Suvestinė redakcija nuo 2017-06-26 iki 2017-06-27

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04749

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO II (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS

 

2017 m. kovo 16 d. Nr. XIII-226

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 89 straipsnio 6 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programą (pridedama).

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2017 m. kovo 16 d.

nutarimu Nr. XIII-226

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO II (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMA

(2017 M. KOVO 10 D. – BIRŽELIO 30 D.)

 

I SKYRIUS

PRIORITETAI PAGAL RESPUBLIKOS PREZIDENTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ PASIŪLYMUS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DARNI, ATSAKINGA IR SVEIKA VISUOMENĖ

 

1. Aktualizuoti darbo santykių teisinį reguliavimą, siekiant labiau suderinti darbuotojų ir darbdavių interesus ir tenkinti Lietuvos gyventojų lūkesčius.

2. Mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, skatinti užimtumą.

3. Tobulinti vaiko teisių apsaugos sistemos teisinį reguliavimą, sukuriant efektyvų vaiko teisių ir teisėtų interesų visapusio užtikrinimo mechanizmą.

4. Užtikrinti veiksmingą valstybės pagalbą socialinėms įmonėms įdarbinant asmenis, negalinčius lygiomis teisėmis konkuruoti darbo rinkoje.

5. Tobulinti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teisinį reguliavimą, užtikrinant galimybę labiausiai socialiai pažeidžiamiems asmenims (šeimoms) pretenduoti į paramą būstui išsinuomoti ar įsigyti ir ja pasinaudoti.

6. Įtvirtinti kompleksines alkoholio prieinamumo ir vartojimo mažinimo priemones, t. y. įteisinti Lietuvoje specializuotas alkoholinių gėrimų parduotuves, apriboti alkoholio reklamą mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, uždrausti parduoti alkoholinius gėrimus jaunesniems kaip 20 metų asmenims, trumpinti alkoholio pardavimo laiką, padidinti akcizų tarifus iki 20 proc. visoms alkoholinių gėrimų grupėms ir kt.

7. Siekiant vaistų politikos bei vaistų kompensavimo sistemos skaidrumo ir viešumo, taip pat geresnio vaistų prieinamumo gyventojams ir racionalaus vaistinių preparatų vartojimo, įtvirtinti kontrolinius vaistinių preparatų pirkimus vaistinėse, mažinti koncentraciją mažmeninės prekybos rinkoje ir skatinti alternatyvių prekybos vaistais kanalų atsiradimą, pakeisti Privalomojo sveikatos draudimo fondo tarybos sudarymo principus, tobulinti vaistinių preparatų vartojimo politiką ir reglamentuoti kitas priemones, sudarančias prielaidas mažėti vaistų kainoms.

8. Keisti iš esmės pasenusį psichikos sveikatos priežiūros reguliavimą – suderinti jį su šiuolaikiniais standartais. Keisti požiūrį į pacientą, psichikos sveikatos priežiūros paslaugas parinkti pagal paciento biologinius, psichologinius ir socialinius poreikius, prioritetą teikti nemedikamentinėms pagalbos priemonėms, didinti pacientų savarankiškumą ir įsitraukimą į visuomenės gyvenimą.

9. Reglamentuoti psichologo praktinę veiklą, taip užtikrinant kokybiškas psichologines paslaugas ilgalaikėje perspektyvoje.

10. Tobulinti pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo mechanizmą, kad būtų sudarytos sąlygos didesnei grupei pacientų, patyrusių sveikatos sužalojimą teikiant jiems sveikatos priežiūros paslaugas, greičiau ir paprasčiau gauti žalos atlyginimą, bei  sudaryti sąlygas nuolatiniam ir ilgalaikiam sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo procesui, saugesnei, pacientų lūkesčius atitinkančiai medicinos praktikai. Įdiegti žalos, padarytos pacientų sveikatai, atlyginimo be kaltės modelį.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIP-4725,

XIIP-4752,

nereg.

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 pakeitimo ir papildymo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

SRDK

kovas

birželis

2.

XIIIP-308,

nereg.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo
Nr. I-1336
pakeitimo įstatymai

SRDK

SRDK

kovas

birželis

3.

nereg.

Užimtumo įstatymo
Nr. XII-2470 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

4.

nereg.

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo
Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2471 pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

5.

XIIP-4623(2) ES,

XIIP-4624(2)

Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK

kovas–

balandis

6.

XIIP-4174,

XIIP-4175

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo
Nr. XII-1215 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK

kovas–

gegužė

7.

XIIP-321,

XIIP-322,

XIIP-323

XIIP-472,

XIIP-473,

XIIIP-210,

XIIIP-354,

XIIIP-355,

XIIIP-356,

XIIIP-357,

XIIIP-358,

XIIIP-359,

XIIIP-360

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo
Nr. I-1234
pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRDK, TTK,

LSDPF,

LGUŠ

kovas

balandis

8.

XIIIP-288,

XIIIP-289,

XIIIP-290,

XIIIP-291,

XIIIP-292,

XIIIP-293,

XIIIP-294

Civilinio kodekso 3.182, 3.183, 3.210, 3.212, 3.222, 3.224, 3.249, 3.250, 3.252, 3.254, 3.257, 3.262, 3.263, 3.264, 3.266 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 3.2761 straipsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas,

SRDK, TTK

kovas

9.

XIIP-4096,

XIIP-4097,

XIIP-4098,

XIIP-4099,

XIIP-4437,

nereg.

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai,

61 198 piliečių iniciatyva

SRK, PPK

kovas

birželis

10.

nereg.

Farmacijos įstatymo
Nr. X-709 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

SRK, LVŽSF

kovas–

birželis

11.

nereg.

Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 2 ir 361 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

12.

nereg. ES

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 pakeitimo ir papildymo įstatymai

Vyriausybė, Seimo nariai

Vyriausybė,

ERK, SRK

kovas–

gegužė

13.

nereg.

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo

Nr. I-924 pakeitimo įstatymas

 

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

14.

XIIP-4553

Psichologų praktinės veiklos įstatymas

Seimo nariai

SRK, LSDPF

gegužė–

birželis

15.

XIIP-2620

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2 straipsnio ir V skyriaus pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRK

gegužė–

birželis

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO KOKYBĖS BEI EFEKTYVUMO DIDINIMAS

 

1. Tobulinti mokslo ir studijų finansavimo ir valdymo teisinį reglamentavimą.

2. Paankstinti vaiko mokymąsi pagal bendrojo ugdymo programas, t. y. pradinį ugdymą pradėti  nuo 6 metų, ir nustatyti atvejus, kada toks ugdymas gali būti pradėtas ir vėliau.

3. Apibrėžti mecenavimo objektą, mecenuojamojo ir mecenato pareigas bei mecenavimo kontrolę, kai mecenavimo gavėjai ir teikėjai naudojasi pelno mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčių lengvatomis. Nustatyti, kad skiriamos ir gaunamos mecenavimo lėšos neapmokestinamos.

4. Aiškiai nustatyti, kad Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojami tik kultūros ir meno projektai, skirti kultūros ir meno raidai ir sklaidai skatinti, taip pat valstybinės reikšmės kultūros ir meno projektai, skirti Lietuvos Respublikos svarbioms istorinėms datoms ir įvykiams paminėti, Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusioms asmenybėms įprasminti, renginiams, pristatantiems Lietuvos kultūrą ir meną užsienio valstybėse, organizuoti.

5. Nustatyti, kad kūno kultūros ir sporto srities projektai ir programos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšomis bus finansuojami ne daugiau kaip 90 procentų. Patikslinti sportininkų valstybės skatinimo už pasiektus laimėjimus sistemą.

6. Nustatyti, kad Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas nėra pinigų fondas, o už šio fondo lėšų paskirstymą ir naudojimo kontrolę kaip asignavimų valdytojas būtų atsakingas Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Nustatyti skaidrų projektų atrankos ir vertinimo procesą.

7. Įtvirtinti skaidresnę ir nuoseklesnę kalbos politiką: užtikrinti visavertį lietuvių kalbos funkcionavimą visose viešojo gyvenimo srityse ir prisidėti prie Europos Sąjungos pastangų išsaugoti Europos kalbų ir kultūrų įvairovę.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ŠMK

balandis

2.

XIIIP-282,

nereg.

Švietimo įstatymo
Nr. I-1489
pakeitimo ir papildymo įstatymai

Respublikos Prezidentas,

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

ŠMK

balandis

birželis

3.

nereg.

Mecenavimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

4.

nereg.

Kultūros rėmimo fondo įstatymo Nr. X-1260 1, 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

5.

XIIIP-149,

XIIIP-150,

XIIIP-151,

XIIIP-152,

XIIIP-153,

XIIIP-154,

XIIIP-155,

XIIIP-156,

XIIIP-157,

XIIIP-158,

XIIIP-159

Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ANK

kovas

birželis

6.

nereg.

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo
Nr. X-1261 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė, Seimo nariai

Vyriausybė,

LVŽSF

gegužė

7.

XIIP-558

Valstybinės kalbos konstitucinis įstatymas

Seimo nariai

ŠMK

gegužė

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VIEŠOJO SEKTORIAUS EFEKTYVUMO IR SKAIDRUMO DIDINIMAS

 

1. Padidinti valstybės tarnybos veiklos efektyvumą, profesionalumą ir skaidrumą, naujai reglamentuojant valstybės tarnautojo kompetencijai keliamus reikalavimus, įtvirtinant įstaigų vadovų rotaciją ir kadencijas. Atsižvelgiant į pareigybėms tenkančią atsakomybę, sureguliuoti darbo užmokesčio sistemą.

2. Atsisakyti perteklinio teisinio reguliavimo ir suderinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas su 2016 m. rugsėjo 14 d. priimto Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis.

3. Sudaryti sąlygas, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. ministerijų atliekamos teisinės funkcijos (teisėkūros ir atstovavimo teismuose) būtų atliekamos centralizuotai, – įsteigti biudžetinę įstaigą Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės centrą, kuris vertintų Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų teisės aktų, taip pat ministrų įsakymų projektus, dalyvautų ministerijoms rengiant teisės aktų projektus ir konsultuotų dėl jų parengimo, atstovautų ministerijoms teismuose.

4. Gerinti valstybės ir savivaldybės įmonių valdymo kokybę.

5. Įtvirtinti viešojo sektoriaus įstaigų vadovų priėmimą į pareigas konkurso būdu, 4 metų kadencijų nustatymą, kasmetį įstaigos vadovų veiklos vertinimą. Nustatyti atvejus, kuriais biudžetinės įstaigos vadovas negali eiti pareigų.

6. Įgyvendinti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas Lietuvai dėl valstybės nuosavybės funkcijų sustiprinimo perduodant centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo – valstybės įmonės Turto banko – atliekamą valstybės valdomų įmonių valdymo politikos įgyvendinimą koordinuojančios institucijos funkciją (valdymo koordinavimo centro atliekamas funkcijas) viešajam juridiniam asmeniui, kurio dalyvis yra valstybė, taip pat suvienodinti valstybės įmonių valdybų sudarymo reguliavimą.

7. Atsižvelgti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas ir pertvarkyti valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčias valstybės įmones. Valstybinės reikšmės keliai, kuriuos šiuo metu patikėjimo teise valdo valstybės įmonės, perduoti valdyti patikėjimo teise Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos.

8. Sudaryti teisines sąlygas šiuo metu veikiančias 42 valstybės įmones miškų urėdijas sujungti į vieną valstybės įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“. Nustatyti naujos valstybės įmonės funkcijas. Likviduoti Generalinę miškų urėdiją prie Aplinkos ministerijos, o pagrindines jos funkcijas perduoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.

9. Sumažinti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų skaičių ir įsteigti vieną instituciją – Valstybinę aplinkos apsaugos inspekciją vietoj šiuo metu aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių 9 institucijų. Sutelkti vienoje institucijoje pareigūnų, vykdančių aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių (miškų, žemės gelmių, gyvosios gamtos) naudojimo kontrolę, funkcijas.

10. Optimizuoti saugomų teritorijų valdymą – pakeisti jų administravimo sistemą, sumažinti įstaigų ir bendrųjų jų atliekamų funkcijų skaičių. Numatyti galimybes saugomų teritorijų specialistų ekosistemų apsaugos gebėjimus panaudoti ne tik konkrečiose saugomose teritorijose, bet ir visoje šalyje.

11. Likviduoti Sveikatos priežiūros tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, siekiant mažinti įstaigų, kuriose dirba mažiau kaip 20 darbuotojų, skaičių.

12. Nustatyti, kad Europos Sąjungos institucijų darbuotojams pensijos skaičiuojamos vadovaujantis nauja valstybinių socialinio draudimo pensijų apskaičiavimo formule, įsigaliosiančia 2018 m. sausio 1 d.

13. Keisti Vaikų išlaikymo fondo administratorių ir perduoti šį fondą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Nustatyti šio fondo išmokų perskaičiavimo taisykles, išplėsti ir sukonkretinti išmokų mokėjimo nutraukimo pagrindus. Mažinti administracinę naštą pareiškėjams ir efektyvinti skolų atgavimo procesą.

14. Suvienodinti valstybės ir savivaldybės įmonių mokamų pelno įmokų ir valstybės valdomų bendrovių mokamų dividendų teisinį reguliavimą.

15. Optimizuoti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros naudojimą, jai eksploatuoti reikalingus išteklius, taip pat sudaryti sąlygas efektyviau naudoti valstybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius, skirtus valstybės informaciniams ištekliams tvarkyti.

16. Reglamentuoti regioninės politikos įgyvendinimą (regiono plėtros tarybų sudarymą, regiono plėtros plano rengimo sąlygas ir tvarką) Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarytuose iš kelių bendras ribas turinčių apskričių ar savivaldybių regionuose.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIP-3268,

XIIP-3269,

XIIP-3270

ES,

XIIP-3271,

XIIP-3272,

XIIP-3273,

XIIP-3274,

XIIP-3275,

XIIP-3276,

XIIIP-306,

XIIIP-307,

nereg.

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

SRDK, VVSK

kovas–

birželis

2.

nereg.

Vyriausybės įstatymo
Nr. I-464 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

3.

XIIP-4703,

XIIIP-295,

XIIIP-296,

nereg.

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė,

BFK, EK

kovas–balandis

4.

XIIP-3294

Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 1, 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

5.

XIIP-4846,

XIIP-4847

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ADK, EK

kovas–

gegužė

6.

nereg.

Kelių įstatymo Nr. I-891 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

birželis

7.

XIIIP-420,

XIIIP-421,

XIIIP-422,

XIIIP-423,

XIIIP-424,

XIIIP-425,

XIIIP-426,

XIIIP-427,

XIIIP-428

Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK

kovas

8.

nereg.

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK

balandis

9.

nereg.

Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 27, 28, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, AAK, NSGK

gegužė–

birželis

10.

XIIP-3448,

XIIIP-269,

XIIIP-270,

nereg.

Sveikatos sistemos  įstatymo Nr. I-552 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

SRK

kovas

11.

nereg.

Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo
Nr. XI-473 pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

12.

XIIP-4321(2),

nereg.

Vaikų išlaikymo fondo įstatymo Nr. X-987 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė,

SRDK

Vyriausybė,

SRDK

birželis

13.

XIIP-4852,

XIIP-4853,

XIIIP-24,

XIIIP-403,

XIIIP-404,

XIIIP-405,

XIIIP-406,

XIIIP-407,

XIIIP-408

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė,

ADK, EK, TTK

kovas–

birželis

14.

XIIP-4464,

nereg.

Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

VVSK

Vyriausybė,

VVSK

balandis–

birželis

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DARNI IR KONKURENCINGA EKONOMIKOS PLĖTRA

 

1. Įgyvendinti formuojamą valstybės politiką išmaniųjų tinklų ir išmaniosios apskaitos srityje nustatant teisinį pagrindą atitinkamai institucijai reglamentuoti išmaniųjų tinklų ir išmaniųjų apskaitos sistemų reikalavimus, taip pat reglamentuoti centralizuotą prekybą elektros energija, pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

2. Sustiprinti smulkiųjų investuotojų apsaugą.

3. Paprastesnis įmonių įsisteigimas laisvųjų ekonominių zonų teritorijoje.

4. Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos pertvarka.

5. Koncesijų teisinio reguliavimo tobulinimas.

6. Nustatyti naujas sritis (urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtra, viešosios arba viešąjį interesą tenkinančios infrastruktūros objektų atnaujinimas ir plėtra), kuriose valstybė, siekdama skatinti investicijas, galės skirti lėšų finansinėms priemonėms įgyvendinti ir (arba) fondų fondams valdyti.

7. Nustatyti, kad Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos naudojamos valstybinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, nurodant konkrečias reikmes, kurioms gali būti naudojamos šios programos finansavimo lėšos.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIP-4599,

XIIP-4598,

XIIP-4600,

nereg. ES

Energetikos įstatymo
Nr. IX-884 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ENK

balandis–

gegužė

2.

XIIP-4444,

XIIP-4445,

nereg. ES

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
Nr. XI-1375 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

balandis

3.

XIIIP-417
ES,

XIIIP-418,

XIIIP-419,

nereg.

Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

kovas–

gegužė

4.

XIIIP-160,

XIIIP-161,

XIIIP-162,

XIIIP-163,

XIIIP-164,

XIIIP-165,

XIIIP-166,

XIIIP-167,

XIIIP-168,

XIIIP-449,

XIIIP-450,

XIIIP-451,

XIIIP-452,

XIIIP-453,

XIIIP-454,

XIIIP-455

Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo
Nr. I-976 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

EK

kovas–

balandis

5.

XIIP-4722

Ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

kovas

6.

XIIIP-304

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo
Nr. I-1143 5 ir 14 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

kovas

7.

XIIP-4775

Reklamos įstatymo
Nr. VIII-1871 2, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

kovas

8.

XIIIP-203

ES,

XIIIP-204,

XIIIP-205

Koncesijų įstatymo
Nr. I-1510 pakeitimo
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ADK, EK, ERK, TTK

kovas–

birželis

9.

nereg.

Investicijų įstatymo
Nr. VIII-1312 12 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK, EK

kovas

10.

nereg.

Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 16, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 161 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK, EK

balandis–

birželis

11.

nereg.

Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

gegužė

12.

XIIP-4597

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK, EK

kovas–

gegužė

 


 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SAUGI VALSTYBĖ

 

1. Nustatyti principinę kariuomenės struktūrą 2018 metais ir numatyti principinės Lietuvos kariuomenės struktūros 6 metų planavimo gaires, kariuomenės struktūros plėtrą, nuo 2018 metų įsteigiant naują motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ motorizuotąjį pėstininkų batalioną. Padidinti vyresniųjų karininkų ribinį skaičių.

2. Atnaujinti ilgalaikius krašto apsaugos sistemos plėtros prioritetus, tikslus, uždavinius ir jų įgyvendinimo kryptis, patvirtinti sprendimus, priimtus reaguojant į pasikeitusią saugumo situaciją. Numatyti gynybos finansavimo didinimą, šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą grąžinimą ir kita.

3. Atnaujinti Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, nustatyti Lietuvos energetikos politikos tikslus iki 2030 metų ir politikos gaires iki 2050 metų.

4. Įtvirtinti prevencines priemones, turinčias padėti žvalgybos institucijoms efektyviau šalinti rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, nustatyti asmenims, galintiems kelti grėsmę Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, apribojimus stoti į statutinę vidaus tarnybą, įsigyti ir turėti ginklų, šaudmenų arba verstis ūkine komercine veikla, susijusia su ginklais ir šaudmenimis.

5. Tobulinti pareigūnų tarnybos apmokėjimo ir skatinimo tvarką, siekiant vidaus reikalų sistemoje išlaikyti didelę patirtį turinčius pareigūnus, didinti statutinės tarnybos prestižą, pritraukti daugiau pretendentų į ją.

6. Tikslinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos funkcijas ir įgaliojimus kovojant su organizuotu nusikalstamumu, kontrabanda, nelegalia migracija.

7. Sudaryti sąlygas Specialiųjų tyrimų tarnybai greitai ir efektyviai apsirūpinti informacija apie pinigų srautų judėjimą tarp viešojo administravimo subjektų, verslo subjektų ir kitų juridinių asmenų, kuriuos galimai sieja nusikalstami ryšiai, nes tokio pobūdžio informacija yra būtina su korupcija susijusiems socialiniams ir ekonominiams reiškiniams analizuoti, sudėtingiems korupcinio pobūdžio nusikaltimams ir jų padarymo schemoms atskleisti.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Principinės kariuomenės struktūros 2018 metais, planuojamos principinės  kariuomenės struktūros 2023 metais nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių  ribinių skaičių ir statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2018 metais ir 2023 metais patvirtinimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

gegužė

2.

XIIP-4672,

XIIP-4671

 

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. X-743 „Dėl Krašto apsaugos sistemos plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo“ ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

balandis

3.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo
Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

birželis

4.

nereg.

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

gegužė

5.

XIIIP-27,

nereg.

Žvalgybos įstatymo
Nr. VIII-1861
pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

NSGK

kovas

gegužė

6.

nereg.

Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo
Nr. XII-1855 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

NSGK

kovas–

birželis

7.

nereg.

Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo
Nr. VIII-1666 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

8.

XIIIP-465

Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo
Nr. VIII-1649 6 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

NSGK

balandis

9.

nereg.

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 17, 19, 24, 28, 341 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

gegužė

10.

XIIIP-387,

XIIIP-388,

XIIIP-389,

nereg.

Miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK, NSGK

balandis–

gegužė

 

 

 

II SKYRIUS

KITI RESPUBLIKOS PREZIDENTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ, KOMISIJŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

APLINKOS APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIP-4355,

XIIP-4453

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

AAK

kovas

2.

XIIIP-4,

nereg. ES

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

AAK, ANK, ERK, LSF

kovas

birželis

3.

XIIIP-90

ES

Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 1, 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK, ERK

kovas

4.

XIIIP-278

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK, LVŽSF

balandis

5.

XIIP-4606,

XIIP-4607,

XIIP-4608

Architektūros įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK

kovas

6.

nereg. ES

Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

kovas–

gegužė

7.

nereg. ES

Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK, ERK

kovas

balandis

8.

nereg. ES

Fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 3, 4, 6 straipsnių, trečiojo skirsnio pakeitimo ir 16 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

9.

XIIIP-442

ES

Augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

10.

nereg. ES

Augalų genetinių išteklių įstatymo Nr. IX-533 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK

birželis

11.

nereg. ES

Laukinės augalijos įstatymo Nr. VIII-1226 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK

birželis

12.

XIIIP-435,

XIIIP-436,

nereg.

Medžioklės įstatymo
Nr. IX-966
pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

AAK

kovas

13.

XIIIP-275

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 4 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

kovas

balandis

14.

XIIP-3768

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
Nr. XI-1375 39 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

BFK

balandis

15.

XIIIP-499

Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

gegužė

16.

XIIIP-644

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 11 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

gegužė

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. XIII-274, 2017-04-04, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-06003

Nr. XIII-348, 2017-05-09, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08205

 

ANTRASIS SKIRSNIS

AUDITAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-187,

XIIIP-221,

XIIIP-222,

XIIIP-223,

XIIIP-224,

XIIIP-225

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo
Nr. XII-2202 pakeitimo
įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas,

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

ADK, TTK

balandis–

birželis

2.

nereg.

Investicijų įstatymo
Nr. VIII-1312 152 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

ADK

kovas

birželis

3.

nereg.

Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 pakeitimo įstatymas

ADK

ADK

birželis

4.

nereg.

Įstatymai ir Seimo nutarimai dėl valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo

ADK

ADK

kovas

birželis

5.

XIIIP-645

Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 29 straipsnio pakeitimo įstatymas

ADK

ADK

gegužė–

birželis

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. XIII-371, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08276

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKESČIAI, JŲ ADMINISTRAVIMAS, FINANSAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Lietuvos Respublikos narystės Tarptautiniame valiutos fonde įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK

birželis

2.

nereg. ES

Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

gegužė–

birželis

3.

nereg. ES

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14, 25, 61, 68, 110, 131, 145 ir 156 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK, ERK

kovas

birželis

 

4.

XIIIP-5

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
Nr. VIII-1183 9 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

AAK, ANK, LSF

kovas

balandis

5.

XIIP-4529

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 381 ir 382 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK

kovas

6.

XIIP-2627

Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas

Vyriausybė

BFK

balandis

7.

nereg.

Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

BFK

balandis

8.

nereg.

Centrinių kredito unijų įstatymo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

BFK

gegužė

9.

XIIP-4473

Draudimo įstatymo Nr. XI-2277 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

BFK

balandis

 


 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

EKONOMIKA, VERSLAS, ENERGETIKA, TRANSPORTAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIP-3750 ES,

XIIP-3751 ES,

XIIP-3752,

XIIP-3753,

XIIP-3754,

XIIP-3755,

XIIP-3756,

XIIP-3757,

XIIP-3758,

XIIP-3759,

XIIP-3760,

XIIP-3761,

XIIP-3762,

XIIP-3763,

XIIP-3764

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK, TTK

kovas

balandis

2.

XIIIP-118,

XIIIP-119,

XIIIP-120,
XIIIP-121,

XIIIP-122,

XIIIP-123,

XIIIP-124,

XIIIP-125,

XIIIP-126,

XIIIP-127,

XIIIP-128,

XIIIP-129,

XIIIP-130,

XIIIP-131,

XIIIP-132,

XIIIP-133,

XIIIP-134,

XIIIP-135,

XIIIP-136,

XIIIP-137,

XIIIP-138,

XIIIP-139,

XIIIP-140,

XIIIP-141,

XIIIP-142,

XIIIP-143,

XIIIP-144,

XIIIP-145,

XIIIP-146

Infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

EK, ENK

birželis

3.

XIIIP-199

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 5, 34, 68, 77, 78 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, NSGK

balandis–

gegužė

4.

nereg. ES

Branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 2, 3, 9, 11, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 50 straipsnių, septintojo skyriaus pavadinimo, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 341, 391 straipsniais įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

birželis

5.

XIIIP-336,

XIIIP-337,

XIIIP-338

Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 501 straipsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

kovas

balandis

6.

XIIP-4025,

XIIP-4538,

XIIP-4539,

XIIP-4540

Energetikos įstatymo
Nr. IX-884
pakeitimo ir papildymo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

EK, TTK, ENK

gegužė–

birželis

7.

XIIP-4639

Elektros energetikos sistemos ir elektros energijos rinkos apsaugos įstatymas

64 751 piliečio iniciatyva

EK, ENK

gegužė

8.

XIIP-4550

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 75 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 751, 752 straipsniais įstatymas

Seimo nariai

EK, ENK

gegužė

9.

XIIP-4551

Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 132 straipsniais įstatymas

Seimo nariai

EK, ENK

gegužė

10.

XIIP-4552

Geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo Nr. IX-2152 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK, ENK

gegužė

11.

nereg.

Vidaus vandenų transporto kodekso 16, 26 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 161, 241 straipsniais įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

kovas

12.

XIIP-4804

ES,

XIIP-4805

ES

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
Nr. I-1495 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

kovas–

balandis

13.

nereg.

Metrologijos įstatymo Nr. I-1452 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 23 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101, 102, 103 straipsniais, šeštuoju1 skirsniu ir 10 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

gegužė

14.

nereg. ES

Statistikos įstatymo
Nr. I-270 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

birželis

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIP-4582,

XIIP-4583

Žemės įstatymo Nr. I-446 7 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

2.

XIIP-3970,

XIIIP-416

Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 8 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

KRK

kovas

balandis

3.

XIIP-1862,

XIIP-1902 ES,

nereg.

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK, KRK,

TS-LKDF

kovas

balandis

4.

XIIP-3977

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo
Nr. XII-2411 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

5.

XIIP-3441

Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 6, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

6.

XIIIP-266

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK

balandis

7.

XIIIP-249

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756  172 ir 175 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK, LVŽSF

kovas

balandis

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

NACIONALINIS SAUGUMAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIP-2520,

nereg.

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

NSGK, ANK, LSF

kovas

birželis

2.

XIIP-3996,

XIIP-3997,

XIIP-3998

Asmens ir turto saugos įstatymo Nr. IX-2327 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

kovas–

gegužė

3.

XIIP-4041,

XIIP-4042,

XIIP-4043,

XIIP-4044,

XIIP-4045,

XIIP-4046,

XIIP-4047,

XIIP-4048,

XIIP-4049,

XIIP-4050,

XIIP-4051,

XIIP-4052,

XIIP-4053,

XIIP-4054,

XIIP-4055,

XIIP-4056,

XIIP-4057,

XIIP-4058,

XIIP-4059

Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

NSGK, TTK

balandis–

birželis

4.

XIIP-4619,

XIIP-4620

Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

NSGK

kovas

5.

XIIIP-194

Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 12, 26 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK, SRDK

kovas

balandis

6.

XIIP-4844,

XIIP-4845

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo
Nr. VIII-723 2, 31, 32, 321, 36, 45, 47, 53, 54, 60 straipsnių pakeitimo ir 46 straipsnio pripažinimo netekusiu  galios
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

NSGK, LSDPF

balandis

7.

XIIIP-208

Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 6 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu  įstatymas

Seimo nariai

NSGK, LSDPF

balandis

8.

nereg.

Aviacijos įstatymo
Nr. VIII-2066 7 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

gegužė

9.

nereg. ES

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 5, 34, 68, 77, 78 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

10.

nereg. ES

Elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

11.

nereg. ES

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

gegužė

12.

XIIIP-712

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 2, 13, 15, 16, 18, 19, 36, 39 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai,

NSGK

birželis

13.

XIIIP-713

Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 papildymo 361 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai,

NSGK

birželis

 

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. XIII-390, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-06-06, i. k. 2017-09575

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-438
ES

Europos darbo tarybų įstatymo Nr. IX-2031 1, 3, 13, 16 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

2.

XIIP-314

Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 102 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK, LSDPF

kovas

balandis

3.

nereg.

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
Nr. I-2044 1 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

4.

XIIIP-440

ES,

XIIIP-441

Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 2, 5 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

kovas

5.

nereg.

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

6.

XIIP-4395

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio IV skirsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK

balandis

7.

XIIIP-392

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK

kovas

balandis

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

SVEIKATOS APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIP-3193,

XIIP-4476,

XIIIP-461

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRK,
TS-LKDF

kovas

birželis

2.

XIIP-4838,

nereg.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

ANK, LSF

kovas

birželis

3.

XIIIP-193,

XIIIP-325

Farmacijos įstatymo
Nr. X-709 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

SRK,
TS-LKDF

kovas

gegužė

4.

XIIP-3671,

XIIP-3672,

XIIP-4500

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

PPK

kovas

balandis

5.

XIIP-2768

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

6.

nereg.

Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis–

birželis

7.

XIIP-3955

(2)

Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

8.

nereg.

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

ŠVIETIMAS, MOKSLAS, KULTŪRA, SPORTAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Profesinio mokymo įstatymo Nr. X-1065 6, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 25 straipsnių pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas

birželis

2.

XIIP-4740

Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo
Nr. XII-2534 1 ir 2 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

ŠMK

kovas

3.

XIIP-4755

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. XI-1397 „Dėl Lietuvos mokslų akademijos statuto patvirtinimo“ pakeitimo“

ŠMK

ŠMK

balandis

4.

XIIP-4442

Seimo nutarimas
„Dėl pritarimo Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto reorganizavimo sujungimo būdu“

ŠMK

ŠMK

kovas

5.

nereg.

Seimo nutarimai dėl universitetų statutų patvirtinimo

Seimo nariai

ŠMK

balandis–

birželis

6.

nereg.

Seimo nutarimas
Dėl Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių

Seimo nariai

ŠMK

kovas

7.

nereg. ES

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

gegužė

8.

nereg.

Kino įstatymo Nr. IX-752 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

9.

nereg.

Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo Nr. I-1494 11, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

10.

XIIIP-464

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narių paskyrimo“

KK

KK

kovas

11.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių skyrimo“

KK

KK

gegužė

12.

XIIP-686

Valstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 4, 7, 11, 19 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo aštuntuoju, devintuoju ir dešimtuoju skirsniais ir 42, 43 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

Seimo nariai

ŠMK

gegužė

13.

XIIP-4480

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. IX-861 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

14.

nereg.

Lituanistikos įstatymas

Seimo nariai

ŠMK

balandis–

birželis

15.

XIIP-4591

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

KK

KK

birželis

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. XIII-274, 2017-04-04, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-06003

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

TEISĖ IR TEISĖTVARKA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-259,

XIIIP-431,

XIIIP-432

Konstitucijos pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

TTK, KONSTK, LVŽSF

kovas–

birželis

2.

XIIP-918(2)

Konstitucinių įstatymų sąrašo konstitucinio įstatymo Nr. XI-1932 2 straipsnio pakeitimo konstitucinis įstatymas

Seimo nariai

TTK

kovas–

birželis

3.

XIIP-4750,

XIIIP-234,

nereg.

Seimo statutai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 pakeitimo“

Seimo nariai

NSGK, TTK, URK, EPK

kovas

balandis

4.

XIIP-3409,

XIIP-3508,

XIIP-4120,

XIIP-4836,

XIIP-4837,

XIIP-4839,

XIIIP-6,

nereg. ES

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

AAK, ERK, TTK, ANK, LSF

kovas

birželis

5.

XIIP-3805

Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84 ir 4.85 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK

birželis

6.

XIP-2697,

XIP-2700,

XIP-3568,

XIIP-4360,

XIIP-4575

XIIIP-273,

XIIIP-274,

nereg.

Baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė,

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė,

AAK, NSGK, SRK, TTK

kovas–

birželis

7.

XIIP-4116,

XIIIP-115

ES,

XIIIP-116

ES,

XIIIP-117

ES,

XIIIP-330,

XIIIP-345,

XIIIP-381,

nereg. ES

Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė,

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė,

ERK, TTK

kovas

birželis

8.

XIIIP-316 ES,

XIIIP-317 ES,

XIIIP-318 ES,

XIIIP-319 ES

Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 1, 2, 13, 40, 72 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo naujais X, XI, XII, XIII skyriais“ įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK, TTK

kovas–

gegužė

9.

XIIP-2293,

XIIIP-279,

XIIIP-280

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

TTK, LSDPF

gegužė

10.

XIIP-4309,

XIIP-4310,

XIIP-4311,

XIIP-4312,

XIIP-4313

Teismų įstatymo Nr. I-480 38 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas

birželis

11.

XIIP-4439,

XIIP-4440,

XIIP-4441

Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

TTK

balandis

12.

nereg.

Advokatūros įstatymo
Nr. IX-2066 8, 13, 17, 23, 37, 44, 56, 57, 58 ir 61 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

13.

XIIP-4626

Antstolių įstatymo
Nr. IX-876 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 46 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

TTK

gegužė

14.

nereg.

Seimo nario pareigas, teises ir veiklos garantijas reglamentuojantis įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

balandis–

gegužė

15.

XIIP-3103, XIIP-3104,

XIIP-3105,

XIIP-3106

Bendrojo teisės kvalifikacinio egzamino įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

TTK

gegužė–

birželis

16.

XIIP-3747,

XIIP-4745

Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo ir papildymo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

TTK

kovas

birželis

17.

XIIP-1653,

XIIP-1654,

nereg.

Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

TTK, LSDPF,

LGG

balandis

18.

XIIP-3796

Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo
Nr. XII-1519 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

69 234 piliečių iniciatyva

ŠMKK

gegužė

19.

XIIP-4579,

XIIP-4601

ES,

XIIP-4578,

XIIP-4580,

XIIP-4581

Patentų įstatymo Nr. I-372 pakeitimo ir papildymo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, TTK

kovas

balandis

20.

XIIP-4628, XIIP-4629, XIIP-4630, XIIP-4631, XIIP-4632

Patentinių patikėtinių įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

21.

XIIP-4481 ES,

XIIP-4482

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

22.

XIIP-3447,

XIIIP-390,

XIIIP-391,

nereg. ES

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

EK, ERK

gegužė

 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

UŽSIENIO REIKALAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIP-4611 ES,

XIIIP-443

ES,

XIIIP-444

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
Nr. IX-2206 pakeitimo
įstatymai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK, SRDK, URK

kovas–

birželis

2.

XIIP-3389,

XIIP-3390,

XIIP-3391,

XIIP-3392,

XIIP-3393,

XIIP-3394

Interesų Lietuvos Respublikoje turinčių užsieniečių registro įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

TTK

gegužė–

birželis

3.

nereg.

Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 1, 14, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo X1 skyriumi įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

4.

XIIIP-399

Įstatymas „Dėl Konvencijos dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

Vyriausybė,

URK

kovas

balandis

5.

XIIP-4438

Įstatymas „Dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomo protokolo ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

URK

balandis–

gegužė

6.

nereg.

Įstatymas „Dėl Europos Sąjungos ir Kanados išsamaus ekonominio ir prekybos susitarimo ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

URK

balandis–

gegužė

7.

XIIIP-263

Įstatymas „Dėl susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

URK

gegužė–

birželis

8.

XIIP-4485

Seimo nutarimas
„Dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo“

Seimo nariai

MK

gegužė

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

RINKIMAI, VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS, VIETOS SAVIVALDA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-20

Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinis įstatymas

Seimo nariai

VVSK, LSDPF

birželis

2.

nereg.

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo
Nr. IX-985 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

kovas

balandis

3.

nereg.

Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo
Nr. IX-1837 pakeitimo įstatymas

VVSK

VVSK

balandis–

birželis

4.

nereg.

Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 pakeitimo įstatymas

VVSK

VVSK

balandis–

birželis

5.

nereg.

Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 pakeitimo įstatymas

VVSK

VVSK

balandis–

birželis

6.

nereg.

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 pakeitimo įstatymas

VVSK

VVSK

balandis–

birželis

7.

XIIP-2551,

XIIP-4415,

nereg.

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

ADK, VVSK

gegužė–

birželis

8.

XIIP-2731

Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

VVSK

kovas

9.

XIIIP-309

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 4, 5, 10, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

VVSK

VVSK

kovas

birželis

10.

nereg.

Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo
Nr. VIII-840 6 ir 9 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

11.

nereg.

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo
Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

NSGK, LVŽSF

balandis

12.

nereg.

Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo Nr. I-830 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

VVSK

balandis

13.

XIIIP-565

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 27 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

birželis

14.

XIIIP-566

Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242 17 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

birželis

15.

XIIIP-567

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo
Nr. VIII-1708 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

birželis

16.

XIIIP-568

Lygių galimybių įstatymo
Nr. IX-1826 30 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

birželis

17.

XIIIP-569

Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 20 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

birželis

18.

XIIIP-570

Administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

birželis

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. XIII-325, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07516

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-331

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ŽTK

kovas

2.

XIIP-2601

Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 19, 191 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ŽTK

balandis

3.

nereg. ES

Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

kovas–

gegužė

4.

XIP-2412

Seimo nutarimas
„Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Lietuvos naujajai apaštalų bažnyčiai“

Seimo nariai

ŽTK

gegužė

5.

XIIP-2030

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 71 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

PORDK

kovas

birželis

6.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos karaimų religinės bendruomenės susitarimui „Dėl pastato Trakuose, Karaimų g. 22, grąžinimo Lietuvos karaimų religinei bendruomenei natūra“

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

 

 

III SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO FRAKCIJŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

1.

XIIP-1217,

XIIP-4694,

XIIP-4706,

XIIIP-301,

nereg.

Konstitucijos pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LVŽSF, TTF, LGUŠ

2.

XIIP-1783,

XIIP-3794,

XIIP-3795,

XIIP-4210

Seimo statutai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 pakeitimo“

Seimo nariai

LSDPF, LSF

3.

XIIIP-320,

nereg.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LSF

4.

XIIP-17,

XIIP-2849,

nereg.

Civilinio kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, TS-LKDF

5.

XIIP-4370,

XIIIP-283

Civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF

6.

XIIP-4003

Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo
Nr. IX-743 153 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

7.

XIIP-2241,

nereg.

Baudžiamojo kodekso
pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSF

8.

XIIP-2953

Prokuratūros įstatymo
Nr. I-599 7, 10, 26 ir 34 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSF

9.

XIIP-4842,

XIIP-4843

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 2 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSDPF

10.

nereg.

Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

11.

XIIIP-386

Pranešėjų apsaugos įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

12.

XIIP-2561

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 42 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

13.

nereg.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo Nr. VIII-238 preambulės ir 2, 4, 5, 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

14.

XIIP-3354,

XIIIP-366,

XIIIP-369

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF, TS-LKDF

15.

nereg.

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

16.

XIIP-4077

Priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 183 ir 184 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

17.

XIIP-4696

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 29 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

18.

XIIIP-195,

XIIIP-196

Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

TTF

19.

nereg.

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

20.

XIIIP-281

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
Nr. XII-802 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

21.

XIIP-610,

XIIP-4409,

XIIP-4660,

XIIIP-343,

XIIIP-346,

XIIIP-347,

XIIIP-348

Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 pakeitimo  įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF,

LVŽSF, TS-LKDF, TTF

22.

XIIIP-315,

nereg.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo

Nr. VIII-371 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF, TS-LKDF

23.

XIIIP-377

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. X-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“ pakeitimo“

Seimo nariai

LVŽSF

24.

XIIP-4008

Asociacijų įstatymo
Nr. IX-1969 8 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

25.

XIIIP-374,

XIIIP-415

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

TS-LKDF

26.

XIIP-930,

XIIP-1837,

XIIIP-364,

nereg.

Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF,

TS-LKDF

27.

XIIP-927,

XIIP-1835,

XIIIP-362,

nereg.

Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28  pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF,

TS-LKDF

28.

XIIP-929,

XIIP-932,

XIIP-1839,

XIIIP-332,

XIIIP-361,

nereg.

Seimo rinkimų įstatymo
Nr. I-2721 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF,
TS-LKDF, LGG

29.

XIIP-928,

XIIP-1838,

XIIP-2822,

XIIIP-313,

XIIIP-333,

XIIIP-363,

XIIIP-462

nereg.

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 pakeitimo ir papildymo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF, TS-LKDF, TTF

30.

XIIP-4707,

nereg.

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, TS-LKDF

31.

XIIP-1836

Referendumo įstatymo
Nr. IX-929 36, 41, 42, 43, 51, 53, 55, 56, 68 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 541, 671 straipsniais įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

32.

XIIP-4266,

XIIIP-67

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, TS-LKDF

33.

XIIP-4230

Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo
Nr. VIII-840 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

34.

XIIIP-329

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

35.

nereg.

Viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

36.

XIIP-4587

Investicijų įstatymo
Nr. VIII-1312 13 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

TTF

37.

XIIIP-375

Energetikos įstatymo
Nr. IX-884 36 straipsnio pakeitimo ir
Įstatymo papildymo 241 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

38.

XIIP-3694

Elektroninių ryšių įstatymo
Nr. IX-2135 34 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSF

39.

XIIP-3571,

XIIP-3564,

XIIIP-321,

XIIIP-326,

XIIIP-365,

nereg.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LSF, LVŽSF, MSNG, TS-LKDF

40.

XIIP-3452,

XIIP-4293,

XIIP-4325,

XIIP-4326,

XIIP-4357,

XIIIP-305

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF, LSF, TTF

41.

XIIIP-353

Pelno mokesčio įstatymo
Nr. IX-675 30, 43 ir 461 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

42.

XIIIP-233

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo
Nr. I-1163 1 priedo pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSF

43.

XIIP-2826

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

44.

XIIP-4220,

XIIP-4221

Mokesčio finansų įstaigoms įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

45.

XIIP-4472

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 55 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

46.

XIIP-4060

Rinkliavų įstatymo
Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSF

47.

XIIP-4833,

nereg.

Darbo kodekso Nr. IX-926 pakeitimo ir papildymo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LVŽSF

48.

XIIIP-376

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-1807 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

49.

nereg.

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo
Nr. XIII-198 pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSF

50.

XIIP-3862,

XIIP-3863,

XIIP-3864,
XIIP-
4132

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSF

51.

XIIP-1486,

XIIP-4840,

XIIIP-312

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymai

 

Seimo nariai

LSDPF

52.

XIIP-3888

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

53.

XIIP-3889,

XIIP-4353,

XIIIP-241

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, TTF

54.

XIIP-2920,

XIIP-4024,

XIIP-4683,

XIIIP-372,

XIIIP-373

Išmokų vaikams įstatymo
Nr. I-621
pakeitimo ir papildymo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF,

LSDPF

55.

XIIP-4352,

XIIIP-378

Valstybinių šalpos išmokų įstatymo Nr. I-675 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

TTF

56.

nereg.

Pensijų kaupimo įstatymo
Nr. IX-1691 21 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

57.

XIIP-2276,

XIIP-2420,

XIIIP-3530

Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF,

Seimo nariai

58.

nereg.

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
Nr. I-549
pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

59.

XIIP-1986,

XIIP-4705

Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymo Nr. XII-886 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF

60.

XIIP-4274

Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymo Nr. XII-1923 1 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

61.

XIIIP-311

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, ligos, profesinės reabilitacijos, ligos socialinio draudimo pašalpų ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas kompensavimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

62.

XIIP-3897

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo įstatymas

 

Seimo nariai

TS-LKDF

63.

XIIP-4748

Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

64.

XIIP-1516

Užimtumo rėmimo įstatymo Nr. X-694 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

65.

XIIP-2812,

XIIP-3214,

XIIP-4695

Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF, TTF

66.

XIIIP-250

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo
Nr. XII-1215 4, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14 straipsniu
įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

67.

XIIP-4073,

XIIP-4074

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

TS-LKDF

68.

XIIIP-267

Pietryčių Lietuvos regiono plėtros fondo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

69.

XIIP-606

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LGUŠ

70.

XIIP-4255,

XIIP-4256

Šeimos stiprinimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LGUŠ

71.

XIIP-4130,

XIIP-4131

Šeimos kortelės įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

72.

XIIP-4829

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 151 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

73.

XIIP-1532,

XIIP-4652,

XIIIP-385

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, TS-LKDF, TTF

74.

XIIP-933,

XIIIP-202

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, TTF

75.

XIIP-337,

XIIP-338,

XIIP-339

Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

76.

XIIP-4756

Psichoterapeutų praktinės veiklos įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

77.

XIIIP-397

Narkologinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-156 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF, TTF

78.

XIIIP-379,

XIIIP-380

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 16 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

 

Seimo nariai

TS-LKDF

79.

XIIP-1684,

XIIP-2002,

XIIP-4093,

XIIP-4094,

nereg.

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSF, TS-LKDF, LGUŠ

80.

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242 74 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

81.

XIIIP-368,

nereg.

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

TS-LKDF

82.

XIIIP-323

Seimo nutarimas „Dėl 2017 metų paskelbimo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais“

Seimo nariai

TS-LKDF

83.

XIIIP-371

Seimo nutarimas „Dėl 2018 metų paskelbimo Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais“

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

84.

XIIIP-367

Seimo nutarimas „Dėl istorinio Tautos namų sklypo ir Nacionalinių kultūros rūmų – Tautos namų“

Seimo nariai

LSDPF

85.

XIIP-4641

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 4, 76, 88, 90, 981, 127 ir 130 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

86.

XIP-1648,

XIIP-1201,

XIIP-2242

Tautinių mažumų įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

87.

XIIP-311

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 1991 m. sausio 29 d. priimto Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymo Nr. I-1007 nuostatų įsigaliojimo“

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

88.

XIIP-2109

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 5, 12, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

89.

XIIP-4688,

nereg.

Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LSF

90.

nereg.

Dirvožemio įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

91.

XIIP-4117

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

92.

XIIP-4229

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

93.

XIIP-4223

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo
Nr. IX-987 papildymo 51 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

94.

XIIP-4288

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo
Nr. VIII-1422 3, 4, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

95.

XIIIP-429

Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

96.

XIIIP-324

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 1, 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 31 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

MSNG

97.

XIIP-4212,

XIIIP-344,

nereg.

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, LVŽSF, MSNG

98.

XIIP-3999

Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 4, 5, 16, 17, 18 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

99.

XIIIP-22

Statybos įstatymo Nr. I-1240 6, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

100.

nereg.

Architektūros įstatymas

Seimo nariai

LSF

101.

XIIP-2082,

XIIP-4232,

XIIIP-382,

nereg.

Atliekų tvarkymo įstatymo
Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF, TS-LKDF, TTF

102.

XIIIP-303

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

MSNG

103.

XIIIP-92

Veterinarijos įstatymo
Nr. I-2110 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

104.

XIIP-4291,

XIIIP-179,

XIIIP-192,

XIIIP-334

Miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LSF, TTF

105.

XIIIP-349

Medžioklės įstatymo
Nr. IX-966 8, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

106.

XIIIP-466

Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

107.

XIIIP-486

 

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo Nr. VIII-947 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

108.

XIIIP-487

Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

109.

XIIIP-247 (2)

Administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

110.

XIIIP-437

Baudžiamojo kodekso 259 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

111.

XIIIP-398

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 33 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

112.

XIIIP-508

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

113.

XIIIP-523

Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

114.

XIIIP-510

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
Nr. VIII-1591 15, 18, 26, 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

115.

XIIIP-533

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 133 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

116.

XIIIP-516

Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymas

A. Palionis,

J. Varžgalys

A. Palionis,

J. Varžgalys

117.

XIIIP-519

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

118.

XIIIP-543

Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2, 3, 4, 10 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

T. Tomilinas

T. Tomilinas

119.

XIIIP-548

Pelno mokesčio įstatymo

Nr. IX-675 17 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

120.

XIIIP-634

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

121.

XIIIP-604

Geležinkelių transporto kodekso 7, 10, 11, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas

V. Sinkevičius

V. Sinkevičius

122.

XIIIP-605

Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

V. Sinkevičius

V. Sinkevičius

123.

XIIIP-606

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

V. Sinkevičius

V. Sinkevičius

124.

XIIIP-607

Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymas

V. Sinkevičius

V. Sinkevičius

125.

XIIIP-701

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo
Nr. XI-2411 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK

126.

XIIIP-686(2)

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

127.

XIIIP-595

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo narys

Seimo narys

128.

XIIIP-549

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo narys

Seimo narys

129.

XIIIP-765

Kultūros centrų įstatymo
Nr. IX-2395 1, 4, 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41, 91 straipsniais įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

130.

XIIIP-817

Civilinio kodekso 3.204 straipsnio pakeitimo įstatymas

R. Žemaitaitis

R. Žemaitaitis

131.

XIIIP-818

Valstybės skolos įstatymo

Nr. I-1508 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

R. Žemaitaitis

R. Žemaitaitis

132.

XIIIP-819

Vaikų išlaikymo fondo įstatymo Nr. X-987 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

R. Žemaitaitis

R. Žemaitaitis

133.

XIIIP-789

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

R. Žemaitaitis

R. Žemaitaitis

134.

XIIIP-743

Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. XII-1869 420 straipsnio pakeitimo įstatymas

R. Andrikis

R. Andrikis

135.

XIIIP-762

Seimo nutarimas „Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais“

Seimo nariai

Seimo nariai

136.

XIIIP-839

Terminų banko įstatymo Nr. IX-1950 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

E. Jovaiša

E. Jovaiša

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. XIII-240, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05195

Nr. XIII-271, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-04-05, i. k. 2017-05749

Nr. XIII-281, 2017-04-06, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-06004

Nr. XIII-309, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-04-21, i. k. 2017-06754

Nr. XIII-318, 2017-04-25, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07167

Nr. XIII-346, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-08, i. k. 2017-07779

Nr. XIII-348, 2017-05-09, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08205

Nr. XIII-386, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09239

Nr. XIII-452, 2017-06-15, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10364

Nr. XIII-482, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10729

 

IV SKYRIUS

KITI KLAUSIMAI

 

1. Respublikos Prezidento metinis pranešimas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinė veiklos ataskaita.

3. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas.

4. Įstatymų projektai, susiję su Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimu.

5. Seimo narių kreipimaisi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.

6. Seimo valdybos, komitetų, komisijų, frakcijų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasiūlytos diskusijos svarbiomis temomis.

7. Seimo rezoliucijos.

8. Seimo nutarimai ir pareiškimai svarbiausiais Europos Sąjungos klausimais.

9. Teisėjų skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, teisėjų atleidimas, pritarimas jų atleidimui.

10. Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių atleidimas ir pritarimas jų atleidimui.

11. Seimui atskaitingų institucijų veiklos ataskaitos ir Seimo nutarimai dėl Seimui atskaitingų institucijų veiklos.

12. Seimo nutarimai dėl Seimui atskaitingų institucijų ir Seimo komisijų nuostatų.

13. Respublikos Prezidento teikiami teisės aktų projektai.

14. Seimo Pirmininko teikiami teisės aktų projektai.

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiami teisės aktų projektai.

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

 

AAK

– Aplinkos apsaugos komitetas

ADK

– Audito komitetas

ANK

– Antikorupcijos komisija

BFK

– Biudžeto ir finansų komitetas

EK

– Ekonomikos komitetas

ENK

– Energetikos komisija

EPK

– Etikos ir procedūrų komisija

ERK

– Europos reikalų komitetas

ES

– projektas, susijęs su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje

KK

– Kultūros komitetas

KONSTK

– Konstitucijos komisija

KRK

– Kaimo reikalų komitetas

LGG

– Laikinoji Gegužės 3-iosios grupė

LGUŠ

– laikinoji grupė „Už šeimą“

LLRA-KŠSF

– Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija

LSDPF

– Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

LSF

– Liberalų sąjūdžio frakcija

LVŽSF

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

MK

– Migracijos komisija

MSNG

Mišri Seimo narių grupė

nereg.

– neregistruotas

NSGK

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

PORDK

– Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų

nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija

PPK

– Priklausomybių prevencijos komisija

SRDK

– Socialinių reikalų ir darbo komitetas

SRK

– Sveikatos reikalų komitetas

ŠMK

– Švietimo ir mokslo komitetas

TS-LKDF

– Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

TTF

– frakcija „Tvarka ir teisingumas“

TTK

– Teisės ir teisėtvarkos komitetas

URK

– Užsienio reikalų komitetas

VVSK

– Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

ŽTK

– Žmogaus teisių komitetas

 

_____________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-240, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05195

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-271, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-04-05, i. k. 2017-05749

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-274, 2017-04-04, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-06003

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-281, 2017-04-06, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-06004

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-309, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-04-21, i. k. 2017-06754

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-318, 2017-04-25, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07167

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-325, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07516

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-346, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-08, i. k. 2017-07779

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-348, 2017-05-09, paskelbta TAR 2017-05-16, i. k. 2017-08205

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-371, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08276

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-386, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09239

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-390, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-06-06, i. k. 2017-09575

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-452, 2017-06-15, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10364

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-482, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10729

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo