Suvestinė redakcija nuo 2023-12-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-08-20, i. k. 2015-12475

 

Nauja redakcija nuo 2021-04-15:

Nr. 3D-236, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-14, i. k. 2021-07730

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU SKYRIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 3D-647

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendrosios nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 711/2019, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2021/399, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, EB Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/1781, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 808/2014, nustatančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisykles, su visais pakeitimais, 2020 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu, Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KPP administravimo taisyklės), ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,

t v i r t i n u pridedamas:

1. Paramos kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodiką.

2. Paramos žvejybos ir akvakultūros regionų plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodiką.

3. Paramos dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodiką.

4. Paramos kaimo vietovių ir dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.)  skyrimo ir skaičiavimo metodiką.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                          Virginija Baltraitienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-647

 

 

Paramos kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu paramos skyrimo tvarkos nustatymo  ir dydžio apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą parengta vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisija sprendimu C(2015) 842, joje pateiktu kaimo vietovės apibrėžimu, vietos plėtros strategijų (toliau – Strategija) vertinimo tvarka ir Lietuvos statistikos departamento kaupiamais duomenimis apie gyventojų skaičių savivaldybėse pagal 2014 m. sausio 1 d. būklę ir kaimiškosiose seniūnijose pagal 2011 m. Gyventojų ir būstų surašymo duomenis.

2. Metodika parengta, siekiant išvengti paramos masto ekonomijos neigiamos įtakos mažiausiai (iki 15 000 (penkiolikos tūkst.) gyventojų turinčioms savivaldybių teritorijoms, subalansuoti paramos dydį, tenkantį strategijai įgyvendinti, tarp mažiausiai (iki 15 (penkiolikos) tūkst.) ir daugiausiai (daugiau kaip 33 (trisdešimt trijų) tūkst.) gyventojų turinčių savivaldybių teritorijų ir patenkinti vietos gyventojų poreikius visose kaimo vietovėse nepriklausomai nuo jų dydžio.

 

II. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO TERITORIJA IR JŲ KOKYBĖS VERTINIMAS

 

3. Paramos dydis strategijoms įgyvendinti skaičiuojamas pagal savivaldybes:

3.1. jei strategija įgyvendinama teritorijoje, kuri apima dvi ar daugiau savivaldybių (visa apimtimi, išskyrus savivaldybių centrus), paramos suma strategijai įgyvendinti skaičiuojama sudedant kiekvienai savivaldybei pagal gyventojų skaičiui nustatytą paramos dydį, kuris koreguojamas pagal strategijos kokybės vertinimo rezultatus. Tokiai teritorijai skiriama bazinė paramos suma sudedama pagal susijungiančių savivaldybių skaičių;

3.2. jei strategija įgyvendinama mažesnėje nei savivaldybė teritorijoje, paramos dydis strategijai įgyvendinti nustatomas pagal gyventojų skaičių ir strategijos kokybės vertinimo rezultatus. Šiuo atveju bazinis paramos dydis, nustatytas savivaldybei, yra nedalomas, jeigu savivaldybės teritorijoje nesukuriamas naujas juridinis vienetas. Jeigu savivaldybėje formuojami du ar daugiau naujų juridinių vienetų, bazinė suma, skirta savivaldybės teritorijai, dalijama į tiek dalių, kiek sukuriama naujų, savarankiškai strategiją rengiančių ir įgyvendinsiančių juridinių vienetų, proporcingai gyventojų skaičiui, tenkančiam kiekvienam naujam juridiniam  vienetui;

3.3. jei strategijos įgyvendinimo teritorija apima savivaldybės teritoriją ir dalį kitos ar kelių savivaldybių teritorijų (teritorijos gali būti prijungiamos seniūnijomis, kurių ribos nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme), paramos dydis strategijai įgyvendinti apskaičiuojamas, atsižvelgiant į vienam perskaičiuotam gyventojui nustatytą paramos dydį pagal savivaldybes, pridedant bazinį paramos dydį, skirtą savivaldybei, prie kurios teritorijos prijungiamos papildomos teritorijos.

4. Parama skiriama tik toms strategijoms įgyvendinti, kurios įvertinamos ne mažiau kaip 70 (septyniasdešimt) balų. Didžiausias galimas strategijos kokybinis įvertinimas sudaro 100 (vieną šimtą) balų.

5. Jei strategijai neskirta 70 (septyniasdešimt) kokybės balų, ji Projektų atrankos komiteto sprendimu grąžinama taisyti ir nustatytu laiku gali būti iš naujo teikiama vertinti. Strategiją galima taisyti ne daugiau kaip du kartus. Pirmą kartą iš naujo pateiktos vertinti strategijos gautinos paramos suma mažinama 5 (penkiais) proc., antrą kartą – 10 (dešimčia) proc. 

 

IiI. PARAMOS vietos plėtros strategijoms įgyvendinti DYDŽIO SKAIČIAVIMO METODIKA

 

6. Paramos dydžio skaičiavimo formulė:

VPSsum = (Ssum × 0,20) / N + (((Ssum × 0,80) / G) × Gvvg) × K),

čia:

VPSsum – paramos suma strategijai;

Ssum – paramos suma strategijoms įgyvendinti iš viso;

N – savivaldybių skaičius (išskyrus miestų savivaldybes);

G – kaimo, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų (išskyrus savivaldybių centrus),  gyventojų skaičius Lietuvoje;

Gvvg – perskaičiuotas kaimo, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų (išskyrus savivaldybių centrus),  gyventojų skaičius savivaldybėje;

K – strategijos kokybinio įvertinimo koeficientas.

7. Konkrečios savivaldybės strategijai įgyvendinti skiriama bazinė paramos suma, kuri apskaičiuojama 20  (dvidešimt) proc. strategijoms įgyvendinti skirtos paramos sumos paskirstant po lygiai kiekvienai savivaldybei.

8. 80 (aštuoniasdešimt) proc. strategijoms įgyvendinti skirtos paramos sumos paskirstomi kiekvienai savivaldybei diferencijuotai pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių, kaip nurodyta 15 punkte (gyventojų  iki 15 000 (penkiolikos tūkstančių) perskaičiavimo koeficientas 1,20, atitinkamai gyventojų nuo 15 001 (penkiolikos tūkstančių ir vieno) iki 24 000 (dvidešimt keturių tūkstančių) – koeficientas 0,85, gyventojų nuo 24 001 (dvidešimt keturių tūkstančių ir vieno) iki 33 000 (trisdešimt trijų tūkstančių) – koeficientas 0,60, daugiau kaip 33 000 (trisdešimt trijų tūkstančių) gyventojų – koeficientas 0,45), skiriant jiems vidutinę perskaičiuotam gyventojui tenkančią paramos sumą.

9. Pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių konkrečiai savivaldybei nustatyta paramos suma koreguojama pagal strategijos kokybės vertinimo rezultatus, t. y. dauginama iš koeficiento, susieto su kokybės vertinimo metu surinktų balų skaičiumi, pvz., jei strategija įvertinama 70 (septyniasdešimčia) kokybės balų, pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių nustatyta paramos suma dauginama iš kokybės balų skaičiaus 70 (septyniasdešimties balų) ir dalinama iš didžiausio galimo surinkti balų skaičiaus 100 (vieno šimto balų). Apskaičiuota paramos suma suapvalinama iki sveikųjų skaičių.

10. Priklausomai nuo strategijų kokybės po jų kokybės vertinimo likusi paramos suma, paskirstoma strategijoms atlikus jų įgyvendinimo tarpinį vertinimą. Rezervo dydis gali kisti priklausomai nuo strategijų kokybinio vertinimo rezultatų. 

11. Perskaičiuotas gyventojų skaičius nustatomas taip:

11.1. tuo atveju, kai faktinis kaimo gyventojų, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių), skaičius savivaldybėje 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) (gyventojų skaičius konkrečioje savivaldybės teritorijoje apskaičiuojamas atitinkamai, atsižvelgiant į gyventojų skaičių);

11.2. perskaičiuotas kaimo, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų,  gyventojų skaičius savivaldybėje: 15 000 × 1,20 + 9 000 × 0,85 + 9 000 × 0,60 + 27 000 × 0,45 = 43 200 (keturiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai). Perskaičiuotas gyventojų skaičius apvalinamas, atsižvelgiant į bendrą Lietuvos kaimo gyventojų, įskaitant miestelius ir miestus iki             6 000 (šešių tūkstančių), skaičių;

11.3. bazinės paramos sumos nustatymas savivaldybei: 110 468 852 Eur (vienas šimtas dešimt milijonų keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du eurai – paramos suma strategijoms įgyvendinti) × 0,20 (20 (dvidešimt) proc. paramos sumos strategijoms įgyvendinti skiriama bazinei sumai nustatyti) / 51 (penkiasdešimt vieno – (kaimiškųjų savivaldybių skaičius Lietuvoje) = 433 211 Eur (keturi šimtai trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai vienuolika eurų).

12. Vidutinės paramos sumos gyventojui nustatymas: 110 468 852 Eur (vienas šimtas dešimt milijonų keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du eurai – paramos suma strategijoms įgyvendinti) × 0,80 (80 (aštuoniasdešimt) proc. paramos sumos strategijoms įgyvendinti skiriama paramos sumai, pagal gyventojų skaičių ir strategijų vertinimo rezultatus nustatyti) / 1 051 768 (vienas milijonas penkiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni) (kaimo, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų,  gyventojų skaičius Lietuvoje) = 84,03 Eur (aštuoniasdešimt keturi eurai trys euro centai).

13. Paramos sumos strategijai įgyvendinti nustatymas pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių ir strategijos vertinimo rezultatus:

13.1. bazinė paramos suma ir paramos strategijai įgyvendinti suma pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių nustatyta 15 punkte. Paramos strategijai įgyvendinti suma, pagal strategijos vertinimo rezultatus, nustatoma šiuo principu: konkrečiai savivaldybei 15 punkte nustatyta paramos strategijai įgyvendinti suma pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių koreguojama pagal strategijos kokybės vertinimo rezultatus, t.y. dauginant iš koeficiento, susieto su kokybės vertinimo metu surinktų balų skaičiumi (kaip nurodyta 9 punkte) ir pridedama savivaldybei nustatyta bazinė paramos suma;

13.2. kai strategija įvertinta 100 (vienu šimtu) kokybės balų – 43 200 (keturiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai – perskaičiuotas gyventojų skaičius) × 84,03 Eur (aštuoniasdešimt keturi eurai trys euro centai –  vidutinė paramos suma gyventojui) × 1 (vienas, kai strategijos kokybės vertinimas 100 (vienas šimtas) balų) = 3 630 096 Eur (trys milijonai šeši šimtai trisdešimt tūkstančių devyniasdešimt šeši eurai);

13.3. kai strategija įvertinta 70 (septyniasdešimt) kokybės balų – 43 200 (keturiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai – perskaičiuotas gyventojų skaičius) × 84,03 Eur (aštuoniasdešimt keturi eurai trys euro centai –  vidutinė paramos suma gyventojui) × 0,7 (kai strategijos kokybės vertinimas 70 (septyniasdešimt) balų) = 2 541 067 Eur (du milijonai penki šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis šešiasdešimt septyni eurai);

14. paramos sumos strategijai įgyvendinti nustatymas:

14.1. kai strategija įvertinta 100 (vienu šimtu) kokybės balų: 433 211 Eur (keturi šimtai trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai vienuolika eurų – bazinė paramos suma)  + 3 630 096 Eur (trys milijonai šeši šimtai trisdešimt tūkstančių devyniasdešimt šeši eurai – paramos suma, kai strategija įvertinta 100 (vienu šimtu) kokybės balų) = 4 063 307 Eur (keturi  milijonai šešiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai septyni eurai);

14.2. kai strategija įvertinta 70 (septyniasdešimt) kokybės balų 433 211 Eur (keturi šimtai trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai vienuolika eurų – bazinė paramos suma)  + 2 541 067 Eur (du milijonai penki šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis šešiasdešimt septyni eurai – paramos suma, kai strategija įvertinta 70 (septyniasdešimt) kokybės balų) = 2 974 278 Eur (du milijonai devyni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai).

 

IV. PARAMOS DYDIS Vietos PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI PAGAL SAVIVALDYBES

 

15. Paramos dydis strategijoms įgyvendinti pagal savivaldybes ir rezervas yra nustatytas vadovaujantis I ir II skyriuose išdėstytomis nuostatomis (paramos dydžiai strategijoms įgyvendinti apskaičiuoti naudojant Excel skaičiuokles, todėl galimos matematinio apvalinimo paklaidos):

 

Savivaldybė

Gyventojų sk. kaime, įskaitant mstl. ir miestus iki 6 000 gyventojų (be sav. centrų)

Parama, Eur

faktinis 2014-01-01

perskaičiuotas

bazinė

pagal gyventojų skaičių

iš viso, kai strategija įvertinta

100 balų

70 balų

 

1

2

3

4

5=3+4

6=4*0,7+3

Visagino

95

112

0,00

9387

9387

6571

Birštono

1894

2227

433211

187144

620355

564212

Rietavo

4681

5505

433211

462524

895736

756978

Kazlų Rūdos

6292

7399

433211

621705

1054917

868405

Pagėgių

7035

8273

433211

695120

1128332

919795

Druskininkų

7181

8444

433211

709547

1142758

929894

Kalvarijos

7287

8569

433211

720020

1153231

937225

Širvintų r.

10524

12376

433211

1039865

1473076

1161116

Zarasų r.

10537

12391

433211

1041149

1474360

1162016

Ignalinos r.

11439

13452

433211

1130275

1563486

1224403

Kupiškio r.

12127

14261

433211

1198255

1631466

1271990

Elektrėnų

12642

14866

433211

1249142

1682353

1307610

Skuodo r.

12876

15141

433211

1272263

1705474

1323795

Akmenės r.

13145

15458

433211

1298843

1732054

1342401

Molėtų r.

13378

15732

433211

1321865

1755076

1358517

Utenos r.

13524

15903

433211

1336291

1769502

1368615

Biržų r.

14807

17412

433211

1463063

1896274

1457355

Varėnos r.

14976

17611

433211

1479762

1912973

1469044

Joniškio r.

14997

17636

433211

1481837

1915048

1470497

Ukmergės r.

15038

17671

433211

1484793

1918004

1472566

Jonavos r.

15117

17737

433211

1490322

1923533

1476437

Lazdijų r.

16897

19219

433211

1614903

2048115

1563644

Anykščių r.

16922

19240

433211

1616653

2049864

1564868

Pakruojo r.

17060

19355

433211

1626312

2059523

1571629

Plungės r.

17345

19592

433211

1646259

2079470

1585592

Jurbarko r.

17787

19961

433211

1677194

2110405

1607247

Trakų r.

18109

20229

433211

1699731

2132942

1623023

Tauragės r.

18323

20407

433211

1714709

2147920

1633507

Rokiškio r.

19111

21063

433211

1769860

2203072

1672113

Prienų r.

19127

21077

433211

1770980

2204191

1672897

Pasvalio r.

19515

21400

433211

1798136

2231347

1691907

Šilalės r.

19737

21585

433211

1813674

2246885

1702783

Marijampolės

19849

21678

433211

1821513

2254724

1708270

Mažeikių r.

20122

21906

433211

1840620

2273831

1721645

Telšių r.

20315

22066

433211

1854128

2287339

1731101

Kretingos r.

21317

22901

433211

1924258

2357469

1780191

Švenčionių r.

21414

22982

433211

1931047

2364258

1784944

Kelmės r.

21477

23034

433211

1935456

2368667

1788030

Radviliškio r.

23162

24438

433211

2053388

2486600

1870583

Kaišiadorių r.

24115

25203

433211

2117721

2550932

1915616

Raseinių r.

24599

25488

433211

2141633

2574844

1932354

Šakių r.

25088

25775

433211

2165792

2599003

1949265

Kėdainių r.

25227

25857

433211

2172659

2605870

1954072

Šilutės r.

25445

25985

433211

2183429

2616640

1961612

Šalčininkų r.

26599

26664

433211

2240442

2673653

2001520

Alytaus r.

27347

27104

433211

2277396

2710608

2027389

Vilkaviškio r.

29220

28205

433211

2369931

2803142

2092163

Šiaulių r.

30788

29127

433211

2447397

2880608

2146389

Klaipėdos r.

37173

32268

433211

2711303

3144514

2331123

Panevėžio r.

37488

32407

433211

2722975

3156186

2339294

Kauno r.

76467

49596

433211

4167277

4600488

3350305

Vilniaus r.

95031

57782

433211

4855135

5288346

3831805

Iš viso:

1051768

1051768

22093770

88375082

110468852

83956328

 

Rezervas

kai visos strategijos įvertinamos po 70 (septyniasdešimt) balų, 24 (dvidešimt keturi) proc. visoms strategijoms įgyvendinti skiriamos paramos sumos

26 512 524 Eur (dvidešimt šeši milijonai penki šimtai dvylika tūkstančių penki šimtai dvidešimt keturi eurai)

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Strategijoms įgyvendinti skiriamų paramos lėšų naudojimo ir kitos sąlygos numatomos Strategijų įgyvendinimo taisyklėse.

 

__________________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-647

 

 

Paramos žvejybos ir akvakultūros regionų plėtros strategijoms įgyvendinti BENDRUOMENIŲ ĮNICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU SKYRIMO IR skaičiavimo metodikA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Žvejybos ir akvakultūros regionų plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu paramos skyrimo tvarkos nustatymo ir dydžio apskaičiavimo metodika (toliau – metodika) pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą (toliau – veiksmų programa) parengta vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, EB Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007, Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – administravimo taisyklės), vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) atrankos tvarka  ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kaupiamais fiksuotais duomenimis apie akvakultūros įmonių bei ūkių darbuotojų skaičių ir užaugintos bei realizuotos produkcijos kiekius, Baltijos jūroje bei Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių įmonių darbuotojų skaičių ir verslinės žvejybos laimikį, vidaus vandenyse žvejojančių įmonių darbuotojų skaičių ir verslinės žvejybos laimikį pagal įmonių registracijos vietą pagal savivaldybes.

2. Paramos dydis vietos plėtros strategijoms (toliau – strategija) įgyvendinti skaičiuojamas pagal savivaldybes, t. y. teritorijas, kurios pripažintos tinkamomis kurtis žvejybos ir akvakultūros regionams.

3. Kiekvienai teritorijai, tinkamai žvejybos ir akvakultūros regionui kurtis, skiriama bazinė ir kintama paramos suma. Pastaroji koreguojama pagal strategijos kokybės vertinimo rezultatus.

4. Parama skiriama tik toms strategijoms įgyvendinti, kurios įvertinamos ne mažiau kaip 70 (septyniasdešimt) kokybės balų. Didžiausias galimas strategijos kokybės įvertinimas sudaro 100 (vieną šimtą) kokybės balų.

5. Nesurinkusios 70 (septyniasdešimt) kokybės balų strategijos Projektų atrankos komiteto sprendimu grąžinamos taisyti ir nustatytu laiku gali būti iš naujo teikiamos vertinti. Strategiją galima taisyti ne daugiau kaip du kartus. Pirmą kartą iš naujo teikiant strategiją vertinti gautinos paramos suma mažinama 5 (penkiais) proc., antrą kartą – 10 (dešimčia) proc. 

 

II. PARAMOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONŲ vietos plėtros strategijoms DYDŽIO SkaiČiavimo mETODIKa

 

6. Kiekvienai teritorijai, tinkamai žvejybos ir akvakultūros regionui kurtis, skiriama bazinė paramos suma, kuri apskaičiuojama 20 (dvidešimt) proc. strategijoms įgyvendinti skirtos paramos sumos paskirstant po lygiai kiekvienai minėtai teritorijai.

7. 80 (aštuoniasdešimt) proc. strategijoms įgyvendinti skirtos paramos sumos (kintama paramos suma) – paskirstoma kiekvienai teritorijai, tinkamai žvejybos ir akvakultūros regionui kurtis, pagal vieną ar kelis kriterijus, atsižvelgiant į regione veikiančių įmonių veiklą bei žvejybos vietas:

7.1. akvakultūros įmonių bei ūkių darbuotojų skaičių ir užaugintos bei realizuotos produkcijos kiekius ir (ar)

7.2. Baltijos jūroje bei Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių įmonių darbuotojų skaičių  ir verslinės žvejybos laimikį ir (ar)

7.3. vidaus vandenyse žvejojančių įmonių darbuotojų skaičių ir verslinės žvejybos sugautos žuvies kiekį

7.4. skiriant už kiekvieną darbuotoją ir produkcijos apimties vienetą (kg) vidutiniškai Lietuvoje darbuotojui ir produkcijos apimties vienetui (kg) tenkančią paramos sumą.

8. Kiekvienai teritorijai, tinkamai žvejybos ir akvakultūros regionui kurtis, nustatyta kintama paramos suma koreguojama pagal strategijos kokybės vertinimo rezultatus, t. y. dauginama iš koeficiento, susieto su kokybės vertinimo metu surinktų balų skaičiumi: pvz. jei strategija įvertinama 70 (septyniasdešimčia) kokybės balų, nustatyta kintama paramos suma dauginama iš kokybės balų skaičiaus 70 (septyniasdešimties) balų ir dalinama iš didžiausio galimo surinkti balų skaičiaus 100 (vieno šimto) balų. Apskaičiuota paramos suma suapvalinama iki sveikųjų skaičių.

9. Paramos suma, likusi po strategijos kokybės vertinimo, paskirstoma strategijoms, atlikus jų įgyvendinimo tarpinį vertinimą arba organizuojant naują šaukimą strategijoms rengti ir įgyvendinti. Rezervo dydis gali kisti priklausomai nuo strategijų kokybės vertinimo rezultatų. 

10. Paramos dydžio skaičiavimo formulė:

VPSsum = Ssum × 0,2 / N + ((Ssum × 0,6 / D × Džr) + (Ssum × 0,2 / P × Pžr)) × K

kur:

VPSsum – paramos suma konkrečiai, tinkamai žvejybos ir akvakultūros regionui kurtis, savivaldybei;

Ssum – paramos suma vietos plėtros strategijoms įgyvendinti iš viso;

N – savivaldybių, tinkamų žvejybos ir akvakultūros regionams kurtis, skaičius;

D – akvakultūros įmonių ir ūkių, ir (arba) Baltijos jūros, ir (arba) Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių įmonių, ir (arba)  vidaus vandenyse žvejojančių įmonių darbuotojų skaičius visose, tinkamose žvejybos ir akvakultūros regionams kurtis savivaldybėse;

Džr – akvakultūros įmonių ir ūkių ir (arba) Baltijos jūros ir (arba) Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių įmonių ir (arba) vidaus vandenyse žvejojančių įmonių darbuotojų skaičius konkrečioje, tinkamoje žvejybos ir akvakultūros regionui kurtis  savivaldybėje;

P – užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos ir (arba) verslinės žvejybos laimikio kiekis visose, tinkamose žvejybos ir akvakultūros regionams kurtis savivaldybėse;

Pžr – užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos ir (arba) verslinės žvejybos sugautos žuvies kiekis konkrečioje, tinkamoje žvejybos ir akvakultūros regionui kurtis savivaldybėje;

K – strategijos kokybės įvertinimo koeficientas.

11. Paramos dydis nustatomas taip:

11.1. bazinės paramos sumos strategijai įgyvendinti nustatymas: 12 107 772 Eur (dvylika milijonų vienas šimtas septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt du eurai - paramos suma strategijoms įgyvendinti) × 0,2 (20 (dvidešimt) proc. paramos sumos strategijoms įgyvendinti skiriama bazinei sumai nustatyti) / 20 (dvidešimt – savivaldybių, tinkamų žvejybos ir akvakultūros regionams kurtis, skaičius) = 121 077,72  Eur (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis septyniasdešimt septyni eurai, septyniasdešimt du euro centai – bazinė paramos suma);

11.2. vidutinės paramos sumos akvakultūros įmonių bei ūkių ir (arba) Baltijos jūroje bei Baltijos jūros priekrantėje ir (arba)  vidaus vandenyse žvejojančių įmonių darbuotojui nustatymas: 12 107 772 Eur (dvylika milijonų vienas šimtas septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt du eurai - paramos suma strategijoms įgyvendinti) × 0,6 (60 (šešiasdešimt) proc. paramos sumos strategijoms įgyvendinti skiriama kintamai paramos sumai pagal darbuotojų skaičių) / 716 (septyni šimtai šešiolika - akvakultūros įmonių bei ūkių ir (arba) Baltijos jūroje bei Baltijos jūros priekrantėje ir (arba) vidaus vandenyse žvejojančių įmonių darbuotojų skaičius Lietuvoje iš viso) = 10 146,18 Eur (dešimt tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt šeši eurai aštuoniolika euro centų);

11.3. vidutinės paramos sumos akvakultūros įmonėse bei ūkiuose užaugintos bei realizuotos produkcijos ir (arba) verslinės žvejybos Baltijos jūroje bei Baltijos jūros priekrantėje ir (arba) vidaus vandenyse  sugautos žuvies  kiekiui (kg) nustatymas: 12 107 772 Eur (dvylika milijonų vienas šimtas septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt du eurai - paramos suma strategijoms įgyvendinti) × 0,2 (20 (dvidešimt) proc. paramos sumos strategijoms įgyvendinti skiriama kintamai paramos sumai pagal darbuotojų skaičių) / 21 193 133 kg (dvidešimt vienas milijonas vienas šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt trys kilogramai – akvakultūros įmonėse bei ūkiuose užaugintos bei realizuotos produkcijos ir (arba) verslinės žvejybos Baltijos jūroje bei Baltijos jūros priekrantėje ir (arba) vidaus vandenyse  laimikio kiekis Lietuvoje iš viso) =  0,11 Eur (vienuolika euro centų);

11.4. kintamos paramos sumos strategijai įgyvendinti nustatymas, įvertinant strategijos kokybinio vertinimo rezultatus:

11.4.1. kintama paramos suma,  kai strategija įvertinta 100 (vienu šimtu) kokybės balų: (40 (keturiasdešimt – akvakultūros įmonių bei ūkių ir (arba) Baltijos jūroje bei Baltijos jūros priekrantėje, ir (arba) vidaus vandenyse žvejojančių įmonių darbuotojų skaičius konkrečioje savivaldybėje) × 10 146,18 Eur (dešimt tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt šeši eurai aštuoniolika euro centų – vidutinė paramos suma darbuotojui) + 100 000 kg (vienas šimtas tūkstančių – akvakultūros įmonėse bei ūkiuose užaugintos bei realizuotos produkcijos ir (arba) verslinės žvejybos Baltijos jūroje bei Baltijos jūros priekrantėje, ir (arba) vidaus vandenyse  sugautos žuvies kiekis konkrečioje savivaldybėje) × 0,11 Eur / kg (vienuolika euro centų – vidutinė paramos suma už užaugintos ir realizuotos produkcijos ir (arba) verslinės žvejybos laimikio kiekį) × 1 (strategijos kokybės vertinimas 100 (vienas šimtas) balų) = 416 847,20 Eur (keturi šimtai šešiolika tūkstančių aštuoni  šimtai keturiasdešimt septyni eurai dvidešimt euro centų);

11.4.2. kintama paramos suma,  kai strategija įvertinta 70 (septyniasdešimt) kokybės balų: (40 (keturiasdešimt – akvakultūros įmonių bei ūkių ir (arba) Baltijos jūroje bei Baltijos jūros priekrantėje, ir (arba) vidaus vandenyse žvejojančių įmonių darbuotojų skaičius konkrečioje savivaldybėje) × 10 146,18 Eur (dešimt tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt šeši eurai aštuoniolika euro centų – vidutinė paramos suma darbuotojui) + 100 000 kg (vienas šimtas tūkstančių – akvakultūros įmonėse bei ūkiuose užaugintos bei realizuotos produkcijos ir (arba) verslinės žvejybos Baltijos jūroje bei Baltijos jūros priekrantėje, ir (arba) vidaus vandenyse  sugautos žuvies kiekis konkrečioje savivaldybėje) × 0,11 Eur / kg (vienuolika euro centų – vidutinė paramos suma už užaugintos ir realizuotos produkcijos ir (arba) verslinės žvejybos laimikio kiekį) × 0,7 (strategijos kokybės vertinimas 70 (septyniasdešimt) balų) = 291 793,04 Eur (du šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt trys eurai  keturi euro centai);

11.5. paramos sumos iš viso strategijai įgyvendinti nustatymas:

11.5.1. bazinė paramos suma ir kintama paramos strategijai įgyvendinti suma pagal darbuotojų skaičių ir užaugintos bei realizuotos produkcijos ir (arba) verslinės žvejybos sugautos žuvies kiekius nustatyta 15 punkte. Paramos suma pagal strategijos vertinimo rezultatus, nustatoma šiuo principu: konkrečiai savivaldybei 15 punkte nustatyta paramos strategijai įgyvendinti suma pagal darbuotojų skaičių ir užaugintos bei realizuotos produkcijos ir (arba) verslinės žvejybos sugautos žuvies kiekius koreguojama pagal strategijos kokybės vertinimo rezultatus, t.y. dauginant iš koeficiento, susieto su kokybės vertinimo metu surinktų balų skaičiumi (kaip nurodyta 11.4 papunktyje) ir pridedama savivaldybei nustatyta bazinė paramos suma;

11.5.2. paramos suma, kai strategija įvertinta 100 (vienu šimtu) kokybės balų: 121 077,72  Eur (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis septyniasdešimt septyni eurai, septyniasdešimt du euro centai - bazinė paramos suma)  + 416 847,20 Eur (keturi šimtai šešiolika tūkstančių aštuoni  šimtai keturiasdešimt septyni eurai dvidešimt euro centų - kintama paramos suma, kai strategija įvertinta 100 (vienu šimtu) kokybės balų) = 537 924,92 Eur (penki šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt keturi eurai devyniasdešimt du euro centai);

11.5.3. paramos suma, kai strategija įvertinta 70 (septyniasdešimčia) kokybės balų: 121 077,72 Eur (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis septyniasdešimt septyni eurai, septyniasdešimt du euro centai – bazinė paramos suma) + 291 793,04 Eur (du šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt trys eurai  keturi euro centai - kintama paramos suma, kai strategija įvertinta 70 (septyniasdešimčia) kokybės balų) = 412 870,76 Eur (keturi šimtai dvylika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų septyniasdešimt šeši euro centai).

12. Jei strategija įgyvendinama teritorijoje, kuri apima dvi ar daugiau savivaldybių, paramos dydis strategijai įgyvendinti skaičiuojamas sumuojant kiekvienai savivaldybei pagal akvakultūros įmonių bei ūkių darbuotojų skaičių ir užaugintos bei realizuotos produkcijos kiekius ir (arba) Baltijos jūroje bei Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių įmonių darbuotojų skaičių ir verslinės žvejybos laimikį, ir (arba) vidaus vandenyse žvejojančių įmonių darbuotojų skaičių ir verslinės žvejybos laimikį (toliau – darbuotojų skaičius ir laimikis) nustatytą kintamą paramos dydį, kuris koreguojamas pagal strategijos kokybės vertinimo rezultatus. Tokiai teritorijai skiriama bazinė paramos suma sumuojama, pagal susijungiančių savivaldybių skaičių. 

13. Jei strategija įgyvendinama mažesnėje nei savivaldybė teritorijoje, paramos dydis strategijai įgyvendinti nustatomas pagal darbuotojų skaičių ir laimikį bei strategijos kokybės vertinimo rezultatus. Šiuo atveju bazinis paramos dydis, nustatytas savivaldybei, yra nedalijamas, jeigu savivaldybės teritorijoje nesukuriamas naujas juridinis vienetas. Jeigu savivaldybėje formuojami du ar daugiau naujų juridinių vienetų, bazinė suma, skirta savivaldybės teritorijai, dalijama į tiek dalių, kiek sukuriama naujų, savarankiškai strategiją rengiančių ir įgyvendinsiančių juridinių vienetų. Bazinė suma, tenkanti vienos savivaldybės teritorijai dalijama proporcingai, atsižvelgiant į padalintoje teritorijoje esantį darbuotojų skaičių ir laimikį, tenkantiems kiekvienam naujam juridiniam  vienetui.

14. Jei strategijos įgyvendinimo teritorija apima savivaldybės teritoriją ir dalį kitos ar kelių savivaldybių teritorijų (teritorijos gali būti prijungiamos seniūnijomis, kurių ribos nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme), paramos dydis strategijai įgyvendinti apskaičiuojamas, atsižvelgiant į vienam darbuotojų ir sugautos žuvies kiekio vienetui nustatytą paramos dydį pagal savivaldybes, pridedant bazinį paramos dydį skirtą savivaldybei, prie kurios teritorijos prijungiamos papildomos teritorijos.

 

III. PARAMOS DYDIS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONŲ vietos plėtros strategijoms įgyvendinti

 

15. Paramos dydis strategijoms įgyvendinti nustatytas vadovaujantis I ir II skyriuose išdėstytomis nuostatomis (paramos dydžiai strategijoms įgyvendinti apskaičiuoti naudojant Excel skaičiuokles, todėl galimos matematinio apvalinimo paklaidos):

Savivaldybė

Darbuotojų skaičius³

Užaugintos ir realizuotos produkcijos ir / ar verslinės žvejybos sugautos žuvies kiekiai, kg³

Parama, Eur

bazinė

kintama

pagal darbuotojų skaičių ir užaugintos bei realizuotos produkcijos ir (arba) verslinės žvejybos sugautos žuvies kiekius

iš viso, kai VPS įvertinta

100 balų

70 balų

TERITORIJOS TINKAMOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONAMS, ĮGYVENDINSIANTIEMS VIENSEKTORES VPS[1], KURTIS

BE SUSIJUNGIMO

Klaipėdos m.

59

15512153

121077,72

2371062,86

2492140,58

1780821,72

Neringos

53

324102

121077,72

574779,72

695857,44

523423,53

Palangos m.

50

129780

121077,72

522137,71

643215,43

486574,12

Šilutės r.

134

1377028

121077,72

1516928,78

1638006,50

1182927,87

Prienų r.

55

483626

121077,72

613299,49

734377,21

550387,37

Raseinių r.

49

614088

121077,72

567329,18

688406,90

518208,15

Iš viso grupėje

400

18440777

726466,32

6165537,74

6892004,06

5042342,76

SUSIJUNGUSIOS

Alytaus r.

17

162314

121077,72

191031,22

312108,94

254799,58

Klaipėdos r.

25

52627

121077,72

259667,67

380745,39

302845,09

Kazlų Rūdos

14

143400

121077,72

158431,55

279509,27

231979,81

Kelmės r.

24

207937

121077,72

267267,41

388345,13

308164,91

Šiaulių r.

23

152855

121077,72

250827,49

371905,21

296656,97

Tauragės r.

15

62143

121077,72

159293,20

280370,92

232582,96

Telšių r.

8

131299

121077,72

96171,81

217249,53

188397,99

Molėtų r.

25

48466

121077,72

259192,23

380269,95

302512,28

Elektrėnų

15

151680

121077,72

169523,82

290601,54

239744,39

Šalčininkų r.

27

390361

121077,72

318549,94

439627,66

344062,68

Vilniaus r.

34

301250

121077,72

379391,25

500468,97

386651,59

Iš viso grupėje

227

1804332

1331854,92

2509347,59

3841202,51

3088398,25

TERITORIJOS TINKAMOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONAMS, ĮGYVENDINSIANTIEMS DVISEKTORES VPS[2], KURTIS

Ignalinos r.

37

438834

121077,72

425550,31

546628,03

418962,93

Zarasų r.

39

483998

121077,72

451003,16

572080,88

436779,93

Utenos r.

13

25192

121077,72

134778,78

255856,50

215422,87

Iš viso grupėje

89

948024

363233,16

1011332,25

1374565,41

1071165,73

IŠ VISO:

716

21193133

2421554,40

9686217,60

12107772,00

9201906,72

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Strategijoms įgyvendinti skiriamų paramos lėšų naudojimo ir kitos sąlygos numatomos Strategijų įgyvendinimo taisyklėse.

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-647

 

 

Paramos dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti, bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, skyrimo ir skaičiavimo metodika parengta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015-02-13 Europos Komisija sprendimu C(2015) 842, joje pateiktu kaimo vietovės apibrėžimu, vietos plėtros strategijų vertinimo tvarka ir Lietuvos statistikos departamento kaupiamais duomenimis apie gyventojų skaičių savivaldybėse pagal 2014 m. sausio 1 dienos būklę ir kaimiškosiose seniūnijose pagal 2011 m. Gyventojų ir būstų surašymo duomenis ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą, parengtą vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, EB Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007, ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kaupiamais fiksuotais duomenimis apie akvakultūros įmonių bei ūkių darbuotojų skaičių ir užaugintos bei realizuotos produkcijos kiekius, Baltijos jūroje bei Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių įmonių darbuotojų skaičių ir verslinės žvejybos sugautos žuvies kiekius, vidaus vandenyse žvejojančių įmonių darbuotojų skaičių ir verslinės žvejybos sugautos žuvies kiekius pagal įmonių registracijos vietą pagal savivaldybes.

2. Parama dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF).

3. Paramos dydis dvisektorėms vietos plėtros strategijoms (toliau – strategija) įgyvendinti skaičiuojamas pagal kaimo vietovių savivaldybių teritorijas, tinkamas įgyvendinti kaimo vietovių vietos plėtros strategijas bei  savivaldybes ir teritorijas, kurios pripažintos tinkamomis žvejybos ir akvakultūros regionams kurtis.

4. Paramos dydis dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti skaičiuojamas vadovaujantis 4.1 ir 4.2 papunkčiais, sumuojant juose nurodytas reikšmes. Galima didžiausia paramos suma dvisektorėms vietos plėtros strategijoms nurodyta 6.3 papunktyje:

4.1. paramos kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti, bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, skyrimo ir skaičiavimo metodiką (toliau – Kaimo vietovių VPS metodika) (galima paramos suma nurodyta 6.1 papunktyje);

4.2. paramos žvejybos ir akvakultūros regionų plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodiką (toliau – Žuvininkystės regionų VPS metodika) (galima paramos suma nurodyta 6.2 papunktyje).

 

II. PARAMOS DYDIS DVISEKTORĖMS Vietos PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI PAGAL SAVIVALDYBES

 

5. Dvisektorės vietos plėtros strategijos gali būti įgyvendinamos Ignalinos r., Zarasų r. ir Visagino, Utenos r.

6. Parama dvisektorėms vietos plėtros strategijoms:

6.1. Iš EŽŪFKP, įgyvendinant Programą, skiriama:

Savivaldybė

Gyventojų sk. kaime, įskaitant mstl. ir miestus iki 6 000 gyventojų (be sav. centrų)

Parama, mln. Eur

faktinis 2014-01-01

perskaičiuotas

bazinė

pagal gyventojų skaičių

iš viso, kai strategija įvertinta

100 balų

70 balų

 

1

2

3

4

5=3+4

6=4*0,7+3

Ignalinos r.

11439

13452

433211

1130275

1563486

1224403

Visagino

95

112

0,00

9387

9387

6571

Zarasų r.

10537

12391

433211

1041149

1474360

1162016

Utenos r.

13524

15903

433211

1336291

1769502

1368615

Iš viso:

35595

41858

1299633

3517102

4816735

3761605

 

6.2. Iš EJRŽF, įgyvendinant Veiksmų programą, skiriama:

Savivaldybė

Darbuotojų skaičius³

Užaugintos ir realizuotos produkcijos ir (arba) verslinės žvejybos sugautos žuvies kiekiai, kg³

Parama, mln. Eur

bazinė

kintama

pagal darbuotojų skaičių ir užaugintos bei realizuotos produkcijos ir (arba) verslinės žvejybos sugautos žuvies kiekius

iš viso, kai VPS įvertinta

100 balų

70 balų

 

1

2

3

4

5=3+4

6=4*0,7+3

Ignalinos r.

37

438834

121077,72

425550,31

546628,03

418962,93

Zarasų r.

39

483998

121077,72

451003,16

572080,88

436779,93

Utenos r.

13

25192

121077,72

134778,78

255856,50

215422,87

Iš viso:

 

89

 

948024

 

363233,16

1011332,25

1374565,41

1071165,73

 

 

6.3. Dvisektorėms strategijoms įgyvendinti iš EŽUFKP ir EJRŽF skiriama parama sumuojama pagal 6.1 ir 6.2 papunkčiuose pateiktus duomenis nuostatomis (paramos dydžiai strategijoms įgyvendinti apskaičiuoti naudojant Excel skaičiuokles, todėl galimos matematinio apvalinimo paklaidos):

 

 

Bazinė paramos suma, mln. Eur

Diferencijuota paramos suma, mln. Eur

Paramos suma iš viso, mln. Eur,

kai strategija įvertinta

ŽŪFKP

EJRŽF

EŽŪFKP

EJRŽF

100 kokybės  balų

70 kokybės balų

 

1

2

3

4

5=1+2+3+4

6=3+4*0,7+1+2

Ignalinos r.

433211

121077,72

1130275

425550,31

2110114,03

1643366,44

Zarasų r.

Visagino sav.

433211

121077,72

1041149

451003,16

2055827,88

1605366,13

0,00

0,00

9387

0,00

Utenos r.

433211

121077,72

1336291

134778,78

2025358,50

1584037,57

Iš viso:

1299633

363233,16

3517102

1011332,25

6191300,41

4832770,14

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Strategijoms įgyvendinti skiriamų paramos lėšų naudojimo ir kitos sąlygos numatomos Strategijų įgyvendinimo taisyklėse.

____________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-647

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-236

redakcija)

 

 

PARAMOS KAIMO VIETOVIŲ IR DVISEKTORĖMS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU PEREINAMUOJU LAIKOTARPIU (2021 M. IR 2022 M.) SKYRIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Kaimo vietovių ir dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu paramos pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.) skyrimo ir skaičiavimo metodika (toliau – Pereinamojo laikotarpio metodika) parengta vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu C(2015) 842, joje pateiktu kaimo vietovės apibrėžimu, vietos plėtros strategijų (toliau – strategija) įgyvendinimo pratęsimo nuostatomis ir Lietuvos statistikos departamento kaupiamais duomenimis apie gyventojų skaičių savivaldybėse pagal 2021 m. sausio 1 d. būklę ir kaimų seniūnijose pagal 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenis.

2.  Pereinamojo laikotarpio metodika parengta siekiant išvengti paramos masto ekonomijos neigiamos įtakos mažiausiai (iki 15 000 (penkiolikos tūkstančių) gyventojų turinčioms savivaldybių teritorijoms, subalansuoti paramos dydį, tenkantį strategijai įgyvendinti, tarp mažiausiai (iki 15 000 (penkiolikos tūkstančių) ir daugiausiai (daugiau kaip 33 000 (trisdešimt tris tūkstančius) gyventojų turinčių savivaldybių teritorijų ir patenkinti vietos gyventojų poreikius visose kaimo vietovėse nepriklausomai nuo jų dydžio.

 

II SKYRIUS

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO TERITORIJA IR JŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS LYGIO VERTINIMAS

 

3.  Paramos dydis strategijoms įgyvendinti skaičiuojamas pagal savivaldybes:

3.1.   jei strategija įgyvendinama teritorijoje, kuri apima dvi ar daugiau savivaldybių (visa apimtimi, išskyrus savivaldybių centrus), paramos suma strategijai įgyvendinti skaičiuojama sudedant kiekvienai savivaldybei pagal gyventojų skaičių nustatytą paramos dydį, kuris gali būti koreguojamas pagal strategijos įgyvendinimo pažangos lygį, pasiektą iki 2021 m. birželio 30 d.;

3.2.   jei strategija įgyvendinama mažesnėje nei savivaldybės teritorijoje, paramos dydis strategijai įgyvendinti nustatomas pagal gyventojų skaičių ir gali būti koreguojamas pagal strategijos įgyvendinimo pažangos lygį, pasiektą iki 2021 m. birželio 30 d.;

3.3.   jei strategijos įgyvendinimo teritorija apima savivaldybės teritoriją ir dalį kitos ar kelių savivaldybių teritorijų (gali būti prijungiamos seniūnijų teritorijos, kurių ribos nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme), paramos dydis strategijai įgyvendinti apskaičiuojamas atsižvelgiant į vienam perskaičiuotam gyventojui nustatytą paramos dydį pagal savivaldybes.

4.  Parama skiriama strategijų įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.), paramos sumas diferencijuojant pagal jų finansavimo šaltinius:

4.1.   paramos lėšų dalis, finansuojama Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument) (toliau – EURI) lėšomis, skiriama visoms strategijoms, paramos sumas konkrečioms strategijoms nustatant pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių, atsižvelgiant į Pereinamojo laikotarpio metodikos 3 punktą;

4.2.   paramos lėšų dalis, finansuojama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir nacionalinio biudžeto lėšomis pereinamuoju laikotarpiu (toliau – pereinamojo laikotarpio lėšos), skiriama tik toms strategijoms, kurių įgyvendinimo pažangos lygis iki 2021 m. birželio 30 d. yra ne žemesnis kaip 75 proc. nuo pirminio strategijose numatyto tikslo (visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos), paramos sumas konkrečioms strategijoms nustatant pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių, atsižvelgiant į Pereinamojo laikotarpio metodikos 3 punktą. 75 proc. įgyvendinimo pažangos lygis vertinamas pagal šiuos rodiklius:

4.2.1.   finansinio rezultatyvumo – vertinama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) projektų atrankos komitete (toliau – PAK) patvirtintiems vietos projektams įgyvendinti skirta paramos suma (Eur), lyginant ją su bendra vietos projektams įgyvendinti numatyta paramos suma (Eur);

4.2.2.   fizinio rezultatyvumo – vertinamas Agentūros PAK patvirtintų vietos projektų skaičius (vnt.), lyginant jį su bendru strategijoje numatytu pasiekti įgyvendintų vietos projektų skaičiumi (vnt.);

4.2.3.   sukurtų naujų darbo vietų skaičiaus – vertinamas Agentūros PAK patvirtintuose vietos projektuose numatytas sukurti naujų darbo vietų skaičius (viso etato ekvivalentu), lyginant su strategijoje numatytu sukurti naujų darbo vietų skaičiumi (viso etato ekvivalentu).

5.  Galutinė papildomų lėšų suma strategijoms įgyvendinti pereinamuoju laikotarpiu kiekvienai strategijai nustatoma atlikus strategijų įgyvendinimo pažangos vertinimą.

 

III SKYRIUS

PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI DYDŽIO SKAIČIAVIMO METODIKA

 

6.   Paramos dydžio skaičiavimo formulė:

 

VPSsum = ((Ssum EURI/ G) × Gvvg) + ((Ssum EŽŪFKP/ Gvert) × Gvvg)

 

čia:

VPSsum – paramos suma strategijai;

Ssum EURI – paramos suma strategijoms įgyvendinti, finansuojama Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (EURI) lėšomis;

Ssum EŽŪFKP – paramos suma strategijoms įgyvendinti, finansuojama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir nacionalinio biudžeto lėšomis pereinamuoju laikotarpiu;

G – perskaičiuotas kaimo, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų (išskyrus savivaldybių centrus), gyventojų skaičius Lietuvoje;

Gvert – perskaičiuotas kaimo, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų (išskyrus savivaldybių centrus), gyventojų skaičius teritorijose, kuriose įgyvendinamų strategijų pažangos lygis iki 2021 m. birželio 30 d. yra ne žemesnis kaip 75 proc. nuo pirminio strategijose numatyto tikslo (visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos);

Gvvg – perskaičiuotas kaimo, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų (išskyrus savivaldybių centrus), gyventojų skaičius savivaldybėje.

7.    100 (vienas šimtas) proc. strategijoms įgyvendinti skirtos paramos sumos paskirstomos kiekvienai savivaldybei diferencijuotai pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių, kaip nurodyta 11 punkte (gyventojų iki 15 000 (penkiolikos tūkstančių) perskaičiavimo koeficientas 1,20, atitinkamai gyventojų nuo 15 001 (penkiolikos tūkstančių ir vieno) iki 24 000 (dvidešimt keturių tūkstančių) – koeficientas 0,85, gyventojų nuo 24 001 (dvidešimt keturių tūkstančių ir vieno) iki 33 000 (trisdešimt trijų tūkstančių) – koeficientas 0,60, daugiau kaip 33 000 (trisdešimt trijų tūkstančių) gyventojų – koeficientas 0,45), skiriant jiems vidutinę perskaičiuotam gyventojui tenkančią paramos sumą.

8.    Pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių konkrečiai savivaldybei nustatyta paramos sumos dalis, skiriama iš pereinamojo laikotarpio lėšų, koreguojama pagal strategijos įgyvendinimo pažangos lygį, t. y. didinama pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių toms strategijoms, kurios pasiekė 75 proc. ir aukštesnį įgyvendinimo pažangos lygį (skaičiuojama nuo visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos), šio lygio nepasiekusioms strategijoms neskiriamos paramos sumos. Apskaičiuota paramos suma suapvalinama iki sveikųjų skaičių.

9.    Perskaičiuotas gyventojų skaičius nustatomas taip:

9.1.   tuo atveju, kai faktinis kaimo gyventojų, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų, skaičius savivaldybėje 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) (gyventojų skaičius konkrečioje savivaldybės teritorijoje apskaičiuojamas atitinkamai, atsižvelgiant į gyventojų skaičių);

9.2.   perskaičiuotas kaimo, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų, gyventojų skaičius savivaldybėje: 15 000 × 1,20 + 9 000 × 0,85 + 9 000 × 0,60 + 27 000 × 0,45 = 43 200 (keturiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai). Perskaičiuotas gyventojų skaičius apvalinamas, atsižvelgiant į bendrą Lietuvos kaimo gyventojų, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 (šešių tūkstančių) gyventojų, skaičių.

10.  Paramos strategijai įgyvendinti suma pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių nustatyta 11 punkte. Paramos strategijai įgyvendinti suma pagal strategijos įgyvendinimo pažangos lygį nustatoma atsižvelgiant į rodiklių, nurodytų Pereinamojo laikotarpio metodikos 4 punkte, pasiekimo pažangą iki 2021 m. birželio 30 d. šiuo principu: konkrečiai savivaldybei 11 punkte nustatyta pereinamojo laikotarpio lėšų suma pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių, neskiriama strategijoms, nepasiekusioms 75 proc. strategijos įgyvendinimo pažangos lygio (skaičiuojama nuo visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos), todėl atitinkamai mažinamas perskaičiuotas gyventojų skaičius pereinamojo laikotarpio lėšų skaičiavimo imtyje, dėl to išauga vienam gyventojui tenkanti paramos suma ir atitinkamai paramos suma strategijoms, kurios pasiekė 75 proc. ir didesnį strategijos įgyvendinimo pažangos lygį.

 

IV SKYRIUS

PARAMOS DYDIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI PAGAL SAVIVALDYBES

 

11.  Paramos dydis strategijoms įgyvendinti pagal savivaldybes yra nustatytas vadovaujantis I ir II skyriuose išdėstytomis nuostatomis (paramos dydžiai strategijoms įgyvendinti apskaičiuoti naudojant Excel skaičiuokles, todėl galimos matematinio apvalinimo paklaidos):

Savivaldybė

Gyventojų sk. kaime, įskaitant mstl. ir miestus iki 6 000 gyventojų (be sav. centrų)

Parama, Eur

faktinis 2021-01-01

perskaičiuotas

EURI lėšų dalis pagal gyventojus

Pereinamojo laikotarpio lėšų dalis pagal gyventojų skaičių*

Iš viso,

kai iki 2021-06-30 pasiekiamas

75 proc.

pažangos lygis

 

1

2

3

4

5=3+4

Visagino sav.

232

275

2258

2390

4648

Birštono sav.

1148

1360

11172

11827

22999

Rietavo sav.

4054

4801

39452

41765

81217

Kazlų Rūdos sav.

5679

6726

55266

58506

113772

Pagėgių sav.

5600

6633

54497

57692

112189

Druskininkų sav.

7093

8401

69027

73073

142100

Kalvarijos sav.

6222

7369

60550

64100

124650

Širvintų r. sav.

9463

11208

92091

97489

189580

Zarasų r. sav.

8703

10308

84695

89660

174355

Ignalinos r. sav.

9348

11072

90972

96305

187277

Kupiškio r. sav.

10250

12140

99750

105597

205347

Elektrėnų sav.

12353

14631

120215

127263

247478

Skuodo r. sav.

10632

12592

103467

109533

213000

Akmenės r. sav.

11365

13460

110600

117084

227684

Molėtų r. sav.

11481

13598

111729

118279

230008

Utenos r. sav.

11777

13948

114610

121329

235939

Biržų r. sav.

12320

14592

119894

126923

246817

Varėnos r. sav.

12736

15084

123942

131209

255151

Joniškio r. sav.

12193

14441

118658

125614

244272

Ukmergės r. sav.

13198

15631

128439

135968

264407

Jonavos r. sav.

14623

17319

142306

150649

292955

Lazdijų r. sav.

14325

16966

139406

147579

286985

Anykščių r. sav.

14261

16890

138783

146919

285702

Pakruojo r. sav.

13856

16411

134842

142747

277589

Plungės r. sav.

16077

18669

153399

162392

315791

Jurbarko r. sav.

14664

17368

142705

151071

293776

Trakų r. sav.

19135

21235

174479

184707

359186

Tauragės r. sav.

16076

18668

153392

162385

315777

Rokiškio r. sav.

15927

18543

152365

161297

313662

Prienų r. sav.

17119

19543

160582

169996

330578

Pasvalio r. sav.

16075

18668

153385

162377

315762

Šilalės r. sav.

16824

19296

158548

167843

326391

Marijampolės sav.

18723

20889

171639

181701

353340

Mažeikių r. sav.

18581

20770

170660

180665

351325

Telšių r. sav.

17719

20047

164718

174374

339092

Kretingos r. sav.

20829

22656

186156

197069

383225

Švenčionių r. sav.

18516

20715

170212

180190

350402

Kelmės r. sav.

17446

19818

162836

172382

335218

Radviliškio r. sav.

19363

21426

176050

186371

362421

Kaišiadorių r. sav.

21940

23588

193814

205176

398990

Raseinių r. sav.

21124

22903

188189

199222

387411

Šakių r. sav.

21127

22906

188210

199244

387454

Kėdainių r. sav.

22358

23939

196696

208227

404923

Šilutės r. sav.

22219

23822

195737

207212

402949

Šalčininkų r. sav.

23736

25095

206195

218282

424477

Alytaus r. sav.

25837

26404

216953

229672

446625

Vilkaviškio r. sav.

24817

25800

211990

224417

436407

Šiaulių r. sav.

30834

29363

241267

255412

496679

Klaipėdos r. sav.

48328

37454

307744

325786

633530

Panevėžio r. sav.

35188

31618

259792

275022

534814

Kauno r. sav.

87863

55013

452023

478522

930545

Vilniaus r. sav.

102008

61295

503643

533168

1036811

Iš viso:

983 365

983 365

8 080 000

8 553 682

16 633 682

*skiriama tik toms VPS, kurių įgyvendinimo pažangos lygis iki 2021 m. birželio 30 d. lygus 75 proc. ir aukštesnis (skaičiuojama nuo visos vietos projektams įgyvendinti skirtos paramos sumos).

 

V SKYRIUS

PAŽANGOS VERTINIMAS DĖL LĖŠŲ SUMANIŲ KAIMŲ BANDOMIESIEMS PROJEKTAMS SKYRIMO

 

12.    Parama skiriama strategijoms, t. y. sumanių kaimų bandomiesiems vietos projektams, įgyvendinti:

12.1. paramos dydis skaičiuojamas neatsižvelgiant į savivaldybės teritorijoje esantį gyventojų skaičių kaime, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 gyventojų (be savivaldybių centrų);

12.2. parama finansuojama EURI lėšomis;

12.3.    paramos lėšos skiriamos tik toms strategijoms, kurių įgyvendinimo pažangos lygis iki 2022 m. liepos 29 d. (įskaitytinai) yra ne žemesnis kaip 90 proc. nuo aktualioje strategijos redakcijoje numatyto tikslo. 90 proc. įgyvendinimo pažangos lygis vertinamas pagal šiuos rodiklius:

12.3.1. finansinio rezultatyvumo – vertinama Agentūros PAK patvirtintiems vietos projektams įgyvendinti skirta paramos suma (Eur), lyginant ją su bendra vietos projektams įgyvendinti numatyta paramos suma (Eur);

12.3.2. fizinio rezultatyvumo – vertinamas Agentūros PAK patvirtintų vietos projektų skaičius (vnt.), lyginant jį su bendru strategijoje numatytu pasiekti įgyvendintų vietos projektų skaičiumi (vnt.);

12.3.3. sukurtų naujų darbo vietų skaičiaus – vertinamas Agentūros PAK patvirtintuose vietos projektuose numatytas sukurti naujų darbo vietų skaičius (viso etato ekvivalentu), lyginant su strategijoje numatytu sukurti naujų darbo vietų skaičiumi (viso etato ekvivalentu).

13. Jeigu pagal 12.3 papunktyje numatytus vertinimo rodiklius kaip pakankamą VPS įgyvendinimo pažangą pasiekusios įvertinamos daugiau nei 15 VVG, atliekamas antrinis pažangos vertinimas pagal aukštesnę pasiektą finansinio rodiklio reikšmę. Nustatoma 15 VVG, pasiekusių aukščiausią VPS įgyvendinimo finansinio rezultatyvumo pažangą.  

14. Užbaigus pažangos vertinimą ir atrinkus 15 VVG, kiekvienai gali būti skiriama iki 200 tūkst. Eur suma sumanių kaimų bandomiesiems vietos projektams inicijuoti ir įgyvendinti ir iki 40 tūkst. Eur šiems projektams administruoti. Jei atlikus pažangos vertinimą pakankamą pažangos lygį pasiekia mažiau nei 15 VVG, arba dalis pasiekusių pakankamą pažangos lygį atsisako inicijuoti ir įgyvendinti sumanių kaimų bandomuosius vietos projektus, paramos suma atrinktam VVG skaičiui didinama proporcingai.

Papildyta skyriumi:

Nr. 3D-363, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-26, i. k. 2022-11008

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-363, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-26, i. k. 2022-11008

 

15. Iki 2022 m. sudaromas 3 600 000 Eur (trijų milijonų šešių šimtų tūkstančių eurų) EURI lėšų rezervas. Šios lėšos neįtrauktos į 11 punkto EURI lėšų sumą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-363, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-26, i. k. 2022-11008

 

151. Įgyvendinant VPS VVG gali nusimatyti iki 5 proc. EŽŪFKP lėšų virškontraktavimą vietos projektams inicijuoti ir įgyvendinti (galima didžiausia lėšų virškontraktavimo vietos projektams inicijuoti ir įgyvendinti suma (iki 5 proc.) skaičiuojama nuo aktualioje VPS ir VPS paramos sutarties redakcijoje nurodytos paramos, skirtos vietos projektams inicijuoti ir įgyvendinti, sumos. Vietos projektams, finansuojamiems EURI lėšomis, virškontraktuoti VVG gali skirti iki 80 000 Eur.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-129, 2023-03-06, paskelbta TAR 2023-03-06, i. k. 2023-04034

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-808, 2023-12-05, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23540

 

16. Strategijoms įgyvendinti skiriamų paramos lėšų naudojimo ir kitos sąlygos numatomos Strategijų įgyvendinimo taisyklėse.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-363, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-26, i. k. 2022-11008

 

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-236, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-14, i. k. 2021-07730

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-363, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-26, i. k. 2022-11008

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-129, 2023-03-06, paskelbta TAR 2023-03-06, i. k. 2023-04034

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-808, 2023-12-05, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23540

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Tai teritorijos, kuriose didelis užimtumas ir bendruomenės priklausomybė nuo žuvininkystės – verslinės žvejybos ir / ar akvakultūros sektoriuose dirba ne mažiau kaip 40 darbuotojų arba verslinės žvejybos laimikio apimtys ne mažesnės kaip 100 tūkst. kg per kalendorinius metus.

 

[2]Tai teritorijos, kuriose:

· didelis užimtumas ir bendruomenės priklausomybė nuo žuvininkystės, t. y. verslinės žvejybos ir (arba) akvakultūros sektoriuose dirba ne mažiau kaip 15 darbuotojų arba verslinės žvejybos laimikio apimtys ne mažesnės kaip 10 tūkst. kg per kalendorinius metus;

· 2007–2013 m.  įgyvendinama arba įgyvendinta  ir kaimo vietovių VPS,  ir žuvininkystės VPS.

³ Oficialūs statistiniai 2014 m. lapkričio mėn. duomenys, kuriuos pateikė VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.