Suvestinė redakcija nuo 2022-02-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29682

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ LIMITO KURŠIŲ MARIOSE NUSTATYMO 2017–2022 METAMS

 

2016  m. gruodžio 27 d. Nr. D1-936

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. D1-40, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02308

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 6 dalimi, atsižvelgdamas į 2016  atliktus mokslinius tyrimus ir siekdamas apsaugoti ir racionaliai naudoti Kuršių marių žuvų išteklius:

1. N u s t a t a u 2017–2022 metams tokius Kuršių mariose leidžiamus naudoti žvejybos įrankius:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-40, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02308

1.1. iki 500 m ilgio traukiamieji tinklai 1 vnt.;

1.2. 40–50   mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 230 vnt.;

1.3. 70–80 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 360 vnt.;

1.4. marinės gaudyklės su selektyviniais intarpais – 223 vnt.;

1.5. stambiaakės gaudyklės (vartos) – 42 vnt.;

1.6. nėginės gaudyklės – 32 vnt. Vietoj nėginių gaudyklių nėgių žvejybai leidžiama naudoti atitinkamą skaičių pūgžlinių-dyglinių ar stintinių gaudyklių;

1.7. stintinės gaudyklės – 67 vnt.;

1.8. pūgžlinės-dyglinės gaudyklės – 20 vnt.;

1.9. dreifiniai tinklai – 4 vnt.;

1.10. stintų tinklaičiai – neribojami;

1.11. ūdos – neribojamos.

2. N u s t a t a u, kad leidžiamas toks žvejybos įrankių keitimas (jei konvertuotinų ir konvertuojamų žvejybos įrankių naudojimas tuo metu nedraudžiamas):

2.1. vietoje traukiamojo tinklo leidžiama naudoti 10 vnt. 40–50 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių arba vietoje 10 vnt. 40–50 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių leidžiama naudoti vieną traukiamąjį tinklą. Traukiamojo tinklo pakeitimas galioja iki kalendorinių metų pabaigos;

2.2. vietoje vieno 40–50  mm akių dydžio statomojo tinklaičio leidžiama naudoti dvi marines gaudykles su selektyviniais intarpais. Vietoje dviejų marinių gaudyklių su selektyviniais intarpais leidžiama naudoti vieną 40-50 mm akių dydžio statomąjį tinklaitį. Įmonėms, turinčioms kvotą tik vienai marinei gaudyklei su selektyviniais intarpais, vietoje jos leidžiama naudoti vieną 40–50 mm akių dydžio statomąjį tinklaitį;

2.3. vietoje stambiaakės gaudyklės (vartos) leidžiama naudoti vieną 70–80 mm akių dydžio statomąjį tinklaitį arba vietoje vieno 70–80 mm akių dydžio statomojo tinklaičio leidžiama naudoti vieną stambiaakę gaudyklę (vartą);

2.4. vietoje dviejų 40–50 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių leidžiama naudoti tris 70–80 mm akių dydžio statomuosius tinklaičius.

3. N u s t a t a u,  kad nuo einamųjų kalendorinių metų spalio 1 d. iki spalio 9 d. ir nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d. draudžiamas marinių gaudyklių su selektyviniais intarpais keitimas į 40–50 mm akių dydžio statomuosius tinklaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-901, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17519

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                        Kęstutis Navickas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-901, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17519

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-936 „Dėl verslinės žvejybos įrankių limito Kuršių mariose nustatymo 2017 – 2021 metams“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-40, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02308

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-936 „Dėl verslinės žvejybos įrankių limito Kuršių mariose nustatymo 2017–2021 metams“ pakeitimo