Suvestinė redakcija nuo 2020-04-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20911

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. T-403

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 punktu, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, 6 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d.  sprendimą Nr. T-357 „Dėl Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 17 d.

sprendimu Nr. T-403

 

 

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas (toliau – Bendrojo ugdymo mokykla) kriterijus, priėmimo į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (toliau – bendrojo ugdymo programos) organizavimą, dokumentus, kuriuos turi pateikti į Bendrojo ugdymo mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią ir pabaigą, prašymų registravimo ir asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.

3. Į Bendrojo ugdymo mokyklą ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programas vaikai priimami vadovaujantis Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-244.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Mokyklos aptarnavimo teritorijamokyklai priskirta teritorija, kurią teisės aktų nustatyta tvarka nustato mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

4.2. Klasė – pastovi mokinių grupė, kuri vienerius mokslo metus drauge mokosi pagal to paties lygio pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą.

4.3. Grupė – pastovi vaikų grupė, kuri vienerius mokslo metus drauge ugdosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

4.4. Specialioji klasė (grupė) – dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – dideli ir labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai) turinčių mokinių grupė.

4.5. Laisva mokymosi vieta klasėje – likusi neužpildyta mokymosi vieta, atsiradusi priėmus visus į šią klasę pretendavusius vaikus / asmenis, turinčius pirmumo teisę, bet nepasiekus ir neviršijus nustatyto maksimalaus mokinių skaičiaus klasėse.

4.6. Mokymo sutartis – mokinio ir Bendrojo ugdymo mokyklos susitarimas dėl mokymo ir mokymosi.

4.7. Tėvai – mokinio tėvai, globėjai arba rūpintojai.

 

II SKYRIUS

PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS IR ĮFORMINIMAS

 

5. Šiaulių rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba) kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. nustato mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute; mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių. Jei sudaromos jungtinės klasės, nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, nurodant kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute, klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių bei priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių patikslina:

5.1. jei iš Bendrojo ugdymo mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis toje mokykloje skaičius yra didesnis nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, didinamas;

5.2. jei Bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) grupių skaičius mažinamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-142, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09019

 

6. Dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – specialieji ugdymosi poreikiai) turinčių mokinių klasių skaičius pagal poreikį tikslinamas keletą kartų per mokslo metus.

7. Prašymai tais kalendoriniais metais mokytis Bendrojo ugdymo mokykloje pagal bendrojo ugdymo programas priimami nuo sausio 2 d. iki birželio 30  d. (esant poreikiui – ištisus metus).

8. Prašymą mokytis Bendrojo ugdymo mokykloje už iki 14 metų vaiką pateikia vienas iš tėvų. 14–16 metų vaikas prie prašymo prideda vieno iš tėvų raštišką sutikimą.

9. Prašyme nurodoma: deklaruota gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresas, kontaktinis telefono numeris, kuriuo, esant skubiems nenumatytiems atvejams (vaiko liga, nelaimingas atsitikimas ir pan.), būtų galima susisiekti. Kartu su prašymu pateikiamos švietimo pagalbos tarnybos arba pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo pažymos ir (ar) gydytojo specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažyma, jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių.

10. Prašymas ir kiti pateikiami dokumentai priimami ir registruojami prašymo pateikimo dieną Bendrojo ugdymo mokykloje Prašymų dėl priėmimo į mokyklą registracijos žurnale, kuris įtraukiamas į dokumentacijos planą, suteikiant bylos indeksą.

11. Asmenų priėmimą organizuoja ir vykdo Bendrojo ugdymo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija (toliau – Komisija).

12. Bendrojo ugdymo mokyklos direktoriaus funkcijos:  

12.1. sudaro mokinių priėmimo komisiją;

12.2. tvirtina Komisijos darbo reglamentą, kuriame nurodoma Komisijos darbo vieta ir laikas, narių atsakomybė, mokinių ir tėvų informavimo tvarka;

12.3. sprendžia klausimus, iškilusius priėmimo metu;

12.4. įsakymu tvirtina priimamų mokinių sąrašus ir jų paskirstymą į klases.

13. Komisijos nariais gali būti skiriami Bendrojo ugdymo mokykloje veikiančių savivaldos institucijų, socialinių partnerių ir kt. atstovai. Komisiją sudaro pirmininkas, sekretorius ir ne mažiau kaip trys nariai. Komisijos nariu negali būti skiriamas šališkas asmuo (įstaigos direktorius, klasės, į kurią priimami mokiniai, vadovas ir t.t.).

14. Komisijos funkcijos:

14.1. analizuoja prašymus priimti į Bendrojo ugdymo mokyklą ir švietimo pagalbos tarnybos ar pedagoginės psichologinės tarnybos pažymas bei rekomendacijas, jei tokios yra pateikiamos;

14.2. vertina asmenų motyvaciją mokytis klasėse, kuriose įgyvendinamos specializuoto ugdymo krypties programos (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos, dailės, menų, sporto, inžineriniu ir kitu ugdymu programos) (toliau – specializuoto ugdymo programos);

14.3. sudaro priimamų mokinių sąrašus;

14.4. skirsto mokinius į paralelines klases, jei klasių sraute yra daugiau nei viena klasė.

15. Komisijos posėdžiuose sudarant mokinių sąrašus ir / ar skirstant mokinius į klases gali dalyvauti stebėtojai.

16. Mokinių skirstymas į klases vykdomas patvirtinus į Bendrojo ugdymo mokyklą priimamų mokinių sąrašus.

17. Jei Bendrojo ugdymo mokykloje nustatyta daugiau nei viena klasė klasių sraute, klasės formuojamos atsižvelgiant į tėvų prašymą, mokinių skaičių, tolygų mokinių pasiskirstymą klasėse lyčių aspektu. Didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai į bendrojo ugdymo klases skirstomi proporcingai, atsižvelgiant į tėvų prašymą bei didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičių.

18. Sudarant naujas bendrojo ugdymo klases ir jungtines klases, vienas mokinys, turintis didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginamas dviem tos klasės mokiniams. Atitinkamai gali būti mažinamas didžiausias nustatytas mokinių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą, neformuojant naujos klasės ir nepažeidžiant higienos normų.

19. Jei prašymų su nurodyta konkrečia klase pas konkretų mokytoją yra daugiau nei nustatytas didžiausias mokinių klasėje skaičius, asmenys į pasirinktą klasę priimami pagal prašymų pateikimo registracijos datą.

20. Apie mokinio priėmimą į Bendrojo ugdymo mokyklą tėvams pranešama asmeniškai prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute iki einamųjų metų liepos 10 d. Bendrojo ugdymo mokyklos direktorius užtikrina, kad būtų informuoti asmenys, kurių prašymai nebuvo patenkinti, nurodant prašymų netenkinimo priežastis.

21. Naujai atvykusiems asmenims, prieš pradedant mokytis Bendrojo ugdymo mokykloje pagal bendrojo ugdymo programas (arba tam tikrą jų dalį), turi būti atliktas profilaktinis vaiko sveikatos tikrinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Esant poreikiui Bendrojo ugdymo mokyklai pristatomas iš www.esveikata.lt portalo atspausdintas nustatytos formos sveikatos pažymėjimas.

22. Asmens priėmimas mokytis Bendrojo ugdymo mokykloje įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartis su asmeniu sudaroma pagal Bendrojo ugdymo mokyklos, kurioje asmuo mokysis, paskirtį ir vykdomą ugdymo programą.

23. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokytis asmeniu ir Bendrojo ugdymo mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą ar jos dalį, keičiančiu ugdymo programą (pradedančiu mokytis pagal atitinkamą pritaikytą bendrojo ugdymo programą), sudaroma iki pirmos jo mokymosi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą dienos.

24. Sutartis įforminama pasirašant du sutarties egzempliorius. Abu egzempliorius pasirašo Bendrojo ugdymo mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir prašymo teikėjas. Už vaiką iki 14 metų jo vardu mokymo sutartį sudaro vienas iš tėvų, veikdamas išimtinai vaiko interesais. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro tik turėdamas vieno iš tėvų raštišką sutikimą.

25. Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka Bendrojo ugdymo mokykloje.

26. Sudarius mokymo sutartį:

26.1. asmuo įregistruojamas Mokinių registre;

26.2. formuojama mokinio byla. Joje segama mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų  prašymai, pažymos ir kita tikslinga, su mokinio ugdymu susijusi informacija. Mokiniui išvykus iš Bendrojo ugdymo mokyklos, jo byloje esantys dokumentai lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų Bendrojo ugdymo mokykloje esančių dokumentų kopijos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Bendrojo ugdymo mokyklos direktorius atsako už šio Aprašo, priėmimo į Bendrojo ugdymo mokyklą tvarkos aprašo, motyvacijos mokytis klasėse, kuriose įgyvendinamos specializuoto ugdymo programos, įvertinimo tvarkos, priėmimo komisijos sudėties ir Komisijos darbo reglamento viešinimą mokyklos interneto svetainėje.

28. Aktualiems, Apraše nenumatytiems, atvejams nagrinėti sudaroma priėmimo komisija iš Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir Bendrojo ugdymo mokyklų atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Savivaldybės taryba.

 

III SKYRIUS

PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS KRITERIJAI

 

29. Į Bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis (toliau – I ir II dalis) pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys Bendrojo ugdymo mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas mokymosi vietas klasėse / grupėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys Bendrojo ugdymo mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Pirmumo teise priimami:

29.1. Bendrojo ugdymo mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės);

29.2. asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

29.3. arčiausiai Bendrojo ugdymo mokyklos gyvenantys asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-142, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09019

 

30. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą Bendrojo ugdymo mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

31. Visiems iki 16 metų vaikams, gyvenantiems Bendrojo ugdymo mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, ugdymas privalomas pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

32. Mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalį, tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį gali:

32.1. Bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose pagrindinio ugdymo programos II dalį;

32.2. gimnazijose;

32.3. profesinėse mokyklose, vykdančiose pagrindinio ugdymo programos II dalį.

33. Gimnazijoms nėra priskirta aptarnavimo teritorijų priimant mokinius mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

34. Asmenys, baigę pradinio, pagrindinio ugdymo programas arba tam tikrą jų dalį, vidurinio ugdymo programos dalį kitose Savivaldybės ar kitų savivaldybių mokyklose, priimami mokytis bendra tvarka, kai pateikia mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

35. Asmenys, neturintys mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento, priimami mokytis tik Bendrojo ugdymo mokykloje patikrinus mokymosi pasiekimus ir nustačius jų atitiktį bendrosiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programose numatytiems mokymosi rezultatams.

36. Mokiniai į pirmas ir penktas Bendrojo ugdymo mokyklos klases, kuriose įgyvendinamos specializuoto ugdymo krypties programos, priimami tėvų prašymu, taikant Apraše nustatytus kriterijus. Į pirmas gimnazijos arba devintas Bendrojo ugdymo mokyklos klases, kuriose įgyvendinamos specializuoto ugdymo programos, mokiniai priimami savo pačių prašymu, pridedant vieno iš tėvų raštišką sutikimą.

37. Į likusias laisvas mokymosi vietas kitose (2–4, 6–8) klasėse, kuriose įgyvendinamos specializuoto ugdymo programos, gali būti priimti asmenys, iš visos Savivaldybės teritorijos. Pirmumo teise priimami Bendrojo ugdymo mokyklos, įgyvendinančios specializuoto ugdymo programas, paralelinių klasių mokiniai. Priimami į šias klases mokiniai, jų tėvai supažindinami su pagrindiniais ugdymo principais, galimais ugdymo pasiekimų ir programų nesutapimais, kitomis mokiniams ir jų tėvams svarbiomis ugdymo turinio ir proceso ypatybėmis.

38. Jei norinčių mokytis pagal specializuoto ugdymo programas yra daugiau, nei laisvų vietų, asmenys priimami atsižvelgiant į motyvacijos mokytis tose klasėse, kuriose įgyvendinamos specializuoto ugdymo programos, įvertinimo rezultatus.

39. Motyvacijos mokytis Bendrojo ugdymo mokyklos klasėse, kuriose įgyvendinamos specializuoto ugdymo programos, vertinimai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Bendrojo ugdymo mokyklos direktoriaus patvirtintu mokinių, priimamų mokytis į klases, kuriose įgyvendinamos specializuoto ugdymo programos, motyvacijos vertinimo tvarkos aprašu, kuriame apibrėžiamos pagrindinės ugdymo kryptys, kriterijai, leidžiantys įvertinti mokinių pastangas, motyvus ar asmenines savybes, padedančias siekti numatytų tikslų, nustatomos motyvacijos vertinimo procedūros ir formos, nurodomi vertinimo rezultatų paskelbimo ir jų apskundimo būdai, terminai.

40. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias Bendrojo ugdymo mokyklas. 

41. Savivaldybės ir kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro specialiąsias klases (grupes).

42. Asmenys, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams pageidaujant, gali būti priimami į Bendrojo ugdymo mokyklų bendrojo ugdymo klases. Sprendimą dėl asmenų, kuriems nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, ugdymo Bendrojo ugdymo mokykloje priima įstaigos vadovas kartu su Komisija, išanalizavus švietimo pagalbos tarnybos arba pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir suderinus su Savivaldybės vykdomąja institucija.

43. Asmenys, baigę adaptuotą pradinio ugdymo programą, specialiąją pradinio ugdymo programą arba pradinio ugdymo individualizuotą programą, priimami mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį), pateikę pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus. Asmenys, baigę adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, specialiąją pagrindinio ugdymo programą arba pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, priimami mokytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, pateikus pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

44. Asmenys, nutraukę mokymąsi, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka gali grįžti mokytis į Bendrojo ugdymo mokyklą, jei joje yra laisvų vietų arba tęsti mokymąsi kitoje Savivaldybės mokykloje.

45. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į Bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

IV SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

46. Į Bendrojo ugdymo mokyklą ugdyti(s) pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas tėvų sprendimu gali būti teikiamas anksčiau, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

47. Bendrojo ugdymo mokyklai vaiko tėvai pateikia:

47.1. prašymą ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

47.2. vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą.

48. Tęsiant ugdymą(-si) pagal priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje Bendrojo ugdymo mokykloje, pateikiamas tik prašymas, kuris registruojamas Prašymų registravimo žurnale.

 

V SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

49. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (arba 6 metai, jei tėvų sprendimu vaikas nuo 5 metų buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą).

50. Bendrojo ugdymo mokyklai vaiko tėvai pateikia:

50.1. prašymą mokytis pagal pradinio ugdymo programą; 

50.2. vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą.

 

VI SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

51. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo programos I dalį) priimami asmenys, įgiję pradinį išsilavinimą.

52. Asmenys, naujai atvykę mokytis, Bendrojo ugdymo mokyklai pateikia:

52.1. prašymą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I arba II dalį;

52.2. gimimo faktą patvirtinantį dokumentą;

52.3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą arba pažymą apie pasiekimus.

 

VII SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

53. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, įgiję pagrindinį išsilavinimą.

54. Bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Jeigu norinčiųjų mokytis pagal vidurinio ugdymo programą atitinkamoje gimnazijoje yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo tvarka priimami:

54.1. asmenys, baigę toje gimnazijoje pagrindinio ugdymo programą;

54.2. asmenys, gyvenantys Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą;

54.3. asmenys, turintys patenkinamus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus. 

55. Asmenys, naujai atvykę mokytis, Bendrojo ugdymo mokyklai pateikia:

55.1. prašymą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą;

55.2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba pažymą apie pasiekimus;

55.3. gimimo faktą arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Už Aprašo pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

57. Aprašas keičiamas, papildomas ir (ar) panaikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

58. Informacija apie mokinių skaičių visose Savivaldybės Bendrojo ugdymo mokyklose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skelbiama Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

59. Bendrojo ugdymo mokyklos direktorius užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal teisės aktuose nustatytus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

_______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-142, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09019

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-403 „Dėl Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo