Suvestinė redakcija nuo 2021-06-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11587

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 3 d. Nr.  40-348

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 40-733 „Dėl lėšų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti planavimo ir naudojimo kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

2.         L a i k a u netekusiais galios:

2.1.      Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. 40-104 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

2.2.      Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymą Nr. 40-249 „Dėl Administracijos direktoriaus 2014-04-17 įsakymo Nr. 40-104 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                Alma Vaitkunskienė

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. 40-348

 

IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu (toliau – Įstatymas) ir Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 (toliau – Nutarimas).

2. Tvarkos aprašas reglamentuoja vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, vienkartinės išmokos vaikui, vaiko laikinosios priežiūros išmokos, išmokos vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmokos įvaikinus vaiką, globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo, vienkartinės išmokos įsikurti, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai ir išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui (toliau – išmokos) skyrimo ir mokėjimo procedūras Vilniaus miesto savivaldybėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

 

3 Klausimais, nereglamentuojamais Tvarkos apraše, būtina vadovautis Įstatymu ir Nutarimu.

4. Tvarkos aprašu privalo vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius (toliau – Socialinių paslaugų skyrius), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrius (toliau – Socialinių išmokų skyrius), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius (toliau – Apskaitos skyrius) ir biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras (toliau – Socialinės paramos centras).

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

5. Tvarkos aprašo vykdymo kontrolę, tikrindamas kas ketvirtį Socialinių išmokų skyriaus pateiktą ataskaitą, kurioje pateikiami duomenys apie priimtus prašymus išmokoms gauti ir sprendimus šias išmokas skirti, neskirti, sustabdyti ar nutraukti, atlieka Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis socialinių išmokų sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

6Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Įstatyme.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI, BŪTINI IŠMOKOMS SKIRTI

 

7. Dėl išmokų skyrimo vienas iš vaiką auginančių tėvų (įtėvių), bendrai gyvenančių asmenų, globėjas (rūpintojas), asmuo, vaiko laikinosios priežiūros pas fizinius asmenis ar laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis metu laikinai prižiūrintis vaiką, pats pilnametis asmuo, turintis teisę gauti išmoką, arba visiškai veiksniu (emancipuotu) pripažintas ar susituokęs nepilnametis vaikas, turintis teisę gauti išmoką, vaikas nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, arba šių asmenų įgalioti asmenys, taip pat neveiksnių šioje srityje asmenų globėjai kreipiasi į Socialinių išmokų skyrių ir pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą nustatytos formos prašymą (toliau – prašymas) išmokai (-oms) skirti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

 

8Kreipiantis dėl išmokų skyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias teisę į išmokas, kartu su prašymu reikia pateikti:

8.1. asmens, turinčio teisę gauti išmoką, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

8.2. jeigu prašymą dėl išmokų vaikams skyrimo teikia įgaliotas asmuo, – įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu, ir  įgaliojimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

8.3. jeigu prašymą dėl išmokų skyrimo teikia globėjas (rūpintojas), – dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), globėjo (rūpintojo) tapatybę patvirtinantį asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

8.4. jeigu prašymą dėl išmokų skyrimo teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje, – dokumentą, patvirtinantį rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą rūpintoju, rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir rūpintojo sutikimą dėl asmens, kuris pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje, kreipimosi skirti išmokas;

8.5. jeigu prašymą dėl išmokų skyrimo teikia vaikas nuo 14 iki 18 metų – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir vieno iš vaiką auginančių tėvų ar rūpintojų laisvos formos sutikimą dėl vaiko kreipimosi skirti išmoką;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

8.6. jeigu prašymą dėl išmokų skyrimo teikia vaiko tėvas ar motina, su kuriuo teismo sprendimu yra nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, – teismo sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

9Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimo kartu su Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais dokumentais reikia pateikti:

9.1. sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą apie nėštumą (likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

 

9.2. vaikui gimus – vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

10.     Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos vaikui skyrimo, kartu su Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais dokumentais reikia pateikti:

10.1. vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

10.11. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) ir (ar) šeimynos registravimo dokumentą, kai vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimoje ar šeimynoje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

10.2. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti, jei kreipiamasi dėl vienkartinės išmokos įvaikintam vaikui.

101. Kreipiantis dėl vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimo, kartu su Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais dokumentais reikia pateikti:

101.1. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) ar jos įgalioto teritorinio skyriaus išduotą Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje / vaiką laikinai prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje aktą, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;

101.2. Tarnybos ar jos įgalioto teritorinio skyriaus išduotą Vaiko laikinosios priežiūros nutraukimo aktą ar Vaiko laikino apgyvendinimo aktą, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Papildyta punktu:

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

 

11. Kreipiantis dėl išmokos vaikui skyrimo, kartu su Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais dokumentais reikia pateikti:

11.1. mokymo įstaigos pažymą, jeigu 1824 metų asmuo mokosi ir šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose. Jei vaikas (asmuo) mokosi užsienio valstybės mokymo įstaigoje, būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius mokymąsi pagal mokymo programas, atitinkančias Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas mokymo programas;

11.2. dirbančių (taip pat savarankiškai dirbančių) pilnamečių vaikų (įvaikių) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant laikotarpį nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 d.) ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kreipimosi mėnesį ir (ar) už laikotarpį, pagal kurį apskaičiuojamos vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo)  ir su juo bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti, kaip nustatyta Įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje, gautų pajamų dydį patvirtinančius dokumentus;

11.3. prašyme pažymėti duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo)  ir su juo bendrai gyvenančių asmenų vidutinių mėnesio pajamų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir tenkančių vienam asmeniui per mėnesį dydį, apskaičiuotą pagal praėjusių kalendorinių metų pajamas, gautas iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos;

11.4. jei pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas (rūpintojas) ir su juo bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, pateikti per praėjusius 12 kalendorinių mėnesių arba per praėjusius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų gautų pajamų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, dydį patvirtinančius dokumentus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

 

11.5. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;

11.6. teismo sprendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;

11.7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgalumo pažymą ar kitus dokumentus, patvirtinančius vaiko neįgalumą, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

12.  Kreipiantis dėl išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimo, kartu su Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais dokumentais reikia pateikti karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą.

121. Kreipiantis dėl išmokos įvaikinus vaiką skyrimo kartu su Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais dokumentais reikia pateikti:

121.1. vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

121.2. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti.

Papildyta punktu:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

13.  Kreipiantis dėl globos (rūpybos) išmokos skyrimo, kartu su Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais dokumentais reikia pateikti:

13.1. Neteko galios nuo 2019-06-28

Papunkčio naikinimas:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

13.2. teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;

13.3. duomenis apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą, jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis:

13.3.1. pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio;

13.3.2. Neteko galios nuo 2019-06-28

Papunkčio naikinimas:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

13.3.3. pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu;

13.4. mokymo įstaigos pažymą, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos ar aukštosios mokyklos bendrabutyje arba vaikų socializacijos centre, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

13.5. mokyklos pažymą, kai vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose.

14. Kreipiantis dėl globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo, kartu su Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais dokumentais reikia pateikti šeimynos, globos centro ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

15. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo, kartu su Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais dokumentais reikia pateikti:

15.1. teismo sprendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;

15.2. gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, įregistruotą viešame registre, jeigu vienkartinė išmoka įsikurti naudojama būsto nuomai. Tais atvejais, kai būstas nuomojamas užsienio valstybėje ar asmenys gyvena mokymosi įstaigos bendrabutyje, būtina pateikti nuomos sutartį (ir) ar kitus dokumentus, patvirtinančius būsto nuomos faktą;

15.3. mokymo įstaigos pažymą, patvirtinančią, kad asmuo mokosi ar studijuoja, jeigu vienkartinė išmoka įsikurti naudojama studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti ar mokymosi priemonėms įsigyti, arba darbo sutartį ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo dirba, jeigu vienkartinė išmoka įsikurti naudojama darbo priemonėms įsigyti. Šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu duomenys apie mokymąsi, studijavimą ar darbą yra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

15.4. galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti B kategorijos motorinę transporto priemonę, jeigu vienkartinė išmoka įsikurti naudojama automobiliui įsigyti. Šio dokumento pateikti nereikia, jeigu Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro tvarkomi duomenys gaunami pagal duomenų teikimo sutartį.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

16.  Kreipiantis dėl išmokos besimokančio ar studijuojančio vaiko priežiūrai skyrimo, kartu su Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais dokumentais reikia pateikti:

16.1. vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

16.2. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;

16.3. mokymo įstaigos pažymą, patvirtinančią kad asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, doktorantūroje ar rezidentūroje, arba, baigus mokslus ar studijas, mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą, jei šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

17.  Kreipiantis dėl išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimo, kartu su Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais dokumentais pateikiami vaikų gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jeigu duomenų apie vaikų gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

18.  Kreipdamasis dėl išmokos skyrimo, asmuo pateikia dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 8–17 punktuose, originalus ar jų kopijas. Asmens pateiktos kopijos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno, arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

19.  Jei asmuo pateikia dokumentų originalus, Socialinių išmokų skyriaus valstybės tarnautojai ar darbuotojai padaro dokumentų kopijas ir patvirtina dokumentų kopijų tikrumą. Dokumentų originalai grąžinami juos pateikusiam asmeniui.

20. Asmenys dokumentus, reikalingus išmokai skirti ir išmokėti, gali pateikti elektroniniu būdu per valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiamą elektroninę paslaugą, atsiųsti registruotu paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pasirašytus saugiu elektroniniu parašu arba tiesiogiai atvykę į Vilniaus miesto savivaldybės bendrą klientų aptarnavimo centrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

 

III SKYRIUS

IŠMOKOS VAIKUI SKYRIMAS

 

21. Socialinių išmokų skyrius, priėmęs prašymą ir visus reikalingus dokumentus vienkartinei išmokai vaikui ir vienkartinei išmokai nėščiai moteriai skirti, per 10 darbo dienų:

21.1. patikrina prašyme ir pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų tikrumą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS), Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“) ir kituose turimuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose, išspausdina reikiamų duomenų išrašus, prašyme nurodytus duomenis įrašo į sistemą „Parama“;

21.2. vertina Tvarkos aprašo 21.1 papunktyje nurodytus dokumentus ir duomenis bei vadovaudamasis Įstatymo ir Nutarimo nuostatomis nustato asmens teisę į išmoką;

21.3. rengia ir tvirtina sistemoje „Parama“ sprendimą (-us) išmokai skirti arba neskirti;

21.4. informuoja Apskaitos skyrių apie paskirtas išmokas;

21.5. sistemoje „Parama“ formuoja ir Apskaitos skyriui perduoda užšifruotas mokėjimo dokumentų rinkmenas;

21.6. per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai paskirta vienkartinė išmoka vaikui ar vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, gavėjo pasirinktu būdu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja gavėją apie išmokos skyrimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

 

211. Socialinių išmokų skyrius, priėmęs prašymą ir visus dokumentus vaiko laikinosios priežiūros išmokai skirti, per 3 darbo dienas:

211.1. atlieka Tvarkos aprašo 21.1, 21.2, 21.3 ir 21.4  papunkčiuose nurodytus veiksmus;

211.2. formuoja sistemoje „Parama“ ir Apskaitos skyriui perduoda mokėjimo dokumentus (vardinio pavedimo orderį arba piniginės perlaidos dokumentus);

211.3. kai vienu metu gavėjams paskiriamos kelios laikinosios priežiūros išmokos, sistemoje „Parama“ formuoja ir Apskaitos skyriui perduoda užšifruotas mokėjimo dokumentų rinkmenas;

211.4. per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai vaiko laikinosios priežiūros išmoka išmokėta, gavėjo pasirinktu būdu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja gavėją apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

 

Papildyta punktu:

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

 

22. Socialinių išmokų skyrius, priėmęs prašymą ir visus dokumentus išmokai vaikui, išmokai privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmokai įvaikinus vaiką, globos (rūpybos) išmokai, globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui ir išmokai besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmokai gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, per mėnesį:

22.1. atlieka Tvarkos aprašo 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 ir 21.5 papunkčiuose nurodytus veiksmus;

22.2. per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo gavėjo pasirinktu būdu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja gavėją apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

 

23. Socialinių išmokų skyrius, priėmęs prašymą ir visus reikiamus dokumentus vienkartinei išmokai įsikurti skirti, per 5 darbo dienas:

23.1. atlieka Tvarkos aprašo 21.1 ir 21.2 papunkčiuose nurodytus veiksmus;

23.2. rengia, derina su atsakingais Socialinių išmokų skyriaus darbuotojais ir išleidžia Socialinių išmokų skyriaus vedėjo įsakymą dėl išmokos skyrimo, per Dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ teikia jį Socialinės paramos centrui;

23.3. rengia ir tvirtina sistemoje „Parama“ sprendimą išmokai skirti arba neskirti;

23.4. per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos gavėjo pasirinktu būdu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja gavėją apie išmokos skyrimą;

23.5. formuoja vienkartinės išmokos įsikurti gavėjo asmens bylą, į kurią įsega prašymą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas ir kitus su Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytos išmokos skyrimu, neskyrimu ir mokėjimu susijusius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

 

24. Išmokos skiriamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgalioto Socialinių išmokų skyriaus valstybės tarnautojo sprendimu. Apie priimtą spendimą neskirti išmokos, nurodant išmokos neskyrimo priežastį, pareiškėjas informuojamas raštu, išsiunčiant (įteikiant) ir sprendimo neskirti išmokos nuorašą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo neskirti išmokos priėmimo dienos.

241. Socialinės paramos centras, per Dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ gavęs Tvarkos aprašo 23.2 papunktyje nurodytą įsakymą apie vienkartinės išmokos įsikurti skyrimą, per 5 darbo dienas susisiekia su gavėju ir aptaria pagalbos Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytos išmokos panaudojimo Įstatyme nustatytiems tikslams poreikį ir vykdomą lėšų kontrolę.

Papildyta punktu:

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

 

IV SKYRIUS

IŠMOKŲ MOKĖJIMAS

 

25. Apskaitos skyrius, gavęs informaciją apie paskirtas išmokas ir Tvarkos aprašo 211.2 papunktyje nurodytus dokumentus arba užšifruotas mokėjimo dokumentų rinkmenas, atsižvelgdamas į Įstatyme nustatytus išmokų išmokėjimo terminus, atlieka išmokų mokėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

 

26. Paskirtos už praėjusius mėnesius išmokos, suderinus su Apskaitos skyriumi jų išmokėjimo galimybę, gali būti išmokamos vardiniu pavedimu, pervedant lėšas į išmokų gavėjo atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

27. Vaiko laikinosios priežiūros išmokos išmokamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, vienkartinės išmokos vaikui ir vienkartinės išmokos nėščiai moteriai išmokamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, nuo asmens prašymo skirti išmoką ir visų dokumentų gavimo dienos. Kitos išmokos (išskyrus vienkartinę išmoką įsikurti)  – iki mėnesio 25 dienos už kiekvieną praėjusį mėnesį, už kurį išmoka paskirta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

 

28. Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus tuos atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmokos dalis, kuri gali būti pervedama į išmokos gavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke. Vienkartinė išmoka įsikurti pervedama viso dydžio arba dalimis tiesiogiai kredito teikėjui, būsto savininkui, automobilio pardavėjui, darbų atlikėjui, kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus, patvirtinančius būsto įsigijimą, automobilio įsigijimą, baldų, namų apyvokos reikmenų ar vaizdo ir garso, buitinės technikos įsigijimą, būsto nuomą, atliktus remonto darbus ir pan., ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo dienos. Ši išmoka turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos, išskyrus išmokas paskirtas nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2008 m. liepos 31 d., kurioms nenustatytas panaudojimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

29. Išmoka, išskyrus išmoką vaikui, kai vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, globos centre ar socialinės globos įstaigoje, pervedama per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją į pareiškėjo nurodytą asmeninę, šeimynos, globos centro, socialinės globos įstaigos ar vaiko vardu atidarytą sąskaitą. Jei vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, globos centre ar socialinės globos įstaigoje, išmoka vaikui pervedama į vaiko vardu atidarytą sąskaitą. Išmokų gavėjams, gyvenantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, išmokos gali būti išmokamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktose mokėjimo įstaigose (jų padaliniuose).

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

30Išmokos gavimo būdą, išskyrus atvejus, nurodytus Įstatymo 19 straipsnyje ir 24 straipsnio 3 punkte, pasirenka jos gavėjas, jo įgaliotas asmuo, taip pat neveiksnaus ar ribotai veiksnaus šioje srityje asmens globėjas ar rūpintojas, vienas iš asmens, kuriam paskirta išmoka, tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

31. Jei išmokos mokamos Tvarkos aprašo 26 punkte nurodyta tvarka:

31.1. Socialinių išmokų skyrius pagal poreikį einamąjį mėnesį rengia Socialinių išmokų skyriaus vedėjo įsakymą arba tarnybinį pranešimą ir teikia jį Apskaitos skyriui;

31.2. Apskaitos skyrius gavęs Tvarkos aprašo 31.1 papunktyje nurodytą dokumentą, einamąjį mėnesį perveda lėšas į išmokų gavėjo atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

32. Apskaitos skyrius kontroliuoja mokėjimų įvykdymą ir, gavęs informaciją apie neužskaitytas išmokas į gavėjų sąskaitas, nedelsdamas elektroniniu paštu sis@vilnius.lt informuoja Socialinių išmokų skyrių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

33. Socialinių išmokų skyrius, gavęs Tvarkos aprašo 32 punkte nurodytą informaciją, aiškinasi neužskaitymo priežastis. Jei per vieną darbo dieną nėra galimybės nustatyti išmokos neužskaitymo į sąskaitą priežasties (pvz., nepavyko su pareiškėju susisiekti telefonu ar elektroniniu paštu ir pan.), Socialinių išmokų skyrius per 3 darbo dienas raštu apie neužskaitytą į jo sąskaitą išmoką, nurodydamas neužskaitymo priežastį, informuoja išmokos gavėją.

 

V SKYRIUS

VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ ĮSIKURTI PANAUDOJIMAS

 

34Socialinės paramos centras padeda vienkartinės išmokos įsikurti gavėjui panaudoti ją Įstatyme nustatytiems tikslams ir vykdo vienkartinių išmokų įsikurti panaudojimo kontrolę.

35.  Vienkartinės išmokos įsikurti gavėjas, naudojantis išmoką būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti, žemės sklypui įsigyti, Socialinės paramos centrui turi pateikti notaro patvirtintą būsto (žemės) pirkimo–pardavimo sutarties nuorašą, kuriame nurodomas pirkėjo įsipareigojimas sutartą sumą pervesti į pardavėjo nurodytą sąskaitą, bei laisvos formos prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai įvykdyti pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytą įsipareigojimą.

36.  Vienkartinės išmokos įsikurti gavėjas, naudojantis išmoką sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti, Socialinės paramos centrui turi pateikti tikslinės paskolos sutarties kopiją, kredito įstaigos išduotą pažymą, kurioje turi būti nurodyta grąžintina kredito (ar jo dalies) suma, ir sąskaitos, į kurią turi būti pervesta išmoka, numeris bei laisvos formos prašymą apmokėti.

37. Vienkartinės išmokos įsikurti gavėjas, naudojantis išmoką mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas, Socialinės paramos centrui turi pateikti būstą administruojančios organizacijos pažymą apie įsiskolinimo ar einamojo mėnesio mokėjimo dydį bei laisvos formos prašymą apmokėti skolą ar einamojo mėnesio mokėjimo dydį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

 

371. Vienkartinės išmokos įsikurti gavėjas, naudojantis išmoką automobiliui įsigyti, Socialinės paramos centrui turi pateikti automobilio pirkimo–pardavimo sutartį (įsigijimo lizingu sutartį) arba kitus automobilio įsigijimą patvirtinančius dokumentus (toliau – pirkimo dokumentai) arba jų kopijas, patvirtintas notaro, automobilio registravimo liudijimą, jeigu automobilis perkamas iš fizinio asmens, bei laisvos formos prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai įvykdyti pirkimo dokumentuose nurodytą įsipareigojimą. Kai automobilis perkamas iš fizinio asmens, laisvos formos prašyme nurodoma fizinio asmens – pardavėjo banko sąskaitos numeris. Socialinės paramos centras prideda prie laisvos formos prašymo pateiktų pirkimo dokumentų,  automobilio registravimo liudijimo kopijas bei grąžina jų originalus vienkartinės išmokos įsikurti gavėjui.

Papildyta punktu:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

38. Socialinės paramos centras gautus 35–371 punktuose nurodytus prašymus ir dokumentus tarnybiniu pranešimu perduoda Apskaitos skyriui apmokėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

39.  Vienkartinės išmokos įsikurti gavėjas, naudojantis išmoką būsto nuomai iš juridinio asmens, būstui remontuoti arba rekonstruoti, baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti, studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti, mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti, turi pateikti paslaugų ir (ar) prekių teikėjo išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kurioje turi būti nurodyta konkreti paslaugos ir (ar) prekių rūšis ir pavadinimas.

40. Socialinės paramos centras išankstinio apmokėjimo sąskaitas ir sąskaitas faktūras teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriui (toliau – Klientų aptarnavimo skyrius) registruoti. Užregistruotos išankstinio apmokėjimo sąskaitos ir sąskaitos faktūras grąžinamos Socialinės paramos centrui, kuris tarnybiniu pranešimu perduoda jas apmokėti Apskaitos skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

 

41.  Tais atvejais, kai prekių tiekėjai ir (ar) paslaugų teikėjai tiesiogiai vienkartinės išmokos įsikurti gavėjui neišduoda sąskaitų ar kitų mokėjimo dokumentų, Socialinės paramos centras rengia garantinį raštą ar paklausimą prekių tiekėjui ir (ar) paslaugų teikėjui, prašydamas atsiųsti sąskaitą ar kitą mokėjimo dokumentą.

411. Esant poreikiui, kai vienkartinės išmokos įsikurti gavėjas negali savarankiškai atsiimti prekių iš prekių teikėjo, Socialinės paramos centro direktoriaus įgaliotas darbuotojas tarpininkauja išmokos gavėjui atsiimant prekes bei gaunant sąskaitas faktūras pagal išankstinio apmokėjimo dokumentus. Kartu su vienkartinės išmokos įsikurti gavėju prekes ir sąskaitas faktūras iš prekių tiekėjo atsiima Socialinės paramos centro direktoriaus įgalioti darbuotojai.

Papildyta punktu:

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

 

42.  Vienkartinės išmokos įsikurti gavėjas, naudojantis išmoką būsto nuomai iš fizinio asmens, turi pateikti su nuomotoju sudarytą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurioje nurodytas nuomotojo asmens kodas, asmens tapatybės dokumento numeris ir sąskaitos banke rekvizitai, bei Valstybinės mokesčių inspekcijos nuomotojui išduotą verslo liudijimo gyvenamųjų patalpų nuomai kopiją arba nuomotojo įsipareigojimą gyventojų pajamų mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai mokėti savarankiškai pagal faktiškai už nuomą gautas pajamas.

43. Socialinės paramos centras, patikrinęs 42 punkte nurodytus dokumentus, rengia apmokėjimo už gyvenamųjų patalpų nuomos susitarimo tarp nuomininko ir Socialinių paslaugų skyriaus projektą bei teikia du egzempliorius pasirašyti vienkartinės išmokos įsikurti gavėjui ir Socialinių paslaugų skyriaus vedėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

44. Vieną pasirašytą susitarimo egzempliorių Socialinės paramos centras grąžina vienkartinės išmokos įsikurti gavėjui, kitą perduoda Apskaitos skyriui, kuris išmoka nuomotojui susitarime nurodytais terminais nustatytą pinigų sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

45. Apskaitos skyrius, pervedęs pinigus į pardavėjo, prekių tiekėjo ir (ar) paslaugų teikėjo sąskaitą, Socialinės paramos centrui elektroniniu paštu pateikia informaciją apie atliktą mokėjimą (esant poreikiui – perduoda parašu ir spaudu patvirtintą mokėjimo pranešimo kopiją).

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

46.     Socialinės paramos centras informuoja vienkartinės išmokos įsikurti gavėją apie atliktą mokėjimą ir tarpininkauja įgyjant paslaugas ir (ar) prekes.

47. Neteko galios nuo 2021-06-12

Punkto naikinimas:

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

48. Vienkartinės išmokos įsikurti gavėjas, kuriam yra likęs mažesnis negu 2 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinės išmokos įsikurti likutis, Socialinės paramos centrui teikia laisvos formos prašymą dėl likučio pervedimo į asmeninę sąskaitą. Jei prašymas nepateikiamas, vienkartinės išmokos įsikurti likutis pervedamas į vienkartinės išmokos įsikurti gavėjo asmeninę sąskaitą, jei ji buvo nurodyta pirminiame prašyme skirti išmoką, per Įstatyme nurodytą terminą (24 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

 

49. Socialinės paramos centras per 10 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 48 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos, o jei prašymas nepateiktas, likus 20 darbo dienų iki termino vienkartinei išmokai įsikurti išmokėjimo pabaigos, teikia Apskaitos skyriui per Dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ tarnybinį pranešimą dėl vienkartinės išmokos įsikurti likučio išmokėjimo gavėjui, nurodant jame vienkartinės išmokos įsikurti gavėjo vardą, pavardę, jo atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį, likučio dydį ir Socialinių išmokų skyriaus vedėjo įsakymo, kuriuo asmeniui paskirta vienkartinė išmoka įsikurti, datą ir numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

 

50. Neteko galios nuo 2021-06-12

Punkto naikinimas:

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

51. Apskaitos skyrius perveda vienkartinės išmokos įsikurti likutį į asmeninę gavėjo sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

52.     Vienkartinės išmokos įsikurti gavėjas turi teisę įgalioti kitą asmenį tvarkyti dokumentus dėl vienkartinės išmokos įsikurti naudojimo.

 

VI SKYRIUS

IŠMOKŲ SKYRIMAS GAVUS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DUOMENIS

 

53Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) pateikus duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis, kurių auginamiems ir (ar) globojamiems vaikams naujai per praėjusį laikotarpį paskirta išmoka vaikui, gautas pajamas, Socialinių išmokų skyrius:

53.1. analizuoja VMI pateiktus duomenis ir patikrina sistemoje „Parama“, ar sąrašuose nurodytiems asmenims nepaskirta socialinė pašalpa ir (ar) socialinė parama mokiniams;

53.2. jei išmokos vaikui gavėjai 53.1 punkte nurodytų išmokų negauna, rengia išmokos vaikui gavėjui pranešimą ir nurodo, kokius dokumentus ir per kokį terminą, atsižvelgiant į VMI pateiktus duomenis, jis turi pateikti;

53.3. gavęs iš gavėjo visus reikalingus dokumentus vertina juose pateiktą informaciją ir nustatęs, kad:

53.3.1. išmoka gavėjui mokama (mokėta) neteisėtai, nustato išmokos permoką bei inicijuoja permokos sugrąžinimo veiksmus Administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinto Socialinių išmokų permokų nagrinėjimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

53.3.2. išmoka vaikui buvo mokama (mokėta) teisėtai, apie tai informuoja išmokos vaikui gavėją rašt;.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

 

53.4. Neteko galios nuo 2020-06-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

53.41. Neteko galios nuo 2020-06-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

Papildyta papunkčiu:

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

 

53.5. jei išmokos vaikui gavėjui pateikus visus reikalingus dokumentus nustatoma, kad išmoka vaikui buvo mokėta pagrįstai, apie tai išmokos vaikui gavėjas informuojamas raštu.

 

61 skyrius. Neteko galios nuo 2020-06-09

Skyriaus naikinimas:

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

54.  Valstybės tarnautojai ir darbuotojai už šio Tvarkos aprašo nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

541. Išmokų vaikams permokų nustatymas vykdomas Administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinto Socialinių išmokų permokų nagrinėjimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Gavėjui permokėtos išmokos sumos, kurios negrąžintos arba neišskaičiuotos ir dėl kurių likęs įsiskolinimas, tvarkomos Administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinto Socialinių išmokų permokų nagrinėjimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

 

55Socialinių išmokų skyrius išmokų skyrimo ir mokėjimo apskaitą tvarko sistemoje „Parama“ ir SPIS.

56. Apskaitos skyrius vykdo lėšų, skirtų išmokoms mokėti, apskaitą Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

57Sprendimai dėl asmens teisės gauti išmoką skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

58. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami šio Tvarkos aprašo nuostatas privalo asmens duomenis tvarkyti vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis bei  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Papildyta punktu:

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

 

______________________

Priedas. Neteko galios nuo 2020-06-09

Priedo naikinimas:

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 40-288/18(3.1.1E-TD2), 2018-07-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10314

Dėl administracijos direktoriaus 2017-07-03 įsakymo Nr. 40-348 „Dėl Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 40-489/19, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19141

Dėl Administracijos direktoriaus 2017-07-03 įsakymo Nr. 40-348 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 40-243/20, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12498

Dėl Administracijos direktoriaus 2017-07-03 įsakymo Nr. 40-348 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 40-284/21, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13438

Dėl administracijos direktoriaus 2017-07-03 įsakymo Nr. 40-348 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo