Suvestinė redakcija nuo 2016-07-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-05-04, i. k. 2016-11266

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Leidimo atlikti bandymo su gyvūnais projektą formos patvirtinimo

 

2016 m. gegužės 4 d. Nr. B1-358

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 12 punktu ir įgyvendindamas Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. B1-866 „Dėl Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“, 13 punktą,

t v i r t i n u  Leidimo atlikti bandymo su gyvūnais projektą formą (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                      Vidmantas Paulauskas


 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. balandžio 4 d. 

įsakymu Nr. B1-358

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. liepos 13 d. 

įsakymo Nr. B1-568

redakcija)

 

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

LEIDIMAS

ATLIKTI BANDYMO SU GYVŪNAIS PROJEKTĄ

 

20__-__-    Nr.

Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. B1-866 „Dėl Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“, Europos konvencija dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų stuburinių gyvūnų apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas, p. 325) ir remiantis Lietuvos bandomųjų gyvūnų naudojimo etikos komisijos prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 20__-__-__ išvada Nr. _ „Dėl leidimo atlikti bandymo su gyvūnais projektą“,

l e i d ž i a m a šiam ūkio subjektui (-ams) atlikti bandymo su gyvūnais projektą:    

duomenys apie ūkio subjektą (-us):

pavadinimas________________________________________________________________,

adresas____________________________________________________________________,

kodas Juridinių asmenų registre________________________________________________;

duomenys apie bandymo su gyvūnais projektą:

pavadinimas________________________________________________________________,

vadovas____________________________________________________________________,

naudojami gyvūnai___________________________________________________________;

duomenys apie bandymo su gyvūnais projekto atlikimo vietą:

pavadinimas_________________________________________________________________,

adresas_____________________________________________________________________.

Duomenys apie veterinarinius vaistus, vaistinius preparatus ar kitas medžiagas (toliau – vaistai), kurie bus naudojami vykdant bandymo su gyvūnais projektą*, _____________________________.

Leidimas atlikti bandymo su gyvūnais projektą (toliau – leidimas) galioja iki 20__ m. ____ d.

 

______________                                ________________                            _______________

(pareigos)                                                               (parašas)                                                                (vardas ir pavardė)

 

*− Nurodomi naudojamo (-ų) vaisto (-ų) pavadinimas (-ai), gamintojas (-ai), vaistinė (-ės) forma (-os), kiekis, reikalingas vykdant bandymo su gyvūnais projektą. Jei vykdant bandymo su gyvūnais projektą vaistai gyvūnams nenaudojami, leidime įrašomas žodis „Nenaudojama“

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-568, 2016-07-13, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20327

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. B1-358 „Dėl Leidimo atlikti bandymo su gyvūnais projektą formos patvirtinimo“ pakeitimo