Suvestinė redakcija nuo 2014-05-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00391

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. sausio 16 d. Nr. B1-25

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744, 20.3 papunkčiu:

1. Sudarau Specialios paskirties maisto produktų vertinimo komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkė – Snieguolė Ščeponavičienė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja;

Komisijos sekretorė – Renata Steponavičiūtė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Mitybos skyriaus vyriausioji specialistė;

Komisijos nariai:

Ilona Drulytė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Mitybos skyriaus vedėja,

Aušra Išarienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vedėja-valstybinė maisto produktų inspektorė,

Vilma Pušinaitė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-480, 2014-05-28, paskelbta TAR 2014-05-28, i. k. 2014-05756

 

2. Tvirtinu pridedamus Specialios paskirties maisto produktų vertinimo komisijos nuostatus.

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                 Zenonas Stanevičius

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d.

įsakymu Nr. B1-25

 

 

SPECIALIOS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialios paskirties maisto produktų vertinimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Specialios paskirties maisto produktų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisijos paskirtis – vertinti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – NMVRVI) specialistų pateiktą medžiagą dėl maisto tvarkymo subjektų pranešimų apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus (notifikuotus) specialios paskirties maisto produktus, nurodytus Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus tvarkos apraše, tvirtinamame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu (toliau – Aprašas), ir neatitinkančius teisės aktų reikalavimų ar nepriskirtinus Apraše nurodytoms specialios paskirties maisto produktų grupėms, remiantis pateikta medžiaga, rengti NMVRVI rekomendacinę išvadą dėl produkto atitikties specialios paskirties maisto produktams taikomiems reikalavimams.

3. Komisija sudaroma Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus įsakymu. Komisija sudaroma iš VMVT, NMVRVI ir prireikus iš kitų įstaigų darbuotojų.

4. Komisija, vykdydama savo veiklą, laikosi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintų principų.

5. Komisija veikia VMVT vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija vykdo tik raštiškus VMVT direktoriaus pavedimus.

 

II. VEIKLOS TEISINIS PAGRINDAS

 

6. Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos higienos norma HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666, ir kitais teisės aktais.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Komisijos pareigos:

7.1. vertina NMVRVI specialistų pateiktą medžiagą dėl maisto tvarkymo subjektų pranešimų apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus (notifikuotus) specialios paskirties maisto produktus, nurodytus Apraše ir galimai neatitinkančius specialios paskirties maisto produktams taikomų teisės aktų reikalavimų ar nepriskirtinus Apraše nurodytoms specialios paskirties maisto produktų grupėms;

7.2. remdamasi pateikta medžiaga, parengia rekomendacinę išvadą, ar specialios paskirties maisto produktas, nurodytas Apraše, atitinka specialios paskirties maisto produktams taikomus reikalavimus.

8. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. gauti iš NMVRVI dokumentus, susijusius su iš maisto tvarkymo subjektų gautais pranešimais apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus, nurodytus Apraše ir galimai neatitinkančius specialios paskirties maisto produktams taikomų teisės aktų reikalavimų ar nepriskirtinus Apraše nurodytoms specialios paskirties maisto produktų grupėms;

8.2. prireikus prašyti maisto tvarkymo subjektų pateikti papildomą informaciją ar paaiškinimus, susijusius su Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamais specialios paskirties maisto produktais;

8.3. teikti siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių specialios paskirties maisto produktus, keitimo;

8.4. tarpininkaujant VMVT, gauti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų įstaigų ir įmonių informaciją, kurios reikia šiuose Nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti;

8.5. kreiptis į atitinkamų sričių specialistus, ekspertus dėl konsultacijų specialios paskirties maisto produktų saugos ir kokybės klausimais, prireikus kviesti juos į Komisijos posėdžius.

9. Komisija nenagrinėja kitų fizinių ar juridinių asmenų prašymų.

10. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo laikytis teisės aktų, reglamentuojančių specialios paskirties maisto produktus, reikalavimų.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Komisijos darbas vyksta posėdžių forma. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą rašo Komisijos sekretorius, o pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

12. Posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko įgaliotas Komisijos narys. Komisijos posėdžius Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja, juos techniškai aptarnauja ir protokoluoja vienas iš Komisijos narių – Komisijos sekretorius.

13. Komisijos kvietimu, posėdžiuose gali dalyvauti ekspertai arba kiti specialistai pagal kompetenciją.

14. Komisijos pirmininkas:

14.1. organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;

14.2. šaukia Komisijos posėdžius, tvirtina posėdžių darbotvarkę, pirmininkauja posėdžiams;

14.3. teikia pavedimus Komisijos nariams;

14.4. pasirašo Komisijos posėdžių protokolus.

15. Komisijos sekretorius:

15.1. padeda organizuoti Komisijos posėdžius. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio jis pateikia Komisijos pirmininkui siūlymus dėl numatomų svarstyti posėdyje klausimų. Suderinus numatomus svarstyti posėdyje klausimus, Komisijos sekretorius rengia darbotvarkės projektą ir teikia darbotvarkę pasirašyti Komisijos pirmininkui. Pasirašytą darbotvarkę kartu su posėdyje svarstoma medžiaga sekretorius išsiunčia Komisijos nariams;

15.2. rengia Komisijos posėdžių protokolus, tvarko Komisijos dokumentus, vykdo kitus Komisijos pirmininko nurodymus;

15.3. balsuoja priimant Komisijos išvadas.

16. Komisijos nariai:

16.1. dalyvauja Komisijos posėdžiuose;

16.2. balsuoja priimant Komisijos Nuostatų 7.2 papunktyje nurodytą išvadą;

16.3. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus;

16.4. negalėdami dalyvauti posėdyje, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas apie tai raštu praneša Komisijos pirmininkui.

17. Komisijos išvados priimamos posėdžių metu, kurie šaukiami prireikus.

18. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių.

19. Komisijos išvados įforminamos Komisijos posėdžių protokolais.

20. Komisijos išvados priimamos dalyvaujančių posėdyje Komisijos narių balsų dauguma atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijai pirmininkaujančio asmens balsas. Komisijos nariai, nesutinkantys su priimta išvada, gali raštu pareikšti atskirąją nuomonę, kuri yra pridedama prie posėdžio protokolo.

21. Komisijos išvada išdėstoma Komisijos posėdžio protokole, kurį pasirašytą ir nuskenuotą elektroniniu paštu Komisijos sekretorius perduoda NMVRVI.

22. Esant interesų konfliktui ar kitų pagrįstų abejonių dėl Komisijos pirmininko, nario ar sekretoriaus nešališkumo, Komisijos pirmininkas, narys ar sekretorius privalo nusišalinti pats arba būti nušalintas nuo išvados ar kitokio sprendimo priėmimo svarstymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Komisijos pirmininkas, sekretorius ir nariai už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi NMVRVI Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

25. Komisijos veikla gali būti nutraukta VMVT priėmus sprendimą dėl jos veiklos nutraukimo.

_______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-480, 2014-05-28, paskelbta TAR 2014-05-28, i. k. 2014-05756

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-25 „Dėl Specialios paskirties maisto produktų vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo