Suvestinė redakcija nuo 2019-10-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03017

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  DALININKO TEISIŲ, KURIAS ĮGYVENDINA VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA, PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 13 d. Nr. B1-93

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu,

t v i r t i n u Valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių, kurias įgyvendina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

L. e. p. direktoriaus pavaduotojas,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                           Deividas Kliučinskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymu

Nr. B1-93

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo

Nr. B1-531 redakcija)

 

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKO TEISIŲ, KURIAS ĮGYVENDINA VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA, PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių, kurias įgyvendina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina VMVT, valstybei nuosavybės teise priklausančių dalininko teisių (toliau – dalininko teisės) pardavimo viešuosiuose aukcionuose tvarką, įskaitant aukciono paskelbimą ir atsiskaitymą už aukciono vykdymą ir jame nupirktas dalininko teises.

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas). Apraše vartojamos sąvokos atitinka Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos apraše vartojamas sąvokas.

3. Aukcione dalyvauti gali fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigti juridiniai asmenys, kitos organizacijos arba šiose valstybėse įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų filialai ir atstovybės (toliau – asmenys; aukciono dalyviai).

4. Aukcionus rengia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Aukciono vykdytojas), būdama dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Dalininko teisės parduodamos tik tiesioginiuose aukcionuose.

5. Pakartotinių viešų aukcionų skaičius neribojamas.

 

II SKYRIUS

AUKCIONO SKELBIMAS

 

6. Aukciono vykdytojas ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki aukciono pradžios apie aukcioną turi paskelbti interneto svetainėje www.vmvt.lt ir bent viename iš nacionalinių laikraščių, o prireikus – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Aukciono vykdytojas ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki aukciono pradžios informuoja viešosios įstaigos dalininkus  apie aukcioną, jei valstybė nėra viešosios įstaigos savininkė.

7. Skelbime apie aukcioną turi būti nurodyta:

7.1. informacija apie viešąją įstaigą, kurios dalininko teisės parduodamos (pavadinimas, kodas, buveinė, veiklos tikslai, viešosios įstaigos dalininkų kapitalo dydis, nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo priėmimo dieną, dalininkų skaičius);

7.2. informacija apie dalininko turimų balsų skaičių visuotiniame dalininkų susirinkime;

7.3. informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su viešosios įstaigos veiklos ataskaita ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu paskutiniu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu arba su praėjusio ketvirčio finansinės atskaitomybės rinkiniu, jeigu viešoji įstaiga jį rengia;

7.4. parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina;

7.5. aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis, kuris turi būti ne didesnis kaip 10 procentų pradinės bendros turto pardavimo kainos, ir jo sumokėjimo terminas;

7.6. Aukciono vykdytojas;

7.7. Aukciono vykdytojo nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas;

7.8. aukciono dalyvių registravimo vieta, data ir laikas, dalyvio nustatymo tvarka;

7.9. aukciono vieta, aukciono pradžios data, laikas (valanda, minutė);

7.10. Aukciono vykdytojo paskirto kontaktinio asmens vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

7.11. informacija apie tai, ar bus sudarytos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną;

7.12. atsiskaitymo už aukcione parduotas dalininko teises tvarka ir terminai;

7.13. atitinkamai valstybės institucija, Vyriausybės nutarimu įgaliota sudaryti dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį;

7.14. kita informacija, kurią Aukciono vykdytojas nusprendė skelbti.

 

III SKYRIUS

AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

 

8. Asmenų registravimas į aukcioną vykdomas asmeniui atvykus į skelbime nurodytą aukciono dalyvių registravimo vietą. Registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodyti gyvenamosios vietos adresą arba korespondencijos adresą (jei gyvenamoji vieta nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, sąskaitos, į kurią turėtų būti grąžintinas garantinis įnašas, numerį.

9. Fizinis asmuo į konkretų aukcioną gali registruotis tik vieną kartą kaip dalyvis arba kaip juridinio ar fizinio asmens atstovas.

10. Juridinis asmuo aukcione gali dalyvauti atstovaujant juridinio asmens vadovui arba kitą teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotam asmeniui.

11. Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną privalo nurodyti buveinės adresą arba korespondencijos adresą (jei buveinės vieta nėra / ar nesutampa su registruota), elektroninio pašto adresą, sąskaitos, į kurią turėtų būti grąžintinas garantinis įnašas, numerį ir papildomai pateikti šių dokumentų kopijas:

11.1. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo kopiją;

11.2. atstovo įgaliojimus patvirtinančio dokumento kopiją.

12. Asmuo, pateikdamas dokumentus registruotis į aukcioną, turi būti sumokėjęs garantinį įnašą, kurio dydis nurodytas aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sąskaitą nurodytame banke.

 

IV SKYRIUS

PARENGIAMIEJI DARBAI

 

13. Vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-306 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ (2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. B1-649 redakcija), 20 ir 21 punktais, Aukciono vykdytojas aukcionui organizuoti ir vykdyti sudaro Aukciono organizavimo ir vykdymo komisiją (toliau – Aukciono komisija). Aukciono komisijos veiklai vadovauja aukciono vedėjas.

14. Aukciono komisija yra atsakinga už informacijos, kuri turi būti skelbiama VMVT interneto svetainėje ir bent viename iš nacionalinių laikraščių, o prireikus – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse, paskelbimą.

 

V SKYRIUS

AUKCIONO VYKDYMAS

 

15. Aukcionas vykdomas, jeigu jame dalyvauti įregistruojamas bent 1 (vienas) aukciono dalyvis.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-761, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17189

 

16. Registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, kuriuo patvirtinama asmens tapatybė, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinę.

17. Registruojant aukciono dalyvį, jam išduodamas aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašytas aukciono dalyvio numeris.

18. Prieš pradedant aukcioną, aukciono dalyviams turi būti pakartota skelbime apie aukcioną nurodyta pradinė pardavimo kaina ir minimalus kainos didinimo intervalas. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos, bet ne mažesnis kaip 1 (vienas) euras.

19. Viešą aukcioną veda aukciono vedėjas. Aukciono dalyvių pasiūlytas kainas aukciono sekretorius fiksuoja atskirame lape, kurį pasibaigus aukcionui, pasirašo visi aukciono dalyviai. 

20. Pirmoji aukciono dalyvių siūloma kaina turi būti ne mažesnė už pradinę pardavimo kainą. Kiekvieno kito aukciono dalyvio siūloma kaina turi būti ne mažesnė už pasiūlytą prieš tai kainą, padidintą ne mažiau kaip minimaliu kainos didinimo intervalu.

21. Aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti dalininko teises, siūlo kainą, atitinkančią Aprašo 20 punkte nustatytus reikalavimus, ją garsiai paskelbdamas ir pakeldamas aukciono dalyvio bilietą su įrašytu aukciono dalyvio numeriu, nukreiptu į aukciono vedėjo pusę.

22. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją pasiūliusio aukciono dalyvio numerį.

23. Jeigu nė vienas aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, aukciono vedėjas kas 5 sekundes dar tris kartus pakartoja paskutinę pasiūlytą kainą, skelbdamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus trečiajam pakartojimui, aukciono vedėjas plaktuko dūžiu patvirtina ir paskelbia, kad aukcionas pasibaigė, o dalininko teisės parduotos už paskutinę paskelbtą kainą.

24. Aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą iki pasibaigiant aukcionui, pripažįstamas aukciono laimėtoju, o paskutinė jo pasiūlyta kaina yra dalininko teisių pardavimo kaina.

25. Aukciono laimėtojas privalo parodyti aukciono vedėjui aukciono dalyvio bilietą.

26. Laikoma, kad aukcionas neįvyko, o dalininko teisės aukcione neparduotos, jeigu:

26.1. vykdant aukcioną nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo kainos, lygios aukciono pradinei kainai ar už ją didesnės;

26.2. per Aprašo 30 punkte nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktas dalininko teises;

26.3. aukcione neužsiregistravo nė vienas aukciono dalyvis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-761, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17189

 

27. Neįvykus aukcionui, dalininko teisės gali būti parduodamos pakartotiniame aukcione Aprašo nustatyta tvarka. Pradinė viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo kaina pakartotiniame aukcione gali būti mažinama ne daugiau kaip 10 procentų nuo pradinės pardavimo kainos, nustatytos prieš tai organizuotame aukcione.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-761, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17189

 

28. Jeigu yra galimybių, sudaromos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną to pageidaujantiems asmenims.

29. Aukciono vedėjas, pasibaigus aukcionui, iškart surašo aukciono vedėjo registrą (Aprašo priedas) ir pasirašytinai įteikia aukciono laimėtojui rašytinę informaciją apie tai, kad jis laimėjo aukcioną, dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo tvarką ir terminus, taip pat pranešimą apie duomenis mokėjimo pavedimui suformuoti.

 

VI SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE NUPIRKTAS DALININKO TEISES IR

AUKCIONO VYKDYMĄ

 

30. Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktas dalininko teises atsiskaito per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų mokėjimo pavedimui suformuoti pranešimo gavimo. Aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už aukcione nupirktas dalininko teises, gautos lėšos per 14 kalendorinių dienų turi būti pervedamos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-761, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17189

 

31. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo kainą.

32. Jeigu per Aprašo 30 punkte nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktas viešosios įstaigos dalininko teises, aukciono laimėtojui nėra grąžinamas jo sumokėtas garantinis įnašas.

33. Jeigu per Aprašo 30 punkte nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktas viešosios įstaigos dalininko teises, šias dalininko teises galima parduoti naujame aukcione. Aukciono vykdytojas turi teisę šį turtą parduoti naujame aukcione, per 3 (tris) darbo dienas nuo atsiskaitymo termino pabaigos pranešęs apie tai aukciono laimėtojui. Aukciono laimėtojas, neatsiskaitęs už nupirktas viešosios įstaigos dalininko teises, neturi teisės dalyvauti naujame aukcione, be to, jis privalo atlyginti Aukciono vykdytojui naujo aukciono rengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už kainą, mažesnę negu tą, kurios nesumokėjo nesąžiningas pirkėjas.

34. Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo aukciono pabaigos.

35. Aukciono vykdytojas, gavęs banko patvirtinimą, kad įmokėta visa viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo kaina, surašo 2 egzemplioriais aukcione parduotų viešosios įstaigos dalininko teisių perėmimo–perleidimo sutartį. Ją pasirašo Aukciono vykdytojas ir aukciono laimėtojas iš anksto sutartu laiku Aukciono vykdytojo buveinės adresu.

36. Aukciono laimėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo aukcione dienos pasirašyti viešosios įstaigos dalininko teisių perėmimo–perleidimo sutartį.

37. Aukciono laimėtojui pasirašius aukcione parduotų viešosios įstaigos dalininko teisių perėmimo–perleidimo sutartį, perduodama ir su šiomis viešosios įstaigos dalininko teisėmis susijusi dokumentacija.

________________________

 

Valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios

įstaigos dalininko teisių, kurias įgyvendina

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,

pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo

priedas

 

(Dalininkui nuosavybės teise priklausančių dalininko teisių pardavimo aukciono vedėjo registro formos pavyzdys)

 

DALININKUI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO AUKCIONO

VEDĖJO REGISTRAS NR. _____

 

 

 

Aukciono vieta ___________________________

 

Aukciono data ___________________________

 

 

Viešoji įstaiga (pavadinimas, kodas, buveinė)

Pradinė pardavimo kaina, eurais

Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina, eurais

Aukciono laimėtojas

fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens, organizacijos, jų filialo ar atstovybės pavadinimas

fizinio asmens dokumento, kuriuo patvirtinama asmens tapatybė, pavadinimas ir numeris, juridinio asmens, organizacijos, jų filialo ar atstovybės kodas, buveinė

 

 

 

 

 

 

 

Aukciono vedėjas

______________

________________________

 

(parašas)

(pirmoji vardo raidė ir pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-531, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13586

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. B1-93 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių, kurias įgyvendina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-761, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17189

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. B1-93 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių, kurias įgyvendina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo