

Graužų k.

Varnių seniūnija

Tel. (8 444) 47442

Varnių regioniniam parkui

2.

Medininkų aikštė Varniuose

Medininkų a.,

Varniai

Varnių seniūnija

Tel. (8 444) 47442

Varnių regioniniam parkui

3.

Moteraičio piliakalnis

Mažosios Burbiškės

 

Varnių seniūnija

Tel. (8 444) 47442

Varnių regioniniam parkui

5.

Turgaus aikštelė Varniuose

M. Daukšos g. ir Turgaus g. sankryža,

Varniai

Varnių seniūnija

Tel. (8 444) 47442

Varnių regioniniam parkui

6.

M. Valančiaus aikštė

S. Daukanto g.,

Varniai

Varnių seniūnija

Tel. (8 444) 47442

Varnių regioniniam parkui

7.

Teritorija prie Kančių kryžiaus

Dariaus ir Girėno g.,

Varniai

Varnių seniūnija

Tel. (8 444) 47442

Varnių regioniniam parkui

 

8.

Janapolės bendruomenės skverelis

Viržuvėnų g., Janapolė

 

Varnių seniūnija

Tel. (8 444) 47442

Varnių regioniniam parkui

9.

Pavandenės daugiafunkcinio centro teritorija

Šatrijos Raganos g.,

Pavandenė

Varnių seniūnija

Tel. (8 444) 47442

Varnių regioniniam parkui

 

 

10. VIEŠVĖNŲ SENIŪNIJA

Eil. Nr.

Vieta

Adresas

Teritoriją administruojanti institucija

Kontaktai

Kokiai saugomai teritorijai priklauso

1.

Teritorija prie Viešvėnų tvenkinio

 

Viešvėnų I k.

Viešvėnų seniūnija

Tel. (8 444) 43590

Nepriklauso

2.

Teritorija prie Viešvėnų seniūnijos pastato

Getautės g. 1, Viešvėnų I k.

Viešvėnų seniūnija

Tel. (8 444) 43590

Nepriklauso

 

11. ŽARĖNŲ SENIŪNIJA

Eil. Nr.

Vieta

Adresas

Teritoriją administruojanti institucija

Kontaktai

Kokiai saugomai teritorijai priklauso

1.

Teritorija prie Žarėnų seniūnijos pastato

Varnių g. 1,

Žarėnai

Žarėnų seniūnija

Tel. (8 444) 40645

Nepriklauso

2.

Žarėnų bendruomenės parkas, lauko estrada

Kegų g. 12,

Žarėnai

Žarėnų seniūnija

Tel. (8 444) 40645

Nepriklauso

3.

Paplinijos piliakalnio vad. Plinijos kalno teritorija

Paplinija

Žarėnų seniūnija

Tel. (8 444) 40645

Minijos gamtiniam landšaftiniam draustiniui

 

4.

Kegų kaimo Ilgio ežero pakrantė

Kegai

 

Žarėnų seniūnija

Tel. (8 444) 40645

Nepriklauso

________________________________________________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-238, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10784

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T1-283 „Dėl Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-391, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19252

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T1-283 „Dėl Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_0101d652e0834836a6026048e5dbc4d4_end[1] Ne ilgiau nei iki 24.00 val., išskyrus Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių  16 p. numatytus atvejus ir atskiru administracijos direktoriaus įsakymu