Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2017-05-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-02-03, i. k. 2014-00916

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ BEI PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. sausio 27 d. d. Nr. V-120

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-1421, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21249

 

Atsižvelgdamas į Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus bei Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, ir siekdamas užtikrinti, kad būtų naudojamos ir pildomos privalomos sveikatos statistikos apskaitos ir kitos tipinės formos bei privalomos sveikatos statistikos ataskaitų formos:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Sveikatos statistikos apskaitos ir kitas tipines formas:

1.1.1. formą Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“;

1.1.2. formą Nr. 025-112/a „Vaiko sveikatos raidos istorija“;

1.1.3. formą Nr. 025-112-1/a „Vaiko sveikatos etapinė epikrizė“;

1.1.4. formą Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“;

1.1.5. formą Nr. 030-1/a „Psichikos ligonio apskaitos statistinė kortelė“;

1.1.6. formą Nr. 030-1-1/a „Išbraukto iš apskaitos dokumentų psichikos ligonio statistinė kortelė“;

1.1.7. formą Nr. 063/a „Profilaktinių skiepijimų lapas“;

1.1.8. formą Nr. 155-1/a „Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktas“;

1.1.9. formą Nr. 179-2/a „Biologinės terpės siuntimas chemijos laboratorijai“;

1.1.10. formą Nr. 200/a „Siuntimas laboratoriniam tyrimui ir tyrimo rezultatai“.

1.1.11. formą Nr. 013-1/a „Patologinės anatomijos autopsijos protokolas

Papildyta punktu:

Nr. V-1421, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21249

 

1.1.12. formą Nr. 014-1-1/a „Siuntimas atlikti patologijos tyrimą

Papildyta punktu:

Nr. V-1421, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21249

 

1.1.13. formą Nr. 014-1-2/a „Patologijos tyrimų rezultatų aprašymas

Papildyta punktu:

Nr. V-1421, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21249

 

1.1.14. formą Nr. 015/a „Mirusių asmenų registravimo žurnalas“.

Papildyta punktu:

Nr. V-1421, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21249

 

1.1.15. formą Nr. 046 / a „Medicininis pažymėjimas

Papildyta punktu:

Nr. V-1259, 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-12, i. k. 2015-17964

 

1.1.16. formą Nr. 064/a „Profilaktinių skiepijimų registravimo žurnalas

Papildyta punktu:

Nr. V-135, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02324

 

1.1.17. formą Nr. 090/a „Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą onkologinės ligos diagnozę

Papildyta punktu:

Nr. V-135, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02324

 

1.1.18. formą Nr. 109/a „Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų registravimo žurnalas.

Papildyta punktu:

Nr. V-135, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02324

 

1.1.19. formą Nr. 003-4/a „Gydytojo paskyrimai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1145, 2016-10-06, paskelbta TAR 2016-10-12, i. k. 2016-24979

 

1.2. privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formas:

1.2.1. ataskaitų formą Nr. 46 „Teismo psichiatrijos įstaigų ir privačių teismo ekspertų veiklą vykdančių asmenų metų veiklos ataskaita“;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-135, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02324

 

1.2.2. ataskaitų formą Nr. 42 „Patologijos skyrių / tarnybų metų veiklos ataskaita“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1421, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21249

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                   Vytenis Povilas Andriukaitis              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

f025_sp nauja redakcija pagal V-432 pakeitimą.

Priedo pakeitimai:

Nr. V-432, 2014-04-02, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04097

 

f025-112_sp nauja redakcija pagal V-432 pakeitimą.

Priedo pakeitimai:

Nr. V-432, 2014-04-02, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04097

 

Formos Nr. 13-1a papildymas pagal V-1421 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-1421, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21249

 

Formos_Nr_014-1-1a ppaildymas pagal V-1421 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-1421, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21249

 

Formos_Nr_014-1-2a papildymas pagal V-1421 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-1421, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21249

 

Formos_Nr_15a papildymas pagal V-1421 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-1421, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21249

 

Formos_Nr_42 papildymas pagal V-1421 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-1421, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21249

 

Formos+046 papildymas pagal V-1259 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-1259, 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-12, i. k. 2015-17964

 

formos_064 papildymas pagal V-135 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-135, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02324

 

formos_090 papildymas pagal V-135 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-135, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02324

 

formos_109 papildymas pagal V-135 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-135, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02324

 

Formos+Nr.V-1145 papildymas pagal V-1145 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-1145, 2016-10-06, paskelbta TAR 2016-10-12, i. k. 2016-24979

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-432, 2014-04-02, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04097

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-120 "Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1421, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21249

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1259, 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-12, i. k. 2015-17964

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-135, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02324

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-120 "Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1145, 2016-10-06, paskelbta TAR 2016-10-12, i. k. 2016-24979

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo